Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu oligonychus coffeae nietner (acarina tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở miền núi phía bắc việt nam

187 25 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2019, 14:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGUYỄN MINH ĐỨC NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NHỆN ĐỎ NÂU Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) TRÊN CÂY CHÈ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NGUYỄN MINH ĐỨC NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NHỆN ĐỎ NÂU Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: Tetranychidae) TRÊN CÂY CHÈ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 62 01 12 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Văn Trịnh TS Nguyễn Thị Nhung Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Các tài liệu trích dẫn rõ nguồn gốc giúp đỡ cảm ơn Hà Nội, ngày…… tháng …… năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Minh Đức ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, nhận giúp đỡ mặt cấp Lãnh đạo, tập thể cá nhân Trước hết xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng tới PGS.TS Lê Văn Trịnh TS Nguyễn Thị Nhung, người thầy tận tình bảo, hướng dẫn chuyên môn phương pháp luận suốt trình thực đề tài ln chia sẻ, động viên tơi hồn thành luận án Xin cảm ơn đề tài: “Nghiên cứu tính kháng thuốc nhện đỏ hại ăn có múi, chè biện pháp quản lý Việt Nam” thuộc chương trình Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Xin cảm ơn KS Nguyễn Thị Me giúp đỡ hướng dẫn phương pháp nghiên cứu tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè Chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp Nhóm kháng thuốc, nơi mà công tác, sinh hoạt chuyên mơn ln chia sẻ kinh nghiệm q báu nghiên cứu giúp đỡ phương diện Luận án thực Bộ môn Thuốc, Cỏ dại Môi trường, Viện Bảo vệ thực vật Tôi nhận giúp đỡ Ban lãnh đạo Viện Bảo vệ thực vật; Tập thể cán Bộ môn Thuốc, Cỏ dại Môi trường suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quí báu dành cho tôi.Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Ban đào tạo Sau đại học tập thể cán q thầy giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu thực luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Minh Đức iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt x Danh mục bảng xi Danh mục hình xiv MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án Cấu trúc luận án iv CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.1 Nhện đỏ nâu, đặc điểm sinh học, sinh thái quy luật phát sinh gây hại 1.2.1.1 Nhện đỏ nâu tác hại sản xuất chè 1.2.1.2 Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, quy luật phát sinh nhện đỏ nâu 1.2.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu chè 1.2.3 Tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè 1.2.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè 12 1.2.4.1 Biện pháp canh tác 12 1.2.4.2 Biện pháp sinh học 13 1.2.4.3 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 15 1.2.4.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè sở sử 18 dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý 1.3 Tình hình nghiên cứu nước 19 1.3.1 Nhện đỏ nâu, đặc điểm sinh học, sinh thái quy luật phát sinh gây 19 hại 1.3.1.1 Thành phần sâu, nhện hại chè 19 1.3.1.2 Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, tình hình phát sinh phát triển 21 v nhện đỏ nâu 1.3.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu 22 chè 1.3.2.1 Một số nhóm thuốc trừ nhện phổ biến Việt Nam 22 1.3.2.2 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ côn trùng nhện nhỏ hại 23 chè 1.3.3 Tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè 25 1.3.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè 26 1.3.4.1 Biện pháp canh tác 26 1.3.4.2 Biện pháp sinh học 26 1.3.4.3 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 28 1.3.4.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu 29 CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 31 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 31 2.1.2 Đặc điểm hai vùng chè nghiên cứu 31 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 32 2.2 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 32 2.2.1 Vật liệu nghiên cứu 32 2.2.2 Dụng cụ nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 33 vi 2.4 Phương pháp nghiên cứu 33 2.4.1 Điều tra đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng 33 trừ nhện đỏ nâu chè tỉnh Thái Nguyên Phú Thọ 2.4.2 Nghiên cứu xác định mức độ kháng thuốc nhện đỏ nâu 34 số loại thuốc trừ nhện thường sử dụng sản xuất chè 2.4.2.1 Phương pháp tạo trì nòi nhện đỏ nâu mẫn cảm từ quần thể 34 nhện đỏ nâu thu đồng ruộng 2.4.2.2 Phương pháp tạo nòi nhện đỏ nâu kháng thuốc từ quần thể mẫn cảm 35 2.4.2.3 Phương pháp xác định mức độ kháng thuốc nhện đỏ nâu 35 2.4.3 Đánh giá tốc độ phát triển tính kháng thuốc khả kháng chéo nhện đỏ nâu số loại thuốc trừ nhện thường sử dụng 38 sản xuất chè 2.4.3.1 Phương pháp đánh giá tốc độ phát triển tính kháng nhện đỏ nâu 38 loại thuốc trừ nhện sử dụng phổ biến sản xuất chè 2.4.3.2 Phương pháp đánh giá mức độ suy giảm tính kháng nhện đỏ 40 nâu sau số hệ không tiếp xúc với thuốc 2.4.3.3 Phương pháp đánh giá khả phát triển tính kháng chéo nhện 40 đỏ nâu với số nhóm thuốc 2.4.4 Nghiên cứu số giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ 40 nâu hại chè theo hướng tổng hợp 2.4.4.1 Đánh giá ảnh hưởng giống chè đến mật độ nhện đỏ nâu 41 2.4.4.2 Đánh giá ảnh hưởng biện pháp canh tác đến mật độ nhện đỏ nâu 41 2.4.4.3 Biện pháp sinh học 43 vii 2.4.4.4 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để trừ nhện đỏ nâu 44 2.4.5 Xây dựng mơ hình đề xuất giải pháp quản lý tính kháng thuốc 49 nhện đỏ nâu theo hướng tổng hợp 2.4.5.1 Phương pháp xây dựng mơ hình quản lý tính kháng thuốc nhện 49 đỏ nâu 2.4.5.2 Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý tính kháng theo hướng tổng hợp 51 2.4.6 Phương pháp tính toán xử lý số liệu 51 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ nhện đỏ nâu 53 chè tỉnh Thái Nguyên Phú Thọ 3.1.1 Thành phần côn trùng, nhện nhỏ hại chè Thái Nguyên, Phú 53 Thọ 3.1.1.1 Cơn trùng nhện nhỏ hại chè qua vấn 53 3.1.1.2 Thành phần côn trùng, nhện nhỏ hại chè qua điều tra thực địa 54 3.1.2 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chè 57 3.1.2.1 Số lần sử dụng thuốc chè năm 57 3.1.2.2 Nồng độ, liều lượng thuốc sử dụng 59 3.1.2.3 Chủng loại thuốc BVTV sử dụng 59 3.1.2.4 Tình hình sử dụng thuốc phòng trừ nhện đỏ nâu số địa 67 phương 3.2 Mức độ kháng thuốc nhện đỏ nâu số hoạt chất thuốc sử dụng sản xuất chè 70 viii 3.2.1 Mức độ kháng thuốc nhện đỏ nâu với số họat chất thuốc 70 3.2.1.1 Đối với nguồn nhện đỏ nâu thu Thái Nguyên 70 3.2.1.2 Đối với nguồn nhện đỏ nâu thu Phú Thọ 73 3.3 Sự phát triển tính kháng thuốc khả kháng chéo nhện đỏ nâu 75 hại chè 3.3.1 Sự tăng tính kháng thuốc nhện đỏ nâu 75 3.3.2 Sự giảm tính kháng thuốc nhện đỏ nâu khơng tiếp xúc với 76 thuốc 3.3.3 Khả phát triển tính kháng chéo nhện đỏ nâu với số hoạt chất 77 3.3.3.1 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu kháng hoạt chất 77 Abamectin 3.3.3.2 Khả kháng chéo nhện đỏ nâu kháng hoạt chất 80 Propargite 3.4 Giải pháp quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu chè theo 81 hướng tổng hợp 3.4.1 Sử dụng giống chè 81 3.4.2 Biện pháp canh tác 83 3.4.2.1 Trồng che bóng 83 3.4.2.2 Biện pháp đốn cành 84 3.4.2.3 Sử dụng phân bón chè 85 3.4.3 Bảo vệ thiên địch tự nhiên 87 3.4.3.1 Thành phần thiên địch tự nhiên nhện đỏ nâu 87 Hình 15 Mơ hình quản lý tính kháng thuốc tổng hợp phòng trừ nhện đỏ nâu hại chè (Nguồn ảnh: Nguyễn Minh Đức, 2016) XỬ LÝ SỐ LIỆU Hiệu lực thuốc sinh học thảo mộc trừ nhện đỏ nâu 1.1 Hiệu lực số loại thuốc sinh học thảo mộc trừ nhện đỏ nâu (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 10/2014) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HH26 13/11/16 20:26 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 24H 48H 72H 96H 5 5 83.9340 92.7680 89.9680 75.0940 88.7120 94.7600 90.3360 84.2520 88.6240 94.7040 90.2560 84.1380 88.5240 94.6700 90.1740 83.9960 SE(N= 5) 1.49516 0.968387 0.966844 0.994154 5%LSD 16DF 4.48252 2.90324 2.89861 2.98049 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HH26 13/11/16 20:26 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 20) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 24H 20 85.441 7.5964 3.3433 3.9 0.0000 48H 20 89.515 4.3387 2.1654 2.4 0.0000 72H 20 89.430 4.3561 2.1619 2.4 0.0000 96H 20 89.341 4.4171 2.2230 2.5 0.0000 1.2 Hiệu lực số loại thuốc sinh học thảo mộc trừ nhện đỏ nâu hại chè (Nhà lưới Viện Bảo vệ thực vật, tháng 10/2014) * Xử lý mật độ nhện đỏ nâu trước phun TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MD1 11/ 7/18 14:27 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS MDTP 11.7933 SE(N= 3 3 3) 13.2767 11.7600 12.7467 12.6667 0.805863 5%LSD 10DF 2.53930 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MD1 11/ 7/18 14:27 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 15) -SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS MDTP 15 12.449 1.3272 1.3958 | | 11.2 0.6327 * Xử lý hiệu lực sau phun thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SH2 11/ 7/18 13:46 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP SE(N= 3) 3 3 5%LSD 8DF CT NOS SE(N= 3) 3 3 77.0667 65.1000 83.9933 73.2167 3.49870 78.3833 75.8600 84.1600 77.4533 2.26799 75.4300 71.7933 70.7367 66.0933 76.7733 71.4067 72.4633 70.7133 2.18646 2.19589 11.40897.395697.129827.16056 21NSP 67.4833 60.3833 68.3867 60.0833 2.38491 5%LSD 8DF 7.77695 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SH2 11/ 7/18 13:46 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 3NSP 12 74.844 8.8035 6.0599 8.1 0.0298 5NSP 12 78.964 4.6827 3.9283 5.0 0.1290 7NSP 12 73.851 4.0755 3.7871 5.1 0.2685 14NSP 12 70.002 4.0297 3.8034 5.4 0.2993 21NSP 12 64.084 5.3582 4.1308 6.4 0.0693 1.3 Hiệu lực số loại thuốc sinh học thảo mộc trừ nhện đỏ nâu (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, tháng 11/2014) * Xử lý mật độ nhện đỏ nâu trước phun TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MD2 11/ 7/18 14:36 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 3) NOS MDTP 14.7500 3 3 14.9400 13.7067 15.0900 14.0200 1.04968 5%LSD 10DF 3.30758 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MD2 11/ 7/18 14:36 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 15) -SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | MDTP 15 14.501 1.6355 1.8181 12.5 0.8505 * Xử lý hiệu lực sau phun thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SH3 11/ 7/18 13:51 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP 3 3 68.6733 46.0767 70.4400 76.7600 76.7167 68.2567 79.9800 78.1967 SE(N= 3) 3.07861 5%LSD 8DF CT NOS 10.0390 21NSP SE(N= 3) 3 3 69.3000 65.0300 75.8000 73.4300 2.64339 64.7300 61.6067 70.8567 68.0933 2.72409 8.61982 2.33717 8.882997.62128 59.0700 51.8833 63.4033 60.0433 3.22909 5%LSD 8DF 10.5298 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SH3 11/ 7/18 13:51 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 12) -SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 3NSP 12 65.488 12.944 5.3323 8.1 0.0007 5NSP 12 75.788 6.1094 4.5785 6.0 0.0561 7NSP 12 70.890 5.8805 4.7183 6.7 0.0931 14NSP 12 66.322 5.0137 4.0481 6.1 0.0975 21NSP 12 58.600 6.4788 5.5930 9.5 0.1589 Hiệu lực thuốc hóa học trừ nhện đỏ nâu 2.1 Hiệu lực số loại thuốc hóa học trừ nhện đỏ nâu (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 10/2014) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HH19 10/11/16 11:43 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 5 5 24H 11.2000 8.80000 36.6000 17.4000 48H 7.20000 5.60000 32.8000 9.20000 72H 7.20000 5.60000 31.0000 9.20000 96H 6.60000 5.20000 30.4000 8.40000 SE(N= 5) 0.836661 0.721111 0.620487 0.744984 5%LSD 16DF 2.50832 2.16190 1.86023 2.23347 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HH19 10/11/16 11:43 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 20) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 24H 20 18.500 11.325 1.8708 10.1 0.0000 48H 20 13.700 11.485 1.6125 11.8 0.0000 72H 20 13.250 10.672 1.3875 10.5 0.0000 96H 20 12.650 10.688 1.6658 13.2 0.0000 2.2 Hiệu lực số loại thuốc hóa học trừ nhện đỏ nâu (Nhà lưới Viện Bảo vệ thực vật, tháng 10/2014) * Xử lý mật độ nhện đỏ nâu trước phun TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MD5 11/ 7/18 14:53 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS MDTP 3 3 SE(N= 3) 13.2033 13.9300 13.0233 12.8367 11.1967 0.924696 5%LSD 10DF 2.91375 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MD5 11/ 7/18 14:53 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 15) -SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | MDTP 15 12.838 1.6435 1.6016 12.5 0.3750 * Xử lý hiệu lực sau phun thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HH2 11/ 7/18 13:58 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP SE(N= 3) 3 3 71.6333 87.3433 35.5200 85.7767 2.68148 5%LSD 8DF CT NOS 3 78.3167 81.4200 40.7633 80.1833 2.49934 82.9433 78.2133 52.5400 75.4233 3.75704 87.2567 69.7167 73.9767 69.0967 3.30180 8.744038.1500912.251310.7668 21NSP 77.0033 62.2500 3 SE(N= 3) 86.2433 57.8300 2.97083 5%LSD 8DF 9.68756 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HH2 11/ 7/18 13:58 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS 3NSP 12 5NSP 12 7NSP 12 14NSP 12 21NSP 12 TOTAL SS RESID SS 70.068 22.149 4.6445 70.171 18.150 4.3290 72.280 13.430 6.5074 75.012 9.0642 5.7189 70.832 12.673 5.1456 | | 6.60.0000 6.20.0000 9.00.0022 7.6 0.0155 7.3 0.0006 2.3 Hiệu lực số loại thuốc hóa học trừ nhện đỏ nâu (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, tháng 11/2014) * Xử lý mật độ nhện đỏ nâu trước phun TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MD6 11/ 7/18 15:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS MDTP SE(N= 3) 3 3 11.8667 13.2100 12.0933 12.3133 12.3600 0.986289 5%LSD 10DF 3.10783 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MD6 11/ 7/18 15:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 15) -SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % OBS TOTAL SS RESID SS MDTP 15 12.369 1.5189 1.7083 | || | | 13.8 0.8920 * Xử lý hiệu lực sau phun thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HH3 11/ 7/18 14: -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP SE(N= 3) 3 3 68.9767 83.8233 29.8533 81.0667 2.44059 5%LSD 8DF CT NOS SE(N= 3) 3 3 75.6500 79.7533 35.4300 77.5167 2.44705 79.9667 75.8800 45.5833 74.0900 2.32913 82.8633 68.0500 75.6433 65.7700 2.51018 7.958507.979597.595068.18545 21NSP 80.3433 60.2500 78.5433 48.8300 3.22859 5%LSD 8DF 10.5281 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HH3 11/ 7/18 14: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 3NSP 12 65.930 22.810 4.2272 6.4 0.0000 5NSP 12 67.087 19.489 4.2384 6.3 0.0000 7NSP 12 68.880 14.634 4.0342 5.9 0.0000 14NSP 12 73.082 7.9446 4.3478 5.9 0.0054 21NSP 12 66.992 14.495 5.5921 8.3 0.0004 Hiệu loại công cụ phun rải phun thuốc Comite 73EC phòng trừ nhện đỏ nâu (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, tháng 4/2015) * Xử lý mật độ nhện đỏ nâu trước phun TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MD7 11/ 7/18 15:18 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS MDTP SE(N= 3) 3 3 13.4100 12.9267 12.5000 12.2133 0.766919 5%LSD 8DF 2.50084 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MD7 11/ 7/18 15:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 12) -SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | MDTP 12 12.762 1.2272 1.3283 10.4 0.7182 * Xử lý hiệu lực sau phun thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PR 11/ 7/18 14: -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP 3 50.2033 62.6933 71.9133 85.1400 71.7933 83.8600 63.6433 77.4233 3 SE(N= 3) 67.2933 87.7333 85.9367 83.8733 3.85955 2.25677 3.04513 4.33260 5%LSD 6DF CT NOS 3 3 SE(N= 3) 13.3508 21NSP 7.80652 10.533614.9872 59.5067 68.2733 70.1567 4.31389 5%LSD 6DF 14.9224 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PR 11/ 7/18 14: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 9) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 3NSP 60.063 9.6005 6.6849 11.1 0.0483 5NSP 81.596 8.0902 3.9088 4.8 0.0060 7NSP 14NSP 21NSP 80.530 74.980 65.979 8.0379 5.2743 6.5 0.0341 11.060 7.5043 10.0 0.0414 8.1302 7.4719 11.3 0.2541 Xác định hiệu lực phòng trừ nhện đỏ nâu pha phát dục điều kiện phòng thí nghiệm 4.1 Hiệu lực số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ trứng nhện đỏ nâu (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 4/2015) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TRUNG11 21/ 7/16 14: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS TP 52.6000 SE(N= 5 5 5 5) 72H 0.000000 96H 120H 0.000000 57.7620 53.0000 0.000000 0.000000 0.000000 52.6000 0.000000 0.000000 0.000000 52.2000 0.000000 0.000000 0.000000 52.4000 0.000000 0.000000 0.000000 53.0000 0.000000 38.6000 61.2380 52.2000 4.59400 49.0540 69.7900 0.824621 0.173763 1.58302 2.15102 5%LSD 28DF CT NOS SE(N= 5) 5 5 5 2.38874 0.503353 4.58567 144H 168H 192H 63.8860 0.000000 0.000000 4.99400 0.000000 74.7720 83.2080 1.93014 6.23101 67.2900 67.2900 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.98800 7.98800 0.000000 0.000000 78.1380 78.1380 89.7040 89.7040 2.07889 2.07889 5%LSD 28DF 5.59118 6.02209 6.02209 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TRUNG11 21/ 7/16 14: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 35) -SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | | TP 35 52.571 1.7027 1.8439 3.5 0.9825 72H 96H 120H 144H 168H 192H | 35 0.65629 1.6687 0.38855 59.2 0.0000 35 12.522 20.540 3.5398 28.3 0.0000 35 26.970 32.073 4.8098 17.8 0.0000 35 32.409 37.126 4.3159 13.3 0.0000 35 34.731 39.148 4.6485 13.4 0.0000 35 34.731 39.148 4.6485 13.4 0.0000 4.2 Hiệu lực số loại thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện đỏ nâu tuổi (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 4/2015) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE T1-PT 18/ 7/16 15: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 5 5 5 SE(N= 5) 5%LSD 24DF 24H 95.1760 37.4780 88.2940 85.0700 95.1760 98.3840 2.15762 48H 97.9760 55.1340 92.7180 91.5260 100.000 100.000 2.91715 6.29750 72H 100.000 70.9140 95.9080 94.3100 100.000 100.000 1.53587 8.51436 96H 100.000 71.7140 96.2980 94.2740 100.000 100.000 1.68100 4.48277 4.90636 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE T1-PT 18/ 7/16 15: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 30) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 24H 30 83.263 21.771 4.8246 5.8 0.0000 48H 30 89.559 17.080 6.5230 7.3 0.0000 72H 30 93.522 10.985 3.4343 3.7 0.0000 96H 30 93.714 10.807 3.7588 4.0 0.0000 4.3 Hiệu lực số loại thuốc trừ nhện đỏ nâu tuổi (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 4/2015) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE T2-PT 19/ 4/16 18:59 -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 24H 48H 72H 96H 5 5 5 95.1920 30.9220 86.7420 72.7340 90.3680 98.3920 43.7300 93.9340 80.9860 94.7680 98.7760 44.5380 95.1020 81.1940 95.1420 99.1680 44.5380 95.8600 81.4420 95.5020 96.3840 98.7920 99.1760 99.5840 SE(N= 5) 2.73481 3.58843 3.63780 3.58390 5%LSD 24DF 7.98215 10.4736 10.6177 10.4604 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE T2-PT 19/ 4/16 18:59 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 30) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 24H 30 78.724 23.793 6.1152 7.8 0.0000 48H 30 85.100 21.063 8.0240 9.4 0.0000 72H 30 85.655 21.019 8.1344 9.5 0.0000 96H 30 86.016 21.146 8.0138 9.3 0.0000 4.4 Hiệu lực số loại thuốc trừ nhện đỏ nâu tuổi (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 4/2015) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE T3-PT 18/ 7/16 15: -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 24H 48H 72H 96H 5 5 5 91.5680 30.5460 77.8780 69.1020 86.7420 89.1600 95.1840 39.7720 85.5420 75.9180 89.5600 92.7680 96.7520 41.7720 89.8380 79.6400 90.6560 95.5360 97.5600 41.7720 90.6220 80.3460 91.0040 95.9180 SE(N= 5) 1.73475 1.60373 2.10888 2.16453 5%LSD 24DF 5.06326 4.68084 6.15524 6.31767 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE T3-PT 18/ 7/16 15: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 30) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | 24H 48H 72H 96H OBS TOTAL SS RESID SS 30 74.166 21.576 3.8790 30 79.791 19.529 3.5861 30 82.366 19.770 4.7156 30 82.870 20.001 4.8400 | | 5.2 0.0000 4.5 0.0000 5.7 0.0000 5.8 0.0000 4.5 Hiệu lực số loại thuốc trừ nhện đỏ nâu trưởng thành (Phòng thí nghiệm, Viện Bảo vệ thực vật, tháng 4/2015) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TT-PT 19/ 4/16 19: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 5 5 5 24H 87.4660 27.1000 78.6160 64.1660 83.0840 87.8840 48H 91.0340 33.9000 84.5600 74.5600 88.6860 89.4600 72H 92.3160 37.5160 85.8500 77.0660 89.9840 91.9000 96H 92.6640 37.5160 86.9820 77.6820 90.7340 94.6580 SE(N= 5) 2.38127 1.94968 2.04145 1.88092 5%LSD 24DF 6.95026 5.69058 5.95843 5.48987 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TT-PT 19/ 4/16 19: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 30) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 24H 30 71.386 22.242 5.3247 7.5 0.0000 48H 30 77.033 20.764 4.3596 5.7 0.0000 72H 30 79.105 20.068 4.5648 5.8 0.0000 96H 30 80.039 20.487 4.2059 5.3 0.0000 Hiệu lực số loại thuốc trừ nhện đỏ nâu hại chè (La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên, tháng 10/2016) * Xử lý mật độ nhện đỏ nâu trước phun TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MD8 11/ 7/18 15:29 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS MDTP 10.9200 11.4433 11.0900 SE(N= 3) 3 3 11.7533 11.2000 10.6533 11.7200 11.1833 0.708688 5%LSD 16DF 2.12466 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MD8 11/ 7/18 15:29 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | | | | OBS TOTAL SS RESID SS MDTP 24 11.245 1.0862 1.2275 | | 10.9 0.9490 * Xử lý hiệu lực sau phun thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SAUMH -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3NSP 5NSP 7NSP 14NSP SE(N= 3) 3 3 3 73.1967 80.7367 72.9333 85.9300 79.8500 82.2833 80.1900 83.3567 77.3933 86.5933 87.1567 88.7767 36.3933 42.2200 3.55584 2.95847 5%LSD 14DF CT NOS SE(N= 3) 3 3 3 10.7856 21NSP 11/ 7/18 14:15 78.5900 74.4700 78.2267 74.3100 81.9000 77.7800 83.8667 71.5300 82.3600 79.4767 85.7267 81.4167 51.8500 80.7533 3.94518 2.70317 8.97370 11.9666 8.19930 66.7967 65.4067 73.4433 63.4567 75.6967 70.3067 85.7700 3.76877 5%LSD 14DF 11.4315 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SAUMH 11/ 7/18 14:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT| (N= 21) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 3NSP 21 72.445 16.583 6.1589 8.5 0.0000 5NSP 7NSP 14NSP 21NSP 21 21 21 21 78.557 77.503 77.105 71.554 16.006 12.422 5.2837 9.0765 5.1242 6.5 0.0000 6.8333 8.8 0.0005 4.6820 6.1 0.1486 6.5277 9.1 0.0139 ... vệ thực vật, tháng 4/2015) Hiệu lực thuốc nhện non tuổi nhện đỏ nâu (tại Viện Bảo vệ thực vật, tháng 4/2015) Hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật với nhện non tuổi nhện đỏ nâu (tại Viện Bảo vệ thực vật, ... tính kháng thuốc nhện đỏ nâu cách hiệu yêu cầu cấp bách Vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn thực đề tài: Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật nhện đỏ nâu Oligonychus coffeae Nietner (Acarina: ... tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè 12 1.2.4.1 Biện pháp canh tác 12 1.2.4.2 Biện pháp sinh học 13 1.2.4.3 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 15 1.2.4.4 Quản lý tính kháng thuốc nhện đỏ nâu hại chè
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu oligonychus coffeae nietner (acarina tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở miền núi phía bắc việt nam, Nghiên cứu tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của nhện đỏ nâu oligonychus coffeae nietner (acarina tetranychidae) trên cây chè và biện pháp khắc phục ở miền núi phía bắc việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn