Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

105 134 3
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2019, 09:32

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc NinhTăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HÀ THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh” cơng trình nghiên cứu độc lập tôi, thông tin, số liệu luận văn trung thực, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan tôi! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thực Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thu Hà trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh thầy cô khác truyền đạt kiến thức giúp đỡ nhiều trình nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục cho hoạt động nghiên cứu Tôi xin chân thành ơn đồng chí lãnh đạo, anh chị cơng tác Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh, Sở công thương tỉnh Bắc Ninh, sở khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh, công an PCCC tỉnh Bắc Ninh, chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh tận tình giúp đỡ bảo tơi suốt thời gian làm luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln bên tơi, động viên khích lệ tơi để tơi hồn thiện luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp Q Thầy/Cơ anh chị học viên Tác giả Nguyễn Thị Hạnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU 1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.2 Một số lý luận quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu 1.2.3 Mục tiêu quản lý Nhà nước kinh doanh xăng dầu 16 1.2.4 Cơ chế, sách quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 16 1.2.5 Các phương pháp quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu 23 1.2.6 Các nhân tố tác động đến quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu 24 1.3 Cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 26 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu số địa phương 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu cho tỉnh Bắc Ninh 31 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 2.2.2 Phương pháp chuyên gia 36 2.2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 36 2.2.4 Phương pháp phân tích 36 2.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 39 3.1 Khái quát thị trường xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 39 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế , xã hội tác động đặc điểm đến tình hình kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 39 3.1.2 Tình hình kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh 44 3.2 Thực trạng quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh 49 3.2.1 Các văn quy phạm pháp luật công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh 49 3.2.2 Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh 66 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Bắc Ninh 71 3.3.1 Nhóm nhân tố chế, sách Nhà nước việc điều hành quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu 71 3.3.2 Nhóm nhân tố lực máy quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 72 3.3 Nhóm nhân tố liên quan đến lực doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 74 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý Nhà nước kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 75 v 3.4.1 Những thành tựu 75 3.4.2 Những hạn chế, tồn 76 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 77 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 78 4.1 Phương hướng công tác quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu thời gian tới 78 4.2 Phương hướng công tác quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 79 4.2.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh đến năm 2030 79 4.2.2 Phương hướng công tác quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 82 4.3 Một số giải pháp tăng cường công tác Quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 83 4.3.1 Chuẩn hoá điều kiện kinh doanh xăng dầu 83 4.3.2 Hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống cơng trình xăng dầu 84 4.3.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu 85 4.3.4 Đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý 86 4.3.5 Các quan quản lý nhà nước cần phải tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động thanh, kiểm tra, kịp thời phát gian lận, rút túi người tiêu dùng 86 4.3.6 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu 87 4.4 Kiến nghị 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 92 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BVMT Bảo vệ môi trường CHXD Cửa hàng xăng dầu KTXH Kinh tế xã hội PCCC Phòng cháy chữa cháy QPPL Quy phạm pháp luật TNNQ Thương nhân nhượng quyền TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Danh sách doanh nghiệp đầu mối nhập xăng dầu 11 Bảng 2.1 Thống kê số phiếu điều tra 34 Bảng 2.2 Đặc điểm mẫu điều tra 35 Bảng 2.3 Bảng quy ước khoảng điểm đánh giá mức độ đánh giá 37 Bảng 3.1 Hệ thống kho, cửa hàng trực thuộc Công ty 44 Bảng 3.2 Thị phần công ty xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 3.3 Hiện trạng CHXD tỉnh Bắc Ninh phân theo địa bàn 46 Bảng 3.4 Hiện trạng CHXD tỉnh Bắc Ninh theo tuyến đường địa bàn 47 Bảng 3.5 Sản lượng tiêu thụ xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 3.6 Các văn QPPL công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Bắc Ninh 50 Bảng 3.7 Thông kê số lượng cửa hàng xăng dầu theo địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 52 Bảng 3.8 Thống kê số lượng cửa hàng xăng dầu theo đầu mối phân phối xăng dầu tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 52 Bảng 3.9 Kết khảo sát chủ doanh nghiệp,các cán quản lý đơn vị kinh doanh xăng dầu hoạt động đảm bảo điều kiện gia nhập thị trường xăng dầu 53 Bảng 3.10 Tình hình vi phạm cơng tác đo lường chất lượng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 -2017 56 Bảng 3.11 Kết tra công tác đo lường chất lượng xăng dầu đầu mối phân phối xăng dầu tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 -2017 57 viii Bảng 3.12 Kết khảo sát chủ doanh nghiệp,các cán quản lý đơn vị kinh doanh xăng dầu công tác quản lý đo lường chất lượng xăng dầu 58 Bảng 3.13 Kết công tác kiểm tra niêm yết giá xăng dầu thời điểm thay đổi giá giai đoạn 2015-2017 60 Bảng 3.14 Kết kiểm tra thuế doanh nghiệp giai đoạn 2015-2017 61 Bảng 3.15 Kết khảo sát chủ doanh nghiệp,các cán quản lý đơn vị kinh doanh xăng dầu công tác quản lý nhà nước giá thuế xăng dầu 62 Bảng 3.16 Kết kiểm tra công tác PCCC bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu 64 Bảng 3.17 Kết khảo sát chủ doanh nghiệp,các cán quản lý đơn vị kinh doanh xăng dầu công tác PCCC bảo vệ môi trường 65 Bảng 3.18 Thống kê thực trạng công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 69 Bảng 3.19 Kết khảo sát chủ doanh nghiệp,các cán quản lý đơn vị kinh doanh xăng dầu hoạt động tra, giám sát lực cán quản lý nhà nước xăng dầu 70 81 - Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh tạo động lực tăng trưởng dài hạn, trì số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm tốp đầu nước Cải cách hành dựa mơ hình áp dụng cửa cửa liên thông đại Giải tốt vấn đề xã hội xúc như: Ơ nhiễm mơi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khiếu nại tố cáo, thực quy chế dân chủ sở Tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm giữ vững tăng cường quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định cho đầu tư phát triển - Phát huy nhân tố người hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ mơi trường; thực tốt sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, bồi dưỡng nhân tài Phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống; xây dựng đội ngũ cán ngang tầm với trình độ phát triển tỉnh cơng nghiệp; gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại - dân ca Quan họ Bắc Ninh - Tăng cường lãnh đạo Đảng, quán triệt thực tốt Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay"; tiếp tục học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng mặt công tác xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức Đảng TSVM; quyền, MTTQ, đồn thể hệ thống trị vững mạnh 4.1.2.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011-2030 đạt khoảng 10,5%, giai đoạn đến 2015 13%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2030 chiếm 33-35% GDP GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 146,2 triệu đồng định hướng đến 2030 346,7 triệu 82 - Phát triển công nghiệp bền vững với tốc độ nhanh làm động lực phát triển kinh tế tỉnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 20162020 11,9% giai đoạn 2021-2030 6,8% - Phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng khoảng 12,8% giai đoan 2021-2020 đạt 13,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ đến năm 2020 đạt 90.000 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 14,8%/năm - Về nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng cơng nghệ cao, tăng giá trị kinh tế đơn vị diện tích đất, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung Ổn định diện tích rừng đất lâm nghiệp khoảng 625 với kết cấu rừng bền vững, nhiều tầng tán 4.1.2.2 Phương hướng công tác quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Ninh thời gian tới Trong năm qua công tác quản lý Nhà nước kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí địa bàn tỉnh Bắc Ninh có chuyển biến tích cực Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp tương đối khang trang; phủ kín địa bàn, kể vùng sâu vùng xa, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh đời sống người dân Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, lợi dụng kẽ hở công tác quản lý nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận thương mại lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tượng gian lận chất lượng, đo lường; chưa tuân thủ quy định, điều kiện kinh doanh, an tồn phòng, chống cháy nổ… diễn phức tạp với thủ đoạn tinh vi, tạo bất bình đẳng việc kinh doanh xăng dầu gây thiệt hại kinh tế người tiêu dùng, làm thất thu ngân sách Nhà nước, làm gia tăng nguy cháy nổ khu dân cư Do Sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực nhằm khắc phục hạn chế tồn 83 - Sở Công thương cần tăng cường công tác quản lý giá cả, sở vật chất, trang thiết bị, chứng mặt nghiệp vụ, điều kiện cần đủ để kinh doanh mặt hàng xăng dầu doanh nghiệp - Sở Khoa học Công nghệ cần phối hợp với ngành chức tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cộng đồng xã hội việc thực quy định pháp luật tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động thanh, kiểm tra, kịp thời phát trường hợp gian lận, rút túi người tiêu dùng - Các ngành chức phải thực giải pháp đồng để ngăn chặn nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc, khơng có hóa đơn chứng từ vào địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp đại lý/thương nhân nhận quyền, tổng đại lý/thương nhân phân phối xăng dầu tiếp nhận hàng xăng dầu trôi không rõ nguồn gốc từ địa bàn khác làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, gây thiệt hại cho nguồn thu ngân sách tỉnh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh đầu mối - Các doanh nghiệp sở kinh doanh địa bàn tỉnh phải có nhận thức đắn tuân thủ quy định pháp luật kinh doanh xăng dầu - Đào tạo nâng cao trình độ cán quản lý đáp ứng yêu cầu công việc 4.2 Một số giải pháp tăng cường công tác Quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 4.2.1 Chuẩn hoá điều kiện kinh doanh xăng dầu Chuẩn hóa điều kiện kinh doanh xăng dầu giúp cho doanh nghiệp chủ động trình gia nhập ngành giúp cho doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi cho kinh doanh không đạt hiệu mong đợi Hiện Nhà nước quy định điều kiện doanh nghiệp kinh doanh nhập phân phối xăng dầu Các quy định cần 84 chuẩn hóa theo hướng ngày nâng lên phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn giới Đặc biệt, quy định này, phải chuẩn hoá điều kiện hàng xăng dầu chuẩn quy mô, chuẩn công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, chuẩn an tồn phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường, chuẩn vận hành, chuẩn dự trữ,… 4.2.2 Hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống cơng trình xăng dầu Việc phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu thiết phải tuân theo quy hoạch kiên loại bỏ cửa hàng khơng có quy hoạch trái với quy hoạch Sở công thương tỉnh Bắc Ninh cần nghiên cứu thực tế, xây dựng phương án, quy hoạch chi tiết điểm bán lẻ, quy mô, điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng, nghiệp vụ, điều kiện cơng tác an tồn phòng chống cháy nổ vệ sinh môi trường cách phù hợp; lập quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phải công khai quy hoạch mạng lưới bán lẻ cửa hàng kinh doanh xăng dầu kho xăng dầu phục vụ nhu cầu xăng dầu địa bàn Việc ban hành quy hoạch mạng lưới hàng xăng dầu phải mang tính lâu dài phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội Tỉnh Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu phải gắn kết với yêu cầu quy hoạch chung tỉnh theo không gian, thời gian, vừa phải trước bước để phục vụ trực tiếp cho trình sản xuất, lưu thơng hàng hóa khu vực, vùng khác Hệ thống quy hoạch cửa hàng xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải đảm hiệu kinh doanh góp phần phục vụ đời sống phát triển sản xuất Do việc quy hoạch cửa hàng xăng dầu vừa phải đảm bảo tăng thêm cửa hàng xăng dầu, có phân bổ khắp theo khu vực, vùng tỉnh để thuận tiện cho dân cư, vừa phải đảm bảo hợp lý quy mô bán lợi nhuận cần thiết cho cửa hàng xăng dầu Quy hoạch cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo phát triển hài hòa doanh nghiệp thuộc 85 thành phần kinh tế, lành mạnh kinh doanh, bình đẳng thương trường, thực tốt nghĩa vụ nhà nước trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường bền vững Việc hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động, đồng thời tạo môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh từ đó, phát huy mặt tích cực chế thị trường Do nhà xây dựng quy hoạch cần có tầm nhìn xa, phải đảm bảo thống ban ngành tỉnh Trên sở dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh để làm xác định quy hoạch Theo kết từ điều tra tác giả thực hiện, 100% doanh nghiệp điều tra đồng ý giải pháp cần thiết 4.2.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu Công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm mục đích sau: - Đảm bảo mơi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp tham gia lĩnh vực đồng thời hạn chế nguy độc quyền nhà nhập lớn đảm bảo hiệu tồn ngành - Đảm bảo hiệu sách quản lý nhà nước, đặc biệt sách liên quan đến điều tiết thị trường xăng dầu giai đoạn có biến động lớn nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô - Đảm bảo lợi ích người tiêu dùng thơng qua việc ngăn chặn hành vi gian lận đo lường chất lượng xăng dầu cung cấp - Giảm thiểu rủi ro cháy nổ ô nhiễm môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu Tăng cường tra, kiểm tra nhà nước kinh doanh xăng dầu, đặc biệt tập trung vào khía cạnh sau: -Kiểm tra việc tuân thủ điều kiện kinh doanh doanh nghiệp đầu mối nhập xăng dầu, tổng đại lý, đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu 86 - Kiểm tra khâu đo lường, chất lượng, an tồn cháy nổ, bảo vệ mơi trường doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Cơ chế kiểm tra, giám sát cần có phối kết hợp chặt chẽ quan chức có liên quan tham gia người dân.Cần tạo chế để người dân Hiệp hội người tiêu dùng tham gia vào q trình kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt hoạt động bán lẻ xăng dầu Thực tế cho thấy hiệu trình kiểm tra, giám sát hạn chế điều nguyên nhân chủ yếu làm giảm hiệu lực hiệu sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Thực tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn với chế tài mạnh điều kiện để thiết lập thị trường xăng dầu cạnh tranh lành mạnh 4.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý - Công tác đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng, đòi hỏi phải có quy hoạch đào tạo thật sát với nhu cầu sử dụng; việc cử chọn cán bộ, công chức học phải đối tượng, tránh tình trạng người khơng làm việc học, người làm việc khơng thể tách cơng việc để học - Thu hút tạo nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực có chất lượng cao thiếu kể đội ngũ cán QLNN, quản lý kinh doanh kỹ thuật ngành xăng dầu Để tạo nguồn nhân lực lĩnh vực xăng dầu nói riêng ngành khác nói chung tỉnh Bắc Ninh cần có sách thu hút nhân tài, bố trí cơng việc hợp lý cho đội ngũ cán có chun mơn giỏi, trình độ học vấn cao, có sách tạo việc làm ổn định phụ cấp ngồi sách tiền lương hợp lý cho cn 4.2.5 Các quan quản lý nhà nước cần phải tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động thanh, kiểm tra, kịp thời phát gian lận, rút túi người tiêu dùng Một khó khăn lực lượng chức quan Quản lý thị trường, chi cục đo lường chưa cấp trang thiết bị để kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu nhằm phát kịp thời ngăn chặn 87 sớm hành vi gian lận chất lượng kinh doanh xăng dầu Do để công tác tra kiểm tra có hiệu đội ngũ cán quản lý cần đầu tư trang bị thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc 4.2.6 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đời sống xã hội, khâu đầu tiền cầu nối để đưa sách pháp luật vào sống, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật tổ chức công dân, hướng người “Sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật” Các Sở, ban ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định quy định pháp luật, công tác quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua phương tiện truyền thông, hội nghị, mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu Từ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sở kinh doanh xăng, dầu 4.3 Kiến nghị - Trước hết Chính phủ cần phải sửa đổi bổ sung kịp thời bất cập hạn chế nghị định 83/2014, để nghị định thực hành lang pháp lý quan để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu áp dụng thực thi hiệu - Quốc hội cần nghiên cứu ban hành Luật kinh doanh Xăng dầu theo hướng kinh doanh xăng dầu cạnh tranh, bình đẳng, an toàn, đại, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ lợi ích quốc gia bảo đảm an ninh lượng Do việc kinh doanh xăng dầu dựa nhiều quy định Chính phủ Bộ ngành có liên quan dẫn đến tình trạng quản lý chồng chéo không hiệu - Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh cần lập quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đây việc làm cần thiết cấp bách 88 KẾT LUẬN Xăng dầu mặt hàng thiết yếu có vai trò vơ quan trọng đời sống xã hội phát triển kinh tế Thị trường xăng dầu thời gian qua phát triển nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu phát triển nước bước hội kinh tế quốc tế Các sách chế quản lý Nhà nước có nhiều thay đổi theo chế thị trường có quản lý Nhà nước.Tuy nhiên thực tế công tác quản lý nhà nước tỉnh, thành phố nhiều bất cập Bắc Ninh địa phương Luận văn vào nghiên cứu làm rõ số sở lý luận quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Nghiên cứu đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh tác động yếu tố đến tình hình kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Trên sở lý luận thực tiễn luận văn sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh lĩnh vực như: Điều kiện gia nhập thị trường xăng dầu, công tác đo lường chất lượng xăng dầu, công tác quản lý giá thuế xăng dầu, công tác PCCC BVMT Ngồi luận văn phân tích tổng hợp thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu dựa vào số liệu sơ cấp phiếu điều tra vấn trực tiếp cán quản lý chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Từ khó khăn,hạn chế, nguyên nhân hạn chế công tác quản lý nhà nước hoạt động Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu như: chuẩn hóa điều kiện kinh doanh xăng dầu; hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý; tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động thanh, kiểm tra, kịp thời phát gian lận, rút túi người tiêu dung; đẩy mạnh 89 công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Đóng góp quan trọng Luận văn tổng hợp, phân tích cách có hệ thống thực trạng công tác quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh nay.Luận văn tài liệu nghiên cứu có tính thực tiễn cao mà quan quản lý nhà nước Bắc Ninh xem xét vận dụng để hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương (2013), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu thiết kế hàng xăng dầu, Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ (2009), Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12//7/2012 sửa đổi bổ sung điều Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 Về việc ban hành thực “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xăng, nhiên liệu Điêzel nhiên liệu sinh học”, Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ (2009), Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 Về việc ban hành thực “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xăng, nhiên liệu Điêzel nhiên liệu sinh học”, Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ (2010), Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 Quy định quản lý đo lường chất lượng kinh doanh xăng dầu quy định Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 phủ kinh doanh xăng dầu, Hà Nội Bộ Tài (2009), Thơng tư số 234/2009/TT-BTC, Hướng dẫn chế hình thành, quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ kinh doanh xăng dầu, Hà Nội Bộ Tài (2009), Thơng tư số 36/2009/TT-BTC ngày 14/12/2009 Ban hành quy chế địa lý kinh doanh xăng dầu, Hà Nội Nguyễn Duyên Cường (2011), Đổi quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh, 2015, 2016, 2017 tháng đầu năm 2018, Báo cáo khảo sát thị trường, Bắc Ninh Hoàng Mai Linh (2015), Quản lý kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Hà Giang luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế, đại học quốc gia Hà Nội 10 Nghị định số: 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 Chính phủ kinh doanh xăng dầu 91 11 Sở công thương (2020), Báo cáo quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, Bắc Ninh 12 Đỗ Hồng Tồn Mai Văn Bưu (2008), Giáo trình Quản lý Nhà nước Kinh tế, Hà Nội, Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân 13 Tổng cục đo lường chất lượng (2007), Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu, Hà Nội 14 Trần Minh Tú (2010), Kinh doanh xăng dầu theo chế thị trường Việt Nam đến năm 2020, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế 15 Nguyễn Quang Tuấn (2008), Quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế trị Đại học Kinh tế 16 Nguyễn Sơn Thắng (2006), Hoàn thiện chế quản lý kinh doanh xăng dầu nước ta đến năm 2010, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế 17 Thủ tướng Chính phủ (2009), Nghị định 84/2009/NĐ-CP, Về kinh doanh xăng dầu, Hà Nội 18 Thủ tướng Chính phủ (2014), Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Về kinh doanh xăng dầu, Hà Nội 19 Bùi Thị Hồng Việt (2012), Chính sách quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu Việt Nam, Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 20 Nguồn cung xăng dầu cho người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 sao? https://bsr.com.vn/vi/nguon-cung-xang-dau-cho-nguoi-tieu-dung-vietnam-2018-ra-sao.htm ngày 19/9/2017 21.Mạc thị Kim Thoa (2017) Tăng cường biện pháp quản lý đo lường kinh doanh xăng dầu, http://skhcn.bacgiang.gov.vn/thong- tin/13701_tang-cuong-cac-bien-phap-quan-ly.html ngày 19/4/2017 22 Phương Thu (2017) Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/Pages/qnp-quanlytieuchuandoluongqnpnd-770-qnpnc-25-qnpsite-1.html ngày 03/02/2017 92 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Chúng nghiên cứu luận văn thạc sỹ với mục tiêu: Phân tích, đánh giá cơng tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh., đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho công tác thời gian tới Chúng chân trọng mời Ông/Bà tham gia, cho ý kiến trả lời vào phiếu khảo sát Chúng tơi đánh giá cao đóng góp bạn cho nghiên cứu Cuộc khảo sát đòi hỏi đánh giá trung thực khách quan từ người trả lời Các thông tin người trả lời bảo mật tuyệt đối Công việc cần thực hiện: Ông/Bà trả lời trực tiếp nhận phiếu điều tra xin vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi Trân trọng! I Phần thông tin cá nhân Họ tên: Độ tuổi: Đơn vị công tác: Chức vụ: II Phần khảo sát ý kiến Xin vui lòng đánh dấu (x) vào hộp câu trả lời hiệu cho vấn đề quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hãy trả lời cách cẩn thận, khách quan không để lại mục trống: 1- Hồn tồn khơng đồng ý 2- Khơng đồng ý 3- Bình thường 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý 93 STT I Nội dung Câu hỏi NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU Quy hoạch hệ thống CHXD cần thiết Điều kiện gia Q1 nhập thị trường xăng dầu Công tác Q2 Q3 quản lý đo lường chất lượng xăng dầu công tác quản lý nhà nước giá thuế xăng dầu Quy hoạch hệ thống CHXD tỉnh phổ biến đến DN Điều kiện cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phù hợp Thủ tục cấp phép hoạt động cho cửa hàng xăng dầu nhanh gọn Các phận thực công tác cấp phép làm việc hiệu quả, trách nhiệm Công tác đo lường chất lượng xăng dầu quan trọng,rất cần thiết Hoạt động kiểm tra đo lường chất lượng xăng dầu thực thường xuyên, nghiêm túc Cán thực cơng tác kiểm tra có chun mơn,trình độ trách nhiệm Phương tiện phục vụ công tác kiểm chất lượng xăng dầu chỗ đại, tiên tiến Các cột bơm nhiên liệu đáp ứng tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chu kỳ thay đổi giá xăng dầu hợp lý Quá trình kiểm tra giám sát giá xăng dầu quan quản lý tốt Thuế, phí cấu thành giá xăng dầu hợp lý Việc dán tem niêm phong đồng hồ tổng cột bơm tốt 94 STT Nội dung Câu hỏi Cơng tác đảm bảo an tồn PCCC cửa hàng xăng dầu quan trọng Công Q4 tác PCCC bảo vệ môi trường Quy định công tác PCCC CHXD chặt chẽ, đảm bảo an tồn Các quy định cơng tác BVMT cửa hàng xăng dầu cụ thể, chi tiết Hoạt động kiểm tra PCCC bảo vệ môi trường quan quản lý chất lượng, hiệu Cần mở thêm lớp đào tạo nghiệp vụ PCCC Các lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận BVMT cần thiết II CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DÂU Hoạt động tra, giám sát Q5 lực cán quản lý nhà nước xăng dầu Công tác tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn thường xuyên, liên tục có chất lượng Cán tham gia vào cơng tác quản lý đủ lực, trình độ, am hiểu kinh doanh xăng dầu Đội ngũ cán quản lý việc kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật hoạt động kinh doanh xăng dầu mỏng, cần tăng cường Cơng tác tun truyền phổ biến quy định, văn hướng dẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu tốt Cần mở thêm nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức hoạt động kinh doanh xăng dầu 95 III Các ý kiến đóng góp khác (nếu có): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đánh giá Ông/bà! ... Thực trạng quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Bắc Ninh 4... GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 78 4.1 Phương hướng công tác quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu thời... 1.2.4 Cơ chế, sách quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 1.2.4.1 Cơ chế quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 17 Cơ chế quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu có hai yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ), Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn