BAO CAO TOT NGHIEP DAI HOC

89 156 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2019, 23:37

PHÂN HIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHOA LÂM HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIAO KHOÁN BẢO VỆ RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI ƠNG, HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN NGÀNH: LÂM SINH MÃ SỐ: 7202050 Giáo viên hướng dẫn:Ths Nguyễn Xuân Hùng Sinh viên thực hiện: Phan Văn Lưu Khóa học: 2015 - 2019 Đồng Nai, 2018 LỜI CẢM ƠN Đƣợc phân công Khoa Lâm Học Phân hiệu trƣờng Đại học Lâm nghiệp đồng ý Thầy giáo hƣớng dẫn ThS Nguyễn Xuân Hùng thực khóa luận “Đánh giá hiệu giao khoán bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ơng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận” Để hồn thành khóa luận này: Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập nghiên cứu rèn luyện Phân hiệu trƣờng Đại học Lâm nghiệp Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hƣớng dẫn ThS Nguyễn Xuân Hùng tận tình, chu đáo hƣớng dẫn tơi thực chun đề Mặc dù có nhiều cố gắng để thực chuyên đề cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế việc giao khoán rừng hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chƣa thấy đƣợc Tơi mong đƣợc góp ý q Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận đƣợc hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Đồng Nai ngày 22 tháng năm 2018 Sinh viên thực Phan Văn Lƣu i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2.1 Khái quát chung giao, khoán rừng Việt Nam 1.2.2 Tình hình thực giao, khoán rừng Việt Nam 1.2.3 Những nghiên cứu giao, khoán rừng 1.3 Một số sách có liên quan đến khoán BVR 12 1.4 Nhận xét chung tổng quan 14 Chƣơng MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 16 2.1.1 Mục tiêu tổng quát 16 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 16 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 16 2.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 16 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu 16 2.3 Nội dung nghiên cứu 16 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.4.1 Nghiên cứu kế thừa số liệu 17 2.4.2 Phƣơng pháp ngoại nghiệp 17 2.4.3 Phƣơng pháp nội nghiệp 18 2.4.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 18 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 19 3.1 Điều kiện tự nhiên 19 ii 3.1.1 Vị trí địa lý 19 3.1.2 Địa hình 21 3.1.3 Khí hậu, thuỷ văn 21 3.2 Điều kiện sở hạ tầng 22 3.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 Sản xuất nông nghiệp 23 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài nguyên rừng KVNC 29 4.1.1 Hiện trạng tài nguyên rừng Khu BTTN Núi Ông 29 4.1.2 Thực trạng công tác quản lý bảo vệ TNR KBTTN Núi Ơng 33 4.2 Phân tích tình hình GKBVR khu BTTN Núi Ông 37 4.2.1 Cơ sở pháp lý việc thực GKBVR 37 4.2.2 Mục đích việc GKBVR khu vực nghiên cứu 39 4.2.3 Kết thực GKBVR khu vực nghiên cứu 39 4.3 Đánh giá hiệu công tác GKBVR khu vực nghiên cứu 46 4.3.1 Hiệu công tác GKBVR 46 4.3.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn q trình thực GKBVR 49 4.4 Phân tích SWOT tồn cơng tác giao khốn rừng 52 4.4.1 Phân tích SWOT 52 4.4.2 Những tồn giao khoán rừng 54 4.5 Đề xuất giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu chƣơng trình giao khốn quản lý bảo vệ rừng khu vực nghiên cứu 55 4.5.1 Các giải pháp quản lý hợp đồng khoán 55 4.5.2 Giải pháp hiệu nâng cao hiệu cơng tác giao khốn rừng 56 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 57 Kết luận 57 Tồn Tại 58 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNN&PTNT Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn BQL Ban quản lý BVR Bảo vệ rừng GDTTMT&DLST Giáo dục truyền thông môi trƣờng du lịch sinh thái KH-HTQT Khoa học hợp tác quốc tế GĐGR Giao đất giao rừng GKR Giao khoán rừng HĐSX Hợp đồng sản xuất HGĐ Hộ gia đình KBT Khu bảo tồn KBV Khoán bảo vệ PTR Phát triển rừng QLBVR Quản lý bảo vệ rừng QLSDR Quản lý sử dụng rừng UBND Uỷ ban nhân dân VBQPPL Văn quy phạm pháp luật iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Diện tích đất rừng KBTTN Núi Ơng 19 Bảng 4.1 Diện tích loại rừng đất lâm nghiệp khu vực nghiên cứu 29 Bảng 4.2 Số vụ vi phạm qua năm 33 Bảng 4.3 Kết GKBVR khu vực nghiên cứu 40 Bảng 4.4 Thống kê mức thu nhập bình quân hàng tháng gia đình 46 Bảng 4.5 Tổng hợp lý nhận rừng hộ dân 47 Bảng 4.6 Tổng hợp tình hình vi phạm QLBVR sau nhận giao khoán KVNC 48 Bảng 4.7 Những thuận lợi hộ gia đình việc nhận khốn 50 Bảng 4.8 Những khó khăn ngƣời dân việc nhận khoán rừng 51 Bảng 4.9 Phân tích SWOT cơng tác GKR 53 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Số vụ vi phạm qua năm 34 Hình 4.2 Mức thu nhập bình quân ngƣời dân KVNC 47 Hình 4.3 Tổng hợp lý nhận rừng hộ dân 47 Hình 4.4 Tổng hợp tình hình vi phạm QLBVR sau nhận giao khốn 48 Hình 4.5 Những thuận lợi hộ gia đình việc nhận khốn 50 Hình 4.6 Những khó khăn hộ gia đình việc nhận khốn 52 vi ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng vốn đƣợc mệnh danh "lá phổi" trái đất, rừng có vai trò quan trọng việc trì cân sinh thái đa dạng sinh học hành tinh Bởi vậy, quản lý bảo vệ rừng nguồn tài nguyên rừng trở thành nội dung, u cầu khơng thể trì hỗn tất quốc gia giới chiến đầy gian khó nhằm bảo vệ mơi trƣờng sống bị huỷ hoại mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu hoạt động ngƣời gây (Đỗ Thị Hƣờng, 2010) Vấn đề quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng đƣợc coi nhiệm vụ trọng tâm nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam Một đòi hỏi để thực thành cơng nhiệm vụ phải có chế thích hợp thu hút tham gia tích cực cộng đồng dân cƣ vào công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng (Nguyễn Bá Ngãi cộng sự, 2006) Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đƣợc xác thành lập theo Quyết định số 50/TTg ngày 10/4/2001 Thủ tƣớng Chính phủ, với diện tích 25.468 ha, thuộc địa giới hành 02 huyện: Tánh Linh Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Với nhiều kiểu rừng độc đáo nhƣ: Kiểu rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới với kiểu phụ ƣu hợp dầu rái kiểu phụ thứ sinh; Kiểu rừng kín nửa rụng ẩm nhiệt đới; Kiểu rừng kín rụng ẩm nhiệt đới; Kiểu rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới núi thấp; Kiểu quần hệ lạnh núi cao với ƣu hợp lùm; Kiểu trảng to, bụi, cỏ cao khô nhiệt đới ƣu hợp họ dầu Với quần thể sinh vật phong phú đa dạng Nhận thức đƣợc quan trọng rừng, kể từ năm 1994, Nhà nƣớc ban hành nhiều văn luật hƣớng dẫn thực sách giao đất, giao rừng quyền lợi ngƣời nhận đất rừng Giao khoán rừng thực chế hƣởng lợi vấn đề quan trọng đƣợc xã hội quan tâm Đây bƣớc chuyển biến công tác quản lý bảo vệ rừng, làm cho rừng có chủ thực sự, ngƣời dân bảo vệ đƣợc rừng, yên tâm quản lý, đầu tƣ phát triển rừng diện tích rừng đƣợc giao Thực tiễn năm qua cho thấy, sách giao đất giao rừng thực vào sống, đáp ứng đƣợc nguyện vọng ngƣời dân, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện sống, nhiều hộ nơng dân có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đất đƣợc giao Bên cạnh thành công, việc thực sách giao khốn rừng nhiều vấn đề nhƣ buông lỏng việc quản lý hồ sơ giao rừng; nhiều diện tích rừng giàu trung bình chƣa đƣợc khai thác sử dụng hợp lý… Từ thực trạng để phát huy mạnh rừng, tiềm lao động địa phƣơng nhằm bảo vệ phát triển đƣợc vốn rừng, đồng thời cải thiện đời sống cho ngƣời dân nhằm đẩy mạnh công tác giao, cho thuê rừng tới tổ chức, hộ gia đình cá nhân quản lý, bảo vệ sử dụng ổn định, lâu dài Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông triển khai ban hành nhiều sách giao đất, giao rừng nhằm phát triển lâm nghiệp bền vững, có sách giao khóan rừng tạo nhiều công ăn việc làm cho cƣ dân địa phƣơng, góp phần cải thiện mơi trƣờng, chất lƣợng rừng đóng góp vào phát triển kinh kế địa phƣơng Tuy vậy, rừng lâm nghiệp (nghề rừng) nƣớc ta nói chung KBTTN Núi Ơng nói riêng đứng trƣớc nhiều tồn tại, yếu thách thức đáng kể Để góp phần giải vấn đề lý luận thực tiễn đòi hỏi địa phƣơng, tơi tiến hành thực đề tài: “Đánh giá hiệu giao khoán bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ơng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận” Chƣơng TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc Mỗi quốc gia giới có đặc điểm kinh tế - trị - xã hội, điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán lịch sử phát triển riêng, mà nƣớc hình thành nên hệ thống quản lý, sử dụng đất đai mang đặc thù riêng Đối với nƣớc trải qua cách mạng dân tộc dân chủ vấn đề quản lý, sử dụng đất đai hầu nhƣ có biến động, sở hữu đất đai mang tính truyền thống chủ yếu sở hữu tƣ nhân Những nƣớc phải trải qua cách mạng dân tộc dân chủ vấn đề quản lý sử dụng đất đai có nhiều thay đổi qua thời kỳ khác nhau, nhiều nƣớc tiến hành giao đất lâm nghiệp, xu hƣớng chung quay trở lại với hình thức quản lý truyềnthống dựa sở gắn đất đai với ngƣời nông dân - Phần Lan: Sở hữu tƣ nhân rừng đất rừng Phần Lan mang tính truyền thống, có tới hai phần ba diện tích rừng đất rừng thuộc sở hữu tƣ nhân có khoảng 430.000 chủ rừng, bình quân chủ rừng sở hữu 33 Sở hữu cá nhân rừng Phần Lan mang tính truyền thống liên quan chặt chẽ đến sản xuất nơng nghiệp - Nepal: Chính phủ cho phép chuyển giao số diện tích đáng kể khu rừng cộng đồng vùng trung du cho cộng đồng dân cƣ địa phƣơng, thông qua sử dụng tổ chức quyền cấp sở để quản lý rừng Chính phủ u cầu tổ chức phải thành lập ủy ban rừng cam kết quản lý vùng rừng địa phƣơng theo kế hoạch thỏa thuận Tuy nhiên sau thời gian ngƣời ta nhận tổ chức khơng phù hợp với việc quản lý bảo vệ rừng khu rừng phân tán, không theo đơn vị hành ngƣời dân có nhu cầu, sở thích khác nhau.Tiếp theo, Nhà nƣớc phân biệt quyền sở hữu quyền sử dụng rừng.Quyền sở hữu rừng chia làm hai loại sở hữu cá nhân sở hữu nhà nƣớc Trong sở hữu nhà nƣớc chia rừng thành quyền sử dụng khác nhƣ: rừng cộng đồng theo nhóm sử dụng, rừng tín ngƣỡng, rừng phòng hộ, rừng Nhà nƣớc Nhà nƣớc cơng nhận quyền Hạt KL Khu bảo tồn 014673/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 346 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013413/BB-KT Phá rừng 20 Vô chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013445/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận La Ngâu Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013414/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014675/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 344 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013443/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 252 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014676/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013382/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014822/BB-KT Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013472/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013446/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 251A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014823/BB-KT Cất giữ 23 Vô chủ Bình Thuận 247A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013385/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013386/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ 15 Lê Thị Thẹp 1973 Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 038497/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng Hạt KL Khu bảo tồn 014825/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013448/BB-KT Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014942/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 262 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 038611/BB-VPHC Phá rừng 20 Nguyễn Văn Thật 1971 Bình Thuận 350 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01501/BB-VPHC Phá rừng 20 Phùng Chiến Thân 1963 Bình Thuận 359A Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01554/BB-VPHC Phá rừng 20 Bùi Văn Lƣơng 1982 Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01502/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014677/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 346 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013447/BB-KT Phá rừng 20 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01552/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Trƣơng Văn Quang 1983 Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01553/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Trần Trọng Thủy 1981 Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01801/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vô chủ UBND huyện Tánh Linh 01503/BB-VPHC Chuyển nhƣợng 14 Thị Nẫm 1976 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01505/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Bùi Văn Hải 1983 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01506/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Cao Văn Tài 1975 Bình Thuận 359A Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01512/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Lộc Văn Tính 1986 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01511/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Lƣơng Trọng Nghĩa 1963 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01510/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Nguyễn Hữu Cƣờng 1985 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01509/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Thơng Sản 1974 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01508/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Phan Thanh Hiền 1965 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01453/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01454/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01401/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 346 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01556/BB-VPHC Cất giữ 23 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01504/BB-VPHC Phá rừng 20 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01458/BB-VPHC Khai thác 12 Nguyễn Việt Anh 1983 Bình Thuận 275 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01802/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01558/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01651/BB-VPHC Cất giữ 23 Vơ chủ Bình Thuận 344 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01402/BB-VPHC Khai thác 12 Vũ Ánh Dƣơng 1986 Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014824/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01653/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 259 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107762/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107705/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107706/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107195/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107764/BB-KT Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107707/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107191/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 353 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107710/BB-KT Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107767/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0107766/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014941/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 011499/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận Đức Bình Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013471/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014821/BB-KT Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013384/BB-KT Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 013383/BB-KT Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014824/BB-KT Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Vô chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014944/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 014945/BB-KT Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01451/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01452/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01751/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01455/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 275 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01805/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01804/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01557/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01702/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01456/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 275 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01507/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01604/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 250 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01513/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01514/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01459/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 275 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01559/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01809/BB-VPHC Khai thác 12 Nguyễn Đức Hùng 1993 Bình Thuận 350 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01406/BB-VPHC Khai thác 12 Mang Thƣơng Nguyễn Văn Ơi 1981 Bình Thuận 1980 346 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01752/BB-VPHC Khai thác 12 Mang Thủy 1986 Bình Thuận 251B Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01655/BB-VPHC Khai thác 12 Mang Tài 1992 Bình Thuận 251B Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01606/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 251A Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01654/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 344 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01605/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 247A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01602/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 247B Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01807/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01404/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 346 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01604/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 247A Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01603/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 247B Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01652/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 345 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01806/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01803/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01403/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 346 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01817/BB-VPHC Vận chuyển 22 Cao Văn Lạc Nguyễn Trƣờng Gôn Phạm Văn Vân Hạt KL Khu bảo tồn 01405/BB-VPHC Vận chuyển 22 Hạt KL Khu bảo tồn 01460/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn 01515/BB-VPHC Khai thác Hạt KL Khu bảo tồn 01607/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn 1987 1987 Bình Thuận 1989 358 Vơ chủ Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 247B Vơ chủ 01811/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01812/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01810/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01704/BB-VPHC Phá rừng 20 Thơng Thi 1957 Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01656/BB-VPHC Vận chuyển 22 Mang Thắng 1986 Bình Thuận 345 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01808/BB-VPHC Phá rừng 20 Mang Sâu 1978 Bình Thuận 358 Phạt tiền Số vụ vi phạm năm 2015 số điều ngƣời Họ tên đƣơng Sinh năm Địa Khu vực vi điểm vi phạm phạm Hình thức xử lý Đơn vị Số BBVP Hành vi vi phạm Hạt KL Khu bảo tồn 01657/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 247A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01658/BB-VPHC Cất giữ 23 Vơ chủ Bình Thuận 247A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01706/BB-VPHC Vận chuyển 22 Nguyễn Văn Tạo Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01659/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận Hạt KL Khu bảo tồn 01707/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 356 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01815/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 353 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01715/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01516/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01814/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01816/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ 1975 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01518/BB-VPHC 12 15 15 Man Quyền 01608/BB-VPHC Khai thác Đƣa phƣơng tiện vào rừng Đƣa phƣơng tiện vào rừng Khai thác Hạt KL Khu bảo tồn 01519/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn 01520/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn Vơ chủ Nguyễn Thanh Quang Bình Thuận 359A Vơ chủ 1958 Bình Thuận 350 Phạt tiền 1986 Bình Thuận 350 Phạt tiền 12 Vơ chủ Bình Thuận 247B Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01461/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01660/BB-VPHC Cất giữ 23 Vơ chủ Bình Thuận 345 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01661/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 344 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01818/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 358 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01462/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 272 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01521/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 359A Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01819/BB-VPHC Phá rừng 20 Man Chu Bình Thuận 361 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01753/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 344 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01522/BB-VPHC 20 Phạt tiền 15 1973 1991 1982 359A 01709/BB-VPHC Hoàng Thị Phọ Lê Văn Hùng Văn Đức Bình Thuận Hạt KL Khu bảo tồn Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01561/BB-VPHC 15 Đỗ Thị Mỹ Phƣợng 1978 Bình Thuận 358 Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01710/BB-VPHC Phá rừng Đƣa phƣơng tiện vào rừng Đƣa phƣơng tiện vào rừng Khai thác 12 Vô chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01822/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01820/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01821/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01754/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 251B Vô chủ 1966 Hạt KL Khu bảo tồn 01711/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn 01823/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Vô chủ 15 Nguyễn Thị Huyền Bình Thuận 359A Vơ chủ 1979 Bình Thuận 358 Phạt tiền 1964 1971 1979 1973 Bình Thuận 344 Phạt tiền Bình Thuận 358 Vơ chủ 1972 Bình Thuận 247A Phạt tiền Hạt KL Khu bảo tồn 01755/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn 01562/BB-VPHC Vận chuyển 22 Bùi Đình Đơng Võ Văn Hùng Trần Văn Hùng Phạm Văn Minh Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01523/BB-VPHC 22 Dƣơng Văn Nhƣ Hạt KL Khu bảo tồn 01713/BB-VPHC 15 Vô chủ Bình Thuận 353 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01756/BB-VPHC Vận chuyển Đƣa phƣơng tiện vào rừng Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 344 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01712/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận 361 Vơ chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01714/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01715/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận 350 Vơ chủ Số vụ vi phạm năm 2016 Đơn vị Số BBVP Hành vi vi phạm điều số ngƣời Họ tên đƣơng Sinh năm Khu vực vi phạm Hạt KL Khu bảo tồn 01824/BB-VPHC Khai thác 12 Thông Minh Thông Rép 1978 1982 Hạt KL Khu bảo tồn 01716/BB-VPHC Khai thác 12 Vơ chủ Bình Thuận Bình Thuận Địa điểm vi phạm Hình thức xử lý 361 Phạt tiền 350 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01757/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01758/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01721/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 0149/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01408/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01407/BB-VPHC Phá rừng 20 Mang Duy Kiên Hạt KL Khu bảo tồn 01717/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01825/BB-VPHC Phá rừng 20 Thái Ban 1965 Hạt KL Khu bảo tồn 01826/BB-VPHC Phá rừng 20 Thông Hôn 1985 Hạt KL Khu bảo tồn 01827/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01829/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01410/BB-VPHC Phá rừng 20 Mang Quểu 1986 Hạt KL Khu bảo tồn 01609/BB-VPHC 15 Phan Hữu Huỳnh Tuấn Vũ 1997 1989 Hạt KL Khu bảo tồn 01728/BB-VPHC 15 Thông Ngôn 1984 Hạt KL Khu bảo tồn 01411/BB-VPHC 12 Vô chủ Đƣa phƣơng tiện vào rừng Đƣa phƣơng tiện vào rừng Khai thác 1986 Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận 344 Vô chủ 345 Vô chủ 353 Vô chủ 344 Vô chủ 344 Vô chủ 345 Phạt tiền 272 Vô chủ 361 Phạt tiền 361 Phạt tiền 361 Vô chủ 361 Vô chủ 344 Phạt tiền 356 Phạt tiền 353 Phạt tiền 344 Vô chủ Gia Quận Nguyễn Văn Đại Mang Khải Mang Ảnh Lê Văn Anh Nguyễn Công Danh 1993 1999 2001 1987 Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận 1977 1977 Bình Thuận Cao Quang Dũng 1971 15 Vô chủ 15 Vô chủ Vận chuyển 22 Vô chủ Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01830/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01836/BB-VPHC Khai thác 12 Nguyễn Thị Thúy Hạt KL Khu bảo tồn 01834/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng 15 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01563/BB-VPHc Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01835/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01412/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01724/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01610/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn 01413/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn 01837/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn 01838/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn 01565/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn 01564/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn 01840/BB-VPHC Hạt KL Khu bảo tồn 01524/BB-VPHC Đƣa phƣơng tiện vào rừng Đƣa phƣơng tiện vào rừng 1975 Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình 361 Vơ chủ 358 Phạt tiền 361 Vô chủ 353 Vô chủ 361 Vô chủ 251A Vô chủ 353 Vô chủ 272 Phạt tiền 251B Phạt tiền 358 Phạt tiền 358 Phạt tiền 361 Vô chủ 353 Vô chủ 350 Vô chủ 353 Vô chủ Thuận Hạt KL Khu bảo tồn 01414/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01839/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Hạt KL Khu bảo tồn 01415/BB-VPHC Vận chuyển 22 Vơ chủ Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận 344 Vô chủ 350 Vô chủ 344 Vô chủ Số vụ vi phạm năm 2017 Đơn vị Số BBVP Hành vi vi phạm điều số ngƣời Họ tên đƣơng Hạt KL Khu bảo tồn Hạt KL Khu bảo tồn Hạt KL Khu bảo tồn Hạt KL Khu bảo tồn Hạt KL Khu bảo tồn 01611/BB-VPHC 01525/BB-VPHC 01416/BB-VPHC 01526/BB-VPHC 01759/BB-VPHC Vận chuyển Săn bắn Vận chuyển Khai thác Vận chuyển 22 21 22 12 22 0 0 Hạt KL Khu bảo tồn 01612/BB-VPHC Khai thác 12 Hạt KL Khu bảo tồn Hạt KL Khu bảo tồn 01417/BB-VPHC 01760/BB-VPHC Khai thác Phá rừng 12 20 Vô chủ Vô chủ Vô chủ Vô chủ Man Hu Nguyễn Huỳnh Thơng Tỉnh Trần Văn Trí Vơ chủ Nguyễn Văn Thành Hạt KL Khu bảo tồn 01528/BB-VPHC Khai thác 12 Vô chủ Sinh năm 1988 1998 1992 1969 Khu vực vi phạm Địa điểm vi phạm Hình thức xử lý Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận Bình Thuận 275 346 358 350 345 Vơ chủ Vơ chủ Vơ chủ Vơ chủ Phạt tiền Bình Thuận 275 Phạt tiền Bình Thuận Bình Thuận 353 251A Vơ chủ Phạt tiền Bình Thuận 353 Vơ chủ PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHU VỰC NGHIÊN CỨU Một số hình ảnh phối hợp tuần tra rừng lực lƣợng Khu BTTN Núi Ông hộ dân nhận khốn Một số hình ảnh chi trả tiền cơng nhận khoán bảo vệ rừng cho hộ dân ... hạn chế, rừng trồng đạt tỷ lệ sống cao, xuất nhiều mô hình trang trại nơng lâm nghiệp, mơ hình kinh tế hộ gia đình có hiệu kinh tế cao, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống... Kiểu rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới núi thấp; Kiểu quần hệ lạnh núi cao với ƣu hợp lùm; Kiểu trảng to, bụi, cỏ cao khô nhiệt đới ƣu hợp họ dầu Với quần thể sinh vật phong phú đa dạng Nhận... hợp lý nhằm nâng cao hiệu chƣơng trình giao khốn quản lý bảo vệ rừng khu vực nghiên cứu 55 4.5.1 Các giải pháp quản lý hợp đồng khoán 55 4.5.2 Giải pháp hiệu nâng cao hiệu công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO TOT NGHIEP DAI HOC, BAO CAO TOT NGHIEP DAI HOC

Từ khóa liên quan