Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

113 254 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 17:14

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích đề tài Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH 1.1.Tình hình hoạt động đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh thời gian vừa qua 1.1.1 Quá trình kết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 1.1.2 Quá trình nghiên cứu phát triển thủy lợi 1.2 Tình hình đầu xây dựng cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 1.2.1 Quy mơ vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi 1.2.2.Vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi theo vùng 1.3.Tầm quan trọng cơng trình thủy lợi với phát triển ngành nơng nghiệp nói riêng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc nói chung 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 12 2.1 Những sở mặt pháp 12 2.2.Phân loại dự án đầu xây dựng cơng trình 14 2.3.Đặc điểm dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi 15 2.4.Các quan điểm đánh giá dự án đầu 16 2.4.1.Quan điểm chủ đầu 16 iii 2.4.2.Quan điểm nhà nước 17 2.4.3 Quan điểm tổ chức tài trợ 17 2.5.Một số phương pháp phân tích đánh giá hiệu đầu dự án xây dựng cơng trình thủy lợi 17 2.5.1.Một số phương pháp phân tích, đánh giá hiệu kinh tế - tài dự án đầu 18 2.5.2.Đánh giá hiệu đầu xây dựng cơng trình thủy lợi mặt kinh tế xã hội.25 2.5.3.Sự khác phân tích tài phân tích kinh tế xã hội 26 2.6.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu dự án xây dựng cơng trình thủy lợi 30 2.6.1.Các nhân tố khách quan 30 2.6.2.Các nhân tố chủ quan 31 2.7 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vĩnh phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 32 2.7.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung 32 2.7.2.Định hướng phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy lợi nói riêng 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU NHỮNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LÀM CHỦ ĐẦU 37 3.1 Điều kiện nguồn lực phát triển 37 3.2 Hiện trạng dự án cơng trình thủy lợi đầu mười năm gần địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 38 3.2.1.Khái quát hệ thống 38 3.2.2 Hiện trạng cơng trình 39 3.3.Thực trạng hiệu đầu cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mười năm gần 49 3.3.1.Thực trạng đầu cơng trình hệ thống lập thạch 49 3.3.2.Thực trạng đầu cơng trình hệ thống Tam Đảo 49 3.3.3.Thực trạng đầu cơng trình hệ thống Liễn Sơn 49 3.3.4.Thực trạng đầu công trình hệ thống Phúc yên 50 3.3.5 Đánh giá chung 50 iv 3.4.Phân tích hiệu đầu dự án cơng trình xây dựng trạm bơm tiêu Kiền Sơn – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên 52 3.4.1.Giới thiệu chung dự án 52 3.4.2.Tổng quan chung dự án 54 3.4.3.Phân tích đánh giá hiệu kinh tế dự án xây dựng trạm bơm tiêu Kiền Sơn.57 3.4.4.Phân tích đánh giá hiệu xã hội – môi trường dự án xây dựng trạm bơm tiêu Kiền Sơn 63 3.4.5.Nguyên nhân tồn dự án xây dựng cơng trình trạm bơm tiêu Kiên Sơn 64 3.5.Những tồn hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu đầu dự án cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian gần 64 3.5.1 Những tồn hạn chế 64 3.5.2 Nguyên nhân hạn chế 70 3.6 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu cho dự án cơng trình thủy lợi tới địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 73 3.6.1 Nhóm giải pháp huy động sử dụng vốn đầu tư, hồn thiện cơng tác lập quy kế hoạch sử dụng vốn cho công tác đầu xây dựng hệ thống cơng trình thủy lợi 73 3.6.2.Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu xây dựng dự án cơng trình thủy lợi 77 3.6.3.Nhóm giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý tổ chức chung 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Kiến nghị 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 v DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Vốn đầu cho cơng trình thủy lợi tổng vốn đầu XDCB tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 .6 Bảng 1.2: Vốn đầu xây dựng cơng trình thủy lợi giai đoạn 2011-2015thực theo vùng địa bàn tỉnh Vĩnh phúc đồ 2.1: đồ so sánh phát triển KT-XH phát triển Tài Chính .29 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp công trình tưới trạng tồn tỉnh Vĩnh Phúc 40 Hình 3.1: Trạm bơm tiêu Kiền Sơn – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên 78 đồ 3.1: đồ đề xuất máy quản lý KTCTTL 85 Phụ lục 1: Bảng trạng cơng trình tưới – Hệ thống Lập Thạch .91 Phụ lục 2: Bảng trạng cơng trình tưới – Hệ thống Tam Đảo 93 Phụ lục 3: Bảng trạng cơng trình tưới – Hệ thống Liễn Sơn – Bạch Hạc 94 Phụ lục 4: Bảng trạng công trình tưới – Hệ thống Phúc Yên .98 10.Phụ lục 5: Bảng tổng hợp thông số cơng trình trạm bơm Kiền Sơn – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên 99 11 Phụ lục 6: Bảng tính trị số nội hồn kinh tế (EIRR%) – Dự án xây dựng cơng trình trạm bơm Kiền Sơn – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên 101 12 Phụ lục 7: Bảng tính NPV (với i=15%) – Dự án xây dựng cơng trình trạm bơm Kiền Sơn – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên .103 13 Phụ lục 8: Bảng phân tích độ nhạy dự án (i=15%) - Dự án xây dựng cơng trình trạm bơm Kiền Sơn – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên .105 14 Phụ lục 9: Phiếu điều tra thực trạng hiệu đầu dự án cơng trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008- 2015 109 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NSNN: Ngân sách nhà nước XDCB: Xây dựng TKBVTC-DT: Thiết kế vẽ thi cơng dự tốn CTTL : Cơng trình thủy lợi HTX : Hợp tác xã KT – XH : Kinh tế - Xã Hội UBND: Ủy ban nhân dân KTCTTL : Khai thác cơng trình thủy lợi NN&PTNT: Nơng nghiệp phát triển nơng thơn vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài Việt Nam, năm qua nhiều tổ chức quốc tế đánh giá nước phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng Đặc biệt với ngành kinh tế, thương mại, dịch vụ công nghiệp chứng kiến bước tiến vượt bậc, đóng góp quan trọng vào phát triển chung đất nước, có ngành nơng nghiệp Ở nước ta ngành nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng Vĩnh Phúc có phần lớn dân số làm nghề nơng nghiệp Q trình hình thành phát triển gắn liền với phát triển kinh tế xã hội Bước ngoặt ngành nơng nghiệp nơng thơn từ có khốn 10 năm 1986, nông dân chia ruộng đất Từ kinh tế ổn định đà phát triển Tuy nhiên để phục vụ tốt cho nông nghiệp việc đảm bảo nguồn nước tưới công tác tiêu úng tốt vô quan trọng Muốn vậy, hệ thống cơng trình thủy lợi cần phải đảm bảo đầu cách có hiệu Nhận thấy Vĩnh Phúc tỉnh Đồng – Trung du cơng trình phục vụ tưới tiêu thuộc Cơng ty thủy lợi có nhiều vấn đề địa giới hành chính, diện tích phục vụ, quy mơ, phân cấp cơng trình nên tính hiệu tưới chưa cao, gây thất thoát nguồn lực cho Nhà Nước, doanh nghiệp Một giải pháp quan trọng tập trung đầu hiệu hệ thống cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời áp dụng quy trình, thủ tục pháp lý Có vậy, hạn chế, giảm thiểu cố, rắc rối phát sinh cơng trình hồn thành Đó lý tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu số giải pháp nâng cao hiệu đầu cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu dự án cơng trình thủy lợi đầu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mười năm trở lại b Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hiệu đầu dự án cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Mục đích đề tài Đánh giá lại hiệu đầu cơng trình thủy lợi thời gian vừa qua, từ kiến nghị giải pháp để đảm bảo cơng trình thủy lợi đầu thời gian tới địa bàn tỉnh Vĩnh Phúchiệu tốt Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả luận văn dựa cách tiếp cận phương pháp thực tiễn, tiếp cận sở lý thuyết – lý thuyết đánh giá hiệu quy định hành hệ thống văn pháp luật lĩnh vực Đồng thời luận văn sử dụng phép phân tích vật biện chứng để phân tích, đề xuất giải pháp mục tiêu Kết dự kiến đạt Xây dựng phương pháp luận để dánh giá hiệu đầu dự án cơng trình thủy lợi; Đánh giá thực trạng đầu dự án công trình thủy lợi năm vừa qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Đề xuất giải pháp để làm cho dự án cơng trình thủy lợi tới địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt hiệu đầu dự án Kết cấu luận văn: Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận kiến nghị Nội dung luận văn dự kiến gồm chương nội dung sau: Chương 1: Tổng quan tình hình đầu xây dựng cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 2: Cơ sở khoa học để đánh giá hiệu dự án đầu Chương 3: Thực trạng đầu đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu đầu cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH XÂY DỰNG CÁC 1.1.Tình hình hoạt động đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh thời gian vừa qua 1.1.1 Quá trình kết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sau tái lập, thực sách thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhiều so với mức chung nước tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ Nếu công nghiệp tạo bước đột phá cho tăng trưởng, thu ngân sách, nơng nghiệp Vĩnh Phúc quan tâm đầu thích đáng, tạo tảng vững cho trình CNH, HĐH Vĩnh Phúc địa phương đầu nước có Nghị chuyên đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân Đã xây dựng nhiều chương trình, đề án, dự án để triển khai thực nghị quyết, xây dựng nhiều chế, sách hỗ trợ nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân như: Miễn thuỷ lợi phí cho nơng nghiệp; hỗ trợ giáo dục mầm non; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, cung cấp thông tin cho nông dân; hỗ trợ vùng trồng trọt xây dựng khu sản xuất tập trung; đầu kiên cố hoá kênh mương; cấp đất dịch vụ; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề kinh phí đầu từ nguồn ngân sách tỉnh cho khu vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 1.000 tỷ đồng; đến năm 2015 khoảng 2.000 tỷ đồng Cùng với phát triển công nghiệp - nông nghiệp, ngành dịch vụ đặc biệt, số loại hình dịch vụ chất lượng cao hình thành, giá trị sản xuất tăng bình quân 19,7%/năm, giá trị tăng thêm 19,35% Doanh thu ngành vận tải, du lịch, bưu chính, viễn thơng, ngân hàng tăng mạnh, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Sự tăng trưởng ngành kinh tế sở quan trọng, yếu tố đảm bảo ngày vững để năm qua, tạo cho Vĩnh Phúc có mức thu ngân sách nhà nước liên tục tăng nhanh, đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn ngày ổn định Tốc độ tăng thu ngân sách đạt 39% năm, đó, thu nội địa chiếm khoảng 80% Từ năm 2004, tỉnh cân đối ngân sách có đóng góp ngân sách cho Trung ương Năm 2010, thu ngân sách đạt 14 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu xã hội tính đến năm 2008 đạt 32.000 tỷ đồng, năm 2010, lên 58 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 30,2 %/năm, đó, vốn đầu từ ngân sách Nhà nước chiếm 20%; thu nhập bình quân đầu người từ 140USD (năm 1997) tăng lên 1.400 USD năm 2009 Đó số ấn tượng thời điểm khơng khó khăn kinh tế Sau 13 năm phát triển kinh tế, từ tỉnh nông nghiệp, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có cấu CN - DV - NN Nhờ đời sống nhân dân tỉnh bước cải thiện Tính theo chuẩn mới, năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 7.7 % , khu vực nơng thôn 43.318 hộ, chiếm 19,67% số hộ nông thôn; khu vực thành thị 2.452 hộ, chiếm 7,16% số hộ thành thị Khả thu ngân sách tỉnh tăng nhanh mức độ tích luỹ dân cư tạo điều kiện huy động nguồn vốn vào đầu sản xuất xây dựng sở hạ tầng nơng nghiệp, nơng thơn 1.1.2 Q trình nghiên cứu phát triển thủy lợi Từ trước đến có nhiều nghiên cứu quy hoạch thuỷ lợi quan Trung ương, Viện nghiên cứu, quan cấp tỉnh lập Mỗi nghiên cứu Quy hoạch xuất phát từ yêu cầu thực tiễn thời kỳ Có thể kể số nghiên cứu sau: - Quy hoạch Thuỷ lợi giai đoạn 1956-1958, Quy hoạch hồn chỉnh thuỷ nơng năm 1973-1975, Định hướng qui hoạch thuỷ lợi năm 1998 Sở Nông nghiệp &PTNT lập năm 1995 - Rà sốt quy hoạch nơng lâm nghiệp thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cấu sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Viện điều tra quy hoạch rừng, Viện Qui hoạch thuỷ lợi (trực thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT) phối hợp với UBND tỉnh (trực tiếp Sở Nông nghiệp PTNT) thực năm 2003 - Quy hoạch phát triển Nông-Lâm nghiệp-Thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Sở Nông nghiệp PTNT Vĩnh phúc lập năm 2007 Phụ lục 2: Hiện trạng cơng trình tưới - hệ thống Tam Đảo (các cơng trình có diện tích >50ha) TT Hạng mục Tổng Động lực TB Đình Cả TB Yên Chung TB Ái Văn TB An Lão TB Ngọc Bảo TB Bá Cầu DC Đồng Nhanh TB Ngoại Trạch TB Vườn Mía Các TB nhỏ Tự chảy Xạ Hương Thanh Lanh Làng Hà Địa điểm F Hiện trạng (ha) F yêu Thiết Thực tế cầu kế 6264 7053 5970 1511 1175 1000 97,7 68,4 Quy mơ số cơng máy suất Bình Xuyên 36 Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên 1 1 540 540 150 800 1000 78,9 175,0 118,0 108,0 131,9 55,2 122,5 118,0 75,6 92,3 Bình Xuyên 540 75,0 52,5 Tam Đảo Tam Đảo 2 750 800 146,0 110,0 470,4 5542 1200,0 800,0 300,0 102,2 77,0 411,1 4795 840,0 800,0 300,0 370,0 370,0 350,0 601,0 350,0 601,0 Tam Đảo Bình Xuyên Tam Đảo 37104 12700 9890 1850 24 Ghi Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp Đang thực Xuống cấp Xuống cấp Đang đầu nâng cấp Đang xây dưng Tam Đảo 1300 Hồ Bản Long Vĩnh Thành Hồ Đồng Nhâp Hồ Phân Lân Hạ Hồ Phân Lân Thượng 10 Hồ La Cóc 11 Hồ Hương Đà Tam Đảo Tam Đảo 2900 3732 Tam Đảo 548 150,0 150,0 Tam Đảo 14 80,2 80,2 300 150 495 0,0 120,0 80,0 0,0 120,0 56,0 12 Đập Tầm Bét Các hồ đập nhỏ Bình Xun 178,0 0,0 Xuống cấp Khơng sử dụng 1313,2 1127,5 Xuống cấp Gia Khau Tam Đảo Bình Xuyên Bình Xuyên 8,6 93 Xuống cấp TT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phụ lục 3: Hiện trạng công trình tưới - hệ thống Liễn Sơn- Bạch Hạc (các cơng trình có diện tích >50ha) Quy mơ F Hiện trạng (ha) Hạng mục số công F yêu Thực Địa điểm Thiết kế máy suất cầu tế Ghi Tổng 24.876 37393 21308 Động lực 118 16185 14400 Mực nước Bạch Hạc Vĩnh Tường 8000 7173 6400 sông thấp Mực nước Đại Định Vĩnh Tường 8000 9012 8000 sông thấp Các TB cấp 12458 10962 Hoạt động TB Cội Kéo Lập Thạch 1000 126,8 126,8 bình thường Hoạt động TB Móng Cầu Lập Thạch 750 100,2 100,2 bình thường Hoạt động TB Ngọc Hà Lập Thạch 1000 312,5 312,5 bình thường TB Ba Cây Lập Thạch 1000 132,0 132,0 Xuống cấp TB Cây Dua Lập Thạch 1000 93,6 93,6 Xuống cấp TB Bến Lở Lập Thạch 1000 73,5 73,5 Xuống cấp TB Ao Căng Lập Thạch 1000 146,5 146,5 TB Phú Bình Lập Thạch 250 94,2 94,2 TB Phú Bình Lập Thạch 250 66,2 66,2 Cây Da Tam Dương 750 50,0 50,0 Còn tốt Đi Cá Tam Dương 1000 53,7 53,7 Còn tốt Kênh Cụt Tam Dương 1000 85,8 85,8 Xuống cấp Hương Đình Tam Dương 750 58,3 58,3 Xuống cấp Hoạt động Gò Lĩnh Vĩnh Tường 1000 50,0 50,0 bình thường Quán Lạch Vĩnh Tường 1000 84,6 84,6 Còn tốt Cây Đề Hoạt động (Đầm Sổ) Vĩnh Tường 1000 85,0 85,0 bình thường Hoạt động Đồng Cũ Vĩnh Tường 1000 87,2 87,2 bình thường Đồng Đại Định Vĩnh Tường 1000 60,0 60,0 Còn tốt Hoạt động Thơn Mới Vĩnh Tường 1000 90,0 90,0 bình thường Hoạt động Đồng Ngói Vĩnh Tường 1000 55,0 55,0 bình thường Hoạt động Cống Nam Vĩnh Tường 750 50,0 50,0 bình thường Hoạt động Trũng Ngà Vĩnh Tường 1000 56,9 56,9 bình thường Hoạt động Quảng Cư Vĩnh Tường 1000 70,0 70,0 bình thường Cải tạo nâng Lý Tam Vĩnh Tường 750 78,0 78,0 cấp 2007 Bùm Tum Vĩnh Tường 750 65,0 65,0 Hoạt động 94 TT Hạng mục Địa điểm Quy mô số công máy suất F Hiện trạng (ha) F yêu Thực Thiết kế cầu tế Ghi bình thường Hoạt động 120,0 bình thường Hoạt động 50,0 bình thường 26 An Lão(Trại 1) Vĩnh Tường 3800 120,0 27 Khách Nhi xi Hồng xá Đơng(An Lão 28 Trại 2) Vĩnh Tường 250 50,0 Vĩnh Tường 80,0 Cửa Quán Liễu Trì Vĩnh Sơn Vân Xuân Vĩnh Tường Vĩnh Tường Vĩnh Tường Vĩnh Tường 2 70,0 650,0 210,0 605,0 33 TB Cam Giá 34 Trạm I Vĩnh Tường Vĩnh Tường 35 Đông Lỗ Yên Lạc 1000 137,7 36 Xuân Chiếm Yên Lạc 750 60,0 37 Thiệu Tổ Yên Lạc 540 70,9 38 Xóm Trại 39 Đầm Xung Yên Lạc Yên Lạc 1 750 1000 98,3 72,6 40 Bờ Hồ 41 Trung Cẩm 42 Kênh Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc 250 1000 750 59,3 68,6 63,0 43 Đồng Chằm Cây Xoan 44 (Dịch Đồng) 45 Cổng Đông 46 Đầu Cầu 47 Tiên Đài 48 Đống Cao 49 Gốc Gạo 50 Cống Đá 51 Cung Thượng 52 Cầu Đền trạm Yên Lạc 250 63,0 Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc 1 1 2 1000 1000 1000 1000 750 1000 1000 1000 1000 50,0 65,9 72,0 94,2 60,0 80,0 67,7 87,3 220,0 53 30/4 Yên Lạc 54 Đủm(Đản) Yên Lạc Cây Đa(Phương 55 Nha) Yên Lạc 1 1000 750 100,0 108,0 Còn tốt Vận hành Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp Hoạt động 100,0 bình thường 108,0 Vận hành 84,0 84,0 Vận hành 29 30 31 32 3060 1000 1000 0 80,0 60,0 95 Hoạt động 80,0 bình thường Hoạt động 70,0 bình thường 650,0 Còn tốt 210,0 Còn tốt 605,0 Xuống cấp Dự án cải tạo 80,0 nâng cấp 2008 0,0 Xuống cấp Hoạt động 137,7 bình thường Hoạt động 60,0 bình thường Hoạt động 70,9 bình thường Hoạt động 98,3 bình thường 72,6 Xuống cấp Hoạt động 59,3 bình thường 68,6 Xuống cấp 63,0 Vận hành Hoạt động 63,0 bình thường 50,0 65,9 72,0 94,2 60,0 80,0 67,7 87,3 220,0 Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp TT Hạng mục Địa điểm Quy mô số công máy suất F Hiện trạng (ha) F yêu Thực Thiết kế cầu tế 56 Lũng Thượng Yên Lạc 1000 68,0 57 Đền Thính 58 Cầu Rụp Minh Tân (Mả 59 Lọ-Vĩnh Đơng) 60 Vĩnh Đồi 61 Hóc Ngà 62 Trường Thư 63 Đồng Hóc 64 Bãi Vải 65 Đồng Lý 66 Hưởng Lộc 67 Nhân Vực 68 Đồng Mong 69 Đồng Hổ 70 Đè Xa 71 Bắc Câu 72 Lương Câu 73 Ngọc Bảo 74 Văn 75 Hàm Rồng 76 Ngoại Trạch Yên Lạc Yên Lạc 1 1000 1000 60,0 80,0 Yên Lạc Yên Lạc Yên Lạc Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên Bình Xuyên 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 250 250 750 1000 1000 250 67,0 74,0 74,0 50,2 59,7 68,4 52,0 100,0 128,0 300,0 25,2 140,4 175,0 118,0 78,9 97,7 131,9 108,0 77 Lỗ Cầu Vĩnh Yên 1000 55,0 78 Đồng Năng 79 Chán Voi 80 Cầu Mùi Vĩnh Yên Vĩnh Yên Vĩnh Yên 1 1000 1000 750 130,0 75,0 230,0 81 Quyết Thắng 82 Các TB nhỏ Tự chảy Đập Liễn Sơn Đập Ná Vĩnh Yên 1000 200,0 3779,3 21208 20300,0 50,0 Đập đầm Chùa Các hồ đập nhỏ 1000 1000 750 750 3447 Bình Xuyên Vĩnh Yên 350 50,0 808,2 96 Ghi Hoạt động 68,0 bình thường Hoạt động 60,0 bình thường 80,0 Hoạt động 67,0 bình thường 74,0 Xuống cấp 74,0 Xuống cấp 50,2 Xuống cấp 59,7 Xuống cấp 68,4 52,0 Xuống cấp 0,0 128,0 Vận hành tốt 300,0 Xuống cấp 25,2 Xuống cấp 140,4 Vận hành tốt 0,0 Xuống cấp 0,0 Xuống cấp 0,0 Xuống cấp 0,0 Xuống cấp 0,0 0,0 Xuống cấp Hoạt động 55,0 bình thường Hoạt động 130,0 bình thường 75,0 Còn tốt 230,0 Xuống cấp Điện yếu, 0,0 không bơm 3353,0 6908 6000,0 50,0 Xuống cấp Hoạt Động 50,0 Bình thường 808,2 TT Phụ lục 4: Hiện trạng cơng trình tưới - hệ thống Phúc n ( Cơng trình có diện tích tưới >30ha) Quy mô F Hiện trạng (ha) Hạng mục Địa điểm số công F yêu Thiết Thực máy suất cầu kế tế Tổng 2757 2167 2167 Động lực 35 222 222 Kim xuyên Phúc Yên 540 30,0 30,0 Đầm Rượu Phúc Yên 1000 36,0 36,0 Đầm kẻ Phúc Yên 1000 43,0 43,0 Tân lợi Phúc Yên 540 50,0 50,0 Đầu cầu Phúc Yên 3000 30,0 30,0 Các TB nhỏ 33,0 33,0 Tự chảy 34410 1945 1945 Đại Lải Phúc Yên 30700 60,1 1800,0 1800,0 Hồ Thanh Cao Phúc Yên 680 50,0 50,0 Hồ Lập Đinh Phúc Yên 2100 40,0 40,0 Hồ Đồng Đầm Phúc Yên 170 30,0 30,0 Các hồ đập nhỏ 760,0 25,0 25,0 97 Ghi Xuống cấp Xuống cấp Xuống cấp Bình thường Phụ lục 5: Bảng tổng hợp thông số cơng trình trạm bơm Kiền Sơn xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên STT I II III IV V VI Các thông số Các giá trị mực nước cột nước: Mực nước bể hút + Mực nước max + Mực nước thiết kế + Mực nước Mực nước bể xả +Mực nước max + Mực nước thiết kế Mực nước sông cà lồ +Mực nước sông ngày max P=5% + Mực nước sông thiết kế ngày max P=10% Diện tích lưu tiêu Các loại máy bơm Loại máy bơm HL3600-6 + Số lượng máy n + Lưu lượng 01 máy bơm + Cột áp thiết kế H tk + Cột áp max H max + Cột áp H + Công suất động + Số vòng quay Loại máy bơm HL290-6 + Số lượng máy n + Lưu lượng 01 máy bơm + Cột áp thiết kế H tk + Cột áp max H max + Cột áp H + Công suất động + Số vòng quay Bơm mồi chân không + Bơm chân không BCK 220-680 + Công suất động + Số vòng quay Nhà Máy + Chiều rộng + Chiều dài + Chiều cao toàn nhà máy + Cao trình nhà + Cao trình sàn mái + Cao trình mái nhà Thiết bị cần trục + Cầu trục 5T, nhịp 6,50m Bể hút + Cao trình đáy bể + Cao trình 98 Đơn vị m Trị số m m m 8,40 7,00 6,30 m m 10,65 10,45 m m 9,00 8,80 347 máy m3/h m m m Kw/h v/ph Hỗn lưu 03 3.000-3.800 6,0 6,7 4,8 90 490 Hỗn lưu 01 240-320 6,0 7,0 5,0 7,5 1450 máy Kw/h v/ph 01 11 1450 m m m m m m 6,94 12,22 8,10 +8,60 +14,60 +16,70 m m +4,50 +8,60 máy m3/h m m m Kw/h v/ph STT VII VIII IX X XI XII XIII Các thông số + Hệ số mái m + Chiều dài bể hút Bể xả + Cao trình đáy bể xả + Cao trình đỉnh bể xả + Cao trình tim ống xả + Chiều rộng bể lớn + Chiều rộng bể nhỏ + Chiều dài bể xả Kênh dẫn + Chiều dài kênh + Cao trình đáy kênh (cuối kênh) + Cao trình đáy kênh (đầu kênh) + Độ dốc đáy kênh + Hệ số mái kênh m Kênh xả trạm bơm + Chiều dài kênh + Cao trình đáy kênh (cuối kênh) + Cao trình đáy kênh (đầu kênh) + Độ dốc đáy kênh + Hệ số mái kênh m Kè bảo vệ kênh xả trạm bơm + Chiều dài kênh + Chiều rộng đáy + Cao trình đáy kênh + Độ dốc đáy kênh + Hệ số mái kênh m + Cao trình bờ tả + Cao trình bờ hữu Kênh tưới trạm bơm + Chiều dài kênh + Chiều rộng đáy kênh + Chiều cao kênh + Độ dốc đáy + Hệ số mái m Nhà quản lý + Nhà cấp IV, tầng, 04 phòng + Chiều dài nhà + Chiều rộng nhà + Cao trình nhà + Cao trình sàn mái + Cao trình mái nhà Điện cao áp + Máy biến áp treo Đơn vị m m Trị số 1,25-1,75 8,80 m m m m m +8,35 +10,85 +10,85 7,80 2,10 8,40 m m m % 461 +5,0 +5,05 0,012 1,25 m m m % 47,40 1,50 +6,95-7,0 0,05 m m m % 70,0 3,0 4,80 1,50 +8,0 +9,25 m m + Tuyến đường dây 35KV m m m % 240 0,5 0,6 0,05 m m m m m 11,86 6,10 9,65 13,25 15,30 KVA 560KVA35(22)/0,4KV 732 m 99 Phụ lục 6: Bảng tính trị số nội hồn kinh tế (EIRR%)-Dự án cơng trình trạm bơm tiêu Kiền Sơn-xã Đạo Đức-huyện Bình Xuyên Năm XD,KT Vốn đầu Chi phí quản lý vận hành, khai thác Tổng chi phí (C) Tổng lợi ích (B) B-C Lợi ích túy quay năm đầu Hệ số chiết khấu Hệ số chiết i=15% khấu i=20% 8.029.267.000 8.029.267.000 -8.029.267.000 -6.981.971.304 -6.691.055.833 4.817.560.200 4.817.560.200 -4.817.560.200 -3.642.767.637 -3.345.527.917 3.211.706.800 641.156.845 3.852.863.645 2.225.222.402 -1.627.641.244 -1.070.200.538 -941.922.016 961.735.268 961.735.268 3.337.833.602 2.376.098.335 1.358.541.935 1.145.880.756 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 1.575.121.084 1.273.200.840 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 1.369.670.508 1.061.000.700 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 1.191.017.833 884.167.250 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 1.035.667.681 736.806.041 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 900.580.592 614.005.034 10 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 783.113.558 511.670.862 11 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 680.968.311 426.392.385 12 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 592.146.358 355.326.988 13 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 514.909.876 296.105.823 14 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 447.747.719 246.754.852 15 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 389.345.842 205.629.044 16 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 338.561.602 171.357.536 100 Năm XD,KT Vốn đầu Chi phí quản lý vận hành, khai thác Tổng chi phí (C) Tổng lợi ích (B) B-C Lợi ích túy quay năm đầu Hệ số chiết khấu Hệ số chiết i=15% khấu i=20% 17 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 294.401.393 142.797.947 18 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 256.000.211 118.998.289 19 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 222.609.749 99.165.241 20 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 193.573.695 82.637.701 21 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 168.324.952 68.864.751 22 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 146.369.523 57.387.292 23 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 127.277.846 47.822.744 24 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 110.676.388 39.852.286 25 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 96.240.338 33.210.239 26 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 83.687.250 27.675.199 27 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 72.771.522 23.062.666 28 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 63.279.584 19.218.888 29 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 55.025.725 16.015.740 30 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 3.168.131.113 47.848.457 13.346.450 1.420.541.052 -2.260.152.223 Tổng EIRR% = 18,07% 101 Phụ lục 7: Bảng tính NPV (với i=15% quy định cho cơng trình tưới tiêu)-Dự án cơng trình trạm bơm tiêu Kiền Sơn-xã Đạo Đứchuyện Bình Xuyên Năm XD, KT Vốn đầu Chi phí quản lý vận hành, khai thác Tổng chi phí (C) Tổng lợi ích (B) Hệ số chiết khấu i=15% Chi phí quay năm đầu Lợi ích quay năm đầu 8.029.267.000 8.029.267.000 0,8696 6.982.250.583 4.817.560.200 4.817.560.200 0,7561 3.642.557.267 3.211.706.800 641.156.845 3.852.863.645 2.225.222.402 0,6575 2.533.257.847 1.463.083.729 961.735.268 961.735.268 3.337.833.602 0,5718 549.920.226 1.908.573.254 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,4972 637.566.367 2.212.761.156 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,4323 554.344.208 1.923.927.288 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,3753 481.252.328 1.670.251.935 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,3623 464.582.250 1.612.396.152 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,2843 364.561.782 1.265.261.457 10 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,2472 316.987.944 1.100.149.955 11 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,2149 275.569.212 956.400.588 12 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,1869 239.664.429 831.788.134 13 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,1625 208.3375.975 723.197.280 14 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,1413 181.190.924 628.847.851 102 Năm XD, KT Vốn đầu Chi phí quản lý vận hành, khai thác Tổng chi phí (C) Tổng lợi ích (B) Hệ số chiết khấu i=15% Chi phí quay năm đầu Lợi ích quay năm đầu 15 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,1229 157.596.353 546.959.666 16 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,1069 137.079.333 475.752.549 17 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0929 119.126.942 413.446.322 18 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0808 103.610.946 359.595.940 19 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0703 90.146.652 312.866.270 20 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0601 77.067.053 267.471.733 21 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0531 68.090.857 236.318.619 22 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0462 59.242.892 205.610.550 23 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0402 51.549.010 178.907.881 24 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0349 44.752.748 155.320.524 25 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0304 38.982.336 135.293.522 26 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0264 33.853.081 117.491.743 27 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0230 29.493.215 102.360.230 28 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0200 25.646.274 89.008.896 29 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0174 22.312.258 77.437.740 30 1.282.313.690 1.282.313.690 4.450.444.803 0,0151 19.362.937 67.201.717 17.509.994.229 21.037.682.681 Tổng 16.058.534.000 103 NPV=20.037.682.681 – 18.509.994.229 = 3.527.688.452 đ; B/C = 1,20 ; NPV/K=0,22 Phụ lục 8: Phân tích độ nhạy dự án (i=15%) - Dự án cơng trình trạm bơm tiêu Kiền Sơn-xã Đạo Đức-huyện Bình Xun Năm XD,KT Trường hợp tính tốn Tổng chi phí quay năm đầu (C) Thu nhập quay năm đầu (B) Thu nhập thực (B-C) Tỷ số thu nhập (B/C) Giá trị tính tốn ban đầu 17.509.994.229 21.037.682.681 3.527.688.452 1,20 Thu nhập giảm 10% 17.509.994.229 18.933.914.413 1.423.920.184 1,08 Thu nhập giảm 20% 17.509.994.229 16.830.146.145 -679.848.084 0,96 Chi phí tăng thêm 10% 19.260.993.652 21.037.682.681 1.776.689.029 1,09 Chi phí tăng thêm 20% 21.011.993.075 21.037.682.681 25.689.606 1,00 Chi phí tăng thêm 10% 19.260.993.652 18.933.914.413 -327.079.239 0,98 18.933.914.413 -2.078.078.662 0,90 16.830.146.145 -2.430.847.507 0,87 16.830.146.145 -4.181.846.930 0,80 Thu nhập giảm 10% Chi phí tăng thêm 20% 21.011.993.075 Thu nhập giảm 10% Chi phí tăng thêm 10% 19.260.993.652 Thu nhập giảm 20% Chi phí tăng thêm 20% Thu nhập giảm 20% 21.011.993.075 Các số liệu bảng phụ lục 6,7,8 lấy từ báo cáo đầu xây dựng dự án xây dựng cơng trình trạm bơm tiêu Kiền Sơn Công ty TNHH Một TVTL Liễn Sơn cung cấp 104 PHỤ LỤC 9: PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ĐẦU CÁC DỰ ÁN CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 Ngày…… tháng… năm 20… Phiếu điều tra nhằm mục đích thu thập thơng tin cho Đề tài nghiên cứu ‘Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu dự án cơng trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc ’’, khơng mục đích khác Xin chân thành cảm ơn đóng góp thơng tin anh/chị! PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Họ tên: Vị trí đơn vị cơng tác Số năm kinh nghiệm: Dự án tham gia Quy mô dự án: PHẦN II: HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Mỗi câu hỏi nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu đầu dự án, với 05 mức độ xảy 05 mức ảnh hưởng yếu tố đến hiệu đầu dự án người trả lời lựa chọn Điểm mức độ xảy ra, mức độ ảnh hưởng Điểm (1) (2) (3) (4) (5) Thực trạng Đạt hiệu mặt kinh tế Đạt hiệu mặt xã hội Không tồn hạn chế Tồn nhiều hạn chế Tồn hạn chế Điểm (1) (2) (3) (4) (5) Mức độ ảnh hưởng Không ảnh hưởng Ít ảnh hưởng ảnh hưởng Ảnh hưởng mạnh Ảnh hưởng mạnh PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Anh/Chị vui lòng đánh dấu X vào tương ứng với câu chọn Anh/Chị Dự án anh/chị tham gia đạt hiệu đầu so với báo cáo đầu duyệt giai đoạn đầu dự án khơng? Khơng Đạt mặt tài Đạt mặt KTXH Anh/chị cho biết vấn đề gặp phải quản lý nguồn vốn (Có thể chọn nhiều mục)? Khả huy động vốn chậm Thất thoát nguồn vốn trình sử dụng Khác (Nêu cụ thể): 105 TT Những yếu tố làm ảnh hưởng đến hiệu đầu A/ NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI I/ II/ III/ Điều kiện kinh tế vĩ mô Ảnh hưởng lạm phát trượt giá Sự thay đổi giá nguyên vật liệu Nguồn nguyên vật liệu không ổn định Sự biến động giá ca máy, thiết bị Yếu tố sách, pháp luật địa phương Sự thay đổi sách pháp luật thường xuyên Các tiêu chuẩn xây dựng thiếu sót Định mức xây dựng ban hành chưa phù hợp Chính sách địa phương khơng phù hợp Yếu tố tự nhiên Sự biến động, thay đổi bất thường thiên nhiên 10 11 IV/ Sự xuất thiên tai Cấu tạo địa chất nơi thực dự án phức tạp 12 13 14 B/ I/ 15 16 17 Yếu tố xã hội Quá trình thi công làm ảnh hưởng đến sống người dân Sự phản đối người dân bồi thường không thỏa đáng Dễ xảy trộm cắp khu vực xây dựng NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG Đặc điểm dự án Biện pháp kỹ thuật thi công phức tạp Thời gian thực dự án kéo dài Hình thức hợp đồng thực dự án hợp đồng theo đơn giá, nhập nhằng điều khoản hợp đồng Mâu thuẫn ngẫu nhiên bên tham gia dự án 18 Thời gian từ thiết đấu thầu kéo dài 19 20 21 II/ 22 23 Thiếu truyền đạt thông tin bên tham gia dự án Vướng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác Nguyên nhân từ vấn thiết kế TVTK thiếu kinh nghiệm, sai sót thiết kế TVTK tính tốn tổng mức đầu sai sót 106 Mức độ xảy Mức độ ảnh hưởng 24 TVTK chậm trễ giải vấn đề thiết kế III/ Nguyên nhân từ Chủ đầu tư/ban quản lý dự án 25 26 27 28 CĐT / BQLDA cung cấp thông tin giai đoạn thiết kế không đầy đủ CĐT / BQLDA yêu cầu thay đổi, làm thêm công việc so với hợp đồng, thay đổi thiết kế CĐT / BQLDA thay đổi kế hoạch dự án CĐT / BQLDA thiếu lực quản lý CĐT / BQLDA lựa chọn nhà thầu không phù hợp 29 30 CĐT / BQLDA chậm trễ định 31 CĐT / BQLDA chậm trễ việc giải phóng mặt để bắt đầu thi cơng cơng trình làm kéo dài thời gian thi cơng 32 33 34 IV/ 35 36 37 V/ 38 39 Khó khăn tài CĐT thời gian thi cơng cơng trình Việc lợi cán CĐT / BQLDA Lựa chọn hình thức hợp đồng hình thức tốn khơng phù hợp Ngun nhân từ nhà thầu thi cơng Nhà thầu ln tìm cách phát sinh khối lượng cơng việc Nhà thầu móc nối với bên để làm phát sinh cho dự án Không đáp ứng lực thi công Nguyên nhân từ vấn giám sát TVGS thiếu lực TVGS làm việc thiếu trách nhiệm Xin chân thành cám ơn hợp tác anh/chị Mẫu điều tra xin gửi về: Tên người nhận: Bùi Thị Bơng Trang Địa chỉ: Phòng KHKT – Cơng ty TNHH Một TV Thủy Lợi Liễn Sơn – Tỉnh Vĩnh Phúc 107 ... Nghiên cứu số giải pháp nâng cao hiệu đầu tư cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Đối tư ng phạm vi nghiên cứu a Đối tư ng nghiên cứu: Nghiên cứu dự án cơng trình thủy lợi đầu tư địa bàn. .. hình đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 2: Cơ sở khoa học để đánh giá hiệu dự án đầu tư Chương 3: Thực trạng đầu tư đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu đầu tư cơng trình. .. bàn tỉnh Vĩnh Phúc mười năm trở lại b Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hiệu đầu tư dự án cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Mục đích đề tài Đánh giá lại hiệu đầu tư cơng trình thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH., CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI., Các công trình thuỷ lợi đòi hỏi chất lượng cao, đặc biệt các công trình có bộ phận nằm ở dưới nước thường xuyên., Trong các phương án chấp nhận được sẽ chọn phương án hợp lý nhất. Đó là phương án đạt tiêu chuẩn cực đại (cực tiểu) của mốc tiêu chuẩn ở trên., Rc: Suất thu lợi (hay lãi suất) tối thiểu chấp nhận được. Đối với các dự án vừa và nhỏ của các nước đang phát triển Rc ≥ 15 % thì có hiệu quả., - Theo phạm vi tác động: Phạm vi cục bộ; Phạm vi toàn cục., CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NHỮNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LÀM CHỦ ĐẦU TƯ., d) Hiện trạng tưới hệ thống Phúc Yên, b)Hệ thống điếm canh đê., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm