Giáo án Lịch sử 7

94 487 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2013, 12:10

Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối Phần I: Khái quát lịch sử thế giới trung đại Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu âu (Thời sơ - trung kỳ trung đại) Tiết: 1 A) Mục tiêu: * Kiến thức: - Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu. - Hiểu khái niệm "Lãnh địa phong kiến, đặc trng của KT lãnh địa phong kiến". - Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế trong thành thị trong đại. * T tởng: Thấy đợc sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời: Chuyển từ xã hội nô lệ sang xã hội phong kiến. * Kỹ năng: - Biết xác định vị trí các quốc gia phong kiến Châu Âu bằng bản đồ. - Biết vận dụng phơng pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội nô lệ sang xã hội phong kiến. B) Phơng tiện dạy học - Bản đồ Châu Âu thời phong kiến. -Tranh ảnh mô tả hoạt động trong lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại. C) Tiến trình dạy và học: HOạT ĐộNG dạy và học GHI BảNG * HS đọc phần 1: SGK. - GV giảng và chỉ bản đồ từ thiên niên kỷ I tr- ớc công nguyên các quốc gia cổ đại phơng tây, Hy Lạp và Rô Ma phát triển, tồn tại đến thế kỷ V. Từ phía Bắc Giéc Man tràn xuống và tiêu diệt các 1. Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử - Cuối thế kỷ V, ngời Giéc Man tiêu diệt các quốc Giang Hoàng Khôi1 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối quốc gia này lập nên nhiều vơng quốc mới. ? Sau đó, ngời Giéc Man đã làm gì? Chia ruộng đất, phong tớc vị cho nhau. ? Những việc ấy làm cho xã hội Phơng Tây biến đổi nh thế nào? + Bộ máy nhà nớc chiếm hữu nô lệ sụp đổ. + Các tầng lớp mới xã hội. ? Những ngời nh thế nào đợc gọi là lãnh chúa phong kiến? + Những ngời vừa có ruộng, vừa có tớc vị. ? Nông nô do những tầng lớp nào hình thành? + Nô lệ và nông dân. ? Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô ở Châu Âu nh thế nào? * HS đọc phần 2 SGK. ? Em hiểu thế nào là lãnh đại, lãnh chúa, nông nô? + Lãnh chúa là một ngời đứng đầu lãnh địa. + Nông nô là ngời phụ thuộc vào lãnh chúa, phải nộp tô thuế cho lãnh chúa. Quan sát hình 1: Em hãy miêu tả và nêu nhận xét về lãnh địa phong kiến trong hình 1? + Tờng cao, hào sâu, đồ sộ, kiên cố, có đầy đủ nhà cửa, trang trại, nhà thờ nh một đất nớc thu nhỏ. ? Đời sống, sinh hoạt trong lãnh địa? ? Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là gì? + Tự sản xuất và tiêu dùng, không trao đổi với bên ngoài, tự cấp, tự túc. gia cổ đại. b) Biến đổi trong xã hội - Tớng lĩnh quý tộc đợc chia ruộng đất, phơng tớc lãnh chúa phong kiến. - Nô lệ và nông dân - Nông nô phụ thuộc vào lãnh chúa xã hội phong kiến hình thành. 2. Lãnh địa phong kiến - Là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ. Trong đó có lâu đài và thành quách. - Đời sống trong lãnh địa: + Lãnh chúa: xa hoa, đầy đủ. + Nông nô: đói nghèo, khổ cực, chống lãnh chúa. - Đặc điểm kinh tế: tự cấp, tự túc, không trao đổi với bên ngoài. Giang Hoàng Khôi2 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối ? Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại và xã hội phong kiến? + Xã hội cổ đại gồm chủ nô và nô lệ. Nô lệ chỉ là công cụ biết nói. + Xã hội phong kiến gồm lãnh chúa và nông nô, nông nô phải nộp tô thuế cho lãnh chúa. - Yêu cầu HS làm BT3 trong sách BT lịch sử. * Học sinh đọc phần 3: ? Đặc điểm của thành thị là gì? -Là nơi giao lu buôn bán, tập trung đông dân c ? Thành thị trung đại xuất hiện nh thế nào? ? C dân trong thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì? ? Thành thị ra đời có ý nghĩa gì? Miêu tả lại cuộc sống ở thành thị qua bức tranh hình 2? 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại. a) Nguyên nhân: - Cuối thế kỉ XI, sản xuất phát triển, hàng hoá thừa đợc đa đi bán thị trấn ra đời thành thị trung đại xuất hiện. b) Tổ chức: - Tầng lớp: thị dân, thợ thủ công, thơng nhân. c) Vai trò: - Thúc đẩy xã hội phong kiến phát triển. 4. Củng cố: - Xã hội phong kiến châu âu hình thành nh thế nào? - Vì sao lại có sự xã hội thành thị trung đại, kinh tế thành thị có gì mới? ý nghĩa sự ra đời của thành thị? Giang Hoàng Khôi3 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối Bài 2: sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa t bản ở châu âu Tiết: 2 A) Mục đích: * Kiến thức: - Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý, một trong những nhân tố quan trọng, tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa. - Quá trình hình thành quan hệ sản xuất chủ nghĩa t bản trong lòng xã hội phong kiến Châu Âu. * T tởng: - Thấy đợc tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển xã hội phong kiến lên xã hội t bản chủ nghĩa ở Châu Âu. - Mở rộng thị trờng, giao lu buôn bán giữa các nớc là tất yếu. * Kỹ năng: - Bồi dỡng kỹ năng quan sát bản đồ, chỉ đợc các hớng đi trên biển của các nhà thám hiểm trong các cuộc phát kiến địa lý. - Biết khai thác tranh ảnh lịch sử. B) tiến trình dạy và học: 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: - Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nh thế nào? Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa? Vì sao thành thị trung đại xã hội? Nền kinh tế lãnh đại có gì khác nền kinh tế thành thị? 3. Bài mới: Các thành thị trung đại ra đời đã thúc đẩy sản xuất phát triển. Vì vậy, yêu cầu về thị trờng tiêu thụ đợc đặt ra. Nền kinh tế hàng hoá phát triển đã dẫn đến sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa t bản ở Châu Âu. HOạT ĐộNG dạy và học GHI BảNG * Học sinh đọc phần 1: ? Vì sao lại có các cuộc phát kiến địa 1. Những cuộc phát kiến lớn Giang Hoàng Khôi4 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối lý. + Do sản xuất phát triển, các thơng nhân, thợ thủ công cần thị trờng nguyên liệu. ? Các cuộc phát kiến địa lý đợc thực hiện nhờ những điều kiện nào? + Do khoa học kỹ thuật phát triển, đóng đợc những tàu lớn có la bàn. ? Chỉ trên bản đồ các cuộc phát kiến địa lý. Giới thiệu cụ thể? ? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý là gì? ? Các cuộc phát kiến địa lý có ý nghĩa gì? + Các cuộc phát kiến địa lý đã giúp cho việc giao lu kinh tế và văn hoá đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ t bản cũng dần dần hình thành. Đó là quá trình tạo ra số vốn ban đầu và những ngời làm thuê. về địa lý. * Nguyên nhân: + Sản xuất phát triển. + Cần nguyên liệu. + Cần thị trờng. - Các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu. + 1487: Điaxơ vòng quanh cực Nam Phi. + 1498: VascôđơGama đến ấn độ + 1492: Côlômbô tìm ra Châu Mĩ + 1519 - 1522; Magienlan vòng quanh trái đất. - Kết quả: + Tìm ra những con đờng mới. + Đem lại những món lợi khổng lồ cho giai cấp t sản Châu Âu. + Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trờng của các nớc Châu Âu. - ý nghĩa: Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức. - Thúc đẩy thơng nghiệp phát triển. 2. Sự hình thành chủ nghĩa t Giang Hoàng Khôi5 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối * HS đọc phần 2 SGK: ? Quý tộc và thơng nhân Châu Âu đã tích luỹ vốn và đã giải quyết nhân công bằng cách nào? + Cớp bóc TN từ thuộc địa. + Buôn bán nô lệ da đen. + Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa làm thuê. ? Tại sao quý tộc phong kiến không tiếp tục sử dụng nông nô để lao động? + Để sử dụng nô lệ da đen thu nhiều lợi nhuận. ? Với nguồn vốn và nhân công có đợc, quý tộc và thơng nhân Châu Âu đã làm gì? + Lập xởng sản xuất quy mô lớn. + Lập các công ty thơng mại. + Lập đồn điền rộng lớn. + Hình thức kinh doanh t bản thay thế chế độ tự cấp, tự túc. + Các giai cấp mới đợc hình thành. ? Những việc làm đó có tác động gì tới xã hội? ? Giai cấp t sản và vô sản đợc hình thành từ những tầng lớp nào? + T sản bao gồm quý tộc, thơng nhân và chủ đồn điền. bản ở Châu Âu - Quá trình tích luỹ t bản nguyên thuỷ hình thành: tạo vốn và ng- ời làm. - Về kinh tế: Hình thức kinh doanh t bản ra đời. - Về xã hội: Các giai cấp mới hình thành: t sản và vô sản. - Về chính trị: Giai cấp t sản Giang Hoàng Khôi6 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối + Giai cấp vô sản: Những ngời làm thuê bị bóc lột thậm tệ. ? Quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa đợc hình thành nh thế nào? mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến. * T sản bóc lột kiệt quệ vô sản. Quan hệ sản xuất t bản hình thành. Cho HS làm BT. Nếu thiếu những yếu tố nào sau đây thì chủ nghĩa t bản ở Châu Âu sẽ không hình thành? a) Mở rộng thị trờng buôn bán trong nớc và quốc tế. b) Giai cấp t sản có đợc nguồn vốn khổng lồ từ buôn bán, bóc lột, cớp bóc. c) Giai cấp t sản bỏ tiền xây dựng các nhà máy xí nghiệp. d) Nguồn nhân công làm thuê dồi dào vốn là những nông nô bị tớc đoạt ruộng đất và nô lệ bắt đợc. 4. Củng cố: - Chỉ và kể tên bản đồ các cuộc phát kiến địa lý và tác động của các cuộc phát kiến địa lý tới xã hội Châu Âu? - Quan hệ sản xuất ở Châu Âu đợc hình thành nh thế nào? Giang Hoàng Khôi7 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối Bài 3: cuộc đấu tranh của gia cấp t sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở châu âu Tiết: 3 A) Mục tiêu: * Kiến thức: - Nguyên nhân xuất hiện và nội dung t tởng của phong trào văn hoá phục hng. - Nguyên nhân dẫn đến phong trào CC tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến Châu Âu bấy giờ. * T tởng: - Nhận thức đợc sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài ngời: xã hội phong kiến lạc hậu, lỗi thời sụp đổ và thay thế đó là xã hội t bản. - Phong trào văn hoá phục hng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hoá nhân loại. * Kỹ năng: - Phân tích mâu thuẫn xã hội để thấy đợc nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến. B) Phơng tiện dạy học: - Bản đồ Châu Âu. - Tranh ảnh về thời kỳ văn hoá phục hng. - Su tầm tài liệu về các nhân vật lịch sử và danh dân văn hoá tiêu biểu thời phục hng. C) Tiến trình dạy và học: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đó tới xã hội Châu Âu. - Sự hình thành chủ nghĩa t bản ở Châu Âu đã diễn ra nh thế nào? 3. Bài mới: Giang Hoàng Khôi8 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối - Ngay trong lòng xã hội phong kiến, chủ nghĩa t bản hình thành, giai cấp t sản ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, họ lại không có địa vị xã hội thích hợp. Do đó, giai cấp t sản đã chống lại phong kiến trong nhiều lĩnh vực. Phong trào văn hoá phục hng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp t sản chống phong kiến. HOạT ĐộNG CủA THầY - TRò GHI BảNG * HS đọc phần 1 SGK: ? Chế độ phong kiến Châu Âu tồn tại trong bao nhiêu lâu? (Khoảng 10 thế kỷ từ thế kỷ V - X) ? Đến thế kỷ XV nó đã bộc lộ những hạn chế nào? Trong suốt 1000 năm, chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển xã hội. Toàn xã hội chỉ có trờng học để đào tạo giáo sĩ. Những di sản của nền văn hoá cổ đại bị phá huỷ trừ nhà thờ, tu viện. Do đó, giai cấp t sản đấu tranh chống lại sự giàng buộc của t tởng phong kiến. ? Phục hng là gì? (Khôi phục lại giá trị của nền văn hoá Hy Lạp và Rô Ma cổ đại, sáng tạo nền văn hoá mới của giai cấp t sản. ? Tại sao giai cấp t sản lại chọn văn hoá làm cuộc mở đờng cho đấu tranh chống phong kiến? Giai cấp t sản có thế lực về kinh tế nhng không có địa vị xã hội đáu tranh chống phong kiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bắt đầu là lĩnh vực văn hoá. Những giá trị văn hoá cổ đại là tinh hoa nhân loại, việc khôi phục nó sẽ tác động, tập hợp đợc đông đảo dân chúng để chống lại phong kiến. ? Kể tên một số nhà văn hoá, khoa học tiêu biểu mà em biết? - Giới thiệu một số t liệu, tranh ảnh thời văn 1. Phong trào văn hoá phục hng. a) Nguyên nhân: - Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển. - Giai cấp t sản có thế lực kinh tế nhng không có địa vị xã hội phong trào văn hoá phục hng. Giang Hoàng Khôi9 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối hoá phục hng. ? Thành tựu nổi bật của phong trào văn hoá phục hng là gì? + Khoa học kỹ thuật tiến bộ vợt bậc. + Sự phong phú về văn học. + Thành công trong các lĩnh vực nghệ thuật. ? Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời phục hng muốn nói điều gì? ? Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo? - Giáo hội cản trở sự phát triển của giai cấp t sản đang lên. ? Trình bày nội dung t tởng cuộc cải cách của LuThơ và Canvanh? - Giai cấp phong kiến Châu Âu dựa vào giáo hội đề thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Giáo hội có thế lực kinh tế rất hùng hậu, có nhiều ruộng đất bóc lột nông dân nh các lãnh chúa phong kiến. Giáo hội còn ngăn cấm sự phát triển của khoa học tự nhiên. Mọi t tởng tiến bộ đều bị cấm đoán. ? Phong trào cải cách tôn giáo đã phát triển nh thế nào? Lan rộng. ? Tác động của phong trào cải cách tôn giáo đến xã hội? - Nội dung t tởng: + Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội. + Đề cao giá trị con ng- ời. 2. Phong trào cải cách tôn giáo a) Nguyên nhân: - Giáo hội bóc lột nhân dân - Cản trở sự phát triển của giai cấp t sản. b) Nội dung: - Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội. - Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. - Quay về giáo lý nguyên thuỷ. c) Tác động đến xã hội: - Góp phần thúc đẩy cho các cuộc KNND. Giang Hoàng Khôi10 [...]... Gúpta sụp * VQ hồi giáo Đêli: (XII - XVI) đổ - Chiếm ruộng đất - Cấm đoán đạo Hinđu * Vơng triều MôGôn: Thế kỷ XVI 17 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI - giữa thế kỷ XIX - Xoá bỏ kỳ thị tôn giáo - Khôi phục kinh tế - Phát triển văn hoá * Học sinh đọc SGK: 3 Văn hoá ấn Độ: - Chữ viết: chữ Phạm ? Chữ viết đầu tiên đợc ngời ấn Độ - Văn học: Sử thi đồ sộ, kịch thơ sáng tạo là loại... cảm yêu quý, trân trọng truyền thống lịch sử của Lào và Campuchia Thấy đợc mối quan hệ mật thiết của 3 nớc Đông Dơng * Kỹ năng: - Lập đợc biểu đồ các giai đoạn phát triển lịch sử của Lào và CPC B) Phơng tiện dạy học: - Lợc đồ các nớc Đông Nam á - Bản đồ Đông Nam á - T liệu lịch sử về Lào và Campuchia C) Tiến trình dạy và học: 21 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI 1 ổn định tổ... thế nào? - Vua Mông Cổ là Hốt Tất diệt nhà Mông Cổ và ngời Hán - Nhân dân nổi dậy khởi Tống, lập nên nhà Nguyên ở Trung Quốc ? Sự phân biệt đối xử giữa ngời Mông nghĩa 14 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI Cổ và ngời Hán đợc biểu hiện nh thế nào? - Ngời Mông Cổ có địa vị cao, hởng nhiều đặc quyền - Ngời Hán bị cấm đoán đủ thứ nh cấm mang vũ khí, thậm chí cả việc họp chợ ra đờng... - Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử, thành tựu văn hoá, khoa học kỹ thuật mà các dân tộc đã đạt đợc trong thời phong kiến * Kỹ năng: - Làm quen với phơng pháp tổng hợp, khái quát hoá các sự kiện, biến cố lịch sử Từ đó rút ra nhận xét, kết luận B) Phơng tiện dạy học: 1 Bản đồ Châu Âu, á 24 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI 2 T liệu về xã hội phong kiến... T tởng: - Giáo dục ý thức tự giác làm bài, độc lập suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học để xử lý các bài tập * Kỹ năng: 27 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI - Rèn luyện kỹ năng làm các loại bài tập nh bài tập trắc nghiệm, bài tập lập bảng so sánh b) Tiến trình: 1 ổn định tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra HS làm bài tập ở nhà 3 Bài mới: Bài tập 1: Lập bảng so sánh những... tranh xâm lợc và đã bị quân dân ta đánh bại * T tởng: - Lòng tự hào, tự tôn dân tộc - Biết ơn các vị anh hùng có công xây dựng và bảo vệ đất nớc * Kỹ năng: - Bồi dỡng kỹ năng vẽ sơ đồ, lập biểu đồ trong quá trình học bài B) Phơng tiện dạy học: 32 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI - Lợc đồ kháng chiến chống Tống lần 1 - Tranh ảnh, di tích lịch sử về đền thờ vua Đinh, vua Lê -... kinh thành Ăngcovát đợc xây dựng từ thế kỷ XII, Ăngcothom đợc xây dựng trong suốt 7 thế kỷ 22 Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - ? Em có nhận xét gì về khu đền Ăngcovát qua hình 14? + Quy mô: đồ sộ + Kiến trúc: độc đáo Thể hiện óc thẩm mỹ và trình độ kiến trúc rất cao của ngời Campuchia * HS đọc phần 4: ? Lịch sử Lào có những mốc quá trình nào Kể cho HS nghe về Pha Ngừm Trớc thế kỷ XIII: Chỉ... đó - Các giai đoạn lịch sử của khu vực Đông Nam á * T tởng: - Nhận thức đợc quá trình lịch sử, sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc ở Đông Nam á - Trong lịch sử các quốc gia Đông Nam á có những thành tựu đóng góp cho văn minh nhân loại * Kỹ năng: - Biết xác định đợc vị trí các vơng quốc cổ và phong kiến Đông Nam á trong bản đồ - Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chủ yếu của lịch sử khu vực Đông Nam... Giang Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI 4 Củng cố: * Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ở phơng đông và Châu Âu theo sơ đồ sau: Phong kiến Phơng Đông - Thời gian hình thành - Cơ sở KT - XH - Nhà nớc Phong kiến châu Âu * Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Trình bày mối quan hệ giữa các giai cấp 5 Bài tập: - Làm bài tập trong vở bài tập làm bài tập lịch sử phần thế giới... Hoàng Khôi Giáo án lịch sử lớp 7 bối - Tr ờng THCS HảI 4 Củng cố: - Trình bày điều kiện tự nhiên và những yếu tố hình thành nên các vơng quốc cổ ở Đông Nam á - Kể tên một số vơng quốc phong kiến Đông Nam á Bài 6: các quốc gia phong kiến đông nam á Tiết: 8 A) Mục tiêu: * Kiến thức: - Trong số các quốc gia Đông Nam á: Lào và Campuchia là 2 nớc láng giềng gần gũi với Việt Nam - Những giai đoạn lịch sử lớn . * VQ hồi giáo Đêli: (XII - XVI) - Chiếm ruộng đất. - Cấm đoán đạo Hinđu. * Vơng triều MôGôn: Thế kỷ XVI Giang Hoàng Khôi 17 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng. phong kiến Châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử - Cuối thế kỷ V, ngời Giéc Man tiêu diệt các quốc Giang Hoàng Khôi1 Giáo án lịch sử lớp 7 - Trờng THCS HảI bối quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 7, Giáo án Lịch sử 7, Giáo án Lịch sử 7