Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)

113 23 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:01

Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangGiải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ LAN ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH GIANG LUẬN VĂN THẠCPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ LAN ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH GIANG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 8.62.01.16 LUẬN VĂN THẠCPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Văn Sơn THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả Phạm Thị Lan Anh ii LỜI CẢM ƠN Để thực hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trước tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế Phát triển nơng thôn tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Dương Văn Sơn tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Giang, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Chi cục Thống kê huyện Bắc Quang, Ủy ban nhân dân bà nhân dân xã Vĩnh Hảo, Đồng Tâm, Việt Hồng tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người thân động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực luận văn Một lần xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả năm 2018 Phạm Thị Lan Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Khái niệm phát triển 1.1.2 Khái niệm sản xuất 1.1.3 Khái niệm sản xuất hàng hóa .5 1.1.4 Phát triển sản xuất 1.1.5 Khái niệm tiêu thụ kênh tiêu thụ .8 1.1.6 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 10 1.1.7 Đặc điểm sản xuất tiêu thụ cam 11 1.1.8 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất cam 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ nghiên cứu cam giới .21 1.2.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu cam Việt Nam 23 1.3 Những kết luận rút từ tổng quan tài liệu 28 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 iv 2.3 Tiếp cận nghiên cứu 29 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.4.2 Phương pháp tính tốn tổng hợp số liệu 31 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu .32 2.5.1 Chỉ tiêu thể nguồn lực sản xuất 32 2.5.2 Nhóm tiêu thể kết hiệu sản xuất .32 2.5.3 Nhóm tiêu thực trạng tiêu thụ cam địa bàn 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu .34 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 34 3.1.2 Kinh tế xã hội 37 3.2 Thực trạng phát triển sản xuất cam địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2017 .40 3.2.1 Cơ chế sách phát triển cam áp dụng địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2017 40 3.2.2 Thực trạng phát triển sản xuất cam địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2015-2017 41 3.3 Thực trạng tổ chức sản xuất cam nông hộ trồng cam năm 2017 42 3.3.1 Thông tin nông hộ điều tra 42 3.3.2 Quy mơ tính hình sản xuất cam nơng hộ điều tra 44 3.3.3 Giống hệ thống canh tác 46 3.3.4 Tình hình tham gia đào tạo kỹ thuật trồng chăm sóc cam nơng hộ điều tra 55 3.3.5 Kết hiệu phát triển sản xuất cam địa bàn huyện Bắc Quang .56 3.4 Tình hình tiêu thụ cam huyện Bắc Quang 62 3.4.1 Tình hình chế biến tiêu thụ cam địa bàn huyện Bắc Quang .62 3.4.2 Tình hình tiêu thụ cam nơng hộ điều tra 64 3.4.3 Các tác nhân tham gia tiêu thụ cam địa bàn huyện Bắc Quang 65 v 3.4.4 Sơ đồ chuỗi giá trị cam địa bàn huyện Bắc Quang 73 3.4.5 Kênh thị trường sản phẩm cam .74 3.4.6 Xây dựng quảng bá thương hiệu cam Bắc Quang .76 3.5 Phân tích SWOT phát triển sản xuất cam huyện Bắc Quang 77 3.6 Định hướng, giải pháp phát triển sản xuất cam địa bàn huyện Bắc Quang .80 3.6.1 Nhóm giải pháp điều chỉnh 80 3.6.2 Nhóm Giải pháp thích ứng .82 3.6.3 Nhóm giải pháp phòng thủ .83 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT NGHĨA CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa đại hóa CPRP Chương trình giảm nghèo dựa phát triển hàng hóa CSHT Cơ sở hạ tầng ĐVT Đơn vị tính HĐND Hội đồng nhân dân KHKT Khoa học kĩ thuật KT – XH Kinh tế xã hội NQ-HĐND Nghị hội đồng nhân dân PTNT Phát triển nông thôn 10 QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 WB Ngân hàng giới 13 USDA Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ 14 VietGAP Quy trình thực hành nông nghiệp tốt vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Sản lượng cam giới giai đoạn 2015 - 2017 21 Bảng 1.2 Tình hình chế biến cam giới giai đoạn 2015 - 2017 22 Bảng 1.3 Tình hình xuất cam tươi số nước giới giai đoạn 2015 - 2017 23 Bảng 1.4 Diện tích, suất, sản lượng cam vùng nước năm 2017 24 Bảng 3.1 Một số tiêu KT – XH chủ yếu huyện Bắc Quang giai đoạn 2015-2017 38 Bảng 3.2 Cơ cấu số giống ăn Bắc Quang (2015-2017) 39 Bảng 3.3 Diện tích sản lượng cam huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 3.4 Hộ điều tra phân theo kinh tế hộ địa bàn điều tra 42 Bảng 3.5 Thông tin nông hộ điều tra 43 Bảng 3.6 Quy mô suất cam nông hộ điều tra năm 2017 44 Bảng 3.7 Phân bố quy mơ diện tích hộ trồng điều tra năm 2017 44 Bảng 3.8 Nguồn gốc giống cam hộ nông dân trồng cam 46 Bảng 3.9 Khoảng cách trồng cam nông hộ điều tra 48 Bảng 3.10 Mật độ trồng cam nông hộ 48 Bảng 3.11 Phân bón sử dụng cho hộ trồng cam giai đoạn trồng hộ trồng thâm canh cam theo phương thức truyền thống 52 Bảng 3.12 Phân bón sử dụng cho hộ trồng cam giai đoạn kinh doanh hộ trồng thâm canh cam theo phương thức truyền thống 53 Bảng 3.13 Lượng phân bón cho tính theo tuổi hộ trồng thâm cam theo quy trình VietGAP 53 Bảng 3.14 Tỷ lệ hộ trồng cam bị sâu bệnh hại 54 Bảng 3.15 Tỷ lệ nông hộ điều tra đào tạo kỹ thuật trồng chăm sóc thu hoạch cam 55 Bảng 3.16 Chi phí, cấu chi phí giai đoạn kiến thiết (trồng mới) 56 Bảng 3.17 Chi phí trồng cam người trồng cam tính 1ha giai đoạn cam kinh doanh từ đến 20 năm tuổi 58 viii Bảng 3.18 Hiệu sản xuất trung bình người trồng cam tính 1ha/năm kinh doanh 60 Bảng 3.19 Thời vụ thu hoạch cam địa bàn nghiên cứu 64 Bảng 3.20 Tình hình tiêu thụ cam huyện Bắc Quang 64 Bảng 3.21 Thông tin chung người thu gom (trong tỉnh) 65 Bảng 3.22 Thông tin chung người bán buôn (trong tỉnh) 68 Bảng 3.23 Thông tin chung người bán lẻ (trong tỉnh) 71 Bảng 3.24 Phân tích SWOT sản phẩm cam huyện Bắc Quang 78 88 12 Nguyễn Văn Nga Cao Văn Chí (2013) Sổ tay hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại ăn có múi NXB Nội 13 Vũ Quang Sáng, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân Nguyễn Thị Kim Thanh (2015) Giáo trình sinh lí thực vật ứng dụng NXB Nông nghiệp, Nội, tr 60-80 14 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Giang (2013) Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học chương trình phục hồi, phát triển vùng cam sành Giang 15 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Giang (2016) Báo cáo Phân tích kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị cam Giang 16 Ủy Ban nhân dân huyện Bắc Quang (2017) Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 17 UBND huyện Bắc Quang (2014) Báo cáo đề dẫn Hội thảo thực trạng giải pháp phát triển vùng cam sành Bắc Quang 18 UBND huyện Bắc Quang (2017) Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 19 Ủy ban nhân dân tỉnh Giang (2015) Đề án tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Giang giai đoạn 2016 - 2020 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Giang (2017) Báo cáo tổng kết sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 21 Đào Thanh Vân, Ngơ Xn Bình (2003) Giáo trình ăn dành cho hệ Cao học Đại học Nông lâm Thái Nguyên II Tài liệu tiếng Anh 22 USDA- United States Department of Agricuture (2018) https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf III Các trang Web: 23 Bách khoa toàn thư mở vi.wikipedia.org PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HỘ SẢN XUẤT CAM SÀNH GIANG Họ tên chủ hộ: Địa chỉ: Điện thoại: Thông tin chủ hộ: (1) Tuổi: Dân tộc Giới tính: Nam (2) Trình độ: Mù chữ Cao đẳng Phổ thơng Nữ Trung cấp kĩ thuật (lớp .) Đại học Khác: (3) Tính chất hộ: - Khá Trung bình - Thuần nơng Cận nghèo Kiêm ngành nghề Nghèo Kiêm dịch vụ Phi nông nghiệp (Nếu kiêm cụ thể ngành kiêm thêm: .) (4) Số khẩu: Nam: Nữ: (5) Số lao động: Nam: Nữ: (6).Nguồn gốc chủ hộ: (7) Nhà ở: Vốn tài sản hộ 2.1 Tài sản phục vụ sản xuất đời sống Tên tài sản ĐVT Máy cày Chiếc Máy kéo Chiếc Máy tuốt lúa Chiếc Máy bơm nước Chiếc Máy phun thuốc Chiếc Máy phát cỏ Chiếc Xe ô tô vận tải Chiếc Xe máy Chiếc Số lượng Giá trị / tài sản (Tr đồng) Năm mua Ghi Tên tài sản ĐVT Xe đạp Chiếc Trâu/bò Con Tivi Chiếc Tủ lạnh Chiếc Điều hòa Chiếc Máy giặt Chiếc Điện thoại Chiếc Máy vi tính Chiếc Giá trị / Số lượng tài sản (Tr đồng) Năm Ghi mua Tài sản có giá trị khác 2.2 Vốn phục vụ sản xuất hộ - Tổng số vốn phục vụ sản xuất (triệu đồng): Trong đó: + Vốn tự có: + Đi vay - Tổng số vốn cố định phục vụ sản xuất (triệu đồng): 2.3 Tình hình vay vốn Số vốn vay (triệu đồng) Ngồn vay Tổng số Số tiền Thời Lãi Năm Mục đích sử hạn suất vay dụng Tình hình sử dụng đất đai hộ năm 2017 - Của gia đình nhà nước giao sử dụng lâu dài Diện tích m2 - Thuê đất để sản xuất Diện tích m2 - Mượn đất: Diện tích m2 - Mua đất Diện tích m2 Cụ thể: ĐVT: m2 So với năm 2016 Năm 2017 Loại đất STT KTCB Tổng diện tích đất hộ I Đất nông nghiệp Đất canh tác ngắn ngày - Đất trồng lúa - Đất trồng màu Đất trồng lâu năm - Cây công nghiệp - Cây ăn + Cam + Quýt + Vải + Nhãn + Các khác Diện tích trồng cỏ chăn ni Diện tích mặt nước ni trồng thủy sản II Đất lâm nghiệp III Đất thổ cư Nhà ở, cơng trình phụ Chuồng trại chăn ni Diện tích đất vườn IV Đất khác Thu hoạch Cải tạo Tăng Giảm Các kỹ thuật sản xuất thu hoạch cam - Đất + Tổng diện tích: + Loại đất: + Độ dốc vườn cam: - Kỹ thuật trồng: + Giống: + Phương pháp nhân giống: - Mật độ trồng: Số lượng cây/ha? (khoảng cách x ) - Tình hình sử dụng phân bón: + Loại phân bón: Phân chuồng Đạm Lân Kali NPK Phân bón + Số lần bón/ năm? + Thời điểm bón: Thời gian bón cuối - Phòng trừ sâu hại: + Loại sâu hại: + Thuốc phun trị: + Số đợt phun/năm: - Phòng trừ bệnh hại: + Loại bệnh hại: + Thuốc phun trị: + Số đợt phun/năm: - Hệ thống tưới tiêu: Có Khơng + Nguồn nước: + Biện pháp tưới: - Biện pháp cắt tỉa cành: + Thời gian cắt tỉa: - Phương pháp thu hoạch: Ơ tơ vào tận lô Dùng cáp treo Gánh thủ công Chi phí đầu tư 1ha cam sành trồng hộ năm 2017 ĐVT: 1000đ STT Chỉ tiêu ĐVT Cải tạo đất/cuốc hố T.gói Cây giống Cây Phân chuồng Tấn Phân lân Kg Phân đạm Kg Phân Kali Kg Vôi bột Kg Thuốc BVTV T.gói Tưới tiêu T.gói 10 Dụng cụ T.gói 11 Lao động - Lao động gia đình Cơng - Lao động thuê Công 12 Số lượng Thành tiền Chi khác Tổng chi phí Chi phí đầu tư 1ha cam sành thời kỳ kiến thiết năm 2017 ĐVT: 1000đ STT Chỉ tiêu ĐVT Phân chuồng Tấn Phân lân Kg Phân đạm Kg Phân Kali Kg Vôi bột Kg Thuốc BVTV T.gói Tưới tiêu T.gói Dụng cụ T.gói Số lượng Thành tiền STT ĐVT Chỉ tiêu Lao động - Lao động gia đình Cơng - Lao động thuê Công 10 Số lượng Thành tiền Chi khác Tổng chi phí Chi phí đầu tư 1ha cam sành thời kỳ kinh doanh năm 2017 ĐVT: 1000đ STT ĐVT Chỉ tiêu Phân chuồng Tấn Phân lân Kg Phân đạm Kg Phân Kali Kg Vơi bột Kg Thuốc BVTV T.gói Tưới tiêu T.gói Dụng cụ T.gói Lao động - Lao động gia đình Cơng - Lao động th Cơng 10 Số lượng Thành tiền Chi khác Tổng chi phí Năng suất cam thời kỳ kinh doanh tính theo năm tuổi Năng suất 10 Tình hình tiêu thụ sản phẩm cam Năm 2015 Sản Đơn giá lượng Chỉ tiêu 2016 Sản lượng Đơn giá 2017 Sản lượng Đơn giá Tổng sản lượng Tiêu dùng hao hụt Tiêu thụ Bán buôn - Bán lẻ Chế biến 10 Kết sản xuất NLN hộ năm 2017 ĐVT: 1000đ Tổng thu Loại Cây hàng năm - Lúa - Ngô - Lạc, đậu - Cây khác Cây lâu năm - Cây ăn + Cam + Quýt + Nhãn + Vải + Cây khác - Cây công nghiệp Cây lâm nghiệp Chăn nuôi - Trâu, bò - Dê, lợn - Gia cầm Thủy sản Sản phẩm KL Thành (kg) tiền Sản phẩm phụ KL Thành (kg) tiền Tổng thu KL Thành (kg) tiền 11 Tham gia đào tạo kỹ thuật trồng cam Đã tham gia Chưa tham gia Đơn vị tổ chức: Số ngày: Nội dung: 11 Những thuận lợi sản xuất tiêu thụ cam hộ - Có đất đai Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Có vốn Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Có lao động Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Có vật tư máy móc Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Có kỹ thuật Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Có sách hỗ trợ Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Có thị trường Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Giá ổn định Mức độ thuận lợi: Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Lý đánh giá - Khác 12 Những khó khăn sản xuất tiêu thụ cam hộ - Đất đai Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Chưa có vốn Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Thiếu lao động Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Thiếu vật tư máy móc Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Chưa có kỹ thuật Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Không có sách hỗ trợ Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Khơng có thị trường Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Giá khơng ổn định Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Khó vay vốn Mức độ khó khăn: Rất khó khăn Khó khăn Khơng khó khăn Lý đánh giá - Khác 13 Kiến nghị hộ trồng cam - Được bao tiêu sản phẩm - Giao đất lâu dài - Được vay vốn ưu đãi - Được đầu tư kỹ thuật - Chính sách giá thu mua sản phẩm - Thăm quan, trao đổi kinh nghiệm - Những kiến nghị khác: Ngày Chủ hộ tháng năm 2018 Người điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI NGƯỜI THU MUA, TIÊU THỤ CAM SÀNH Họ tên người vấn: Địa chỉ: Tuổi: Giới tính: Dân tộc: Điện thoại: Một số thông tin bản: - Kinh nghiệm kinh doanh: năm - Ngành nghề kinh doanh chính: - Số lao động gia đình thường xuyên tham gia thu mua: - Số lao động thuê: - Lương ngày: Các sản phẩm ơng bà thu mua và bán năm: STT Sản lượng Sản phẩm mua/ ngày Giá mua Giá bán Thời điểm mua bán sản phẩm năm Sản phẩm Số lượng thu mua theo tháng (tấn) 10 11 12 Tình hình mua bán cam năm 2017 TT Tiêu chuẩn - Đầu vụ - Giữa vụ - Cuối vụ Sản lượng mua/bán Giá mua vào Giá bán Chi phí trung gian Tỷ lệ hao hụt Hình thức giao dịch mua sản phẩm Bằng miệng/ điện thoại Biên ghi nhớ Hợp đồng Địa điểm thu mua sản phẩm Tại vườn Chợ đầu mối Thông qua trung gian Địa điểm khác: Hình thức giao dịch bán sản phẩm Bằng miệng/ điện thoại Biên ghi nhớ Hợp đồng Địa điểm thu mua sản phẩm Tại vườn Chợ đầu mối Thông qua trung gian Địa điểm khác: Phương tiện vận chuyển bảo quản sở - Vận chuyển (ô tô, xe máy, khác ): - Bảo quản: 10 Theo ông/bà hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường có cần thiết thực thời gian đến hay không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Vì sao? Cụ thể hoạt động xúc tiến gì? 11 Ơng/bà đánh giá số thơng tin liên quan đến hoạt động tiêu thụ cam?Đề nghị đánh dấu X vào ô lựa chọn TT Nội dung Việc mua bán thực thông qua hợp đồng tạo thuận lợi cho bên việc giao dịch, mua bán sản phẩm Xúc tiến thương mại hoạt động cần thiết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Ơng/bà thích tạo mối quan hệ giao dịch (mua/bán) thường xuyên, lâu dài Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý TT Rất Nội dung đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Ơng/bà hài hòng chất lượng sản phẩm cam Sành Giang Sản phẩm cam sành Giang mua/bán thuận lợi thị trường Tỷ lệ hao hụt lớn nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ cam Cần thiết sẵn sàng ký hợp đồng tiêu thụ cam với hộ sản xuất Khác 12 Có sở mua, bán giống Ông/Bà khu vực này: - Chợ: - Xã: - Huyện: 13 Dự báo nhu cầu thị trường sản phẩm cam sành Giang thời gian tới (2018-2020): - Tăng: %/năm - Giảm: %/năm Lý Ngày Người vấn tháng năm 2017 Người vấn ... sản xuất cam địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang sở nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất tiêu thụ cam, từ đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cam địa bàn huyện. .. thụ sản phẩm cam huyện Bắc Quang - Đánh giá khó khăn, thách thức phát triển sản xuất tiêu thụ cam huyện Bắc Quang - Đề xuất giải pháp để phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm cam huyện Bắc Quang,. .. PHẠM THỊ LAN ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 8.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn