công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 2, thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu

64 19 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 17:06

A DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa chữ viết tắt Chữ viết tắt TP TP HCM TKĐĐ TT - BTNMT UBND HTSDĐ QSDĐ BĐHTSDĐ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Thống kê đất đai Thơng tư - Bộ Tài Nguyên Môi Trường Uỷ ban nhân dân Hiện trạng sử dụng đất Quyền sử dụng đất Bản đồ trạng sử dụng đất B DANH SÁCH CÁC BẢNG STT Nội dung bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 3.1 Tỷ lệ đồ dùng để thành lập đồ trạng sử dụng đất Thời điểm thực nộp báo cáo kết kiểm kê đất đai Bảng nhóm đất theo mục đích kiểm kê Cơ cấu diện tích Phường Thống kê diện tích đất phi nơng nghiệp Phân tích biến động đất đai năm 2014 so với năm 2010 2005 Bảng 3.2 Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Bảng 3.3 So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Một số khoanh đất trích từ bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám C DANH SÁCH CÁC HÌNH STT Tên hình Hình 2.1 Bản đồ hành phường Thành phố Vũng Tàu Hình 3.1 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường Hình 3.2 Hộp thoại khai báo thơng tin cho đồ Hình 3.3 Hộp thoại Configuration Hình 3.4 Hộp thoại chứa tọa độ góc trái góc phải Hình 3.5 Phần mềm Universal Maps Downloader điền tọa độ Hình 3.6 Ảnh viễn thám khu vực phường thành phố Vũng Tàu Hình 3.7 Hộp thoại Configuration (khi đặt lại hệ tọa độ lúc tải ảnh viễn thám từ nguồn Google Earth) Hình 3.8 Hộp thoại Select Export Format Hình 3.9 Hộp thoại Raster Manager Hình 3.10 File ảnh viễn thám đưa vào đồ trạng Hình 3.11 Hộp thoại Clip phần mềm Arcgis Hình 3.12 Bản đồ trạng chồng xếp ảnh vệ tinh cắt Hình 3.13 Khoanh đất sai khác khoanh vẽ đồ Hình 3.14 Hộp thoại Measure Area Microstation V8i Hình 3.15 Hình ảnh cho thấy khác ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất năm 2014 MỤC LỤC   Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất đai 2003 đến 1.1.6.1 Công tác kiểm kê đất đai nước ta qua kỳ kiểm kê đất đai năm 2005 1.1.6.2 Công tác kiểm kê đất đai nước ta qua kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai: 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 10 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 10 1.2.4 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất 11 Tiểu kết chương 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG -THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 14 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 14 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 14 2.1.1.1 Vị trí địa lý 14 2.1.1.2 Địa hình địa chất cơng trình 15 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 16 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 16 2.1.2.2 Đặc điểm xã hội 17 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 17 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường TP Vũng Tàu 18 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 18 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 19 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai 21 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai 21 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 22 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường Thành phố Vũng Tàu 28 Tiểu kết chương 29 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 30 3.1 Giải pháp pháp lý 30 3.2 Giải pháp kỹ thuật – công nghệ 30 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 30 3.2.2 Quá trình thực 32 3.2.2.1 Thu thập xử lý ảnh viễn thám khu vực nghiên cứu 34 3.2.2.2 Tổng hợp đối chiếu kết 39 3.3 Các giải pháp khác 48 Tiểu kết chương 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 53 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong lĩnh vực đời sống xã hội, từ kinh tế, trị đến văn hóa, tinh thần, vai trò đất đai khơng thể phủ nhận thiếu Đất đai sản vật mà tự nhiên ưu trao tặng cho người, tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay thế, Marx khái quát: “Đất mẹ, sức lao động cha, sản sinh cải vật chất” Sự tồn phát triển loài người gắn liền với đất đai Hoạt động người đa dạng vai trò sở vật chất tảng đất đai mở rộng Trên sở lao động người, đất đai khơng đơn tặng phẩm tự nhiên mà trở thành tài sản cá nhân quốc gia Đất đai giá trị sử dụng tồn với người khai thác, cải tạo bảo vệ phù hợp Theo đó, việc khai thác đất đai phải mang tính cộng đồng cao, khơng sử dụng đất theo ý thích riêng Điều đòi hỏi Nhà nước phải thống quản lí xây dựng hệ thống quản lí đất đai có hiệu nhằm đảm bảo phát triển nguồn tài nguyên quý giá này, nhằm đảm bảo phát triển bền vững xã hội Một việc cần thực để Nhà nước quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất đai có thống kê, kiểm kê đất đai Nếu không thực kiểm kê ta không nắm rõ trạng sử dụng đất tình hình biến động nguồn tài ngun q giá nào, khơng có sở phân bổ hợp lí lực lượng sản xuất, việc phân vùng qui hoạch phân bố sử dụng đất đai, khơng có số liệu để làm cho hoạt động quản lí đất đai khác Để đáp ứng nhu cầu quản lí Nhà nước đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cấu loại đất hợp lí, Nhà nước khơng ngừng ban hành bổ sung hoàn chỉnh Luật Đất đai từ năm 1987 đến Luật Đất đai 2013 với văn Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Tài Nguyên Môi Trường (Cơ quan thực chức quản lí Nhà nước đất đai) ban hành Thông Tư số 28/2004/TT - BTNMT việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất với việc tổ chức thực công tác thống kê, kiểm kê thực địa phạm vi nước Tuy nhiên, công tác kiểm kê đất đai qua thời kỳ có nhiều điều chỉnh, làm cho kết kiểm kê bị biến động không ngừng Chỉ tiêu kiểm kê cho thời kỳ thay đổi, không sát với tình hình thực tế dẫn đến kết kiểm kê khơng phản ánh đầy đủ xác tình hình sử dụng đất đai, đồ trạng sử dụng đất không phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai; Từ có đánh giá, kết luận thiếu xác trạng sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất đai địa phương Phường thuộc phía Nam Thành phố Vũng Tàu, thuộc khu đô thị trung tâm Phường có vị trí quan trọng Thành phố, phường trung tâm có tuyến giao thơng, tuyến du lịch quan trọng Căn kế hoạch số 60/KH1 UBND ngày 21/11/2014 UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu việc thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 địa bàn Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất thực kiểm kê đất đai địa bàn Phường năm 2014 nói riêng thành phố nói chung nội dung quan trọng Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn địa phương, từ lí việc nghiên cứu đề tài: “Xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 địa bàn phường TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dựa kết kiểm kê đất đai năm 2014 nguồn tư liệu ảnh viễn thám miễn phí” thực cần thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Tiêu biểu cơng trình nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác kiểm kê đất đai thực hiện: *Luận văn thạc sĩ khoa học Nguyễn Văn Minh: “Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat - Việt Nam thành lập đồ trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai (thử nghiệm khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” Phần chương I nói việc thành lập đồ trạng sử dụng đất thông qua ảnh viễn thám có nêu khái niệm liên quan ứng dụng ảnh viễn thám Phần chương II tập trung nghiên cứu khả thông tin ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trình ứng dụng vào việc thành lập đồ trạng sử dụng đất Phần chương III phần thực nghiệm thực địa cụ thể thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Luận văn đề cập đến bề phương thức để thực công tác kiểm kê đất đai mà chưa nói phần chìm vấn đề lỗi công tác kiểm kê, chưa nêu lên cụ thể cách giải khắc phục vấn đề kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất *Luận văn tốt ngiệp đại học Bế Quang Việt (Đại học Nông lâm Thái Nguyên), đề tài: “Thực công tác thống kê kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2015” Bài luận văn có nội dung chủ yếu nghiên cứu công tác kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất Qua đó, đánh giá nhận xét tình thực trạng cơng tác kiểm kê đất đai tình hình sử dụng đất cụ thể địa bàn xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2015 Cuối phần kết luận đưa đề nghị để khắc phục khó khăn giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai Luận văn trọng đến phương pháp hình thức nghiên cứu chưa sâu khai thác hay so sánh đối chiếu mặt trạng thực địa địa bàn nên chưa phản ánh kịp thời với trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai *Luận văn “Ứng dụng Công nghệ GIS Viễn thám để thành lập đồ trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất” sinh viên Phạm Quốc Huy trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tập trung sâu vào nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm GIS viễn thám từ phần cứng, nguồn sở liệu để thành lập đồ trạng để phục vụ cho công tác kiểm kê Đây phương pháp cần phát triển để nâng cao hiệu kiểm kê đất đai Có thể rút kết luận: Nhìn chung cơng trình nghiên cứu nêu đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Các công trình nghiên cứu chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nắm rõ thực trạng công tác kiểm kê đất đai - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý công tác kiểm kê đất đai - Phân tích thực trạng cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn Phường Thành phố Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn Phường Thành phố Vũng Tàu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất đai phạm vi hành Phường Thành phố Vũng Tàu gồm nhóm, loại đất đai loại hình sử dụng đất đai, xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ kiểm kê đất đai - Quy trình kiểm kê đất đai 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn Phường Thành phố Vũng Tàu - Phạm vi thời gian: Kỳ kiểm kê đất đai 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kiểm kê đất đai cấp xã Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng để thực luận văn gồm: - Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất: thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến kiểm kê đất đai thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội địa bàn - Phương pháp thống kê: Phương pháp giúp ta phân tích trạng sử dụng đất, thống kê đất đai, phân tích biến động đất đai lập bảng chu chuyển đất đai - Phương pháp so sánh: So sánh số liệu tổng hợp xong biểu mẫu từ phân tích, đưa đánh giá trạng sử dụng đất - Phương pháp phân tích: Từ số liệu kiểm kê thực tế qua phân tích đưa nhận định đúng, đánh giá đúng, xác làm sở cho việc lập quy hoạch thời gian tới - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp, hệ thống hóa số liệu thu thập để tìm mặt thuận lợi khó khăn cơng tác kiểm kê đất đai - Phương pháp đồ: Là phương pháp quan trọng vận dụng xuyên suốt trình tổng kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất với đồ đồ địa đồ ranh giới hành Ý nghĩa nghiên cứu - Hoàn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai kiểm kê đất đai, quy trình bước thực công tác kiểm kê đất đai - Phản ánh trạng sử dụng đất đai thời điểm kiểm kê đất đai, từ làm cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý quỹ đất đai địa phương Đây ý nghĩa thực tiễn mà đề tài đề cập đến Kết cấu luận văn Nội dung luận văn trình bày với kết cấu sau: - Mở đầu - Chương Cơ sở lý luận pháp lý kiểm kê đất đai - Chương Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn Phường Thành phố Vũng Tàu - Chương Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai - Kết luận kiến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung Kiểm kê đất đai việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa thực địa HTSDĐ thời điểm kiểm kê tình hình biến động đất đai hai lần kiểm kê (Khoản 18, điều Luật Đất Đai 2013) Ta hiểu là: Kiểm kê đất đai hoạt động chủ thể sở hữu đất đai Theo điều Luật Đất đai 2013 quy định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Do kiểm kê hoạt động Nhà nước, bắt buộc phải thực phạm vi nước Kiểm kê đất đai hoạt động quản lý Nhà nước Hoạt động giúp Nhà nước quản lý người sử dụng đất, người quản lý đất sử dụng pháp luật mang lại hiệu sử dụng đất cao Kiểm kê đất đai hoạt động mang tính kỹ thuật thể dạng bảng biểu tổng hợp quy định thông tư 28/2014/TT-BTNMT Kiểm kê đất đai hoạt động mang tính pháp lý Nhà nước công nhận làm sở cho việc đề xuất việc điều chỉnh sách, pháp luật đất đai Bản đồ trạng sử dụng đất: đồ chuyên đề thành lập theo đơn vị hành cấp, thể hiện trạng sử dụng loại đất thực tế với đầy đủ thông tin trạng ranh giới, vị trí, số lượng, loại đất phạm vi đơn vị hành thời điểm định Bảng 1.1: Tỷ lệ đồ dùng để thành lập BĐHTSDĐ Đơn vị hành Cấp xã Cấp huyện Cấp tỉnh Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ đồ Dưới 120 Từ 120 đến 500 Trên 500 đến 3.000 Trên 3.000 Dưới 3.000 Từ 3.000 đến 12.000 Trên 12.000 Dưới 100.000 Từ 100.000 đến 350.000 Trên 350.000 1: 1000 1: 2000 1: 5000 1: 10000 1: 5000 1: 10000 1: 25000 1: 25000 1: 50000 1: 100000 1: 250000 1: 1000000 Cấp vùng Cả nước ( Nguồn: Theo quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất số 28/2014/TT-BTNMT) c So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Bảng 3.1: Kết thực số khoanh đất trích từ bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám STT Trên đồ trạng Trên ảnh viễn thám sử dụng đất khoanh Loại đất Diện tích Loại đất Diện tích Loại đất Diện tích đất (m2) khác khác(m2) giống (m2) 148 RPH 291825.4 ODT 1312 RPH 290513.4 77 CLN 4204.9 ODT 333 CLN 3871.9 220 ODT 1682.2 CLN 412.3 ODT 1269.9 150 CLN 2850.1 ODT 375 CLN 2475.1 223 NTS 23567.3 ODT 708 NTS 1708.3 285 ODT 105064.1 BHK 10456.1 ODT 94608 214 BHK 1871.4 ODT 94 BHK 1777.4 277 CLN 1649.0 ODT 26 CLN 1623.0 50 ODT 4597.4 BHK 887 ODT 3710.4 58 BHK 9721.8 ODT 998 BHK 8723.8 Nội dung chi tiết bảng so sánh thể phụ lục Tiến hành lập biểu sau: Biểu 01/TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất đai Biểu 02/TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Biểu 03/TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất phi nơng nghiệp Nội dung chi tiết biểu thể phụ lục Phần nội dung luận văn thể bảng kết sau: 45 Bảng 3.2: Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Thứ tự (1) I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 Loại đất Diện tích (ha) (4) Cơ cấu (%) (5) 292.45 100.00 NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN 75.15 19.52 5.46 25.7 6.67 1.87 5.46 14.06 53.44 53.44 1.87 4.81 18.27 18.27 18.27 2.19 0.75 184.80 87.02 63.19 29.76 87.02 46.93 2.19 16.27 1.11 2.99 29.76 CSK 22.24 7.6 CCC TON TIN 2.13 0.72 0.21 0.07 1.14 0.39 32.5 32.5 11.11 11.11 Mã (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dung Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích cơng cộng Đất sở tơn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dung Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng 46 (3) 0.75 5.56 0.38 1.02 NTD SON MNC PNK CSD BCS Thứ tự 3.2 3.3 Loại đất Mã Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng Diện tích (ha) Cơ cấu (%) DCS NCS - Lập bảng so sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Bảng 3.3: So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Loại đất STT (1) (2) Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Đất trồng hàng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.1.1 Đất đô thị Đất chưa sử dụng 3.1 Đất chưa sử dụng Diện tích (ha) Theo Theo kết Chênh kết quả sử lệch KKĐĐ dụng ảnh Tăng (+) 2014 viễn thám Giảm (-) (3) (4) (5) (6) = (4) - (5) NNP 74.14 75.15 1.01 SXN 17.14 19.52 2.38 CHN 4.72 5.46 0.74 LUA 1.94 HNK 4.72 5.46 0.74 CLN 12.42 14.06 1.94 PNN 182.98 184.4 1.42 OCT ONT 86.7 87.02 0.32 CSD 35.33 32.5 -2.83 BCD Mã loại đất Nhận xét: Dựa theo kết kiểm kê đất đai Biểu 01/TKĐĐ sau chỉnh sửa với trạng, cho thấy tổng diện tích tự nhiên không thay đổi 292,45 Tuy nhiên, cấu diện tích sử dụng đất có thay đổi sau: - Đất nơng nghiệp có diện tích 75,15 (tăng 1,01ha), chiếm 25,7 % diện tích tự nhiên Cụ thể: đất trồng hàng năm khác tăng 0.74 ha; đất trồng lâu năm tăng 1,64 ha, đất rừng phòng hộ giảm 1,2 ha; đất ni trồng thủy sản giảm 0,17 - Đất phi nơng nghiệp có diện tích 184,8 (tăng 1,82 ha), chiếm 63,19 % diện tích tự nhiên Cụ thể: đất thị tăng 0,32 ha, đất thương mại, dịch vụ tăng 1.47 - Đất chưa sử dụng giảm 2,83 ha, chiếm 11,11% 47 Có thể thấy có phát triển kinh tế - xã hội phường cao Do phường đặc biệt có vị trí giáp biển nên thu hút du lịch, diện tích đất chưa sử dụng sử dụng cách hợp lí góp phần phát triển thương mại – dịch vụ Cùng với tăng diện tích đất phi nơng nghiệp khả quan nơi tập trung đông dân cư có nhu cầu nhà cao, nhiều khu thương mại; Thích hợp trồng nhiều loại lâu năm, năm ăn ca cao, điều, ăn quả, tận dụng tối đa nguồn thu lợi từ đất 3.3 Các giải pháp khác Để cơng tác quản lí đất đai nói chung cơng tác kiểm kê đất đai nói riêng thời gian tới thực tốt hơn, thực số giải pháp khác sau: - Tiếp tục hoàn thiện tổ chức máy Nhà nước làm cơng tác quản lí đất đai Thực tốt cơng tác quản lí cán công chức, viên chức; Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác thống kê, kiểm kê - Tập trung thực đo đạc lập đồ đại gắn với cấp Giấy chứng nhận Xây dựng, theo dõi, cập nhật chỉnh lí biến động đất đai cấp, phát huy hiệu hồ sơ địa chính, sở liệu địa thực thống kê đất đai định kì hàng năm - Về công tác qui hoạch lập kế hoạch sử dụng đất: điều tra bổ sung để điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với qui định Luật đất đai năm 2013 lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 - 2020 định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn làm giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Đầu tư phần mềm công tác xây dựng hệ thống thơng tin nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai trang thiết bị kĩ thuật, sở hạ tầng; Mua phần mềm quyền để giúp cho công việc kiểm kê tiến hành nhanh chóng nhẹ nhàng; Mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, độ phân giải cao việc xác nhận trạng nhờ vào ảnh tốt, độ tin cậy cao - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lí vi phạm pháp luật đất đai để quản lí sử dụng nguồn đất đai đạt hiệu Qua tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai quan Nhà nước tổ chức, cá nhân 48 Tiểu kết chương Để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê, kiểm kê thành lập đồ HTSDĐ, Nhà nước cần phối hợp hài hòa giải pháp pháp lí giải pháp kĩ thuật - cơng nghệ Mọi vấn đề có cách giải quyết, quan trọng ta biết xử lí, lựa chọn giải pháp tối ưu Trong công tác kiểm kê đất đai vậy, sách pháp luật đật đai yếu tố quan trọng hàng đầu Nhưng bên cạnh đó, thấy giải pháp kỹ thuật-cơng nghệ mang tính khả thi cao Bởi thơng qua ứng dụng phần mềm Google Earth phần mềm tiên tiến cho phép người sử dụng xem xét thay đổi bề mặt thông qua ảnh chụp từ vệ tinh Giải pháp mang tính thực tế để giải đốn ảnh, người giải đốn phải nắm rõ thơng tin nơi cần giải đốn, phải điều tra thực địa để điểu tra đối soát Sử dụng giải pháp kỹ thuật ứng dụng phần mền Microstation V8i, Universal Maps Downloader, Google Earth Pro, Global Mapper 16 để hạn chế sai xót việc kiểm kê Giải pháp kỹ thuật giúp ta so sánh giống khác đồ trạng ảnh viễn thám nhằm điều chỉnh cho phù hợp Việc ứng dụng ảnh viễn thám vào công tác kiểm kê đất đai, đặc biệt công tác thành lập đồ trạng sử dụng đất giúp cho việc lập đồ trạng sử dụng đất xác Từ đó, số liệu cho việc lập bảng biểu kiểm kê xác mang tính pháp lí cao Tuy nhiên , có số hạn chế sử dụng ảnh viễn thám: ảnh viễn thám có độ phân giải thấp dẫn đến phương pháp xác, phải sử dụng nhiều phần mềm nên đòi hỏi người làm phải có kiến thức cao công nghệ trường hợp phức tạp cho kết xác 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận Có thể thấy, Phường Thành phố Vũng Tàu có nhiều tiềm phát triển kinh tế - xã hội, thương mại du lịch Vì vậy, để tương lai thời gian tới nhiều dự án quy hoạch thực góp phần phát triển cho Phường nói riêng cho Thành phố Vũng Tàu nói chung việc thực tốt cơng tác thống kê, kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất giữ vai trò thiết yếu Kết kiểm kê đất đai địa bàn Phường thực sở đồ địa chỉnh lý, kết hợp với hồ sơ địa phương pháp điều tra, đối sốt đất ngồi thực địa, hiệu chỉnh đồ trạng sử dụng đất năm 2010, giúp xác định trạng sử dụng đất, nên số liệu kiểm kê đảm bảo độ xác cao Số liệu xuất từ đồ khoanh đất theo phần mềm TK2015 phiên Bộ TNMT Qua đó, xây dựng tài liệu điều tra tài nguyên đất diện tích, loại đất, đối tượng, sử dụng đất, làm cho việc xác định nhu cầu sử dụng đất đáp ứng thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương làm để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ Sự sai lệch kết kiểm kê đồ trạng sử dụng đất so với ảnh viễn thám có nhiều nguyên nhân chủ yếu không thời điểm so sánh (ảnh viễn thám chụp năm 2016 so với đồ trạng sử dụng đất năm 2014) sai lệch từ cơng tác kiểm kê chưa đặt độ xác tuyệt đối Cơng tác thực địa hạn chế, yếu tố chủ quan người giải đoán, đặc điểm vùng nghiên cứu khó giải đốn mức độ chi tiết đất Trên thực tế, nhận thấy công tác thống kê, kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất công việc không dễ dàng, gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều chi phí kinh tế sức lực đội ngũ cán đảm nhận trách nhiệm cấp Vì cần phải thực tối đa hóa giải pháp để cơng tác thực cách tốt nhất, đảm bảo yêu cầu xác đầy đủ việc sử dụng nguồn tài nguyên đất đai thời gian tới * Kiến nghị Để kết thực hồn thiện theo u cầu cơng tác kiểm kê cơng tác quản lí đất đai Nhà nước, đưa số kiến nghị sau: - Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại máy tính, máy in cho cấp xã nâng cao sở hạ tầng Sau áp dụng khoa học kỹ thuật lập trình phần mềm phục vụ tổng hợp số liệu diện tích phần mềm TK05, mua phần mềm quyền GIS, mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai, xin cấp thêm nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai 50 - Tiếp tục hoàn thiện sở liệu đến đất, thường xuyên cập nhật biến động đất đai địa bàn Phường nói riêng Thành phố Vũng Tàu nói chung - Nhanh chóng xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lậpkế hoạch sử dụng đất năm 2017 làm sở cho công tác quản lý nhà nước đất đai gắn kết tiêu kiểm kê với tiêu điều chỉnh quy hoạch cách hợp lí 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2013 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Tổng cục Địa – Các văn thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý xây dựng đồ trạng sử dụng đất, năm 1995 Quyết định số 507 /QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 Tổng cục Địa ban hành biểu mẫu thống kê diện tích đất đai Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM – Bài giảng thống kê-kiểm kê đất đai Lê Thị Thu Quyên – Luận văn tốt nghiệp “ Công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường Linh Đông quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh “ 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Phụ lục 2: Các biểu kết kiểm kê đất đai năm 2014 Phường TP.Vũng Tàu Phụ lục 3: Các biểu kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Phường Thành phố Vũng Tàu Phụ lục 4: Ảnh đồ trạng sử dụng đất Phường Thành phố Vũng Tàu Phụ lục 5: Ảnh đồ khoanh vẽ có sử dụng ảnh viễn thám Phường Thành phố Vũng Tàu Phụ lục 6: Ảnh viễn thám Phường Thành phố Vũng Tàu 53 Phụ lục 1: Bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám S TT khoanh đất Trên đồ trạng sử dụng đất Loại đất 48 RPH 7 CLN RPH 50 CLN 23 NTS 85 ODT 14 BHK 77 CLN ODT BHK ODT ODT 51 CLN 32 ODT 26 ODT 11 ODT ODT Trên ảnh viễn thám Di ện tích (m2) L oại đất khác Diệ n tích khác (m2) Lo ại đất giống 29 1825.4 42 04.9 71 724.8 28 50.1 23 567.3 10 5064.1 18 71.4 16 49.0 45 97.4 97 21.8 47 937.2 29 88.8 55 566.6 10 188.7 18 64 25 75.8 18 O 131 R DT O PH 333 DT C LN O 645 DT R PH O 375 DT C LN O DT 170 B HK O N TS 104 56.1 94 DT O DT B HK O 26 DT C LN B 887 HK O DT O 998 DT B HK C LN 148 C O DT 355 LN O DT O 732 DT C LN C LN C 862 7.7 398 LN O DT O DT C 655 LN O DT B 54 407 O Diệ n tích giống (m2) 290 513.4 387 1.9 711 079.8 247 5.1 170 8.3 946 08 177 7.4 162 3.0 371 0.4 872 3.8 464 57.2 263 3.8 548 34.6 156 146 6.1 192 0.8 144 23 24 ODT 22 ODT 12 ODT 17 ODT 74 ODT 86 ODT 29 ODT 88 ODT 20 ODT 97 ODT 22 ODT 69 ODT 33 ODT 28 ODT 80 ODT 48 ODT 54 ODT 57 ODT 58 ODT 04 BHK 16 ODT 56.5 28 73.6 19 85.4 39 22.9 16 96.6 42 6.2 65 28.4 33 81.2 16 67.0 16 82.2 32 054.1 25 32.1 11 69.4 20 50.8 39 11.7 74 12.4 37 64.5 30 18.7 39 7.1 10 147.8 11 97.0 16 51.2 HK DT B 387 HK O DT B 260 HK O DT C 442 LN O DT C 191 LN O DT B 181 HK O DT C LN C LN C LN B HK C LN C 123 0.7 781 229 412 338 310 LN O DT O DT O DT O DT O DT O DT C 418 LN O DT C LN 217 C LN DT 286 C LN B HK C LN C LN C LN O DT C LN 55 O 215 1.5 187 344 139 205 7.3 72 316 O DT O DT O DT O DT O DT O DT B HK O DT 9.5 248 6.6 172 5.4 348 0.9 150 5.6 281 529 7.7 259 9.9 143 7.7 126 9.9 286 73.1 222 2.1 751 183 2.9 362 5.7 526 0.9 357 7.3 267 4.5 257 809 0.5 112 4.9 133 4.6 44 80 ODT 87 ODT 20 ODT 14 ODT 2.2 26 096.7 35 62.7 35 7.7 B HK 364 C LN C LN C LN 56 168 1.2 779 216 O DT O DT O DT O DT 437 244 15.5 278 3.1 140 57 58 59 ... lý công tác kiểm kê đất đai - Phân tích thực trạng cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn Phường Thành phố Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn Phường Thành phố Vũng Tàu. .. UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu việc thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 địa bàn Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất thực kiểm kê đất đai. .. thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất đai 2003 đến 1.1.6.1 Công tác kiểm kê đất đai nước ta qua kỳ kiểm kê đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 2, thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 2, thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn