TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN TẬP HUẤN CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ về QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH, KỸ NĂNG KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG

118 59 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 09:41

DỰ ÁN “NÂNG CAO VAI TRÒ LÀM CHỦ KINH TẾ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ THÔNG QUA CÁC CAN THIỆP THỊ TRƢỜNG Ở TỈNH LÀO CAI” TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN TẬP HUẤN CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH, KỸ NĂNG KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG Biên soạn hƣớng dẫn Trƣơng Hào Quang, R&R CONSULTING info@RRC.com.vn Hà Nội, 12-2011 MỤC LỤC GIỚI THIỆU PHẦN 1: QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ VÀ KỸ NĂNG KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI NHUẬN CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH 15 KINH TẾ HỘ VÀ Ý TƢỞNG KINH DOANH 20 LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 25 CÁC BƢỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 27 ĐÁNH GIÁ THỊ TRƢỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN Ý TƢỞNG KINH DOANH 28 CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG 31 LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 37 XÁC ĐỊNH LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CẦN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH 39 XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 40 XÁC ĐỊNH TỔNG VỐN ĐẦU TƢ VÀ CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH 43 DỰ TÍNH LỢI NHUẬN 44 GHI CHÉP SỔ SÁCH TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 45 PHẦN 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG TẬP HUẤN CHU TRÌNH TẬP HUẤN 47 CẤU TRÚC BÀI HỌC HIỆU QUẢ 49 KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI 52 KỸ NĂNG LẮNG NGHE 56 KỸ NĂNG QUAN SÁT 59 KỸ NĂNG GIAO NHIỆM VỤ 63 PHƢƠNG PHÁP NHÓM NHỎ 65 PHƢƠNG PHÁP HỘI THẢO 68 PHƢƠNG PHÁP LÀM MẪU 71 CẦM TAY CHỈ VIỆC 74 THUYẾT TRÌNH TÍCH CỰC 78 KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC 84 THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH ĐỂ CÓ BÀI HỌC HIỆU QUẢ 88 TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP 92 TẬP HUẤN LẤY NGƢỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM 94 PHẦN 3: KHÓA HỌC QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ VÀ KỸ NĂNG KINH DOANH CHO PHỤ NỮ KHAI MẠC VÀ LÀM QUEN 97 LƢU Ý KHI THIẾT KẾ CÁC BÀI HỌC 98 THIẾT KẾ BÀI “SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH” 98 THIẾT KẾ BÀI “CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ” 100 THIẾT KẾ BÀI “TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH” .102 THIẾT KẾ BÀI “PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI NHUẬN CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH” 106 THIẾT KẾ BÀI “QUẢN LÝ KINH KẾ HỘ THEO ĐỊNH HƢỚNG KINH DOANH” 109 THIẾT KẾ BÀI “CÁCH THỨC BÁN HÀNG HIỆU QUẢ” 111 GIỚI THIỆU Tổ chức Oxfam hợp tác tổ chức cá nhân để thực dự án “Nâng cao vai trò làm chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua can thiệp thị trƣờng tỉnh Lào Cai” Dự án có mục tiêu giải vấn đề phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua giải pháp thị trƣờng có lồng ghép yếu tố giới, qua đội ngũ cán đối tác địa phƣơng đảm nhiệm vai trò hƣớng dẫn cho phụ nữ vùng dự án, giúp họ bƣớc nâng cao đƣợc vị mình, giữ vai trò chủ động quản lý kinh tế gia đình phát triển đƣợc nguồn sinh kế gia đình theo định hƣớng kinh doanh tiếp cận thị trƣờng Để cán đối tác dự án thực tốt vai trò đào tạo - hƣớng dẫn cho phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai quản lý lập kế hoạch phát triển kinh tế hộ gia đình kỹ kinh doanh tiếp cận thị trƣờng, cần có hai điều kiện bản: 1) Các cán có đủ kiến thức kỹ quản lý kinh tế hộ kỹ kinh doanh, 2) Các cán có đủ kiến thức, kỹ phƣơng pháp tập huấn với quan điểm lấy ngƣời học làm trung tâm trọng rèn luyện kỹ cho ngƣời học Để đạt đƣợc điều kiện trên, cán thực nhiệm vụ đào tạo - hƣớng dẫn cần đƣợc củng cố kiến thức kỹ lĩnh vực: a) kiến thức kỹ quản lý kinh tế hộ gia đình phát triển kinh doanh, b) phƣơng pháp tập huấn trọng rèn luyện kỹ năng, đặc biệt cách thức tập huấn cho ngƣời có học vấn thấp Tài liệu hƣớng dẫn kiến thức kỹ hai lĩnh vực nói gồm phần chính: 1) kiến thức quản lý kinh tế hộ gia đình kỹ kinh doanh; 2) phƣơng pháp kỹ tập huấn dùng để chuyển tải nội dung quản lý kinh tế hộ kỹ kinh doanh đến ngƣời hƣởng lợi (phụ nữ dân tộc thiểu số) Phần tài liệu - kiến thức quản lý kinh tế hộ gia đình kỹ kinh doanh giới thiệu khái niệm quản lý kinh tế hộ gia đình, cách phân tích chi phí – lợi nhuận hoạt động sinh kế, việc phát triển ý tƣởng thành công việc kinh doanh hộ gia đình hay tổ-nhóm Các học trình bày chi tiết từ loại hình kinh doanh, yếu tố cần có quy trình sản xuất kinh doanh, cách thức xây dựng chiến lƣợc để phát triển thị trƣờng cho sản phẩm, bƣớc lập kế hoạch kinh doanh, nghiệp vụ giúp theo dõi đƣợc hoạt động hộ gia đình hay tổ-nhóm kinh doanh Phần tài liệu giới thiệu phƣơng pháp kỹ tập huấn Tài liệu giới thiệu chu trình tập huấn nhƣ định hƣớng tổng thể để tập huấn viên xây dựng chƣơng trình tập huấn qua bƣớc Bài học cấu trúc học hiệu giúp tập huấn viên định hình đƣợc trung bình giảng mà họ thực Các kỹ phƣơng pháp mà tập huấn viên cần có để thực học hiệu theo cấu trúc đƣợc giới thiệu phần Lƣu ý tất kỹ quản lý kinh tế hộ, kỹ kinh doanh, kỹ tập huấn cần đƣợc rèn luyện thành thạo Các tập huấn viên cần đƣợc thực hành đƣợc hỗ trợ trình học cách sử dụng thực tập huấn PHẦN QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ VÀ KỸ NĂNG KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG Phần đề cập kiến thức quản lý kinh tế hộ gia đình kỹ kinh doanh theo hƣớng hộ gia đình cá thể hay tổ-nhóm kinh doanh tham gia hoạt động kinh doanh thực thị trƣờng Các khái niệm đƣợc đề cập phạm vi kinh tế hộ gia đình nơng thơn, bao gồm: kinh tế hộ gia đình, đặc điểm sản xuất hộ gia đình, nguồn lực để phát triển kinh tế hộ, cách thức quản lý tài hộ gia đình Phần giới thiệu cơng cụ để phân tích nguồn lực hộ gia đình huy động cho phát triển kinh tế nông hộ Phần tiếp theo, tài liệu trình bày cách thức phát triển ý tƣởng thành công việc kinh doanh với bƣớc cụ thể hình thành đƣợc kế hoạch dùng làm định hƣớng cho hoạt động kinh doanh Cách thức ghi chép sổ sách đơn giản nhất, bắt đầu áp dụng qui mô hộ gia đình kinh doanh nhỏ đƣợc đề cập nhằm hồn chỉnh tiến trình bƣớc lập kế hoạch KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Khái niệm Hộ gia đình ngƣời có quan hệ thƣờng huyết thống, họ hàng hay vợ chồng cái, sống chung nhà, chia sẻ số công việc phƣơng tiện sinh hoạt hàng ngày Sinh kế hộ gia đình Sinh kế hay kế sinh nhai hoạt động tạo thu nhập hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày thành viên gia đình Sinh kế hộ gia đình đa dạng khác theo địa bàn cƣ trú điều kiện xã hội Phân loại theo hình thức sở hữu nguồn sinh kế, có nhóm sinh kế nhƣ: làm hƣởng lƣơng; tự làm chủ việc sản xuất, kinh doanh Có hộ gia đình kết hợp loại hình Phân loại theo đặc điểm kỹ thuật nguồn sinh kế, có nhóm sinh kế nhƣ: sản xuất nông nghiệp, sản xuất phi nông nghiệp, kinh doanh thƣơng mại, kinh doanh dịch vụ Ở địa bàn nông thôn hộ gia đình có nguồn sinh kế chủ yếu sản xuất nơng nghiệp Có số hộ gia đình có hoạt động ngồi nơng nghiệp nhƣ cung cấp dịch vụ, buôn bán nhỏ nhƣ phần phụ thêm sinh kế Ở khu vực thành thị hộ gia đình thƣờng có nguồn sinh kế đa dạng bao gồm sản xuất cung cấp dịch vụ Sản xuất dịch vụ hộ gia đình thành thị nhằm để bán thu nhập hộ chủ yếu dƣới dạng tiền mặt Tài liệu đề cập chủ yếu đến nguồn sinh kế (ngoài việc làm hƣởng lƣơng) hộ gia đình sinh sống khu vực nông thôn tỉnh Lào Cai Sản xuất hộ gia đình Sản xuất hộ gia đình chủ yếu dựa vào nguồn lực gia đình (lao động, đất đai, mặt nƣớc, vốn, nguồn lực khác) Lao động sử dụng thƣờng xuyên sản xuất hộ gia đình lao động không trả lƣơng Ở vùng nông thôn miền núi nhƣ Lào Cai, sản xuất phần lớn hộ gia đình thƣờng phục vụ cho nhu cầu gia đình Một số sản phẩm đƣợc bán nhƣng thƣờng có sản phẩm dơi dƣ ngồi nhu cầu hộ cần tiền trang trải cho chi phí gia đình Ví dụ hộ gia đình Bát Xát bán vài gà ni để ăn gia đình, nhằm lấy tiền trang trải chi tiêu nhỏ hay bán vài lợn cần có nhu cầu chi tiêu lớn Phần lớn hộ gia đình khơng sản xuất hàng hóa để bán thị trƣờng Kinh tế hộ gia đình Kinh tế hộ gia đình (kinh tế hộ) tập hợp tất hoạt động sinh kế hộ gia đình để đáp ứng nhu cầu sống thành viên gia đình Tùy theo điều kiện tự nhiên xã hội, đặc điểm địa lý vùng, có loại hình kinh tế hộ nhƣ sau: hộ gia đình sản xuất tự cấp-tự túc, hộ gia đình sản xuất nửa tự cấp-tự túc, hộ gia đình bn bán nhỏ,n cho hoạt động học viên: 107 Để tăng thêm thu nhập từ việc… cần phải làm gì? Bài học Khi tính tốn xong thấy hoạt động sinh kế thu không đủ bù chi (lỗ) cần phải làm gì? Cần tìm cách giảm khoản chi điều chỉnh tính tốn chi phí – lợi nhuận theo cách làm với kế hoạch tài hộ gia đình Nếu tìm cách giảm khoản chi điều chỉnh kế hoạch thấy khơng có lãi làm gì? 15 Nếu lỗ xác định “lấy cơng làm lãi” tiếp tục Nếu phải bỏ nhiều tiền mà thu lại đƣợc tìm cách chọn loại sinh kế khác Như tính tốn lãi – lỗ xong (phân tích xong chi phí – lợi nhuận) dùng kết làm gì? - Điều chỉnh để đảm bảo hoạt động sinh kế mang lại lợi ích (khơng lỗ) - Quyết định có tiếp tục thực hoạt động sinh kế hay không - So sánh để lựa chọn đƣợc hoạt động sinh kế mang lại lợi nhuận cao Áp dụng Học viên làm việc theo nhóm phân tích chi phí – lợi nhuận hoạt động sinh kế 15 Học viên báo cáo kết Hỏi để làm rõ 15 Tổng kết: Nhắc lại học Tổng thời gian 120 108 THIẾT KẾ BÀI “QUẢN LÝ KINH KẾ HỘ THEO ĐỊNH HƢỚNG KINH DOANH” Mục tiêu: sau học, học viên: - Xác định đƣợc lợi ích quản lý kinh tế hộ theo định hƣớng kinh doanh: sản xuất để bán thu lợi nhuận - Thực hành so sánh chi phí - lợi nhuận vài hoạt động sinh kế hộ gia đình - Lập đƣợc kế hoạch cho hoạt động sinh kế (đã có mới) có tính tốn chi phí – lợi nhuận Tiến trình TT Hoạt động T.gian Phƣơng pháp/C.bị Tranh tiền thật Tạo hứng thú Tranh vẽ: Túi tiền nhỏ  Túi tiền to ??? Nhìn tranh chị nghĩ đến điều gì? Ít tiền thành nhiều Mình có muốn tiền thành nhiều khơng? Chúng ta tìm hiểu làm để tiền  tiền nhiều Trải nghiệm Ở nhà chị, có loại trồng gì? Liệt kê Có loại vật ni gì? Liệt kê 10 Các chị thu hoạch nữa? Phân tích Thóc ngơ thu từ ruộng nương dùng làm gì? Phần Lợn gà trâu bò ni để ăn hay để bán? (có thể cần hỏi cho loại) thực thuận lợi trƣớc học viên Ăn hay bán chính? Các chị bán thóc ngơ lợn gà nào? (có thể cần hỏi loại) Câu trả lời “khi cần tiền bán” Khi cần tiền để mua chị bán gà lợn? (có thể cần hỏi loại): mua gạo, thuốc men,… Với câu hỏi dƣới cần học viên tính tốn: Bán lợn mua gạo? Bán lợn mua ngô? Vậy để đủ gạo ăn cho nhà năm cần bán lợn? Để đủ gạo ăn cho nhà cần bán gà? 15 tính tốn đƣợc chi phí số tiền thu đƣợc bán sản phẩm nơng nghiệp Ngồi để có tiền chi tiêu nhà chị bán thứ khác vườn? 109 Bài học Vậy ngồi cách trồng lúa làm để có gạo ăn? Ni lợn, gà, trồng khác để bán Để có tiền chi tiêu cho gia đình làm gì? Bán nhà trồng đƣợc, thu hái đƣợc Để đảm bảo việc nuôi gà lợn hay trồng thực mang lại lợi ích có việc quan trọng cần làm, gì? Tính tốn chi phí – lãi/lỗ Áp dụng (trải nghiệm 2) Học viên làm việc theo nhóm cá nhân lập kế hoạch cho hoạt động sinh kế hộ gia đình theo hƣớng ni/trồng/chế biến để bán thu lợi nhuận (có tính tốn chi phí - lợi nhuận) 15 Giấy to/nhỏ để học viên làm Phân tích Học viên báo cáo kết Đặt câu hỏi để làm rõ Lấy ví dụ Hỏi để phân tích cho học 2: Để tăng thêm thu nhập từ hoạt động cần phải làm gì? Để tăng thu nhập làm gì? 20 Có thể mua hàng để bán khơng? Lấy ví dụ bn bán nhỏ sản phẩm chế biến để gia tăng giá trị Để hàng hóa bán mang lại nhiều tiền làm thêm gì? Chế biến để thêm giá trị cho sản phẩm Bài học Vậy để có đƣợc thu nhập tiền ngồi việc trồng cấy ni lợn gà bò để bán, mua hàng để bán chế biến để tăng thêm giá trị sản phẩm bán đƣợc nhiều tiền Tổng kết: Nhắc lại học Nuôi lợn, gà, trồng khác để bán Bán nhà trồng đƣợc, thu hái đƣợc Tính tốn chi phí – lãi/lỗ mua hàng để bán chế biến để tăng thêm giá trị sản phẩm bán đƣợc nhiều tiền Tổng thời gian 75 110 THIẾT KẾ BÀI “CÁCH THỨC BÁN HÀNG HIỆU QUẢ” Mục tiêu: sau học, học viên: - Giải thích đƣợc yếu tố cần quan tâm để bán hàng hiệu quả: sản phẩm, giá bán, địa điểm bán, thu hút khách mua hàng (chuẩn bị bày hàng), ngƣời bán hàng, - Thực hành xác định yếu tố mặt hàng bán thân hay nhóm Tiến trình học TT Hoạt động Thời gian Phƣơng pháp/C.bị Tạo hứng thú Các chị có hay chợ bán hàng không? Việc bán hàng dễ hay khó? Các chị có muốn học cách bán hàng để bán nhanh nhiều không? Chuẩn bị: Từ buổi học trƣớc, thông báo với học viên yêu cầu chuẩn bị cho học hôm sau: Trong buổi học tới anh chị học cách bán hàng Để học , chị tổ chức bán hàng lớp Ở nhà chị có bán được? (ngơ nướng, ngô luộc, rau cỏ,…) 15 THV hỗ trợ/thúc giục HV tìm hiểu thị trƣờng (đi hỏi) Vậy nhóm có nhiệm vụ tìm hiểu xem khách hàng (là anh chị đây) muốn mua gì, theo chị chuẩn bị hàng hóa tổ chức bán học tới Trải nghiệm: học viên tổ chức bán hàng lớp (một sản phẩm mà nhóm có) Nhắc học viên tổ chức bán hàng Tập huấn viên học viên khác mua hàng 30 Nhắc học viên chuẩn bị hàng hóa trƣớc Phân tích Nhóm bán nhiều hàng nhất? Nhóm làm để bán nhiều hàng vậy? Nhóm bán hàng nhất? 10 Nhóm có biết bán hàng khơng? Vì nhóm lại bán hàng vậy? Bài học Hàng có loại mà người mua thích khơng? 25 Nhóm lớn Bài học 1: Loại hàng (sản xuất ra, mua về, chế biến) bán phải thứ mà ngƣời mua cần 111 TT Hoạt động Thời gian Phƣơng pháp/C.bị -Người mua trả giá bao nhiêu? Nếu đặt giá cao giá chung chợ sao? Nếu đặt giá thấp giá chung chợ sao? Bài học 2: Mình phải đặt giá bán hàng (sản xuất ra, mua về, chế biến) phải đảm bảo có lãi thu hút ngƣời mua Nếu cao giá chung ngồi chợ họ khơng mua, thấp q ngƣời bán hàng thiệt Khi bán hàng nhóm có chọn chỗ bày hàng khơng? Nếu chợ bán bày bán đâu bán nhiều hàng? Nếu bán thơn bày bán chỗ bán nhiều hàng? Bài học 3: Nơi bán hàng cần phải chỗ thuận tiện để khách dễ đến mua hàng Nếu ngƣời mua gần mang hàng đến tận nhà ngƣời mua tiền vận chuyển không nhiều -Mọi người bày hàng bán nào? Có nhóm trang trí nơi bán hàng cho đẹp khơng? Hàng hóa bán cần đƣợc xếp đẹp trơng nhƣ có nhiều hàng Khi bán hàng người làm để thu hút khách mua hàng? Nhóm rao bán đâu? Có nhóm giảm giá cho khách khơng? Khi giảm giá khách có biết khơng? Khi bán thấp cửa hàng bên cạnh khách mua ai? Bài học 4: Rao bán, giảm giá cho khách, chuyển hàng đến nhà cho khách cách để thu hút khách mua hàng Khi bán hàng nhóm có chào mời khách mua hàng khơng? Chào mời khách mua hàng tốt gì? Có cách để chào mời khách mua hàng? Các chị có mỉm cười với khách khơng? 112
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN TẬP HUẤN CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ về QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH, KỸ NĂNG KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG, TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN TẬP HUẤN CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ về QUẢN LÝ KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH, KỸ NĂNG KINH DOANH TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn