DE THI TOAN 7 HKII de 1

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:03

MA TRẬN ĐỀ KT HK MƠN TỐN - LỚP (2013-2014) Cấp độ Nhận biết Chủ đề Nhận biết dấu hiệu điều tra Biết mốt dấu hiệu Số câu Số điểm tỉ lệ% 1đ Nhận biết đơn thức đồng dạng, Biết thu gọn, xác 2.Biểu thức đại định bậc đơn số thức (15 tiết) Biết tính giá trị đa thức biến biết giá trị biến Số câu Số điểm tỉ lệ % 2đ 3.Tam giác, Biết số đo góc định lí Pi-tacủa tam giác,nhận go dạng tam giác (13 tiết) Số câu Số điểm tỉ lệ % 1đ Nhận biết quan hệ Các đường cạnh góc đồng quy đối diện tam giác tam giác (13 tiết) 1.Thống kê (10 tiết) Số câu Số điểm tỉ lệ % T.số câu T.s điểm Tỉ lệ% 50% Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Thông hiểu Cộng Hiểu lập bảng tần số, tính số trung bình cộng 1đ - Hiểu cộng, trừ hai đa thức biến xếp 2đ= 20% Tìm nghiệm đa thức dạng x2 – bx x2 – b2 = 1,5đ 0,5đ - Áp dụng định lí Pi-ta-go tính độ dài cạnh tam giác vng 1đ Hiểu tính chất trọng tâm tam giác để tính khoảng cách từ đỉnh đến trọng tâm chân đường trung tuyến 1đ 0,5đ 5đ 3đ 30% 4đ= 40% 2đ= 20% Vận dụng trường hợp bằnng hai tam giác để chứng minh 0,5đ 2đ 15 2đ 20% 10đ 100% PHỊNG GD – ĐT TP BN MA THUỘT TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKII NĂM HỌC: 2013 – 2014 MƠN: TỐN THỜI GIAN: 90 phút( không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5đ) Điểm kiểm tra tiết mơn Tốn học sinh lớp ghi lại bảng sau: 10 10 9 10 10 4 a/ Hãy lập bảng tần số dấu hiệu tìm mốt dấu hiệu? b/ Hãy tính điểm trung bình học sinh lớp đó? Câu 2: (1,5đ) a/Tìm đơn thức đồng dạng đơn thức sau: xy 2 b/ Hãy thu gọn tìm bậc đơn thức : B = − xy2 ( − x2y) 5x2y ; (xy)2 ; – 4xy2 ; -2xy ; Câu 3: (2,5đ) Cho đa thức P(x) = 2x2 – 3x – Q(x) = x2 – 3x + a/ Tính giá trị đa thức P(x) x = b/Tìm H(x) = P(x) - Q(x) c/ Tìm nghiệm đa thức H(x) Câu : (2đ) a/ Cho ∆ABC có A$ = 800 , B$ = 600 So sánh ba cạnh ∆ABC $ = 700 Tính số đo góc lại ∆ ABC b/ Cho ∆ ABC cân A biết A Câu 5: (2.5đ) Cho ∆ ABC vuông A, có AB = 9cm, AC = 12cm a/ Tính BC b/ Đường trung tuyến AM đường trung tuyến BN cắt G Tính AG c/ Trên tia đối tia NB, lấy điểm D cho NB=ND.Chứng minh: CD ⊥ AC HẾT ĐÁP ÁN Câu Hướng dẫn chấm Số điểm 0,75đ a/ M0 = 0,25đ b/ X = 0,5đ a/ Các đơn thức đồng dạng: 5x2y 1.3 + 2.4 + 3.2 + 4.3 + 5.4 + 6.2 + 7.2 + 8.1 + 9.5 + 10.4 ≈ 5,53 30 xy 2  2 1 2 Thu gọn: B = − xy2 ( − x2y) =  − . −  x.x y y  3 2 = x3 y3 ( b/ )( 0,5đ ) 0,25đ 0,25đ Bậc đơn thức B là: 0,5đ P(1) = 2.12 – 3.1 – = – 0,5đ H(x) = P(x) – Q(x) = (2x2 – 3x – 4) – (x2 – 3x + 5) = x2 – Ta có H(x)=0 => x2 – = x2 = hay x = ± 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Theo định lí tổng ba góc tam giác ABC, ta có: A+ B + C = 1800 0,25đ a/ b/ c/ a/ Suy ra: C = 1800 – (A+ B) = 1800 – (800 + 600) = 400 0 Ta có A > B > C (80 > 60 > 40 ) nên BC > AC > AB b/ Vì ∆ABC cân A nên B = C Ta có Â + B + C = 1800 suy B = C = 180 − 70 = 55 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ C D M N G A B Vẽ hình viết GT-KL a/ b/ Áp dụng định lý Pytago tam giác vng ABC, ta có: BC2 = AB2 + AC2 = 92 + 122 = 225 BC = 15 (cm) Ta có AM đường trung tuyến tam giác vuông ABC, nên: AM = BC/2 = 15 / = 7,5 (cm) Ta có G trọng tâm tam giác ABC, nên: 2 AM = 7,5 = (cm) 3 Xét hai tam giác: ∆ DCN ∆ BAN, có: AG = 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ ND = NB (gt) c/ ∠DNC = ∠BNA (đđ) 0,25đ NC = NA (gt) Do đó, ∆ DCN = ∆ BAN ( c – g – c) ∠C = ∠A = 90 ⇒ DC ⊥ AC Chú ý: HS có cách giải khác cho điểm tối đa 0,25đ ... TRA CHẤT LƯỢNG HKII NĂM HỌC: 2 013 – 2 014 MƠN: TỐN THỜI GIAN: 90 phút( khơng kể thời gian phát đề) Câu 1: (1, 5đ) Điểm kiểm tra tiết mơn Tốn học sinh lớp ghi lại bảng sau: 10 10 9 10 10 4 a/ Hãy lập... Hướng dẫn chấm Số điểm 0 ,75 đ a/ M0 = 0,25đ b/ X = 0,5đ a/ Các đơn thức đồng dạng: 5x2y 1. 3 + 2.4 + 3.2 + 4.3 + 5.4 + 6.2 + 7. 2 + 8 .1 + 9.5 + 10 .4 ≈ 5,53 30 xy 2  2 1 2 Thu gọn: B = − xy2 (... = 18 00 0,25đ a/ b/ c/ a/ Suy ra: C = 18 00 – (A+ B) = 18 00 – (800 + 600) = 400 0 Ta có A > B > C (80 > 60 > 40 ) nên BC > AC > AB b/ Vì ∆ABC cân A nên B = C Ta có Â + B + C = 18 00 suy B = C = 18 0
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TOAN 7 HKII de 1, DE THI TOAN 7 HKII de 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn