Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu quy trình nuôi trồng hai loại nấm ăn và nấm dược liệu hoang dại từ vùng thất sơn, an giang

192 33 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2019, 06:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HỒ THỊ THU BA THU THẬP TU ỂN CHỌN VÀ NGHI N C U QU TR NH NU I TRỒNG H I OẠI NẤ N VÀ NẤ Ƣ C IỆU HO NG ẠI TỪ V NG THẤT SƠN N GI NG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học Mã ngành: 94 20 2001 Cần Thơ 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HỒ THỊ THU BA THU THẬP TU ỂN CHỌN VÀ NGHI N C U QU TR NH NU I TRỒNG H I OẠI NẤ N VÀ NẤ Ƣ C IỆU HO NG ẠI TỪ V NG THẤT SƠN N GI NG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học Mã ngành: 94 20 201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS TS TRẦN NH N TS I THỊ NG INH IỆU Cần Thơ 2019 LỜI CẢM TẠ Đầ Ngh Sinh Họ T ạo V K oa Sa Đại Họ ễ N a G o ứu Phát Triển Công H T Đạ ọ ầ ọ Xin chân thành c ầy PGS.TS Trầ N dẫn suốt th i gian thực hi n lu n án Dũ X Thành Hổ GS.TSKH Trịnh Tam Ki thức cần thi t kinh nghi ầy PGS.TS Phạm n tình truy ạt ki n Xin trân trọng c PGS.TS Nguyễ Vă T TS Ngôn, PGS.TS Nguyễn Hữu Hi báo suốt khóa học N Ga ạo ũ u ki Xin c e T N ọ Đ trình học t p ể N ẫ o n tình o ầy PGS.TS Nguyễ M ù T ị Minh Di PGS TS T T ọng ấp cho ki n thức quý ửi l i bi o n quý thầ ì ễn Thị T a e s Ga e ỡ T Đại Học An T ần Thu n, em ộng viên suốt Xin chân thành c a N ễ Vă ì Ha (V Đ Dựng), anh Ẩ … ất nhi u bà Núi Cấ N D ỗ trợ ỡ mang thầy trò chúng tơi suốt th i gian tìm ki m loài nấm m i Đặc bi ũ a n lý Núi Cấ ễn phí hồn tồn vé vào cổng cho thầy trò chúng tơi suốt bố ă a Xin trân trọng c ất c Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2017 i TÓM TẮT Lu “Thu th p, tuyển chọn nghiên cứu quy trình ni tr ng hai loại nấ ă ấ ợc li u hoang dại từ vùng Thấ S A Ga ” ợc thực hi n v i mục tiêu xây dựng quy trình tố ng loại nấ ă loại nấ ợc li u m i Lu ợc hoàn thành v i bốn nội dung Nội dung thứ thu th ợc 28 mẫu nấm hoang dại từ tự o ó có mẫu nấ ă ẫu nấ ợc li u, mẫu nấ ộc 11 mẫ a ịnh Dựa theo k t qu u tra kh o sát từ ịa ng th i dựa eo ặ ể ì ì ự gen Internal Transcribed S a e o ấ ợ ị nấm t ợng hoàng (Phellinus sp.), linh chi tầng (Ganoderma applanatum), nấm vân chi (Trametes sp.), nấm dai (Lentinus squarrosolus) Nội dung thứ a ị ộc tính cấp c ă ẫu nấ u ộc tính cấp chuộ ợc bố o ợng hoàng, linh chi tầng, nấm dai nấm vân chi Nội dung ti eo ịnh thành phầ ỡ ợc tính bốn lồi nấ ợc chọn K t qu cho thấy hai loài nấm nấm t ợng toàng Phellinus sp nấm dai Lentinus squarrosolus có giá trị ỡ ợ ao o ó a o nấ ợc chọ ể ti p tục nghiên X ị ộ ng diễn nấm t ợng hoàng chuột, k t qu chuộ o o ì ng th i gian thử nghi m Ti p tục thử tác dụng nấm t ợng hoàng dòng t o K562 ại trự H T116 apoptosis ợc kích hoạt, t o a ă ể a ă n ộ Nội dung cuối nghiên cứu quy trình ni tr ng nấ ă nấm dai Lentinus squarrosolus nấ ợc li u nấm t ợng hoàng Phellinus sp Quy trình ni tr ng nấm dai Lentinus squarrosolus: M ng nhân giống cấp tốt v i ngày g m PDA bổ s c dừa, môi ng nhân giống cấp hai g m lúa bổ s 5% ợc chọn v i th i gian 12 ng nuôi tr ợc chọ 90% ù a ao s ổ sung 5% cám 5% bột bắp v 70 ă ắng bịch thể qu sau 28 Đối v i quy trình ni tr ng nấm t ợng hồng Phellinus sp mơi ng nhân giống cấp tốt v PDA ng nhân giống cấp hai g m lúa bổ s 5% ợc chọn v i th i gian 12 ngày môi ng nuôi tr ợc chọ 90% ù a ao s ổ sung 5% cám 5% bột bắp v 50 ă ắng bịch nấm thể qu sau 70 ngày Từ khóa: Nấ oa ầ ấ a ấ ù T ấ S ii ấ ợ o ấ ABSTRACT The dissertation, entitled “Collecting, selecting and the studying the cultivation of a wild edible mushroom and a wild medicinal mushroom in the T a So e o A G a o e“ was o e establish the optimal procedure for cultivation of a wild edible mushroom and a wild medicinal mushroom There were four main research contents The first content was that twenty-eight wild mushroom samples were collected, whereas there were five edible mushrooms, seven medicinal mushrooms, five poisonous mushrooms and eleven unidentified mushrooms Based on the results of surveys, questionares, and morphological and Internal Transcribed Spacer sequences characteristics, five mushrooms were identified as Linh Chi Tang mushroom (Ganoderma applanatum), Van Chi mushroom (Trametes sp.), Thuong Hoang mushroom (Phellinus sp.), Dai mushroom (Lentinus squarrosolus) and Moc Ba Hue mushroom The second research content was evaluating acute toxicity of the selected mushrooms, and the results showed that all wild mushroom species were not toxic to tested mice Subsequently, all wild mushrooms were isolated using PDA medium, and only four mushrooms consisting of Linh Chi Tang mushroom, Van Chi mushroom, Thuong Hoang mushroom, Dai mushroom were successfully isolated The third research content related to determination of nutrient contents and pharmaceutical activity of the selected mushrooms As a result, Phellinus sp and Lentinus squarrosolus were selected for further experiments The sub-chronic toxicity was also evaluated on mice, and the tested mice had no effects The activity of Thuong Hoang mushroom was examined using K562 blood cancer cells and HCT116 colorectal cancer cells The cancer cells reduced when the concentrations of sample were increased The final content focused on the cultivation of Phellinus sp and Lentinus squarrosolus For the Lentinus squarrosolus mushroom, the best medium for the first propagation was PDA added coconut milk with days growth in vitro; the best medium for the second propagation was intact rice + 5% rice bran with 12 days developing in the culture bottle; and the optimal medium for fruit body development with high yield was 90% rubber sawdust + 5% rice bran + 5% corn flour with 70 days full development and 28 days for harvesting of fruit bodies For the Phellinus sp mushroom, the best medium for the first propagation was PDA with days growth in vitro; the best medium for the second propagation was intact rice + 5% rice bran with 12 days in the culture bottle; and the optimal medium for fruit body development with high yield was 90% rubber sawdust + 5% rice bran + 5% corn flour with 50 days for full development and 70 days for harvesting of fruit bodies Key words: wild mushroom in the That Son region, Phellinus sp., Trametes sp., Ganoderma applanatum and Lentinus squarrosolus iii CAM KẾT KẾT QUẢ T a oa ì ứu b n thân thầy ng dẫn Các số li u, k t qu trình bày lu ự a ợc công bố lu o Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Tác giả luận án PGS TS Trần Nhân ũng Hồ Thị Thu Ba iv MỤC LỤC ỤC ỤC v NH S CH ẢNG viii NH S CH H NH x DANH MỤC C C TỪ VIẾT TẮT xii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1 Đ t vấn ề 12 c ti u v n i dung nghi n c u Mụ …………………… ……… ………………………… … 2 Nộ ứ ………………………………………… …… Đ i tƣ ng v ph m vi nghi n c u Đố ứ ………………………………… ………… ứ ……………………………………………… ợ 132P 1.4 Những óng góp ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án CHƢƠNG TỔNG QU N TÀI IỆU 21 h i qu t nấm trồng 1 Nấ s 212G ị 2.1.3 Nấ ă ọ ấ ỡ ……………… …………… ………… ợ ấ … …………… …… phát triể ữ ……………… … 2 Sự ph t triển nghề trồng nấm 10 11 …………… 11 2.2.2 Sự phát triển ngh tr ng nấm th gi ………………………… 12 Vi Na ………………………… 15 2.2.1 Lịch sử phát triển ngh tr ng nấ 2.2.3 Sự phát triển ngh tr ng nấm ă ấ ợc li C ng nghệ trồng nấm 231S ì Meo ố ấ ng nấ … … ……………………… ………………………………………… ………… 233 ấ G eo 235 16 ă eo só ( ủ a ấ 16 17 …… ……………… 17 ……………………………… ……………… 18 ……………… ……… 19 ố Định danh nấm ăn v nấm dƣ c liệu 20 C c phƣơng ph p x c ịnh ho t tính gây c tế b o v chế tác ng kh ng ung thƣ m t s loài nấm dƣ c liệu 22 v 2.6 Các nghiên c u có li n quan 23 Vi Na 2.6.1 Các nghiên cứu v khu h nấm ă 25 CHƢƠNG PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PH P NGHI N C U 27 Phƣơng tiện nghi n c u 27 311T 27 a ịa 312N ể ợc li u Vi Na 23 ………… 2.6.2 Các nghiên cứu v nấ ấ ……………………… ………………………………………… … …………………………………… ………… …… 3 Hóa ấ …………………………………………………………… 314T ị ụ 27 27 ụ ……………………………… ……… ………… 27 Phƣơng ph p nghi n c u 28 321S ột số o ấ n vùng rừng núi Thấ S AG u tra kh o s ịa ì a o ấm sử dụ ợ ịnh 28 danh loài nấm ……………………………………… 322X nấ ị ộc tính cấp, phân l p gi i trình tự gen lồi nấ ợc li u hoang dại không chứa ộ …………… 323 X ịnh thành phầ ỡ ợ ộ diễn thử ộng nấm dòng t o trự ……………………………………………… … … ă 29 ng ại 33 3.2.4 Nghiên ì o ỉnh hai chủng nấ ợc tuyển chọ ………………………… …… …… 43 CHƢƠNG ẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48 Sƣu tập m t s lo i nấm lớn vùng rừng núi Thất Sơn n Giang iều tra khảo s t ngƣời dân ịa phƣơng tìm c c lo i nấm sử d ng ƣ c ịnh danh loài nấm 48 4.1.1 Thu th p mẫu nấm l n ……………………… …………………… 48 Đ u tra kh o sát mẫu nấ 53 Định danh loài nấ ợc chọ ………… ……………… ợc chọ eo ì ………………… 54 X c ịnh c tính cấp, phân lập giải trình tự gen loài nấm ăn v nấm dƣ c liệu hoang d i khơng ch a c tính 58 421 X ị ộc tính cấp mẫu nấ ợc chọn từ ịa …………………………………………………………………… 58 4.2.2 Phân l p loài nấ ợc chọn lọc ……………………… 63 4.2.3 Gi i trình tự ITS ịnh lồi dựa o ặ ểm hình thái trình 65 tự ITS …………………………………………………………………… vi X c ịnh thành phần dinh dƣỡng dƣ c tính c tính b n trƣờng diễn thử t c ng nấm dòng tế b o ung thƣ m u v ung 68 thƣ i trực tr ng 431X ịnh thành phầ ỡ ợ ng diễ … 68 432X ịnh thành phầ ợc tính hai mẫu nấm linh chi tầng ợ o …………………………………………………………… 69 433 X ị ộ ng diễn nấm t ợng hoàng …………………………………………………………………………… 71 434 X ịnh kh ă ụng v i t o nấm t ợng hoàng Phellinus s ………………………………………… …………… 81 4.4 Nghiên c u quy trình c ng nghệ nu i trồng ho n chỉnh hai chủng nấm ã ƣ c tuyển chọn 85 4.4.1 Nghiên cứu quy trình ni tr ng nấm dai Lentinus squarosolus…… 85 ợng hoàng Phellinus sp 93 4.4.2 Nghiên cứu quy trình ni tr ng nấm t CHƢƠNG ẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Kiến nghị 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 120 vii F28: Số ợ ầ NGÀY ứ STT aso (*MID (%/ NGÀY 28 ứ 0,4 g/kg 0,4 g/kg 0.30 0.30 0.20 0.20 0.40 0.30 0.50 0.50 0.40 0.20 0.30 0.50 0.30 0.30 0.30 0.30 TB 0.35 0.28 0.33 0.38 SEM 0.03 0.02 0.09 0.08 F29: Số ợ ể ầ (PLT (K/µL NGÀY STT ứ ộ ộ NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 1038.00 1197.00 861.00 1339.00 956.00 1015.00 1166.00 861.00 1271.00 1222.00 917.00 857.00 1023.00 1283.00 1098.00 1076.00 TB 1072.00 1179.25 1010.50 1033.25 SEM 68.69 57.65 72.42 114.03 F30: Số ợ ể ầ (PLT (K/µL NGÀY STT ứ ộ ự NGÀY 30 v/kg ứ v/kg 1357.00 1445.00 956.00 951.00 716.00 887.00 706.00 786.00 851.00 1035.00 457.00 910.00 907.00 1435.00 707.00 1057.00 TB 957.75 1200.50 706.33 926.00 SEM 138.99 141.55 144.05 56.01 162 ự F.3 Sinh hóa chu t nghiên c u F31: GOT (U/L ộ NGÀY ứ STT NGÀY 28 ứ 0,4 g/kg 0,4 g/kg 30 47 23 37 42 42 51 33 44 42 40 42 44 42 35 35 TB 40.00 43.25 37.25 36.75 SEM 3.37 1.25 5.81 1.93 F32: GOT (U/L ộ NGÀY STT ứ ự NGÀY 28 ứ 0,4 g/kg 0,4 g/kg 44 37 30 30 37 47 33 33 37 51 40 37 42 67 40 37 TB 40.00 50.50 35.75 34.25 SEM 1.78 6.24 2.53 1.70 F33: GPT (U/L NGÀY STT ứ ộ NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 57 49 41 41 45 49 61 53 49 39 45 45 53 53 41 45 TB 51.00 47.50 47.00 46.00 SEM 2.58 2.99 4.76 2.52 163 F34: GPT (U/L ộ NGÀY ứ STT ự NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 53 41 57 41 39 49 41 41 49 45 53 41 53 46 57 53 TB 48.50 45.25 52.00 44.00 SEM 3.30 1.65 3.79 3.00 F35: ea ( / NGÀY NGÀY 28 0,4 g/kg ứ STT ộ ứ 0,4 g/kg 0.6 0.5 1.5 1.2 0.6 0.7 1.3 0.6 0.7 1.2 1.4 0.5 0.7 1.2 1.3 TB 0.58 0.65 1.23 1.30 SEM 0.03 0.05 0.10 0.04 F36: ea ( NGÀY STT ứ / ộ ự NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 0.7 0.8 1.3 1.3 0.7 0.9 1.2 1.1 0.7 0.8 1.2 1.1 0.7 0.6 1.3 TB 0.70 0.78 1.18 1.20 SEM 0.00 0.06 0.06 0.06 164 F37: U ea ( / NGÀY ộ NGÀY 28 ứ 0,4 g/kg ứ 56.5 45.6 68.4 57.3 41.1 45.6 56.8 51.7 40.2 50.3 66.2 54.6 46.9 46.3 59.9 52.4 TB 46.18 46.95 62.83 54.0 SEM 3.75 1.13 2.70 1.26 STT F38: U ea ( / NGÀY ộ 0,4 g/kg ự NGÀY 28 ứ 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 75.5 60.8 70.4 60.8 67.7 54.3 60.4 53 36.2 71.1 50.6 44.1 53.2 50.7 48.1 50.1 TB 58.15 59.23 57.38 52.00 SEM 8.65 4.48 5.09 3.47 STT F39: TRIGLY ERIDE ( NGÀY STT ứ / ộ NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 77 83 94 107 65 64 148 127 62 67 102 83 72 67 131 107 TB 69.00 70.25 118.75 106.00 SEM 3.39 4.31 12.58 9.00 165 F40: TRIGLY ERIDE ( NGÀY STT ộ ứ 0,4 g/kg 135 82 103 151 78 73 117 137 84 137 122 93 95 79 104 112 TB 98.00 92.75 111.50 123.25 SEM 12.83 14.87 4.73 12.91 F41: oe ( / NGÀY STT ứ ộ NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 4.4 5.9 5.4 4.2 4.4 5.5 5.5 4.1 4.2 5.4 5.7 4.2 4.3 5.2 5.6 TB 4.23 4.23 5.50 5.55 SEM 0.06 0.09 0.15 0.06 F42: P o e ( / NGÀY STT ứ ự NGÀY 28 0,4 g/kg ứ / ộ ự NGÀY 28 0,4 g/kg ứ 0,4 g/kg 4.2 4.6 5.8 4.3 4.6 6.4 5.3 4.2 4.7 6.8 5.6 4.2 4.6 5.8 5.9 TB 4.23 4.63 6.25 5.65 166 SEM 0.02 0.03 0.22 0.13 Hình F1.: Gi i phẩu chuột nghiên cứu Hình F2: Tiêu b n gan chuột th n chuột 167 PHỤ LỤC G: CÁC BẢNG THÍ NGHIỆM NI TRỒNG NẤM G.1 Quy trình ni trồng nấm dai Lentinus squarroolus G.1.1 Thí nghiệm x c ịnh m i trƣờng cấy chuyền nấm dai t t B G1: Độ a sa nấm loạ ng MT Ống Nghi m Raper PDA PDA bổ sung PDA bổ sung c dừa muối khoáng 2.2 1.8 3.4 2.5 2.6 2.2 2.7 1.8 2.3 2.5 2.7 2.2 3.5 2.5 2.4 TB 2.46 2.1 2.9 2.2 B G2: Độ a sa nấm loạ ng MT Ống Nghi m Raper PDA PDA bổ sung PDA bổ sung c dừa muối khoáng 6.3 3.5 3.5 7.3 4.5 7.1 5.3 4 5.8 5.5 4.5 4.5 4.5 4 TB 5.12 5.02 5.62 4.1 B ng G3: Độ a sa nấm loạ ng MT Ống Nghi m Raper PDA PDA dừa 5.5 8.5 4.5 4.5 8 4.5 6.5 5.5 168 c PDA bổ sung khoáng 6.5 5.5 4.5 TB 6.7 4.9 B ng G4: B ng phân tích ANOVA ộ lan sa ừng loạ ng raper, PDA, PDA bổ s c dừa PDA bổ sung khoáng Ngu n bi ộng Độ tự Tổng bình Trung ì Nghi m thức 1.9135 0.6378 Sai số TN 16 2.3920 0.1495 Tổng 19 4.3055 bình F tính Giá trị P 4.27 0.0125 B ng G5: B ng phân tích ANOVA ộ a sa ừng loạ ng raper, PDA, PDA bổ s c dừa PDA bổ sung khoáng Ngu n bi ộng Độ tự Tổng bình Trung ì Nghi m thức 6.0215 2.0072 Sai số TN 16 20.824 1.3015 Tổng 19 26.8455 bình F tính Giá trị P 1.54 0.2422 B ng G6: B ng phân tích ANOVA ộ a sa ừng loạ ng raper, PDA, PDA bổ s c dừa PDA bổ sung khống Ngu n bi ộng Độ tự Tổng bình Trung ì Nghi m thức 13.05 4.35 Sai số TN 16 22 1.375 Tổng 19 35.05 G.1.2 Thí nghiệm B ng G7: Số a 50% nấ bình F tính Giá trị P 3.16 0.0534 Da ng nhân giống Gạo lứt Hạt lúa – cám Hạt bắp gạo 5% Hạ 13 14 Bị nhiễm 12 14 Bị nhiễm 10 14 16 Bị nhiễm 10 14 Bị nhiễm MT BNB 169 u xanh 11 13 TB 12.8 13.2 a B ng G8: Số Bị nhiễm 100% nấm Dai loạ ng Gạo lứt Hạt lúa – cám Hạt bắp gạo 5% Hạ 14 27 27 Bị nhiễm 14 18 25 Bị nhiễm 17 25 25 Bị nhiễm 20 20 25 Bị nhiễm 20 25 20 Bị nhiễm TB 17 23 24.4 MT BNB B ng G9: B ng phân tích ANOVA so sánh th loạ ng hạt Ngu n bi ộng Độ tự Tổng Giá trị P 8.57 0.0049 53.73 26.87 Sai số TN 12 37.60 3.13 Tổng 14 91.33 B ng G10: B ng phân tích ANOVA so sánh th loại môi ng hạt Độ tự Tổng 7.65 0.0072 77.27 Sai số TN 12 121.20 10.10 Tổng 14 275.73 Túi nilon ợc 100% Giá trị P 154.53 Mù khơng sung a bình F tính MT a bình Trung ì Nghi m thức G.1.3 Thí nghiệm B ng G11: Số a ợc 50% bình F tính ộng a bình Trung ì Nghi m thức Ngu n bi a u xanh ợc 50% nấm loạ a Mù a ổ bổ sung bột bắp chất 5% ỡng 170 ng Mù a ổ Mù a ổ sung bột bắp sung 5% cám bột bắp 5% gạo 5% 41 32 45 63 53 41 35 63 60 60 45 60 60 60 50 64 50 45 55 63 TB 52.8 47.6 46 62.6 a B ng G12: Số ng ợc 100% nấm loại môi Túi nilon Mù không sung 63 60 63 83 80 64 60 84 80 79 63 75 87 78 75 80 70 80 83 85 TB 76 72.2 68.8 81.4 MT a Mù a ổ bổ sung bột bắp chất 5% ỡng Mù a ổ Mù a ổ sung bột bắp sung 5% cám bột bắp 5% gạo 5% B ng G13: B ng phân tích ANOVA so sánh th loạ ù a Ngu n bi ộng Độ tự Tổng bình Trung ì Nghi m thức 840.55 280.18 Sai số TN 16 1081.20 67.57 Tổng 19 1921.75 B ng G14: B ng phân tích ANOVA so sánh th loạ ù a Ngu n bi ộng Độ tự Tổng a a ợc 50% bình F tính Giá trị P 4.15 0.0237 a a ợc 100% bình Trung ì bình F tính Giá trị P 2.01 0.1538 Nghi m thức 438 146.0 Sai số TN 16 1164.80 72.80 Tổng 19 1602.80 171 G.2 Nuôi trồng nấm thƣ ng hồng G.2.1 Thí nghiệm B ng G15: Độ a sa giống cấp nấ T ợng Hoàng (cm) eo õ loạ ng nhân Môi Ống Nghi m Môi Môi Môi ng PDA ng PDA c dừa ng Raper 3.2 2.7 1.8 3.1 3.3 2.8 2.1 2.9 3.3 3.7 2.6 3.3 3.8 2.8 3.5 2.7 2.3 3.8 TB 3.32 2.94 2.46 3.22 ng tự nhiên B ng G16: B ng phân tích ANOVA so sánh th ng Raper, PDA, PDA bổ s c dừa ngày Ngu n bi n Tổng bình Trung Độ tự ộng ì Nghi m thức 2.25 0.74 Sai số TN 16 3.28 0.2 Tổng 19 5.5 CV = 15 % a bình B ng G17: Độ a sa eo õ loạ ng nhân giống cấp nấ T ợng Hồng (cm) Mơi ng PDA c dừa Mơi 4.4 4.2 4.4 5.4 2.9 5.7 5.6 4.3 3.3 4.7 5.5 3.9 4.8 Ống Nghi m Môi Môi ng Raper DA 4.4 ngP 172 ấm lan ng tự nhiên sau ng tự nhiên F tính 3.62 ng mơi 5.8 4.4 3.2 4.6 TB 5.04 4.8 3.5 4.96 B ng G18: B ng phân tích ANOVA so sánh th ng Raper, PDA, PDA bổ s c dừa ngày Ngu n bi n Tổng bình Trung Độ tự ộng ì Nghi m thức 7.85 2.62 Sai số TN 16 5.04 0.31 Tổng 19 12.9 CV= 12.3 % a ấm lan ng tự nhiên sau bình F tính 8.3 B G19: Độ a sa eo õ loạ ng nhân giống cấp nấ T ợng Hoàng (cm) ng môi Môi ng PDA c dừa Môi 5.5 6.9 6.5 5.4 6.5 6.4 7.2 5.2 7.2 7.4 6.1 5.5 6.5 6.5 7.3 4.6 6.5 TB 6.86 6.52 5.24 6.72 Ống Nghi m Môi Môi ng Raper DA 7.5 ngP ng tự nhiên B ng G20: B ng phân tích ANOVA so sánh th ng Raper, PDA, PDA bổ s c dừa ngày Ngu n ộng bi n Độ tự Tổng bình Trung ì a ấm lan ng tự nhiên sau bình F tính Nghi m thức 8.28 2.76 11.22 Sai số TN 16 3.94 0.25 Tổng 19 12.23 CV = 7.8 % G.2.2 Thí nghiệm B ng G21: Số a 50 % nấ T ợng Hoàng loại ng nhân giống cấp nấ T ợng Hồng (ngày) 173 Bình c biển Gạo lứt Hạt lúa – cám Hạt bắp gạo 5% Hạ 7 6 10 10 6 11 TB 6.2 6.4 7.8 9.6 B ng G22: B ng phân tích ANOVA so sánh th a ng hạt gạo lứt, hạt lúa, hạt bắp hạt u xanh Ngu n ộng bi n Nghi m thức Sai số TN Tổng CV = 11.5 % Độ tự Tổng 16 19 37 12 49 bình Trung ì u xanh ấm lan 50 % bình 12.33 0.75 F tính 16.44 B ng G23: Số a 100 % nấ T ợng Hoàng loại ng nhân giống cấp nấ T ợng Hồng (ngày) Bình Gạo lứt Hạt lúa – cám gạo 5% Hạt bắp Hạ c biển u xanh 12 13 12 15 11 13 12 16 10 12 14 16 12 12 13 15 11 11 13 17 TB 11.2 12.2 12.8 15.8 B ng G24: B ng phân tích ANOVA so sánh th a ấm lan 100 % ng hạt gạo lứt, hạt lúa, hạt bắp hạ u xanh Ngu n bi n Độ tự Tổng bình Trung bình F tính ộng ì Nghi m thức 58 174 19.6 28 Sai số TN Tổng CV= 6.4 % 16 19 11.2 70 0.7 G.2.3 Thí nghiệm B ng G25: Số a 50 % nấ T ợng Hoàng loại ng nhân giống cấp nấ T ợng Hồng (ngày) Bình c biển Mù a ổ Mù a ổ sung bột bắp sung 5% cám 5% 5% gạo cám gạo Mù a ổ sung bột bắp 5% 10% cám gạo 7 10 6 10 11 7 TB 9.8 6.8 6.4 B ng G26: B ng phân tích ANOVA so sánh th a ấm lan 50 % ù a ổ sung % cám gạo ù a ổ sung % bột bắp % cám gạo ù a ổ sung % bột bắp 10% cám gạo Ngu n ộng bi n Nghi m thức Sai số TN Tổng CV= 8.2 % Độ tự Tổng bình Trung ì 12 14 34.53 4.8 39.33 17.27 0.4 bình F tính 43.17 B ng G27: Số a 100 % nấ T ợng Hoàng loại ng nhân giống cấp nấ T ợng Hồng (ngày) Bình c biển Mù a ổ Mù a ổ sung bột bắp sung 5% cám 5% 5% gạo cám gạo Mù a ổ sung bột bắp 5% 10% cám gạo 11 10 10 175 11 9 13 9 12 10 12 9 TB 11.8 9.4 9.2 B ng G28: B ng phân tích ANOVA so sánh th a ấm lan 50 % ù a ổ sung % cám gạo ù a ổ sung % bột bắp % cám gạo ù a ổ sung % bột bắp 10% cám gạo Ngu n ộng bi n Nghi m thức Sai số TN Tổng CV = 6.2 % Độ tự Tổng bình Trung ì 12 14 20.93 4.8 25.73 10.47 0.4 176 bình F tính 26.17 ... TÓM TẮT Lu Thu th p, tuyển chọn nghiên cứu quy trình ni tr ng hai loại nấ ă ấ ợc li u hoang dại từ vùng Thấ S A Ga ” ợc thực hi n v i mục tiêu xây dựng quy trình tố ng loại nấ ă loại nấ ợc li... sử dụng a ợc nghiên cứu nuôi tr ng thu từ vùng rừng núi Thấ S A Giang 1.4 Những óng góp ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Lu n án mang tính m i nghiên cứu v hai loại nấm hoang dại hi n di n... giá trị X ịnh số thành phầ hai loại nấ ợc li ộ nấm t o ại trự hoang dại m i (4) Nội dung 4: Nghiên cứu quy trình cơng ngh loại nấ ợc chọn ợc tính loại nấm ợc tính quan trọng ng diễn thử tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu quy trình nuôi trồng hai loại nấm ăn và nấm dược liệu hoang dại từ vùng thất sơn, an giang , Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu quy trình nuôi trồng hai loại nấm ăn và nấm dược liệu hoang dại từ vùng thất sơn, an giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn