Bài tập học kỳ môn luật tài chính Đề 13: “Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thu

17 364 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2019, 09:05

“Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu để một cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân hiện nay và cho một ví dụ từ thực tế để minh họa.” MỞ ĐẦU Thuế khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước có đủ điều kiện định Thuế nguồn thu vào ngân sách nhà nước, vừa để xây dựng trì hoạt động máy Nhà nước, vừa công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế - xã hội hệ thống thuế quốc gia thường nhiều loại thuế hợp thành, loại thuế có đặc điểm chức riêng Thuế thu nhập tên gọi để sắc thuế lấy thu nhập làm đối tượng tính thuế Trong hệ thống thuế nước, thuế thu nhập loại thuế quan trọng áp dụng phổ biến nước có kinh tế thị trường phát triển, có Việt Nam Thuế thu nhập Việt Nam phân thành hai loại thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân Xét góc độ kinh tế, thuế thu nhập cá nhân thay đổi không ảnh hưởng sâu sắc tới việc thay đổi cấu kinh tế Nhưng thấy thuế thu nhập cá nhân loại thuế phức tạp, có diện đánh thuế rộng, tính tốn phải xét tới gia cảnh người nộp thuế sách xã hội có liên quan Để tìm hiểu kỹ thuế thu nhập cá nhân, em xin lựa chọn đề bài: Đề 15: “Phân tích đặc trưng thuế thu nhập cá nhân? Tại pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu “thủ đoạn” chủ yếu để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân cho ví dụ từ thực tế để minh họa.” để làm tập học kỳ NỘI DUNG I Khái quát chung thuế thuế thu nhập Khái quát chung thuế 1.1 Khái niệm Thuế vừa phạm trù kinh tế vừa phạm trù kinh tế, vừa phạm trù lịch sử.1 Lịch sử xã hội loài người chứng minh thuế đời tất yếu khách quan, găn với hình thành phát triển nhà nước Để trì tồn đồng thời với việc thực chức mình, nhà nước cần có nguồn vật chất để thực chi tiêu có tính chất xã hội Bằng quyền lực trị, nhà nước thu phận cải xã hội để có nguồn vật chất Quan hệ thu, nộp nguồn vật chất thuế.2 Như vậy, thuế tượng tất yếu, xuất tồn với tượng kinh tế - xã hội khác Sự xuất hiện, phát triển thuế gắn với giai đoạn, lợi ích mà nhà nước sử dụng làm cơng cụ điều tiết nguồn thu kinh tế xã hội Dưới góc độ kinh tế, nhà nghiên cứu cho “Thuế hình thức phân phối thu nhập tài nhà nước để thực chức mình, dựa vào quyền lực trị, tiến hành phân phối sản phẩm thặng dư xã hội cách cưỡng chế khơng hồn lại”.3 Ở khía cạnh nghiên cứu thuế với tư cách nội dung điều chỉnh luật pháp, chuyên gia luật thuế nhận định “Thuế trật tự thiết lập hồn bình phủ với cộng đồng tôn trọng thực nghĩa vụ thu, nộp vào ngân sách Thuế khơng có phân biệt đối xử bang hay vùng lãnh thổ” Mặc dù có nhiều cách định nghĩa thuế nhận thấy nét chung sau: Thuế khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà tổ chức cá nhân phải nộp cho nhà nước có đủ điều kiện định Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhà nghiên cứu đưa khái niệm riêng phục vụ cho mục đích nghiên cứu thuế Tuy vậy, thuế mang đặc tính định: Thứ nhất, thuế khoản thu nộp bắt buộc vào ngân sách Thứ hai, thuế gắn với yếu tố quyền lực Thứ ba, thuế khơng mang tính đối giá, khơng hồn trả trực tiếp.4 1.2 Phân loại Với phạm vi tác động rộng rãi lên hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội, hệ thống thuế quốc gia xây dựng linh hoạt với chức đối tượng chịu tác động riêng biệt.5 Trong thực tiễn, có nhiều cách để phân loại thuế tùy thuộc vào cứ, tiêu chí khác Xem: Viện nghiên cứu phổ biến tri thức bách khoa (1998), Đại từ điển kinh tế thị trường, Hà Nội, tr 669 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr Xem: Viện nghiên cứu phổ biến tri thức bách khoa, Đại từ điển kinh tế thị trường, H 1998, tr 669 Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr - 14 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr Nếu vào mối quan hệ quan thuế với người chịu thuế, thuế có hai loại thuế trực thu thuế gián thu - Thuế trực thu bao gồm loại thuế thuế thu nhập, thuế đánh vào cải, thuế đánh vào đối tượng thường trú Chúng gọi thuế trực thu người có nghĩa vụ nộp thuế thường người gánh chịu thuế Nói cách khác, người nộp thuế chuyển nghĩa vụ thuế sang cho đối tượng khác - Thuế gián thu bao gồm loại thuế thuế xuất nhập khẩu, thuế gắn với sản xuất bán hàng hóa Gọi chúng thuế gián thu người gánh chịu thuế khách hàng người nộp thuế lại người bán hàng, nhà nhập Nói khác đi, có chuyển nghĩa vụ thuế từ khách hàng sang người kinh doanh Nếu vào đối tượng tính thuế, có thuế đánh vào tài sản, thuế đánh vào thu nhập thuế tiêu dùng - Thuế tài sản thuế đánh vào thân tài sản đánh vào phần thu nhập phát sinh từ tài sản Các loại thuế thuế nhà đất, thuế vốn, thuế chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng vốn loại thuế tài sản Các quốc gia dựa vào đối tượng tài sản để tách gộp thuế phù hợp với điều kiện cụ thể - Thuế đánh vào thu nhập thực đối tượng có giá trị thặng dư phát sinh từ tài sản họ Các loại thuế thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân có đối tượng tính thuế phần thu nhập phát sinh trình sử dụng tài sản hay kết lao động - Thuế tiêu dùng, phần lớn loại thuế gián thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt Đặc điểm loại thuế nhóm đối tượng tính thuế phần thu nhập người chịu thuế mang tiêu dùng vào thời điểm chịu thuế Nếu vào đối tượng nộp thuế, thuế bao gồm thuế đánh vào chủ thể có yếu tố nước ngồi, thuế tổ chức cá nhân nước Ngồi có nhiều tiêu chí nội dung phân loại thuế khác, tùy theo mục đích người nghiên cứu đánh giá.6 Khái niệm chung thuế thu nhập Thuế thu nhập tên gọi để sắc thuế lấy thu nhập làm đối tượng tính thuế Trong hệ thống thuế nước, thuế thu nhập loại thuế quan trọng áp dụng phổ biến nước có kinh tế thị trường phát triển Sự đời thuế thu nhập bắt nguồn từ lý sau: Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu thực chức tái phân phối thu nhập đảm bảo công xã hội Thứ hai, đời thuế thu nhập bắt nguồn từ nhu cầu tài Nhà nước Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr 14 – 17 Thứ ba, thuế thu nhập công cụ để Nhà nước quản lý điều tiết hoạt động kinh tế - xã hội Do tác động trực tiếp vào thu nhập nên chất, thuế thu nhập loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập tổ chức kinh doanh cá nhân có thu nhập phát sinh lần khoảng thời gian xác định từ số nguồn định Thuế thu nhập phân biệt với cá loại thuế khác số đặc điểm sau: Thứ nhất, thuế thu nhập có đối tượng đánh thuế thu nhập Thứ hai, thuế thu nhập thuế trực thu, mục tiêu tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, có mục tiêu điều tiết kinh tế, điều hòa thu nhập xã hội nên thường gắn liền với sách kinh tế xã hội nhà nước Thứ ba, thuế thu nhập loại thuế phức tạp có tính ổn định không cao, việc quản lý thuế, thu thuế tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế thường lớn so với loại thuế khác Thứ tư, nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập bao gồm văn pháp luật quốc gia luật quốc tế Trong hệ thống luật thực định thuế nước, thuế thu nhập phân chia thành hai loại thuế thu nhập công ty thuế thu nhập cá nhân Việc phân chia thuế thu nhập thành hai loại thuế nêu vào đối tượng nộp thuế thu nhập Ở Việt Nam, thuế thu nhập phân chia thành hai loại thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân Cách phân chia thuế thu nhập Việt Nam giống nước khác dựa tiêu chí đối tượng nộp thuế thu nhập để phân chia.7 II Thuế thu nhập cá nhân Khái niệm Thuế thu nhập cá nhân sắc thuế áp dụng từ lâu nước phát triển, đối tượng nộp thuế cư dân nước người nước ngồi có thu nhập phát sinh nước sở không phân biệt nghề nghiệp địa vị xã hội Bất kỳ quốc gia có kinh tế vận động theo chế thị trường coi thuế thu nhập cá nhân sắc thuế có tầm quan trọng lớn việc huy động nguồn thu cho ngân sách thực công xã hội Sự đời thuế thu nhập cá nhân bắt nguồn từ lý sau đây: Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu thực chức tái phân phối thu nhập đảm bảo công xã hội Thứ hai, đời thuế thu nhập cá nhân bắt nguồn từ nhu cầu tài nhà nước Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân công cụ để Nhà nước quản lý điều tiết hoạt động kinh tế - xã hội.8 Ở Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân dần hoàn thiện theo thời gian Từ năm 1991 đến trước năm 2009, để phù hợp với tình hình kinh Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr 205 – 212 Xem: Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr - tế, thuế thu nhập cá nhân Việt Nam quy định hình thức thuế thu nhập với người có thu nhập cao Từ 01/01/2009, Luật thuế thu nhập cá nhân thức có hiệu lực, đánh dấu bước phát triển quan trọng sắc thuế Theo đó, khái niệm thuế thu nhập cá nhân Việt Nam dần bổ sung đầy đủ hơn.9 Hiện nay, pháp luật chưa đưa định nghĩa xác thuế thu nhập cá nhân, nhìn chung, việc phân định thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp dựa sở chủ thể nộp thuế cá nhân hay tổ chức có thu nhập chịu thuế Theo đó, thuế thu nhập cá nhân loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận cá nhân năm, tháng lần Như vậy, rút định nghĩa thuế thu nhập cá nhân sau: Thuế thu nhập cá nhân sắc thuế mà nhà nước sử dụng để điều tiết phần thu nhập cá nhân vào ngân sách Nhà nước với mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thực công xã hội Thuế thu nhập cá nhân giới thông thường đánh vào cá nhân kinh doanh cá nhân không kinh doanh Thuế coi loại thuế đặc biệt có lưu ý đến hồn cảnh cá nhân có thu nhập phải nộp thuế thông qua việc xác định miễn, giảm thuế khoản miễn trừ đặc biệt Một điểm đặc biệt thuế thu nhập cá nhân hầu hết quốc gia giới áp dụng thuế thu nhập cá nhân thực sở kết hợp hai quyền thu thuế nhà nước, thu thuế theo yếu tố lãnh thổ thu thuế theo yếu tố quốc tịch Theo đó, cá nhân đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân không chủ thể có quốc tịch nhà nước thu thuế mà bao gồm người nước ngồi, người khơng có quốc tịch có thu nhập chịu thuế phát sinh lãnh thổ quốc gia thu thuế Đặc điểm phát sinh tình trạng đánh thuế hai lần thường gặp thực nghĩa vụ thuế thu nhập nói chung thuế thu nhập cá nhân nói riêng Đánh thuế trùng thuế thu nhập cá nhân xảy cá nhân với khoản thu nhập chịu thuế vừa phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho quốc gia mà cá nhân mang quốc tịch, vừa phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho quốc gia mà thu nhập phát sinh Để hạn chế tình trạng này, quốc gia giới thường lựa chọn giải pháp ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần quy định khấu trừ nghĩa vụ thuế thực quốc gia khác luật thuế thu nhập cá nhân.10 Đặc trưng thuế thu nhập cá nhân 11 Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, La Thị Tuyết Anh (2011), Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam định hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr – 10 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr 11 Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, tr 214 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr - 11 Thuế thu nhập cá nhân có đặc điểm sau: Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân thuế trực thu Thuế thu nhập cá nhân thuế trực thu cá nhân có thu nhập chịu thuế người nộp thuế, việc nộp thuế tiến hành từ việc khấu trừ trực tiếp từ thu nhập cá nhân mà khơng thơng qua hành vi tiêu dùng chủ thể trung gian khác Do thuế thu nhập cá nhân loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập thực nhận cá nhân năm, tháng lần nên có diện đánh thuế rộng tất cá nhân có thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập cá nhân có xem xét đến hồn cảnh, điều kiện, khả đóng góp người nộp thuế gắn với sách xã hội quốc gia nên có tác dụng việc điều hòa thu nhập, góp phần giảm bớt chênh lệch thu nhập tài sản tầng lớp dân cư Tuy nhiên, thuế trực thu lại có hạn chế lớn dễ gây phản ứng từ phía nguời nộp thuế dễ xảy tình trạng trốn, lậu thuế quy định mức thuế suất cao Hơn nữa, việc theo dõi, tính tồn thu thuế phức tạp đặc biệt thuế thu nhập cá nhân với diện thu thuế rộng phân tán Vì vậy, khơng có biện pháp quản lý thu thuế hiệu dễ dẫn đến hạn chế tác dụng loại thuế việc tập trung số thu đầy đủ, kịp thời cho ngân sách nhà nước Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân có đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân Trong trình lao động, người tạo thu nhập nhiều hình thức khác tùy thuộc vào tiêu chí phân loại Mục đích việc phân loại thu nhập sở cho việc phân định đối tượng chịu thuế sắc thuế khác đặt chế hành thu hiệu Khái niệm “thu nhập” chưa định nghĩa cách thức có nhiều cách hiểu khác Thông thường nhà nghiên cứu kinh tế, pháp lí khơng đưa định nghĩa tổng qt mà họ thường liệt kê khoản gọi thu nhập tổ chức, cá nhân Trong kinh tế thị trường, khoản thu nhập tổ chức, cá nhân đa dạng Nếu vào hoạt động giao dịch làm phát sinh thu nhập thu nhập gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu nhập từ lao động; thu nhập từ tài sản, tiền vốn; thu nhập từ thừa kế, biếu, tặng, cho; thu nhập từ quyền, nhuận bút; thu nhập từ chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, nhãn hiệu hàng hoá; thu nhập bồi thường; thu nhập trúng xổ số, khuyến mại; thu nhập xã hội dành cho như: học bổng, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho đối tượng sách, ưu đãi xã hội khoản thu nhập khác Nếu vào tiêu chí khác thu nhập thu nhập phân chia thành thu nhập thường xuyên thu nhập không thường xuyên; thu nhập hợp pháp thu nhập bất hợp pháp; thu nhập thực tế phát sinh thu nhập tiềm năng; thu nhập có tính phổ biến thu nhập khơng có tính phổ biến; thu nhập mà Nhà nước kiểm soát thu nhập mà Nhà nước chưa kiểm soát được; thu nhập tổ chức thu nhập cá thu nhập nước (thu nhập phát sinh phạm vi lãnh thổ quốc gia) thu nhập nước (thu nhập phạm vi lãnh thổ)…12 Các loại thu nhập kể thu nhập thu nhập chịu thuế mà có số khoản thu nhập đáp ứng điều kiện định thu nhập chịu thuế Pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng thuế thu nhập nói chung quốc gia quy định khoản thu nhập chịu thuế làm sở cho việc đánh thuế Thông thường thu nhập chịu thuế phải khoản thu nhập hợp pháp, thực tế phát sinh, có tính phổ biến Nhà nước kiểm sốt Có vậy, pháp luật thuế thu nhập đảm bảo tính khả thi, tính cơng đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước Thứ ba, việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc thuế suất lũy tiến phần Thuế suất luỹ tiến hiểu việc áp đụng thuế suất tăng dần nhóm đối tượng chịu thuế toàn đối tượng chịu thuế Theo đó, thuế thu nhập cá nhân chủ yếu áp dụng thuế suất lũy tiến thu nhập từ tiền công, tiền lương thu nhập từ kinh doanh Đặc điểm xuất phát từ vai trò chủ yếu thuế thu nhập cá nhân điều tiết mạnh người có thu nhập cao, góp phần thực công xã hội Do vậy, việc sử dụng thuế suất lũy tiến phần đáp ứng nhu cầu phần thu nhập tăng thêm cao phải tính thuế suất cao Thứ tư, thuế thu nhập cá nhân loại thuế có tính ổn định khơng cao phức tạp Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân thể chỗ quy định thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế thường xuyên thay đổi theo biến động kinh tế - xã hội thời kỳ Ngoài ra, quy định giảm trừ gia cảnh, mức thuế suất có thay đổi linh hoạt thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập cá nhân nên có tác động lớn đến mức sống dân cư chịu ảnh hưởng giá thị trường Việc quản lý thuế thu nhập cá nhân tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế thường lớn so với loại thuế khác việc xác định khoản thu nhập chịu thuế phải xác định nguồn gốc thu nhập, thời hạn cư trú chủ sở hữu, tính ổn định thu nhập Trong phần xác định thu nhập chịu thuế, phải xác định khoản khấu trừ hợp lý để tiến hành khấu trừ tính thuế nhằm đảm bảo mục tiêu cơng khuyến khích đối tượng nộp thuế Thứ năm, nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập cá nhân bao gồm văn pháp luật quốc gia luật quốc tế Đây đặc trưng luật thuế thu nhập nói chung thuế thu nhập cá nhân nói riêng Hầu hết thuế thu nhập cá nhân quốc gia giới không áp dụng cơng dân mà áp dụng người nước ngồi có thu nhập chịu thuế phát sinh lãnh thổ quốc 12 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr 209 gia Để tránh tình trạng đánh thuế hai lần ký kết quốc gia nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập cá nhân III Tại pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế? Thuế cá nhân kinh doanh quy định Điều 10, thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công quy định Điều 11 thuế đánh vào khoản thu nhập khác chịu thuế quy định từ Điều 12 đến Điều 18 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc Hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, sửa đổi, bổ sung Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2013 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Trước theo quy định Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao, thu nhập chịu thuế chia thành thu nhập thường xuyên thu nhập không thường xuyên không đưa khái niệm loại thu nhập gây khó khăn cho việc xác định thuế Do thu nhập cá nhân hình thành từ nhiều nguồn khác vè tồn nhiều hình thức khác nên việc xác định thu nhập chịu thuế để đảm bảo tính cơng bằng, bình đẳng mà khuyến khích người dân lao động, sản xuất tạo thu nhập việc cần thiết xây dựng quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Luật thuế thu nhập cá nhân hành liệt kê hầu hết loại thu nhập phát sinh áp dụng thống điều chỉnh loại thu nhập cá nhân văn tránh tình trạng khó khăn việc áp dụng pháp luật Theo có 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân quy định Điều Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng tiền vật; Thu nhập từ quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ thừa kế chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng Thu nhập từ nhận quà tặng chứng khoán, phần vốn tổ chức kinh tế, sở kinh doanh, bất động sản tài sản khác phải đăng ký sở hữu đăng ký sử dụng Hiện luật thuế thu nhập cá nhân quy định áp dụng thuế suất theo hai hướng: thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền cơng việc áp dụng biểu thuế suất lũy tiến phần; khoản thu nhập lại áp dụng biểu thuế lũy tiến tồn phần Cụ thể thuế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập từ kinh doanh thu nhập từ tiền lương, tiền cơng có thu nhập tính thuế phần thu nhập chịu thuế sau trừ khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh, giảm trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo,…) áp dụng Biểu thuế lũy tiến phần (quy định Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007) với thuế thu nhập cá nhân đánh vào khoản thu nhập khác có thu nhập tính thuế đồng thời thu nhập chịu thuế áp dụng Biểu thuế toàn phần (quy định cụ thể Điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007) Ngoài ra, cá nhân phát sinh thu nhập thực nghĩa vụ thuế không hưởng quy định giảm trừ gia cảnh; khoản giảm trừ đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo,… tính chất khoản thu nhập khác không thường xuyên Có thể thấy rằng, thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công khoản thu nhập mang tính chất thường xuyên tương đối ổn định năm tính thuế thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lại thường mang tính phát sinh lần khơng phổ biến Chính vậy, việc xác định thuế thu nhập cá nhân khoản thu nhập dựa tính thuế khác biệt với thu nhập từ kinh doanh thu nhập từ tiền lương, tiền công 13 Hơn nữa, theo quy định pháp luật hành thuế thu nhập cá nhân loại thuế trực thu, thu vào số khoản thu nhập cao đáng cá nhân, phân biệt việc đánh thuế thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với khoản thu nhập khác chịu thuế để nhằm thực việc điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư, góp phần thực cơng xã hội thu nhập góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.14 IV Thực tiễn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân tìm hiểu “thủ đoạn” chủ yếu để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân Thực tiễn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân 15 Ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Qua năm thực (2009 – 2011), Luật thuế thu nhập cá nhân đạt mục tiêu đề ban hành Luật Thứ nhất, bao quát mở rộng đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, theo đó, số người nộp thuế tăng lên qua năm, loại thu nhập phát sinh kinh tế dần bao quát Thứ hai, đảm bảo động viên hợp lí thu nhập dân cư, góp phần đảm bảo cơng xã hội: Thống quy định thuế áp dụng cá nhân có thu nhập, khơng phân biệt cá nhân người nước ngồi với ngưòi Việt Nam Thứ ba, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, số thu thuế thu nhập cá nhân có tăng trưởng nhanh, số thu năm 2009 đạt 3,4% tổng số thu ngân sách nhà nước, năm 13 Xem: Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạ Minh Hảo (2013), Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr 40 14 Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr 259 15 Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr 257 – 259 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán, Một số ý kiến Luật thuế thu nhập cá nhân, Trang thơng tin Kiểm tốn Nhà nước http://www.sav.gov.vn/2498-1-ndt/mot-so-y-kien-ve-luat-thue-thu-nhap-canhan.sav 2010 đạt 4,7% tổng thu ngân sách nhà nước, năm 2011 số thu đạt 5,5% tổng thu ngân sách nhà nước Thứ tư, bước góp phần thực kiểm sốt thu nhập dân cư Tính đến hết năm 2011, ngành thuế hoàn thành việc cấp mã số thuế cho 15.894.719 cá nhân Thông qua cá nhân, quan chi trả cập mã số thuế, ngành thuế nắm số người nộp thuế, số người chưa phải nộp thuế thu nhập từ tiền lương tiền công từ thu nhập khác, số thuế thu từ loại thu nhập cá nhân theo phương thức khấu trừ nguồn theo phương thức kê khai, nộp thuế Bên cạnh kết đạt được, biến động kinh tế nên số quy định Luật thuế thu nhập cá nhân bộc lộ số tồn tại, hạn chế, khơng phù hợp với thực tiễn, cụ thể: - Mức giảm trừ gia cảnh khơng phù hợp Luật chưa tạo đồng tình xã hội ngưỡng khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân mức giảm trừ gia cảnh cho đối tượng phụ thuộc Trên thực tế, kinh tế Việt Nam tình trạng chịu ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu, tỷ lệ lạm phát hàng năm số, giá mặt hàng thiết yếu, như: Nhà, điện, nước, xăng dầu tăng cao Vì vậy, luật thuế cần phải xem xét cách toàn diện để điều chỉnh lại ngưỡng khởi điểm tính thuế mức chiết trừ gia cảnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mức sống ổn định cho đối tượng chịu thuế trước chưa có luật thuế sau phải nộp thuế thu nhập cá nhân - Về phạm vi, đối tượng tính thuế chưa bao quát hết lạc hậu phát sinh nội dung theo quy định pháp luật liên quan Tồn lớn khó khăn theo tác giả thiếu kiểm sốt chặt chẽ mức thu nhập người dân, khoản thu nhập khó kiểm sốt, như: Thu nhập ca sỹ; Thu nhập Doanh nhân; Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, từ kinh doanh bất động sản Đây khoản thu nhập nằm khoản tiền cơng, tiền lương khơng có sổ sách kế tốn đơn vị, dẫn đến bất bình đẳng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối tượng xã hội nguyên nhân dẫn đến làm giảm nguồn thu từ thuế ngân sách quốc gia - Một số quy định kì tính thuế, thủ tục kê khai, toán thuế chưa phù hợp với thực tiễn, phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cơng tác quản lí thuế đại hố quản lí thuế Luật xây dựng chưa xuất phát từ thực tiễn đời sống người làm công ăn lương; Chưa tính đến tốc độ lạm phát đồng tiền điều kiện kinh tế Việt Nam phát triển thiếu tính bền vững ổn định, chưa có phản biện xã hội đặc biệt Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thành viên xã hội - Mức thuế suất theo biểu thuế lũy tiến luật chưa hợp lý (Mức thuế suất thấp 5% cho đối tượng chịu thuế có mức thu nhập tới 60.000.000 đ/năm 35% đối tượng chịu thuế có mức thu nhập 960.000.000 đ/năm ), với biểu thuế suất gây tâm lý chán nản cho người làm ăn đáng có thu nhập cao nguyên nhân dẫn đến tình trạng chẩy máu chất xám khai man thu nhập để trốn thuế Vì vậy, để kịp thời khắc phục bất cập Luật thuế thu nhập cá nhân hành, đảm bảo đơn giản hố sách, đáp ứng u cầu cải cách thủ tục hành đại hố cơng tác quản lí thuế việc sửa đổi Luật cần thiết nhằm: - Một là, đảm bảo công điều tiết thu nhập, động viên cách hợp lí thu nhập dân cư, góp phần ổn định, nâng cao đời sống người nộp thuế, khuyến khích cá nhân sức lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu đáng - Hai là, sửa đổi, bổ sung nội dung bất cập so với thực tế, bảo đảm tính thống hệ thống pháp luật có tính ổn định; việc sửa đổi đảo bảo không làm ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước - Ba là, bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, đại hố cơng tác quản lí thuế - Bốn là, góp phần tăng tính cạnh tranh so với nước khu vực, nước có điều kiện tương đồng với nước ta phù hợp với xu cải cách thuế thông lệ quốc tế Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc Hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, sửa đổi, bổ sung Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2013 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 khắc phục phần hạn chế Tổng cục thuế tiến hành việc kê khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử, giúp cho việc thực nghĩa vụ nộp thuế quản lý thuế tiến hành nhanh chóng, thuận tiện dễ dàng Đây coi bước đột phá thủ tục hành quản lý thuế Việt Nam Tìm hiểu “thủ đoạn” chủ yếu để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân nhiều hạn chế, chế quản lý thuế chưa chặt chẽ,… dẫn đến tình trạng cá nhân trốn thuế, tránh thuế phổ biến Qua tìm hiểu nghiên cứu, tơi xin đưa vài “thủ đoạn” để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân Thứ nhất, toán thứ tiền mặt Cơ quan quản lý thuế chưa nắm bắt thông tin người nộp thuế khơng có chế quản lý phần thu nhập tiền mặt cá nhân Việc quản lý thuế thu nhập dễ dàng ghi nhận hóa đơn, chứng từ ghi nhận trung gian ngân hàng Tuy nhiên, chế toán tiền mặt vơ phổ biến Việc tốn tiền mặt khiến quan thuế xác định thời điểm thu nhập phát sinh giá trị phần thu nhập phát sinh Phần thu nhập biết đến ghi hóa đơn, chứng từ cá nhân tự kê khai khiến quan thuế vơ khó khăn việc xác định thu nhập thực nhận cá nhân Ví dụ: Hiện nay, lương cán bộ, cơng chức toán qua tài khoản ngân hàng, điều giúp cho quan thuế dễ dàng biết thu nhập cán bộ, cơng chức Tuy nhiên, khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền bồi dưỡng cán bộ,… lại thường toán trực tiếp tiền mặt khiến cho việc quản lý phần thu nhập vơ khó khăn, hay nói xác chưa thể quản lý phần thu nhập Như vậy, cán bộ, công chức “trốn” phần thuế thu nhập cá nhân Hay lương nhân viên công ty, doanh nghiệp thường trả tiền mặt Khi ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, cá nhân thường thỏa thuận phần lương thực nhận thân phương thức nhận lương thường tiền mặt Như toán thuế lại bị đẩy ngược lại cho doanh nghiệp, người lao động “tránh” phần thuế thu nhập cá nhân Thứ hai, làm tăng thêm khoản giảm trừ Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định khoản giảm trừ gia cảnh giảm trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo Hơn nguyên nhân quan thuế không nắm thông tin người nộp thuế, chế tự kê khai tự nộp thuế khiến thông tin thu nhập cá nhân khơng xác mà cá nhân lại dễ dàng xin xác nhận người phụ thuộc Uỷ ban nhân dân để giảm trừ gia cảnh, đơn giản tham gia vào hoạt động từ thiện, hoạt động nhân đạo, xin giấy xác nhận để giảm trừ nộp thuế Đây có lẽ cách phổ biến người có thu nhập cao chủ doanh nghiệp, người tiếng,… áp dụng để giảm bớt khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp Thứ ba, “mượn” mã số thuế người khác để phân tán thu nhập Đây “thủ đoạn” gian lận thuế vơ phổ biến nay, ví dụ điển hình vụ việc đăng báo điện tử vnexpress sau: “Muôn kiểu lách thuế thu nhập cá nhân Người lương cao né nghĩa vụ nộp thuế cách gửi lương cho đồng nghiệp thu nhập thấp Trong đó, số cá nhân trộm mã số thuế người khác để phân tán khoản thu Chị Hoa công tác lĩnh vực xây dựng Hà Nội Kể từ ngành khó khăn, lương chị triệu đồng tháng Chị ni nhỏ, thu nhập 5,6 triệu đồng tháng chị phải nộp thuế thu nhập cá nhân Biết tình trạng chị, đồng nghiệp cơng ty có thu nhập lên tới 50 triệu đồng tháng nhận hợp đồng làm thêm mang lương đến "gửi" chị để tránh phải nộp thuế bậc cao "Nếu họ khơng đem gửi lương phải tới chục triệu tiền thuế, gửi lương cho nhiều người thu nhập bị phân tán bớt, phải nộp thuế bậc thấp Nhiều người khác công ty anh gửi gắm khoản thu nhập kếch xù tháng", chị Hoa cho hay Sắp tới đây, thu nhập từ 12,6 triệu đồng trở lên bắt đầu phải nộp thuế, chị dự đốn có thêm nhiều đồng nghiệp gửi lương hàng tháng cho Bên cạnh trường hợp tự nguyện cho người khác dùng tên để lách thuế, có cá nhân bị trộm mã số thuế để kê khai, khấu trừ thuế mà Chị Vân nhà Gia Lâm chia sẻ, học đại học tin bạn chị cho mượn chứng minh thư, đến làm công ty yêu cầu làm mã số thuế để trả lương chị tá hỏa phát người bạn lấy chứng minh thư để đăng ký mã số thuế kê khai vào bảng lương doanh nghiệp anh làm chủ "Khi đó, tơi lo dưng phải nộp thuế nơi", chị Vân xúc Theo ơng Nguyễn Văn Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), thực tế có khơng trường hợp cá nhân đăng ký mã số thuế thu nhập phát tên kê khai đóng thuế tận Sơn La, Lai Châu Mục đích việc mượn danh, ăn cắp mã số thuế để trốn thuế giảm số thuế thu nhập phải nộp, ơng nhận định Ngồi ra, có tình trạng kê khai chồng chéo người phụ thuộc để tăng mức giảm trừ nhằm tránh nộp thuế Ví dụ, gia đình có vợ chồng làm hai địa bàn khác "ăn gian" vợ chồng khai chung bố, mẹ người phụ thuộc Trao đổi với VnExpress.net, bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, việc quản lý mã số thuế dựa chế quản lý qua ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế "Từ tháng 10/2012, hệ thống triển khai tồn quốc, tức quan thuế nắm thu nhập mã số thuế toàn quốc Do vậy, trường hợp cá nhân mượn trộm mã số thuế để khai thuế đâu đó, tổng hợp thu nhập đến ngưỡng phải nộp thêm thuế quan quản lý yêu cầu người đến tốn phần nộp thêm, từ phát mã số thuế sử dụng đâu, đơn vị chi trả thu nhập kê khai Lúc nảy sinh câu hỏi lý mà đơn vị lại sử dụng mã số thuế để kê khai thuế, khấu trừ thuế", bà Lan nói Vị thơng tin thêm, năm vừa qua ngành Thuế phát số trường hợp đơn vị chi trả thu nhập lợi dụng mã số thuế người khác để khai khống chi phí Đơn vị bị truy thu thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến phần khai dối "Trên thực tế, khơng có cá nhân lại lấy mã số thuế người khác để khai cho thân Ví dụ ký hợp đồng, tên hợp đồng khơng thể lấy mã số thuế người khác, trường hợp tổ chức chi trả lợi dụng", lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định Tuy nhiên, bà khuyến cáo cá nhân nên có ý thức bảo vệ mã số thuế cá nhân đề phòng người khác lợi dụng Hiện nay, cần vào trang tncnonline.com.vn, gõ số chứng minh thư hộ chiếu biết mã số thuế người Như vậy, chẳng may bị rơi giấy tờ thơng tin mã số thuế dễ dàng bị người khác biết Với trường hợp cá nhân kê khai người phụ thuộc, bà Lan cho biết từ 1/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc Khi đó, cá nhân khác lại sử dụng người phụ thuộc hệ thống nắm từ chối Còn vụ việc gửi lương chị Hoa phản ánh, bà Lan nhận định rủi ro phần nhiều thuộc người nộp thuế, tức người nhận gửi lương họ không chịu thuế mà lại nhận hộ cho người khác "Lúc này, thu nhập họ chưa đến mức nộp thuế cộng với nguồn thu nhập bị đến ngưỡng, quan thuế báo phải nộp thuế thêm cá nhân khơng thể cãi cho người khác gửi", lãnh đạo Tổng cục Thuế cảnh báo.”16 Tương tự ví dụ trên, thực tế có nhiều trường hợp lấy tên, mã số thuế người thân thu nhập (người phụ thuộc) để chia bớt phần thu nhập cá nhân nhằm “trốn” giảm thuế, lẽ Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân hành quy định mức giảm trừ cho thân đối tượng nộp thuế triệu đồng/ tháng mức giảm trừ cho người phụ thuộc có 3,6 triệu đồng/ tháng Do đó, việc chia thu nhập sang cho người khác giúp cho người nộp thuế bớt gánh nặng thuế thu nhập cá nhân Thứ tư, với cá nhân chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp khơng trả lương cho cổ đông cá nhân tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp (thuế suất tối đa tiền lương, tiền công chịu thuế thu nhập cá nhân mức 35%) để cổ đông nhận cổ tức cao (doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 25% thu nhập trước thuế cổ đông cá nhân đóng 5% thuế thu nhập cá nhân cổ tức nhận được) Ngoài “thủ đoạn” nêu trên, có nhiều thủ đoạn khác để cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân mà nguyên nhân chủ yếu giúp cá nhân “lách luật” lại nằm quan có thẩm quyền: quan quản lý thuế không nắm bắt thông tin người nộp thuế Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gian lận thuế thu nhập cá nhân Có ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân: Thứ nhất, nguyên nhân từ phía quan quản lý thuế: khơng nắm bắt thông tin người nộp thuế Để loại bỏ ngun nhân cần có phối hợp quan quyền địa phương quan thuế Nên số hóa liệu cá nhân để vừa tiện quản lý cư trú, vừa tiện quản lý thuế Ngoài quan thuế cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để giảm đến mức tối đa trường hợp “trốn” thuế, “tránh” thuế, có chế tài xử phạt đối tượng khai man, giấu thông tin nhằm gian lận thuế Giải pháp lâu dài xóa bỏ chế tự khai tự nộp hành, xóa bỏ tượng không khai khai không thật đối tượng nộp thuế Tuy nhiên giải pháp lâu dài cần có phối hợp đồng quan chức Thứ hai, chế toán tiền mặt Thanh toán tiền mặt khiến việc quản lý thuế trở nên vơ khó khăn khơng phải khoản tốn thể hóa đơn, chứng từ Để hạn chế tình trạng trên, nên thay đổi thói quen tốn tiền mặt, thay vào tốn thơng qua ngân hàng, tổ chức tín dụng để việc quản lý, xác định thu nhập thực nhận cá nhân trở nên đơn giản hơn, tránh tình trạng “mượn” tên, mã số thuế người khác để giảm bớt thu nhập chịu thuế Cũng thực kê khai nộp thuế thông qua quan chi trả, thu nhận, tổ chức tín dụng,… quan có trách nhiệm thu chuyển số thuế thu vào kho bạc nhà 16 Huyền Thư (2013), Muôn kiểu lách thuế thu nhập cá nhân, báo điện tử VNExpress, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/muon-kieu-lach-thue-thu-nhap-ca-nhan-2755782.html nước Như vậy, việc quản lý thuế trở nên dễ dàng Ngoài đối tượng có thu nhập khơng ổn định, khó kiểm sốt, thực hình thức khốn thuế thu nhập cá nhân Thứ ba, ý thức người nộp thuế Phải tăng cường công tác tuyên truyền Luật thuế thu nhập cá nhân phương tiện truyền thông để người xã hội hiểu rõ ý nghĩa, vai trò hệ thống thuế nói chung, thuế thu nhập cá nhân nói riêng phát triển xã hội, từ giúp cho họ có nhận thức đắn coi nộp thuế trách nhiệm, nghĩa vụ người dân yêu nước Các văn Luật nghị định, thông tư hướng dẫn Luật phải thể chế đơn giản, rõ ràng, quán, giúp cho tổ chức, cá nhân hiểu rõ luật thuế thu nhập cá nhân, từ họ nâng cao ý thức, trách nhiệm họ xã hội KẾT LUẬN Tóm lại, thuế thu nhập cá nhân sắc thuế mà nhà nước sử dụng để điều tiết phần thu nhập cá nhân vào ngân sách Nhà nước với mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thực công xã hội Đây loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập thực nhận cá nhân năm, tháng lần Thuế thu nhập cá nhân giới thông thường đánh vào cá nhân kinh doanh cá nhân không kinh doanh Thuế coi loại thuế đặc biệt có lưu ý đến hồn cảnh cá nhân có thu nhập phải nộp thuế thông qua việc xác định miễn, giảm thuế khoản miễn trừ đặc biệt Để góp phần điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư, góp phần thực công xã hội thu nhập góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà luật thuế thu nhập cá nhân quy định áp dụng thuế suất theo hai hướng: khoản thu nhập thường xuyên - thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền cơng việc áp dụng biểu thuế suất lũy tiến phần; khoản thu nhập lại áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần Thực tiễn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam cho thấy khơng bất cập cần phải giải Tình trạng gian lận thuế thu nhập cá nhân phổ biến, cần có cơng tác tun truyền xã hội, cải cách nghiệp vụ chuyên môn để việc chấp hành Luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam cải thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Trên làm em, với hiểu biết pháp lý hạn chế mà thực tiễn khách quan lại đa dạng phong phú, nên viết tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đánh giá, nhận xét thầy để viết hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc Hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2013 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Nghị định số 65/2013/NĐ – CP ngày 27 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2013 Nghị định số 91/2014/NĐ – CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 Nghị định số 12/2015/NĐ – CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Viện nghiên cứu phổ biến tri thức bách khoa (1998), Đại từ điển kinh tế thị trường, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, La Thị Tuyết Anh (2011), Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân Việt Nam định hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội 10 Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạ Minh Hảo (2013), Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Diệu Uyên (2009), Nhận diện hành vi trốn thuế, gian lận thuế thu nhập phổ biến thực tế nay, biện pháp phòng ngừa xử lý, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội 12 Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hồ Thị Hải (2014), Một số vấn đề pháp lý thuế thu nhập cá nhân Việt Nam – thực trạng giải pháp hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội 13 Cổng thơng tin điện tử Bộ tài chính, http://mof.gov.vn/webcenter/portal/btc?_afrLoop=4995718493900385#! %40%40%3F_afrLoop%3D4995718493900385%26_adf.ctrl-state%3D145cise4j4_4 14 Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn, Một số ý kiến Luật thuế thu nhập cá nhân, Trang thơng tin Kiểm tốn Nhà nước http://www.sav.gov.vn/2498-1-ndt/mot-so-y-kien-veluat-thue-thu-nhap-ca-nhan.sav 15 Huyền Thư (2013), Muôn kiểu lách thuế thu nhập cá nhân, báo điện tử VNExpress, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/muon-kieu-lach-thue-thu-nhap-ca-nhan2755782.html ... http://www.sav.gov.vn/249 8-1 -ndt/mot-so-y-kien-veluat-thue-thu-nhap-ca-nhan.sav 15 Huyền Thư (2013), Mn kiểu lách thuế thu nhập cá nhân, báo điện tử VNExpress, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/muon-kieu-lach-thue-thu-nhap-ca-nhan2755782.html... nhập cá nhân, Trang thơng tin Kiểm tốn Nhà nước http://www.sav.gov.vn/249 8-1 -ndt/mot-so-y-kien-ve-luat-thue-thu-nhap-canhan.sav 2010 đạt 4,7% tổng thu ngân sách nhà nước, năm 2011 số thu đạt... thu nhập cá nhân, báo điện tử VNExpress, http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/muon-kieu-lach-thue-thu-nhap-ca-nhan-2755782.html nước Như vậy, việc quản lý thuế trở nên dễ dàng Ngồi đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ môn luật tài chính Đề 13: “Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thu, Bài tập học kỳ môn luật tài chính Đề 13: “Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm