Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở việt nam

151 123 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2019, 13:43

Luận án đã sử dụng đồng thời các phương pháp nghiên cứu định lượng truyền thống và hiện đại, bao gồm các mô hình số liệu mảng và mô hình số liệu mảng không gian. Đây là những phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề biến nội sinh, cũng như kiểm soát các dạng tác động lan tỏa theo không gian để đảm bảo độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. 012345789 94  4  4594 7  "#$%&$'"()"*+, -./01/03.45631789:37 => ?@ABCDEF 0124567859    !"!#$ %&'()!*%*+ )!,-#./01245678696:8;?;@A2B> 258C8C6?D9=EFG26=HIJ?=K?6?DLMLNON8PLQ;858C8C6?D9RS?D;8>4T*" 5 !"#$%&'76 (,-./01!!,!48'9017* 01235673823         !" #$% &'()*+ , ./0 1 #2
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở việt nam, Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở việt nam

Từ khóa liên quan