công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 4, thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa – vũng tàu

67 37 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 17:00

Chữ viết tắt BĐHTSDĐ TP.HCM TNMT DTTN UBND HTSDĐ A.DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa chữ viết tắt Bản đồ trạng sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh Tài ngun mơi trường Diện tích tự nhiên Ủy ban nhân dân Hiện trạng sử dụng đất B DANH MỤC CÁC BẢNG STT Nội dung bảng Bảng 1.1 Tỷ lệ đồ dùng để thành lập đồ trạng sử dụng đất Bảng 1.2 Thời điểm kiểm kê đất đai, lập đồ trạng Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất phường Bảng 2.1 năm 2014 Bảng 2.2 Diện tích đất nơng nghiệp phường Bảng 2.3 Diện tích đất phi nơng nghiệp phường Trang 22 23 24 Bảng 2.4 Diện tích đất theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất phường 25 Bảng 2.5 Biến động diện tích đất đai giai đoạn 2010 - 2014 26 Bảng 3.1 Một số khoanh đất thể sai khác kết kiểm kê 2014 so với ảnh viễn thám Các khoanh đất trích từ bảng so sánh kết kiểm kê đất Bảng 3.2 đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn Bảng 3.3 thám đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa Bảng 3.4 Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Bảng 3.5 So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 46 48 50 50 52 C DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 2.1 Cơ cấu theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất phường 26 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ so sánh tình hình sử dụng đất phường năm 2014 so với năm 2010 Biểu đồ kiểm kê diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp Biểu đồ 3.1 đất chưa sử dụng sử dụng đồ trạng sử dụng ảnh viễn thám D DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình 28 53 Trang Hình 2.1 Vị trí địa lý phường 16 Hình 2.2 Bản đồ kết điều tra kiểm kê đất đai phường thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2014 21 Hình 2.3 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường thành phố Vũng Tàu Bản đồ tinh gọn phường Hộp thoại khai báo thông tin cho đồ Hộp thoại Configuration Hộp thoại Select Export Format Chọ thư mục lưu kết Đinh ghim lấy tọa độ góc trái góc phải Phần mềm Universal Maps Downloader điền tọa độ Ghép ảnh nhỏ thành file ảnh chung(combine) Hộp thoại Configuration Hộp thoại Select Export Format Ảnh viễn thám khu vực phường Polygon vừa tạo Hộp thoại Export Raster Data để lưu ảnh vừa cắt Ảnh viễn thám cắt khu vực phường TP.Vũng Tàu Hộp thoại Raster Manager tham chiếu đồ trạng ảnh File ảnh viễn thám cắt đưa vào đồ trạng Phần diện tích khác khoanh màu tím 29 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 42 43 44 Hình 3.18 Sau khoanh vẽ khoanh đất khác loại 44 Hình 3.19 Hộp thoại đo diện tích Measure Area 45 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, HÌNH ẢNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất Đai 2003 đến 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 10 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai 11 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 12 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 12 1.2.4 Kết kiểm kê đất đai 13 1.2.5 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 13 Tiểu kết chương 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 16 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 16 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 16 2.1.1.1 Vị trí địa lý 16 2.1.1.2 Địa hình địa chất cơng trình 17 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 17 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 17 2.1.2.2 Đặc điểm xã hội 17 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 18 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 19 2.2.1 Hệ thống hồ sơ tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 19 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 19 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai 19 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai 20 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 20 2.2.5.1 Bản đồ kết điều tra kiểm kê phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2014 21 2.2.5.2 Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất 22 2.2.5.3 Kết kiểm kê đất đai theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất 25 2.2.5.4 Tình hình biến động đất đai 26 2.2.5.5 Bản đồ trạng sử dụng đất năm phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2014 29 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu 30 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 32 3.1 Giải pháp pháp lý 32 3.2 Giải pháp kỹ thuật – công nghệ 32 3.2.1 Ảnh viễn thám 32 3.2.2 Phần mềm 33 3.2.3 Quá trình kết thực 34 3.2.3.1 Thu thập xử lý ảnh viễn thám khu vực nghiên cứu 35 3.2.3.2 Tổng hợp đối chiếu kết 41 3.3 Các giải pháp khác 54 Tiểu kết chương 55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Đất mẹ, sức lao động cha, sản sinh cải vật chất.” Thật vậy, đất đai tài nguyên vô quý mẹ thiên nhiên ban tặng cho người Trong suốt lịch sử đấu tranh dựng giữ nước hào hùng dân tộc ta, bao lớp cha anh hy sinh thân Tổ quốc Trong thời bình, bảo vệ đất nước không dừng lại giữ vững chủ quyền lãnh thổ mà phải đảm bảo đất đai sử dụng hợp lý, hiệu tiết kiệm tiền đề cho tồn dân tộc phát triển xã hội Kiểm kê đất đai nhằm đánh giá trạng sử dụng đất kiểm tra việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ Công tác thống kê, kiểm kê đất đai Nó hoạt động cần thiết quan quản lý công tác quản lý Nhà nước đất đai Hoạt động thực tốt đảm bảo trình quản lý đất đất giao, đất chưa sử dụng, tình trạng sử dụng đất nào, nắm bắt sai sót để kịp thời khắc phục Trong thống kê đất đai thực hàng năm kiểm kê đất đai thực định kỳ năm lần Qua thời kỳ đất đai có nhiều thay đổi nên công tác kiểm kê đất đai cần phải thực thường kỳ nhằm cập nhật nhanh chóng kịp thời biến động để đánh giá thực trạng tình hình quản lý sử dụng bến động đất đai Kết kiểm kê đất đai giúp đánh giá trạng làm sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu Làm sở để đề xuất việc điều chỉnh sách, pháp luật, quy hoạch đất đai Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nước, ngành, địa phương; thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm Nhà nước Nếu cơng tác kiểm kê khơng thực ảnh hưởng lớn đến việc quản lý đất đai nhà nước, nhà nước khơng có sở xác để đánh giá trạng sử dụng đất, khơng thể kiểm sốt tình hình đăng ký sử dụng đất, đề xuất việc điều chỉnh sách, pháp luật, quy hoạch đất đai Tình trạng kiểm kê đất đai phường thành phố Vũng Tàu trước thực sở đồ địa chỉnh lý, kết hợp với hồ sơ địa phương pháp điều tra, đối sốt đất ngồi thực địa, chỉnh đồ trạng sử dụng đất năm 2010, giúp xác định trạng sử dụng đất, nên số liệu kiểm kê đảm bảo độ xác cao Qua đó, xây dựng tài liệu điều tra tài nguyên đất diện tích, loại đất, đối tượng, sử dụng đất làm cho việc xác định nhu cầu sử dụng đất đáp ứng thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương làm để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ Xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ cho ngành lĩnh vực, việc tiến hành nghiên cứu đề tài: “Công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” thực cần thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Theo em tìm hiểu nghiên cứu sách báo có luận văn hay cơng trình nghiên cứu vấn đề kiểm kê đất đai Có vài viết liên quan tới thông kê, kiểm kê chủ yếu nghiên cứu vấn đề áp dụng công nghệ công tác kiểm kê phần mềm TK05 Luận văn thạc sĩ nông nghiệp đề tài “Nâng cao hiệu công tác thống kê, kiểm kê đất đai việc xây dựng giao diện hỗ trợ cho phần mềm TK05 version 2.1” Nguyễn Nam Hồn năm 2011 Bài viết có đề cập đến phương pháp, quy trình thống kê, kiểm kê tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai kết sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác thống kê, kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất Kết nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm phần mềm TK05 version 2.1 Ưu điểm nghiên cứu khai thác chức phần mềm nhập số liệu có ý nghĩa lớn kỳ kiểm kê đất đai năm 2010, nhanh chóng xây dựng sở liệu theo quy định; chức xử lý biến động giúp rút ngắn thời gian xử lý số liệu số biểu bảng Hạn chế đề tài chưa ứng dụng rộng rãi Theo ThS.Phạm Như Hách (2013) với đề tài: “Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhằm đổi nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm kê đất đai”, đề tài nêu rõ sở lý luận, phân loại đất mối liên hệ với tiêu thống kê việc kiểm kê đất đai; nghiên cứu khái quát công tác kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất; giới thiệu thực trạng quy định pháp luật tổ chức thực thống kê, kiểm kê đất đai; nghiên cứu thực trạng chất lượng sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất; Ưu điểm đề tài trình bày số đề xuất đổi nội dung, phương pháp kiểm kê đất đai giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm kê đất đai Tuy nhiên đề tài chưa đề giải pháp phải thực cụ thể để cơng tác kiểm kê đất đai hồn thiện Ngồi ra, em tìm hiểu luận văn đại học đề tài: “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” sinh viên Bài khóa luận trình bày đầy đủ chi tiết số liệu kiểm kê, nêu bất cập công tác thống kê, kiểm kê đất đai, nêu thuận lợi khó khăn công tác thống kê, kiểm kê đất đai địa bàn nghiên cứu nhiên làm đề cập đến phương pháp, quy trình nói chung sở lý luận công tác thống kê kết thống kê, kiểm kê đất đai qua bảng biểu địa bàn nghiên cứu Từ ba đề tài nghiên cứu em rút kết luận cơng trình nghiên cứu đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Có cơng trình nghiên cứu vấn đề nên chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nắm rõ thực trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Xác định pháp lý, nguyên tắc, đối tượng công tác kiểm kê đất đai theo quy định pháp luật đất đai hành - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai 3.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý cơng tác kiểm kê đất đai - Phân tích thực trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất đai phạm vi hành phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm nhóm, loại đất đai loại hình sử dụng đất đai, xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ kiểm kê đất đai - Công tác kiểm kê cấp xã - Quy trình kiểm kê đất đai địa phương - Các chương trình cơng nghệ thơng tin phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai Cụ thể: Google Earth, Global Mapper 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn phường thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phạm vi thời gian: Kỳ kiểm kê đất đai 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kiểm kê đất đai cấp phường Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất: Điều tra thu thập số liệu kinh tế xã hội thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất Ngồi thu thập văn pháp luật, báo cáo chuyên môn, số liệu kiểm kê đất đai - Phương pháp thống kê: Thống kê tồn diện tích, loại đất, dân số, lao động, việc làm - Phương pháp so sánh: so sánh số liệu tổng hợp biểu mẫu từ phân tích, đưa đánh giá trạng sử dụng đất - Phương pháp phân tích: Phân tích nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm kê đất đai - Phương pháp tổng hợp: tổng hợp, hệ thống hóa số liệu thu thập từ tìm mặt thuận lợi khó khăn cơng tác kiểm kê đất đai - Phương pháp đồ: phương pháp quan trọng vận dụng xuyên suốt trình kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất đồ kết điều tra kiểm kê đất đai Đối chiếu thay đổi diện tích loại đất qua kỳ - Phương pháp chuyên gia: tham khảo hỏi ý kiến từ giảng viên hướng dẫn, người có chun mơn lĩnh vực quản lý đất đai đặc biệt công tác kiểm kê đất đai Ý nghĩa nghiên cứu • Ý nghĩa thực tiễn - Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin để công tác kiểm kê đất đai thực cách nhanh chóng hiệu - Phản ánh trạng sử dụng đất đai thời điểm kiểm kê đất đai, từ làm cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất đai địa phương • Ý nghĩa khoa học - Đánh giá xác tình trạng cơng tác kiểm kê đất đai kể từ áp dụng luật đất đai 2013 đến - Hồn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai kiểm kê đất đai, quy trình bước thực cơng tác kiểm kê đất đai Kết cấu luận văn Nội dung Luận văn trình bày với kết cấu sau: Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý kiểm kê đất đai Chương 2: Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai Kết luận kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung Kiểm kê đất đai việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa thực địa HTSDĐ thời điểm kiểm kê tình hình biến động đất đai hai lần kiểm kê (Khoản 18, điều Luật Đất Đai 2013) Ta hiểu là: - Kiểm kê đất đai hoạt động chủ thể sở hữu đất đai Theo điều Luật Đất đai 2013 quy định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Do kiểm kê hoạt động Nhà nước, bắt buộc phải thực phạm vi nước - Kiểm kê đất đai hoạt động quản lý Nhà nước Hoạt động giúp Nhà nước quản lý người sử dụng đất, người quản lý đất sử dụng pháp luật mang lại hiệu sử dụng đất cao - Kiểm kê đất đai hoạt động mang tính kỹ thuật thể dạng bảng biểu tổng hợp quy định thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Kiểm kê đất đai hoạt động mang tính pháp lý Nhà nước cơng nhận làm sở cho việc đề xuất việc điều chỉnh sách, pháp luật đất đai Bản đồ trạng sử dụng đất: đồ chuyên đề thành lập theo đơn vị hành cấp, thể hiện trạng sử dụng loại đất thực tế với đầy đủ thông tin trạng ranh giới, vị trí, số lượng, loại đất… phạm vi đơn vị hành thời điểm định Bảng 1.1: Tỷ lệ đồ dùng để thành lập đồ trạng sử dụng đất Đơn vị thành lập đồ Tỷ lệ đồ Quy mơ diện tích (ha) 1:1000 2000 1:5000 25.000 Cấp huyện + Lập bảng kết Sau so sánh phân tích tính tốn giống khác đồ trạng ảnh viễn thám ta có bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám, bảng trình bày phần phụ lục Cụ thể theo phương pháp sử dụng ảnh viễn thám có 42 khoanh đất bị thay đổi trạng sử dụng đất so với kết kiểm kê đất đai từ đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Điền vào bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Bảng 3.2: Các khoanh đất trích từ bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Số thứ STT tự khoanh đất Trên đồ trạng sử dụng đất Loại đất Diện tích (m2) Trên ảnh viễn thám Loại đất Diện tích khác (m2) Loại đất giống Diện tích (m2) 1 DKV 686.9 CLN 686.9 DKV DKV 329.2 ODT 96.5 DKV 232.7 12 CQP 155989.8 BHK 2957.2 CQP 13032.6 27 TMD 691.9 BHK 437.6 TMD 254.3 29 ODT 14436.4 BHK 805.6 ODT 13630.3 33 ODT 24811.6 BHK 1207.6 ODT 23604 37 DGD 16045.3 BHK 4889.3 DGD 11156 38 ODT 2168.2 BHK 233.6 ODT 1934.6 42 ODT 9149.7 BHK 1361.8 ODT 7787.9 10 43 TON 2552.0 BHK 278.8 TON 2273.2 11 46 ODT 6647.0 BHK 516.9 ODT 6130.1 12 50 TMD 4225 DKV 664.7 TMD 3560.3 13 58 ODT 2169.0 BHK 288.9 ODT 1880.1 14 59 DGD 284.6 BHK 106.5 DGD 178.1 48 15 64 ODT 3928.0 BHK 60.4 ODT 3867.6 16 66 TIN 1550.5 BHK 381.7 TIN 1168.8 17 67 TMD 201.3 BHK 31.9 TMD 169.7 18 72 SKC 1784.2 BHK 195.0 SKC 1589.2 19 73 ODT 30599.1 BHK 823.1 ODT 28162.7 20 74 SKC 4116.7 BHK 705.4 SKC 3411.3 21 75 ODT 9521.2 BHK 875.2 ODT 8646.1 22 81 ODT 4641.5 BHK 173.7 ODT 3867.6 23 82 TON 2780.9 BHK 276.9 TON 2504 24 93 ODT 17394.1 BHK 440.7 ODT 16953.4 25 94 DTS 656.3 BHK 164.5 DTS 491.8 26 107 CLN 3127.5 ODT 413.0 CLN 2714.5 27 109 DGD 1803.2 BHK 762.3 DGD 1040.9 28 119 ODT 8300.9 BHK 318.8 ODT 7982.1 29 122 ODT 33279.5 BHK 1737.6 ODT 31541.9 30 123 ODT 13481.8 BHK 2536.3 ODT 10945.5 31 125 ODT 5662.4 BHK 1033.6 ODT 4628.8 32 129 DGC 1253.5 BHK 442.5 DGD 811 33 130 DGD 3954.4 BHK 445.6 DGD 3192.4 34 141 ODT 7367.8 BHK 234.6 ODT 7133.2 35 144 DYT 777 BHK 176.2 DYT 600.8 36 146 ODT 10316.5 BHK 345.7 ODT 9970.8 37 154 ODT 3733.1 BHK 344.8 ODT 3388.3 Từ kết điều tra thực địa tiến hành tổng hợp khoanh đất có mục đích sử dụng theo bảng sau: 49 Bảng 3.3: Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa Số thứ tự STT khoanh đất Loại đất xác định BĐHTSDĐ Loại đất xác định ảnh viễn thám Diện tích (m2) 29, 33, 38, 42, 46, 58, 64, 73, 75, 81, 93, 119, 122, 123, 125, 141, 146, 154 ODT BHK 13338.9 37, 59, 109,129,130, DGD BHK 6646.2 66 TIN BHK 381.7 43, 82 TON BHK 555.7 94 DTS BHK 164.5 72, 74 SKC BHK 900.4 144 DYT BHK 176.2 12 CQP BHK 13032.6 27 TMD BHK 254.3 10 50 TMD DKV 664.7 11 DKV CLN 686.9 12 DKV ODT 96.5 13 107 CLN ODT 413.00 c So sánh kết KKĐĐ 2014 với kết KKĐĐ có sử dụng ảnh viễn thám Từ kết sử dụng ảnh viễn thám, ta tiến hành lập biểu KKĐĐ Tiến hành lập biểu sau: - Biểu 01/TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất đai - Biểu 02/TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp - Biểu 03/TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất phi nơng nghiệp Nội dung chi tiết biểu thể phụ lục Phần nội dung luận văn thể bảng kết sau: Bảng 3.4: Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Thứ tự (1) I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 Loại đất Mã (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành Đất nơng nghiệp Đất sản xuất nơng nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác (3) NNP SXN CHN LUA HNK 50 Diện tích (ha) (4) 81.10 2.91 2.91 2.56 - Cơ cấu (%) (5) 100 3.59 3.59 3.16 - Thứ tự 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 Loại đất Mã Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất q́c phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp Đất có mục đích cơng cộng Đất sở tơn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN CSK CCC TON TIN NTD SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS Diện tích (ha) 0.35 78.19 50.66 50.66 26.58 0.04 1.31 0.06 2.71 1.5 20.96 0.73 0.22 - Cơ cấu (%) 0.43 96.41 62.46 62.46 32.77 0.05 1.62 0.07 3.34 1.85 25.84 0.91 0.27 - Như sau kết kiểm kê sử dụng ảnh viễn thám ta nhận thấy tổng diện tích đất tự nhiên khơng thay đổi 81.10ha, diện tích đất nơng nghiệp 2.91ha, diện tích đất phi nơng nghiệp 78.19ha Dựa vào số liệu kết kiểm kê có từ ảnh viễn thám ta tiến hành lập bảng so sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 51 Bảng 3.5: So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Diện tích (ha) STT Loại đất Mã loại đất Theo kết KKĐĐ 2014 Theo kết sử dụng ảnh viễn thám (2) (3) (4) (5) (1) Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) (6) = (4) (5) Đất nông nghiệp NNP 81.10 81.10 - 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 0.32 2.91 2.59 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 2.56 2.56 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA - - - 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK - - - 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 0.32 0.35 0.03 Đất phi nông nghiệp PNN 80.78 78.19 2.59 2.1 Đất OCT 51.94 50.66 1.28 2.1.1 Đất nông thôn ONT - - - 2.1.2 Đất đô thị ODT 51.94 50.66 1.28 2.2 Đất chuyên dùng CDG 27.78 26.58 1.20 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0.04 0.04 2.2.2 Đất q́c phòng CQP 1.60 1.31 -0.29 2.2.3 Đất an ninh CAN 0.06 0.06 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 3.41 2.71 -0.70 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp CSK 1.69 1.5 -0.14 2.2.6 Đất có mục đích cơng cộng CCC 20.98 20.96 -0.02 2.3 Đất sở tôn giáo TON 0.79 0.73 -0.06 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 0.26 0.22 -0.04 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD - - - 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - Đất chưa sử dụng CSD - - - 3.1 Đất chưa sử dụng BCS - - - 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS - - - 3.3 Núi đá khơng có rừng NCS - - - 52 + Nhận xét Dựa theo kết kiểm kê đất đai Biểu 01/TKĐĐ sau sử dụng ảnh viễn thám, cho thấy tổng diện tích tự nhiên khơng thay đổi 81.10ha Tuy nhiên, cấu diện tích sử dụng đất có thay đổi sau: - Đất nơng nghiệp có diện tích 2.91ha (tăng 2.59ha), chiếm 3.59% diện tích tự nhiên Cụ thể đất trồng hàng năm (BHK) xuất có 2.56ha chiếm 3.16%, lâu năm (CLN) tăng thêm 0.03 so với diện tích cũ 0.32ha - Đất phi nơng nghiệp có diện tích 78.19ha (giảm 2.59ha), chiếm 96.41% diện tích tự nhiên Trong đất đô thị (ODT) giảm 1.28ha, đất chuyên dùng (CDG) giảm 1.2ha Biểu đồ 3.1: Biểu đồ kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp, phi nơng nghiệp và đất chưa sử dụng sử dụng đồ trạng sử dụng ảnh viễn thám + Nguyên nhân xuất sai khác Nguyên nhân xuất sai lệch kết kiểm kê đồ trạng sử dụng đất so với ảnh viễn thám chủ yếu không thời điểm so sánh (ảnh viễn thám chụp năm 2016 so với đồ trạng sử dụng đất năm 2014) sai lệch từ cơng tác kiểm kê chưa đặt độ xác tuyệt đối Cũng khoanh đất đất ODT hộ dân không hồn tồn sử dụng tất diện tích để xây nhà mà để trống trồng loại ăn trái chung quanh nhà nên xuất tình trạng đất BHK tăng ODT giảm Từ kết thay đổi cho thấy chuyển dịch cấu sử dụng đất phường có tăng nhẹ diện tích đất nơng nghiệp từ 0.32ha tăng lên 2.91ha diện tích đất phi nơng nghiệp giảm nhẹ từ 80.78ha xuống 78.19ha diện tích đất khu vui chơi giải trí bị giảm xuất đất BHK( đất trồng năm 53 khác) Sự chuyển dịch đánh giá theo chiều hướng tiêu cực, cần có kế hoạch quản lý sử dụng đất hợp lý Các bảng biểu thể đầy đủ diện tích loại đất biến động diện tích loại đất so với kỳ kiểm kê năm 2014 Tuy nhiên, kết kiểm kê phân tích dựa vào bảng biểu nên mang tính chủ quan; đồ trạng sử dụng đất chưa kiểm tra tính xác nên chưa thể kết luận kết kiểm kê đất đai năm 2014 địa phương có xác hay khơng Do đó, cần nghiên cứu giải pháp mang tính khoa học thực tế để xác minh tính xác đồ trạng sử dụng đất kết kiểm kê đất đai địa phương 3.3 Các giải pháp khác Có nhiều cách để hồn thiện cơng tác kiểm kê cấp xã hoàn thiện mặt pháp lý khoa học kỹ thuật Nhưng số đó, áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm kê đất đai có tính khả thi cao - Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật: trang bị máy tính có cấu hình mạnh, nhớ lớn để thường xuyên cập nhật phần mềm tiên tiến từ cấp gửi xuống - Đầu tư sở hạ tầng: nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, đặc biệt tuyến đường giao thông trọng điểm; tuyến kênh mương cần nâng cấp, cải tạo để đưa nước vào tưới tiêu cho nội đồng, phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp - Mua phần mềm quyền: liên hệ nhà sản xuất, phân phối phần mềm để mua phần mềm có quyền để sử dụng nhằm khai thác hết tính mà phần mềm mang lại - Mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao: ảnh viễn thám tải miễn phí từ internet có độ phân giải thấp, cần liên hệ với nhà cung cấp ảnh để mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao - Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai: tổ chức buổi giảng dạy sách, văn pháp luật liên quan đến công tác kiểm kê đất đai; tổ chức lớp bồi dưỡng trị cho cán - Nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai: ngồi nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất, địa phương cần huy động thêm nguồn kinh phí từ nhân dân cách niêm yết công khai bảng kế hoạch chi tiêu cho công tác kiểm kê đất đai kế hoạch thực kiểm kê đất đai để tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp phần để công tác kiểm kê đât đai tốt 54 Tiểu kết chương Muốn hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai có nhiều cách hoàn thiện mặt pháp lý, áp dụng khoa học kỹ thuật giải pháp khác có tính khả thi cao Nhưng nên tùy vào địa phương nơi kiểm kê đất đai mà chọn phương pháp để hoàn thiện cách tốt nhằm mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm kê phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai Công tác kiểm kê đất đai, thành lập đồ trạng sử dụng đất công tác thường xuyên quan trọng Kiểm kê đất đai nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất trình biến động đất đai, cung cấp thông tin làm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ HTSDĐ giúp có nhìn tồn diện mặt phân bố không gian loại đất thời điểm đánh làm sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn Cơng tác kiểm kê có tầm quan trọng nêu nên ta cần phải đề giải pháp phù hợp với phát triển xã hội để nâng cao chất lượng số liệu kiểm kê đất đai Ngoài giải pháp pháp lý sở vật chất giải pháp kỹ thuật - công nghệ giải pháp mang tính khả thi Sử dụng giải pháp kỹ thuật ứng dụng phần mền Microstation V8i, Universal Maps Downloader, Google Earth Pro, Global Mapper 16 để hạn chế sai xót việc kiểm kê Giải pháp kỹ thuật giúp so sánh giống khác đồ trạng ảnh viễn thám nhằm diều chỉnh cho xác Ưu nhược điểm việc dùng phương pháp giải đoán ảnh viễn thám: - Ưu điểm: Thao tác nhanh gọn giúp công tác kiểm kê diễn nhanh Chỉ thao tác máy tính khơng phải ngồi thực địa Ít tốn nhân lực Chi phí thấp - Nhược điểm: Do ảnh viễn thám có độ phân giải thấp dẫn đến phương pháp có độ xác thấp Phải sử dụng nhiều phần mềm nên đòi hỏi người làm phải có kiến thức cao cơng nghệ Đối với trường hợp phức tạp cho kết xác Ngồi ra, ta đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại máy tính, máy in cho cấp xã nâng cao sở hạ tầng Sau áp dụng khoa học kỹ thuật lập trình phần mềm phục vụ tổng hợp số liệu diện tích phần mềm TK05, mua phần mềm quyền GIS, mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai, xin cấp thêm nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai Từ kết giúp UBND phường, UBND quận nắm rõ quỹ đất có mình, có đầy đủ tài liệu để làm tảng cho việc hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương Từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, nhanh chóng đưa Luật Đất đai năm 2013 vào thực tế sống địa bàn 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.Việc xây dựng đồ trạng Phường theo quy trình quy phạm Thơng tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất nội dung đợt kiểm kê năm 2014 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 sở để tổng hợp biên tập thành lập đồ trạng thành phố năm 2014 Bản đồ trạng sử dụng đất xây dựng từ đồ khoanh đất thơng qua q trình điều tra thực địa có kết hợp với ảnh vệ tinh độ phân giải cao nên mức độ xác cao, phản ánh trung thực trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê Kết thống kê diện tích đất phù hợp với nội dung thể Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ trạng xây dựng sở để quản lý đất đai địa bàn, phục vụ cho công tác điều chỉnh quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm Thành Phố Kết qủa xây dựng đồ giúp địa phương nắm rõ qũy đất sử dụng thực tế, đặc biệt qua trình kiểm kê xây dựng đồ xác định khu vực giao, cho thuê chưa sử dụng,các khu vực xây dựng sai mục đích,chuyển mục đích trái phép để từ có biện pháp quản lý đất đai chặt chẽ KIẾN NGHỊ Để kết thực hoàn thiện theo yêu cầu công tác quản lý kiến nghị số vấn đề sau: Cần thường xuyên cập nhật biến động đất đai (kể hợp pháp bất hợp pháp) để công tác quản lý đất đai địa bàn ngày hoàn thiện Trên sở xây dựng đồ trạng sử dụng đất hàng năm chuyển vẽ yếu tố biến động để tổng hợp cho kỳ kiểm kê lần sau nhanh chóng,thuận tiện Xây dựng đồ chuyên đề khu vực giao đất cho thuê đất chưa thực hiện, khu vực chuyển mục đích trái phép khu vực xây dựng sai mục đích Cơng bố cơng khai đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Phường Hoàn chỉnh sở liệu đất đai hướng tới xây dựng hệ thống thông tin nhà đất địa bàn phường 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2013 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/09/2014 việc kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất theo Chỉ thị 21/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị 21/CT-TTg việc kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014, ngày 01/08/2014 Tổng cục Quản lý đất đai (2014), Công văn số 1592/TCQLĐĐCKSQLSDĐĐ ngày 18/11/2014 việc hướng dẫn thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM– Tài liệu tập huấn Tổng kiểm kê đất đai năm 2010, ngày 07/01/2010 Quyết định số 507 /QĐ-TCĐC ngày 12/10/1999 Tổng cục Địa ban hành biểu mẫu thống kê diện tích đất đai Khoa quản lý đất đai – Bài giảng môn Thống kê, kiểm kê đất đai 10 Luận văn thạc sĩ nông nghiệp đề tài “Nâng cao hiệu công tác thống kê, kiểm kê đất đai việc xây dựng giao diện hỗ trợ cho phần mềm TK05 version 2.1” Nguyễn Nam Hoàn năm 2011 11 Thuyết minh, báo cáo đánh giá kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 12 Nguồn Internet: http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/thuc-hien-cong-tac-thong-ke-kiem-kedat-dai-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-tai-xa-hiep-ha-huyen-locbinh-tinh-lang-son-giai-doan-2010-2015-295353.html http://text.123doc.org/ http://thuvienphapluat.vn/ 57 Đơn vị báo cáo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Phường: Thành phố: Vũng Tàu THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI Biểu 01/TKĐĐ Tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng quản lý Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Thứ tự (1) I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 LOẠI ĐẤT (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành (1+2+3) Đất nơng nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất ni trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở văn hóa Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội y tế dục Đất xây dựng sở giáo đào xây tạo dựng sở thể dục thể Đất thaoxây dựng sở khoa học Đất công nghệ M· (3) NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN DTS DVH DXH DYT DGD DTT DKH Tổng diện Hộ gia Tổ chức nước (TCC) tích đình, cá loại đất Cơ Tổ chức đơn Tổng số nhân Tổ Tổ quan, chức đơn vị chức vị hành nghiệp nước kinh tế khác cơng lập (GDC) (TKT) Nhà (TKH) nước (TSN) (8) (9) (4)=(5)+(15) (5)=(6)+(7) +…+(14) 81.10 0.32 0.32 59.80 0.32 0.32 0.32 0.32 80.78 51.94 59.48 51.60 51.61 1.79 4.98 51.60 51.94 27.78 0.04 1.60 0.06 3.41 0.28 0.02 51.60 6.83 0.04 1.60 0.06 3.41 0.28 0.02 51.60 0.01 1.79 4.98 0.04 1.60 0.06 0.09 3.27 0.28 0.02 0.12 2.98 0.12 2.98 0.08 0.09 2.89 (6) (7) 51.93 1.79 4.98 0.32 0.32 (10) Tổ chức nước (NNG) Người Cộng Việt Nam đồng dân Doanh Tổ chức định cư cư Cơ Tổng số nghiệp có nước sở tơn ngoại vốn đầu tư ngồi giáo giao nước (TNG) (CNN) (CDS) (TVN) (11) (12) (13) (14) (15)=(16)+ +(18) Cộng đồng Tổ chức UBND dân cư phát triển cấp xã Tổ quỹ đất (UBQ) chức (TPQ) khác (TKQ) (16) (17) 0.04 1.07 21.30 20.95 0.35 0.04 1.07 21.30 0.35 20.95 0.35 0.35 0.04 0.01 0.32 0.04 0.04 0.35 20.95 0.35 20.95 (18) 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 2.2.6 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 2.2.6.8 2.2.6.9 2.2.6.10 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 II Đất xây dựng sởtrình ngoại sựng cơng sựgiao nghiệp khác Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất cụm công nghiệp Đất khu chế xuất thương mại, dịch Đất sở sản xuất phivụnơng nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khống sản sản xuất vật liệu xây dựng, làm Đất đồ gốm Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng Đất thủy lợi Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng năngchính, lượngviễn Đất cơng trình bưu thơng Đất chợ Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất cơng trình cơng cộng khác Đất sở tơn giáo Đất tín ngưỡng Đấtcơ làmsởnghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núicóđámặt khơng có ven rừngbiển (quan Đất nước sát) Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản Đất mặt nước ven biển có mục rừng đích khác Ngày 15 tháng 06 năm 2015 Người lập biểu DNG DKS CSK SKK SKN SKT TMD SKC SKS SKX CCC DGT DTL DDT DDL DSH DKV DNL DBV DCH DRA DCK TON TIN NTD SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS MVB MVT MVR MVK 1.69 1.69 1.69 1.10 0.59 1.10 0.59 1.10 0.59 20.98 20.85 0.03 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.79 0.26 0.79 0.26 0.01 0.01 20.95 20.85 20.95 20.85 0.10 0.10 0.01 0.01 0.79 0.26 Ngày 10 tháng 07 năm 2015 Cơ quan tài nguyên môi trường Ngày 30 tháng 06 năm 2015 TM Uỷ ban nhân dân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vị báo cáo: Phường: Thành phố: Vũng Tàu THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP Biểu 02/TKĐĐ (Đến ngày 31/12/2014) Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã Tổng diện tích đất nơng nghiệp đơn vị hành (1) (2) (3) (4)=(5)+(14) (5)=(6)+…+(13) Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) (6) Đất nông nghiệp NNP 0.32 0.32 0.32 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 0.32 0.32 0.32 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 0.32 0.32 0.32 1.1.1.1 Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước lại LUK 1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN Đất trồng hàng năm khác Đất trồng hàng năm khác 1.1.1.2.2 Đất nương rẫy trồng hàng năm khácNHK (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(15+ +(17) (15) Cộng đồng dân cư Tổ chức khác (TKQ) (16) (17) BHK 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 15 tháng 06 năm Người lập biểu (8) Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) HNK 1.1.1.2.1 Ngày (7) Người Cộng Việt đồng dân Nam cư Cơ UBND cấp định cư Tổng số sở tơn xã (UBQ) nước giáo ngồi (CDS) (CNN) LUA 1.1.1.1.1 1.1.1.2 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Doanh Tổ chức nước (TCC) nghiệp Tổ chức có vốn Cơ quan, Tổ chức Tổ chức đầu tư đơn vị nghiệp kinh tế khác Nhà nước cơng nước (TKT) (TKH) (TCN) lập ngồi (TSN) (TVN) Tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng quản lý 2015 Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Ủy ban nhân dân cấp xã CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vị báo cáo: Phường: Thành phố: Vũng Tàu THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP Biểu 03/TKĐĐ (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Thứ tự LOẠI ĐẤT M· Tổng diện tích đất phi nơng nghiệp đơn vị hành (1) (2) (3) (4)=(5)+(15) (5)=(8)+(9)+…+ (14) Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) (6) Diện tích đất theo đối tượng quản lý Tổ chức nước (NNG) Tổ chức nước (TCC) Người Việt Tổ chức kinh tế (TKT) Cơ quan, đơn vị Nhà nước (TCN) (7) (8) Tổ chức Tổ chức nghiệp công khác (TKH) lập (TSN) (9) (10) Cộng đồng Doanh Nam định cư dân cư nghiệp có nước Cơ sở tơn Tổ chức ngoại vốn đầu tư giao (TNG) (CNN) giáo (CDS) nước (TVN) (11) (12) (13) (14) Tổng số (15)=(16)+ +(18) Cộng Tổ chức đồng dân UBND cấp phát triển cư Tổ xã (UBQ) quỹ đất chức khác (TPQ) (TKQ) (16) (17) Đất phi nông nghiệp PNN 80.78 59.48 51.61 2.1 Đất OCT 51.94 51.60 51.60 0.35 0.35 0.35 0.35 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 51.94 51.60 51.60 Đất chuyên dùng CDG 27.78 6.83 0.01 2.2 1.79 1.79 4.98 4.98 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0.04 0.04 0.04 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 1.60 1.60 1.60 2.2.3 Đất an ninh CAN 0.06 0.06 0.06 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 3.41 3.41 2.2.4.1 Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp DTS 0.28 0.28 0.28 2.2.4.2 Đất xây dựng sở văn hóa DVH 0.02 0.02 0.02 2.2.4.3 Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội DXH 2.2.4.4 Đất xây dựng sở y tế DYT 0.12 0.12 0.08 2.2.4.5 Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo DGD 2.98 2.98 0.09 2.2.4.6 Đất xây dựng sở thể dục thể thao 2.2.4.7 Đất xây dựng sở khoa học công nghệ DKH 2.2.4.8 Đất xây dựng sở ngoại giao 2.2.4.9 Đất xây dựng cơng trình nghiệp khác DSK 1.69 1.69 1.69 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0.09 DTT DNG CSK 2.2.5.1 Đất khu công nghiệp SKK 2.2.5.2 Đất cụm công nghiệp SKN 2.2.5.3 Đất khu chế xuất SKT 2.2.5.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1.10 1.10 1.10 2.2.5.5 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.59 0.59 0.59 2.2.5.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2.2.5.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 3.27 2.89 0.04 0.04 0.04 0.04 1.07 0.01 21.30 20.95 20.95 20.95 0.35 (18) 2.2.6 Đất có mục đích cơng cộng CCC 20.98 20.85 2.2.6.1 Đất giao thông DGT 2.2.6.2 Đất thủy lợi DTL 2.2.6.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2.2.6.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2.2.6.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0.01 2.2.6.6 Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng DKV 0.10 2.2.6.7 Đất cơng trình lượng DNL 2.2.6.8 Đất cơng trình bưu chính, viễn thông DBV 2.2.6.9 Đất chợ DCH 2.2.6.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2.2.6.11 Đất cơng trình cơng cộng khác DCK 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 0.01 0.10 0.01 Đất sở tôn giáo TON 0.79 0.79 0.79 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 0.26 0.26 0.26 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NTD NHT 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC Đất phi nông nghiệp khác Ngày 15 tháng 06 năm 2015 Người lập biểu 20.95 20.85 2.3 2.8 20.95 PNK Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Ủy ban nhân dân cấp xã ... kê đất đai - Phân tích thực trạng cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố. .. trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai Hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 2014 phường 4, thành. .. luận pháp lý kiểm kê đất đai Chương 2: Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 4, thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa – vũng tàu , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 4, thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa – vũng tàu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn