công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 3 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu

73 65 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 16:59

Chữ viết tắt BĐHTSDĐ TP.HCM TNMT DTTN UBND HTSDĐ STT Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 A.DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa chữ viết tắt Bản đồ trạng sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh Tài ngun mơi trường Diện tích tự nhiên Ủy ban nhân dân Hiện trạng sử dụng đất B DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung bảng Tỷ lệ đồ dùng để thành lập đồ trạng sử dụng đất Thời điểm thực nộp báo cáo kết kiểm đất đai Nhóm đất theo mục đích kiểm Diện tích đất phường Kết kiểm nhóm đất nơng nghiệp phường năm 2014 Kết kiểm nhóm đất phi nơng nghiệp phường năm 2014 Kết kiểm nhóm đất chưa sử dụng phường năm 2014 Kết kiểm đất đai theo đối tượng người sử dụng, quản lý đát Bảng 2.6 phường năm 2014 Bảng 2.7 Biến động diện tích đất đai giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 3.1 Diện tích phần đất khác loại đất khoanh số 238 Một số khoanh đất trích từ bảng so sánh kết kiểm đất đai Bảng 3.2 năm 2014 với kết kiểm đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám Bảng 3.3 đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa Bảng 3.4 Kết kiểm đất đai có sử dụng ảnh viễn thám So sánh kết kiểm đất đai 2014 với kết kiểm đất đai Bảng 3.5 có sử dụng ảnh viễn thám C DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu sử dụng đất phường Biểu đồ 2.2 Cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp phường Biểu đồ 2.3 Cơ cấu theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất phường Biểu đồ kiểm diện tích đất nơng nghiệp phi nơng nghiệp Biểu đồ 3.1 sử dụng đồ trạng sử dụng ảnh viễn thám D DANH SÁCH CÁC HÌNH STT Tên hình Hình 2.1 Bản đồ hành phường Hình 2.2 Bản đồ kết điều tra kiểm đất đai Hình 2.3 Bản đồ trạng sử dụng đất phường Hình 3.1 Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường Hình 3.2 Bản đồ trạng tinh gọn Hình 3.3 Hộp thoại Select Projection khai báo thông tin Trang 19 24 25 26 28 29 30 52 53 55 57 58 Trang 25 28 30 56 Trang 16 23 33 39 40 41 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hộp thoại Configuration Hộp thoại Select Export Format Hiển thị đồ Google Earth Hộp thoại chứa tọa độ góc trái tọa độ góc phải Phần mềm Universal Maps Downloader điền tọa độ Ghép ảnh nhỏ thành file ảnh chung Hộp thoại Configuration Hộp thoại Select Export Format Ảnh viễn thám khu vực phường thành phố Vũng Tàu Địa giới phường Hộp thoại cắt ảnh Clip Ảnh cắt khu vực phường Hộp thoại Raster Manager File ảnh viễn thám đưa vào đồ trạng Bản đồ khoanh vẽ ảnh viễn thám Phần diện tích ảnh khác khoanh màu đỏ Phần diện tích khoanh đỏ khát với trạng Cơng cụ dùng vẽ nhãn Diện tích phần đất khát loại Hình ảnh cho thấy khác ảnh viễn thám đồ Hình 3.23 trạng sử dụng đất năm 2014 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 53 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm đất đai từ Luật Đất Đai 2003 đến 1.1.6.1 Công tác kiểm đất đai nước ta qua kỳ kiểm đất đai năm 2005……9 1.1.6.2 Công tác kiểm đất đai nước ta qua kỳ kiểm đất đai năm 2010…….9 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm đất đai 10 1.2.1 Nguyên tắc kiểm đất đai 10 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm đất đai .11 1.2.3 Nội dung thực kiểm đất đai 12 1.2.4 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 12 Tiểu kết chương 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 15 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 15 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 15 2.1.1.1 Vị trí địa 15 2.1.1.2 Địa hình địa chất cơng trình 16 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .17 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 17 2.1.2.2 Đặc điểm xã hội 17 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .18 2.2 Thực trạng kiểm đất đai địa bàn phường Thành phố Vũng Tàu 18 2.2.1 Hệ thống hồ sơ tài liệu sử dụng kiểm đất đai .18 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm đất đai 19 2.2.3 Quy trình thực kiểm đất đai 21 2.2.4 Tổ chức thực kiểm đất đai 21 2.2.5 Kết thực kiểm đất đai 22 2.2.5.1 Kết kiểm đất đai theo mục đích sử dụng đất 22 2.2.5.2 Kết kiểm đất đai theo mục đích sử dụng 24 2.2.5.3 Kết kiểm đất đai theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất 29 2.2.5.4 Tình hình biến động đất đai 30 2.2.5.5 Bản đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 33 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm đất đai địa bàn phường Thành phố Vũng Tàu .34 Tiểu kết chương 35 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM ĐẤT ĐAI 36 3.1 Giải pháp pháp lý .36 3.2 Giải pháp ứng dụng ảnh viễn thám kiểm đất đai 36 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 36 3.2.1.1 Ảnh viễn thám 36 3.2.1.2 Phần mềm 37 3.2.2 Quá trình thực 38 3.3 Các giải pháp khác 59 Tiểu kết chương 60 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ……………………………………………………………… …62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC …………………………………………………………………… 64 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta thời kì cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước nhu cầu người không ngừng tăng theo, đặc biệt vấn đề đất đai, đất đai tài sản chung vô quý giá quốc gia có giới hạn số lượng, tư liệu sản xuất đặc biệt, điều kiện vật chất nơi sinh sống người, nơi để xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Hiện nhu cầu sử dụng đất đai người ngày tăng nên việc khai thác tiềm mạnh đất đai phục vụ cho nhà nước tăng theo lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học kĩ thuật Do vậy, vấn đề cấp thiết đặt quản lý việc sử dụng đất cách tiết kiệm có hiệu Để quản lý tốt quỹ đất địa phương nhà quản lý phải linh hoạt xử lý kịp thời số năm với nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất địa phương kiểm đất đai hình thức đánh giá chuyên sâu để tổng hợp, phân tích, so sánh đặc tính tự nhiên, kinh tế, xã hội đất đai Kiểm đất đai việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa ngồi thực địa trạng sử dụng đất thời điểm kiểm tình hình biến động biến động đất đai hai kỳ kiểm Vũng Tàu Thành phố trực thuộc tỉnh có tiềm phát triển bậc Tỉnh RịaVũng Tàu, tốc độ thị hóa cao, nằm vùng trọng điểm Tỉnh nên đất đai có biến động mạnh, để sử dụng quản lý tốt quỹ đất địa phương cơng tác kiểm đất đai phải đặt lên hàng đầu Các tiêu qua thời kỳ thay đổi, chênh lệch với tình hình thực tế nên khơng phản xác, đầy đủ nhu cầu sử dụng đất, trang sử dụng đất Từ kết biến động cho đánh giá kết luận thiếu xác trạng sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất địa phương Xuất phát từ lý đồng ý Khoa Quản Lý Đất Đai trường Đại Học Tài Ngun Và Mơi Trường thành phố Hồ Chí Minh, đề tài: “Công tác kiểm đất đai địa bàn Phường thành phố Vũng Tàu tỉnh RịaVũng Tàu” thực cần thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm đất đai Qua tìm hiểu nghiên cứu internet, sách báo có nghiên cứu khoa học liên quan trực tiếp đến kiểm đất đai, chủ yếu ứng dụng công nghệ công tác kiểm đất đai để thành lập trạng sử dụng đất cho địa phương khóa luận tốt nghiệp đại học sinh viên “ Ứng dụng phần mềm GCADAS xây dựng đồ trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm đất đai năm 2014 xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang” tập trung vào ứng dụng phần mềm mà không nêu cụ thể việc kiểm đất đai Nghiên cứu thêm đề tài “Đánh giá công tác kiểm đất đai 2015 xã Bàu Sen – thị xã Long Khánh – tỉnh Đồng Nai” luận đề cập đến thay đổi công tác quản lý luật đất đai, phương pháp quy trình cơng tác kiểm đất đai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương tương lai, thiết lập sở liệu đất đai Tham khảo thêm hai đề tài luận văn tốt nghiệp khóa trước: Luận văn đai học “Thống đất đai năm 2013 địa bàn phường An Phú – quận – thành phố Hồ Chí Minh” Luận văn tốt nghiệp “Công tác kiểm đất đai địa bàn phường Linh Đơng quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh” sinh viên Lê Thị Thu Quyên – 01ĐHQĐ1 Trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường TPHCM Cho thấy hai đề tài nêu rõ công tác thống đât đai kiểm đất đai địa phương nghiên cứu, nắm bắt tình hình sử dụng đất với tình hình thực tế xem khác biệt vấn đề để đề xu hướng giải hiểu rõ công tác kiểm đất đai Các cơng trình nghiên cứu nêu đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Các cơng trình nghiên cứu chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất Mà năm gần luận anh chị phản ánh với thực tế trạng sử dụng đất địa phương nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nắm rõ thực trạng công tác kiểm đất đai năm 2014 địa bàn Phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Rịa - Vũng Tàu, qua đánh giá tình hình sử dụng đất, tình hình thực quy hoạch sử dụng đất - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm đất đai Góp phần giúp UBND cấp nắm tình hình sử dụng đất địa phương, làm sở cho việc quản lý, phân bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý công tác kiểm đất đai - Phân tích thực trạng cơng tác kiểm đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh RịaVũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh RịaVũng Tàu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất đai phạm vi hành phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Vũng Tàu gồm nhóm, loại đất đai loại hình sử dụng đất đai, xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ kiểm đất đai - Quy trình kiểm đất đai - Các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến trình sử dụng đất 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh RịaVũng Tàu - Phạm vi thời gian: Kỳ kiểm đất đai 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kiểm đất đai cấp xã, phường Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng để thực luận văn gồm: - Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu từ trạng sử dụng đất: thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến kiểm đất đai thơng tin điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội địa bàn - Phương pháp thống kê: Dựa sở thu thập số liệu để rà soát, kiểm tra, xác định tình hình kinh tế - xã hội, phân tích trạng sử dung đất, biến dộng đất đai Mục đích phương pháp phân nhóm đánh giá cách khoa học tồn đối tượng, thông tin, số liệu biểu mẫu, đồ từ lập bảng tổng hợp số liệu phân tích tương quan yếu tố - Phương pháp so sánh: Sau có số liệu mốc thời gian khác nhau, cần lập bảng đối chiếu, so sánh để làm rõ vấn đề cần đề cập - Phương pháp phân tích: Từ số liệu kiểm thực tế qua phân tích đưa nhận định đúng, đánh giá đúng, xác làm sở cho việc lập quy hoạch thời gian tới - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp, hệ thống hóa số liệu thu thập từ tìm mặt thuận lợi khó khăn công tác kiểm đất đai - Phương pháp đồ: Thể kết nghiên cứu, nội dung nghiên cứu khơng gian đồ họa với sở tốn học thống nhất.Là phương pháp quan trọng vận dụng xuyên suốt trình tổng kiểm đất đai lập đồ trạng sử dụng đất với đồ đồ địa đồ ranh giới hành Ý nghĩa nghiên cứu - Hồn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai kiểm đất đai, quy trình bước thực công tác kiểm đất đai - Phản ánh trạng sử dụng đất đai thời điểm kiểm đất đai, từ làm cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý quỹ đất đai địa phương Kết cấu luận văn MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài, đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm đất đai từ Luật Đất đai 2003 đến 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm đất đai 1.2.1 Nguyên tắc kiểm đất đai 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm đất đai 1.2.3 Nội dung thực kiểm đất đai 1.2.4 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất Tiểu kết chương Tóm tắt lại nội dung trình bày Chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỈNH RỊA VŨNG TÀU 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 2.2 Thực trạng kiểm đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Rịa Vũng Tàu 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm đất đai 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm đất đai 2.2.3 Quy trình thực kiểm đất đai (cấp xã) 2.2.4 Tổ chức thực kiểm đất đai (cấp xã) 2.2.5 Kết thực kiểm đất đai 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Rịa Vũng Tàu Tiểu kết chương Tóm tắt lại nội dung trình bày Chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM ĐẤT ĐAI 3.1 Giải pháp pháp lý 3.2 Giải pháp ứng dụng ảnh viễn thám kiểm đất đai 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 3.2.2 Quá trình thực 3.3 Các giải pháp khác Tiểu kết chương Tóm tắt giải pháp hồn thiện kiểm đất đai đề có hợp lý, khả thi hay không? KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ... trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đối... pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất đai 20 03 đến 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai. .. đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tiểu kết chương Tóm tắt lại nội dung trình bày Chương CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 3. 1 Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 3 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 3 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn