Nghiên cứu ứng dụng phẫu tích cuống glisson ngã sau trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan

177 129 2
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 05:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU TÍCH CUỐNG GLISSON THEO KỸ THUẬT TAKASAKI TRONG CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƢ TẾ BÀO GAN Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa Mã số: 62720125 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc PGS.TS Đỗ Đình Cơng TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố nơi Tác giả luận án Nguyễn Đức Thuận MỤC LỤC Trang Trang bìa Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt Danh mục bảng Danh mục sơ đồ Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN .3 1.1 Các yếu tố nguy ung thư tế bào gan 1.2 Chẩn đoán bệnh UTTBG 1.3 Chẩn đoán giai đoạn UTTBG 1.4 Vấn đề cắt gan điều trị UTTBG 1.5 Điều trị UTTBG phẫu thuật 10 1.6 Kết cắt gan điều trị ung thư tế bào gan 29 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng nghiên cứu .37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 Đặc điểm dân số mẫu 65 3.2 Đặc điểm ung thư tế bào gan 69 3.3 Kết phẫu thuật 71 3.4 Phân tích liên quan kỹ thuật mổ nhóm 77 3.5 Kết sớm sau mổ .81 3.6 Thời gian sống tồn sống khơng bệnh 84 3.7 Phân tích yếu tố nguy tái phát sau phẫu thuật .88 3.8 Phân tích vai trò cắt gan theo giải phẫu UTTBG giai đoạn sớm theo BCLC (BCLC A) 91 3.9 Phân tích vai trò cắt gan theo giải phẫu UTTBG giai đoạn trung gian theo BCLC (BCLC B) 94 Chƣơng BÀN LUẬN .97 4.1 Đặc điểm dân số mẫu 97 4.2 Đặc điểm UTTBG 99 4.3 Kết mổ 101 4.4 Biến chứng tử vong 105 4.5 Hồi phục sau mổ thời gian nằm viện .107 4.6 Liên quan kiểm soát máu vào gan kết mổ .108 4.7 Vấn đề mở rộng định cắt gan điều trị UTTBG 113 4.8 Liên quan số loại hình cắt gan đặc biệt với kỹ thuật mổ .115 4.9 Kết sống 118 4.10 Các yếu tố liên quan tái phát sống 120 KẾT LUẬN 128 KIẾN NGHỊ .129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH Đà CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: Bệnh án nghiên cứu 2: Tường trình phẫu thuật 3: Bảng theo dõi sau mổ cắt gan 4: Bảng theo dõi tái khám cho bệnh nhân cắt gan điều trị ung thư tế bào gan 5: Bản thông tin dành cho đối tượng nghiên cứu chấp thuận tham gia nghiên cứu Danh sách bệnh nhân nghiên cứu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AASLD AFP : American Association for the Study of Liver Diseases : Alpha-feto-protein AJCC : American Joint Committee on Cancer ALT : Alanine Amino Transferase APASL : Asian Pacific Association for the Study of the Liver BCLC : Barcelona Clinic Liver Cancer BN : Bệnh nhân BSA : Body surface area BV ĐHYD : Bệnh viện Ðại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh CCLĐT : Chụp cắt lớp điện toán CHT : Cộng hưởng từ CLIP : Cancer of the Liver Italian Program CP : Thang điểm Child-Pugh EASL : European Association for the Study of the Liver EROCT : European Organisation for Research and Treatment of Cancer FLR : Future liver remnant FNH Focal Nodula Hyperplasia GĐ : Giai đoạn HPT : Hạ phân thùy ICG15 : Indocyanine green IHPBA : International Hepato-Pancreato Biliary Association LCSGJ OR : Liver Cancer Study Group of Japan : Odds ratio PS : Performance status RFA : Radiofrequency ablation SNV : Số nhập viện TACE : Trans Arterial Chemo Embolization TH : Trường hợp TLV : Total liver volume TMC : Tĩnh mạch cửa UTTBG : Ung thư tế bào gan BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT American Association for the Study of Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ Liver Diseases (AASLD) American Joint Committee on Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ Cancer (AJCC) Asian Pacific Association for the Study Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu Á Thái of the Liver (APASL) Bình Dương Barcelona Clinic Liver Cancer Trung tâm UTTBG Barcelona (BCLC) Cancer of the Liver Italian Chương trình UTTBG Ý Program (CLIP) Computed Tomography Scan (CT scan) X quang cắt lớp điện toán European Association for the Study of Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan Châu Âu the Liver (EASL) European Organisation for Research Tổ chức nghiên cứu điều trị Ung thư and Treatment of Cancer (EORTC) Châu Âu Glissonian pedicle transection method Phẫu tích kiểm sốt cuống Glisson ngã for hepatic resection Hepatocellular sau cắt gan carcinoma (HCC) International Ung thư tế bào gan Hepato-Pancreato Biliary Association Hiệp hội Gan-Mật-Tụy Quốc Tế (IHPB) Liver Cancer Study Group of Japan Nhóm Nghiên cứu UTTBG Nhật Bản Magnetic Resonance Imaging (MRI) Hình ảnh cộng hưởng từ Tỷ số chênh Odds radio (OS) Performance status (PS) Chỉ số tổng trạng Radiofrequency Ablation (RFA) Hủy u sóng vơ tuyến Stapler Máy cắt đóng hay khâu nối Microscopically margin- Diện cắt tế bào ung thư negative resection (R0) Trans Arterial Chemo Embolization Bơm hóa chất làm tắc động mạch nuôi (TACE) khối u Transient Ascites Báng bụng thoáng qua DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Giá trị AFP chẩn đoán ung thư tế bào gan Bảng 1.2 Phân loại giai đoạn theo BCLC Bảng 1.3 Phân loại chức gan theo Child-Pugh 11 Bảng 1.4 Phân loại lực hoạt động bệnh nhân 13 Bảng 2.1 Phân loại tình trạng sức khỏe bệnh nhân 39 Bảng 2.2 Phân loại nguy gây mê Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ 40 Bảng 2.3 Phân loại biến chứng Clavien-Dindo .43 Bảng 3.1 Phân bố nhóm tuổi nghiên cứu 65 Bảng 3.2 Phân bố giới nghiên cứu 66 Bảng 3.3 Phân bố BMI nghiên cứu 66 Bảng 3.4 Tình trạng viêm gan nghiên cứu 66 Bảng 3.5 Chức gan theo Child-Pugh 67 Bảng 3.6 Tình trạng dãn tĩnh mạch thực quản .67 Bảng 3.7 Số lượng tiểu cầu nghiên cứu 67 Bảng 3.8 Lượng bilirubin toàn phần nghiên cứu 68 Bảng 3.9 Lượng AFP nghiên cứu .68 Bảng 3.10 Phân độ ASA nghiên cứu 69 Bảng 3.11 Số lượng u nghiên cứu 69 Bảng 3.12 Kích thước u nghiên cứu 70 Bảng 3.13 Tình trạng vỏ bao u nghiên cứu 70 Bảng 3.14 Vị trí u gần rốn gan .71 Bảng 3.15 Giai đoạn BCLC nghiên cứu .71 Bảng 3.16 Các phương tiện cắt gan 71 Bảng 3.17 Tỷ lệ thành công kỹ thuật .72 PHỤ LỤC 2: TƢỜNG TRÌNH PHẪU THUẬT Tư bệnh nhân: nằm ngửa Phương pháp vơ cảm: mê + Tê ngồi màng cứng: KhơngCó Đường vào bụng: Thám sát bụng: Khoang bụng Báng bụng: Máu ổ bụng: Khơng Khơng Có Có Gan xơ mức độ Khơng Có Hạch Có Khơng Lượng Lượng Vị trí _ Khối u Số lượng u _Kích thước (mm) Thấy u bề mặt Khơng Có Vị trí u HPT Mức độ xâm lấn: chưa vỡ thủng bao glison xâm lấn quan Siêu âm mổ : Khơng Có U vệ tinh Khơng Có Khối u xâm nhiễm mạch máu Khơng Có Huyết khối TMC Khơng Có Khơng Có Thắt tồn Khơng Có Thắt cuống bên Khơng Có Thắt cuống phân thùy Khơng Có Phẫu tích cuống gan: Thời gian phẫu tích cuống phải-trát: _ giây Thời gian phẫu tích cuống trước-sau giây Thời gian thắt: _ phút Số lần thắt _ Thời gian thiếu màu nhu mô gan để lại _ Cắt gan : Theo cấu trúc giải phẫu Khơng Có Phương tiện cắt nhu mô gan Nạo hạch KhơngCóVị trí _Số lượng kích thước hạch Mặt cắt gan Phủ mạc nối Phủ surgicel Khơng Khơng Có Có Khâu mặt cắt Khơng Có 10 Thời gian mổ Lượng máu 11 Lượng máu truyền mổ Khơng 12 Dẫn lưu Khơng Có Có Lượng Vị trí _ 13 Đóng bụng 14 Tai biến mổ Khơng Có Mất máu nghiêm trọng Khơng Có Rách tĩnh mạch cửa Khơng Có Rách tĩnh mạch gan Khơng Có Tổn thương ống mật Khơng Có Khơng Có Pringle Khơng Có Lortat Jacob Khơng Có Khơng Có 15 Chuyển sang kỹ thuật mổ khác 16 GPB đại thể: Kích thước u _ Vỏ bao u Diện cắt cách vỏ bao _ Thủng vỏ bao Khơng Có Thể tích bệnh phẩm 17 Chẩn đoán sau mổ _ 18 Giai đoạn BCLC PHỤ LỤC 3: BẢNG THEO DÕI SAU MỔ CẮT GAN Nƣớc xuất Mạch Thuốc Lƣu Dinh Tự ChildBiến chứng ODL Nƣớc huyết giảm thơng dƣỡng sinh Pugh Chảy Rò Báng đau ruột hoạt tiểu áp máu mật bụng Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ghi chú: PHỤ LỤC 4: BẢNG THEO DÕI TÁI KHÁM CHO BỆNH NHÂN CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƢ TẾ BÀO GAN Họ tên BN: , Năm sanh: , nam , nữ Địa chỉ: Số nhập viện: _Nghề nghiệp Điện thoại BN: _Điện thoại ngườithân: Ngày mổ: ………………………….….VGSV: B Hct Hb Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Lần Ngày: / / Tiểu cầu AFP Định lƣợng SV TMTQ dãn C Siêu âm CT/MRI Kích Kích Dịch U thƣớc Dịch U thƣớc PHỤ LỤC 5: BẢN THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tên nghiên cứu: "Nghiên cứu ứng dụng phẫu tích cuống Glisson theo kỹ thuật Takasaki cắt gan điều trị ung thƣ tế bào gan" Nhà tài trợ: khơng Nghiên cứu viên chính: BS Nguyễn Đức Thuận Đơn vị chủ trì: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh I THƠNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU Mục đích tiến hành nghiên cứu Phẫu thuật cắt gan phương pháp điều trị triệt để bệnh ung thư tế bào gan Có nhiều phương pháp cắt gan, cắt gan theo kỹ thuật Takasaki ứng dụng nhiều nơi giới cho thấy kỹ thuật mổ an toàn hiệu mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư tế bào gan Chúng thực nghiên cứu "Nghiên cứu ứng dụng phẫu tích cuống Glisson theo kỹ thuật Takasaki cắt gan điều trị ung thư tế bào gan" nhằm đánh giá độ an tồn, tính hiệu phẫu thuật Từ có sở khuyến cáo khả áp dụng điều trị rộng rãi cho bệnh nhân ung thư gan Nghiên cứu thực thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 04/2016 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cỡ mẫu o Dự kiến có khoảng 166 bệnh nhân tham gia nghiên cứu Tiêu chuẩn chọn bệnh o Bệnh nhân chẩn đoán ung thư tế bào gan o Có định phẫu thuật cắt gan Tiêu chuẩn loại trừ o Kết giải phẫu bệnh sau mổ ung thư tế bào gan o Không theo dõi tái khám sau mổ Bệnh nhân ung thư tế bào gan, thỏa tiêu chuẩn chọn bệnh, đồng ý tham gia nghiên cứu, thực cắt gan theo kỹ thuật Takasaki điều trị bệnh Các nguy bất lợi Đến nay, nghiên cứu giới cho thấy với tiêu chuẩn chọn lựa bệnh nhân phù hợp, cắt gan theo kỹ thuật Takasaki phương pháp điều trị an toàn, mang lại nhiều lợi ích điều trị ung thư tế bào gan Tuy nhiên, tham gia vào nghiên cứu thực kỹ thuật điều trị mới, bệnh nhân có nguy phẫu thuật Tại bệnh viện ĐH Y Dược, thực cắt gan theo kỹ thuật Takasaki từ năm 2010 Chúng tơi hồn thành qui trình kỹ thuật kết điều trị ban đầu cho thấy phương pháp khả thi an toàn Khi tham gia nghiên cứu, bệnh nhân chi trả chi phí phẫu thuật khơng khác so với phẫu thuật cắt gan phương pháp trước Bồi thƣờng/điều trị có tổn thƣơng liên quan đến nghiên cứu: Trong trường hợp có xảy biến chứng phẫu thuật đòi hỏi phải phẫu thuật lại, theo quy định Bệnh viện, người bệnh miễn phí chi phí phẫu thuật lần Ngƣời liên hệ Họ tên: Nguyễn Đức Thuận Số điện thoại: 0907321272 Sự tự nguyện tham gia Bệnh nhân quyền tự định, không bị ép buộc tham gia Bệnh nhân rút lui thời điểm mà không bị ảnh hưởng đến việc điều trị chăm sóc Tính bảo mật Mọi thơng tin cá nhân tình trạng sức khỏe kết điều trị bảo mật II CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tôi đọc hiểu thông tin đây, có hội xem xét đặt câu hỏi thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu này.Tơi nói chuyện trực tiếpvới nghiên cứu viên trả lời thỏa đáng tất câu hỏi.Tôi nhận Bản Thông tin cho đối tượng nghiên cứu chấp thuận tham gia nghiên cứu này.Tôi tự nguyện đồng ý tham gia Chữ ký ngƣời tham gia: Họ tên Chữ ký _ Ngày tháng năm _ Chữ ký ngƣời làm chứng ngƣời đại diện hợp pháp (nếu áp dụng): Họ tên Chữ ký _ Ngày tháng năm _ Chữ ký Nghiên cứu viên/ngƣời lấy chấp thuận: Tôi, người ký tên đây, xác nhận bệnh nhân/người tình nguyện tham gia nghiên cứu ký chấp thuận đọc toàn thông tin đây, thông tin giải thích cặn kẽ cho Ơng/Bà Ơng/Bà hiểu rõ chất,các nguy lợi ích việc Ông/Bà tham gia vào nghiên cứu Họ tên Chữ ký _ Ngày tháng năm _ DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ Tên Bùi Bá T Bùi Nhựt T Bùi Văn C Bùi Văn K Bùi Văn T Cần Quốc A Cao Thị Hoang A Châu Tín N Chien Sin C Cù Xuân T Đàm Ngọc T Đặng Ngọc T Đặng Ngọc T Đặng Thị B Đặng Thị B Đặng Thị Thu L Đặng Văn N Đào Xuân Đ Đinh Văn T Đỗ Công K Đỗ Quang H Đỗ Văn P Đỗ Việt H Đoàn Hồng P Đoàn Khắc T Đoàn Văn C Đoàn Văn H Đồn Văn N Đơng Thị N Dư Minh  Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1942 1951 1962 1964 1971 1978 1938 1976 1972 1974 1971 1956 1946 1969 1940 1957 1945 1957 1954 1965 1952 1959 1959 1965 1937 1965 1968 1945 1950 1958 nam nam nam nam nam nam nu nam nam nam nam nam nam nu nu nu nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nu nam 11-0024010 12-0030074 11-0015161 13-0007810 13-0000955 13-0012006 13-0028355 13-0019922 12-0023529 15-0024752 13-0007495 12-0006870 14-0009658 12-0021750 12-0033564 14-0013128 11-0013636 13-007799 14-0009447 13-0008469 110026150 12-0005298 12-0004991 11-0000639 13-0008428 14-0013581 14-0017942 11-0013643 16-0008464 12-0025280 STT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Họ Tên Dương Hoàng V Dương Minh S Ha Kim Bảo Q Hà Việt T Hà Vĩnh T Hồ Hữu V Hoàng Quốc T Hoàng Thi Hồng P Hoàng Tuấn A Huỳnh Thanh T Huỳnh Thị X HuỳnhTử K Huỳnh Văn D HuỳnhVăn H Huỳnh Văn L Huỳnh Văn L Huỳnh Văn T Huỳnh X Huỳnh Xuân H Kiều Văn N Kim You C Kung So K La Văn S Lại Hữu D Lâm Bá P Lâm Hoàng T Lâm Kim T Lao Saing K Lê Hoàng V Lê Hữu L Lê N Lê Quang R Lê Thành V Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1950 1961 1977 1979 1950 1957 1984 1958 1982 1940 1939 1961 1966 1955 1970 1939 1952 1960 1960 1959 1944 1958 1969 1952 1945 1951 1951 1941 1964 1957 1957 1950 1963 nam nam nam nu nam nam nam nu nam nam nu nam nam nam nam nam nu nam nam nam nu nu nam nam nam nam nu nam nam nam nam nam nam 13-0017530 15-0042829 11-0030616 12-0002994 12-0018635 15-0048798 14-0014748 13-0004267 12-0023022 12-0005185 13-0011117 11-0029335 11-0026788 14-0009798 11-0027874 12-0009134 15-0013123 11-0018480 16-0000928 12-0010145 13-0026546 11-0005781 12-0020949 11-0022533 14-0007331 12-0013865 11-0014974 12-0022356 13-0030586 12-0010935 15-0028375 13-0026211 15-0013515 STT 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Họ Tên Lê Thế H Lê Thị M Lê Thị Mỹ N Lê Văn C Lê Văn C Lê Văn Đ Lê Văn D Lê Văn G Lê Văn M Lê Văn N Lê Văn T Lê Văn T Lê Văn T Lương Trí N Lương Hồi V Lương Quảng K Lý Ngọc Đ Ly S Mai Văn H Mai Thanh T Mai Văn H Mai Văn V Ngơ Đình C Ngơ Duy C Ngơ S Ngơ Thành G Ngô Thành L Ngô Tùng K Nguyễn Anh D Nguyễn Anh V Nguyễn Bỉnh K Nguyễn Công D Nguyễn C Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1960 1950 1960 1960 1940 1959 1965 1965 1955 1957 1951 1964 1958 1975 1954 1955 1960 1970 1966 1970 1956 1956 1947 1945 1947 1958 1970 1974 1957 1959 1981 1982 1955 nam nu nu nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam 16-0001334 11-0033375 12-0002889 11-0007440 12-0020047 13-0027760 12-0017777 11-0035165 11-0026338 14-0048331 12-0018879 13-0025725 15-0034405 15-0043006 11-0014541 14-0045667 15-0030241 11-0034061 15-0050034 14-0032377 11-0010511 11-0029762 14-0013041 14-0048821 13-0001414 15-0012386 11-0009155 11-0012364 14-0001595 14-0030628 14-0033242 16-0010303 13-0034254 STT 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Họ Tên Nguyễn Duy H Nguyễn Hoàng L Nguyễn Ngọc C Nguyễn Ngọc T Nguyễn Ngọc T Nguyen Phuoc B Nguyễn Phương V Nguyễn Quang S Nguyễn Quý Đ Nguyễn Q Nguyễn Sỹ Q Nguyễn Thái T Nguyễn Thanh L Nguyễn Thanh T Nguyễn Thanh V Nguyễn Thế H Nguyễn Thị B Nguyễn Thị Cẩm N Nguyễn Thị Chung L Nguyễn Thị C Nguyễn Thị Diệu P Nguyễn Thị L Nguyện Thị L Nguyễn Thị L Nguyễn Thị M Nguyễn Thị N Nguyễn Thị Ngọc T Nguyễn Thị Nguyệt H Nguyễn Thị P Nguyễn Thị R Nguyễn Thị Thanh T Nguyễn Thị T Nguyễn Thị T Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1951 1955 1959 1961 1952 1971 1949 1981 1965 1953 1968 1946 1979 1978 1957 1940 1954 1962 1964 1953 1948 1965 1982 1949 1946 1950 1980 1938 1943 1951 1943 1954 1942 nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nam nu nu 14-0037046 13-0003028 12-0010668 11-0030127 11-0030127 13-0004548 12-0016030 12-0020158 13-0015612 12-0026258 11-0010460 12-0002719 12-0007757 11-0024428 13-0007459 11-0011660 12-0012419 15-0031982 11-0022927 14-0018606 12-0000030 11-0008434 15-0042371 11-0020192 15-0039193 15-0019731 11-0010188 12-0028452 15-0050933 11-0004853 14-0035645 13-0018431 12-0009298 STT 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Họ Tên Nguyễn Tiến D Nguyễn Trọng T Nguyễn Tuấn V Nguyễn Tuyến S Nguyễn Văn B Nguyễn Văn B Nguyễn Văn B Nguyễn Văn C Nguyễn Văn C Nguyễn Văn C Nguyễn Văn C Nguyễn Văn Đ Nguyễn văn H Nguyễn văn H Nguyễn văn H Nguyễn văn H Nguyễn văn H Nguyễn văn H Nguyễn văn L Nguyễn văn L Nguyễn Văn L Nguyễn Văn L Nguyễn Văn L Nguyễn Văn M Nguyễn Văn N Nguyễn Văn P Nguyễn Văn T Nguyễn Văn Tân T Nguyễn Văn T Nguyễn Văn T Nguyễn Văn T Nguyễn Văn T Nguyễn Việt Nam Hòa B Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1962 1957 1977 1959 1950 1959 1980 1972 1945 1962 1955 1951 1954 1957 1971 1951 1992 1953 1972 1959 1949 1959 1965 1950 1933 1964 1972 1973 1941 1964 1951 1955 1963 nam nam nam nu nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam 12-0010865 11-0010061 11-0029337 11-0009613 12-0033837 12-00223255 11-0027221 16-0013115 15-0002136 15-0004208 12-0029383 15-0029102 13-0006900 12-0002012 12-0024008 13-0013383 110028357 12-0013601 12-0020509 11-0004210 12-0020097 11-0004209 14-0042898 13-0038756 13-0003106 13-0022168 11-0031158 15-0013516 11-0013397 11-0018027 12-0024173 13-0020729 13-0005452 STT 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 Họ Tên Pan Th Phạm Thế H Phạm Thị K Phạm Thị L Phạm Thị L Phạm Thị T Phạm Thị Xuân T Phạm Văn C Phạm Văn H Phạm Văn Y Phạm Xuân H Phan Hoàng C Phan Hoàng P Phan Tấn B Phan Thanh H Phan Văn B Phan Văn B Phan Văn Đ Phan Văn D Phan Văn H Phan Văn Q Phan Văn Y Phang Say C Phùng Minh T Sar Ch Taing Kim C Thân Trọng T Tiểu Thị U Tô Đức H Tô Văn N Tô Văn P Tống Minh T Trần B Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1973 1964 1949 1950 1956 1948 1941 1972 1947 1948 1963 1968 1975 1964 1939 1966 1961 1940 1956 1962 1949 1980 1947 1975 1952 1963 1950 1955 1941 1945 1986 1941 1965 nam nam nam nu nu nu nu nu nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nu nam nam nam nam 15-0043307 11-0021116 13-0026470 13-0028181 11-0014762 11-0015028 12-0011192 11-0023638 12-0008937 14-0010161 14-0039320 14-0007439 11-0026077 11-0000639 14-00028870 11-0020673 14-0035981 13-0034090 13-0015570 15-0032211 11-0033077 14-0007889 11-0004181 12-0013201 12-0010825 11-0035493 13-0028914 15-0050814 11-0033276 12-0002900 13-0030028 11-0022069 12-0018851 STT 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Họ Tên Trần Đình C Trần Kim Th Trần Mạnh P Trần Minh H Trần Quang T Trần Quý L TRẦN Thanh L Trần Thế C Trần Thế H Trần Thế M Trần Thị D Trần Thị Đ Trần Trung T Trần Trung T Trần Tuấn N Trần Văn A Trần Văn K Trần Văn L Trần Văn L Trần Văn M Trần Văn N Trần Văn R Trần Văn S Trần Văn T Trần Văn T Trần Văn T Trang Thế T Trịnh Thanh S Trịnh Thị Ngọc L Trương Công T Trương Văn H Trương Thanh L Trương Thị Mỹ T Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1963 1955 1964 1960 1966 1951 1967 1972 1966 1959 1955 1956 1948 1948 1970 1949 1941 1939 1971 1965 1958 1946 1966 1950 1941 1954 1949 1945 1949 1937 1972 1953 1956 nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nu nu nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nu nam nam nam 15-0037623 12-0003034 11-0029110 14-0043554 14-0024423 14-0011669 11-0030311 13-0005934 14-0007738 13-0018040 11-0026242 15-0010607 13-0015372 11-0022602 11-0007585 11-0001096 15-0022638 13-0023137 14-0011952 13-0023736 13-0018301 11-0031211 13-0008071 14-0030072 11-0004849 12-0014074 15-0000221 13-0027559 11-0027661 11-0013498 13-0036085 16-0014871 13-0022967 STT 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 246 Họ Tên Trương Văn H Trương Văn L Văn Bá H Võ Ái P Võ DuyM Võ Ngọc A Võ Thị B Võ Thị Hồng H Võ Thị T Võ Tiến H Võ T Võ Văn D Võ Văn M Võ Văn T Vũ Chấn N Vũ Duy M Vũ Văn N Vũ Văn T Vũ Văn T Y Nang N Y Phon B Y Hang N Năm sinh Giới tính Số nhập viện 1967 1946 1954 1963 1950 1965 1952 1958 1968 1937 1966 1959 1954 1963 1954 1945 1965 1959 1956 1977 1951 1974 nu nam nam nam nam nam nam nu nu nu nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam 13-0035035 11-0007376 13-0029858 13-0002447 13-0031699 13-0009640 14-0036660 12-0006552 14-0026373 14-0007842 11-0025444 13-0021055 14-0009084 13-0020892 12-0021596 14-0000512 13-0009640 11-0012660 14-0040125 11-0010133 13-0022177 14-0014389 XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƢỢC TPHCM ... thực nghiên cứu "Ứng dụng phẫu tích cuống Glisson theo kỹ thuật Takasaki cắt gan điều trị ung thư tế bào gan" nhằm đánh giá kết kỹ thuật cắt gan điều trị ung thư tế bào gan với mục tiêu cụ thể sau: ... UTTBG Trong đó, kiểm sốt cuống gan chọn lọc cắt gan theo giải phẫu xem kỹ thuật tiêu chuẩn cắt gan điều trị ung thư tế bào gan [98] Có nhiều kỹ thuật kiểm sốt máu vào gan cắt gan theo giải phẫu phẫu... cáo cho thấy cắt gan u gan > cm tỏ an tồn hiệu Vì UTTBG > 5cm thơng thư ng khơng định ghép gan, mổ cắt gan điều trị lựa chọn hàng đầu [43]  Ung thư tế bào gan đa ổ Ung thư tế bào gan đa ổ có
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng phẫu tích cuống glisson ngã sau trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan, Nghiên cứu ứng dụng phẫu tích cuống glisson ngã sau trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn