Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

118 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2019, 08:22

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– PHẠM VĂN CHƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 - PAGE - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– PHẠM VĂN CHƯƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Lệ Hoa THÁI NGUYÊN - 2018 - PAGE - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên" công trình nghiên cứu thân, thực hướng dẫn PGS.TS Vũ Lệ Hoa Các kết nghiên cứu Luận văn trung thực, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Văn Chương - PAGE - i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Luận văn này, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ từ phía thầy cơ, gia đình, bạn bè Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến: PGS TS Vũ Lệ Hoa - Trường Đại học sư phạm Hà Nội người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em bước để em hồn thành tốt luận văn Ban giám hiệu, giáo viên học sinh trường trung học sở mà thực nghiệm nhiệt tình cộng tác giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Ban chủ nhiệm Khoa, thầy giáo Khoa Tâm lí giáo dục, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em thời gian em học tập thực luận văn Mặc dù dành thời gian tâm huyết, kiến thức kỹ nhiều hạn chế nên luận văn em nhiều thiếu xót Kính mong nhận góp ý thầy quan tâm đến đề tài này, để luận văn em hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả Luận văn Phạm Văn Chương - PAGE - ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THCS 1.1 Vài nét tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu hoạt động trải nghiệm nước 1.1.2 Những nghiên cứu hoạt động trải nghiệm nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Hoạt động trải nghiệm 1.2.2 Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông 14 1.3 Những vấn đề hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 15 1.3.1 Ý nghĩa, mục tiêu hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 15 - PAGE - iii 1.3.2 Nội dung hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 16 1.3.3 Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 17 1.3.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 24 1.3.5 Vai trò giáo viên cán quản lý tổ chức hoạt động trải nghiệm học sinh trường THCS 24 1.4 Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS 26 1.4.1 Mục tiêu quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS 26 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS 27 1.4.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động trải nghiệm trường THCS 34 Kết luận chương 38 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY 39 2.1 Một vài nét khách thể khảo sát tổ chức khảo sát 39 2.1.1 Một vài nét trường THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 39 2.1.2 Tổ chức khảo sát 43 2.2 Thực trạng hoạt động trải nghiệm học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 444 2.2.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV hoạt động trải nghiệm trường PTDT Bán trú THCS 444 2.2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 48 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 52 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 52 - PAGE - iv 2.3.2 Thực trạng tổ chức thực hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 54 2.3.3 Thực trạng đạo hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 56 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 58 2.4 Đánh giá chung thực trạng 61 2.4.1 Những điểm mạnh 61 2.4.2 Những điểm yếu 62 2.4.3 Nguyên nhân 63 2.4.4 Các vấn đề cần giải 64 Kết luận chương 65 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 66 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu GD trường THCS 66 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học HĐTN trường THCS 66 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng HĐTN trường THCS 67 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi HĐTN trường THCS 67 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu HĐTN trường THCS 68 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 68 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV - HS lực lượng giáo dục tầm quan trọng HĐTN cho HS trường PTDT Bán trú THCS 68 3.2.2 Xây dựng kế hoạch HĐTN qui trình dựa khoa học thực tiễn 71 - PAGE - v 3.2.3 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS 75 3.2.4 Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường PTDT Bán trú THCS 78 3.2.5 Tổ chức HĐTN phát huy vai trò chủ thể HS trường PTDT Bán trú THCS 79 3.2.6 Tăng cường điều kiện, phương tiện thực HĐTN học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện biên 82 3.2.7 Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức HĐTN học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp 87 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 88 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 88 3.4.2 Cách đánh giá 88 3.4.3 Kết khảo nghiệm 88 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC - PAGE - vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu CBGV : Cán giáo viên CBQL : Cán quản lý CMHS : Cha mẹ học sinh CSVC : Cơ sở vật chất GD : Giáo dục GD& ĐT : Giáo dục đào tạo GDKNS : Giáo dục kỹ sống GV : Giáo viên GVBM : Giáo viên môn GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HĐGD : Hoạt động giáo dục HĐTN : Hoạt động trải nghiệm HS : Học sinh HT : Hiệu trưởng KNS : Kỹ sống NV : Nhân viên PHHS : Phụ huynh học sinh PTDT Bán trú THCS : Phổ thô dân tộc Bán trú trung học sở SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TN : Trải nghiệm TPT : Tổng phụ trách - PAGE - iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô mạng lưới trường, lớp, HS cấp THCS 41 Bảng 2.2: Kết mặt giáo dục năm qua 43 Bảng 2.3: Nhận thức CBQL, GV ý nghĩa tổ chức HĐTN cho HS trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 45 Bảng 2.4: Nhận thức CBQL, GV mục tiêu tổ chức HĐTN cho HS trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 47 Bảng 2.5: Mức độ thực nội dung HĐTN trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 48 Bảng 2.6: Nhận thức mức độ cần thiết hình thức HĐTN 50 Bảng 2.7: Đánh giá thực trạng việc xây dựng kế hoạch HĐTN hiệu trưởng trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 52 Bảng 2.8: Đánh giá CBGL, GV thực trạng tổ chức thực kế hoạch HĐTN cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 55 Bảng 2.9: Đánh giá CBQ, GV thực trạng đạo tổ chức HĐTN cho học sinh 57 Bảng 2.10: Đánh giá GV, CBQL thực trạng kiểm tra, đánh giá HĐTN cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 59 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm thu mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 88 - PAGE - v KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Hoạt động trải nghiệm xem hình thức tổ chức giáo dục có sức hấp dẫn đặc biệt với học sinh Có thể nói hoạt động có tác dụng lớn việc tìm hiểu, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh, hình thành phát triển cho em kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết Quản lý HĐTN thực theo chức hoạt động quản lý đồng thời cần đảm bảo tính hiệu thiết thức, thu hút học sinh tham gia, phát huy yếu tố ảnh hưởng tích cực, khắc phục yếu tố ảnh hưởng chưa tốt 1.2 Thực trạng quản lý HĐTN trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ có nhiều thay đổi đem lại tác dụng tích cực tổ chức thực đạt hiệu cao, góp phần quan trọng giáo dục tồn diện cho HS Tuy nhiên kết bộc lộ tồn công tác quản lý tổ chức thực cần sớm khắc phục - Có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng tới thực trạng công tác quản lý HĐTN hiệu trưởng, nguyên nhân chủ quan chiếm ưu Nguyên nhân chủ quan có ảnh hưởng nhiều là: tính tích cực hoạt động hiệu trưởng cơng tác quản lý HĐTN Ngun nhân khách quan có ảnh hưởng nhiều là: Cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh phí hạn hẹp 1.3 Sau nghiên cứu lí luận thực trạng, đề tài luận văn mạnh dạn đưa biện pháp nhằm quản lí tốt hoạt động Các biện pháp đề xuất nghiên cứu, khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi, kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp đề xuất đánh giá cần thiết khả thi biện pháp đề xuất bao gồm: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV - HS lực lượng giáo dục tầm quan trọng HĐTN cho HS trường PTDT Bán trú THCS 93 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch HĐTN qui trình dựa khoa học thực tiễn Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS Biện pháp 4: Chỉ đạo giáo viên đa dạng hóa loại hình trải nghiệm học sinh trường PTDT Bán trú THCS Biện pháp 5: Nâng cao vai trò chủ thể HS HĐTN trường PTDT Bán trú THCS Biện pháp 6: Tăng cường điều kiện, phương tiện thực HĐTN học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Biện pháp 7: Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức HĐTN học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Các biện pháp phải tiến hành song song, không nên đề cao hay coi nhẹ biện pháp nào, từ đạt hiệu mong muốn Điều kiện để thực có hiệu biện pháp quản lý HĐTN là: Hiệu trưởng phải nâng cao nhận thức CBGV HS tổ chức thực chương trình HĐTN; đầu tư CSVC, nguồn tài cho tổ chức HĐTN; phải phối hợp tốt với lực lượng GD; không ngừng việc kiểm tra giám sát HĐTN… Đó điều kiện quan trọng định để mục tiêu cuối đạt hiệu cao tổ chức thực Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục & Đào tạo Phòng Giáo dục & Đào tạo - Khi tiến hành tra kiểm tra trường cần có nội dung kiểm tra cơng tác quản lý, tổ chức thực HĐTN, giúp trường đánh giá xếp loại giáo viên đúng, tạo điều kiện cho giáo viên tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Phối hợp với đài truyền hình ghi hình phát sóng buổi, tiết HĐTN tiêu biểu sáng tạo Triệu tập tổng phụ trách đội dự hoạt động trải nghiệm tốt 94 - Tham mưu với uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh việc đầu tư xây dựng CSVC cho trường, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cấp kinh phí bổ sung cho tổ chức HĐTN 2.2 Đối với trường PTDT Bán trú THCS nói chung Hiệu trưởng nói riêng - Hiệu trưởng phải thống xây dựng triển khai kế hoạch HĐTN từ: Việc xây dựng kế hoạch để lựa chọn nội dung hoạt động - kế hoạch xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị - kế hoạch sử dụng kinh phí dành cho HĐTN - Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ chun mơn kỹ tổ chức HĐTN nhà trường, nâng cao hết khả năng, khiếu giáo viên Tăng cường mối quan hệ phận tổ chức nhà trường để thống nội dung, hình thức tổ chức gắn kiến thức mơn học với giáo dục kỹ sống - Đa dạng hoá nội dung hình thức thực HĐTN - Hàng năm tổ chức hội nghị chuyên đề bàn việc tổ chức HĐTN, nghe báo cáo kinh nghiệm giáo viên làm tốt, tổ chức hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức HĐTN với trường bạn - Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực HĐTN, khen thưởng động viên kịp thời, kết HĐTN tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua hàng năm 2.3 Đối với giáo viên học sinh - Tăng cường tự học, tự đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức HĐTN để tổ chức tốt HĐTN cho học sinh - Hướng dẫn cho cán lớp, liên đội trưởng nội dung, hình thức tổ chức HĐTN để tăng thêm lòng tự tin cho đội ngũ Tạo điều kiện để em phát huy khả tổ chức hoạt động cho lớp - Giáo viên phải ý thức người cố vấn không làm thay nhiệm vụ học sinh 95 - HS tự giác, tích cực tham gia vào HĐTN 2.4 Đối với cha mẹ học sinh lực lượng khác ngồi nhà trường - Cần có nhìn, nhận thức đắn HĐTN để sở tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động - Ủng hộ nhà trường tinh thần vật chất để đáp ứng tốt cho công tác HĐTN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai - vấn đề giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2012), Giáo dục KNS quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống trường phổ thông Bộ GD&ĐT, Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Trong chương trình giáo dục phổ mới, 2017 Bộ GD&ĐT, Kỷ yếu hội thảo “Đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào điều kiện Việt Nam”, Hà Nội ngày 10 - 12, tháng 12 năm 2012 Bộ GD&ĐT, Thông tư 12/2011/TT - BGDĐT 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng GD&ĐT Về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học Bùi Ngọc Diệp (2015), Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thơng, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 113 - tháng 02/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Vũ Cao Đàm, (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB ĐHGQ Hà Nội Cộng sản Việt Nam, Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8, khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục 10 Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam 11 Bùi Minh Hiền – Nguyễn Vũ Bích Hiền (đồng chủ biên) (2015), Quản lí lãnh đạo nhà trường, Nhà xuất đại học sư phạm, Hà Nội 12 Vũ Lệ Hoa (2017), Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác, NXBGD Việt Nam 97 13 Đặng Vũ Hoạt, Hà Nhật Thăng (1998), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục 14 I.X Marienco, Tổ chức lãnh đạo công tác giáo dục trường phổ thông 15 Trần Kiểm (2013), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 16 Nguyễn Thị Luân (2013), Quản lý giáo dục kĩ sống cho học sinh trường THPT Mông Dương tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục 17 Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, Báo cáo tổng kết năm học Kế hoạch thực năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018 18 Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên), Ngơ Quang Quế (2007), Giáo trình hoạt động giáo dục lên lớp, NXB ĐHSP Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi 2009 20 Taylo F.W (1991), Những nguyên tắc khoa học quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Đinh Thị Kim Thoa (2014), Trải nghiệm sáng tạo, hoạt động quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng mới, Đại học Giáo dục 22 Đỗ Ngọc Thống, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ kinh nghiệm quốc tế vấn đề Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 115, tháng năm 2015 23 Nguyễn Thị Tính (2014), Giáo dục kĩ sống cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc bối cảnh nay, Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên 24 Ngô Thị Tuyên (2015), Khái niệm hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Diễn đàn Công nghệ giáo dục online ngày 20/5/2015 25 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục 26 Thái Duy Tuyên (2013), Triết học giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 27.Trần Anh Tuấn, Nâng cao lực sư phạm cho giáo viên thông qua tổ chưc hoạt động trải nghiệm sáng tạo 98 28 Phan Thanh Vân (2010), Giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục lên lớp, Luận án tiến sĩ Giáo dục học 29 Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng (2017), Giáo dục học tập 1,2, NXB ĐHSP Hà Nội 30 Wikipedia, Trang thông tin điện tử online 99 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Q thầy kính mến! Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động trải nghiệm thực trạng quản lý HĐTN trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, mong q thầy cho ý kiến vấn đề sau (Xin quý thầy cô đánh dấu “X” vào ô phù hợp ) -Câu 1: Xin thầy/cô cho biết thực trạng nhận thức ý nghĩa giáo dục đạt tổ chức hoạt động trải nghiệm MỨC ĐỘ NỘI DUNG STT Nâng cao kiến thức cho học sinh Học sinh thể khiếu Giúp em thoải mái học tập tốt Các em đoàn kết với giúp học tập tốt Học sinh phát triển cách toàn diện thân Các em phát triển kỹ thực hành Giáo dục lòng u nước, u q hương, gia đình bạn bè Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 2: Xin thầy/cô cho biết thực trạng nhận thức mục tiêu đạt tổ chức hoạt động trải nghiệm MỨC ĐỘ Rất NỘI DUNG STT quan trọng Quan Bình trọng thường Khơng quan trọng Phát triển lực chung lực riêng cho học sinh Thực mục đích phát triển tồn diện cho học sinh (nhận thức, xúc cảm, tình cảm, hành vi, ý chí hành động) Cá biệt hóa người học Tác động đồng người học (nhận thức, xúc cảm, tình cảm, hành vi, ý chí hành động) Tạo hứng thú, động tích cực hành động người học Hoàn thiện phát triển phẩm chất nhân cách đắn cho học sinh Câu 3: Xin thầy/cô cho biết mức độ thực nội dung HĐTN trường Mức độ STT Các nội dung HĐTN Củng cố, mở rộng kiến thức học Tạo hứng thú với mơn học cho em Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Giáo dục học sinh kỷ luật làm việc tập thể Nâng cao hiểu biết, rèn kỹ thực hành, trải nghiệm Giáo dục kỹ sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên… Cập nhật tin tức kinh tế văn hóa xã hội Câu : Xin thầy/cô cho biết cần thiết hình thức HĐTN Mức độ TT Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tổ chức diễn đàn Sân khấu tương tác Tham quan, dã ngoại Hội thi / thi Tổ chức kiện Hoạt động giao lưu Hoạt động chiến dịch 10 Hoạt động nhân đạo Rất cần thiết Cần thiết Bình Khơng cần thường thiết Câu 5: Xin thầy/cô cho biết kết đạt tổ chức hoạt động trải nghiệm trường TT Mức độ thực Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm Hoạt động câu lạc Tổ chức trò chơi Tổ chức diễn đàn Sân khấu tương tác Tham quan, dã ngoại Hội thi / thi Tổ chức kiện Hoạt động giao lưu Hoạt động chiến dịch Tốt Khá Trung bình Yếu Kém 10 Hoạt động nhân đạo Câu 6: Xin thầy/cô cho biết thực trạng việc xây dựng kế hoạch HĐTN hiệu trưởng trường PTBT Bán trú THCS Nậm Pồ Mức độ thực TT Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch HĐTN chung cho toàn trường Xây dựng kế hoạch HĐTN cho khối lớp Xây dựng kế hoạch HĐTN gắn với nội dung học tập mơn văn hóa ngồi lên lớp Xây dựng kế hoạch gắn với rèn luyện đạo đức, lối sống Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị lớp Khá Trung Yếu bình Kém Câu 7: Xin thầy/cô cho biết thực trạng việc tổ chức thực HĐTN cho học sinh trường TT Nội dung Tốt Mức độ thực Trung Khá Yếu bình Kém Phân cơng cụ thể cơng việc cho tổ, nhóm, cá nhân CBGV Tạo điều kiện thuận lợi để CBGV thực nhiệm vụ Có chế phối hợp cụ thể GV lực lượng khác Chuẩn bị nguồn lực để thực Bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên HĐTN Thường xuyên giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Khen thưởng, xử lý kịp thời, cơng bằng, xác Câu 8: Xin thầy/cơ cho biết thực trạng đạo thực HĐTN cho học sinh trường TT Mức độ Nội dung đạo thực kế hoạch HĐTN Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề môn học Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề liên môn Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề tích hợp nội dung giáo dục Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống Chỉ đạo thực nội dung HĐTN theo chủ đề rèn luyện KNS Chỉ đạo thực nội dung HĐTNST theo chủ đề xã hội Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức HĐTN 10 11 Phối hợp lực lượng giáo dục tổ chức HĐTN Đa dạng hóa hình thức tổ chức HĐTN Chỉ đạo tăng cường điều kiện đáp ứng yêu cầu HĐTN Chỉ đạo giáo viên xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết HĐTN 12 Các nội dung khác Câu : Xin thầy/cô cho biết thực trạng kiểm tra đánh giá thực HĐTN cho học sinh trường Mức độ TT Nội dung kiểm tra, đánh giá HĐTN Kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch, triển khai nội dung, phương pháp tổ chức, hiệu HĐTN cho học sinh thông qua buổi HĐGDNGLL, buổi giáo dục hướng nghiệp, buổi hoạt động tập thể Đánh giá học sinh thông qua hoạt động hàng ngày em ngồi học, thơng qua việc giải vấn đề, đánh giá tiến học sinh Kiểm tra, đánh giá hiệu HĐTN cho học sinh thông qua: Các môn học, qua hoạt động tập thể, qua hội, đoàn thể, qua việc phối hợp lực lượng GD nhà trường Sau lần kiểm tra, đánh giá cần phải có so sánh, phân tích kết đạt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, nội dung, phương pháp cho phù hợp đối tượng học sinh thực tiễn nhà trường Thực sơ tổng kết kết HĐTN Căn vào yêu cầu HĐTN cần đạt dựa mục tiêu chung Bộ GD&ĐT Nhà trường mục tiêu cụ thể nhà trường xây dựng công cụ đánh giá HĐTN cho học sinh Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Câu 10: Xin thầy/cô cho biết thực trạng phối hợp với lực lượng nhà trường công tác thực HĐTN Mức độ TT Nội dung Tốt Khá Trung bình Mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức HĐTN cho học sinh thống Nhà trường- gia đình – xã hội Nhà trường- gia đình- xã hội chung tay xây dựng mơi trường học tập: an tồn, lành mạnh, thân thiện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Nhà trường phối hợp với: cơng an, y tế, văn hóa, sở giáo dục khác, tổ chức, cá nhân ngành giáo dục, trạm khuyến nông, để thực tổ chức tuyên truyền, diễn đàn, lớp dạy nghề, tập huấn HĐTN, hướng nghiệp cho học sinh Ban đại diện cha mẹ học sinh, cộng đồng thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến nhà trường Luôn quan tâm tạo điều kiện để giúp đỡ nhà trường đạt mục tiêu giáo dục nói chung mục tiêu HĐTN cho học sinh nói riêng Nhà trường phối hợp tốt với tổ chức ngành (các doanh nghiệp, trung tâm, sở giáo dục khác…) để có điều kiện tốt đội ngũ cốt cán, nội dung, phương pháp, sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục nói chung HĐTN cho học sinh nhà trường nói riêng Xin chân thành cảm ơn q thầy/cơ! Yếu Kém ... Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - PAGE - Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG... Chương Cơ sở lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường THCS Chương Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương... thực hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 54 2.3.3 Thực trạng đạo hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan