(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên

75 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 13:49

Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN HƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI RỪNG PHỤC HỒI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA – PHƯỢNG HỒNG, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN HƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI RỪNG PHỤC HỒI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA – PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 - QLTNR - N03 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thoa Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực, khách quán Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan Xác nhận giáo viên chấm phản biện (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lại hệ thống kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học Qua đó, sinh viên trường hồn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hồng, tỉnh Thái Ngun” Trong suốt q trình thực tập, em nhận giúp đỡ thầy cô giáo anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp thầy, cô giáo môn đặc biệt cô giáo TS Nguyễn Thị Thoa người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cám ơn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng người dân địa phương nơi em thực đề tài giúp đỡ tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ em trình thực tập khu bảo tồn Mặc dù cố gắng nhiều song khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Sinh viên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tổ thành mật độ gỗ trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 29 Bảng 4.2 Tổ thành tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 31 Bảng 4.3 Mật độ tái sinh tỉ lệ CTV trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 33 Bảng 4.4 Chất lượng nguồn gốc tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 34 Bảng 4.5 Phân bố số theo cấp chiều cao rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 36 Bảng 4.6 Phân bố tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang 37 Bảng 4.7 Ảnh hưởng bụi, thảm tươi đến tái sinh tự nhiên 38 Bảng 4.8 Ảnh hưởng độ tàn che đến tái sinh tự nhiên 42 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Hình dạng, kích thước ƠTC, sơ đồ bố trí ƠDB 23 Hình 4.1 Một số hình ảnh điều tra tầng gỗ 30 Hình 4.2 Thơng tre tái sinh chồi 35 Hình 4.3 Lim sẹt tái sinh hạt 35 Hình 4.4 Biểu đồ phân bố số lượng tái sinh theo cấp chiều cao 36 Hình 4.5 Ảnh hưởng địa hình đến tái sinh tự nhiên 40 Hình 4.6 Ảnh hưởng địa hình đến chất lượng tái sinh 41 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT STT Danh từ viết tắt Định nghĩa danh từ BTTN Bảo tồn thiên nhiên CTV Cây triển vọng D1.3 Đường kính ngang ngực Dt DT, NB Hdc Hvn ICBG Đường kính tán Hướng đơng tây nam bắc Chiều cao cành Chiều cao vút Dự án da dạng sinh học Việt Nam - Lào 10 11 12 Nxb ODB OTC Stt Nhà xuất Ô dạng Ô tiêu chuẩn Số thứ tự vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.3 Các nghiên cứu có liên quan đến Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 11 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 13 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 13 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 17 2.3.3 Nhận xét đánh giá chung 19 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 vii 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp luận 22 3.4.2 Phương pháp kế thừa 22 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 22 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ tầng gỗ 29 4.2 Đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi 30 4.2.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành tái sinh 31 4.2.2 Đặc điểm cấu trúc mật độ tỷ lệ tái sinh triển vọng 32 4.2.3 Chất lượng nguồn gốc tái sinh 33 4.3 Nghiên cứu quy luật phân bố tái sinh 35 4.3.1 Phân bố số theo cấp chiều cao 35 4.3.2 Phân bố tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang 37 4.4 Ảnh hưởng số nhân tố đến tái sinh tự nhiên 38 4.4.1 Ảnh hưởng bụi, thảm tươi 38 4.4.2 Ảnh hưởng địa hình 40 4.4.3 Ảnh hưởng độ tàn che 41 4.5 Đề xuất số giải pháp kỹ thuật lâm sinh rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Từ xưa tới nay, ông cha ta có câu tục ngữ “rừng vàng, biển bạc”, rừng đem lại cho người lợi ích lớn lao Con người khơng thể sống thiếu rừng Cây rừng phổi xanh trái đất Cây cung cấp cho O₂ hút khí CO₂ thải Cây rừng quan trọng sống nhân loại Cây rừng ngăn lũ lụt, thiên tai thất thường Khi nước lũ dâng cao, rừng cản sức nước rễ hút phần nước lũ Cây rừng chắn gió, tán lá, cành sum xuê mở rộng chắn gió lớn bão giúp hạn chế làm suy yếu sức mạnh vùng bão qua… Diện tích rừng Việt Nam năm 2017, diện tích rừng đạt 14,4 triệu hecta với độ che phủ 41,45% Do nhiều nguyên nhân làm cho diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm thời gian qua kéo theo suy giảm đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng nói chung Diện tích rừng tự nhiên có chiều hướng suy giảm số lượng chất lượng Thực tiễn chứng minh giải pháp nhằm phục hồi rừng, quản lý rừng bền vững giải thoả đáng có hiểu biết đầy đủ chất quy luật sống hệ sinh thái rừng Do nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng xem sở quan trọng nhất, giúp nhà lâm nghiệp chủ động việc xác lập kế hoạch biện pháp kỹ thuật tác động xác vào rừng, góp phần quản lý kinh doanh rừng lâu bền Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng thành lập theo Quyết định số 3841/ QĐ - UB Ủy ban nhân dân tình Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 1999 với tổng diện tích 11.280 Khu vực có hệ sinh thái rừng núi đá độc đáo, có tính ĐDSH phong phú với nhiều nguồn gen động thực vật quý nhiều hệ sinh thái chuẩn vùng núi đá Biểu mẫu 03 ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG THẢM TƯƠI OTC: Kiểu rừng: Vị trí ơ: Địa điểm: Độ dốc: Ngày điều tra: Hướng phơi: Người điều tra: TT Sinh trưởng theo cấp chiều cao Loài ODB chủ yếu Tốt TB Xấu Tốt TB Độ Xấu che phủ Biểu mẫu 04 ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG LỚP CÂY BỤI OTC: Kiểu rừng: Vị trí ơ: Địa điểm: Độ dốc: Ngày điều tra: Hướng phơi: Người điều tra: TT Loài ODB chủ yếu Sinh trưởng theo cấp chiều cao (cm) 150 Độ che phủ Biểu mẫu 05 ĐO ĐỘ TÀN CHE DƯỚI TÁN RỪNG OTC:……………………………….Diện tích:…………………… ………… Vị trí ơ:……………………………Địa điểm:………………………………… Độ dốc:……………………………Ngày điều tra:…………………………… Hướng phơi:…………………… Người điều tra:…………………………… Kiểu rừng:………………………………………………… ………………… Điểm đo Trung bình Độ tàn che Ghi PHỤ LỤC CÔNG THỨC TỔ THÀNH CÂY GỖ Chân núi: OTC 5: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16 Loài Kháo trơn Dẻ gai Trám trắng Táu muối Hu đay Chò đãi Sấu Chò nâu Gội trắng Sui Thiều rừng Gội đỏ Dâu gia đất Dẻ xanh Re bầu Lòng mang Ngát Mánh Dung giấy Bứa Sảng nhung số lượng 2 2 1 1 1 1 1 1 Ni% 17.949 12.821 10.256 5.1282 5.1282 2.5641 5.1282 5.1282 5.1282 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 Gi 0.8020 0.4858 0.4037 0.3166 0.1929 0.2247 0.1221 0.1161 0.1077 0.1494 0.1451 0.1224 0.1224 0.0895 0.0749 0.0645 0.0603 0.0379 0.0161 0.0161 0.0140 19,9Kt+13Dg+10Trt+6,9Tm+5,2Hđ+44,9Lk %Gi 21.769 13.186 10.957 8.5928 5.2363 6.0994 3.3134 3.1506 2.9223 4.0561 3.9385 3.3229 3.3229 2.4282 2.0334 1.7505 1.6358 1.0289 0.4376 0.4376 0.3812 IVIi 19.859 13.003 10.606 6.8605 5.1822 4.3318 4.2208 4.1394 4.0252 3.3101 3.2513 2.9435 2.9435 2.4962 2.2987 2.1573 2.0999 1.7965 1.5009 1.5009 1.4727 OTC 7: STT 10 11 12 13 14 Loài Dẻ gai Táu muối Trám trắng Nhội Chay Thị lông Bứa De gừng Trám chim Táo dại Xoan nhừ Thiều rừng Bồ đề Kháo trơn số lượng 10 5 3 2 2 1 1 %Ni 25.641 12.821 12.821 7.6923 7.6923 5.1282 5.1282 5.1282 5.1282 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 2.5641 Gi 1.2032 1.5893 0.3615 0.4268 0.3441 0.2138 0.0850 0.0726 0.0603 0.1147 0.0878 0.0749 0.0719 0.0259 %Gi 25.429 33.59 7.6393 9.0195 7.2722 4.5191 1.7965 1.5335 1.2736 2.4231 1.8552 1.5833 1.5187 0.5467 IVIi 25.535 23.205 10.23 8.3559 7.4822 4.8237 3.4623 3.3308 3.2009 2.4936 2.2097 2.0737 2.0414 1.5554 %Gi 49.46 11.462 6.8018 7.5944 5.1616 4.1784 1.5904 5.0986 1.5588 0.6934 2.4698 1.6916 0.7835 0.6317 0.5485 0.1579 0.1178 IVIi 46.845 7.6539 7.247 6.6818 5.4654 4.0123 3.6798 3.5108 2.7025 2.2698 2.1965 1.8073 1.3533 1.2774 1.2358 1.0405 1.0204 25,5Dg+10,2Trt+23,2Tm+8,4Nh+7,5Ch+25,2Lk OTC 9: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Lồi Cơm tầng Kháo trơn Xoan ta Ba soi Tu hú gỗ Tu hú Sấu Thị rừng Bời lời Ba chạc Dâu rừng Vi tếch Gội Sơn Nhội Lá nến Han trâu số lượng 23 3 2 1 1 1 %Ni 44.231 3.8462 7.6923 5.7692 5.7692 3.8462 5.7692 1.9231 3.8462 3.8462 1.9231 1.9231 1.9231 1.9231 1.9231 1.9231 1.9231 Gi 1.2068 0.2797 0.1660 0.1853 0.1259 0.1020 0.0388 0.1244 0.0380 0.0169 0.0603 0.0413 0.0191 0.0154 0.0134 0.0039 0.0029 46,8Ct+7,2Xt+6,7Bs+5,5Tu+7,7Kt+26,1Lk SƯỜN: OTC 3: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Loài số lượng Côm tầng 10 Trám trắng Kháo hương Lòng mang xanh Dẻ tre Dẻ gai Trâm trắng Lòng mang Mánh Kháo tháp bút Ngát Dền Thành ngạnh Trẩu Kháo trơn Sau sau Trâm vối Nhãn rừng sồi phảng Kẹn Cà lồ Thẩu tấu Cánh kiến Ni% 20 8 8 2 2 2 2 2 2 Gi 0.4737 0.1424 0.0892 0.0853 0.0722 0.0622 0.1561 0.0498 0.0697 0.0765 0.0719 0.0617 0.0261 0.0535 0.0460 0.0424 0.0390 0.0379 0.0336 0.0115 0.0098 0.0054 0.0046 %Gi 27.535 8.2786 5.187 4.9598 4.1971 3.6183 9.0708 2.8925 4.049 4.4447 4.1767 3.5839 1.5143 3.1118 2.6731 2.4662 2.2677 2.2034 1.9553 0.6683 0.5669 0.3129 0.2666 32,8Ct+5,8Dg+6,5Khh+6,4Lx+6,1Dlt+7,1Trt+5,5Tt+29,8Lk IVIi 23.768 7.1393 6.5935 6.4799 6.0985 5.8091 5.5354 4.4463 4.0245 3.2224 3.0884 2.792 2.7571 2.5559 2.3366 2.2331 2.1339 2.1017 1.9777 1.3341 1.2835 1.1564 1.1333 OTC4: STT 10 11 12 13 14 15 16 Loài Dẻ gai Xoan nhừ Táu muối Bồ đề Lim xẹt Nhãn rừng Kháo Sấu Lát hoa Trám trắng Trám đen Vỏ đỏ Trám chim Roi rừng Bứa Mánh số lượng 4 1 1 1 1 Ni% 11.429 8.5714 14.286 11.429 8.5714 11.429 8.5714 2.8571 2.8571 2.8571 2.8571 2.8571 2.8571 2.8571 2.8571 2.8571 Gi 0.5643 0.6364 0.2772 0.2538 0.2568 0.1756 0.1233 0.0999 0.0895 0.0484 0.0326 0.0316 0.0224 0.0215 0.0168 0.0109 %Gi 21.205 23.914 10.419 9.5391 9.6492 6.5976 4.6348 3.7533 3.3619 1.8204 1.2255 1.1875 0.8405 0.8091 0.6331 0.4096 IVIi 16.317 16.243 12.352 10.484 9.1103 9.0131 6.6031 3.3052 3.1095 2.3388 2.0413 2.0223 1.8488 1.8331 1.7451 1.6334 12,4Tm+10,5Bđ+9,0Nr+16,3Dg+16,2Xn+9,1Lx+6,6Kh+19,9Lk OTC8: STT 10 11 12 13 Loài Thành ngạnh Sau sau Cánh kiến Thẩu tấu Ba soi Núc nác Sơn Găng Tu hú gỗ Trôm Muối Mộc hạ Nhội số lượng 27 5 2 1 1 %Ni 43.548 14.516 6.4516 8.0645 8.0645 4.8387 3.2258 3.2258 1.6129 1.6129 1.6129 1.6129 1.6129 Gi 0.2143 0.2325 0.0802 0.0393 0.0382 0.0271 0.0088 0.0070 0.0154 0.0147 0.0121 0.0076 0.0067 37Tn+23,8Ss+6,8Tt+6,7Bs+9,0Ck+16,7Lk %Gi 30.442 33.027 11.395 5.5899 5.4259 3.8435 1.2499 0.9976 2.1898 2.0913 1.7204 1.0804 0.9513 IVIi 36.995 23.772 8.9232 6.8272 6.7452 4.3411 2.2378 2.1117 1.9014 1.8521 1.6667 1.3467 1.2821 ĐỈNH: OTC 1: STT 10 11 12 13 14 tên Trâm trắng Dẻ tre Nhọc Thông tre De hương Nhọc đen Sến đất Táu muối Nhãn rừng sến mật Dền Cơm tầng Cơm đào Máu chó nhỏ Số lượng 11 12 3 1 1 Ni% 21.154 23.077 11.538 9.6154 5.7692 5.7692 1.9231 3.8462 5.7692 3.8462 1.9231 1.9231 1.9231 1.9231 Gi 0.2670 0.1497 0.0996 0.1067 0.0924 0.0576 0.0895 0.0655 0.0371 0.0573 0.0154 0.0072 0.0046 0.0032 %Gi 25.368 14.216 9.4623 10.133 8.774 5.4712 8.4981 6.2215 3.5283 5.4454 1.4642 0.6807 0.4356 0.3025 IVIi 23.261 18.646 10.5 9.8743 7.2716 5.6202 5.2106 5.0338 4.6487 4.6458 1.6937 1.3019 1.1794 1.1128 18,6Dlt+23,2Trt+10,5Nh+9,9Ttr+7,3Dh+5,6Nđ+5,0Tm+19,9Lk OTC 2: STT 10 11 12 13 Lồi Cơm tầng sồi phảng De gừng Kháo tháp bút Sến mật Kháo trơn Trám trắng Dẻ tre Nanh chuột Phân mã Sơn ta Bọ ngứa Côm đào số lượng 11 10 3 2 1 1 Ni% 14.894 23.404 21.277 8.5106 6.383 6.383 4.2553 4.2553 2.1277 2.1277 2.1277 2.1277 2.1277 Gi 0.2229 0.1169 0.0608 0.0222 0.0348 0.0312 0.0410 0.0177 0.0227 0.0113 0.0050 0.0044 0.0038 %Gi 37.487 19.658 10.22 3.7286 5.8464 5.2534 6.8903 2.97 3.8147 1.9007 0.8448 0.7425 0.6468 21,5Sp+15,7Deg+26,2Ct+6,1Ktb+5,8Kt+6,1Sm+5,6Trt+13Lk IVIi 26.19 21.531 15.748 6.1196 6.1147 5.8182 5.5728 3.6126 2.9712 2.0142 1.4862 1.4351 1.3872 OTC 6: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Loài Dẻ gai Đa Kháo trơn Vang Ngát Thiều rừng Lòng mang cụt Gội trắng De bầu Nhãn rừng Bứa Trám trắng Sui Bồ đề Trám đen Mò tròn Mọ Bàng Mánh Táu muối Thừng mực mỡ số lượng 2 2 2 1 1 1 1 Ni% 21.053 5.2632 7.8947 2.6316 5.2632 2.6316 5.2632 5.2632 5.2632 5.2632 5.2632 5.2632 2.6316 2.6316 2.6316 2.6316 2.6316 2.6316 2.6316 2.6316 2.6316 Gi 7627.6 11098 2268.2 4701.4 3027.4 4285.4 2852.6 2626.2 2573.6 2024.3 1601.4 1548.6 1244 998.73 644.9 535.35 447.85 306.05 199.04 175.88 97.532 %Gi 14.99 21.81 4.4576 9.2394 5.9496 8.4219 5.6061 5.1611 5.0578 3.9783 3.1472 3.0434 2.4448 1.9628 1.2674 1.0521 0.8801 0.6015 0.3912 0.3456 0.1917 IVIi 18.021 13.537 6.1762 5.9355 5.6064 5.5267 5.4346 5.2122 5.1605 4.6207 4.2052 4.1533 2.5382 2.2972 1.9495 1.8418 1.7559 1.6165 1.5114 1.4886 1.4116 18,0Dg+6,2Kt+5,4Lmc+13,5Da+5,2Gt+5,6Ng+5,1Db+5,5Thr+5,9Vg+29,6Lk CÔNG THỨC TỔ THÀNH CÂY TÁI SINH Chân núi: OTC 5: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tên Dẻ gai Ngát Xoan ta Xoan nhừ Táu muối Trám trắng Kháo Lòng mang cụt Trám chim Bồ đề Bứa Kẹn Sấu Mánh Sui Mọ Lim xẹt Thôi ba Táu mật Vàng anh Phay Số lượng 20 20 20 18 16 14 10 8 7 5 2 1 n̅ 0.95238 0.95238 0.95238 0.85714 0.7619 0.66667 0.47619 0.38095 0.38095 0.33333 0.33333 0.28571 0.2381 0.2381 0.2381 0.14286 0.09524 0.09524 0.04762 0.04762 0.04762 n%j 11.173 11.173 11.173 10.056 8.9385 7.8212 5.5866 4.4693 4.4693 3.9106 3.9106 3.352 2.7933 2.7933 2.7933 1.676 1.1173 1.1173 0.5587 0.5587 0.5587 11,2Dg+11,2Ng+11,2Xt+10,1Xn+8,9Tm+7,8Trt+5,6Kh+44,0Lk OTC 7: STT 10 11 12 13 14 15 tên Dẻ gai Xoan nhừ Mọ Táu muối Vàng anh Bồ đề Sấu Thành ngạnh Trám Trám trắng Bứa Lim xẹt Mán đỉa Ngát Trám chim Số lượng 25 15 13 13 7 7 3 n̅ 1.66667 0.86667 0.86667 0.6 0.46667 0.46667 0.46667 0.46667 0.46667 0.33333 0.26667 0.2 0.2 0.13333 n%j 19.685 11.811 10.236 10.236 7.0866 5.5118 5.5118 5.5118 5.5118 5.5118 3.937 3.1496 2.3622 2.3622 1.5748 19,7Dg+11,8Xn+10,2Mo+10,2Tm+7,1Va+5,5Bđ+5,5Sau+5,5Tn+ 5,5Tr+5,5Trt+13,5Lk OTC 9: STT 10 tên Mạy tèo Vàng anh Rền Côm Đáng Nhãn rừng Gội Lộc mại Ràng ràng Đơn nem Số lượng 20 2 1 1 1 n̅ 60,6Mt+9,1Va+6,1Ren+6,1Cm+18,1Lk 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 n%j 60.606 9.0909 6.0606 6.0606 3.0303 3.0303 3.0303 3.0303 3.0303 3.0303 SƯỜN: OTC 3: STT 10 Tên Thẩu tấu Sồi phảng Dẻ gai Xoan nhừ Kháo Lòng mang Sau sau Bứa Ngát Phân mã Số lượng n̅ 3 2 1 n%j 20.833 16.667 12.5 12.5 8.3333 8.3333 8.3333 4.1667 4.1667 4.1667 20,9Tht+12,5Dg+16,7Sp+12,5Xn+8,3Kh+8,3Lm+8,3Ss+12,5Lk OTC4: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tên Dẻ gai Kháo Thành ngạnh Trám chim Dẻ đỏ Bồ đề Mọ Mánh Ngát Lim xẹt Trám trắng Re xanh De Sau sau Trẩu Vàng anh Nhãn rừng Bứa Sấu Sui Số lượng 17 17 17 15 14 14 10 10 8 4 2 1 n̅ 0.80952 0.80952 0.80952 0.71429 0.66667 0.66667 0.47619 0.47619 0.38095 0.38095 0.33333 0.19048 0.19048 0.19048 0.14286 0.09524 0.09524 0.04762 0.04762 0.04762 n%j 10.692 10.692 10.692 9.434 8.805 8.805 6.2893 6.2893 5.0314 5.0314 4.4025 2.5157 2.5157 2.5157 1.8868 1.2579 1.2579 0.6289 0.6289 0.6289 10,7Dg+10,7Kh+10,7Tn+9,4Tc+8,8Dđ+8,8Bđ+6,3Mo+6,3Ma+5,0Ng+5,0Lx+18,3Lk OTC8: STT Tên Thành ngạnh Trôm Ba soi Sau sau Thẩu tấu Han trâu Mạy tèo Núc nác Số lượng 1 n̅ 1.125 0.5 0.375 0.25 0.125 0.125 0.125 n%j 31.034 27.586 13.793 10.345 6.8966 3.4483 3.4483 3.4483 31,0Tn+27,6Tro+13,8Bs+10,3Ss+6,9Tt+10,4Lk ĐỈNH: OTC 1: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tên Nhọc Sổi phảng Sến mật Ngát Nhọc dài Nhãn rừng Sảng Nhọc đen Răng cưa Sao Trường kẹn Nang trứng hải nam Trâm dài Nhọc nhỏ Nhọc lớn Thừng mục mỡ Thơi ba Sảng Gió bầu Dẻ đỏ Kháo Nhọc to Răng cá Cồng tía Số lượng 13 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 n 0.2549 0.11765 0.09804 0.05882 0.05882 0.03922 0.03922 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 0.01961 25,5Nh+11,8Sp+9,8Sm+5,9Nt+5,9Nld+41,1Lk n̅ 0.5417 11.765 9.8039 5.8824 5.8824 3.9216 3.9216 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 n%j 25.49 11.765 9.8039 5.8824 5.8824 3.9216 3.9216 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 1.9608 OTC 2: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên Dẻ tre Sồi phảng Châm Mán đỉa Thông tre Ràng ràng xanh Cồng sữa Sến mật Kim giao Ràng Sồi phảng Sến Dẻ Phân mã SP9 Răng cá Kháo Nanh chuột Số lượng 15 12 11 11 3 2 1 1 1 n̅ 0.83333 0.66667 0.61111 0.61111 0.33333 0.27778 0.16667 0.16667 0.11111 0.11111 0.11111 0.05556 0.05556 0.05556 0.05556 0.05556 0.05556 0.05556 19,0Dlt+15,2Sp+13,9Ch+13,9Mđ+7,6Ttr+6,3Rr+75,0Lk n%j 18.987 15.19 13.924 13.924 7.5949 6.3291 3.7975 3.7975 2.5316 2.5316 2.5316 1.2658 1.2658 1.2658 1.2658 1.2658 1.2658 1.2658 OTC 6: STT Số lượng 18 14 3 2 2 2 Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 Dẻ gai Nhãn rừng Mọ Trám chim Thành ngạnh Táu muối Vàng anh Chôm rừng Kháo Tu hú gỗ Bứa Dẻ đỏ Kè đuôi giông Ngát Nghiến Phay Trám n̅ 1.05882 0.82353 0.52941 0.47059 0.41176 0.35294 0.29412 0.23529 0.17647 0.17647 0.11765 0.11765 0.11765 0.11765 0.11765 0.11765 0.11765 n%j 19.78 15.385 9.8901 8.7912 7.6923 6.5934 5.4945 4.3956 3.2967 3.2967 2.1978 2.1978 2.1978 2.1978 2.1978 2.1978 2.1978 19,8Dg+15,4Nr+9,9Mo+8,8Tc+7,7Tn+6,6Tm+5,5Va+26,3Lk Phân bố tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang Vị trí N/ha Số khoảng cách đo (n>30) Chân 1130 30 0,11 0.45 -7,3 Sườn 707 30 0,07 0.35 -8,5 Đỉnh 737 30 0,07 0.47 -7,9 λ 𝒓̅ u ... thành tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 31 Bảng 4.3 Mật độ tái sinh tỉ lệ CTV trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng. .. hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm nghiên cứu. .. Lâm nghiệp, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên