Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2019, 08:39

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA – PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tao : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA – PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tao : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 - QLTNR - N03 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Lê Văn Phúc Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi, số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực, khách quán Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan Xác nhận giáo viên chấm phản biện (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn lại hệ thống kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học Qua đó, sinh viên trường hồn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên” Trong suốt trình thực tập, em nhận giúp đỡ thầy cô giáo anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp thầy, cô giáo môn đặc biệt cô giáo TS Lê Văn Phúc người trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cám ơn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng người dân địa phương nơi em thực đề tài giúp đỡ tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ em trình thực tập khu bảo tồn Mặc dù cố gắng nhiều song khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến bảo thầy giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Một số đặc điểm ô điều tra 30 Bảng 4.2 Tổ thành mật độ gỗ 31 Bảng 4.3 Phân bố số theo cấp đường kính 32 Bảng 4.4 Phân bố số lồi theo cấp đường kính 34 Bảng 4.5 Phân bố số theo cấp chiều cao 36 Bảng 4.6 Phân bố số loài theo cấp chiều cao 38 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ ô tiêu chuẩn 23 Hình 4.1 Ảnh điều tra đường kính tâng gỗ 33 Hình 4.2 Đo chiều cao vút tầng gỗ 36 v DANH MỤC CÁC TỪ CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT D1,3 : Đường kính thân vị trí 1,3m Dt : Đường kính tán Gi : Tiết diện thân loài thứ i G% : Tỉ lệ phần trăm tiết diện thân Hvn : Chiều cao vút H` : Chỉ số đa dạng sinh học IVI% : Chỉ số tổ thành sinh thái tầng gỗ N/ha : Số Ni : Số lượng cá thể loài thứ i N% : Tỉ lệ phần trăm OTC : Ô tiêu chuẩn Ths : Thạc sĩ T.S : Tiến sĩ TTV : Thảm thựcvật Nxb : Nhà xuất KBT : Khu bảo tồn ODM : Ô dạng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Những nghiên cứu giới 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam a Những nghiên cứu trúc rừng b Phân bố theo đường kính, chiều cao 10 c Nghiên cứu tương quan chiều cao đường kính 10 2.4 Nghiên cứu Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng 11 2.4 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 12 2.4.1 Điều kiện tự nhiên 12 2.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 15 2.4.3 Nhận xét chung 20 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 vii 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp 21 3.4.2 Phương chuyên gia 22 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 22 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Một số đặc điểm otc nghiên cứu 30 4.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái mật độ gỗ 30 4.3 Đặc điểm cấu trúc ngang 32 4.3.1 Phân bố số theo cấp đường kính 32 4.3.2 Phân bố loài theo cấp đường kính 34 4.4 Đặc điểm cấu trúc đứng 35 4.4.1 Phân bố số theo cấp chiều cao 35 4.4.2 Phân bố loài theo cấp chiều cao 37 4.5 Nghiên cứu số quy luật phân bố lâm phần 39 4.5.1 Quy luật phân bố số theo cấp đường kính( N/D1,3) 39 4.5.2 Quy luật tương quan Hvn/D1,3 40 4.6 Đề xuất số giải pháp 41 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.1.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ gỗ 42 5.1.2 Đặc điểm cấu trúc ngang 42 5.1.3 Đặc điểm cấu trúc đứng 43 5.1.4 Nghiên cứu số quy luật phân bố lâm phần 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Quản lý bảo vệ phát triển rừng coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ngành lâm nghiệp nước ta đạt số kết có ý nghĩa định, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, bên cạnh bất cấp công tác ngành lâm nghiệp phát triển nhanh chóng kinh tế xã hội với quản lý tài nguyên rừng yếu dẫn đến việc giảm diện tích, chất lượng rừng đa dạng sinh học bị suy thoái ngày nghiêm trọng Sự mát tài nguyên rừng đáng lo ngại, nhiều loài động thực vật bị đe dọa nguy tuyệt chủng mà nguyên nhân chủ yếu người sử dụng tài nguyên không hợp lý Trước trực trạng diễn đặt cho nhà làm công tác lâm nghiệp nhiệm vụ cấp bách khôi phục phát triển rừng, đáp ứng nhu cầu sống người, bảo vệ mơi trường sinh thái, trì đa dạng sinh học, loài động thực vật quý Trong quản lý rừng, tác động lâm sinh biện pháp kỹ thuật then chốt để cải thiện làm cho rừng có cấu trúc phù hợp với mục đích quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt cho loại hình kinh doanh rừng Thực tiễn chứng minh giải pháp nhằm phục hồi rừng, quản lý rừng bền vững giải thỏa đáng có hiểu biết đầy đủ chất quy luật sống hệ sinh thái rừng Do nghiên cứu cấu trúc rừng xem sở quan trọng nhất, giúp nhà lâm nghiệp chủ động việc xác lập kế hoạch biện pháp kỹ thuật tác động xác vào rừng, góp phần quản lý kinh doanh rừng lâu bền Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hồng nằm địa giới hành xã thị trấn thuộc huyện Võ Nhai gồm: Thị trấn Đình Cả, xã OTC ST T Tên lồi Lòng mang cụt Số lượng Dướng Đinh thối Kháo vàng Lát Mạy chá Mạy tèo Ngát Nhãn rừng 10 Phay 11 Sến Ni Gi Gi% IVI% 3.03030 0.18510 4.10802 3.56916 9 6.06060 0.05351 1.18765 6 3.03030 0.06887 3.03030 0.06027 3.03030 0.06448 1.52843 1.33767 3.62413 2.27936 2.18398 1.43096 2.23063 3 3.03030 0.08772 3.03030 0.07183 1.59413 2.31222 0.13674 3.0346 12.1212 0.39293 8.72029 10.4207 3.03030 0.00624 0.13861 1.58445 6.06060 0.46198 10.2526 8.15663 6.06060 1.94692 2.48861 4.54760 12 Tai chua 13 Táu muối 14 Thị rừng 15 Thung 16 Trai lý 33 6.06060 0.67273 14.9296 10.4951 4 3.03030 0.29047 6.44631 3 21.2121 0.93152 20.6727 20.9424 3.03030 0.77498 17.1988 10.1145 15.1515 0.24659 5.47253 10.3120 100 100 100 4.50603 4.73831 OTC ST T Tên loài Dọc Dâu gia xoan Số lượng Dẻ gai Kháo Kháo vàng Lòng mang Mạy tèo Nghiến Ngát 10 Nhãn rừng 11 Phay Ni Gi Gi% IVI% 2.43902 0.00815 0.31348 1.37625 3 4.87804 0.30044 11.5523 8.21518 1.86252 2.15077 2.43902 0.04844 2.43902 0.11656 4.48214 3.46058 7.31707 0.12895 4.95847 6.13777 3 8.67983 10.4374 12.1951 0.22574 4.87804 0.10461 4.02262 4.45033 7.31707 0.10453 4.01954 5.66831 8 4.87804 0.14742 5.66869 5.27337 9.75609 0.20979 8.06666 8.91138 4.87804 0.18632 7.16419 2 6.02112 12 Sến đá 13 Tai chua 14 Táu muối 15 Thị rùng 16 Trám trắng 9.75609 0.26369 10.1391 9.94764 2.43902 0.07337 2.82134 2.63018 8.53564 9.14587 9.75609 0.22199 7.31707 0.11340 4.36060 5.83883 7.31707 0.34726 100 2.60074 13.3527 100 10.3348 100 Sườn: OTC STT Tên loài Số lượng Ba soi Côm Dẻ Dẻ gai Kháo Long mang Mạy tèo Mặc rạc Nghiến 10 Nhãn rừng 11 Phân mã 12 Thị lông Ni% Gi Gi% IVI% 2.56410 0.01212 1.09884 1.83147 10.2564 0.11429 1 7.69230 0.05239 4.74659 6.21945 5.12820 0.15309 13.8699 9.49907 5 6.44799 7.07015 7.69230 0.07117 10.3547 10.3055 7.69230 0.04332 3.92511 5.80870 17.9487 0.03493 3.16520 10.5569 5.12820 0.15897 14.4028 9.76553 2.56410 0.00591 0.53583 1.54997 5.12820 0.04395 3.98247 4.55534 5.12820 0.06398 5.79678 5.46249 5.12820 0.06841 6.19841 5.66330 13 14 Thôi ba Thủng mục lông 15 Trâm tía 16 Trâm trắng 39 5.12820 0.03902 3.53525 4.33172 2.56410 0.01937 1.75528 2.15969 2 6.87738 6.00279 5.12820 0.07591 5.12820 0.14688 13.3073 9.21776 100 1.10376 100 100 OTC STT Tên loài Số lượng Chòi mòi 2.702703 0.008153 Kháo 5.405405 0.106919 4.704223 5.054814 Lòng mang 5.405405 0.147293 6.480599 5.943002 Máu chó 5.405405 0.202427 8.906385 7.155895 Mạy tèo 24.32432 0.154411 6.793777 15.55905 Nghiến 8.108108 0.183328 8.066067 8.087088 Nhãn rừng 16.21622 Sến 2.702703 0.213025 9.372676 Táu muối 10.81081 0.313892 13.81062 12.31072 10 Thung 8.108108 0.462747 20.35995 14.23403 11 Trai lý 8.108108 0.229211 10.08483 9.096468 12 Vàng anh 2.702703 0.071855 3.161482 2.932092 37 Ni 100 Gi 0.17957 2.272831 Gi% IVI% 0.35871 1.530706 7.900723 12.05847 100 6.03769 100 OTC ST T Tên loài Dọc Dâu gia xoan Số lượng Dẻ gai Kháo Kháo vàng Lòng mang Mạy tèo Nghiến Ngát 10 Nhãn rừng 11 Phay Ni Gi Gi% IVI% 2.43902 0.00815 0.31348 1.37625 3 4.87804 0.30044 11.5523 8.21518 1.86252 2.15077 2.43902 0.04844 2.43902 0.11656 4.48214 3.46058 7.31707 0.12895 4.95847 6.13777 3 8.67983 10.4374 12.1951 0.22574 4.87804 0.10461 4.02262 4.45033 7.31707 0.10453 4.01954 5.66831 8 4.87804 0.14742 5.66869 5.27337 9.75609 0.20979 8.06666 8.91138 4.87804 0.18632 7.16419 2 6.02112 12 Sến đá 13 Tai chua 14 Táu muối 15 Thị rùng 16 Trám trắng 41 9.75609 0.26369 10.1391 9.94764 2.43902 0.07337 2.82134 2.63018 8.53564 9.14587 9.75609 0.22199 7.31707 0.11340 4.36060 5.83883 7.31707 0.34726 100 2.60074 13.3527 100 10.3348 100 Đỉnh: OTC ST T Tên loài Số lượng Côm De trắng Kháo vàng Kháo xanh Lòng măng cụt Ni% Gi Gi% IVI% 4.76190 0.06738 9.37983 7.07087 0.06889 9.58912 9.55646 4.76190 0.01210 1.68544 3.22367 0.06160 8.57487 14.2857 0.07016 9.76660 12.0261 0.03863 5.37692 7.45036 9.52381 9.52381 Mạy tèo 9.52381 Nghiến 9.52381 Nhãn rừng Sến đá 9.52381 10 Táu muối 9.52381 11 Thị rừng 21 9.04934 0.07606 10.5877 14.2857 0.08058 11.2167 12.7512 0.07616 10.6015 0.04637 6.45515 7.98948 4.76190 0.12045 16.7659 10.7639 1 100 0.71844 100 100 10.0558 10.0627 OTC STT Tên loài Số lượng Dẻ gai 6.451613 0.092872 5.428627 Kháo 9.677419 0.171792 10.04168 9.859548 Kháo vàng 3.225806 0.019115 1.117332 2.171569 Lòng mang 6.451613 0.049262 2.879477 4.665545 Nghiến 9.677419 Nhọc 6.451613 0.233068 13.62339 Sến đá 3.225806 0.092866 5.428264 4.327035 Táu muối 3.225806 0.037906 2.215707 2.720757 Thẩu tấu 3.225806 0.076465 4.469573 3.847689 10 Thị rừng 9.677419 0.176441 10.31342 9.995421 11 Thung 6.451613 0.294371 17.20673 11.82917 12 Trai lý 6.451613 0.126433 7.390328 6.920971 13 Trâm tía 25.80645 0.240289 31 Ni 100 Gi 0.09991 1.710791 Gi% IVI% 5.94012 5.840004 7.758712 10.0375 14.0455 19.92598 100 100 OTC STT Tên loài Số lượng Ni Nhãn rừng 12.5 Nghiến Ráu sắng 2.5 0.017663 0.616213 1.558106 Gù hường 2.5 0.18087 Kháo vàng 10 0.740462 25.83337 17.91669 Kháo xanh 2.5 0.018344 0.639989 1.569994 Lòng măng cụt 7.5 0.089217 3.112612 5.306306 Mạy tèo 13 32.5 0.264859 9.240449 20.87022 Sến đá 2.5 0.290454 10.13341 6.316706 10 Táo dại 2.5 0.037994 1.325542 1.912771 11 Thị rừng 15 0.925358 32.28406 23.64203 12 Trai lý 2.5 0.053535 1.867739 2.183869 13 Vỏ sạn 2.5 0.0314 40 100 2.8663 Gi Gi% IVI% 0.153447 5.353487 8.926744 0.062698 2.187419 3.59371 6.310226 4.405113 1.095489 1.797744 100 100 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA – PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN... 2.4 Nghiên cứu Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng Theo Trần Xuân Sinh (2004), Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) khu rừng đặc dụng, diện tích rừng tự nhiên. .. rừng KBT thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên - Xác định số quy luật phân bố lâm phần tầng gỗ tự nhiên khu bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan