Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit có lời giải chi tiết

121 71 0
 • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2019, 00:37

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w wLŨY THỪA tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) NỘI DUNG LŨY THỪA LOGARIT HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa lũy thừa x Cho số thực b số nguyên dương n (n t 2) Số a gọi bậc n số b a n x Chú ý: q Với n lẻ b  : Có bậc n b , kí hiệu n b b b : Không tồn bậc n b q Với n chẵn: : Có bậc n b số b b ! : Có hai bậc n a hai số đối nhau, có giá trị dương ký hiệu n b , có giá trị âm kí hiệu n b Số mũ D D n D D n,(n  D m , (m  , n  n D lim rn ,( rn  , n  * * ) * ) * ) Cơ số a Lũy thừa a α a aD an a˜a az0 aD a0 az0 aD an a!0 aD an a!0 aD lim arn a ( n thừa số a ) an m n am , ( n a bœa Một số tính chất lũy thừa x Giả thuyết biểu thức xét có nghĩa: aD ˜ a E aD E ; aD aE D aD E ; (aD )E x Nếu a ! aD ! a E œ D ! E ; aD E ; (ab)D Đaã aD bD ; ă âbạ aD Đ a ã ; ă bD © b ¹ D Nếu a aD ! a E œ D E x Với a b , ta có: am bm œ m ! ; a m ! bm œ m x Chú ý: q Các tính chất trường hợp số mũ ngun khơng ngun Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) D Đbã ă âaạ bn ) ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / @/ > w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) q Khi xét lũy thừa với số mũ số mũ nguyên âm số a phải khác q Khi xét lũy thừa với số mũ khơng ngun số a phải dương Một số tính chất bậc n x Với a, b  ;n  q q * , ta có: 2n a n ~~ a a; 2n ab q 2n q ~~˜ a 2n~~ b , ab t ; 2n a ~~ 2n a b b ~~ 2n q , ab t 0, b z ; n 1 n 1 q n 1 a 2n1 ab a b aa n 1 n 1 n 1 a ˜ 2n1 b a, b a a, b z b x Với a, b  , ta có: am q n q n m q n nm a Nếu p n m a , a ! , n nguyên dương, m nguyên a , a t , n , m nguyên dương q m n ap m a q , a ! 0, m, n nguyên dương, p, q nguyên Đặc biệt: n a m˜n BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Khẳng định sau : \ ^0` ; n  N A a n xác định với a  Câu Câu Câu 2 a m ; a  n am a n ; a  ; m, n  có nghĩa: B x ! Tìm x để biểu thức x 1 Đ1 ã C x ă ; â2 ¹ D x t A x  f; 1 ‰ 1; f C x  1;1 D x  Tìm x để biểu thức x x  A a n 2k (k  * \ ^r1` có nghĩa: B Không tồn x Các bậc hai : A 2 B Cho a  có nghĩa: B x  f;1 ‰ 1; f A x  Câu D Tìm x để biểu thức x A x z n m C a0 1; a  Câu m B a n C x ! D x  C r2 D 16 ) , a n có bậc n : B | a | C a n D a Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) \ ^0` am ( x 3x 2)3 x xác định với : Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) xy ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co h t t p : / / w ww.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co h t t p : / / w tailieupro.co w w r o c o h t t p : / / w w w t a i l i e u p h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c o http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c h t t p : / / w w w t a i l i e u p r o c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc ... 2 vơ nghiệm B Phương trình x 21 21 có nghiệm phân biệt C Phương trình xe D Phương trình x 2015 S có nghiệm 2 có vô số nghiệm Câu 11 Khẳng định sau sai? 1 bậc 243 A Có bậc n số B C Có bậc... http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) Câu Cho a  A a Câu n n 1 n 2k 1(k  ) , a n có bậc n : C a B | a | Phương trình x2016 2017 có tập nghiệm A T={ r 2017 2016}... ta có: am q n q n m q n nm a Nếu p n m a , a ! , n nguyên dương, m nguyên a , a t , n , m nguyên dương q m n ap m a q , a ! 0, m, n nguyên dương, p, q nguyên Đặc biệt: n a m˜n BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit có lời giải chi tiết , Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn