(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ

103 64 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:18

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú ThọNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ I + I -MEDIAN= -0.4522E-01 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 2.844 NO.>UPLT * 0.316 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VCKHR FILE VCK 13/ 9/18 20:10 :PAGE vat chat kho VARIATE V004 VCKHR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 22.9999 2.55554 91.65 0.000 NL 283401E-01 141700E-01 0.51 0.615 * RESIDUAL 18 501927 278848E-01 * TOTAL (CORRECTED) 29 23.5302 811384 TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.731995E-03, F(1, 17)= 0.02, P= 0.871 REGRESSION SLOPE= 0.91774E-01 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION=-0.63817 MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = -0.4527E-01, P-VALUE= 0.265 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -1.716 TO ULPT= 2.389 NO.UPLT I + I MEDIAN= -0.2435E+00 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.523 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VCK 13/ 9/18 20:10 :PAGE vat chat kho MEANS FOR EFFECT CT CT 10 NOS 3 3 3 3 3 VCKCX 15.8633 16.8733 17.8133 16.0500 17.4100 15.7033 16.1333 16.8367 15.8667 15.9400 VCKHR 8.04667 9.87667 10.1067 9.68000 9.26667 9.89333 8.46000 8.09333 7.83000 7.99667 SE(N= 3) 0.186801 0.964103E-01 5%LSD 18DF 0.555013 0.286449 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 10 10 10 VCKCX 16.6430 16.4130 16.2910 VCKHR 8.96600 8.89200 8.91700 SE(N= 10) 0.102315 0.528061E-01 5%LSD 18DF 0.303993 0.156895 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VCK 13/ 9/18 20:10 :PAGE vat chat kho F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VCKCX VCKHR GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 16.449 30 8.9250 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.76873 0.32355 2.0 0.0000 0.90077 0.16699 1.9 0.0000 |NL | | | 0.0710 0.6149 | | | | NĂNG SUẤT YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT BALANCED ANOVA FOR VARIATE QCTC FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat VARIATE V003 QCTC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 106.043 11.7826 6.36 0.000 NL 11.4660 5.73300 3.09 0.069 * RESIDUAL 18 33.3540 1.85300 * TOTAL (CORRECTED) 29 150.863 5.20217 - TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.366282E-02, F(1, 17)= 0.00, P= 0.965 REGRESSION SLOPE= 0.47533E-02 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= 0.66851 MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = 0.1784 , P-VALUE= 0.591 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES THE FOLLOWING RECORDS HAVE LARGE RESIDUALS, (>2.5 SES) CT NL OBS VALUE 38.30 FITTED VALUE 35.52 RESIDUAL 2.777 BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -1.982 TO ULPT= 2.633 NO.UPLT -I + I MEDIAN= -0.8219E-01 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.197 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCTQ FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat VARIATE V004 HCTQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 848533E-01 942815E-02 1.48 0.229 NL 818067E-01 409033E-01 6.42 0.008 * RESIDUAL 18 114727 637370E-02 * TOTAL (CORRECTED) 29 281387 970299E-02 TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.459899E-02, F(1, 17)= 0.71, P= 0.416 REGRESSION SLOPE= 2.2291 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= -7.4380 MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = 0.8329E-02, P-VALUE= 0.666 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES : : : : : 1.68 1.74 1.80 1.86 1.92 THE FOLLOWING RECORDS HAVE LARGE RESIDUALS, (>2.5 SES) CT NL OBS VALUE 1.680 FITTED VALUE RESIDUAL 1.839 -0.1590 BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -2.571 NO.UPLT I BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat VARIATE V005 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 7117.05 790.784 13.12 0.000 NL 23.2719 11.6360 0.19 0.827 * RESIDUAL 18 1084.59 60.2551 * TOTAL (CORRECTED) 29 8224.92 283.618 TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.295118E-03, F(1, 17)= 0.00, P= 0.994 REGRESSION SLOPE=-0.11560E-03 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = 0.3205 1.0310 , P-VALUE= 0.857 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -1.998 TO ULPT= 2.090 NO.UPLT -I + I -0 MEDIAN= -0.6334E-01 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.351 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat VARIATE V006 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 177.529 19.7255 27.54 0.000 NL 778326 389163 0.54 0.595 * RESIDUAL 18 12.8931 716282 * TOTAL (CORRECTED) 29 191.201 6.59313 TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.104570 , F(1, 17)= 0.14, P= 0.714 REGRESSION SLOPE=-0.75339E-01 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = 0.1360 3.1757 , P-VALUE= 0.511 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -2.096 TO ULPT= 1.885 NO.UPLT -I + I -0 MEDIAN= 0.1281E+00 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.281 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat VARIATE V007 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 891.002 99.0002 18.04 0.000 NL 11.2906 5.64532 1.03 0.379 * RESIDUAL 18 98.7713 5.48729 * TOTAL (CORRECTED) 29 1001.06 34.5194 TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.731290E-01, F(1, 17)= 0.01, P= 0.908 REGRESSION SLOPE= 0.73837E-02 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= 0.41307 MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = 0.4534 , P-VALUE= 0.427 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -1.979 TO ULPT= 2.250 NO.UPLT I + I -0 MEDIAN= -0.5078E-01 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.173 # TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat MEANS FOR EFFECT CT CT 10 SE(N= 5%LSD 3) 18DF CT 10 NOS 3 3 3 3 3 QCTC 35.7333 34.0000 39.4333 35.1333 36.0333 35.2000 32.9333 34.1000 32.5000 33.6333 0.785918 2.33508 NOS 3 3 3 3 3 HCTQ 1.83000 1.97000 1.86000 1.90667 1.80667 1.87667 1.91000 1.91333 1.98333 1.87000 0.460930E-01 0.136949 P1000 133.130 135.650 153.743 96.8733 135.113 139.757 139.040 152.397 134.000 119.770 NSTT 15.2167 13.7667 20.9800 13.2167 15.5700 14.7033 12.4700 12.2367 13.4900 12.7467 4.48163 13.3156 0.488631 1.45180 NSLT 39.1533 40.7933 50.6767 29.1000 39.5100 41.4533 39.3233 44.6927 38.8600 33.8867 SE(N= 3) 1.35244 5%LSD 18DF 4.01830 MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD NOS 10 10 10 10) 18DF NL QCTC 35.7400 34.5100 34.3600 0.430465 1.27897 NOS 10 10 10 HCTQ 1.81900 1.93400 1.92500 0.252462E-01 0.750102E-01 P1000 133.785 135.098 132.959 NSTT 14.4840 14.6110 14.2240 2.45469 7.29325 0.267634 0.795181 NSLT 39.1090 40.5740 39.5518 SE(N= 10) 0.740763 5%LSD 18DF 2.20091 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29 :PAGE nang suat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE QCTC HCTQ P1000 NSTT NSLT GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 34.870 30 1.8927 30 133.95 30 14.440 30 39.745 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.2808 1.3612 3.9 0.0005 0.98504E-010.79835E-01 4.2 0.2286 16.841 7.7624 5.8 0.0000 2.5677 0.84633 5.9 0.0000 5.8753 2.3425 5.9 0.0000 |NL | | | 0.0688 0.0079 0.8274 0.5949 0.3792 | | | | ... 0.76873 0.32355 2.0 0.0000 0.90077 0.16699 1.9 0.0000 |NL | | | 0.0710 0.6149 | | | | NĂNG SUẤT VÀ YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT BALANCED ANOVA FOR VARIATE QCTC FILE NSYTCT 14/ 9/18 9:29
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ