Cơ cấu vốn mục tiêu của các doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

144 28 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 14:54

1. Lý do lựa chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vận hành theo cơ chế thị trường, các ngành kinh tế, nhất là những ngành thâm dụng vốn như ngành Xây dựng, được tiếp cận với nhiều nguồn vốn hơn để mở rộng quy mô hoạt động. Trong giai đoạn 2005-2009, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng bình quân đạt 9,6%/năm và giai đoạn 2010-2015 đạt 4,6%/năm. Dự tính từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần thu hút khoảng 202 nghìn tỷ đồng mỗi năm để phát triển hạ tầng giao thông và khoảng 125 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho các dự án hạ tầng điện, v.v... Đây sẽ là thị trường tiềm năng vô cùng to lớn cho ngành Xây dựng để phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển, doanh nghiệp ngành Xây dựng tại Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Những ảnh hưởng xấu của các cuộc khủng hoảng kinh tế, những biến động liên tục của lãi suất và lạm phát cũng như các chính sách quản lý của Nhà nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp ngành Xây dựng. Những vấn đề này khiến các doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam ngày càng quan tâm đến bài toán quản trị tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là thiết lập một cơ cấu vốn mục tiêu cho doanh nghiệp. Cơ cấu vốn mục tiêu hợp lý sẽ giúp các doanh nghiệp ngành Xây dựng tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, hạn chế rủi ro tài chính và là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp đương đầu với những biến động từ bên ngoài. Việc nghiên cứu về cơ cấu vốn mục tiêu, đặc biệt là các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp ngành Xây dựng là rất cần thiết và có tính ứng dụng cao trong thực tế. Bên cạnh đó, theo tính toán từ số liệu báo cáo tài chính của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán cho thấy, ngành xây dựng có tỷ lệ vốn vay so vốn chủ sở hữu rất cao, lên tới 3,10 lần (2017). Các DN Xây dựng gặp khó khăn ở đầu ra vì không bán được sản phẩm, trong khi tiến độ thanh toán của các dự án đầu tư công cũng bị chậm. Khâu cuối cùng bị chậm, tắc thanh toán thì đương nhiên các khâu nằm trong chuỗi giá trị cũng bị tắc lại, sự chiếm dụng vốn, tắc vốn sẽ diễn ra từ chỉ đầu tư, nhà thầu đến các nhà cung cấp dịch vụ, nguyên vật liệu khác. Vì thế, tỷ lệ nợ của các DN nhóm này có xu hướng cao. Sử dụng vốn vay là một trong những cách tạo ra “lá chắn thuế” cho doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tuy nhiên, theo dự thảo về khống chế tỷ lệ vay đến năm 2019 nếu được thông qua và áp dụng vào thực tế thì chi phí lãi vay mà doanh nghiệp được khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ nằm trong các khoản vay thỏa mãn tỷ lệ quy định, còn khoản chi lãi vay vượt trên tỷ lệ này sẽ không được khấu trừ. Do đó, chi phí thuế của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Đối với các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng có tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu rất cao, chi phí tài chính là một gánh nặng đối với doanh nghiệp và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con số lợi nhuận của họ. Để giảm tỷ lệ này, hay sử dụng tỷ lệ vay hợp lý các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng cần xây dựng được cơ cấu vốn mục tiêu cho mình. Cơ cấu vốn là vấn đề quan trọng trong quản trị tài chính công ty. Vì vậy, nghiên cứu về cơ cấu vốn thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới cũng như trong nước. Kể từ sau khi nghiên cứu của Modiglani & Miller (1958) được công bố, có rất nhiều các tác giả đã thực hiện các nghiên cứu về cơ cấu vốn ở các quốc gia phát triển như: Rajan và Zingales (1995) (Các nước G-7), Burgman (1996) (Mỹ), Bevan và Danbolt (2002) (Anh), Akhtar và Oliver (2009) (Nhật)… và các quốc gia đang phát triển như: Booth và cộng sự (2001) (Brazil, Mexico, Ấn Độ, Hàn Quốc, Jordan, Malaysia, Pakistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Zimbabwe), Pandey (2001) (Malaysia), Chen (2003) (Trung Quốc)… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ****************** NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN CƠ CẤU VỐN MỤC TIÊU CHO CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu .4 Đóng góp luận án Cấu trúc luận án CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN, CƠ CẤU VỐN MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu cấu vốn cấu vốn mục tiêu .7 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam .17 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 21 1.2 Cơ sở lý thuyết cấu vốn cấu vốn mục tiêu 22 1.2.1 Tổng quan cấu vốn .22 1.2.2 Các lý thuyết cấu vốn 25 1.2.3 Cơ cấu vốn mục tiêu doanh nghiệp 36 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cấu vốn doanh nghiệp 37 1.3.1 Các nhân tố vi mô .39 1.3.2 Các nhân tố vĩ mô .44 1.4 Tác động cấu vốn mục tiêu đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp .48 1.4.1 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp .48 1.4.2 Vai trò cấu vốn hiệu kinh doanh doanh nghiệp 51 iii CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.1 Khung phân tích mơ hình nghiên cứu .53 2.2 Nguồn liệu 60 2.3 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng .63 2.4 Nghiên cứu định tính 65 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠ CẤU VỐN VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2017 66 3.1 Tổng quan ngành Xây dựng Việt Nam 66 3.1.1 Lịch sử phát triển ngành Xây dựng .66 3.1.2 Đặc điểm ngành Xây dựng Việt Nam 67 3.1.3 Chi phí Xây dựng 70 3.1.4 Thị trường Xây dựng 71 3.2 Thực trạng cấu vốn hiệu kinh doanh công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 75 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CƠ CẤU VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN MỤC TIÊU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM .93 4.1 Mơ tả thống kê tƣơng quan biến nghiên cứu định lƣợng .93 4.2 Kết ƣớc lƣợng thảo luận nghiên cứu định lƣợng 97 4.2.1 Kết ước lượng thảo luận nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn cấu vốn công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 97 4.2.2 Kết ước lượng thảo luận tác động cấu vốn mục tiêu tới hiệu kinh doanh công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 102 4.3 Kết nghiên cứu định tính 107 iv CHƢƠNG XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN MỤC TIÊU CHO CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 109 5.1 Triển vọng xu hƣớng ngành Xây dựng 109 5.2 Giải pháp xây dựng cấu vốn mục tiêu cho cho công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 112 5.2.1 Điều chỉnh quy mô doanh nghiệp cách hợp lý 112 5.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 113 5.2.3 Gia tăng vốn tự có khai thác thêm kênh huy động vốn 115 5.2.4 Đầu tư đổi tài sản cố định 116 5.2.5 Đổi phương thức làm việc 118 5.2.6 Mở rộng danh mục tài sản chấp 119 5.2.7 Hoàn thiện hệ thống đánh giá doanh nghiệp .119 5.2.8 Tăng cường độ minh bạch thông tin 120 5.2.9 Hoàn thiện hình thức hỗ trợ tài cho doanh nghiệp 120 5.2.10 Phát triển, mở rộng thị trường vốn vay .121 5.3 Các khuyến nghị luật sách liên quan đến ngành Xây dựng 121 5.3.1 Chính sách kích cầu thị trường Bất động sản 121 5.3.2 Luật Đấu thầu 2013 Và Nghị định 63 công tác đấu thầu 122 5.3.3 Khung pháp lý cho hình thức PPP 122 5.3.4 Luật Xây Dựng (sửa đổi) 2014 123 5.3.5 Các quy hoạch phát triển 123 KẾT LUẬN 124 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 126 DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BĐS Bất động sản CCV Cơ cấu vốn CCVMT Cơ cấu vốn mục tiêu CSH Chủ sở hữu CSHA Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp FE Mơ hình tác động cố định FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng thu nhập quốc nội GTVT Giao thông vận tải HOSE Sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh HNX Sàn giao dịch Hà Nội HQKD Hiệu kinh doanh NCS Nghiên cứu sinh NĐT Nhà đầu tư OLS Bình phương nhỏ thơng thường RE Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam 60 Bảng 2.2 Giả thuyết tác động nhân tố đến cấu vốn doanh nghiệp sở khoa học .61 Bảng 2.2 Giả thuyết tác động nhân tố đến cấu vốn doanh nghiệp sở khoa học (tiếp) .62 Bảng 2.3 Quy mô mẫu theo sàn loại hình sở hữu 63 Bảng 3.1 Chi phí xây dựng số nước Châu Á 71 Bảng 3.2 Chương trình phát triển thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 72 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu .94 Bảng 4.2 Hệ số tương quan biến mơ hình .96 Bảng 4.3 Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn 97 Bảng 4.4 Cơ cấu vốn mục tiêu bình quân doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2005 – 2017 101 Bảng 4.5: Kết ước lượng cho ROA .102 Bảng 4.6: Kết ước lượng cho ROE 104 Bảng 4.7: Kết ước lượng cho ROA .105 Bảng 4.8: Kết ước lượng cho ROE 106 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ biến động ngành Xây dựng GDP .68 Biều đồ 3.2 Tỷ trọng thành phần kinh tế ngành Xây dựng .69 Biểu đồ 3.3 Tỷ trọng ngành xây dựng theo nhóm cơng trình vùng miền 70 Biểu đồ 3.4 Cơ cấu chi phí xây dựng 70 Biểu đồ 3.5 Tình hình nợ xấu BĐS .72 Biểu đồ 3.6 Dư nợ cho vay BĐS 73 Biểu đồ 3.7 Cơ cấu vốn bình quân doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2017 76 Biểu đồ 3.8 Cơ cấu nguồn vốn bình quân doanh nghiệp thuộc Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 77 Biểu đồ 3.9 Cơ cấu nguồn vốn bình quân doanh nghiệp tư nhân Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 78 Biểu đồ 3.10 Quy mô doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005-2017 79 Biểu đồ 3.11 Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định/Tổng tài sản doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005-2017 81 Biểu đồ 3.12 Tỷ lệ thu nhập trước lãi vay thuế/Tổng tài sản doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2008-201782 Biểu đồ 3.13 Tỷ lệ tài sản cố định hữu hình/Tổng tài sản doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2017 83 Biểu đồ 3.14 Tỷ lệ thuế thu nhập/Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005-2017 .84 Biểu đồ 3.15 Tỷ lệ chi đầu tư tài sản cố định/Tổng tài sản doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005-2017 85 Biểu đồ 3.16 Tỷ lệ lãi vay/Thu nhập trước lãi vay thuế doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2017 87 Biểu đồ 3.17 Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005-2017 88 viii Biểu đồ 3.18 Tỷ lệ chi trả cổ tức doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2005-2017 89 Biểu đồ 3.19 Tỷ lệ giá vốn hàng bán/Doanh thu doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2017 90 Biểu đồ 3.20 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp 91 Biểu đồ 3.21 Mối quan hệ CCV HQKD 92 Biểu đồ 5.1 Dự báo tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng tổng mức đầu tư 111 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế vận hành theo chế thị trường, ngành kinh tế, ngành thâm dụng vốn ngành Xây dựng, tiếp cận với nhiều nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động Trong giai đoạn 2005-2009, tốc độ tăng trưởng ngành Xây dựng bình quân đạt 9,6%/năm giai đoạn 2010-2015 đạt 4,6%/năm Dự tính từ đến năm 2020, Việt Nam cần thu hút khoảng 202 nghìn tỷ đồng năm để phát triển hạ tầng giao thơng khoảng 125 nghìn tỷ đồng năm cho dự án hạ tầng điện, v.v Đây thị trường tiềm vô to lớn cho ngành Xây dựng để phát triển tương lai Tuy nhiên, bên cạnh hội phát triển, doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn Những ảnh hưởng xấu khủng hoảng kinh tế, biến động liên tục lãi suất lạm phát sách quản lý Nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp ngành Xây dựng Những vấn đề khiến doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam ngày quan tâm đến toán quản trị tài doanh nghiệp mà trọng tâm thiết lập cấu vốn mục tiêu cho doanh nghiệp Cơ cấu vốn mục tiêu hợp lý giúp doanh nghiệp ngành Xây dựng tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, hạn chế rủi ro tài tảng vững giúp doanh nghiệp đương đầu với biến động từ bên Việc nghiên cứu cấu vốn mục tiêu, đặc biệt nhân tố tác động đến cấu vốn doanh nghiệp ngành Xây dựng cần thiết có tính ứng dụng cao thực tế Bên cạnh đó, theo tính tốn từ số liệu báo cáo tài DN niêm yết thị trường chứng khốn cho thấy, ngành xây dựng có tỷ lệ vốn vay so vốn chủ sở hữu cao, lên tới 3,10 lần (2017) Các DN Xây dựng gặp khó khăn đầu khơng bán sản phẩm, tiến độ toán dự án đầu tư công bị chậm Khâu cuối bị chậm, tắc tốn đương nhiên khâu nằm chuỗi giá trị bị tắc lại, chiếm dụng vốn, tắc vốn diễn từ đầu tư, nhà thầu đến nhà cung cấp dịch vụ, nguyên vật liệu khác Vì thế, tỷ lệ nợ DN nhóm có xu hướng cao Sử dụng vốn vay cách tạo “lá chắn thuế” cho doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Tuy nhiên, theo dự thảo khống chế tỷ lệ vay đến năm 2019 thơng qua áp dụng vào thực tế chi phí lãi vay mà doanh nghiệp khấu trừ trước tính thuế thu nhập doanh nghiệp nằm khoản vay thỏa mãn tỷ lệ quy định, khoản chi lãi vay vượt tỷ lệ khơng khấu trừ Do đó, chi phí thuế doanh nghiệp tăng lên Đối với doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng có tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu cao, chi phí tài gánh nặng doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lợi nhuận họ Để giảm tỷ lệ này, hay sử dụng tỷ lệ vay hợp lý doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng cần xây dựng cấu vốn mục tiêu cho Cơ cấu vốn vấn đề quan trọng quản trị tài cơng ty Vì vậy, nghiên cứu cấu vốn thu hút nhiều quan tâm nhà khoa học giới nước Kể từ sau nghiên cứu Modiglani & Miller (1958) cơng bố, có nhiều tác giả thực nghiên cứu cấu vốn quốc gia phát triển như: Rajan Zingales (1995) (Các nước G-7), Burgman (1996) (Mỹ), Bevan Danbolt (2002) (Anh), Akhtar Oliver (2009) (Nhật)… quốc gia phát triển như: Booth cộng (2001) (Brazil, Mexico, Ấn Độ, Hàn Quốc, Jordan, Malaysia, Pakistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ Zimbabwe), Pandey (2001) (Malaysia), Chen (2003) (Trung Quốc)… Ở Việt Nam, vài năm gần xuất nhiều nghiên cứu cấu vốn nhiều góc độ Chẳng hạn nghiên cứu Lê Hoàng Vinh (2009), Đỗ Văn Thắng Trịnh Quang Thiều (2010), Lê Thị Thanh Tú (2012), Lê Đạt Chí (2013), Võ Thị Quý (2014) Trong bối cảnh kinh tế giới suy thoái tình hình kinh tế nước nhiều khó khăn nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp cần phải phát huy tối đa sức mạnh nội Việc xây dựng hợp lý cấu vốn phù hợp với mục tiêu phát triển 122 phép người nước mua nhà Việt Nam Các sách kỳ vọng đẩy mạnh lực cầu thị trường nhà cải thiện dòng tín dụng ngành, từ cải thiện tình hình doanh nghiệp BĐS Do đó, ngành Xây Dựng hưởng lợi gián tiếp từ sách nhu cầu đầu tư xây dựng phát triển dự án cải thiện thời gian tới 5.3.2 Luật Đấu thầu 2013 Và Nghị định 63 công tác đấu thầu Ngành Xây dựng Việt Nam tồn nhiều bất cập, đặc biệt công tác đấu thầu, điều ảnh hưởng lớn tới kết thực dự án Do đó, luật đấu thầu góp phần nâng cao tính minh bạch bình đẳng nhà thầu nước, số điểm luật đấu thầu 2013 bao gồm: Ưu tiên sử dụng nhà thầu có chi phí sản xuất nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên Nhà thầu chủ đầu tư khơng có cổ phần vốn góp 30% Yêu cầu thương thảo hợp đồng trước công bố trúng thầu Mở rộng yêu cầu giảm sát đấu thầu quan cấp trên, quan quản lý đấu thầu, quan có liên quan Bổ sung thêm phương pháp chọn thầu ưu tiên kỹ thuật, lực, kinh nghiệm nhà thầu 5.3.3 Khung pháp lý cho hình thức PPP Hình thức PPP chưa áp dụng rộng rãi Việt nam thiếu khung pháp lý hỗ trợ Vào tháng 2015, Chính Phủ ban hành Nghị Định 15/2015/NĐ có hiệu lực vào ngày 10/4/2015 hình thức đầu tư PPP, nhằm tạo khung pháp lý thống Do đó, kỳ vọng thúc đẩy vốn đầu tư tư nhân vào dự án hạ tầng dịch vụ công Việt Nam Một số điểm quan trọng nghị định bao gồm: Mở rộng thêm nhiều lĩnh vực đầu tư dành cho hình thức PPP Thống BOT, BT, BOO, BTO thành dạng thức hợp đồng PPP chịu quản lý luật định Quy định chi tiết dự án nhà đầu tư đề xuất 123 Bỏ quy định vốn góp tối đa Nhà Nước không 30% tổng mức đầu tư dự án PPP 49% dự án BOT, BT, BOO, BTO Quy định rõ ràng việc Nhà Nước chia rủi ro, tạo thêm thuận lợi ưu đãi cho nhà đầu tư tư nhân 5.3.4 Luật Xây Dựng (sửa đổi) 2014 Luật Xây dựng năm 2014 tập trung vào xây dựng phương thức nội dung quản lý dự án sử vốn Nhà nước, nổ lực khắc phục thất thoát lãng phí cơng trình xây dựng cơng Luật có nhiều điểm tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng xây dựng tất khâu trình đầu tư xây dựng, đảm bảo cơng khai, minh bạch quy trình cấp giấy phép xây dựng Theo Nghị định số 45/NĐ/2014-CP Chính phủ quy định việc thu tiền sử dụng đất dự án, doanh nghiệp buộc phải nộp tồn khoản tiền giai đoạn đầu triển khai dự án Song thực tế, hầu hết dự án thời điểm bắt đầu triển khai, chưa có nguồn thu, có nhiều khoản chi lớn để đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp, thi cơng… Vì vậy, quan quản lý nhà nước nghiên cứu điều chỉnh lại quy định Nên chăng, chia thành nhiều phân kỳ thời hạn triển khai dự án theo vòng đời dự án, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nguồn vốn 5.3.5 Các quy hoạch phát triển Quy hoạch có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển ngành Xây dựng nói riêng kinh tế nói chung Quy hoạch chất lượng dẫn đến quy hoạch treo, mà người chịu thiệt hại người dân Nhà nước Ngoài ra, quy hoạch tốt tạo định hướng rõ ràng khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sở hạ tầng dịch vụ cơng cộng Một số quy hoạch có tầm ảnh hưởng lớn kể đến như: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 Chiến lược phát triển nhà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quy hoạch phát triển GTVT đường Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 124 KẾT LUẬN Kết luận chung Xây dựng cấu vốn mục tiêu nội dung quan trọng chiến lược quản lý vốn doanh nghiệp nhằm nâng cao HQKD doanh nghiệp Trên sở lý thuyết cấu vốn doanh nghiệp, luận án tổng hợp đưa quan điểm phương pháp đo lường, xây dựng cấu vốn mục tiêu doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Theo đó, luận án phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam từ năm 2005 đến 2017 Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhân tố có ảnh hưởng đến cấu vốn bao gồm nhân tố Quy mô (SIZE), Tỷ lệ chi trả cổ tức (DIV) đặc điểm riêng tài sản doanh nghiệp (UNIQ), Lợi ích thuế phi nợ vay (NDTS), Khả sinh lời doanh nghiệp (PRFT) Tính khoản (LIQ) Ngược lại, nhân tố không ảnh hưởng đến cấu vốn mục tiêu gồm tài sản cố định hữu hình (TANG), Thuế suất thực tế (TAX), Cơ hội tăng trưởng (GROWTH), Rủi ro (RISK), Từ kết ước lượng mô hình nghiên cứu, luận án xây dựng cấu vốn mục tiêu cho doanh nghiệp Mơ hình, phương pháp mà luận án sử dụng có ý nghĩa quan trọng không nhà nghiên cứu lý thuyết mà nhà hoạch định sách, giám đốc doanh nghiệp nghiên cứu trẻ Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng cấu vốn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam từ năm 2005 đến 2017 Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, cấu vốn có ảnh hưởng tích cực đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Các nhà nghiên cứu người quản lý khơng phủ nhận hồn tồn vai trò quan trọng nợ vay cấu vốn công ty Trong giới hạn đó, nợ vay giúp gia tăng hiệu kinh doanh công ty nhờ tác dụng chắn thuế (Myers, 1997; Tharmila Arulvel, 2013) hay giảm chi phí đại diện vốn chủ sở hữu (Jensen Meckling, 1976), Ngoài ra, nợ vay giúp cơng ty mở rộng hoạt động nhanh chóng để tận dụng tính kinh tế nhờ quy mơ mà trì quyền kiểm sốt cơng ty 125 cổ phần khơng bị pha lỗng (Kyereboah - Coleman, 2007) Mặt khác, cấu vốn ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng tuân theo quy luật cận biên giảm dần Cụ thể, doanh nghiệp gia tăng sử dụng nợ vay hiệu hoạt kinh doanh doanh nghiệp tăng tỷ lệ nợ vay vượt ngưỡng 72.2% ROA tăng tới ngưỡng 74% ROE tăng Trên sở kết luận này, luận án gợi ý số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu vốn nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng Việt Nam Các giải pháp đưa dựa kết nghiên cứu định tính định lượng luận án đồng thời dựa vào bối cảnh kinh tế ngành công nghiệp Xây dựng Việt Nam Cụ thể, giải pháp điều chỉnh quy mô doanh nghiệp; giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh; Giải pháp gia tăng vốn tự có khai thác thêm kênh huy động vốn; giải pháp đầu tư đổi tài sản cố định; Giải pháp đổi phương thức làm việc; Giải pháp mở rộng danh mục tài sản thể chấp; Giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh gia doanh nghiệp; Giải pháp tăng cường độ minh bạch thơng tin; Giải pháp hồn thiện hình thức hỗ trợ tài cho doanh nghiệp; Giải pháp phát triển, mở rộng thị trường vốn vay Hạn chế luận án hƣớng nghiên cứu tƣơng lại Bên cạnh điểm đạt được, luận án có số hạn chế, là: (i) Luận án tập trung phấn tích cấu vốn doanh nghiệp ngành xây dựng mà chưa có so sánh với doanh nghiệp thuộc ngành khác Luận án đánh giá ảnh hưởng nhân tố bên doanh nghiệp đến cấu vốn doanh nghiệp mà chưa đánh giá ảnh hưởng nhân tố bên Trong tương lại, NCS cố gắng khắc phục hạn chế nêu (ii) 126 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Thị Tuyết Lan (2017), “Tác động cấu vốn tới hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt nam”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng số 185 10/2017, tr 59-66 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2017), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu vốn mục tiêu công ty ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 178 tháng 3/2017, tr 39-47,56 Lê Văn Luyện, Nguyễn Thị Tuyết Lan (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả vay vốn doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam”, Promoting Financial Inclusion in Vietnam - Hội thảo Quốc tế, tr 33-40 Nguyễn Thị Tuyết Lan, Mai Thị Nhì (2015), “Bằng chứng thực nghiệm ngưỡng cấu vốn tối ưu DN niêm yết HOSE”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 158 tháng 7/2015 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2018), “Doanh nghiệp Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0”, Tạp chí Tài chính, kỳ – tháng năm 2018 (683), tr 57-59 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2016), “ETF Cơ hội thách thức với nhà đầu tư”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Việt Nam, HT/TĐ cấp khoa/bộ mơn có GPXB, Nhà xuất Bách khoa Hà Nội, 05/2016, tr 154-159 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2015), “Tăng tốc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ việc xử lý nợ tốt”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: giải pháp tài đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian tới, Nhà xuất Bác khoa Hà Nội, 05/2015, tr 161-165 127 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2013), “Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước chưa thật hiệu quả?” Kỷ yếu hội thảo: Những vấn đề đặt trình tái cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Nhà XB Thông Tấn, 4/2013, tr 484-486 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2011), “Tập đoàn kinh tế nhà nước rủi ro tiềm ẩn”, Kỷ yếu hội thảo: Quản lý Tài tập đoàn Kinh tế Nhà nước Việt Nam, tháng 6/2011 10 Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Tuyết Lan (2012), “Hoạt động doanh nghiệp Việt Nam trước biến động lãi suất tỷ giá”, Kỷ yếu hội thảo: Tác động sách tiền tệ đến hoạt động doanh nghiệp Việt Nam điều kiện nay, Nhà xuất Hồng Đức, tr 9-21 11 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2013), “Giải pháp vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nay”, Tạp chí Kinh tế Dự báo 12 Nguyễn Thị Tuyết Lan (2013), “Nguyên nhân hoạt động hiệu yêu cầu tất yếu phải tái cấu trúc Doanh Nghiệp Nhà Nước”, Kỷ yếu hội thảo Những vấn đề đặt trình tái cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, NXB Thông 128 DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc Đoàn Ngọc Phúc (2014), Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa Việt Nam, Những vấn đề Kinh tế Chính trị Thế giới, 7(219), 72-80 Đoàn Vinh Thăng (2016), Mối quan hệ cấu trúc vốn hiệu kinh doanh: vai trog tương tác sở hữu nhà nước Journal of Science – 2016, vol.10(2), 20-28 Đặng Thị Quỳnh Anh, Quách Thị Hải Yến (2014), Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM (HOSE), Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 18 Hồ Đình Bảo (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, kiểm định thị trường Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Đạt Chí (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định cấu trúc vốn nhà quản trị tài Việt Nam, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số Lê Thị Kim Thư (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Lê Thị Mỹ Phương (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn Công ty cổ phần ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Hà Nội, Luận Văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Lê Hoàng Vinh, 2008, Xây dựng cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Ngân hàng Nhà nước (2010), Báo cáo thường niên năm 2009 Truy cập từ http://www.sbv.gov.vn/portal/ShowProperty?n 10 Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê 129 11 Nguyễn Văn Ngọc (2006), Từ điển Kinh tế học, Nhà xuất bàn Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà 12 Trần Hùng Sơn (2011), Đặc điểm doanh nghiệp tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, số 13 Trần Thị Bịch Ngọc, Nguyễn Việt Đức Phạm Hồng Cẩm Hương (2017), Phân tích tác động cấu vốn đến hiệu hoạt động công ty cổ phần địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Quản lý Kinh tế, số 04 tháng 9/2017 14 Trương Đông Lộc & Võ Kiều Trang (2008), Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu kinh tế, 361(6), 20-26 15 Võ Minh Long, 2017, Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp: Trường hợp công ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh (HSX), Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM, số 53(2) 2017 Tài liệu nƣớc Aswath Damodaran (1997), Corporate Finance - Theory and Practice, John Wiley& Sons Abor, J (2005), The effect of capital structure on profitability: An empirical analysis of listed firms in Ghana, The Journal of Risk Finance, 6(5), 438–445 Agarwal, R and Elston, J A, (2001), Bank-firm relationships, financing and firm performance in Germany Economics Letters, 72, 225–232 Ahmad, Z., Abdullah, N M H., & Roslan, S (2012), Capital structure effect on firm performance: Focusing on consumers and industrials sectors on Malaysian firms, International review of business research papers, 8(5), 137-155 Akintoye, I R (2007), Effect of Capital Structure on Firm's Performance: The Nigeria Experience, Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences (JEFAS), University of Baltimore, (10), 233-243 130 Akintoye, I R (2008), Sensitivity of Performance to Capital Structure: A Consideration for Selected Food and Beverages Companies in Nigeria Journal of Social Sciences, Hellenic Open University, Greece, 7(1), 29-35 Alalade, Y S., Oguntodu, J A., & Adelakun, V A (2015), Firms’ Capital Structure and Profitability Performance: A Study of Selected Food Product Companies in Nigeria Alfaraih, M., Alanezi, F & Almujamed, H (2012), The Influence of Institutional and Government Ownership on Firm Performance: Evidence from Kuwait International BusinessResearch, 5(10), 192-200 Berger, A N., & Di Patti, E B (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, 30(4), 1065-1102 10 Chaganti, R., & Damanpour, F (1991), Institutional ownership, capital structure, and firm performance Strategic Management Journal, 12(7), 479-491 11 Chao, C H (2012), The Influence of Capital Structure on Organizational Performance at Taiwan-Listed Info-Electronics Companies: Using Corporate Governance as the Moderator, American Journal of Business and Management, 1(2), 60-69 12 Cheng, M T (2009), Relative effects of debt and equity on corporate operating performance: A Journal of Science – 2016, Vol 10 (2), 20 – 31 13 Durand, D (1952), Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trend and Problems of Measurement NBER 14 Deesomsak, R., Paudyal, K., & Pescetto, G (2004), The determinants of capital structure: evidence from the Asia Pacific region, Journal of multinational financial management, 14(4), 387-405 15 Ebaid, I E S (2009), The impact of capitalstructure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt The Journal of Risk Finance, 10(5), 477-487 16 Fama, E F (1980), Agency Problems and the Theory of the Firm The journal of political economy, 88(2), 288-307 131 17 Gill, A., Biger, N & Mathur, N (2011), The effect of capital structure on profitability: Evidence from the United States, International Journal of Management, 28(4), 3–15, 194 18 Gleason, K C., Mathur, L K., & Mathur, I (2000), The interrelationship between culture, capital structure, and performance: evidence from European retailers, Journal of Business Research, 50(2), 185-191 19 Hammes, K & Chen, Y (2004), Performance of the Swedish real estate sector Working paper, Retrieved from http://ssrn.com/abstract=495442 20 Harris, M & Raviv, A (1991), The theory of capital structure, The Journal of Finance, 26(1), 297–355 21 Jensen, M C & Meckling, W H (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360 22 Jensen, M C (1986), Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers, Corporate Finance, and Takeovers American Economic Review,76(2) 23 Krishnan, V S., & Moyer, R C (1997), Performance, capital structure and home country: an analysis of Asian corporations, Global Finance Journal, 8(1), 129-143 24 Kyereboah-Coleman, A (2007), The impact of capital structure on the performance of microfinance institutions The Journal of Risk Finance, 8(1), 56-71 25 Lin, F L & Chang, T (2009), Does debt affect firm value in Taiwan? A panel threshold regression analysis, Applied Economics, 43(1), 117–128 26 Madan, K (2007), An analysis of the debt-equity structures of leading hotel chains in India International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(5), 397-414 27 Majumdar, S K., & Chhibber, P (1999), Capital structure and performance: Evidence from a transition economy on governance Public Choice, 98(3-4), 287–305 an aspect of corporate 132 28 Margaritis, D., & Psillaki, M (2010), Capital structure, equity ownership and firm performance Journal of Banking & Finance, 34(3), 621-632 29 Modigliani, F & Miller, M H (1958), The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment American Economic Review 48: 261–297 30 Modigliani, F & Miller, M H (1963), Taxes and the cost of capital: A correction American Economic Review, 53: 433–443 31 Myers, S (1977), Determinants of corporate borrowing Journal of Financial Economics, 5(2), 47–175 32 Okuda, H & Lai, T P N (February, 2010), The determinants of the fundraising structure of listed companies in Vietnam: Estimation of the effects of government ownership, Paper presented at the meeting of Global COE HiStat Discussion Paper, Tokyo, Japan 33 Pratheepkanth, P (2011), Capital structure and financial performance: Evidence from selected business companies in Colombo stock exchange Sri Lanka, Researchers World, 2(2),171 34 Salehi, M., & Biglar, K (2009), Study of the relationship between capital structure measures and performance: evidence from Iran International Journal of Business and Management, 4(1), 97 35 San, O T & Heng, T B (2011), Capital structure and corporate performance of Malaysian construction sector, International Journal of Humanities and Social Science, 1(2), 28-36 36 Stulz, R (1990) Managerial discretion and optimal financing policies Journal of Financial Economics, 26(1), 3–27 37 Thamila, K., & Arulvel, K K (2013), The impact of the capital structure and financial performance: a study of the listed companies traded in Colombo stock exchange, Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economics and Finance, 1(5), 106-117 38 Zeitun, R & Tian, G G (2007), Capital structure and corporate performance: Evidence from Jordan, Australasian Accounting Business & Finance Journal, 1(4), 40-61 133 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trƣờng chúng khốn Việt Nam đƣợc sử dụng để phân tích luận án STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mã Chứng Khoán B82 BCE BHT C32 C47 C92 CDC CDO CIG CII CT6 CTA CTD CTI CTX CVN CX8 DC2 DC4 DIC DID DIH ROS FCN HID HAS HBC HTI HU1 HU3 HUT ICG INC KDM KTT L14 Tên Công Ty Cơng ty 482 XD GT Bình Dương Đầu tư XD Bạch Đằng Đầu tư Xây dựng 3-2 Xây dựng 47 XD & ĐT 492 Chương Dương Corp Tư vấn Thiết kế PT Đô thị Xây dựng COMA 18 Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Cơng trình Xây dựng Vinavico Xây dựng Coteccons Cường Thuận IDICO CONSTREXIM Vinam Group Contrexim số DIC Số DIC - No4 ĐT TM DIC DIC - Đồng Tiến PT Xây dựng Hội An Xây dựng FAROS FECON CORP Đầu tư Tư vấn Hà Long Hacisco Địa ốc Hòa Bình PT Hạ tầng IDICO Xây dựng HUD1 Xây dựng HUD3 Xây dựng TASCO Xây dựng Sông Hồng Tư vấn Đầu tư IDICO XD TM Long Thành XL Điện Thiên Trường Licogi 14 Sàn Giao Dịch HNX HOSE HNX HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX 134 STT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Mã Chứng Khoán L18 LCD LCG LCS LHC LIG LM8 LUT MCG MCO MDG MEC MST NDX NHA PEN PHC PTC PTD PVV PVX PXI PXS PXT QTC S55 S74 S99 SC5 SCI SD2 SD4 SD5 SD6 SD7 SD9 SDD SDE SDH SDT Tên Công Ty LICOGI - 18 Thí nghiệm điện LICOGI 16 Licogi 16.6 XD Thủy lợi Lâm Đồng Licogi 13 LILAMA 18 ĐT & XD Lương Tài Cơ điện XD VN BDC Việt Nam Xây dựng Miền Đông Lắp máy Sông Đà Xây dựng 1.1.6.8 Phát triển Nhà Đà Nẵng PT Nhà Đô thị Nam HN Xây lắp III Petrolimex Phục Hưng – Constrexim Xây lắp Bưu Điện PTIC Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh Xây dựng Vinaconex - PVC Xây lắp dầu khí VN XL CN dân dụng Dầu khí Lắp máy Dầu khí Xây lắp Đường ống Dầu khí GTVT Quảng Nam Sông Đà 505 Sông Đà 7.04 Sông Đà 9.09 (SCI) Xây dựng Số XD Đầu tư Sông Đà Sông Đà Sông Đà Sông Đà Sông Đà Sông Đà Sông Đà Xây lắp Sông Đà Kỹ thuật điện Sông Đà Hạ tầng Sông Đà Sông Đà 10 Sàn Giao Dịch HNX HNX HOSE HNX HNX HNX HOSE HNX HOSE HNX HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HNX HOSE HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX 135 STT 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Mã Chứng Khoán SDU SHN SIC SII SJC SJE S4A SVN TA9 THG TKC TV3 UDC UIC V12 V21 VC1 VC2 VC6 VC7 VC9 VCC VCG VE1 VE2 VE3 VE4 VE8 VE9 VMC VMI VNE VSI Tên Công Ty Đô thị Sông Đà Đầu tư Tổng hợp Hà Nội Đầu tư - Phát triển Sơng Đà Hạ tầng Nước Sài Gòn Sơng Đà 1.01 Sông Đà 11 Thủy điện Sê San 4A Xây dựng SOLAVINA Xây lắp Thành An 96 XD Tiền Giang Địa ốc Tân Kỷ Tư vấn XD điện XD & PT Đô thị Tỉnh BR - VT PT Nhà & Đô Thị IDICO VINACONEX 12 Vinaconex 21 Xây dựng số Xây dựng Số VINACONEX Xây dựng Số Xây dựng số Vinaconex 25 VINACONEX VNECO1 Xây dựng Điện VNECO Xây dựng điện VNECO Xây dựng điện VNECO4 Xây dựng Điện Vneco VNECO VIMECO KS Đầu tư VISACO Xây dựng điện Việt Nam Đầu tư & XD Cấp thoát nước Sàn Giao Dịch HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE 136 Phụ Lục 2: Các câu hỏi vấn sâu Anh/ Chị vui lòng cho biết thơng tin cá nhân tên, vị trí cơng tác anh/chị doanh nghiệp Doanh nghiệp anh /chị có sử dụng nợ q trình sản xuất kinh doanh hay khơng? Anh/chị vui lòng cho biết mục đích sử dụng nợ doanh nghiệp mình? Anh/chị vui lòng cho biết nguyên nhân mà doanh nghiệp anh/chị sử dụng nợ cao/thấp? Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ (cơ cấu vốn) doanh nghiệp? Doanh nghiệp anh/chị có xây dựng cấu vốn mục tiêu hay không? Dựa vào kết nghiên cứu định lượng NCS, anh/chị vui lòng cho biết ý kiến quan điểm cấu vốn cấu vốn mục tiêu mà luận án đề cập? Dựa váo kết nghiên cứu định lượng NCS, anh/chị vui lòng cho biết ý kiến cấu vốn mục tiêu mà luận án xây dựng cho doanh nghiệp ngành xây dựng, niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? Theo anh/chị vai trò cấu vốn mục tiêu hiệu hoạt động doanh nghiệp gì? 10 Theo anh/chị, việc sử dụng nợ giới hạn cho phép hậu xảy ra? ... luận án xây dựng cấu vốn mục tiêu cho công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam - Khách thể nghiên cứu: Các cơng ty ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam.. . đến cấu vốn công ty ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam? ii) Cơ cấu vốn ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh (tỷ suất lợi nhuận) công ty ngành Xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán. .. cấu vốn từ xây dựng cấu vốn mục tiêu ảnh hưởng cấu vốn mục tiêu đến hiệu kinh doanh công ty ngành Xây dựng hạn chế Do đó, tác giả lựa chọn đề tài: Cơ cấu vốn mục tiêu cho công ty ngành Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu vốn mục tiêu của các doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam., Cơ cấu vốn mục tiêu của các doanh nghiệp ngành Xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn