Đồ án cung cấp điện THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG

61 54 0
  • Loading ...
1/61 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 10:57

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ Đồ án cung cấp điện THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ TẦNG SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG TP HCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI I THỜI GIAN : Ngày nhận đề tài : 11.11.2010 Ngày nộp : 18.12.2010 Ngày bảo vệ : từ 26.12.2010 đến 03.01.2011 II GVHD: cô TRẦN THỊ THANH LỄ III SVTH: PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG IV TÊN ĐỀ TÀI : Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà tầng ( dãy D xây dựng trƣờng CD CÔNG THƢƠNG TP HCM) V NỘI DUNG ĐỀ TÀI : TÍNH TỐN GỒM CÁC BƢỚC : Thiết kế chiếu sáng cho phòng theo chức Năng lập phƣơng án tải 3.Tính phụ tải tính tốn tồn cơng trình Thiết kế mạng hạ áp Tính tiếp địa cho tòa nhà CÁC BẢN VẼ: 1.bản vẽ mặt bố trí trang thiết bị 2.sơ đồ dây sơ đồ nguyên lí VI TÀI LIỆU THAM KHẢO Hƣớng dẫn đồ án môn học thiết kế cung cấp điện (tác giả Phan Thị Thanh Bình –Dƣơng Lan Phƣơng – Phan Thị Thu Vân ) NXB DHQG TP HCM Giao1 trình cung cấp điện ( Nguyễn Khoa Đồng Khánh ) hƣớng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo quốc tế IEC NXB KHOA HỌC KĨ THUẬT Giáo trình cad kĩ thuật điện ( Quyền Huy Ánh ) NXB DHQG SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh , ngày … , tháng… , năm 20… SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh , ngày … , tháng… , năm 20… SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ LỜI NÓI ĐẦU    Cung cấp điện ngành quang trọng xã hội lồi ngƣời , nhƣ q trình phát triển nhanh khoa học kĩ thuật nƣớc ta đƣờng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc , việc thiết kế cung cấp điện vấn đề quang trọng khơng thể thiếu ngành điện nói chung sinh viên học tập , nghiên cứu lĩnh vực nói riêng Trong năm gần , nƣớc ta đạt đƣợc nhựng thành tựu to lớn phát triển kinh tế xã hội số lƣợng nhà máy công nghiệp , hoạt động thƣơng mại , dịch vụ, … gia tăng nhanh chóng , dẫn đến sản lƣợng điện sản xuất tiêu dùng nƣớc ta tăng lên đáng kể dự báo tiếp tục tăng nhanh năm tới mà cần đội ngũ ngƣời am hiểu điện để làm công tác thiết kế nhƣ vận hành , cải tạo sữa chữa lƣới điện nói chung có khâu thiết kế cung cấp điện quang trọng Nhằm giúp sing viên cố kiến thức học trƣờng vào việc thiết kế cụ thể em đƣợc môn đồ án cung cấp điện giao cho nhiệm vụ “thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà tầng “ Tuy chúng em thực đồ án dƣới hƣớng dẫn tận tình Trần Thị Thanh Lễ , bạn lớp nhƣng trình độ kiến thức nhiều hạn chế , nên có đơi phần thiếu sót Chúng em mong đóng góp ý kiến , phê bình sữa chữa từ quý thầy cô bạn sinh viên để đồ án hoàn thiện Chúng em xin chân thành cám ơn ! SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN    Ý NGHĨA CỦA NGHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN Năng lƣợng điện hay gọi điện , dạng lƣợng phổ biến quang trọng giới nói chung nƣớc nói riêng điện sản xuất từ nhà máy đƣợc truyền tải cung cấp cho hộ tiêu thụ việc truyền tải điện ới hộ tiêu thụ việc thiết kế cung cấp điện khâu quang trọng với thời đại , kinh tế nƣớc ta phát triển mạnh mẽ theo hội nhập giới , đời sống xã hội nhân dân đƣợc nâng cao , nên cần tiện nghi sống nên đòi hỏi mức tiêu thụ điện tăng cao việc thiết kế cung cấp điện khơng thể thiếu đƣợc xu Nhƣ đồ án thiết kế cubg cấp điện cần thõa mãn yêu cầu sau ;  Độ tin cậy cấp điện : mức độ tin cậy cung cấp điện phụ thuộc vào yêu cầu phụ tải với công trình quang trọng cấp quốc gia phải đảm bảo lien tục cấp điện mức cao dối tƣợng nhƣ nhà máy , xí ngiệp , tòa nhà cao tầng ….tốt dùng máy phát điện dự phòng điện dùng máy phát  Chất lƣợng điện : đƣợc đánh giá qua hai tiêu tiêu tần số điện áp , điện áp trung hạ cho phép khoảng  5% thiết kế đảm nhiệm tiêu tần số quang điện lực quốc gia điều chỉnh  An tồn điện : cơng trình cấp điện phải có tính an tồn cao cho ngƣời vận hành , ngƣời sử dụng thiết bị cho toàn cơng trình  Kinh tế : q trình thiết kế ta phải dƣa nhiều phƣơng án chọn lọc phƣơng án có hiệu kinh tế cao SƠ LƢỢC VỀ CƠNG TRÌNH TÍNH TỐN ( DÃY D) Dãy D có kích thƣớc : chiều dài 44m ; chiều rộng 32m Gồm tầng lầu tầng , tầng có chiều cao 4,5 m Từ tầng đến tầng tầng có phòng học có sức chứa 70 chỗ giảng đƣờng 200 chỗ Tầng , có phòng học 70 chỗ , giảng đƣờng 300 chỗ Riêng tầng hội trƣờng Kích thƣớc phòng nhƣ sau: -Phòng 70 chỗ : dài 12m rộng 8m -Giảng đƣờng 200 chỗ : có chiều dài 16m chiều rộng 12m -Giảng dƣờng 300 chỗ có chiều dài 24m chiều rộng 12m - Hội trƣờng có diện tích dài 32 chiều rộng 27m Các phòng học , giảng đƣờng đƣợc trang bị thiết bị điện nhƣ : đèn huỳnh quang, quạt trần , máy chiếu , loa-âm li, ổ cắm điện,ổ cắm âm , áptomat Hội trƣờng dành cho hội họp văn nghệ có thiết bị gồm : hệ thống máy điều hòa , quạt cơng nghiệp , hệ thống chiếu sáng , âm sân khấu… Tầng : phòng hành có tải điện nhƣ : máy tính , máy in ,máy fax, máy photo , máy lạnh số thiết bị thƣ giãn ngồi tầng có yhang máy , động bơm nƣớc chữa cháy Tất dƣợc tính tốn chi tiết cho phần sau SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ CHƢƠNG I : TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG CHO DÃY NHÀ D THEO TỪNG PHỊNG CHỨC NĂNG TÍNH CHẤT CỦA VIỆC THIẾT KẾ , LẮP ĐẶT Khi thiết kế chiếu sáng cho phòng học , giảng đƣờng , phòng hành ngồi ánh sáng tự nhiên phải có ánh sáng đèn yêu cầu cầu đặt cho ngƣời thiết kế :  Đảm bảo độ rọi đầy đủ bề mặt làm việc phài có tƣơng phản mặt cần chiếu sáng , mức độ chiếu sáng tậphợp quang phổ chiếu sáng  Độ rọi phân bố đồng , ổn định trình chiếu sáng phạm vi bề mặt làmviệc cách hạn chế dao động lƣới điện  Tập hợp quang phổ ánh sáng , lúc cần đảm bảo truyền sáng tốt hạn chế lóa mắt , hạn chế mệt mỏi làm việc, học tập  Hạn chế phản xạ chói nguồn sáng cách dùng ánh sáng phản xạ , chọn cách bố trí đèn , chiều cao treo đèn cho phù hợp với vị trí địa hình 2.TRÌNH TỰ TÍNH TỐN CHIẾU SÁNG 2.1.Nghiên cứu đối tựợng chiếu sáng : đƣợc nghiên cứu theo nhiều góc độ: - Hình dạng ,kích thƣớc , bề mặt , hệ số phản xạ , đặc điểm phân bố dồ đạc , thiết bị … Mức dộ bụi , ẩm , rung ảnh hƣởng môi trƣờng Các điều kiện khả phân bố giới hạn Đặc tính cung cấp điện ( nguồn pha, pha ) Loại công việc tiến hành Độ căng thẳng công việc Lứa tuổi ngƣời sử dụng Các khả điều kiện bảo trì … 2.2.Lựa chọn độ rọi yệu cầu Độ rọi độ sáng bề mặt đƣợc chiếu sáng Độ rọi dƣợc chọn phải đảm bảo nhìn chi tiết cần thết mà mắt nhìn khơng mệt mỏi theo Liên Xô ( cũ ) độ rọi tiêu chuẩn độ rọi nhỏ điểm bề mặt làm việc Còn theo Pháp , Mỹ độ rọi tiêu chuẩn độ rọi trung bình bề mặt làm việc giá trị độ rọi tiêu chuẩn thang độ rọi : 0.2;0.3;0.5;1;2;3;5;7;10;20;30;50;75;100;150;200;300;400;500;600;750;1000;1250;2 000;2500;3000;3500;4000;4500;5000 lux Khi lựa chọn giá trị độ rọi phải dựa thang độ rọi , khơng đƣợc chọn giá trị ngồi thang độ rọi ví dụ chọn E=200lx E=300lx không đƣợc chọn E= 250 lx Việc chọn độ rọi phụ thuộc vào yếu tố sau:  Loại công việc , kích thƣớc vật , sai biệt vật hậu cảnh Mức độ căng thẳng công việc  Lứa tuổi ngƣời sử dụng  Hệ chiếu sáng , loại nguồn sáng lựa chọn 2.3 Chọn hệ sáng : gồm hai hệ sáng SVTH : PHAN HỒ LỘC – PHẠM HOÀNG LONG Page ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: TRẦN THỊ THANH LỄ Hệ : với hệ chiếu sáng chung , bề mặt làm việc đƣợc mà tất nơi phòng đƣợc chiếu sáng trƣờng hợp đèn đƣợc phân bố phía với độ cao cách sàn tƣơng đối hệ chiếu sáng có hai phƣơng thức đặt đèn chung và khu vực Trong hệ chiếu sáng chung : khoảng cách từ đèn dãy đƣợc đặt cách , đảm bảo điều kiện chiếu sáng nơi nhƣ Trong hệ chiếu sáng khu vực : cần phải thêm phần chiếu sáng mà phần chiếm diện tích lớn , chỗ làm việc không sử dụng đèn chiếu sáng chỗ đèn dƣợc chọn đặt theo lựa chọn hệ chiếu sáng : - yêu cầu đối tƣợng chiếu sáng - đặc điểm ,cấu trúc nhà phân bố thiết bị - khả kinh tế , diều kiện bảo trì 4.Chọn nguồn sáng ; Chọn nguồn sáng phụ thuộc vào - Nhiệt độ màu nguồn sáng theo biểu đồ Kruithof - Các tính nguồn sáng ; đặc tính ánh sáng , màu sắc tuổi thọ đèn - Mức độ sử dụng ( lien tục hay gián đoạn ) ; nhiệt độ môi trƣờng ; kinh tế chọn nhiệt độ màu Tm : biểu đồ Kruithof ( bảng phụ lục) cho phép lựa chọn bóng đèn theo độ rọi yêu cầu môi trƣờng tiện nghi chọn số màu Ra :chiếu đèn khác lên vật , ta thấy vật có màu khác Sự biến đổi phát xạ phổ khác bóng đèn , đƣợc đánh giá qua độ sai lệch màu gán cho số màu Ra Với các đèn có : Ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án cung cấp điện THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG, Đồ án cung cấp điện THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ 7 TẦNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn