Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

62 39 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 07:25

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG QUỐC HỒN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (Axit indolbutilic) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DÂM BỤT(Hibiscus rosa-senensis) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014-2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG QUỐC HỒN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (Axit indolbutilic) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DÂM BỤT(Hibiscus rosa-senensis) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Lương Thị Anh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tơi, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà tường đề Thái Nguyên, ngày XÁC NHẬN CỦA GVHD tháng năm 2018 NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng ThS Lương Thị Anh Hoàng Quốc Hoàn XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký,ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả hình thành hom Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Qua thời gian thực tập đến em hoàn thành đề tài Để đạt kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên ThS Lương Thị Anh tận tình hướng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè hết lòng động viên giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Trong suốt trình thực tập, cố gắng để hồn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy em mong nhận đóng góp bảo thầy bạn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Quốc Hoàn iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thời gian tỷ lệ rễ hom Phi lao 21 Bảng 2.2: Thí nghiệm với Bạch đàn trắng Đơng Nam cho kết 21 Bảng 2.3: Nhiệt độ, độ ẩm mơi trường khơng khí tháng 9-12/2017 25 Bảng 3.1: Bảng phân tích phương sai nhân tố ANOVA 33 Bảng 4.1 Tỷ lệ hom sống định kì theo dõi 34 Bảng 4.2: Các tiêu rễ hom Dâm bụt cơngthức thí nghiệm 36 Bảng 4.3: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc IBA đến khả chồi hom Dâm bụt cơng thức thí nghiệm 42 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Ảnh cây, hoa Dâm bụt 23 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm giâm hom 27 Hình 3.2 Ảnh sơ đồ bố trí thí nghiệm 28 Hình 4.1: Biểu đồ tỷ lệ sống hom Dâm bụt cơng thức thí nghiệm 34 Hình 4.2a: Biểu đồ tỷ lệ rễ CTTN giâm hom Dâm bụt 37 Hình 4.2b: Biểu đồ số rễ trung bình/hom CTTN giâm hom Dâm bụt 38 Hình 4.2c: Biểu đồ chiều dài rễ trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 39 Hình 4.2e: Ảnh hom Dâm bụt rễ cơng thứcthí nghiệm 40 Hình 4.3a: Biểu đồ tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dâm bụt 42 Hình 4.3b: Biểu đồ số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 43 Hình 4.3c: Biểu đồ chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 44 Hình 4.3d: Biểu đồ số chồi CTTN giâm hom Dâm bụt 45 Hình 4.3 e: Ảnh hom Dâm bụt chồi cơng thức thí nghiệm 46 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiệm CT : Cơng thức TB : Trung bình NST : Nhiễm sắc thể IAA : Axit Indol-axitic IBA : Axit indolbutilic NAA : Naphthalene Acetic Acid TN : Thí nghiệm ĐHST : Điều hòa sinh trưởng ĐC : Đối chứng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở tế bào học Tế bào chứa nhiễm sắc thể mang đầy đủ thơng tin di truyền cho q trình phát triển sinh vật Trong q trình sinh sản vơ tính, tạo có nguồn gốc từ mẹ 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Sự hình thành rễ bất định 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả rễ hom 2.1.5 Những yêu cầu kĩ thuật giâm hom 16 2.2 Những nghiên cứu giới 17 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 18 2.5 Đặc điểm Dâm bụt 23 2.6 Tổng quan khu vực nghiên cứu 24 vii PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 26 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 28 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ IBA đến tỷ lệ sống hom Dâm bụt 34 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ IBA đến khả rễ hom Dâm bụt 36 4.2.1 Kết tỷ lệ rễ trung bình hom Dâm bụt CTTN 37 4.2.2 Kết số rễ trung bình/hom hom Dâm bụt 38 4.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình hom Dâm bụt 39 4.2.4 Kết số rễ hom Dâm bụt 39 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ IBA đến khả chồi hom Dâm bụt 41 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dâm bụt 42 4.3.1 Kết số chồi trung bình hom Dâm bụt 43 4.3.3 Kết số chồi hom Dâm bụt 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Khuyến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong sống xanh đóng vai trò vơ lớn Cây xanh gắn liền với tồn phát triển của quốc gia, dân tộc Nó cung cấp cho người nhu cầu thiết yếu lương thực, thực phẩm, nguyên liệu xây dựng, tạo tất tiện nghi phục vụ sống Nó nguồn dược liệu tạo nhiều loại thuốc phòng chữa bệnh Về phương diện có ý nghĩa lớn, chi phối yếu tố khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, ngăn bụi làm khơng khí, tạo nên cảnh quan sinh động, cung cấp dưỡng khí, tạo mơi trường lành, nâng cao chất lượng sống người dân Trong năm gần đây, trung tâm nghiên cứu giống nước tiến hành nghiên cứu chọn giống, khảo nghiệm nhân giống cho nhiều loài Đã đạt số kết bước đầu định Một phương pháp nhân giống trì nguyên vẹn tính trạng tốt từ đời trước cho đời sau phương pháp nhân giống hom Nhân giống bằn hom phương thức nhân giống dùng rộng rãi cho số loài rừng, cảnh ăn Là phương pháp có hệ số nhân giống cao, phù hợp với quy mô lớn sản phẩm cuối cho số lượng giống đồng mặt chất lượng di truyền Cây Dâm bụt dược liệu chữa bệnh ngủ , trồng làm cảnh, nên cần có giống đáp ứng cho việc gây trồng theo nhu cầu thực tế Giâm hom phương pháp dùng đoạn ngọn, thân rễ để tạo gọi hom Kết hom phụ thuộc vào nhiều yếu tố cách chăm sóc ngồi ra, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện ngoại cảnh, nhân tố nội tại, chất kích thích, giá thể, Tuy 39 4.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình hom Dâm bụt Từ bảng 4.2 Biểu đồ 4.2c, ta thấy: - Công thức (100ppm) cho chiều dài rễ trung bình là: 1,68 cm - Cơng thức (300ppm) cho chiều dài rễ trung bình là: 2,17 cm - Công thức (500ppm) cho chiều dài rễ trung bình là: 2,33 cm - Cơng thức (700ppm) cho chiều dài rễ trung bình là: 3,58 cm - Công thức (900ppm) cho chiều dài rễ trung bình là: 2,56 cm - Cơng thức (ĐC) cho chiều dài rễ trung bình là: 1,52 cm Hình 4.2c: Biểu đồ chiều dài rễ trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt Ta thấy cơng thức có chiều dài rễ lớn nhất, sau cơng thức , cơng thức 3, cơng thức 2, công thức thấp công thức Như vậy, dùng thuốc IBAnồng độ 100ppm, 300ppm, 500ppm, 700ppm, 900ppm kích thích hom Dâm bụt cho chiều dài rễ cao không dùng thuốc công thức (700ppm) cho chiều dài rễ cao 4.2.4 Kết số rễ hom Dâm bụt Chỉ số rễ phản ánh tổng thể sinh trưởng, chất lượng rễ, so sánh tiêu rễ hom với tỷ lệ rễ công thức số rễ cao có sức sinh trưởng mạnh 40 Ở công thức, nồng độ thuốc khác cho số rễ khơng giống có khác biệt hồn tồn việc sử dụng khơng sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng Kết số rễ hom Dâm bụt thể bảng 4.2, hình 4.2d, 4.2e, kết ta thấy: Hình 4.2d: số rễ hom Dâm bụt CTTN Hình 4.2e: Ảnh hom Dâm bụt rễ cơng thức thí nghiệm 41 Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số rễ trung bình cơng thức thí nghiệm là: - Cơng thức (100ppm) cho số rễ là: 4,32 - Công thức (300ppm) cho số rễ là: 5,77 - Công thức (500ppm) cho số rễ là: 8,27 - Công thức (700ppm) cho số rễ là: 15,60 - Công thức (900ppm) cho số rễ là: 10,47 - Công thức (ĐC) cho số rễ là: 3,28 Kết cho thấy cơng thức có số rễ cao tiếp cơng thức đến cơng thức , công thức , công thức1, công thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc IBA nồng độ khác nhau, đến khả rễ hom, đề tài tiến hành phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 01 Kết cho thấy sig =,000 < 0,05 Điều khẳng định, số rễ hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Kết kiểm tra sai dị CTTN nhằm lựa chọn công thức cho số rễ tốt nhất, kết cho thấy CT4 công thức trội cho số rễ là: 15,6189 Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ IBA (700ppm) phù hợp cho giâm hom Dâm bụt 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ IBA đến khả chồi hom Dâm bụt Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc IBA đến khả chồi hom Dâm bụt cuối đợt thí nghiệm thể bảng 4.4, Biểu đồ 4.3a, 4.3b, 4.3c, 4.3d: 42 Bảng 4.3: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc IBA đến khả chồi hom Dâm bụt công thức thí nghiệm Cơng thức thí nghiệm CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) CT5 (900ppm) CT6 (không thuốc) Số hom thí nghiệm 90 90 90 90 90 90 Số Tỷ lệ hom chồi (%) chồi 58 64,44 65 72,22 72 80,00 83 92,22 74 82,22 44 Số chồi TB/ hom (cái) 1,55 1,66 1,82 2,14 1,87 48,89 Chiều dài chồi TB (cm) Chỉ số chồiTB 2,17 2,49 2,38 3,06 2,64 3,36 4,13 4,33 6,55 4,94 1,78 2,42 1,36 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dâm bụt Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3a ta thấy: Hình 4.3a: Biểu đồ tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dâm bụt - Công thức (100ppm) cho tỷ lệ chồi 64,44% - Công thức (300ppm) cho tỷ lệ chồi 72,22 % - Công thức (500ppm) cho tỷ lệ chồi 80,00 % - Công thức (700ppm) cho tỷ lệ chồi 92,22% - Công thức (900ppm) cho tỷ lệ chồi 82,22% - Công thức (ĐC) cho tỷ lệ chồi 48,89% 43 Từ kết thấy rằng: Thuốc kích thích rễ IBAlàm tăng khả chồi hom Dâm bụt nồng độ 700 ppm cho chồi tốt (92,22%) 4.3.1 Kết số chồi trung bình hom Dâm bụt Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3b, ta thấy: - Công thức (100ppm) cho số chồi trung bình/hom 1,55 - Cơng thức (300ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,66 - Cơng thức (500ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,82 - Công thức (700ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,14 - Cơng thức (900ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,87 - Cơng thức (ĐC) cho số chồi trung bình/ hom 1,36 Hình 4.3b: Biểu đồ số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt Cơng thức có số chồi/hom lớn tiếp cơng thức 5, tiếp công thức công thức tiếp cơng thứ cuối cơng thức 44 Như dùng thuốc IBAnồng độ 100ppm đến 900ppm để kích thích hom Dâm bụt giâm hom cho số lượng chồi/hom cao không dùng thuốc Kết chiều dài chồi trung bình homDâm bụt Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3c, ta thấy: - Công thức (100ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,17cm - Cơng thức (300ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,49 cm - Công thức (500ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,38 cm - Cơng thức (700ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 3,06 cm - Công thức (900ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,64 cm Cơng thức (ĐC) cho chiều dài chồi trung bình là: 1,78 cm Hình 4.3c: Biểu đồ chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt Như dùng thuốc IBAnồng độ 100ppm, 300ppm, 500ppm, 700ppm, 900ppm, có kích thích hom cho chiều dài chồi cao không dùng thuốc Công thức đối chứng không dùng thuốc có chiều dài chồi trung bình thấp công thức dùng thuốc 45 4.3.3 Kết số chồi hom Dâm bụt Chỉ số chồi tích số số chồi trung bình/hom chiều dài chồi trung bình Từ bảng 4.4, hình 4.3d,4.3e ta thấy: Ở cơng thức nồng độ thuốc khác cho số chồi không có khác việc sử dụng khơng sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số chồi trung bình cơng thức thí nghiệm là: - Cơng thức (100ppm) cho số chồi là: 3,36 - Công thức (300ppm) cho số chồi là: 4,13 - Công thức (500ppm) cho số chồi là: 4,33 - Công thức (700ppm) cho số chồi là: 6,55 - Công thức (900ppm) cho số chồi là: 4,94 - Công thức (ĐC) cho số chồi là: 2,42 Hình 4.3d: Biểu đồ số chồi CTTN giâm hom Dâm bụt 46 Hình 4.3 e: Ảnh hom Dâm bụt chồi cơng thức thí nghiệm 47 Kết cho thấy cơng thức có số chồi cao nhất, tiếp cơng thức 5, đến công thức 3, công thức 2, công thức thấp công thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc IBA nồng độ khác nhau, đến khả chồi hom Dâm bụt, đề tài tiến hành phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 02 Kết cho thấy sig =,000 < 0,05, điều khẳng định số chồi hom công thức thí nghiệm có khác rõ rệt trội CT4 Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn công thức cho số chồi tốt nhất, kết cho thấy CT4 công thức trội cho số chồi là: 6,5015 Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ IBA 700ppm phù hợp cho giâm hom Dâm bụt Nhận xét chung: Kết thí nghiệm cho thấy - Tỷ lệ hom sống theo định kỳ công thức với nồng độ thuốc kích thích IBA 700ppm cho kết tỷ lệ sống, rễ, chồi cao (92,22%) - Chỉ số rễ cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc kích thích IBA 700 ppm cho số rễ cao (15,60) - Chỉ số chồi cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc IBA 700ppm cho số chồi lớn (6,55) 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong q trình tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nhân giống Dâm bụt vườn ươm mơ hình khoa Lâm Nghiệp Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên có kết luận sau: 1) Nồng độ thuốc IBAảnh hưởng đến tỷ lệ sống hom giâm Dâm bụt cuối đợt thí nghiệm: Công thức (100ppm) tỉ lệ hom sống là: 64,44% Công thức (300ppm) tỉ lệ hom sống là: 72,22% Công thức (500ppm) tỉ lệ hom sống là: 80,00% Công thức (700ppm) tỉ lệ hom sống là: 92,22% Công thức (900ppm) tỉ lệ hom sống là: 82,22% Công thức (khongthuoc) tỉ lệ hom sống là: 48,89% 2) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả rễ hom Dâm bụt: Công thức (100ppm) Chỉ số rễ: 4,32 Công thức (300ppm) Chỉ số rễ: 5,77 Công thức (500ppm) Chỉ số rễ: 8,27 Công thức (700ppm) Chỉ số rễ:15,60 Công thức (900ppm) Chỉ số rễ: 10,47 Công thức (không thuốc) Chỉ số rễ: 3,28 3) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả chồi hom Dâm bụt: Công thức (100ppm) Chỉ số chồi; 3,36 Công thức (300ppm) Chỉ số chồi: 4,13 Công thức (500ppm) Chỉ số chồi: 4,33 Công thức (700ppm) Chỉ số chồi: 6,55 49 Công thức (900ppm) Chỉ số chồi 4,94 Công thức (không thuốc) Chỉ số chồi 2,42 Kết cho thấy CT4 với nồng độ thuốc 700ppm có ảnh hưởng lớn đến tỉ lệ sống, tỉ lệ rễ, tỉ lệ chồi hom Dâm bụt cho kết cao Do ta nên dùng nồng độ thuốc kích thích rễ IBA (700ppm) phù hợp cho giâm hom Dâm bụt 5.2 Khuyến nghị - Trong sản xuất giống Dâm bụt phương pháp giâm hom nên sử dụng thuốc IBA nồng độ 700ppm để kích thích hom rễ tốt - Nên nghiên cứu thêm ảnh hưởng chất kích thích khác đến khả rễ hom Dâm bụt - Nghiên cứu thời vụ giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dâm bụt - Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dâm bụt 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Dương Mộng Hùng (1992) Nhân giống phi Lao hom cành Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Lâm nghiệp số 11 trang 12-13 Dương Thị Thạo (2015) “Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun” Đồn Thị Mai CS (2005), Một số kết ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hoàng Minh Tấn CS (2009), “Giáo trình sinh lý thực vật”, Trường Đại học Nơng Nghiệp I Hà Nội Lê Đình Khả Đồn Thị Bích (1999), Nhân giống Dầu Dái hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số Lê Đình Khả, Đồn Thị Bích, Trần Cự (1997), “Nghiên cứu tạo chồi môi trường giá thể giâm hom Bạch đàn trắng Kết nghiên cứu chọn giống rừng” Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Lê Đình Khả - Dương Mộng Hùng, (1998) “Giáo trình cải thiện giống rừng” , Đại học Lâm nghiệp Mai Quang trường, Lương Thị Anh, 2007.Giáo trình trồng rừng Nxb NN Hà Nội 10 Nguyễn Huy Sơn, Nghiên cứu chọn nhân giống quế có xuất tinh dầu cao, Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 11 Ngơ Kim Khơi (1998) Thống kê tốn học Lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 51 12 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom, Bản tin hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, số trang 811 13 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia, Tạp chí Lâm Nghiệp số 1, trang 12 14 Phạm Văn Tuấn, Nhân giống sinh dưỡng họ dầu hom vùng đông nam Á Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 15 Phạm Đức Tuấn Hoàng Vũ Thơ (2009) Nghiên cứu khả rễ hom tràm cajuputi (Melaleuca cajuputi powell), Trường Đại học Lâm Nghiệp 16 Trung tâm Giống rừng (1998), Tài liệu tập huấn kỹ thuật nhân giống Keo lai hom 17 Turesskaia (1993), Các nhân tố nội sinh hình thành rễ thực vật (Endgenye factory corneobrazovania rastenii), Biologia razvitia rastenii II Internet 18 https://caythuoc.org › Tin tức › Kiến thức y học › Bệnh ngủ PHỤ BIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC IBA ĐẾN CHỈ SỐ RA RỄ CỦA HOM CÂY DÂM BỤT Descriptives Csrare N Std Deviation Mean 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum CT1 (100ppm) 4,3115 ,24231 ,13990 3,7096 4,9134 4,14 4,59 CT2 (300ppm) 5,7701 ,06508 ,03757 5,6085 5,9318 5,70 5,83 CT3 (500ppm) 8,2868 ,34942 ,20174 7,4188 9,1548 7,91 8,60 CT4 (700ppm) 15,6189 ,74639 ,43093 13,7647 17,4730 14,79 16,22 CT5 (900ppm) 10,4931 ,31443 ,18154 9,7120 11,2742 10,18 10,81 CT6 (khongthuoc) 3,3833 ,27814 ,16059 2,6924 4,0743 3,18 3,70 5,8382 10,1163 3,18 16,22 Total 18 7,9773 1,0138 4,30141 Test of Homogeneity of Variances Csrare Levene Statistic 2,962 df1 df2 Sig 12 ,057 ANOVA Csrare Sum of Squares Between Groups df 312,699 Within Groups 1,837 Total Mean Square 62,540 F Sig 408,590 ,000 12 ,153 314,536 17 Csrare Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (khongthuoc) CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT5 (900ppm) CT4 (700ppm) Sig 3,3833 4,3115 5,7701 8,2868 10,4931 15,6189 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1,000 1,000 1,000 1,000 PHỤ BIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC IBA ĐẾN CHỈ SỐ RA CHỒI CỦA HOM CÂY DÂM BỤT Descriptives Csrachoi 95% Confidence Interval for Mean N Std Deviation Std Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum CT1 (100ppm) 3,8359 ,10347 ,05974 3,5789 4,0929 3,77 3,96 CT2 (300ppm) 4,1459 ,12765 ,07370 3,8288 4,4630 4,03 4,28 CT3 (500ppm) 4,3351 ,12709 ,07338 4,0193 4,6508 4,23 4,48 CT4 (700ppm) 6,5015 ,13177 ,07608 6,1741 6,8288 6,42 6,65 CT5 (900ppm) 4,9771 ,29637 ,17111 4,2409 5,7133 4,68 5,28 CT6 (khongthuoc) 2,4390 ,02245 ,01296 2,3832 2,4948 2,42 2,46 1,26559 ,29830 3,7430 5,0018 2,42 6,65 Total 18 4,3724 Test of Homogeneity of Variances Csrachoi Levene Statistic df1 df2 1,617 Sig 12 ,229 ANOVA Csrachoi Sum of Squares Between Groups Within Groups df 26,932 Mean Square ,298 5,386 F Sig 217,109 ,000 12 ,025 Total 27,229 17 Csrachoi Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (khongthuoc) CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) 4,1459 CT3 (500ppm) 4,3351 CT5 (900ppm) CT4 (700ppm) Sig 2,4390 3,8359 4,9771 6,5015 1,000 1,000 ,167 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1,000 1,000 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG QUỐC HỒN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (Axit indolbutilic) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DÂM BỤT(Hibiscus... nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả hình thành hom Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) trường. .. (Axit indolbutilic) đến khả hình thành hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định nồng độ thuốc kích thích rễ IBA (Axit indolbutilic)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IBA (Axit indolbutilic)đến khả năng hình thành cây hom Dâm bụt (Hibiscus rosasinensis) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn