Thực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

52 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 07:28

vThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái NguyênThực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HỒNG TRƯỜNG GIANG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TRỒNG, CHĂM SÓC BẢO VỆ RỪNG TRỒNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT PHÚC TÂN - THỊ PHỔ YÊN THUỘC CÔNG TY LÂM NGHIỆP - THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG TRƯỜNG GIANG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TRỒNG, CHĂM SÓC BẢO VỆ RỪNG TRỒNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT PHÚC TÂN - THỊ PHỔ YÊN THUỘC CƠNG TY LÂM NGHIỆP - THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp : 46-QLTNR-N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Đàm Văn Vinh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Người viết cam đoan XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết trước TS Đàm Văn Vinh Hoàng Trường Giang Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp thực đề tàiThực quy trình, chăm sóc bảo vệ rừng trồng đội sản xuất Phúc Tân thị Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái Ngun ” Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên TS Đàm Văn Vinh tận tình hướng dẫn tơi thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bác, cô, công tác Công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên tận tình giúp đỡ tơi việc hướng dẫn, cung cấp thông tin,tài liệu cho để thực đề tài suốt thời gian qua Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè hết long động viên giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho trình học tập thực đề tài Mặc dù thân cố gắng đề tài tơi khơng thể trách khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy cô bạn để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Thái nguyên, ngày…tháng…năm 2018 Sinh viên thực Hoàng Trường Giang iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Khảo sát yếu tố tự nhiên .26 Bảng 4.2: Các kỹ thuật trồng rừng nội dung chăm sóc bảo vệ rừng 27 Bảng 4.3: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc, bảo vệ rừng năm thứ Lồi cây: Keo lai hom; mật độ 1.333 cây/ha 29 Bảng 4.4 Tổng diện tích thiết kế trồng rừng Phúc Tân năm 2017 .30 Bảng 4.5 Tổng dự tốn chi phí ban đầu trồng rừng đội số 1- Phúc Tân năm 2017 30 Bảng 4.6: Kết đánh giá tỷ lệ sống sau trồng rừng (3 tháng) theo dự án Phúc Tân năm 2017 36 Bảng 4.7 : Biểu tổng hợp kết trồng rừng theo dự án Phúc Tân năm 2017 37 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Xử lý thực .31 Hình 4.2: Cuốc hố .31 Hình 4.3: Đo tiểu chuẩn xuất vườn (keo lai hom) 32 Hình 4.4 Tiến hành trồng 33 Hình 4.5 Phát thực bì, gỡ bỏ dây leo 34 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết việc thực đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 10 2.2 Tổng quan sở thực tập 19 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 19 2.2.2 Điều kiện kinh tế hội 20 Phần NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 23 3.1 Đối tượng, thời gian phạm vi thực 23 3.2 Nội dung 23 3.3 Phương pháp bước thực 23 3.3.1 Kế thừa có chọn lọc 23 3.3.2 Nội dung thực 23 Phần KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẢO LUẬN 26 4.1 Điều tra, khảo sát trạng, khu vực trồng 26 4.1.1 Điều tra, khảo trạng 26 4.1.2 Các biện pháp kỹ thuật trồng rừng 27 vi 4.1.3 Dự tính chi phí trồng rừng chăm sóc rừng năm đầu 29 4.2 Thực quy trình trồng chăm sóc bảo vệ sau trồng 30 4.2.1 Xử lý thực 30 4.2.2 Kỹ thuật làm đất 31 4.2.3 Kỹ thuật trồng 32 4.2.4 Kỹ thuật chăm sóc bảo vệ sau trồng 33 Rừng chăm sóc năm đầu 33 4.3 Theo dõi sinh trưởng chất lượng sau trồng 35 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết việc thực đề tài Tính đến ngày 31/12/2016, diện tích rừng tồn quốc có 14.377.682ha, rừng tự nhiên 10.242.141ha rừng trồng 4.135.541ha Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc 13.631.934ha, độ che phủ tương ứng 41,19% (Bộ NN&PTNT, 2017) [1] Tuy diện tích rừng độ che phủ rừng tăng lên đáng kể chất lượng rừng thấp Hầu hết diện tích rừng tự nhiên rừng trung bình rừng nghèo, khơng khả đáp ứng nhu cầu sản xuất Đặc biệt rừng trồng năm vừa qua suất nâng lên gần 20m3/ha/năm chưa đáp ứng đủ nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất hội Theo thống kê Bộ Nông nghiệp PTNT, nước có 1,4 triệu rừng trồng có khả cung cấp lượng gỗ khoảng 30,6 triệu m3 Tuy nhiên, lượng gỗ chủ yếu phục vụ cho ngành chế biến giấy gỗ ván sàn Phần lớn gỗ dùng để chế biến sản phẩm đồ mộc, đặc biệt đồ mộc gia dụng đồ mỹ nghệ phải nhập Mặc dù, năm 2016 kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam đạt sấp xỉ tỷ USD tăng 1,1 so với năm 2015 Trong sản phẩm gỗ đạt 5,12 tỷ USD tăng 7,1 so với năm 2015, chiếm 73,6 % tổng kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ năm 2016 Nhưng chi phí nhập gỗ nguyên liệu, phụ kiện sử dụng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ lên tới 1,84 tỷ USD (Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, 2016) [17] Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 đề mục tiêu xuất sản phẩm gỗ đến năm 2020 phải đạt 7,8 tỷ USD (bao gồm tỷ USD sản phẩm gỗ 0,8 tỷ USD sản phẩm lâm sản gỗ) Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm kinh ngạch xuất gỗ vào khoảng 30%/năm Con số cho thấy nhu cầu nguồn nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp xuất tăng mạnh từ đến năm 2010 đến năm 2020 Với tốc độ phát triển kinh tế nay, nhu cầu gỗ cho xây dựng nhu cầu khác thị trường nội địa dự báo liên tục tăng Để đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ ngày tăng hội, ngành Lâm nghiệp đưa nhiều giải pháp, có giải pháp lựa chọn lồi mọc nhanh biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh để nâng cao suất chất lượng rừng trồng Tại tỉnh Thái Nguyên, năm qua công tác trồng rừng cấp quyền người dân quan tâm nhiều hơn, diện tích rừng trồng tăng lên đáng kể, đặc biệt rừng sản xuất Tính đến ngày 31/12/2017 tồn tỉnh có 186.924 rừng, rừng tự nhiên 76.486 ha, rừng trồng 110.438 ha, độ che phủ đạt 46,33% Sản phẩm khai thác từ rừng gồm: Gỗ 171.089 m3 (Gỗ tự nhiên 3.78 m3, Gỗ rừng trồng 167.331 m3); củi 236.423 ste; luồng, vầu, tre 1,736 tiệu cây, nứa 2.974 cây, nhựa thông tấn, cọ 1,587 triệu Diện tích trồng rừng toàn tỉnh 7.400 Lượng lâm sản phần phục vụ cho nhu cầu sử dụng người dân vùng, phần lại cung cấp nguyên liệu cho Công ty ván dăm Thái Nguyên Nhà máy giấy Bãi Bằng Trong năm gần đây, tỉnh Thái Ngun có chủ trương đẩy mạnh cơng tác trồng rừng sản xuất lồi trồng lựa chọn Keo lai Keo tai tượng Mặc dù phần lớn diện tích đất trồng rừng sản xuất trồng trên, lượng tăng trưởng bình qn thấp khơng đủ khả đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu.Do đó, cần phải nâng cao suất, chất lượng gỗ rừng trồng Để đáp ứng yêu cầu cần phải lựa chọn giống tốt, điều kiện lập địa áp dụng biện pháp kỹ thuật để chăm sóc bảo rừng sau trồng để tăng suất chất lượng 30 Như dự tốn chi phí ban đầu trồng rừng cho 1ha (đối với keo lai hom, mật độ 1.333 cây/ha) Phúc Tân : 18.520.089 đồng/ha Từ kết dự tốn chi phí trồng rừng ta có bảng sau: Bảng 4.4 Tổng diện tích thiết kế trồng rừng Phúc Tân năm 2017 STT Đơn vị Đội số 1- Phúc Tân Số lơ Số hộ 21 17 Diện tích (ha) 54,28 Vậy tổng diện tích trồng rừng đội số 1- Phúc Tân 54,28 Từ bảng 4.3; bảng 4.4 ta có bảng sau: Bảng 4.5 Tổng dự tốn chi phí ban đầu trồng rừng đội số 1- Phúc Tân năm 2017 Hạng mục Đơn giá Diện tích Thành tiền (đồng/ha) A + B (bảng 4.3) 18.520.089 (đồng) 54,28 1.005.270.431 Như tổng dự tốn chi phí ban đầu trồng rừng đội số Phúc Tân là: 54,28 x 18.520.089 = 1.005.270.431 đồng 4.2 Thực quy trình trồng chăm sóc bảo vệ sau trồng Giống keo lai sử dụng chủ yếu nhân giống phương pháp giâm hom dòng BV10, BV32, BV33 4.2.1 Xử lý thực bì Xử lý thực bì cách phát, dọn tồn diện lơ rừng có bụi thấp, thảm tươi Ngoài ra, số rừng chủ yếu dây leo bụi rậm, không xử lý cách đốt khơng thể trồng rừng 31 Hình 4.1: Xử lý thực bì 4.2.2 Kỹ thuật làm đất Làm đất phương pháp thủ công, sử dụng cuốc để đào hố với kích thước 30x30x30 cm, hàng cách hàng m, cách m Hình 4.2: Cuốc hố 32 Nhưng lợi nhuận kinh tế người dân thường trồng với mật độ dày so với thiết kế ban đầu, khoảng cách hàng, khơng xác thiết kế đưa 4.2.3 Kỹ thuật trồng - Thời vụ trồng : Vụ Hè tháng 9/2017 + Bón Phân : Bón 0,2 kg phân NPK(5-10-3)/hố, bón trước trồng ngày kết hợp lúc lấp hố, lấp được1/2 hố tiến hành rải phân theo định lượng trộn đều, sau lấp đầy hố + Lấp hố : Dùng cuốc bàn xới lớp đất mặt không lẫn đá to rễ lấp đầy hố - Phương thức, loài cây, mật độ trồng + Phương thức trồng : Trồng rừng loài + Loài trồng : Keo lai hom + Mật độ trồng : 1.333 cây/ha - Tiêu chuẩn : 100% có bầu, ngọn, sức sinh trưởng tốt, không cong queo, không cụt ngọn, không sâu bệnh Tuổi từ 45 tháng tuổi, chiều cao vút 30-35 cm, đường kính cổ rễ 3,0-3,5 mm Hình 4.3: Đo tiểu chuẩn xuất vườn (keo lai hom) 33 - Kỹ thuật trồng rừng : Trồng rừng sau ngày mưa, trước trồng 1-2 ngày tiến hành bón phân, lấp hố đảo phân hố cao mặt đất từ cm + Xé túi bầu trước trồng, không làm vỡ bầu, cuốc đào lỗ sâu chiều cao bầu cây, đặt hố, vun đất nhỏ xung quanh bầu, dùng tay nén nhẹ độ chặt vừa phải, lấp đất qua mặt bầu từ 2-3 cm để khơng bị nghiêng ngả hở rễ Hình 4.4 Tiến hành trồng - Trồng dặm : Sau trồng 1-2 tháng phải tiến hành trồng dặm chết để bảo đảm mật độ thiết kế ban đầu đưa - Chu kỳ kinh doanh: Tối đa năm khai thác, rút ngắn thời gian kéo dài hai bên giao khoán bên nhận khoán thỏa thuận 4.2.4 Kỹ thuật chăm sóc bảo vệ sau trồng Rừng chăm sóc năm đầu - Chăm sóc rừng năm 34 + Lần 1: Thực sau trồng khoảng tháng Nội dung chăm sóc : Phát tồn diện thực bì, gỡ bỏ dây quấn trồng Dẫy cỏ, cuốc lật đất xung quanh gốc đường kính rộng 1,2m, sâu 12- 15 cm, vun gốc cây.Trồng dặm lại bị chết để mật độ theo qui định + Lần 2: Thực vào tháng 9- 10 Nội dung chăm sóc : Phát tồn diện thực bì, gỡ bỏ dây leo quấn trồng - Chăm sóc rừng năm + Lần 1: Thời gian thực từ tháng đến tháng Nội dung chăm sóc: Phát tồn diện thực bì(kể đường băng cản lửa), gỡ bỏ dây leo quấn trồng Dẫy cỏ, xới vung gốc đường kính rộng từ 0,8 đến 1,0 m, sâu 12 đến 15 cm + Lần 2: Phát tồn diện thực bì (cả đường băng cản lửa), gỡ bỏ dây leo quấn trồng Thời gian chăm sóc từ tháng đến tháng 10 - Chăm sóc rừng năm 3: Phát tồn diện thực bì (cả đường băng cản lửa), gỡ bỏ dây leo quấn trồng Thời gian chăm sóc từ tháng đến tháng Hình 4.5 Phát thực bì, gỡ bỏ dây leo 35 Bảo vệ rừng sau trồng + Công tác bảo vệ rừng trồng phải quan tâm đặc biệt thực nghiêm ngặt suốt năm suốt chu kỳ Thường xuyên tổ chức toàn tra, canh gác ngăn chặn chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng gia súc phá hoại, phòng chống cháy rừng, sâu bệnh hại + Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương cấp quan chức xử lý vụ việc liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng + Thường xuyên tuyên truyền tới hộ dân địa phương việc thực pháp luật quản lý bảo vệ rừng Tuyên truyền chế khốn Cơng ty khuyến khích hộ tham gia vào cơng đoạn trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng Công ty thông qua hợp đồng giao khoán 4.3 Theo dõi sinh trưởng chất lượng sau trồng - Sau trồng rừng xong tiến hành theo dõi sinh trưởng đánh giá phẩm chất ta có kết sau: Qua số liệu tổng hợp bảng (ở phần phụ lục) cho thấy phẩm chất Keo lai hom sau trồng khả quan: số tốt chiếm tỷ lệ 80%, số trung bình chiếm tỷ lệ 20% khơng có xấu + Đánh giá tỷ lệ sống sau trồng 36 Bảng 4.6: Kết đánh giá tỷ lệ sống sau trồng rừng (3 tháng) theo dự án Phúc Tân năm 2017 STT Họ Tên Chủ Hộ Năm trồng Diện tích Lồi trồng Mật độ Tỷ lệ sống (%) Đỗ Anh Tuấn 2017 2,10 Keo lai hom 1.333 96 Hà Đăng Ấm 2017 2,60 Keo lai hom 1.333 98 Lê Thị Chuyền 2017 10,6 Keo lai hom 1.333 97 Nguyễn Văn Hiếu 2017 1,30 Keo lai hom 1.333 98 Đào Ngọc Hùng 2017 1,70 Keo lai hom 1.333 98 Phan Văn Lý 2017 1,69 Keo lai hom 1.333 96 Nguyễn Đức Mạnh 2017 0.98 Keo lai hom 1.333 96 Phan Văn An 2017 3,30 Keo lai hom 1.333 96 Nguyễn Văn Quang 2017 14,8 Keo lai hom 1.333 98 10 Đỗ Văn Sơn 2017 1,00 Keo lai hom 1.333 98 11 Nguyễn Xuân Tiền 2017 2,00 Keo lai hom 1.333 96 12 Phạm Văn Tình 2017 2,70 Keo lai hom 1.333 98 13 Mai Văn Tình 2017 0,40 Keo lai hom 1.333 97 14 Đặng Văn Tùng 2017 3,70 Keo lai hom 1.333 97 15 Trần Thị Tuyết 2017 1,17 Keo lai hom 1.333 98 16 Đặng Văn Thành 2017 3,24 Keo lai hom 1.333 96 17 Phan Quốc Vạn 2017 1,00 Keo lai hom 1.333 96 Từ bảng 4.6 cho thấy kết đánh giá tỷ lệ sống sau trồng rừng Phúc Tân gồm:17 hộ với tổng diện tích trồng 54,28ha, mật độ trồng 1.333 cây/ha Tỷ lệ sống đạt từ 96-98% Như trình thực quy trình nên tỷ lệ sống cao 37 Bảng 4.7 : Biểu tổng hợp kết trồng rừng theo dự án Phúc Tân năm 2017 STT Nơi trồng Đội số 1- Phúc Tân Diện Tổng tích diện trồng tích(ha) 54,28 54,28 Mật độ 1.333 Loài trồng Keo lai hom Tỷ lệ sống (%) 96-98 % Do trồng chưa đủ tháng tuổi nên chưa có số liệu kết nghiệm thu rừng trồng địa bàn thực đề tài 38 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình thực đề tài đội sản xuất Phúc Tân thuộc công ty lâm nghiệp Thái ngun tơi có số kết luận sau : + Tổng chi phí đầu tư trồng rừng keo lai hom là: 18.520.089 đồng + Tổng diện tích thiết kế trồng rừng đội số 1- Phúc Tân là: 54,28 Trong có 17 hộ 21 lơ, mật độ trồng là: 1.333 cây/ha + Tổng chi phí ban đầu trồng rừng đội số 1- Phúc Tân là: 1.005.270.431 đồng + Phẩm chất tỷ lệ sống sau: - Tỷ lệ tốt chiếm tỷ lệ 80%, tỷ lệ trung bình chiếm 20% khơng có xấu - Tỷ lệ sống rừng trồng sau tháng đạt 96-98% 5.2 Đề nghị - Trong thực quy trình trồng, chăm sóc bảo vệ rừng cần thực theo quy trình thiết kế sẵnCơng ty Lâm nghiệp để tăng suất, chất lượng rừng em có số kiến nghị cụ thể sau: + Về xử lý thực bì cách đốt cần biện pháp khác để xử lý cành khơ rụng sau khai thác Vì gây nhiễm mơi trường, đặc biệt cháy rừng + Về kỹ thuật cuốc hố cần thực với quy trình thiết kế sẵncơng ty để đảm bảo mật độ đạt suất cao + Về trồng dặm, sau trồng cần phải trồng lại chết để đảm bảo mật độ trồng 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bộ Nông nghiệp PTNT (217), "Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT việc công bố trạng rừng năm 2017" Phạm Thế Dũng, Hồ Văn Phúc (2004), "Đề xuất phương pháp tạm thời để đánh giá sản lượng rừng trồng Keo lai vùng Đông Nam Bộ", Thông tin khoa học kỹ thuật lâm nghiệp (1), Tr 15-21 Ngô Quang Đê cộng (2001), "Trồng rừng" Dùng cho cao học Lâm nghiệp nghiên cứu sinh mã trồng rừng, chọn giống hạt giống lâm nghiệp…Điều tra qui hoạch rừng, Lâm học Mai Đình Hồng (2002), nghiên cứu sinh trưởng dòng Bạch đàn chọn lọc PN2, PN14 trồng rừng sản xuấtNguyên Huân (1997) đánh giá hiệu giao đất giao rừng Thanh Hoá; từ việc nghiên cứu loại hình chủ rừng sản xuất đưa khuyến nghị giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nội lực chủ rừng quản lý sử dụng bền vững Võ Đại Hải (2005), “Kết nghiên cứu lưu thông sản phẩm rừng trồng tỉnh miền núi phía Bắc”, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển Nông thôn, (5/2005), Tr 70-72 Võ Đại Hải (2003), "Một số kết đạt nghiên cứu xây dựng mơ hình rừng trồng sản xuất tỉnh miền núi phía Bắc", Tạp chí Nơng nghiệp & Phát triển Nông thôn, (12/2003), Tr 1580-1582 Võ Đại Hải (2004), "Thị trường lâm sản rừng trồng sản xuất tỉnh miền núi phía Bắc sách để phát triển" Báo cáo trình bày 40 hội thảo “Thị trường nghiên cứu nông lâm kết hợp Miền núi Việt Nam”, Hồ Bình Lê Đình Khả (2006), Lai giống rừng, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 10 Lê Đình Khả (1997), "Khơng dùng hạt Keo lai để gây trồng rừng mới", Tạp chí Lâm nghiệp (6), Tr 32-34 11 Lê Đình Khả (1999), "Nghiên cứu sử dụng giống lai tự nhiên Keo tai tượng Keo tràm Việt Nam", NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Đồn Thị Mai (1997) đánh giá hiệu kinh tế môi trường mục tiêu phát triển bền vững cho số phương án sử dụng đất canh tác lâm nghiệp vùng ngun liệu giấy 13 Ngơ Đình Quế CS (2001): Tóm tắt kết nghiên cứu xác định tiêu chuẩn phân chia lập địa trồng rừng công nghiệp số vùng sinh thái Việt Nam (1999-2000) Kết nghiên cứu trồng rừng phục hồi rừng tự nhiên, Viện khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam,NXB nơng nghiệp Hà Nội 2001 14 Đỗ Đình Sâm Ngơ Đình Quế (1994), "Đánh giá tiềm sản xuất đất lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ", Báo cáo khoa học đề mục thuộc đề tài KN03- 01, chương trình KN03, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 2004 15 Hoàng Xuân c.s, Nâng cao công nghệ thâm canh rừng trồng (Keo, Bạch đàn), sử dụng họ đậu để cải tạo đất nâng cao sản lượng rừng vùng Đông Nam Bộ, đề tài KN03 -1 16 Đỗ Doãn Triệu (1997) với nghiên cứu xây dựng số luận khoa học thực tiễn góp phần hồn thiện sách khuyến khích đầu tư nước ngồi vào trồng rừng ngun liệu công nghiệp 41 17.Tổng cục hải quan Việt Nam, (2016), Kim ngạch xuất nhập gỗ nguyên liệu Việt Nam Tài liệu tiếng Anh 18 Evan J (1992): Plantation Forestry in the Tropics Clarenson PressOxford 19.Goncalves J.L.M et al (2004): Sustainbility of wood production in Eucalyptus Plantation of Brazil Site Management and Productivity in Tropical Plantation Forests (Proceedings of Workshops in Congo July 2001 and China February 2003) CIFOR 20.Mello, H A (1976): Management problems in manmade forest of short rotation inSouth America Proceedings of the 16th IUFRO Congress, Oslo Div, 21.Pandey, D (1983): Growth and yield of plantation species in the tropics, Forest Rescarch Division, Fao, Rome-1983 22.Rufelds, C,W (1987), "Quantitative comparison of Acacia mangium willd versus hybrid A auriculiformis", Forest Research Centre Publication Malaysia, (40), pp 22 23.Thomas entere Pitrick B durst (2004) PHỤ LỤC Điều tra sinh trưởng phẩm chất keo lai hom sau trồng Địa điểm: Phúc Tân Tiểu khu: 223 Khoảnh: 28 Lô: D6 gia đình ơng Đào Ngọc Hùng Ngày điều tra: 25/09/2017 STT Doo(mm) Hvn(cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 38 37 34 38 37 34 37 38 37 37 33 38 36 37 37 32 38 37 37 38 38 38 33 36 38 37 31 38 37 38 Tổng Tốt ( %) Phẩm chất Trung bình (%) Xấu (%) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 80% 20% 0% Điều tra sinh trưởng phẩm chất keo lai hom sau trồng Địa điểm: Phúc Tân Tiểu khu: 223 Khoảnh : 28 Lô: D6 gia đình ơng Đào Ngọc Hùng Ngày điều tra: 15/10/2017 STT Doo(mm) Hvn(cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 39 38 34 39 38 35 38 39 38 39 34 39 38 38 39 33 38 38 38 39 38 39 34 37 38 37 33 39 38 39 Tổng Tốt (%) Phẩm chất Trung bình (%) Xấu(%) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 80% 20% 0% Điều tra sinh trưởng phẩm chất keo lai hom sau trồng Địa điểm : Phúc Tân Tiểu khoảnh: 223 Khoảnh: 28 Lơ: D6 gia đình ơng Đào Ngọc Hùng Ngày điều tra: 25/10/2017 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Doo (mm) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 Tổng Hvn (cm) 41 42 35 42 41 36 40 42 41 41 35 41 42 42 43 36 43 40 41 42 40 43 35 39 42 40 35 42 41 43 Tốt (%) Phẩm chất Trung bình (%) Xấu (%) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 80% 20% 0% ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG TRƯỜNG GIANG THỰC HIỆN QUY TRÌNH TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRỒNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT XÃ PHÚC TÂN - THỊ XÃ PHỔ YÊN THUỘC CƠNG TY LÂM NGHIỆP... bảo vệ rừng keo lai sau trồng đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp - tỉnh Thái Nguyên Do thời gian điều kiện có hạn nên tơi tìm hiểu quy trình trồng chăm sóc bảo vệ. .. hiểu quy trình trồng chăm sóc bảo vệ rừng công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu - Tham gia thực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng sau trồng - Thực trình tự bước quy trình trồng rừng từ xử lý thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng tại đội sản xuất xã Phúc Tân – thị xã Phổ Yên thuộc công ty Lâm Nghiệp Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)