TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM

168 107 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 07:02

Ngộ Đạt Quốc Sư soạn Thích Huyền Dung dịch Việt văn TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM PL 2535 TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM “Tội từ tâm khởi Cũng từ tâm diệt Tội diệt tâm không Cả hai hết” “Nguyện nghiệp chướng, Báo chướng, Phiền não chướng ba chướng tiêu trừ Nguyện Tân duyên, Cựu duyên, Oan trái duyên, duyên giải thoát.” TỰA Con người trung tâm điểm Hoạt động người chi phối Cho nên muốn xây dựng xã hội mới, trước hết phải đổi người Đó điều mà nói đến Đạo Phật ta phải nhớ, Đạo Phật đạo bản, trọng đến Con Người Cho nên hầu hết phương pháp Đạo Phật thiết lập xác nhận Thí dụ phương pháp SÁM HỐI một… Sám hối nghĩa tự giác đổi để đến địa vị “hoàn nhân”: nhân cách hoàn toàn viên mãn, mẻ Mà người trung tâm điểm người phải đã, xã hội, gia đình người mới Còn người bị bỏ rơi, vào tay người nguy hiểm; kết quả, người cũ, gia đình xã hội người dù gọi hạnh phước, đau khổ trá hình Cho nên Sám hối phương pháp, cần thiết giúp cho người thành thật muốn tự đổi mới, muốn xây dựng xã hội an lạc Nhưng muốn Sám hối phải làm sao? Phải có tự giác phải có quy hướng ngồi giúp thêm Sự tự giác hệ trọng điều này: Tâm quí: thấy nhân cách thấp tự sỉ nhục Yếm ly: thấy thân mệnh vật đáng hy sinh Bồ đề tâm: lập chí cứu người cứu vật Qn thân Phật: “hoàn nhân” mà ta phải thực cho kỳ Sự qui hướng ngồi khơng ngồi Tam Bảo: Phật Đà: đấng giác ngộ thật Đạt Ma: thật vạn vật Tăng già: người thật hành thật Đức Phật dạy: ngã đâu chống mà dạy: tội từ tâm sinh phải tâm diệt Cho nên Sám hối phải có tâm thù thắng, ngồi phải cầu Đấng Đại Giác Cầu nguyện Đấng Đại Giác cầu chứng minh vị hoàn nhân để giúp cho ta bền chí hồn thành địa vị Còn cầu đảo cầu đảo… Do điều trình bày trên, ta thấy Sám hối phương pháp cần thiết cho tất người trường hợp Một xã hội an lạc thật dễ dàng, tất người có chút tự giác hành động, “ có hợp lý không? ” Và, ba tạng Thánh giáo, Thủy sám phổ thơng Nhận thấy quan hệ nên kỳ an cư năm 2512, pháp hữu tơi, thầy Giảng sư Thích Huyền Dung, vừa hành sám vừa phiên dịch Thủy Sám quốc ngữ Khi hồn thành có hai pháp hữu Trí Đức Trí Nghiễm khảo duyệt Thật công đức viên mãn Tôi tâm tùy hỷ nên viết hàng để giới thiệu tính cách hệ trọng phương pháp Sám hối Thủy Sám Ngày kỷ niệm xuất gia Bổn Sư năm 2513 THÍCH TRÍ QUANG DUN KHỞI Thiết nghĩ ngồi kinh, luật, luận thánh giáo phiên dịch, nhiều sách hiền nhân chế tác sau nơi cảm ứng mà làm Nếu riêng phẩm loại mà nói khơng dễ kể cho hết Ngay linh văn mà gọi Thủy Sám, tơi xin nói rõ Thuở xưa triều vua Đường Ý Tơn có vị quốc sư hiệu Ngộ Đạt, tên Tri Huyền Lúc chưa hiển đạt, ngài thường gặp gỡ nhà sư đất Kinh Sư chùa Nhà sư mắc bệnh ca ma la (bệnh cùi) gớm, có ngài Tri Huyền thường gần gũi hỏi han, không nhàm chán Nhân chia tay, nhà sư cảm kích phong thái ngài Tri Huyền dặn rằng: - Sau ơng có nạn chi nên qua núi Cửu Lũng Bành Châu đất Tây Thục tìm tơi nhớ núi có hai tùng làm dấu chỗ tơi trú ngụ Sau ngài Ngộ Đạt quốc sư đến chùa An quốc đạo đức ngài vang khắp Vua Ý Tôn thân hành đến pháp tịch nghe ngài giảng đạo Nhân vua ân tứ hậu cho ngài pháp tọa gỗ trầm hương từ đầu gối ngài nhiên mọc mụn ghẻ tựa mặt người, đau nhức khôn xiết! Ngài cho mời tất bậc danh y, không chữa Nhân ngài nhớ lại lời dặn trước vào núi mà tìm Trên đường đi, trời mờ tối, khoảng âm u mây bay khói tỏa mịt mù, ngài nhìn xem bốn phía, thấy dạng hai tùng ngài tin lời ước hẹn xưa khơng sai Ngài liền đến chỗ đó, nhiên thấy lầu vàng, điện ngọc lộng lẫy nguy nga, ánh quang minh chói rọi khắp nơi Trước cửa nhà sư đứng chờ đón ngài cách thân mật Nhân lại đêm, ngài Ngộ Đạt tỏ hết tâm đau khổ Nhà sư nói: Khơng đâu, núi có suối, sáng ngày rửa mụn ghẻ khỏi Mờ sáng hôm sau tiểu đồng dẫn ngài ngồi suối Ngài vừa bụm nước lên rửa mụn ghẻ kêu lên: - Đừng rửa vội Ông học nhiều biết rộng khảo cứu sách cổ kim mà có đọc đến chuyện Viên Án, Tiêu Thố chép Tây Hán chưa? - Tơi có đọc - Ơng đọc có lẽ lại khơng biết chuyện Viên Án giết Tiêu Thố Thố bị chém chợ phía đơng oan ức biết dường Đời đời tơi tìm cách báo thù ơng, song mười kiếp ông làm bực cao tăng, giới luật tinh nghiêm, nên tơi chưa tiện bề báo ốn Nay ơng nhà vua q u chuộng nên khởi tâm danh lợi làm tổn giới đức, báo thù ông Nay nhờ ngài Ca Nhã Ca tôn giả lấy nước pháp tam muội rửa ốn cho tơi rồi, từ trở tơi khơng báo ốn ông Ngài Ngộ Đạt nghe qua hoảng sợ liền vội vàng bụm nước dội rửa mụn ghẻ làm nhức nhối tận xương tủy, chết giấc hồi lâu tỉnh Khi tỉnh lại khơng thấy mụn ghẻ Nhân ngài biết thánh hiền ẩn tích kẻ phàm tình khơng thể lường Ngài muốn trở lên lạy tạ vị sư, ngó ngoảnh lại ngơi bửu điện biến tự Vì ngài lập thảo am chỗ sau trở thành chùa Đến năm Chí Đạo triều nhà Tống sắc hiệu “Chí Đức Thiền Tự” Có vị cao tăng làm ký ghi chép việc rõ ràng Khi ngài Ngộ Đạt nghĩ oan trái bao đời gặp thánh nhân đâu giải khỏi Vì cảm niệm ơn tế độ ấy, ngài thuật pháp sám nầy để mai chiều lễ tụng, sau truyền bá khắp thiên hạ Ba sám tức văn ngài làm lúc Nghĩa văn lấy nước Tam muội rửa nghiệp oan nên đặt tên Thủy Sám Lại ngài Ngộ Đạt cảm điềm dị ứng đức Ca Nhã Ca nên dùng tên mà đặt tên cho Sám văn để đáp thâm ân Nay kể rõ thật nêu công tiên đức người đọc sám văn nầy, lễ, tụng, biết tích tiền hiền lẽ nhân nhiều kiếp khơng sai chạy (Bài tơi cố tìm tên tác giả mà không thấy) 10
- Xem thêm -

Xem thêm: TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM, TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn