Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

108 63 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:05

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM DUY HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH TỚI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG BƯỞI ĐẠI MINH, TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN – NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM DUY HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH TỚI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG BƯỞI ĐẠI MINH, TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Duy Trường TS Trần Trung Kiên THÁI NGUYÊN – NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hòa Bình, ngày 20 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Duy Hùng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ Thày giáo hướng dẫn, bạn bè đồng nghiệp quan chủ quản Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Hà Duy Trường TS Trần Trung Kiên với cương vị người hướng dẫn khoa học tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thày giáo Phòng Đào tạo, khoa Nơng học Trường Đại học Nông Lâm, người truyền thụ cho kiến thức phương pháp nghiên cứu quý báu suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quan, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người quan tâm cổ vũ, động viên cho suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Do thời gian hạn chế, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, giáo, nhà khoa học bạn bè để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên Phạm Duy Hùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Yêu cầu đề tài 2.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.3.1 Ý nghĩa khoa học 2.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Nguồn gốc bưởi 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 1.3.1 Tình hình sản xuất bưởi giới 1.3.2 Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam 1.3.3 Tình hình sản xuất bưởi Yên Bái 12 1.4 Những nghiên cứu nâng cao suất, chất lượng có múi bưởi có liên quan đến phạm vi đề tài 14 1.4.1 Nghiên cứu dinh dưỡng có múi bưởi giới 14 1.4.2 Nghiên cứu dinh dưỡng có múi bưởi Việt Nam 17 1.4.3 Vai trò chất dinh dưỡng 18 iv 1.5 Giới thiệu phân vi sinh 23 1.5.1 Phân bón vi sinh SPS Clean 23 1.5.2.Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu Emina 26 1.6 Kết luận rút từ tổng quan tài liệu 29 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 31 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 31 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến suất, chất lượng bưởi Đại Minh cho nhóm giai đoạn từ 13 15 tuổi 32 2.4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm VSV hữu hiệu Emina đến suất, chất lượng bưởi Đại Minh cho nhóm 1315 tuổi 34 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá: 35 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 37 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến suất, chất lượng bưởi Đại Minh 38 3.1.1 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến sinh trưởng đặc điểm hình thái lộc bưởi Đại Minh 38 3.1.2 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến khả hoa đậu Bưởi Đại Minh 41 v 3.1.3 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến tình hình sâu bệnh hại, Bưởi Đại Minh 43 3.1.4 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến suất Bưởi Đại Minh 46 3.1.5 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến số tiêu chất lượng Bưởi Đại Minh 49 3.1.6 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến hiệu kinh tế 51 Bảng 3.9 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến hiệu kinh tế 51 3.2 Ảnh hưởng Chế phẩm VSV hữu hiệu EMINA đến suất, chất lượng bưởi Đại Minh 52 3.2.1 Ảnh hưởng chế phẩm vsv hữu hiệu emina đến sinh trưởng đặc điểm hình thái lộc bưởi Đại Minh 13-15 tuổi 52 3.2.2 Ảnh hưởng Chế phẩm VSV hữu hiệu EMINA đến khả hoa đậu Bưởi Đại Minh 54 3.2.3 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến tình hình sâu bệnh hại Bưởi Đại Minh 56 3.2.4 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến yếu tố cấu thành suất suất Bưởi Đại Minh 57 3.2.5 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến số tiêu chất lượng Bưởi Đại Minh 61 3.2.6 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến hiệu kinh tế 63 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 64 Kết luận 64 Đề nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CAQ : Cây ăn CC : Chiều cao CT : Cơng thức ĐK : Đường kính FAO : Food and Agricultural Organization of the United National KTST : Kích thích sinh trưởng PB : Phân bón PBQL : Phân bón qua PTNT : Phát triển nơng thơn TB : Trung bình TG : Thời gian TT : Thứ tự UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất, sản lượng bưởi giới Bảng 1.2: Diện tích, suất sản lượng bưởi châu lục giới Năm 2016 Bảng 1.3: Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam năm 2012 - 2016 Bảng 1.4: Thang chuẩn bón phân cho có múi dựa vào phân tích 16 Bảng 3.1: Ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến thời gian sinh trưởng số lượng lộc xuân bưởi Đại Minh 38 Bảng 3.2: Ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến đặc điểm hình thái lộc bưởi Đại Minh 40 Bảng 3.3 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến khả hoa, đậu Bưởi Đại Minh 41 Bảng 3.4 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến tỷ lệ đậu Bưởi Đại Minh 42 Bảng 3.5 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean mức độ sâu, bệnh hại Bưởi Đại Minh 44 Bảng 3.6 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến đặc điểm Bưởi Đại Minh 46 Bảng 3.7 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến suất yếu tố cấu thành suất Bưởi Đại Minh 47 Bảng 3.8 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến chất lượng Bưởi Đại Minh 49 Bảng 3.9 Ảnh hưởng phân vi sinh SPS clean đến hiệu kinh tế 51 Bảng 3.10: Ảnh hưởng chế phẩm vsv hữu hiệu emina đến thời gian sinh trưởng số lượng lộc xuân bưởi Đại Minh 52 viii Bảng 3.11: Ảnh hưởng chế phẩm vsv hữu hiệu emina đến đặc điểm hình thái lộc bưởi Đại Minh 53 Bảng 3.12 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến khả hoa, đậu Bưởi Đại Minh 54 Bảng 3.13 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến tỷ lệ đậu Bưởi Đại Minh 55 Bảng 3.14 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina mức độ sâu bệnh hại Bưởi Đại Minh 57 Bảng 3.15 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến đặc điểm Bưởi Đại Minh 58 Bảng 3.16 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến suất yếu tố cấu thành suất Bưởi Đại Minh 59 Bảng 3.17 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến chất lượng Bưởi Đại Minh 61 Bảng 3.18 Ảnh hưởng chế phẩn VSV hữu hiệu Emina đến hiệu kinh tế 63 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM DUY HÙNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH TỚI NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG BƯỞI ĐẠI MINH, TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI Ngành:... Yên Bình, tỉnh Yên Bái Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng phân vi sinh SPS Clean đến sinh trưởng, suất chất lượng bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 3 - Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm. .. vi sinh tới suất chất lượng Bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Mục tiêu đề tài Xác định tỷ lệ phân SPS nồng độ chế phẩm VSV hữu hiệu Emina đến suất, chất lượng Bưởi Đại Minh huyện Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh tới năng suất và chất lượng Bưởi Đại Minh, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn