BÀI GIẢNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

100 30 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 08:49

Chương II PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (Học thuyết KH mối liên hệ, quy luật chung chi phối vận động phát triển tự nhiên, xã hội tƣ duy) I PHÉP BiỆN CHỨNG VÀ PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG a Khái niệm “biện chứng”, “phép biện chứng” - Khái niệm “biện chứng” Biện chứng khái niệm dùng để mối liên hệ, vận động, phát triển theo quy luật vật, tƣợng Biện chứng bao gồm biện chứng khách quan biện chứng chủ quan - Biện chứng khách quan BCKQ biện chứng giới VC (các mối liên hệ, vận động phát triển diễn YT, không phụ thuộc vào YT) - Biện chứng chủ quan BCCQ phản ánh BCKQ vào não ngƣời Đây biện chứng trình nhận thức, YT - Khái chứng” niệm “phép biện Phép biện chứng học thuyết mối liên hệ, quy luật chung chi phối vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tƣ b Những hình thức PBC Trong trình phát triển, phép biện chứng thể qua hình thức bản: 1) Phép biện chứng chất phác 2) Phép biện chứng tâm 3) Phép biện chứng vật * Phép biện chứng chất phác Phép BC chất phác phép BC thời cổ đại Thời kỳ này, nhà triết học nhận thức mối liên hệ, vận động phát triển giới dạng chỉnh thể, nặng trực quan; chƣa đạt tới trình độ mổ xẻ, phân tích chƣa đƣợc chứng minh bằng những thành tựu khoa học nên phép BC họ nặng tính ngây thơ, chất phác * Phép biện chứng tâm Phép BCDT học thuyết tâm mối liên hệ, quy luật chi phối vận động phát triển Đỉnh cao phép BCDT đƣợc thể triết học cổ điển Đức TK XIX, bắt đầu từ Cantơ đƣợc hoàn thiện triết học Hêghen Hạn chế lớn triết học Hêghen tính chất tâm, thần bí ông coi vật, tƣợng, trình thân “ý niệm tuyệt đối” Công lao Hêghen ông trình bày những tƣ tƣởng phép biện chứng cách có hệ thống dƣới dạng nguyên lý, quy luật, phạm trù Những nội dung hợp lý phép BC Hêghen đƣợc Mác Ăngghen kế thừa để xây dựng phép BCDV * Phép biện chứng vật - Khái niệm “phép BCDV” Phép BCDV học thuyết khoa học mối liên hệ phổ biến, những quy luật chung chi phối vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tƣ Phép BCDV Mác Ăngghen xây dựng vào giữa TK XIX sở tổng kết thực tiễn, tổng kết thành tựu KHTN kế thừa trực tiếp những nội dung hợp lý phép BCDT Hegel Là dùng để phủ định làm cho vật thụt lùi, xuống, tan rã Là dùng để phủ định tự thân, phát triển tự thân, mắt khâu trình dẫn tới đời vật mới, tiến vật cũ VD: Sự tiến hóa loài người Từ loài vượn người bốn chi  qua nhiều trình phát triển lao động  loài người hai chân, lưng thẳng, hai tay phát triển linh hoạt để cầm, nắm, bắt, người có não tiến hóa b/ Nội dung quy luật phủ định phủ định + Mọi vật, tượng vận động phát triển theo chu kỳ + Trải qua lần phủ định gọi PĐ PĐ Ví dụ: Gà Quả trứng Con gà VD: Sự hình thành ếch trứng (1)  nòng nọc (1)  ếch (1) trứng (2)  nòng nọc (2)  ếch (2) Ta thấy, ếch (1) điểm kết thúc chu kỳ (1) điểm bắt đầu chu kỳ (2) Và vật chu kỳ (2) phát triển hình thái cao hơn, hồn thiện chu kỳ trước „ Khuynh hướng phát triển „ “xoắn óc lên” c/ Ý nghĩa phƣơng pháp luận + Phải có thái độ ủng hộ + Cần chống hai khuynh hướng: Một là, thái độ phủ định trơn vật cũ Hai là, thái độ bảo thủ + Vì trình phát triển phức tạp nên thực tế không lạc quan thành công, không nên bi quan thất bại V LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG Thực tiễn, nhận thức vai trò thực tiễn với nhận thức a/ Thực tiễn hình thức Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử -xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội    Hoạt động sản xuất vật chất Hoạt động trị -xã hội Hoạt động thực nghiệm khoa học b/ Nhận thức hình thức nhận thức Nhận thức trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào óc người sở thực tiễn, nhằm sáng tạo tri thức giới khách quan  Nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận  Nhận thức thông thường nhận thức khoa học c/ Vai trò thực tiễn đối với nhận thức - Thực tiễn sở nhận thức - Thực tiễn động lực, mục đích nhận thức - Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Con đường biện chứng nhận thức a/ Con đường biện chứng nhận thức Quá trình nhận thức “Từ trực quan sinh động tới tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn…” - Giai đoạn nhận thức cảm tính (trực quan sinh động) Chủ thể phản ánh trực tiếp với khách thể giác quan thơng qua hình thức cảm giác, tri giác biểu tượng - Giai đoạn nhận thức lý tính (tƣ trừu tƣợng) Là phản ánh khái quát gián tiếp thực khách quan Các hình thức giai đoạn khái niệm, phán đoán suy lý b/ Chân lý vai trò chân lý nhận thức - Khái niệm chân lý Chân lý tri thức phù hợp với HTKQ thực tiễn kiểm nghiệm -Tính chất chân lý: + Tính khách quan chân lý + Tính cụ thể chân lý + Tính tương đối tuyệt đối chân lý
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, BÀI GIẢNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn