Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước việt nam

173 27 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2019, 16:19

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG BỔNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 934 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN QUANG THUẤN TS NGUYỄN TUẤN ANH HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ LUẬN ÁN Hoàng Bổng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .9 1.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước kiểm tốn nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 1.2 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước chất lượng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 13 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 17 1.4 Câu hỏi nghiên cứu khung nghiên cứu luận án 19 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC 21 2.1 Nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 21 2.2 Chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 28 2.3 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 38 2.4 Kinh nghiệm số quốc gia việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 49 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 58 3.1 Khái quát quan kiểm toán nhà nước nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 58 3.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 76 3.3 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước88 Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCVIỆT NAM 105 4.1 Quan điểm nâng cao chất lượng nguồn nhan lực kiểm toán nhà nước 105 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 111 4.3 Kiến nghị 135 KẾT LUẬN 139 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ .141 LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ .141 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ACCA The Association of Chartered Hiệp hội Kế tốn cơng chứng Certified Accountants Anh quốc ASEANSAI ASEAN Supreme audit Institutions Tổ chức quan Kiểm tốn tối cao khu vực Đơng Nam Á CMKTNN Chuẩn mực kiểm tốn nhà nước CNH Cơng nghiệp hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CPA Certified Public Accountant Kế tốn viên cơng chứng Úc HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân INTOSAI The International Organisation of Supreme Audit Institutions Tổ chức quốc tế quan Kiểm toán tối cao ISSAI International Stadards of Supreme Audit Institutions Chuẩn mực quốc tế quan Kiểm toán tối cao KTV Kiểm toán viên KTVNN Kiểm toán viên nhà nước KSCLKT Kiểm soát chất lượng kiểm toán NNL Nguồn nhân lực NSNN Ngân sách nhà nước SAI Supreme Audit Institutions Cơ quan Kiểm toán tối cao UBND Ủy ban nhân dân UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội VTVL Vị trí việc làm DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 4.1: Bảng 4.2: Bảng 4.3: Bảng 4.4: Biểu 3.1: Biểu 3.2: Sơ đồ 1.1: Hình 2.1: Phân loại sức khỏe theo thể lực Thống kê số lượng kiểm toán KTNN thực (giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018) Tổng hợp kết kiểm toán (từ năm 1994 đến năm 2017) 35 61 64 Số lượng công chức, viên chức KTNN qua năm Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức theo lĩnh vực công tác theo ngạch cơng chức (tính đến ngày 31/3/2018) 74 Trình độ đào tạo nguồn nhân lực Trình độ lý luận trị nguồn nhân lực Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi lao động (tính đến 31/3/2018) 77 79 Tình trạng sức khỏe nguồn nhân lực Thái độ làm việc nguồn nhân lực Mức độ hài lòng công việc, chế độ đãi ngộ Đánh giá đạo đức nghề nghiệp KTV nhà nước Đánh giá công chức, viên chức năm 2017 Bảng hệ số lương Tổng Kiểm toán nhà nước Bảng phụ cấp theo nghề CBCC KTNN Nhu cầu công chức, viên chức theo lĩnh vực công tác KTNN đến năm 2030 83 84 86 87 90 96 96 120 Nhu cầu công chức, viên chức theo ngạch bậc KTNN đến năm 2030 121 Nhu cầu công chức, viên chức theo chuyên môn đào tạo KTNN đến năm 2030 122 Nhu cầu sử dụng công chức đơn vị thực nhiệm vụ kiểm toán KTNN đến năm 2030 124 Cơ cấu nhân lực theo chuyên ngành đào tạo Cơ cấu nhân lực theo giới tính Khung nghiên cứu luận án Hệ tiêu chí đánh giá chất lượng NNL KTNN 78 81 20 30 75 82 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phụ lục 2: Phụ lục 3: Phụ lục 4: Phụ lục 5: PhỤ lục Phụ lục 7: Cơ cấu tổ chức máy quan KTNN Cơ cấu tổ chức máy quan KTNN đến năm 2030 Danh mục vị trí việc làm công chức KTNN Danh mục vị trí việc làm viên chức KTNN Bảng vấn sâu (dành cho chuyên gia, nhà quản lý thuộc KTNN) Phiếu khảo sát (dành cho nhân lực KTNN) Phiếu khảo sát chất lượng nguồn nhân lực KTNN (dành cho đơn vị kiểm tốn) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình cơng nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) Việt Nam, người nguồn nhân lực (NNL) coi nhân tố định; đó, cán bộ, cơng chức phận NNL có vai trò đặc biệt to lớn nghiệp phát triển đất nước Khẳng định vai trò đội ngũ cán bộ, cơng chức tồn nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc”[59, tr 269] Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nướctiếp tục nhấn mạnh: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” [12] Trong tổ chức, nguồn nhân lực với vai trò nguồn lực trọng tâm định đến tồn phát triển tổ chức, nhiệm vụ quan trọng sống cơng tác phát triển nguồn nhân lực tổ chức phải làm để xây dựng, phát triển trì nguồn nhân lực có chất lượng cao, đảm bảo hồn thành mục tiêu chiến lược tổ chức Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nguồn nhân lực có khả cao lực, trình độ, phẩm chất, uy tín, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững tổ chức tiến trình hội nhập quốc tế Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức tổng thể nội dung, cách thức, phương pháp làm biến đổi yếu tố cấu thành chất lượng nguồn nhân lực cách hợp lý quy mơ trình độ đáp ứng u cầu, mục tiêu phát triển tổ chức với hiệu quản ngày cành cao Kiểm tốn nghề đòi hỏi người làm kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu cao đạo đức, trình độ, lực, kinh nghiệm khả xét đoán nghề nghiệp Tổ chức quốc tế quan Kiểm toán tối cao khuyến nghị: “Cán nhân viên kiểm toán quan kiểm tốn tối cao phải có đủ lực cần thiết đạo đức để hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ Ngay từ lúc tuyển dụng vào biên chế quan kiểm toán tối cao phải quan tâm đến trình độ kiến thức lực mức độ trung bình thực tế nghiệp vụ mức thỏa đáng ứng viên Cần quan tâm mức cao đến việc bồi dưỡng lý luận thực tế nghiệp vụ bình diện nội bộ, đại học quốc tế cho tất cơng chức kiểm tốn quan kiểm tốn tối cao khuyến khích cơng việc phương tiện, kể mặt tài tổ chức”[79] Vì vậy, nhân lực ngành kiểm tốn cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt Ở Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thiết chế mới, thành lập yêu cầu công đổi đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Qua 20 năm hoạt động, từ quan khơng có tổ chức tiền thân chưa có tiền lệ hoạt động, KTNN trở thành công cụ kiểm tra, giám sát quan trọng hữu hiệu Nhà nước quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơng Qua 20 năm hoạt động, NNL KTNN có phát triển vượt bậc số lượng chất lượng Chất lượng NNL nâng cao ba mặt: Trí lực, thể lực tâm lực Đến nay, KTNN xây dựng NNL có chất lượng cao trình độ chun mơn, có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp sáng theo phương châm “Công minh, trực, nghệ tinh, tâm sáng” Chất lượng NNL khơng ngừng nâng cao nhân tố định cho việc nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng ngày tốt yêu cầu giám sát, quản lý, điều hành Quốc hội, Chính phủ, góp phần tăng cường tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơng Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hiến định, nhu cầu nhân lực KTNN cần phải tăng cường số lượng chất lượng; song, thực tế NNL KTNN thiếu số lượng, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tốn mơi trường cơng nghệ thơng tin cách mạng công nghệ 4.0 hội nhập quốc tế Từ đó, đòi hỏi phải xây dựng NNL KTNN tăng quy mô chất lượng, đảm bảo cấu hợp lý, có lĩnh trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp sáng, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, chuyên nghiệp, tương xứng với yêu cầu nghề nghiệp kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng chất lượng NNL KTNN tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL cho ngành KTNN công việc thực cần thiết Chính lẽ mà tác giả chọn đề tài "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Việt Nam" làm luận án tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án tập trung làm rõ thực trạng chất lượng NNL hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam; sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, nghiên cứu, hệ thống hóa cơng trình khoa học cơng bố ngồi nước có liên quan đến đề tài luận án; sở xác định khoảng trống mà luận án cần phải tiếp tục sâu nghiên cứu làm rõ Hai là, phân tích làm rõ sở lý luận chất lượng NNL KTNN: Khái niệm, đặc điểm NNL KTNN; làm rõ tiêu chí luận giải nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL KTNN; nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN số nước giới rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Ba là, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượngNNL hoạt động nâng cao chất luwong NNL KTNN Việt Nam nay, làm rõ ưu điểm, hạn chế rút nguyên nhân hạn chế Bốn là, đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án chất lượng NNL hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu NNL làm việc quan KTNN Việt Nam; - Về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề liên quan tới chất lượng NNL KTNN Việt Nam từ năm 1994 đến hết năm 2017, trọng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 định hướng đến năm 2030; - Về phạm vi chất lượng nguồn nhân lực: Luận án nghiên cứu chất lượng NNL dựa tiêu chí: Trí lực, thể lực, tâm lực với tiêu chuẩn dựa nguồn liệu chủ yếu KTNN công bố tác giả điều tra, khảo sát Phƣơng pháp nghiên cứu luận án a Phƣơng pháp thu thập liệu - Phương pháp chuyên gia sử dụng nhằm làm sáng tỏ nội dung nghiêm cứu, đặc biệt ý kiến chuyên gia giúp tác giả việc đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL KTNN Tác giả tham vấn ý kiến chuyên gia giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà quản lý nước lĩnh vực kiểm toán quản trị NNL - Phương pháp vấn sâu để có thơng tin xác thực trạng chất lượng NNL hoạt động nâng cao chất lượng NNL KTNN Việt Nam: Tác vấn số cán quản lý KTNN Việt Nam (Phụ lục 05) PHỤ LỤC 3: DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÔNG CHƢC CỦA KTNN Đơn vị: VTVL TT I Danh mục VTVL Tên VTVL cụ thể KTNN Tên VTVL gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành Vị trí cấp trưởng Tổng Kiểm tốn nhà nước Vị trí cấp phó Phó Tổng Kiểm tốn nhà nước Vụ trưởng Vị trí cấp trưởng đơn vị Chánh Văn phòng KTNN trực thuộc Chánh Văn phòng Đảng – Đồn thể (đơn vị cấp Vụ tương Chánh Thanh tra KTNN đương cấp Vụ) Kiểm toán trưởng Giám đốc Tổng Biên tập 10 Phó Vụ trưởng 11 Vị trí cấp phó đơn vị trực Phó Chánh Văn phòng KTNN 12 thuộc Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đồn thể 13 (đơn vị cấp Vụ tương Phó Chánh Thanh tra KTNN 14 đương cấp Vụ) Phó Kiểm tốn trưởng 15 Phó Giám đốc 16 Phó Tổng Biên tập 17 Trưởng phòng 18 19 Vị trí cấp trưởng đơn vị cấp phòng tương đương Chánh Văn phòng Trưởng Ban 20 Đội trưởng 21 Phó Trưởng phòng 22 23 Vị trí cấp phó đơn vị cấp phòng tương đương 24 II Phó Chánh Văn phòng Phó Trưởng Ban Phó Đội trưởng Tên VTVL gắn với công 153 việc chuyên môn, nghiệp vụ Tại KTNN chuyên ngành, khu vực Thực cơng tác kiểm tốn Quản lý tổ chức máy,biên chế, tiền lương Tại Vụ Tổ chức cán Quản lý nhân Quản lý đào tạo, bồi dưỡng KHCN Tại Vụ Tổng hợp Thực công tác tổng hợp Tại Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán Thực công tác chế độ, chuẩn mực Tại Vụ Pháp chế Thực công tác pháp chế Kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Thẩm định tính pháp lý báo cáo kiểm toán 10 Hợp tác song phương 11 Tại Vụ Hợp tác quốc tế 12 13 Hợp tác đa phương Kiểm tốn mơi trường Tại Thanh tra KTNN Thanh tra, giải khiếu nại, tố cáo 14 Thư ký- Tổng hợp 15 Hành chính, Lưu trữ - Thư viện 16 Tài 17 Kế tốn 18 Tại Văn phòng KTNN Thủ quỹ 19 Thi đua- Khen thưởng, Quan hệ công chúng 20 Quản lý dự án đầu tư xây dựng 21 Quản trị công sở 22 Y tế 23 Kế hoạch tổng hợp 24 25 Tại Văn phòng Đảng – Đồn thể 26 III Cơng tác Đảng Cơng tác Đồn thể Giúp việc Ban Cán Đảng Tên VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 154 Tại đơn vị trực thuộc Hành Tại KTNN khu vực Kế toán Tại KTNN khu vực I, IV Văn thư Tại KTNN khu vực I, IV Thủ quỹ Tại KTNN khu vực lại Văn thư kiêm thủ quỹ Tại KTNN khu vực Quản trị công sở (điện, nước, vận hành tòa nhà, ) Tại KTNN chun ngành, khu vực Cơng tác cán bộ, đảng, đồn thể (chuyên trách) IV Tên VTVL gắn với công (Không tổng hợp tổng số VTVL Kiểm toán việc thực theo NĐ 68 nhà nước) Lễ tân Tại Văn phòng KTNN KTNN khu vực Lái xe Phục vụ, bếp Bảo vệ Nguồn: Tác giả tổng hợp đề xuất 155 PHỤ LỤC 4: DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CỦA KTNN Đơn vị: VTVL TT I Danh mục VTVL Tên VTVL cụ thể KTNN Tên VTVL gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành Vị trí cấp trưởng đơn vị nghiệp cơng lập (đơn vị tương đương cấp Giám đốc Tổng Biên tập Vụ) Vị trí cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập (đơn vị Phó Giám đốc Phó Tổng Biên tập tương đương cấp Vụ) Trưởng phòng Vị trí cấp trưởng đơn vị cấp phòng Chánh Văn phòng tương đương Trưởng khoa Giám đốc Trung tâm Tổng Biên tập (tạp chí) 10 Phó Trưởng phòng 11 Vị trí cấp phó đơn vị cấp phòng Phó Chánh Văn phòng 12 tương đương Phó Trưởng khoa 13 Phó Giám đốc Trung tâm 14 Phó Tổng Biên tập (tạp chí) II Tên VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Phóng viên Báo Kiểm tốn Biên tập viên Thiết kế, chế Hiệu đính Kỹ thuật quản lý hệ thống Trung tâm Tin học Công nghệ phần mềm Đào tạo chuyển giao cơng nghệ Kiểm tốn cơng nghệ thơng tin 156 Quản lý đào tạo bồi dưỡng 10 Giảng viên 11 12 Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Quản lý khoa học HTQT Thư viện Thông tin khoa học 13 Nghiên cứu viên 14 Phóng viên III Tên VTVL gắn với cơng việc hỗ trợ, phục vụ Báo Kiểm toán Phát hành, quảng cáo Các đơn vị SNCL Hành chính, quản trị Các đơn vị SNCL Kế toán Các đơn vị SNCL Văn thư kiêm thủ quỹ Các đơn vị SNCL Lái xe Các đơn vị SNCL Quản trị công sở Các đơn vị SNCL Lễ tân Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Kỹ thuật điện nước Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Y tế 10 Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Bếp 11 Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Buồng 12 Các đơn vị SNCL Bảo vệ Nguồn: Tác giả tổng hợp đề xuất 157 PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƢỢC PHỎNG VẤN THUỘC CƠ QUAN KTNN VIỆT NAM Số TT Tên chun gia Chức vụ Ơng Đồn Xn Tiên Ơng Đặng Văn Hải Ơng Nguyễn Đình Hòa Ơng Nguyễn Ngọc Sùng Ơng Dỗn Anh Thơ Phó Tổng KTNN Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Q Giám đốc Trường Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán Chánh văn phòng KTNN Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Cơ quan công tác KTNN Việt Nam KTNN Việt Nam KTNN Việt Nam KTNN Việt Nam KTNN Việt Nam BẢNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Tính độc lập KTNN Tính độc lập Ở Việt nam, địa vị pháp lý KTNN, Tổng KTNN có quy định Hiến pháp – đạo luật Nhà nước không? Để bảo đảm tính độc lập KTNN, người đứng đầu KTNN có quyền miễn trừ Đại biểu Quốc hội khơng? Nhiệm kỳ Tổng KTNN có dài nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ khơng? KTNN có độc lập việc xác định biên chế tuyển dụng cơng chức khơng? KTNN có độc lập tài khơng? Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực KTNN Chiến lƣợc sách phát triển nguồn nhân lực KTNN có Chiến lược phát triển nguồn nhân lực? Chiến lược phát triển nguồn nhân lực có gắn với kế hoạch chiến lược kế hoạch hoạt động KTNN? có thường xuyên giám sát, đánh giá khơng? Chính sách phát triển nguồn nhân lực KTNN có quy định đầy đủ khơng? Các sách nguồn nhân lực có bao gồm việc tuyển dụng, sử dụng nhân sự, tiền lương, hệ thống quản lý hoạt động, phát triển đội ngũ cán bộ, đào tạo, phúc lợi, phát triển nghề nghiệp, luân chuyển công tác, nghỉ việc… không? Tuyển dụng KTNN có quy định yêu cầu kiến thức, kỹ thái độ làm việc cấp nhân khơng? KTNN có thiết lập hệ thống chức rõ ràng tuyển dụng nhân theo chuyên ngành với trình độ kinh nghiệm phù hợp theo vị trí tuyển dụng khơng? KTNN có phối hợp với chun gia bên tuyển dụng 158 Quản lý hoạt nhân khơng? KTNN có khả giữ chân cán có trình độ với số lượng đảm bảo yêu cầu cấp khác không? Tỷ lệ nghỉ việc cán nòng cốt KTNN bao nhiêu? Tại họ nghỉ việc? KTNN có chỗ trống dành cho cán giữ vị trí quản lý nhân viên? KTNN có sách kinh nghiệm việc giữ chân cán có trình độ khơng? Chiến lược phát triển nghề nghiệp đào tạo có gắn với Kế hoạch chiến lược kế hoạch hoạt động KTNN? có giám sát, đánh giá thường xun khơng? KTNN có xây dựng quy trình nhằm đảm bảo phát triển đội ngũ cán đào tạo họ cách đầy đủ không (bao gồm đào tạo ban đầu cho cán bộ, công chức mới, phát triển quản lý, đào tạo nghề, đào tạo chun mơn kiểm tốn, hướng dẫn tư vấn, cử cán đào tạo Cơ quan KTNN khác)? KTNN có thiết lập chế giám sát đánh giá hoạt động đào tạo hiệu hoạt động không? Chiến lược phát triển nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực KTNN có tính bền vững khơng? KTNN cần làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành? KTNN có biện pháp để tạo mơi trường khuyến khích cán làm việc cống hiến? KTNN thực sách phúc lợi dạng tinh thần vật chất nào? KTNN có giám sát đánh giá tác động sách phúc lợi này? Nếu có giám sát đánh giá tác động nào? KTNN thiết lập hệ thống để quản lý cán bộ, công chức? động Hệ thống có phát huy tác dụng việc đánh giá chất lượng cán Sử dụng nhân Phát triển nguồn nhân lực Phúc lợi bộ, công chức đưa phản hồi vấn đề không? Hệ thống có đảm bảo trách nhiệm giải trình tạo động lực cán bộ, công chức khơng? KTNN có phần mềm cơng nghệ thơng tin phù hợp để sử dụng công nghệ hoạt động kiểm tốn, quản lý nhân cơng việc khác không? 159 PHỤ LỤC 6: PHIẾU KHẢO SÁT (dành cho nguồn nhân lực KTNN) Kính thƣa Anh (Chị)! Để tìm hiểu chất lượng nguồn nhân lực quan Kiểm toán nhà nước, mong Anh (Chị) giúp đỡ cách trả lời số câu hỏi chuẩn bị Anh (Chị) vui lòng cho biết số thông tin đơn vị công tác: - Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) □ - Đơn vị tham mưu □ - Đơn vị nghiệp công lập □ Xin Anh (Chị) cho biết: Giới tính: Nam □ Nữ □ PHẦN Ý KIẾN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Anh/Chị đánh dấu X vào ô vuông bên cạnh phương án phù hợp với ý kiến viết thêm vào dòng để trống bên câuhỏi Cơng việc Anh (Chị) đảmnhiệm? - Kiểm toán viên □ - Chuyên viên hành □ - Viên chức nghiệp □ Anh (Chị) công tác KTNN thuộc đối tƣợng chuyển công tác hay thi tuyển? Chuyển công tác □ Thi tuyển □ Ngành nghề chuyên môn Anh (Chị) đƣợc đào tạo trƣớc vào KTNN? Cơng việc Anh (Chị)có phù hợp với ngành nghề chuyên môn đƣợc đào tạo không? Rất phù hợp □ Phù hợp □ Tương đối phù hợp □ Không phù hợp □ Khi vào KTNN Anh (Chị) có đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng chuyên mơn, nghiệp vụ kiểm tốn khơng? Có □ Khơng □ Trình độ đào tạo chun mơn Anh (Chị)? Trên đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ 160 Trung cấp □ Anh (Chị) có thâm niên năm công tác? Dưới năm □ Từ đến 10 năm □ Từ 10 đến 15 năm □ Từ 15 đến 20 năm □ Trên 20 năm □ Anh (Chị) làm việc ngành KTNN đƣợc năm? Anh (Chị) thƣờng bị bệnh gì? Bệnh mắt, xương khớp □ Bệnh thần kinh □ Bệnh tim mạch □ Bệnh k h c □ Anh (Chị có tham gia khám sức khỏe định kỳ KTNN tổ chứckhông? Tham gia đầyđủ □ Không tham gia □ 10 Anh (Chị) đánh giá sức khỏa thân thếnào? Rất khỏe □ Khỏe mạnh □ Bình thường □ Yếu □ 11 Anh (Chị) có hay nghỉ làm việc khơng? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không □ 12 Khi nghỉ làm, Anh (Chị) có báo cáo (xin phép) lãnh đạo đơn vị không? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Khơng □ 13 Vì Anh (Chị) phải nghỉlàm việc? Việc gia đình □ Bản than ốm □ Lý khác □ 14 Anh (Chị) có hài lòng với chế độ tiền lƣơng phụ cấp hƣởng khơng? Rất hài lòng □ Hài lòng □ Khơng hài lòng □ 15 Anh (Chị) có hài lòng với chế độ phúc lợi KTNN áp dụng khơng? Rất hài lòng □ Hài lòng □ Khơng hài lòng □ 16 Khi gặp khó khăn cơng việc, Anh(Chị) có cố gắng tự giải khơng? Rất cố gắng □ Cố gắng □ Bình thường □ Khơng cố gắng □ 17 Anh (Chị) có làm muộn sớm không? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Khơng □ 18 Anh (Chị) có làm việc riêng làm việc không? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không □ 19 Trong làm việc Anh (Chị) có chuyện gẫu với đồng nghiệpkhơng? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không □ 20 Anh (Chị) có hài lòng với cơng việc khơng? Rất hài lòng □ Hài lòng □ Khơng hài lòng □ 161 PHẦN CẢM NHẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Xin Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào vng tương ứng với mức độ đồng ý Anh (Chị) theo mức sau đây: Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồngý Nội dung cảm nhận Mức độ cảm nhận I NÂNG CAO TRÍ LỰC Hoạt động đánh giá nhân lực KTNN triển khai cách nghiêm túc, quy định pháp luật Hoạt động đánh giá nhân lực tổchức Công tác đặn theo định kỳ đánh giá Kết đánh giá nhân lực phản ánh nhân lực lực, khả người laođộng Tiêu chí đánh giá xây dựng rõ ràng, quán, khách quan phản ánh thực tế kết công việc nhân lực Tiêu chí đánh giá xây dựng phù hợp □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ với loại công việc cho đối tượng KTNN định kỳ tổ chức lớp tập huấnngắnhạnvàdàihạnđểnângcao trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp cho người laođộng Ngay sau vào KTNN, người lao động Công tác đào tạo tiền cơng chức, tiền kiểm tốn viên đào tạo Hàng năm, KTNN cử nhân lực sang học hỏi nguồn kinh nghiệm kiểm toán nước giới nhân lực Cơ quan, đơn vị hỗ trợ thời gian kinh phí cho người lao động học tập để nâng cao trình độ chun mơn 162 Nội dung cảm nhận Mức độ cảm nhận Các kiến thức đào tạo chương trình mang tính cập nhật, phù hợp với thực tế cơng việc Chương trình, nội dung đào tạo phù hợp □ □ □ □ □ □ □ □ linh hoạt phù hợp với người lao động nhiều công việc khác Công tác đào tạo nhân lực đáp ứng □ □ □ □ yêu cầu phát triển ngành KTNN □ □ □ □ Quy trình tuyển dụng thực bản, khách quan nghiêm túc quy định Nhà nước Nhân lực tuyển dụng đáp ứng □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ với đối tượng lao động Các hình thức đào tạo nhân lực đa dạng, nhu cầu thực tế quy mô Công tác cấu lao động KTNN tuyển Thông tin tuyển dụng KTNNđược công dụng bố cơng khai người tiếp cận nhân lực cách dễ dàng qua nhiều kênh thông tin khácnhau Đối tượng thi tuyển tiếp cận hiểu đầy đủ đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng, môn thi nội dung ôn tập môn thi Việc tổ chức thi tuyển bảo đảm công khai, minh bạch II NÂNG CAO TÂM LỰC Trụ sở làm việc, phương tiện, thiết bị công tác trang bị đại Điều kiện Môi trường làm việc văn minh, lịch sự, làm việc đoàn kết tương trợ lẫn côngviệc 163 Đạo đức Cơ quan, đơn vị coi trọng việc giữ gìn nghề nghiệp nâng cao đạo đức nghề nghiệp Cơ quan, đơn vị đề cao kỷ luật, kỷ cương lao động, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm Chế độ đãi ngộ Nhà nước tương xứng với đặc thù nghề nghiệp kiểm tốn Cơng tác Cơ chế khen thưởng, kỷ luật KTNN tạo động công khai, minh bạch dựa tiêu chí lực làm rõ ràng, cụthể việc KTNN có sách tạo chế thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cách rõ ràng cho người lao động Định kỳ hàng năm, KTNN tổ chức phát động phong trào thi đua dành cho cá nhân tậpthể Lãng đạo Công đồn quan, đơn vị ln quan tâm đời sống người lao động vật chất lẫn tinhthần KTNN thực tốt chế độ phúc lợi, như: hỗ trợ tiền ăn trưa, hỗ trợ nhà ở…cho người lao động III NÂNG CAO THỂ LỰC Cơ quan, đơn vị quan tâm đến việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người laođộng Cơ quan, đơn vị quan tâm đến chế độ du lịch, nghỉ dưỡng cho người laođộng Sức khỏe KTNN thường xuyên tổ chức phong □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ nhân trào hoạt động thể dục thể thao cho người laođộng lực Cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức lớp tập huấn bảo vệ sức khỏe, an tồn lao động phòng tránh có hiệu bệnh thường gặp người lao động trí óc cao Cơ quan, đơn vị ln quan tâm đến việc hỗ trợ người lao động ốm đau, hiếu, hỉ 164 PHỤ LỤC 7: PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KTNN (Dành cho đơn vị đƣợc kiểm tốn) Để có sở xem xét, đánh giá cách khách quan chất lượng nguồn nhân lực KTNN, mongAnh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu (x) vào có nội dung tương ứng, câu hỏi khơng có sẵn phương án trả lời đề nghị Anh/chị trả lời cụ thể Ý kiến Anh/chịsẽ thông tin có giá trị NCS việc hồn thiện cơng trình nghiên cứu Xin Anh/chị cho biết số thông tin tổ chức/cá nhân:   Giới tính: Nam Nữ - Tuổi: - Chức vụ công tác:………………………………………………………………… - Cơ quan, đơn vị cơng tác: - Trình độ:  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học 1.Theo Anh/chị, Kiểm toán nhà nƣớc có vai trò nhƣ nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2.Việctìm hiểu, tiếp cận pháp luậttrong lĩnh vực kiểm toán nhà nƣớc Anh/chịở mức độ dƣới đây? a Chủ động □ b Khi gặp phải vấn đề cần giải liên c Không chủ động □ quan đến pháp luật tìm hiểu □ Thời gian qua, Anh/chịcó đƣợc tham dự hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực kiểm tốn nhà nƣớc khơng ? a Khơng tham dự □ b Tham dự □ c Tham dự nhiều □ 4.Theo Hiến pháp Luật Kiểm toán nhà nƣớc hành, anh/chị hiểu địa vị pháp lý KTNN nhƣ nào? a Trực thuộc Quốc hội □ b Trực thuộc Chính phủ □ 165 c Độc lập với Quốc hội/Chính phủ □ Để bảo đảm tính độc lập KTNN, nhiệm kỳ Tổng KTNN thƣờng dài nhiệm kỳ Quốc hội, theo anh/chị nhiệm kỳ Tổng KTNN năm phù hợp? a 05 năm □ b 07 năm □ c Ý kiến khác (ghi cụ thể):……………………………………………… □ Anh/Chị vui lòng cho biết để làm tốt cơng tác kiểm tốn, KTV nhà nƣớc cần có trình độ chun mơn: ẳng Đại học ại học Anh/Chị vui lòng cho biết để làm tốt cơng tác kiểm tốn, cơng chức, KTV nhà nƣớc cần có kinh nghiêm cơng tác: Anh/Chị vui lòng cho biết nghề nghiệp kiểm tốn cần có cấu giới tính nhƣ phù hợp: Nam cao nữ ữ cao nam Với biên chế nhƣ hàng năm quan KTNN kiểm toán đƣợc khoảng 60 – 70% đơn vị đƣợc kiểm tốn theo quy định Theo Anh/Chị KTNN có cần tăng số lƣợng công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định Hiến pháp, Luật KTNN? Có 10 Anh/Chị vui lòng cho biết đánh giá trình độ, lực kinh nghiệm cơng tác KTV nhà nƣớc? ốt 11 Anh/Chị vui lòng cho biết đạo đức nghề nghiệp công chức, KTV nhà nƣớc làm việc với đơn vị đƣợc kiểm toán? ất tốt ốt ấp 12 Anh/Chị vui lòng cho biết đánh giá tinh thần trách nhiệm hành vi ứng xử KTV nhà nƣớc làm việc với đơn vị đƣợc kiểm tốn? Trung bình ấp 166 13 Anh/Chị vui lòng cho biết chứng kiến hành vi sách nhiễu, gây phiền hà KTV nhà nƣớc với đơn vị đƣợc kiểm tốn? Có 14 Xin Anh/Chị cho biết q trình kiểm tốn đơn vị, cơng chức, KTV nhà nƣớc có giúp cho cán làm công tác chuyên môn đơn vị nâng cao trình độ chun mơn thơng qua việc phát tồn tại, hạn chế đơn vị không? Có 15 Xin Anh/Chị cho biết q trình kiểm tốn đơn vị, cơng chức, KTV nhà nƣớc có tƣ vấn cho đơn vị đƣợc kiểm toán khắc phục tồn tại, hạn chế quản lý, hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội đơn vị khơng? Có 16 Anh/Chị vui lòng cho biết có tâm phục, phục ý kiến kiểm toán KTV nhà nƣớc khơng? Có 17 Anh/Chị vui lòng cho biết trang phục, chế độ ƣu tiên cơng chức KTNN có góp phần nâng cao chất lƣợng kiểm tốn KTNN khơng? Có 18.Theo Anh/chị, tiêu chí để đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực KTNN? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19 Theo Anh/chị, yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực KTNN? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 20.Theo Anh/chị, giải pháp để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực KTNN nƣớc ta nay? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 167 ... NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCVIỆT NAM 105 4.1 Quan điểm nâng cao chất lượng nguồn nhan lực kiểm toán nhà nước 105 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước. .. VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC 21 2.1 Nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 21 2.2 Chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước 28 2.3 nâng cao chất lượng nguồn. .. luận thực tiễn chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước - Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hoạt đông nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chương 4:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước việt nam, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán nhà nước việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn