BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

320 111 0
  • Loading ...
1/320 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 09:35

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chuyên đề Đại cương dao động điều hòa – Con lắc lò xo Đại cương dao động điều hòa Câu Trong dao động điều hồ li độ, vận tốc gia tốc đại lượng biến đổi theo hàm sin cosin theo t A biên độ B pha ban đầu C chu kỳ D pha dao động Câu Chu kì dao động là: A Số dao động toàn phần vật thực 1s B Khoảng thời gian dể vật từ bên sang bên quỹ đạo chuyển động C Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu D Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái ban đầu Câu Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Tuyensinh247.com Câu Trong dao động điều hồ A Gia tốc có độ lớn cực đại vật qua VTCB B Gia tốc vật pha với vận tốc C Gia tốc vật hướng VTCB D Gia tốc vật vật biên Câu Phát biểu sau đâysai: A Trong dao động điều hồ, biên độ tần số góc phụ thuộc vào cách kích thích dao động B Pha ban đầu dao động điều hoà phụ thuộc vào việc chọn chiều dương trục gốc thời gian C Gia tốc dao động điều hoà biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin cosin D Chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào biên độ dao động Câu Trong dao động điều hoà gia tốc biến đổi A pha với vận tốc B sớm pha 900 so với vận tốc C ngược pha với vận tốc D trễ pha 900 so với vận tốc Câu Hãy thông tin khơng chuyển động điều hòa chất điểm A Biên độ dao động đại lượng không đổi B Động đại lượng biến đổi C Khi li độ giảm vận tốctăng D Giá trị lực hồi phục tỉ lệ thuận với li độ Câu Gia tốc dao động điều hòa cực đại khi: A vận tốc dao động cực đại B vận tốc dao động không C dao động qua vị trí cân D tần số dao động đạt giá trị lớn Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 10 Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C Vectơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân Tuyensinh247.com D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân Câu 11 Khi nói vận tốc vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian B Vận tốc chiều với lực hồi phục vật chuyển động vị trí cân C Khi vận tốc li độ dấu vật chuyển động nhanh dần D Vận tốc chiều với gia tốc vật chuyển động vị trí cân Câu 12 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 13 Một vật dao động điều hòa Khi vật từ vị trí có gia tốc cực tiểu đến vị trí có gia tốc cực đại vận tốc vật A giảm tăng B tăng giảm C giảm D tăng Câu 14 Một vật dao động đoạn đoạn thẳng, Trong chu kỳ rời xa sau tiến lại gần điểm M nằm phương dao động Tại thời điểm t1 vật xuất gần điểm M thời điểm t2 xa điểm M Vận tốc vật có đặc điểm: A lớn thời điểm t1 B lớn thời điểm t2 B lớn thời điểm t1và t2 D không thời điểm t1 t2 Câu 15 Đồ thị vận tốc - thời gian vật dao động điều hồ cho hình v Tìm phát biểu Tại thời điểm A t2, gia tốc vật có giá trị âm B t4, li độ vật có giá trị dương C t3, li độ vật có giá trị âm D t1, gia tốc vật có giá trị dương Câu 16 Chọn câu sai A Đồ thị mối quan hệ tốc độ ly độ đường elip B Đồ thị mối quan hệ tốc độ gia tốc đường elip C Đồ thị mối quan hệ gia tốc ly độ đường thẳng D Đồ thị mối quan hệ gia tốc ly độ đường elip Câu 17 Cho vật dao động điều hòa Gọi v tốc độ dao động tức thời, vm tốc độ dao động Tuyensinh247.com vật vị trí cân bằng; a gia tốc tức thời, am gia tốc vật biên Biểu thức sau đúng: A x2 a2  1 vm2 am2 B v a  1 vm am C a v    a m vm D v a    vm am Câu 18 Đồ thị quan hệ ly độ vận tốc vật dao động điều hòa đường B thẳng A hình sin C hyperbol D elip Câu 19 Một chất điểm dao động điều hòa Khi tốc độ dao động 4cm/s độ lớn gia tốc a Khi tốc độ dao động 8cm/s độ lớn gia tốc a/2 Tốc độ dao động cực đại chất điểm A cm/s B 12 cm/s C cm/s Câu 20 Một vật dao động điều hòa Khi vận tốc vật vận tốc vật A T  2 D 12 cm/s v1 gia tốc vật a1, 2 v2 gia tốc vật a2 Chu kỳ dao động T vật 2 v12  v 22 a 22  a 12 v12  v 22 a 22  a 12 B T  C T  a 22  a 12 v12  v 22 D T  2 a 22  a 12 v12  v 22 Câu 21 Một vật thực dao động điều hoà với chu kỳ dao động T=3,14s biên độ dao động A=1m Tại thời điểm vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật bao nhiêu? A 0.5m/s B 1m/s C 2m/s D 3m/s Câu 22 Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Chu kỳ dao động vật A v max A B A v max C v max 2A D 2A v max Câu 23 Một vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại α, gia tốc cực đại β Biên độ dao động Tính A 2  B   C  2 D 2  Câu 24 Một vật dao động điều hòa với biên độ A Khi ly độ vật x (cm) gia tốc vật 2a (cm/s2) Tốc độ dao động cực đại A A 2a π x B A a x C 2aA x D aA x Câu 25 Một vật dao động điều hoà theo phương nằm ngang vận tốc vật vị trí cân Tuyensinh247.com có độ lớn vmax = 20π cm/s gia tốc cực đại có độ lớn amax =4m/s2 lấy π2 =10 Xác định biên độ chu kỳ dao động? A A =10 cm; T =1 (s) C A =10 cm; T =0,1 (s) B A = 1cm; T=1 (s) D A=0,1cm;T=0,2 (s) Câu 26 Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm T A B T C T D T Câu 27 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π/4) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 28 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt - π/3), x tính xentimét (cm) t tính giây (s) Gốc thời gian chọn lúc vật có trạng thái chuyển động nào? A Đi qua vị trí có li độ x = 1,5cm chuyển động theo chiều âm trục Ox B Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5cm chuyển động theo chiều dương trục Ox C Đi qua vị trí có li độ x = 1,5cm chuyển động theo chiều dương trục Ox D Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5cm chuyển động theo chiều âm trục Ox Câu 29 Hai chất điểm dao dộng điều hòa quỹ đạo, biên độ A, tần số Hai chất điểm qua vị trí 0,5A ngược chiều Độ lệch pha hai dao động A B 2π/3 C π/6 D π/3 Câu 30 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4πcos2πt (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4π cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4π cm/s Câu 31 Một vật dao động điều hòa từ điểm M quỹ đạo đến biên hết 3/8 chu kì, tiếp 1/2s 4cm, thêm 3/4s M chu kì Chu kì biên độ dao động là: A 1s; 4cm B 2s; 4cm C 1s; 2cm D 2s; 2cm Câu 32 Vật dao động điều hòa Tại thời điểm t1 tích vận tốc gia tốc a1v1> 0, Tuyensinh247.com thời điểm t2 = t1 +T/4 vật chuyển động A chậm dần biên B nhanh dần VTCB C chậm dần biên D nhanh dần VTCB Câu 33 Trong dao động điều hoà có phương trình 0,15s đến 0,20s có x = Acos(5πt - π/2), khoảng thời gian từ 0,15 s đến 0,2 s A vận tốc gia tốc dấu dương B vận tốc li độ dấu âm dương C vận tốc gia tốc dấu âm D vận tốc li độ dấu âm Câu 34 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x=4cos(πt/2) (cm) Để vectơ v, vectơ a với chiều dương trục Ox thời điểm t phải thuộc khoảng: A 0
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn