ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG môi TRƯỜNG và đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN lý tại KHU CÔNG NGHIỆP TẰNG LOỎNG, HUYỆN bảo THẮNG, TỈNH lào CAI

79 135 1
  • Loading ...
1/79 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2019, 14:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HỒNG KHANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI KCN TẰNG LOỎNG, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Thái Nguyên - 2016 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HỒNG KHANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI KCN TẰNG LOỎNG, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số ngành: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Dư Ngọc Thành Thái Nguyên - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Lê Hồng Khanh Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể, cá nhân ngồi trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc TS Dư Ngọc Thành người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường; Ban quản lý khu kinh tế; sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp Tằng Loỏng quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, quý báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Hồng Khanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát .4 2.2 Mục tiêu cụ thể .4 Ý nghĩ đề tài .4 3.1.Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .5 1.1 Cơ sở khoa học .5 1.1.1 Cơ sở lí luận 1.2 Tổng quan trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp giới Việt Nam 1.2.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp giới 1.2.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp Việt Nam 1.3.Quản lý ô nhiễm môi trường khu công nghiệp giới Việt Nam 11 1.3.1 Quản lý ô nhiễm môi trường khu công nghiệp giới 11 1.3.2.Quản lý ô nhiễm môi trường KCN Việt Nam .15 1.4 Thực trạng công tác quản lý môi trường KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 21 1.4.1 Công tác quan trắc kiểm sốt khí thải, nước thải 22 1.4.2 Công tác thanh, kiểm tra 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu .24 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 24 2.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa .25 2.4.3 Phương pháp thống kê 25 2.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích 25 2.4.5 Các thiết bị quan trắc phân tích 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Thực trạng môi trường khu công nghiệp Tằng Loỏng 28 3.1.1 Đặc điểm nguồn thải sở sản xuất khu công nghiệp Tằng Loỏng 28 3.1.2 Thực trạng môi trường không khí 29 3.1.3 Thực trạng môi trường nước 39 3.1.4 Thực trạng thu gom, xử lý chất thải rắn 45 3.2 Thực trạng công tác quản lý BVMT KCN Tằng Loỏng 49 3.2.1 Công tác quản lý Nhà nước bảo vệ mơi trường sở ban, ngành quyền địa phương 49 3.2.2 Công tác quản lý BVMT doanh nghiệp sản xuất KCN .51 3.2.3 Tồn tại, khó khăn, vướng mắc .56 3.3 Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nguồn thải KCN Tằng Loỏng 57 3.3.1 Giải pháp Đầu tư sở hạ tầng .57 3.3.2 Giải pháp quản lý BVMT KCN Tằng Loỏng .57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 Kiến nghị .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT BTNMT: Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT: Bảo vệ môi trường BQL: Ban Quản lý CNH-HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ĐTM: Đánh giá tác động môi trường KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất KKT: Khu kinh tế KHCN&MT: Khoa học Công nghệ Môi trường QLNN: Quản lý Nhà nước UBND: Ủy ban nhân dân Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Vị trí lấy mẫu mơi trường khơng khí KCN Tằng Loỏng 25 Bảng 2.2 Vị trí lấy mẫu nước mặt KCN Tằng Loỏng 26 Bảng 3.1a: Lưu lượng khí thải Nhà máy sản xuất hóa chất vận hành KCN Tằng Loỏng,huyện Bảo Thắng 29 Bảng 3.1b: Lưu lượng khí thải nhà máy sản xuất phân bón phụ gia thức ăn gia súc vận hành KCN Tằng Loỏng,huyện Bảo Thắng 30 Bảng 3.1c: Lưu lượng khí thải nhà máy sản xuất luyện kim vận hành KCN Tằng Loỏng,huyện Bảo Thắng 31 Bảng 3.2a: Lưu lượng khí thải quan trắc nhà máy sản xuất hóa chất vận hành KCN Tằng Loỏng 32 Bảng 3.2b: Lưu lượng khí thải quan trắc nhà máy sản xuất phân bón phụ gia thức ăn gia súc vận hành KCN Tằng Loỏng 33 Bảng 3.2c: Lưu lượng khí thải quan trắc nhà máy sản xuất luyện kim vận hành KCN Tằng Loỏng 34 Bảng 3.3: Kết phân tích mơi trường khơng khí Q I năm 2015 KCN Tằng Loỏng .35 Bảng 3.4: Kết phân tích mơi trường khơng khí Q II năm 2015 KCN Tằng Loỏng .35 Bảng 3.5: Kết phân tích mơi trường khơng khí Q III năm 2015 KCN Tằng Loỏng .36 Bảng 3.6: Kết phân tích mơi trường khơng khí Q IV năm 2015 KCN Tằng Loỏng .36 Bảng 3.7: Kết phân tích mơi trường khơng khí KCN Tằng Loỏng tháng 4/2016 37 Bảng 3.8: Kết phân tích mẫu nước suối Khe chom KCN Tằng Loỏng .40 Bảng 3.9: Kết phân tích mẫu nước suối Cống Cù-KCN Tằng Loỏng .41 Bảng 3.10: Kết phân tích mẫu nước suối Trát KCN Tằng Loỏng .42 Bảng 3.11: Kết phân tích mẫu nước suối Mã Ngan – KCN Tằng Loỏng 43 Bảng 3.12: Kết phân tích mẫu nước suối thơn Phú Hà, xã Phú Nhuận .44 Bảng 3.13: Danh sách dự án KCN Tằng Loỏng thẩm định phê duyệt công nghệ 52 Bảng 3.14 Danh sách nhà máy phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 56 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Sơ đồ ngun tắc mối quan hệ hệ thống quản lý môi trường KCN 18 Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản lý KCN Tằng Loỏng .21 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lào Cai phấn đấu trở thành tỉnh phát triển vùng trung du miền núi Bắc Bộ Quan điểm tỉnh tập trung ưu tiên đầu tư phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy tiềm mạnh tỉnh, đặc biệt quan tâm đến phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến sâu khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón, hóa chất gắn với bảo vệ mơi trường Trong đó, KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng KCN trọng điểm tỉnh Lào Cai tập trung nhiều nhà máy sản xuất hóa chất luyện kim bao gồm: sản xuất phốt vàng, Apatit; luyện đồng; luyện gang thép, sản xuất axit, phân, hoạt động sản xuất sở KCN góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương Khu công nghiệp Tằng Loỏng thành lập Quyết định số: 601/QĐUBND ngày 15/3/2011 UBND tỉnh Lào Cai việc thành lập KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Tổng diện tích: 1.100 theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 10/2/2011 UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỷ lệ 1/2000 Trong đất quy hoạch cho khu cơng nghiệp 653,21ha Tính đến thời điểm Khu cơng nghiệp có 28 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 16.699 tỷ đồng, với 15 dự án thuộc thành phần sản xuất chế biến sâu khoáng sản vào hoạt động sản xuất ổn định Với tổng lượng chất thải tổng hợp 15 dự án hoạt động ổn định KCN Tằng Loỏng tính tốn sơ sau: Tổng lượng nước thải phát sinh KCN Tằng Loỏng 23.385 m3/ngày đêm, đó: Nước thải sinh hoa ̣t 662,472 m3/ngày đêm; nước thải công nghiê ̣p 214.417,08 m3/ngày.đêm; tổng lượng chất thải rắn phát sinh KCN Tằng Loỏng 1.253.961 tấn/năm (chủ yếu xỉ thải) Cụ thể khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường thống kê theo Báo cáo ĐTM sở theo nhóm sau: Nhóm sản xuất hóa chất (gồm nhà máy sản xuất phốt axit): 138.860 tấn/năm; Nhóm sản xuất phân bón 56 Bảng 3.14 Danh sách nhà máy phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên sở sản xuất, kinh doanh Quy mô công suất Ghi CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT PHỐT PHO VÀNG 18.000 tấn/năm (02 Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai Công ty Cổ phần Phốt vàng Lào Cai 10.000 tấn/năm Công ty Cổ phần phốt Việt Nam 6.000 tấn/năm Công ty TNHH phốt vàng Việt Nam 19.800 tấn/năm Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang 18.000 tấn/năm lò) CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT PHÂN BĨN - Phân bón supe lân: Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco 80.000 tấn/năm Lào Cai Phân NPK: 80.000 tấn/năm Công ty Cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai Cơng ty Cổ phần DAP số – VINACHEM (Nhà máy sản xuất phân bón Điamon phốt phát 330.000 tấn/năm (DAP) số 2) (Nguồn: Sở Công thương tỉnh lào Cai, 2015 báo cáo tổng hợp doanh nghiệp phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất) 3.2.3 Tồn tại, khó khăn, vướng mắc - Khu cơng nghiệp chưa đầu tư đồng sở hạ tầng; chưa có hệ thống xử lý chất thải tập trung (nước thải, chất thải rắn ) việc xác định lưu lượng chất thải nước thải doanh nghiệp khó - Chưa có hệ thống quan trắc khơng khí tự động xảy cố ô nhiễm môi trường không khí khơng xác định vị trí điểm phát thải, nồng độ, tiêu ô nhiễm đặc trưng nhà máy để quy trách nhiệm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 57 - Công tác phối hợp quản lý nhà nước khu cơng nghiệp có chồng chéo sở, ngành có liên quan 3.3 Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nguồn thải KCN Tằng Loỏng 3.3.1 Giải pháp Đầu tư sở hạ tầng 3.3.1.1 Khí thải - Đầu tư lắp đặt thí điểm 01 trạm quan trắc mơi trường khơng khí tự động theo hướng gió chủ đạo Hoạt động Trạm quan trắc mơi trường tự động, liên tục góp phần xác định thay đổi diễn biến chất lượng môi trường khơng khí qua thơng số đặc trưng nhà máy sản xuất như: Khí NO; NO2; NOx; SO2; CO Giúp xác định nhanh sớm phát khoanh vùng nhiễm theo vị trí nhà máy đồng thời cung cấp số liệu liên tục, tức thời, thời gian phục vụ cho công tác quản lý lĩnh vực môi trường Cảnh báo kịp thời diễn biến mơi trường từ đề xuất biện pháp phù hợp để quản lý, xử lý giải xung đột môi trường Giúp quan quản lý giám sát, xác định quy trách nhiệm cho sở sản xuất việc gây ô nhiễm môi trường khơng khí 3.3.2.2 Nước thải - Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung nhằm thu gom xử lý toàn nước thải phát sinh nhà máy đặc biệt nước mặt chảy tràn nước mặt từ bãi thải nhà máy sản xuất KCN Tằng Loỏng nhằm giảm thiểu nguy gây ô nhiếm nguồn nước 3.3.2.3 Chất thải rắn - Đầu tư xây dựng khu vực chôn lấp, xử lý chất thải rắn tập trung 3.3.2 Giải pháp quản lý BVMT KCN Tằng Loỏng 3.3.2.1 Trách nhiệm doanh nghiệp sản xuất - Đầu tư, xây dựng, vận hành cơng trình xử lý mơi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp thẩm quyền phê duyệt - Rà sốt lại tồn hạng mục cơng trình, cơng nghệ, máy móc thiết bị đầu tư cho sản xuất xử lý môi trường thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch thay thế, nâng cấp, đảm bảo hiệu quả, hiệu suất sản xuất, giảm thiểu chất thải, ô nhiễm môi trường 58 - Quản lý, theo dõi chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn) đầu ra; xác định cụ thể khối lượng nguyên liệu, sản phẩm, chất thải sở cân vật chất - Bố trí cán phụ trách trực tiếp có chun mơn mơi trường để tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp thực tốt công tác quản lý mơi trường sở - Có giải pháp thu gom toàn nước thải phát sinh trình thải xỉ, hồ chứa phải có biện pháp gia cố, lót đáy tránh thẩm thấu ngồi mơi trường; cơng trình xử lý nước thải tuần hồn phải xử lý đảm bảo, khơng thất ngồi mơi trường - Tồn hệ thống nước mặt, nước mưa chảy tràn phải có hệ thống thu gom phải bố trí 01 điểm xả thải ngồi mơi trường để thực giải pháp đấu nối hệ thống xử lý nước thải tập trung - Đối với bãi chứa chất thải rắn: Các doanh nghiệp phải gia cố, lót đáy, xây tường bao, xây dựng hệ thống thu gom nước thải đảm bảo khơng rò rì ngồi mơi trường - Đánh giá lại hiệu suất xử lý khí thải (theo số liệu đo đạc thực tế lớn so với đánh giá ban đầu); Thực việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động 3.3.2.2 Trách nhiệm quan quản lý nhà nước - Tăng cường công tác kiểm tra đột suất định kỳ, giám sát việc thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường đơn vị sản xuất KCN Nếu đơn vị cố tình khơng thực báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định - Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn cho người Luật bảo vệ môi trường văn luật Những đơn vị, cá nhân có thành tích cơng tác bảo vệ mơi trường cần khen thưởng phê bình trường hợp vi phạm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài nghiên cứu “đánh giá thực trạng môi trường đề xuất giải pháp quản lý KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” sở sử dụng công cụ, phương pháp nghiên cứu chọn lọc, hiệu quả, xây dựng tranh tổng thể trạng môi trường KCN Tằng Loỏng Kết Đề tài tiếp tục khẳng định phù hợp tính khoa học phương pháp luận nghiên cứu; Tuy nhiên, tác giả cố gắng thơng qua q trình khảo sát, thu thập thông tin, để đánh giá cụ thể thực trạng mơi trường, sở đề tài rút vấn đề sau: - Về chất lượng mơi trường: + Mơi trường khơng khí: Tổng lưu lượng khí thải có xu hướng tăng + Mơi trường nước: Chất lượng nước suối có tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép: Suối Khe Chom 04 tiêu vượt tiêu chuẩn: Chỉ tiêu Amoni (NH4+) vượt 4,47 lần; tiêu Photphat (PO43-) vượt 14,4 lần; Chỉ tiêu cadimi vượt 1,2 lần; tiêu Fe vượt 1,23 lần Suối Cống Cù: Chỉ tiêu COD vượt 3,27 lần; tiêu BOD5 vượt 1,68 lần; tiêu Amoni (NH4+) vượt 2,62 lần; tiêu Nitrit vượt 2,48 lần; Chỉ tiêu cadimi vượt 1,2 lần Suối Trát tiêu BOD5 vượt 1,02 lần; tiêu Nitrit vượt 1,04 lần; Chỉ tiêu Fe vượt 1,05 lần Suối Mã Ngan Chỉ tiêu Fe vượt 1,99 lần - Về sở hạ tầng BVMT: Chưa đầu tư đồng hệ thống xử lý chất thải tập trung Kiến nghị Từ thực trạng vấn đề môi trường khu công nghiệp phát triển công nghiệp thời gian tới có thêm nhiều nhà máy vào hoạt động DAP; nhà máy sản xuất axit trích ly nhà máy gang thép khơng có giải pháp đồng vấn đề xử lý, quản lý môi trường tổng thể khu công nghiệp Tằng Loỏng mức độ tác động đến mơi trường xung quanh cộng đồng dân cư vấn đề nguy cố môi trường ngày lớn Do đề tài đưa nhóm giải pháp, giải pháp hồn tồn khách quan có sở khoa học, sở thực nghiệm rõ ràng, xác xuất phát từ nhu cầu thực tế có cân nhắc đến 60 tính khả thi đề nghị cấp quyền xem xét sớm đầu tư sở hạ tầng bảo vệ môi trường (đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn); doanh nghiệp cần thực nghiêm túc quy định pháp luật BVMT; đầu tư nâng cấp cải tạo, thay thiết bị công nghệ cũ nhằm giảm thiểu nguy gây ô nhiễm môi trường Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Báo cáo môi trường KCN Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường (2010): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường (2013): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường (2015); Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT Ban Quản lý Khu kinh tế (2013 – 2015), Báo cáo kết quan trắc giám sát định kỳ môi trường KCN Tằng Loỏng Công ty luyện đồng Lào Cai (2001), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư nhà máy luyện đồng Lào Cai Công ty Cổ phần phốt Việt Nam, (2006), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 6000 tấn/năm Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai (2006), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất phốt vàng công suất 8000 tấn/năm Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai (2007), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất supe lân 10 Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc Lâm (2008), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất DCP 11 Cơng ty Cổ phần hóa chất Đức Giang (2009) Báo cáo ĐTM dự án đầu tư nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/năm 12 Công ty Cổ phần phốt vàng Lào Cai (2010), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/năm 13 Công ty Cổ phần DAP số – Vinachem (2010), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất DAP số 14 Công ty TNHH Khoáng sản Luyện kim Việt Trung (2010), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gang thép Lào Cai 62 15 Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai (2011) Báo cáo ĐTM dự án đầu tư lò số xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/năm 16 Công ty TNHH phốt vàng Việt Nam (2011), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư nhà máy sản xuất phốt vàng công suất 10.000 tấn/năm 17 Cơng ty Cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai (2013), Báo cáo ĐTM nhà máy phân lân giàu triple superphotphate (TSP) 100.000 tấn/năm 18 Cơng ty Cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai (2013), Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Axitphotphoric 100.000 tấn/năm 19 Đinh Xn Thắng (2007), Giáo trình Ơ nhiễm khơng khí, NXB Đại học Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh 20 Industrial Pollution and Waste (2000) Truy cập ngày 10/5/2016 từ http://www cec.org/SOE/files/en/SOE_IndustrialPollution_en.pdf 21 Industry at any cost (2000) Truy cập ngày 10/5/2016 từ http://www.rainwaterharvesting.org/Crisis/Industrial-pollution.htm 22 Lê Quốc Hùng (2006) Các phương pháp thiết bị quan trắc môi trường nước Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hà Nội 23 Lê Thành Quân(2012) – Thực trạng giải pháp bảo vệ môi trường KCN 24 Lê Thị Lệ (2014); Đánh giá thực trạng môi trường khu công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ 25 Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 26 Nguyễn Minh Sang (2004), “Mơ hình kinh nghiệm tổ chức quản lý KCN, KCX số nước vùng lãnh thổ”, Thông tin khu công nghiệp Việt Nam 27 Mạnh Trường (2003) Mức độ ô nhiễm công nghiệp Mỹ tăng lên mức báo động Truy cập ngày 10/5/2016 từ http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Muc-do-onhiem-cong-nghiep-o-My-tang28 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai (2015) Báo cáo ĐTM nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Tằng Loỏng 29 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai (2016) Báo cáo thực trạng môi trường KCN Tằng Loỏng Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 63 30 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lào Cai (2015), báo cáo kết thẩm tra công nghệ 31 Sở Công thương tỉnh Lào Cai (2015); báo cáo tổng hợp doanh nghiệp phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 32 Trung tâm Quan trắc mơi trường tình Lào Cai (2015) Báo cáo kết quan trắc giám sát định kỳ môi trường KCN Tằng Loỏng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH Hình 1: Lấy mẫu khơng khí cổng nhà máy sản xuất phốt Hình 2: Lấy mẫu khơng khí cổng nhà máy luyện đồng Lào Cai Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Hình 3: Lấy mẫu nước suối KCN Tằng Loỏng Hình 4: Lấy mẫu nước suối KCN Tằng Loỏng PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KCN TẰNG LOỎNG Hình 5: Nhà máy sản xuất phốt vàng Đức Giang công suất 18.000 tấn/năm khơng kiểm sốt khói, khí thải tiến hành vệ sinh bồn chứa phốt Hình 6: Hệ thống xử lý bụi khí thải khu vực cấp liệu nhà máy phốt Công ty TNHH phốt vàng Việt Nam Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Hình 7: Hệ thống thu xử lý khí khu vực bể xử lý nước tuần hoàn nhà máy phốt Cơng ty Cổ phần phốt vàng Lào Cai Hình 8: Hệ thống thu khói khí thải khu vực bể xỉ nhà máy phốt Công ty Cổ phần phốt vàng Lào Cai Hình 9: Hệ thống xử lý nước thải nhà máy phốt Công ty Cổ phần phốt vàng Lào Cai Hình 10: Hồ thu gom nước mặt nhà máy phốt Công ty Cổ phần phốt Việt Nam Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Hình 11: Hồ thu gom nước mặt nhà máy phốt Công ty TNHH Đơng Nam Á Lào Cai Hình 12: Khu vực lưu chứa chất thải rắn nhà máy sản xuất phốt vàng số Công ty CP phốt vàng Việt Nam Hình 13: Khu vực lưu chứa chất thải rắn nhà máy sản xuất supe lân Hình 14: Khu vực lưu chứa chất thải rắn nhà máy luyện đồng ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HỒNG KHANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI KCN TẰNG LOỎNG, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã... trí Nhà trường hướng dẫn TS Dư Ngọc Thành, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng môi trường đề xuất giải pháp quản lý khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 4... nhiễm môi trường khu công nghiệp giới 11 1.3.2 .Quản lý ô nhiễm môi trường KCN Việt Nam .15 1.4 Thực trạng công tác quản lý môi trường KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG môi TRƯỜNG và đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN lý tại KHU CÔNG NGHIỆP TẰNG LOỎNG, HUYỆN bảo THẮNG, TỈNH lào CAI, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG môi TRƯỜNG và đề XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN lý tại KHU CÔNG NGHIỆP TẰNG LOỎNG, HUYỆN bảo THẮNG, TỈNH lào CAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn