phân tích tình hình sử dụng thuốc và tuân thủ điều trị trên bệnh nhân viêm gan virus b mạn tính điều trị ngoại trú tại bệnh viện bắc thăng long

113 90 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 14:51

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ KIM OANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ KIM OANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ TN THỦ ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II CHUYÊN NGÀNH: DƢỢC LÝ & DƢỢC LÂM SÀNG MÃ SỐ: CK 62 72 04 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Liên Hƣơng HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn dƣợc sĩ chuyên khoa cấp II “Phân tích tình hình sử dụng thuốc tuân thủ điều trị bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính điều trị ngoại trú Bệnh viện Bắc Thăng Long” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa đƣợc trích dẫn tham chiếu đầy đủ Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018 Học viên Trần Thị Kim Oanh i LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học, thầy giáo, cô giáo môn Dược lâm sàng trường Đại học Dược Hà Nội, ban Giám Đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp, tập thể khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Bắc Thăng Long tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để em thực Luận văn Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình, thầy giáo bạn học viên lớp Chuyên khoa II khóa 14 người giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018 Học viên Trần Thị Kim Oanh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU & CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .x ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh viêm gan virus B điều trị viêm gan virus B 1.1.1 Tổng quan bệnh viêm gan B 1.1.2 Tổng quan điều trị viêm gan virus B mạn .10 1.1.3 Một số nghiên cứu đánh giá hiệu điều trị thuốc kháng virus bệnh nhân nhiễm HBV mạn 16 1.2 Tổng quan tuân thủ điều trị 18 1.2.1 Đại cƣơng tuân thủ điều trị 18 1.2.2 Các thang đánh giá tuân thủ .23 1.2.3 Bộ câu hỏi CEAT-VBH 25 1.2.4 Một số nghiên cứu gần tuân thủ điều trị HBV 26 1.3 Vài nét Bệnh viện Bắc Thăng Long 27 CHƢƠNG II ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 29 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 29 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 29 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 29 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Kỹ thuật chọn mẫu 29 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 30 2.3 Các nội dung nghiên cứu 31 iii 2.3.1 Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị viêm gan virus B mạn tính phòng khám mạn tính - Bệnh viện Bắc Thăng Long .31 2.4 Tiêu chuẩn chẩn đốn bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính định điều trị 33 2.4.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định 33 2.4.2 Chỉ định điều trị: 34 2.4.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán xơ gan 34 2.5 Một số dùng để phân tích, đánh giá dùng nghiên cứu 34 2.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 35 CHƢƠNG III KẾT QUẢ 37 3.1 Phân tích tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính phòng khám mạn tính - Bệnh viện Bắc Thăng Long 37 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu: 37 3.1.2 Phân tích lựa chọn thuốc bệnh nhân điều trị viêm gan virus B mạn tính 40 3.1.3 Liều dùng thuốc điều trị viêm gan virus B mạn tính .42 3.1.4 Lựa chọn thuốc điều trị bệnh nhân có tăng HBV-DNA trở lại 43 3.1.5 Theo dõi điều trị 44 3.1.6 Đánh giá hiệu điều trị 45 3.2 Đánh giá việc tuân thủ điều trị bệnh nhân điều trị viêm gan virus B mạn tính phòng khám mạn tính - Bệnh viện Bắc Thăng Long 49 3.2.1 Thiết lập câu hỏi đánh giá mức độ tuân thủ điều trị bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính 49 3.2.2 Kết đánh giá mức độ tuân thủ điều trị 52 3.2.3 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ tuân thủ điều trị 55 CHƢƠNG IV BÀN LUẬN .58 4.1 Một số đặc điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu 58 4.1.1 Một số đặc điểm chung bệnh nhân mẫu nghiên cứu 58 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân thời điểm T0 60 4.1.3 Đặc điểm men gan bệnh nhân thời điểm T0 60 4.1.4 Đặc điểm huyết HBV-DNA bệnh nhân thời điểm T0 60 iv 4.2 Phân tích tình hình sử dụng thuốc mẫu nghiên cứu 61 4.2.1 Tỷ lệ thuốc điều trị HBV mạn nghiên cứu 61 4.2.2 Các phác đồ điều trị đƣợc sử dụng mẫu nghiên cứu 62 4.2.3 Phân tích phác đồ điều trị thời điểm ban đầu (T0) tính phù hợp 62 4.2.4 Tỷ lệ, lý thay đổi phác đồ tính hợp lý 63 4.2.5 Lựa chọn phác đồ HBV-DNA tăng trở lại 64 4.2.6 Đánh giá hiệu điều trị 65 4.3 Phân tích mức độ tuân thủ điều trị ảnh hƣởng đến hiệu điều trị bệnh nhân viêm gan virus B phòng khám mạn tính - Bệnh viện Bắc Thăng Long 67 4.3.1.Bộ câu hỏi sử dụng nghiên cứu 67 4.3.2 Phân tích tuân thủ điều trị bệnh nhân 69 4.3.3 Phân tích số yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ tuân thủ điều trị bệnh nhân.72 4.4 Một số ƣu điểm hạn chế nghiên cứu 73 4.4.1 Ƣu điểm 73 4.4.2 Hạn chế nghiên cứu 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I: MẪU THU THẬP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC II: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BV BẮC THĂNG LONG PHỤ LỤC III ĐƠN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU CỦA BN PHỤ LỤC V: DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƢỢC PHỎNG VẤN v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU & CHỮ VIẾT TẮT AASLD American Association for the Study of Liver Diseases - Hiệp AE APASL hội nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ Tác dụng không mong muốn (Adverse effect) The Asian Pacific Association for the Study of the Liver -Hiệp ALT AST hội nghiên cứu bệnh gan Châu Á Thái Bình Dƣơng Alanine aminotransferase Aspartate aminotransferase Anti HBc Anti HBe Anti hepatitis B core - Kháng thể kháng lại kháng nguyên lõi Anti hepatitis B e antigen - kháng thể kháng lại kháng nguyên e virus viêm gan B Anti HBs Anti hepatitis B surface - kháng thể kháng nguyên HbsAg virus viêm gan B ADV cccDNA CBC DNA EASL Adefovir Covalently closed circular DNA - DNA vòng kín Cơng thức máu Deoxyribonucleic acid Euro Association for the Study of Liver diseases - Hiệp hội ETV FDA HBcAg HBeAg HBsAg HBV HBV HDV HCC HIV IFN nghiên cứu bệnh gan Châu Âu Entecavir Food and drug administration - Cơ quan quản lý thuốc thực phầm Hoa Kỳ Hepatitis B core - kháng nguyên lõi virus viêm gan B Hepatitis B e antigen - kháng nguyên e virus viêm gan B Hepatitis B surface antigen - kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B Hepatitis B Virus - Virus viêm gan B Hepatitis D Virus - Virus viêm gan D Hepatocellular Carcinoma - Ung thƣ biểu mô tế bào gan Human Immunodeficiency virus: Virus gây suy giảm miễn dịch ngƣời Interferon vi TDF TAF Tenofovir disoproxil fumarate Tenofovir alafenamid TBV, LDT Telbividin TNF- Tumor necrosis factor  TDKMM Tác dụng không mong muốn NUCs PEG-IFNα Nucleoside/ Nucleotide Pegylated Interferon alfa WHO VGVRB LAM World Health Organization - Tổ chức y tế giới Viêm gan virus B Lamivudine RNA Ribonucleic acid vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Phân bố nhiễm HBV tồn cầu Hình 1.2 Phân bố kiểu gen HBV Hình 1.3 Cấu trúc HBV Hình 1.4 Cấu trúc virion Hình 1.5 Diễn tiến tự nhiên nhiễm HBV mạn .9 Hình Tỷ lệ diễn tiến bệnh gan hàng năm nhiễm HBV mạn 10 Hình 2.1: Lƣu đồ bệnh nhân qua thời điểm 31 Hình 2.2 Sơ đồ bƣớc cho việc thiết lập công cụ đánh giá 33 viii 4.2 Cận lâm sàng: Thời điểm Các To thông số đánh giá Ure Cre Glucose AST ALT GPT Albumin Bi TP Bi TT Bi GT PT (%) HC (T/l) Hb (g/l) BC (G/l) TC (G/l) HbsAg HbeAg HBV-DNA T3 T6 T12 T24 T36 PHỤ LỤC II: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BV BẮC THĂNG LONG Ngày khảo sát:……………………… Mã bệnh nhân:……………………… I Thông tin bệnh nhân Họ tên:……………………………………………………………………… Tuổi: ………… Giới tính: Nam / Nữ Nơi Địa chỉ:………………………………………………………………………… Trình độ văn hóa  Cấp  Trung cấp – Chuyên nghiệp  Cấp  Cao đẳng – Đại học  Cấp  Sau đại học Bệnh lý mắc kèm  Suy tim  Bệnh đƣờng hô hấp  Đái tháo đƣờng  Bệnh thận  Rối loạn Lipid máu  Bệnh thần kinh  Bệnh đƣờng tiêu hóa  Khác:……………… Những triệu chứng lạ xuất từ sử dụng thuốc:  Có  Khơng  Tiêu chảy  Phát ban da  Nôn buồn nôn  Tăng men gan  Đau bụng, đầy hơi, chán ăn  Khác:………………………  Đau đầu, chóng mặt, ngủ Gia đình ơng/bà, ngồi ơng/bà có đƣợc chẩn đốn viêm gan virus B hay khơng?  Bố hoặc/và mẹ ông/bà  Con ông/bà  Khác:……………………………………………………………… II Bộ câu hỏi đánh giá tuân thủ điều trị Bộ câu hỏi CEAT-VBH Năm đƣợc chẩn đốn HBV Thời gian điều trị: ……………………………………… ………………………………………… Ơng/bà nhớ lại tuần trước: Có ngày ơng/bà khơng uống thuốc không? Luôn Phần lớn Một nửa Thỉnh Không thời gian thời gian thoảng                     Nếu ông/bà cảm thấy sức khỏe tốt hơn, ơng/bà có ngừng dùng thuốc? Nếu sau dùng thuốc ông/bà cảm thấy tình trạng ơng/bà xấu đi, ơng bà có dừng dùng thuốc khơng? Nếu ơng/bà cảm thấy buồn hay chán nản, ơng/bà có ngừng dùng thuốc không?  Không nhớ đƣợc tên thuốc liều dùng  Nhớ đƣợc tên thuốc liều dùng Ơng/bà có nhớ ơng/bà dùng thuốc khơng? Ơng/bà cảm nhận mối liên      hệ ơng/bà với bác sĩ mức Khơng Có phần Bình Có vẻ Tốt tốt khơng tốt thường tốt độ nhƣ nào? Ông/bà đánh dấu  vào câu trả lời: Khơng Một Bình Có phần Q có chút Thường nhiều nhiều      Ông/bà có nỗ lực, cố gắng nhiều để tiếp tục điều trị khơng? Ơng/bà đánh giá nhƣ thông tin thuốc kháng virus mà ông/bà                     Thường Ln xun ln dùng khơng? Ơng bà có đánh giá nhƣ lợi ích mà thuốc kháng virus mang lại cho ông/bà từ dùng? Ơng/bà có nghĩ sức khỏe 10 ơng/bà tốt lên kể từ ông/bà dùng thuốc kháng virus? Ơng/bà có nghĩ ơng/bà 11 tiếp tục điều trị theo phƣơng pháp này? Ông/bà đánh dấu  vào câu trả lời: 12 Ơng/bà có sử dụng thuốc không? Khoảng Không Thỉnh thoảng              Khơng Bình Hài lòng hài lòng thƣờng nửa thời gian Khi kết phân tích 13 ơng/bà tốt, bác sĩ có chúc mừng ơng bà động viên ông/bà tiếp tục điều trị không? Kể từ ông/bà dùng thuốc 14 kháng virus, ông/bà có cảm nhận chung nhƣ nào?  Rất khơng hài lòng  Rất hài lòng 15 Mức độ tác dụng phụ  thuốc nhƣ ơng/bà Rất trầm cho liên quan tới trọng     Trầm Có thể Hơi Khơng trọng nghi ngờ trầm có trọng trầm việc dùng q liều? 16 Ơng/bà có nhiều thời gian để dùng thuốc khơng? khơng      Rất Nhiều Bình Một Khơng thƣờng chút    Khơng Tn thủ Hồn phải tuân toàn thủ, phần tuân nhiều  Hồn Ơng/bà đánh giá nhƣ 17 khía cạnh q liều thuốc kháng virus? trọng tồn khơng tn thủ  Không tuân thủ phần không thủ phải khơng tn thủ 18 Ơng/bà cảm thấy khó khăn nhƣ dùng thuốc?      Rất khó Khá khó Bình Một Khơng khăn khăn thƣờng chút có Có Khơng     Kể từ ông/bà điều trị, ông bà dừng thuốc ngày hay 19 ngày chƣa? Nếu có khoảng ngày? 20 Ơng/bà có dùng cách để nhớ phải uống thuốc khơng? Là cách gì? Tổng điểm: …………………………… III Danh sách thuốc STT Thuốc Hoạt chất Đƣờng dùng Liều dùng thời điểm dùng Điểm tuân thủ bệnh nhân tổng điểm 20 câu hỏi: số điểm từ 17 -89 - T uâ n thủ ké m
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình sử dụng thuốc và tuân thủ điều trị trên bệnh nhân viêm gan virus b mạn tính điều trị ngoại trú tại bệnh viện bắc thăng long , phân tích tình hình sử dụng thuốc và tuân thủ điều trị trên bệnh nhân viêm gan virus b mạn tính điều trị ngoại trú tại bệnh viện bắc thăng long

Từ khóa liên quan