NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH

254 32 0
  • Loading ...
1/254 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 06:54

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ ĐÔ THỊ - NAM BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG HP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: TS, GV Nguyễn Chí Tân Trà Vinh - 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ ĐÔ THỊ - NAM BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG HP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài Sở Khoa học Công nghệ Traø Vinh - 2016 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 23 Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu 23 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 24 Kết cấu đề tài 25 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 26 1.1 Một số khái niệm liên quan 26 1.2 Khái quát chung làng nghề Việt Nam 27 1.2.1 Nguồn gốc hình thành làng nghề 27 1.2.2 Lịch sử phát triển làng nghề 29 1.2.3 Đặc điểm làng nghề 31 1.2.4 Cơ hội thách thức phát triển làng nghề 32 1.3 Cách tiếp cận lý thuyết áp dụng 33 1.3.1 Cách tiếp cận 33 1.3.2 Lý thuyết áp dụng 35 a 1.4 Phương pháp nghiên cứu 37 1.4.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 37 1.4.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 38 1.5 Kỹ thuật sử dụng 42 CHƯƠNG LÀNG NGHỀ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH 43 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 43 2.1.1 Đặc điểm kinh tế 43 2.1.2 Đặc điểm xã hội 47 2.2 Vai trò làng nghề phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 51 2.2.1 Giữ gìn sắc văn hóa truyền thống lâu đời, độc đáo 51 2.2.2 Góp phần giải nhu cầu việc làm, tận dụng nguyên liệu chỗ 54 2.2.3 Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa 58 2.2.4 Đa dạng hóa hoạt động kinh tế, tạo nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội 60 2.2.5 Góp phần quan trọng việc phát triển du lịch 61 2.3 Thực trạng hoạt động sản xuất 10 làng nghề công nhận địa bàn tỉnh Trà Vinh 63 2.3.1 Làng nghề tiểu thủ công nghiệp 65 2.3.2 Làng nghề đan đát, thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành 72 2.3.3 Làng nghề khai thác, sơ chế biến thủy sản 75 b 2.3.4 Làng nghề trồng hoa kiểng 83 2.3.5 Làng nghề sản xuất rượu Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành 90 2.3.6 Làng nghề bánh tét Trà Cn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang 95 2.4 Thuận lợi khó khăn phát triển làng nghề tỉnh Trà Vinh 97 2.4.1 Thuận lợi 97 2.4.2 Khó khăn 99 CHƯƠNG HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ, KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA LÀNG NGHỀ Ở TỈNH TRÀ VINH 102 3.1 Vai trò tiến khoa học kỹ thuật với phát triển làng nghề Trà Vinh 102 3.1.1 Quan điểm tiếp cận 102 3.1.2 Vai trò tiến kỹ thuật với phát triển làng nghề 103 3.2 Hàm lượng công nghệ, khoa học kỹ thuật làng nghề tỉnh Trà Vinh 108 3.2.1 Hàm lượng công nghệ, khoa học kỹ thuật làng nghề tỉnh Trà Vinh sản xuất 108 3.2.2 Hàm lượng công nghệ, khoa học kỹ thuật làng nghề tỉnh Trà Vinh kinh doanh 124 3.2.3 Nhân lực khoa học công nghệ làng nghề 126 c CHƯƠNG MƠ HÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TRONG KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 140 4.1 Mơ hình ứng dụng cơng nghệ nấu bánh tét nồi nấu đại thay nấu củi làng nghề bánh tét Trà Cn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang 141 4.1.1 Thực mơ hình 141 4.1.2 Đánh giá hiệu mơ hình 149 4.2 Mơ hình ứng dụng công nghệ làm giường tre làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang, huyện Trà Cú 163 4.2.1 Thực mô hình 163 4.2.2 Đánh giá hiệu mơ hình 169 4.3 Mơ hình ứng dụng máy móc vào sấy, bóc tách tơm khơ làng nghề sơ chế biến thủy sản Xóm Đáy xã Đông Hải huyện Duyên Hải 181 4.3.1 Thực mơ hình 181 4.3.2 Đánh giá hiệu mơ hình 186 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHÔI PHỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2025 ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 197 5.1 Quan điểm mục tiêu phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 198 5.1.1 Quan điểm 198 d 5.1.2 Mục tiêu tổng quát 199 5.1.3 Mục tiêu cụ thể 199 5.2 Định hướng phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 200 5.2.1 Định hướng chung 200 5.2.2 Định hướng cụ thể 201 5.3 Các giải pháp phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 204 5.3.1 Các giải pháp trước mắt 204 5.3.2 Các giải pháp lâu dài 215 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 220 Kết luận 220 Kiến nghị 222 TÀI LIỆU THAM KHẢO 234 PHỤ LỤC BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 238 e DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nội dung CN Công nghệ CNN Cụm công nghiệp CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSSX Cơ sở sản xuất DNTN Doanh nghiệp tư nhân ĐBSCL Đồng sơng Cửu Long ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội HTX Hợp tác xã 10 KHKT Khoa học kỹ thuật 11 LN Làng nghề 12 MTV Một thành viên 13 NXB Nhà xuất 14 SP Sản phẩm 15 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 17 TP Thành phố 18 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 19 UBND Ủy ban nhân dân i DANH MỤC CÁC BẢNG TT TÊN BẢNG TRANG Bảng 1.1: Phân bổ phiếu điều tra đợt 01 40 Bảng 1.2: Phân bổ phiếu điều tra đợt 02 41 Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế qua năm tỉnh Trà Vinh 44 Bảng 2.2: Tốc độ tăng tổng sản phẩm tỉnh năm 2015 44 Bảng 2.3: Dân số tỉnh Trà Vinh qua năm 47 Bảng 2.4: Dân số mật độ dân số theo đơn vị hành 48 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động tỉnh Trà Vinh qua năm 49 Bảng 2.6: Đặc điểm lực lượng lao động tỉnh Trà Vinh năm 2015 50 Bảng 2.7: Số lao động giải việc làm 56 10 Bảng 2.8: Số liệu 12 làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2014 63 11 Bảng 2.9: Giải pháp nhằm góp phần tăng cao chất lượng sản phẩm 67 12 Bảng 2.10: Nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất 79 13 Bảng 2.11: Các sản phẩm 79 14 Bảng 2.12: Hiệu kinh tế 79 15 Bảng 2.13: Việc áp dụng KHKT vào làng nghề rượu Xuân Thạnh 93 16 Bảng 2.14: Việc áp dụng KHKT vào làng nghề bánh tét Trà Cn 97 17 Bảng 3.1: Đánh giá hình thức quảng bá sở bánh tét 126 ii 18 Bảng 4.1: Hiệu kinh tế ứng dụng KHKT vào sở Ba Loan 153 19 Bảng 4.2: Thu nhập ngày lao động 155 20 Bảng 4.3: Hiệu xã hội ứng dụng KHKT 156 21 Bảng 4.4: Dung tích nồi nấu bánh tét 162 22 Bảng 4.5: Các thiết bị thuộc mô hình cơng nghệ làm giường tre 168 23 Bảng 4.6: Các thiết bị thuộc mơ hình ứng dụng máy móc vào sấy, bóc tách tơm 182 24 Bảng 4.7: Thơng số kỹ thuật tủ sấy tuần hồn khí nóng 189 25 Bảng 4.8: Hiệu kinh tế ứng dụng KHKT 190 26 Bảng 4.9: Hiệu tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm 191 iii [20] TS Vũ Quốc Tuấn (2011), Làng nghề công phát triển đất nước, Nxb Tri thức, Hà Nội [21] TS Hồ Kỳ Minh (2011), Nghiên cứu phát triển làng nghề tỉnh Quảng Ngãi, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội, Đà Nẵng [22] PGS, TS Đặng Kim Chi (2012)Tài liệu hướng dẫn áp dụng biện pháp cải thiện môi trường cho làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm, Nxb Tri thức, Hà Nội [23] TS Lương Ngọc Hương (2012), Phát triển bền vững du lịch làng nghề sinh thái - văn hóa, Nxb Văn hóa dân tộc [24] ThS Nguyễn Phước Quý Quang (2013), Du lịch làng nghề Đồng sông Cửu Long - Một lợi thế, Tạp chí Phát triển Hội nhập [25] TS Hồng Anh Thư (2013), Mơi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Sở hữu trí tuệ Sáng tạo, số [26] Huỳnh Cơng Tín, Hồng Thị Ánh Tuyết (2014), Làng nghề truyền thống đồng sông Cửu Long q trình đại hóa, Hội thảo làng nghề truyền thống phát triển du lịch năm 2014 [27] Trường Vũ, An Giang: Tập trung vào sản phẩm có giá trị xuất cao, nguồn: baocongthuong.com.vn [28] Cẩm Vân, Phát triển làng nghề gắn với giải việc làm, nguồn: travinhtv.vn [29] Cục Thống kê Trà Vinh, Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2014 [30] Đặng Văn Bường, Trà Vinh: Các làng nghề vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nguồn: nhandan.com.vn [31] Trung tâm Khuyến công TVPTCN, nguồn: http://www.travinh.gov.vn/ [32] Phan Tuấn, Làng nghề đan đát - thủ cơng mỹ nghệ xã Lương Hòa, nguồn: http://travinh.gov.vn [33] Sa Oanh, Thiếu nguồn nguyên liệu - làng nghề chế biến hải sản gặp khó, nguồn: http://vov.vn 226 [34] Mỹ Nhân, Tổ hợp tác trồng hoa kiểng Vĩnh Yên: Hiệu bước đầu từ chuyển đổi giống hoa kiểng phục vụ thị trường tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nguồn: http://travinh.gov.vn [35] Phòng Quản lý Cơng nghiệp, Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư Dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Quy trình sản xuất sản phẩm Rượu Xuân Thạnh”, nguồn: travinh.gov.vn [36] Trung tâm Khuyến công TVPTCN, Khuyến công Trà Vinh: Tăng cường khảo sát nhu cầu hỗ trợ sở công nghiệp nông thôn việc làm cần thiết thường xuyên, nguồn: travinh.gov.vn [37] VT-TK, Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mơ hình trình diễn kỹ thuật chế biến tôm, cá khô theo công nghệ mới”, nguồn: travinh.gov.vn [38] An Bình, Phát triển ngành nghề nơng thôn địa bàn tỉnh, nguồn: travinh.gov.vn [39] Nhẫn Nam, Xây ước mơ từ tre trúc, nguồn: phapluattp.vn Tài liệu nước: [1] Goranka Horjan (2008), Làng nghề truyền thống - Điểm thu hút du lịch văn hóa, Bảo tàng Hrvatsko Zagorje, Croatia [2] Zu-Chun Liao (2010), Sự phục hồi mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống: Mơ hình cộng đồng địa phương Đài Loan, Khoa Nhân học, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên [3] Nhóm thiên nhiên động vật hoang dã (2011), Chương trình Phát triển làng nghề Pyangoun, TNW Tổng cục Du lịch Nepal 227 PHỤ LỤC BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LIÊN HIỆP KHOA HỌC KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trà Vinh, ngày 05 tháng năm 2016 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân tỉnh Trà Vinh Chủ nhiệm đề tài/dự án: Họ tên: NGUYỄN CHÍ TÂN Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1982 Nam/Nữ: Nam Học hàm, học vị: Tiến sỹ, Giảng viên đại học Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học Dự án Viện Nghiên cứu Kinh tế Điện thoại tổ chức: (08) 6269 7600 - 6269 7605 ĐTNR: (08) 3505 7877 Mobile: 0948 558 484 Fax: (CQ) (08) 6269 7608 E-mail: chitanphuyen@gmail.com Tổ chức công tác: Viện Nghiên cứu Kinh tế Địa tổ chức: 6A đường số 1, khu Việt Tài, phường An Lạc quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Địa nhà riêng: 434/46/1C3 Bình Quới, P 28, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 238 Tổ chức chủ trì đề tài/dự án: Tên tổ chức chủ trì đề tài: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ Điện thoại: (08) 6269 7600 - 6269 7605 Fax: (08) 6269 7608 E-mail: viennghiencuukinhte.hcmc@yahoo.com Website: http://www.ie.edu.vn Địa chỉ: 6A đường số 1, khu Việt Tài, phường An Lạc quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Họ tên thủ trưởng tổ chức: Ông Nguyễn Đức Tuấn, Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Quyền Viện trưởng Số tài khoản: 75244886, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Sài Gòn Cơ quan chủ quản: Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đơ thị Nam II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Thời gian thực đề tài/dự án: - Theo Hợp đồng ký kết: 18 tháng từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2016 - Thực tế thực hiện: từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2016 Kinh phí sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 641.840.000 đồng, đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 641.840.000 đồng + Kinh phí từ nguồn khác: 0đ b) Tình hình cấp sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Đơn vị tính: đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt Số Ghi (Số đề nghị Thời gian Kinh phí Thời gian Kinh phí (Tháng, năm) (đồng) (Tháng, năm) (đồng) 02/2015 155.645.000 5/2015 209.460.000 209.460.000 02/2016 439.355.000 02/2016 429.880.000 429.880.000 TT 239 toán) c) Kết sử dụng kinh phí theo khoản chi: Đơn vị tính: Triệu đồng Số Nội dung TT khoản chi Theo kế hoạch Thực tế đạt Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 224.340 224.340 224.340 224.340 Nguyên, vật liệu, lượng 0 0 0 Thiết bị, máy móc 220.650 220.650 220.650 220.650 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 Chi khác 196.850 196.850 196.850 196.850 641.840 641.840 641.840 641.840 Tổng cộng Các văn hành q trình thực đề tài/dự án: (Liệt kê định, văn quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực có); văn tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh có) TT Số, thời gian ban hành Tên văn Các văn quản lý UBND Sở, ngành tỉnh Trà Vinh Quyết định số 692/QĐ- Về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm UBND ngày 17/4/2013 vụ nghiên cứu khoa học công nghệ UBND tỉnh Trà Vinh tỉnh Trà Vinh năm 2013 Về việc Phê duyệt việc triển khai thực Công văn số 4168/UBND- đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến KTKT ngày 23/12/2014 khoa học kỹ thuật vào khôi phục, Chủ tịch UBND tỉnh bảo tồn phát triển làng nghề giải Trà Vinh việc làm, tăng thu nhập cho người dân tỉnh Trà Vinh” 240 Ghi Hợp đồng Nghiên cứu khoa học Phát triển công nghệ số 25/HĐSKHCN ngày 29/12/2014, ký kết Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh Viện Nghiên cứu Kinh tế Phụ lục hợp đồng số Phụ lục bổ sung nội dung Hợp đồng 01/PLHĐ-SKHCN ngày 25/HĐ-SKHCNngày 29/12/2014 07/01/2015 Công văn Sở Khoa học công nghệ Công văn số 80/SKHCN- tỉnh Trà Vinh việc đơn đốc hồn QLKH ngày 01/3/2016 chỉnh thủ tục nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Về việc Thực đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân tỉnh Trà Vinh Các văn đơn vị chủ trì thực đề tài số Về việc Tổ chức Hội thảo khoa học 78/CV- “Thực trạng giải pháp ứng dụng ngày khoa học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh” Công văn NCKT/VP 20/10/2015 Về Kế hoạch khảo sát đề tài: “Nghiên Kế hoạch số cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật 89/2013/NCKH-DA ngày vào khôi phục, bảo tồn phát triển 28/1/2015 làng nghề giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân tỉnh Trà Vinh” Kế hoạch 11/KH/NCKT 20/5/2015 Về việc Tổ chức hội thảo khoa học số: “Thực trạng giải pháp ứng dụng khoa ngày học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh” Kế hoạch số: Về Kế hoạch khảo sát đợt đề tài 14/2016/NCKH-DA ngày “Nghiên cứu ứng dụng tiến khoa 04/1/2016 học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn 241 phát triển làng nghề giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân tỉnh Trà Vinh” 10 11 Về việc Tổ chức Hội thảo khoa học Quyết định số 66/QĐ- “Thực trạng giải pháp ứng dụng VNCKT/KH khoa học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề địa ngày 19/10/2015 bàn tỉnh Trà Vinh” Công văn số 11/CVVNCKT ngày 05/11/2015 Công văn Viện Nghiên cứu Kinh tế gửi Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh điều chỉnh số tài khoản theo Hợp đồng Tổ chức phối hợp thực đề tài, dự án: TT Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam Viện Chiến lược Kinh tế - Xã hội Tên tổ chức tham gia thực Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam - Xây dựng công cụ thu thập thông tin - Xây dựng tài liệu, biên soạn, tập huấn chuyển giao công nghệ; -Viết chuyên đề khoa học - Bộ công cụ thu thập thông tin - Tài liệu, biên soạn, tập huấn chuyển giao công nghệ - Chuyên đề khoa học - Khảo sát thực địa; -Viết chuyên đề khoa học - Khảo sát thực địa; - Viết chuyên đề Viện Chiến lược khoa học; Kinh tế - Xã hội - Tổng thuật tài liệu nước ngồi; dịch tài liệu mơ hình - Thông tin, tư liệu - Chuyên đề khoa học - Thông tin, tư liệu - Chuyên đề khoa học - Tổng thuật tài liệu nước ngoài; dịch tài liệu Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam 242 Ghi chú* Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh Tổ chức hội thảo khoa học triển khai ứng dụng kết nghiên cứu - Hội thảo khoa học mơ hình ứng dụng KHKT Trung Tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Trà Vinh Trung Tâm - Cung cấp tài Tài liệu, số Xúc tiến Du lịch liệu, số liệu liên liệu liên quan tỉnh Trà Vinh quan Sở Công thương tỉnh Trà Vinh - Cung cấp tài Sở Công thương Tài liệu, số liệu, số liệu liên tỉnh Trà Vinh liệu liên quan quan Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh Sở Nông nghiệp - Cung cấp tài Phát triển Tài liệu, số liệu, số liệu liên Nông thôn liệu liên quan quan tỉnh Trà Vinh Cá nhân tham gia thực đề tài, dự án: (Người tham gia thực đề tài thuộc tổ chức chủ trì quan phối hợp, khơng q 10 người kể chủ nhiệm) TT Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân tham gia thực Nguyễn Chí Tân Tiến sỹ, Giảng viên Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Chí Tân Tiến sỹ, Giảng viên Chủ nhiệm đề tài Võ Thị Vi Thi Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thư ký khoa học đề tài Võ Thị Vi Thi Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thư ký khoa học đề tài Tham gia tổng thuật tài liệu Hoàng Minh Bằng Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài - Viết chuyên đề -Tổ chức khảo sát thực địa hội thảo Hoàng Minh Bằng Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Lê Văn Bửu Tiến sỹ, Giảng viên Thành viên đề tài Lê Văn Bửu Tiến sỹ, Giảng viên Thành viên đề tài 243 Nội dung tham gia Sản phẩm chủ yếu đạt Quản lý chung Báo cáo tổng viết báo cáo tổng kết đề tài kết đề tài - Viết chuyên đề -Tổ chức khảo sát thực địa hội thảo - Tổng thuật tài liệu - Chun đề - Thơng tin định tính, định lượng - Hội thảo - Chuyên đề - Thông tin định tính, định lượng - Hội thảo Ghi * Trịnh Thị Hoa Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Trịnh Thị Hoa Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Viết chuyên đề, biên soạn tài liệu tập huấn - Viết chuyên đề Bùi Thị Xuân Mai Bùi Thị Xuân Mai -Tổ chức khảo Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Tiến sỹ, Nghiên cứu viên sát thực địa Thành viên đề tài Thành viên đề tài hội thảo Dương Xuân Ngọc Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Lại Bình Phương Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Dương Xuân Ngọc Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Lại Bình Phương Tiến sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài - Viết chuyên đề -Tổ chức khảo sát thực địa hội thảo - Viết chuyên đề -Tổ chức khảo sát thực địa hội thảo Đinh Thị Mỹ Phượng Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Đinh Thị Mỹ Phượng - Viết chuyên đề Thạc sỹ, Nghiên cứu viên - Tổ chức hội thảo Thành viên đề tài Nguyễn Thắng Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Nguyễn Thắng Thạc sỹ, Nghiên cứu viên Thành viên đề tài Viết chuyên đề - Tổ chức hội thảo - Chuyên đề - Tài liệu tập huấn - Chun đề - Thơng tin định tính, định lượng - Hội thảo - Chuyên đề - Thông tin định tính, định lượng - Hội thảo - Chuyên đề - Thơng tin định tính, định lượng - Hội thảo - Chuyên đề - Hội thảo - Chuyên đề - Hội thảo Tình hình hợp tác quốc tế (nếu có): TT Theo kế hoạch Thực tế đạt (Nội dung, thời gian, kinh phí, (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia ) đoàn, số lượng người tham gia ) Khơng Khơng 244 Ghi chú* Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) - Nội dung: Thực trạng giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh - Thời gian: 3/2015 - Kinh phí: 8.86 tr.đ - Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh Thực tế đạt (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Ghi chú* - Nội dung: Thực trạng giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề địa bàn tỉnh Trà Vinh - Thời gian: 12/2015 - Kinh phí: 8.86 tr.đ - Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng tiến khoa học công nghệ Trà Vinh Tóm tắt nội dung, cơng việc chủ yếu: (Nêu mục 15 thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát nước nước ngoài) Số TT Các nội dung, công việc chủ yếu (Các mốc đánh giá chủ yếu) Nội dung 1: Nghiên cứu vai trò, trạng làng nghề tỉnh Trà Vinh Nội dung 2: Đánh giá mức độ hàm lượng công nghệ, khoa học kỹ thuật sản xuất làng nghề tỉnh Trà Vinh Nội dung 3: Xây dựng mơ hình ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật, công nghệ khôi phục, bảo tồn phát triển làng nghề Thời gian (Bắt đầu, kết thúc - tháng … năm) Theo kế hoạch 4/201501/2016 4/201501/2016 4/201501/2016 245 Thực tế đạt Người, quan thực 4/20157/2015 Viện Nghiên cứu Kinh tế Tổ chức phối hợp 4/20157/2015 Viện Nghiên cứu Kinh tế Tổ chức phối hợp 26/8/20153/2016 Viện Nghiên cứu Kinh tế Tổ chức phối hợp Nội dung 4: Xây dựng định hướng đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề đến năm 2020, tầm nhìn 2025 4/201501/2016 26/8/20153/2016 Viện Nghiên cứu Kinh tế Tổ chức phối hợp III SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN Sản phẩm KH&CN tạo theo thuyết minh hợp đồng phê duyệt: a) Sản phẩm Dạng I: TT Tên sản phẩm tiêu chất lượng chủ yếu Đơn vị đo Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt Báo cáo tổng thuật đề tài Bộ 18 18 18 Báo cáo kết điều tra khảo sát Bộ 18 18 18 Báo cáo chuyên đề Chuyên đề Mỗi loại 06 Mỗi loại 06 Mỗi loại 06 03 mô hình ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật, cơng nghệ Mơ hình 03 mơ hình 03 mơ hình 03 mơ hình Mơ hình ứng dụng cơng nghệ nấu bánh tét nồi nấu đại thay nấu 4.1 củi làng nghề bánh tét Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang Mơ hình 01 mơ hình 01 mơ hình 01 mơ hình Mơ hình ứng dụng công nghệ làm giường tre 4.2 làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang, huyện Trà Cú Mơ hình 01 mơ hình 01 mơ hình 01 mơ hình 246 Mơ hình ứng dụng máy móc vào sấy, bóc tách tơm khơ 4.3 làng nghề sơ chế biến thủy sản Xóm Đáy xã Đơng Hải, huyện Dun Hải Mơ hình 01 mơ hình 01 mơ hình 01 mơ hình Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Bộ 18 18 18 Kỷ yếu hội thảo Kỷ yếu 01 kỷ yếu 01 kỷ yếu 01 kỷ yếu b) Sản phẩm Dạng II: TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Theo kế hoạch - Khách quan, Bài báo khoa học: “Thực khoa học trạng, giải pháp bảo tồn - Được đăng phát triển làng nghề Tạp chí tỉnh Trà Vinh Thơng tin khoa tiến trình cơng nghiệp hóa học cơng - đại hóa” nghệ tỉnh Trà Vinh Thực tế đạt - Cấp độ xuất - Khách quan, khoa học - Được đăng Tạp chí Thơng tin khoa học cơng nghệ tỉnh Trà Vinh Ghi 01 c) Sản phẩm Dạng III: Số TT Tên sản phẩm Không Yêu cầu khoa học cần đạt Thực tế đạt Theo kế hoạch Số lượng, nơi cơng bố (Tạp chí, nhà xuất bản) d) Kết đào tạo: Số lượng Số TT Cấp đào tạo Chuyên ngành đào tạo Theo kế hoạch Thạc sỹ Không Tiến sỹ Không 247 Thực tế đạt Ghi (Thời gian kết thúc) đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp, quyền giống trồng (nếu có): Số TT Tên sản phẩm đăng ký Không Kết Theo kế hoạch Thực tế đạt Ghi (Thời gian kết thúc) e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN ứng dụng vào thực tế Số TT Tên kết ứng dụng 03 mơ hình ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật, cơng nghệ 1.1 Mơ hình ứng dụng cơng nghệ nấu bánh tét nồi nấu đại thay nấu củi làng nghề bánh tét Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang 1.2 Mơ hình ứng dụng công nghệ làm giường tre làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang, huyện Trà Cú 1.3 Mơ hình ứng dụng máy móc vào sấy, bóc tách tôm khô làng nghề sơ chế biến thủy sản Xóm Đáy xã Đơng Hải, huyện Dun Hải Thời gian Địa điểm (Ghi rõ tên, địa nơi ứng dụng) Kết sơ 1/2016 03 làng tỉnh Trà Vinh Tính khả thi cao 1/2016 Cơ sở bánh tét Ba Loan làng nghề bánh tét Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang Tính khả thi cao 1/2016 Cơ sở Thành Đạt làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hàm Giang, huyện Trà Cú Tính khả thi cao 1/2016 Vựa mua tôm, cá, ruốc Dương Thị Bến làng nghề sơ chế biến thủy sản Xóm Đáy xã Đơng Hải, huyện Dun Hải Tính khả thi cao Đánh giá hiệu đề tài, dự án mang lại: a) Hiệu khoa học công nghệ: - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào làng nghề giúp tăng suất lao động, sản phẩm hàng hóa đa dạng, sắc sảo mang đến giá trị kinh tế cao đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng 248 - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào làng nghề giúp trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, bước hình thành thị trấn, thị tứ phát triển nông thôn - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào làng nghề góp phần nâng cao đời sống bà con, sản phẩm làm nhiều, hao tốn nhân cơng, đồng thời dễ dàng nhân rộng, khích lệ tinh thần người dân Thơng qua giải vấn đề việc làm tăng thu nhập b) Hiệu kinh tế - xã hội: - Các kết nghiên cứu đề tài thực trạng làng nghề hiên Trà Vinh tư liệu để nhà quản lý có phương hướng sách phù hợp cho bảo tồn phát triển làng nghề địa bàn - Đánh giá hàm lượng khoa học cơng nghệ làng nghề Trà Vinh qua q trình nghiên cứu sở để có đầu tư máy móc, cơng nghệ hợp lý - Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo để quan quản lý đưa hệ thống giải pháp thích hợp nhằm bảo tồn phát triển làng nghề Trà Vinh để giải việc làm, tăng thu nhập Tình hình thực chế độ báo cáo, kiểm tra đề tài, dự án: Thời gian thực Ghi (Tóm tắt kết quả, kết luận chính, người chủ trì…) Lần 29/5/2015 Đạt tiến độ theo yêu cầu Lần 03/11/2015 Đạt tiến độ theo yêu cầu Lần 10/6/2015 Đạt tiến độ theo yêu cầu Lần 07/12/2015 Đạt tiến độ theo yêu cầu 29/4/2016 Nghiệm thu đạt Số TT Nội dung I Báo cáo định kỳ Kiểm tra định kỳ II III Nghiệm thu sở CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI VIỆN TRƯỞNG 249 ... có liên quan đến làng nghề như: “Nhà máy làng xã” Bành Tử ( 1922 ); “Mơ hình sản xuất làng xã” “Xã hội hóa làng thủ công” N.H.Noace ( 1928 ) Năm 1964, tổ chức WCCI (World crafts council International
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TỈNH TRÀ VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn