công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 7 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa – vũng tàu

68 26 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 16:51

Chữ viết tắt BĐHTSDĐ TP.HCM TNMT DTTN UBND HTSDĐ KHSDĐ STT A DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa chữ viết tắt Bản đồ trạng sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh Tài ngun mơi trường Diện tích tự nhiên Ủy ban nhân dân Hiện trạng sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất B DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.6 Nội dung bảng Tỷ lệ đồ dùng để thành lập đồ trạng sử dụng đất Nhóm đất theo mục đích kiểm kê Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất phường năm 2014 Kết kiểm kê nhóm đất nơng nghiệp phường năm 2014 Kết kiểm kê nhóm đất phi nơng nghiệp phường Diện tích đất theo đối tượng người sử dụng quản lý đất phường Bảng tình hình biến động đất đai phường năm 2014 Bảng 3.1 Diện tích phần đất khác loại đất khoanh số 53 51 Bảng 3.2 Kết điều tra khoanh đất có khác loại đất ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất 2014 53 Bảng 3.3 Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa 55 Bảng 3.4 Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 56 Bảng 3.5 So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 58 Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 STT Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 C DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Tên biểu đồ Cơ cấu sử dụng đất phường Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp phường Cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp phường Cơ cấu theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất phường Trang 19 24 26 28 29 31 Trang 26 27 29 30 D DANH SÁCH SƠ ĐỒ STT Sơ đồ 3.1 STT Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Hình 3.24 Hình 3.25 Hình 3.26 Hình 3.27 Hình 3.28 Hình 3.29 Hình 3.30 Tên sơ đồ Sơ đồ quy trình thực chung E DANH SÁCH CÁC HÌNH Tên hình Bản đồ hành phường thành phố Vũng Tàu Bản đồ kết điều tra kiểm kê năm 2014 Bản đồ trạng sử dụng đất phường Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường Bản đồ trạng sử dụng đất phường tinh gọn Hộp thoại khai báo thông tin cho đồ Hộp thoại Configuration Hộp thoại Select Export Format Chọ thư mục lưu kết Hiển thị đồ Google Earth Hộp thoại chứa tọa độ góc trái góc phải Phần mềm Universal Maps Downloader điền tọa độ Ghép ảnh nhỏ thành file ảnh chung Hộp thoại Configuration Hộp thoại Select Export Format Ảnh viễn thám khu vực phường Lớp địa giới phường Microstation V7 SE Hộp thoại Chuyển đổi sang VILIS Chồng lớp địa giới ảnh viễn thám Acrgis Hộp thoại AcrToolbox Hộp thoại Clip Ảnh viễn thám cắt Hộp thoại Export Raster Data Hộp thoại Raster Manager File ảnh viễn thám đưa vào đồ trạng Hộp thoại tham chiếu đồ trạng ảnh Phần diện tích khác khoanh vàng Phần đất khác loại đất tính diện tích Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 74 Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 106 Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 103 Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 16 Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất Trang 37 Trang 16 23 32 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52 52 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT, BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất Đai 2003 đến 10 1.1.6.1 Công tác kiểm kê đất đai nước ta qua kỳ kiểm kê đất đai năm 2005 10 1.1.6.2 Công tác kiểm kê đất đai nước ta qua kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 10 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 11 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai 12 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 12 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 13 1.2.4 Kết kiểm kê đất đai 13 1.2.5 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất 13 Tiểu kết chương 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 16 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 16 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 16 2.1.1.1 Vị trí địa lý 16 2.1.1.2 Địa hình địa chất cơng trình 17 2.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 17 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 17 2.1.2.2 Đặc điểm xã hội 18 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 19 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường Thành Phố Vũng Tàu 19 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 19 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất kiểm kê đất đai 19 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai 21 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai (cấp xã) 22 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 22 2.2.5.1 Bản đồ kết điều tra kiểm tra đất đai phường năm 2014 23 2.2.5.2 Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất 24 2.2.5.3 Kết kiểm kê đất đai theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất 29 2.2.5.4 Tình hình biến động đất đai 31 2.2.5.5 Bản đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 32 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 33 Tiều kết chương 34 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 35 3.1 Giải pháp vế pháp lý 35 3.2 Giải pháp ứng dụng ảnh viễn thám kiểm kê đất đai 35 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 35 3.2.1.1 Ảnh viễn thám 35 3.2.1.2 Phần mềm 36 3.2.2 Quá trình thực 37 3.2.2.1 Thu thập xử lý ảnh viễn thám khu vực nghiên cứu 38 3.2.2.2 Tổng hợp đối chiếu kết 49 3.3 Các giải pháp khác 59 Tiểu kết chương 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia nguồn tài ngun vơ q giá Đất đai có vị trí cố định không gian, di chuyển theo ý muốn chủ quan người Đất đai thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơng trình văn hố xã hội, an ninh quốc phòng Mọi hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội người liên quan đến đất đai Kiểm kê đất đai việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa thực địa trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê tình hình biến động đất đai hai lần kiểm kê Nhằm mục đích đánh giá trạng sử dụng đất kiểm tra việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo, xây dựng tài liệu điều tra tài nguyên đất phục vụ cho việc xác định nhu cầu sử dụng đất đáp ứng cho việc thực chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nước, ngành, địa phương; thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm Nhà nước, đề xuất việc điều chỉnh sách, pháp luật, quy hoạch đất đai Tuy nhiên, công tác kiểm kê đất đai qua thời kỳ có nhiều điều chỉnh, làm cho kết kiểm kê bị biến động không ngừng Chỉ tiêu kiểm kê cho thời kỳ thay đổi, không sát với tình hình thực tế dẫn đến kết kiểm kê khơng phản ánh đầy đủ xác tình hình sử dụng đất đai, đồ trạng sử dụng đất không phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai; Từ có đánh giá, kết luận thiếu xác trạng sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất địa phương Từ lý trên, đề tài: “Công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường Thành Phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” thực Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Theo tơi tìm hiểu nghiên cứu sách báo có luận văn hay cơng trình nghiên cứu vấn đề kiểm kê đất đai Có vài viết liên quan tới thông kê, kiểm kê đất đai luận văn Đại học, “Thực công tác thống kê kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015”, Âu Văn Thọ, 2015, khoa Quản lý tài nguyên trường Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun Ngồi ra, tơi tìm hiểu luận văn đại học đề tài “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” sinh viên Bài khóa luận đề cập đến phương pháp, quy trình nói chung sở lý luận công tác thống kê kết thống kê, kiểm kê đất đai qua bảng biểu địa bàn nghiên cứu Để cho thấy việc phân loại đất theo Luật Đất đai 2003 giảm nhẹ nặng nề mà phân loại cũ đạo cho sản xuất ngành nông nghiệp không cân đối, chế độ sử dụng đất phức tạp không phù hợp với kết quản lý nhà nước Việc phân loại phần phù hợp với chuyển đổi kinh tế từ kinh tế bao cấp sang chế thị trường, có ý nghĩa khả thi phù hợp với nhận thức người dân Luận văn Đại học “ Thành lập đồ trạng sử dụng đất cấp xã năm 2010 từ đồ tỷ lệ 1: 2000 cơng nghệ số Hồi Thanh Tây huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định” Đỗ Thị Thanh Hiếu, 2010, Khoa Địa lý – Địa Chính, Trường Đại học Quy Nhơn Luận văn khái quát tổng quan công nghệ áp dụng thành lập đồ trạng sử dụng đất phần mềm MapSubjec, Microsation SE Nó trình bày chi tiết trình thành lập hoàn chỉnh đồ trạng sử dụng đất dạng số xã Hoài Thanh Tây phần mềm MapSubjec chạy Microstation Tuy nhiên luận văn đưa cách sử dụng phần mềm làm theo quy trình mà chưa cho ta thấy hiệu công tác ưu điểm nhược điểm Từ nghiên cứu tơi rút kết luận cơng trình nghiên cứu đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Có cơng trình nghiên cứu vấn đề nên chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nắm rõ thực trạng công tác kiểm kê đất đai - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý cơng tác kiểm kê đất đai - Phân tích thực trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất đai phạm vi hành phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm nhóm, loại đất đai loại hình sử dụng đất đai, xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ kiểm kê đất đai - Quy trình kiểm kê đất đai 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phạm vi thời gian: Kỳ kiểm kê đất đai 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kiểm kê đất đai phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập xử lý tài liệu, số liệu: Thu thập xử lý tài liệu, số liệu đất đai gồm hồ sơ địa chính, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tra, hồ sơ giải tranh chấp đất đai tài liệu khác có liên quan - Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Công tác kiểm kê đất đai hoạt động tổng hợp đối chiếu liệu từ hồ sơ địa với thực địa Để đánh giá tính xác trạng sử dụng đất, tiến hành điều tra, khoanh vẽ khoanh đất thực địa - Phương pháp thống kê: từ số liệu thu thập tiến hành tính tốn rút tiêu cần thiết làm sở để phân tích biến động đất đai, phân tích trạng sử dụng đất đề xuất giải pháp - Phương pháp so sánh: So sánh tiêu tổng hợp biểu mẫu từ phân tích, đưa đánh giá trạng sử dụng đất - Phương pháp phân tích: Từ số liệu kiểm kê thực tế qua phân tích đưa nhận định, đánh giá xác làm sở cho việc lập quy hoạch thời gian tới - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp, hệ thống hóa số liệu thu thập từ tìm mặt thuận lợi khó khăn cơng tác kiểm kê đất đai - Phương pháp đồ: Là phương pháp quan trọng vận dụng xuyên suốt trình kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất đồ kết điều tra kiểm kê đất đai Ý nghĩa nghiên cứu - Hoàn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai kiểm kê đất đai, quy trình bước thực công tác kiểm kê đất đai - Phản ánh trạng sử dụng đất đai thời điểm kiểm kê đất đai, từ làm cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý quỹ đất đai địa phương Bố cục luận văn MỞ ĐẦU Lý cho ̣n đề tài, đố i tươ ̣ng, mục tiêu, nhiệm vụ, pha ̣m vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất đai 2003 đến 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 1.2.4 Kết kiểm kê đất đai 1.2.5 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất Tiểu kết chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Địa hình địa chất cơng trình 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 2.1.2.2 Đặc điểm xã hội 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường Thành phố Vũng Tàu 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 2.2.5.1 Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất 2.2.5.2 Kết kiểm kê đất đai theo đối tượng 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường Tiểu kết chương 3.2.2.2 Tổng hợp đối chiếu kết a Giải đoán ảnh viễn thám lấy kết đối chiếu kết kiểm kê đất đai - Thực chồng xếp đồ trạng sử dụng đất 2014 khu vực nghiên cứu lên ảnh viễn thám + Đưa file ảnh vào đồ trạng (Microstation V8i) - Mở đồ trạng tinh gọn Microstation V8i\Raster Manager\Xuất hộp thoại Raster Manager\File\Attach\Raster\chọn anhvtp9geotiff\Attach Hình 3.21: Hộp thoại Raster Manager + Kết thực hình sau : Hình 3.22: File ảnh viễn thám đưa vào đồ trạng 49 b Phát điều chỉnh sai lệch ảnh viễn thám với thực địa Mở file đồ khoanh vẽ Microstation V8i dùng để khoanh vẽ phần diện tích khác ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất Vào Raster Manager\Xuất hộp thoại Raster Manager\File\Attach\Raster\chọn anhvtp9geotiff\Attach Hình 3.23: Hộp thoại tham chiếu đồ khoanh vẽ ảnh + Thực khoanh vẽ: Dùng cơng cụ Place SmartLine phần diện tích đất khác ảnh viễn thám đồ Hình 3.24: Phần diện tích khác khoanh vàng 50 để khoanh vẽ + Tính diện tích giống khác cách: Trên file Microstation V8i đồ khoanh vẽ ảnh viễn thám khoanh vẽ phần diện tích khác tính diện tích cơng cụ Measure Area Ví dụ Tại khoanh đất số 53 đồ trạng loại đất BHK ta khoanh vàng phần đất có loại đất khác BHK, sau nhấp vào công cụ measure Area nhấp lần trái chuột vào phần khoanh vẽ diện tích sai khác, ta có diện tích phần đất sai khác (phần khoanh đỏ bên dưới) hình bên : Hình 3.25: Phần đất khác loại đất tính diện tích Bảng 3.1: Diện tích phần đất khác loại đất khoanh số 53 STT Diện tích (m2) 752.39 Vậy khoanh đất số 53 có loại đất đồ trạng BHK với diện tích 2089.6 m2 kết ảnh viễn thám khoanh số có loại đất ODT với diện tích 752.39 m2 BHK 1337.21 m2 Tương tự làm cho tất khoanh đất khác Sau thực ta thu kết số khoanh đất sau: - Khoanh đất 74, loại đất BHK, diện tích 7977.9 m2 - Loại đất khác ODT, diện tích 7470.1 m2 Hình 3.26: Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 74 51 - Khoanh đất 106, loại đất ODT, diện tích 2650 m2 - Loại đất khác BHK , diện tích 290 m2 Hình 3.27: Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 106 - Khoanh đất 103, loại đất TSC, diện tích 1960 m2 - Loại đất khác CLN , diện tích 540 m2 Hình 3.28: Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 103 - Khoanh đất 16, loại đất SCK, diện tích 5780 m2 - Loại đất khác BHK , diện tích 1650 m2 Hình 3.29: Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 16 - Khoanh đất 3, loại đất CLN, diện tích 8120 m2 - Loại đất khác ODT , diện tích 860 m2 Hình 3.30: Ảnh khoanh vẽ sai khác khoanh đất 52 Bảng 3.2: Kết điều tra khoanh đất có khác loại đất ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất 2014 Trên đồ trạng sử dụng đất STT Số Thứ tự khoanh đất CLN 16 Loại đất Trên ảnh viễn thám Loại đất khác Diện tích khác(m2) Loại đất giống 8124.3 ODT 863.4 CLN 7260.9 SKC 5784.8 BHK 1647.7 SKC 4137.1 22 BHK 3762.5 ODT 201.7 BHK 3560.8 41 BHK 3810.3 BCS 548.6 BHK 3261.7 47 ODT 3322.7 CLN 924.7 ODT 2398 53 BHK 2089.6 ODT 752.4 BHK 1337.2 54 ODT 4832.0 BHK 547.7 ODT 4284.3 56 BHK 670.5 ODT 484.9 BHK 185.6 57 ODT 3578.6 BHK 1159.2 ODT 2419.4 10 58 BHK 372.2 ODT 229.0 BHK 143.2 11 61 ODT 4874.2 BHK 1365.1 ODT 3509.1 12 62 ODT 5767.5 BHK 1654.2 ODT 4113.3 13 63 BHK 3973.3 ODT 160.4 BHK 3812.9 14 64 BHK 7750.9 BCS 4187.9 BHK 3563 15 65 BHK 8528.6 ODT 701.3 BHK 7827.3 16 68 BHK 723.8 ODT 49.9 BHK 673.9 17 74 BHK 7977.9 ODT 503.6 BHK 7474.3 18 75 BHK 6885.5 ODT 1821 BHK 5064.5 Diện tích (m2) 53 Diện tích (m2) 19 76 ODT 4599.3 BHK 750.7 ODT 3848.6 20 81 ODT 6004.1 BHK 1270.6 ODT 4733.5 21 82 ODT 4496.9 BHK 2042.6 ODT 2454 22 88 ODT 4867.4 BHK 438.5 ODT 4428.9 23 93 ODT 1600.0 BHK 933.3 ODT 666.7 24 94 DSH 170.9 BHK 55.6 DSH 115.3 25 103 TSC 1956.4 CLN 541.5 TSC 1414.9 26 106 ODT 2650.2 BHK 291.4 ODT 2358.8 27 108 DGD 5108.7 BCS 3716.7 DGD 1392 28 112 ODT 7126.1 CLN 272.7 ODT 6853.4 29 116 ODT 3647.9 BHK 409.9 ODT 3238 30 154 CLN 9834.5 ODT 2128.5 CLN 7706 31 171 ODT 478.7 CLN 99.1 ODT 379.6 32 203 SKC 19151.9 CLN 1436.7 SKC 17715.2 33 207 BHK 640.8 ODT 110.7 BHK 530.1 34 212 BHK 538.4 ODT 341.3 BHK 197.1 Từ kết điều tra sai khác ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất năm 2014 ta tiến hành lập bảng tổng hợp khoanh đất có mục đích sử dụng: 54 Bảng 3.3: Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất sau điều tra thực địa Số thứ tự STT khoanh đất Loại đất xác định BĐHTSDĐ 54;57;61;62;76;81;8;88;93;106;116 ODT BHK 1.0863 47;112;171 ODT CLN 0.1297 22;53;56;58;63;68;74;75;207;212 BHK ODT 0.5356 64;41 BHK BCS 0.4737 154;3 CLN ODT 0.2992 16 SKC BHK 0.1648 108 DGD BCS 0.3717 94 DSH BHK 0.0056 103 TSC CLN 0.0541 10 203 SKC CLN 0.1437 Loại đất xác định thực địa Diện tích (ha) c So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Tiến hành lập biểu sau: Biểu 01\TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất đai Biểu 02\TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp Biểu 03\TKĐĐ: Thống kê kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp Nội dung chi tiết biểu thể phụ lục Phần nội dung luận văn thể bảng kết sau: 55 Bảng 3.4: Kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Thứ tự (1) I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.5 2.2.5.1 Loại đất (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành (1+2+3) Đất nơng nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở văn hóa Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội Đất xây dựng sở y tế Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo Đất xây dựng sở thể dục thể thao Đất xây dựng sở khoa học công nghệ Đất xây dựng sở ngoại giao Đất xây sựng cơng trình nghiệp khác Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp 56 Mã Tổng diện tích loại đất đơn vị hành (3) (4) NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN DTS DVH DXH DYT DGD DTT DKH DNG DKS CSK SKK 323.61 46.28 7.22 5.23 0.00 5.23 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 39.06 0.00 0.00 276.49 37.22 0.00 37.22 235.87 0.52 172.43 0.07 9.69 0.00 0.06 0.00 0.02 8.59 0.66 0.00 0.00 0.00 10.68 0.00 Cơ cấu diện tích loại đất so với tổng diện tích đơn vị hành (5) 100 14.30 2.15 1.62 0.00 1.62 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07 0.00 0.00 85.43 11.50 0.00 11.50 72.89 0.16 53.28 0.02 3.00 0.00 0.02 0.00 0.01 2.77 0.20 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 2.2.6.8 2.2.6.9 2.2.6.10 2.2.6.11 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 II Đất cụm công nghiệp Đất khu chế xuất Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng Đất thủy lợi Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất cơng trình lượng Đất cơng trình bưu chính, viễn thơng Đất chợ Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất cơng trình cơng cộng khác Đất sở tơn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng Đất có mặt nước ven biển(quan sát) Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản Đất mặt nước ven biển có rừng Đất mặt nước ven biển có mục đích khác SKN SKT TMD SKC SKS SKX CCC DGT DTL DDT DDL DSH DKV DNL DBV DCH DRA DCK TON TIN NTD SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS MVB MVT MVR MVK 0.00 0.00 3.47 6.89 0.00 0.00 42.91 42.01 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 2.23 0.00 0.00 13.26 12.98 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sau so sánh phân tích tính tốn giống khác đồ trạng ảnh viễn thám ta có bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 57 Bảng 3.5: So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Loại đất Mã loại đất (2) Đất nông nghiệp (3) NNP STT (1) 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp Diện tích (ha) Theo kết Theo kết Chênh lệch quả sử Tăng (+) KKĐĐ dụng ảnh Giảm (-) 2014 viễn thám (4) (5) (6) = (4) - (5) 46.01 46.28 0.274 SXN 6.94 7.22 0.274 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 4.98 5.23 0.246 1.1.1.1 Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm 1.1.1.2 khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm LUA 0.00 0.00 0.00 HNK 4.98 5.23 0.246 CLN 1.96 1.99 0.028 PNN 277.61 276.49 - 1.123 OCT 37.60 37.22 -0.309 ONT 37.60 37.22 -0.309 Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.1.1 Đất đô thị Nhận xét: Dựa theo kết kiểm kê đất đai Biểu 01/TKĐĐ sau chỉnh sửa với trạng, cho thấy tổng diện tích tự nhiên không thay đổi 323.61ha Tuy nhiên, cấu diện tích sử dụng đất có thay đổi sau: - Đất nơng nghiệp có diện tích 46.28ha (tăng 0.27ha), chiếm 14.30% diêṇ tích tự nhiên Cụ thể: đất trồng hang năm tăng 0.25ha, đất trồng lâu năm tăng 0.02ha - Đất phi nơng nghiệp có diện tích 276.49ha (giảm 1.123ha), chiếm 85.44 % diê ̣n tích tự nhiên Cụ thể: đất đô thị giảm 0.38ha, đất sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0.309ha, đất sinh hoạt cộng đồng giảm 0.006ha, đất xây dưng trụ sở quan giảm 0.05ha, đất xây dưng sở giáo dục đào tạo giảm 0.37ha - Nhìn chung phần diện tích thay đổi nhỏ Nguyên nhân xuất sai lệch kết kiểm kê đồ trạng sử dụng đất so với ảnh viễn thám chủ yếu không thời điểm so sánh (ảnh viễn thám chụp năm 12/11/2016 so với đồ trạng sử dụng đất năm 2014) sai lệch từ cơng tác kiểm kê chưa đặt độ xác tuyệt đối Từ kết thay đổi cho thấy chuyển dịch cấu sử dụng đất phường từ nhóm đất phi nơng nghiệp sang nhóm đất nơng nghiệp Sự chuyển dịch đánh giá theo chiều hướng không phù hợp với mục tiêu quản lý sử dụng đất định hướng phát triển kinh tế-xã hội 58 Chủ yếu phần diện tích đất ODT, DSH, SKC, DGD, TSC, chưa sử dụng mục đích, diện tích hàng năm lâu năm bỏ trống, phương diện khách quan hiểu thời điểm kiểm kê cơng trình xây dựng nằm tiến độ lên vẽ xây dựng,đồi với đất trồng hàng năm vào mảu thu hoạch nên có hình ảnh đất b5 bỏ trống Hướng giải vấn đề này: Chúng ta sử dụng ảnh viễn thám năm 2014, sử dụng thêm thiết bị định vị thơng minh, tham chiếu thêm bảng đồ địa chính, để đạt kết kiểm kê xác 3.3 Các giải pháp khác Công tác kiểm kê đất đai, thành lập đồ trạng sử dụng đất công tác thường xuyên quan trọng Kiểm kê đất đai nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất trình biến động đất đai, cung cấp thông tin làm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bản đồ HTSDĐ giúp có nhìn tồn diện mặt phân bố không gian loại đất thời điểm đánh làm sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn Cơng tác kiểm kê có tầm quan trọng nêu nên ta cần phải đề giải pháp phù hợp với phát triển xã hội để nâng cao chất lượng số liệu kiểm kê đất đai Ta đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại máy tính, máy in cho cấp xã nâng cao sở hạ tầng Sau áp dụng khoa học kỹ thuật lập trình phần mềm phục vụ tổng hợp số liệu diện tích phần mềm TK05, mua phần mềm quyền GIS, mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai, xin cấp thêm nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai 59 Tiểu kết chương 3: Công tác thống kê, kiểm kê, thành lập đồ HTSDĐ có tầm quan trọng to lớn nên nhà nước cần phải ban hành bổ sung văn quy định chi tiết rõ đối tượng kiểm kê để khơng bỏ sót đối tượng sử dụng đất thuận lợi quản lý không gây lãng phí tài nguyên tài Song song cần phải xây dựng hệ thống tiêu kiểm kê đất đai hợp lý, phù hợp, mang tính khoa học dễ hiểu ổn định qua kỳ kiểm kê để có so sánh phù hợp cho thấy biến động đất đai qua thời kỳ nhằm đề sách quản lý đất đai phù hợp Sử dụng giải pháp kỹ thuật ứng dụng phần mền Microstation V8i, Universal Maps Downloader, Google Earth Pro, Global Mapper 16 để hạn chế sai xót việc kiểm kê Giải pháp kỹ thuật giúp so sánh giống khác đồ trạng ảnh viễn thám nhằm điều chỉnh cho xác Chúng ta hồn tồn sử dụng ảnh viễn thám để thực kiểm kê, nhiên bối cảnh phương pháp biểu nhiều nhược điểm, nhiên tương lai xa phương pháp trở thành phương pháp phục vụ cho cơng tác kiểm kê đất đai Ngồi ra, ta đầu tư trang thiết bị kỹ thuật đại máy tính, máy in cho cấp xã nâng cao sở hạ tầng Sau áp dụng khoa học kỹ thuật lập trình phần mềm phục vụ tổng hợp số liệu diện tích phần mềm TK05, mua phần mềm quyền GIS, mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực kiểm kê đất đai, xin cấp thêm nguồn kinh phí thực kiểm kê đất đai Từ kết giúp UBND phường, UBND quận nắm rõ quỹ đất có mình, có đầy đủ tài liệu để làm tảng cho việc hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương Từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, nhanh chóng đưa Luật Đất đai năm 2013 vào thực tế sống địa bàn Ưu nhược điểm việc dùng phương pháp giải đoán ảnh viễn thám: - Ưu điểm: + Thao tác nhanh gọn giúp công tác kiểm kê diễn nhanh + Chỉ thao tác máy tính khơng phải ngồi thực địa + Ít tốn nhân lực + Chi phí cho phương pháp thấp - Nhược điểm: + Do ảnh viễn thám có độ phân giải thấp dẫn đến phương pháp xác + Phải sử dụng nhiều phần mềm nên đòi hỏi người làm phải có kiến thức cao cơng nghệ + Đối với trường hợp phức tạp cho kết xác 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Phường thuộc Thành phố Vũng Tàu có nhiều lợi để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - nông nghiệp, ni trồng thủy sản Tốc độ thị hóa cao cộng với việc chuyển đổi cấu trồng nhân tố gây áp lực lớn đất đai, đòi hỏi phường phải có chiến lược sử dụng đất lâu dài nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời mang lại hiệu kinh tế cao bền vững cho đất đai Tổng diện tích tự nhiên phường 323.61ha Trong đó, đất nơng nghiệp 46.28ha, chiếm 14.30%; đất phi nông nghiệp 276.49ha, chiếm 85.44 %; 0.849ha đất chưa sử dụng địa bàn phường Từ kết kiểm kê sở giúp cho UBND cấp nắm quỹ đất địa phương mình, cơng cụ để quản lý đề xuất sách, biện pháp quản lý đất đai, sở ngành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngành Đồng thời tài liệu phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho cấp hành sở để thực thống kê diện tích đất đai hàng năm theo định kỳ Chúng ta hoàn tồn sử dụng ảnh viễn thám để thực kiểm kê, nhiên bối cảnh phương pháp biểu nhiều nhược điểm, phương pháp nghiên khoa học kĩ thuật đòi hỏi cần có nguồn nhân lực thật có chun mơn với việc đầu tư trang thiết bị đại nhiên tương lai xa phương pháp trở thành phương pháp phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai KIẾN NGHỊ Để kết thực hoàn thiện theo yêu cầu công tác quản lý kiến nghị số vấn đề sau - Tiếp tục hoàn thiện sở liệu đến đất - Thường xuyên cập nhật biến động đất đai chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo số liệu phản ánh trạng - Dữ liệu đất tổ chức quản lý cập nhật thường xuyên thống việc quy định mục đích sử dụng đất Nhanh chóng hồn thiện sở liệu đất đai địa bàn Phường Thành phố - Nhanh chóng xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lập KHSDĐ năm 2016 làm sở cho công tác quản lý nhà nước đất đai Gắn kết tiêu kiểm kê với tiêu điều chỉnh quy hoạch 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2013 Tổng cục Thống kê (2001) Tư liệu kinh tế - xã hội chọn lọc từ kết 10 điều tra quy mô lớn 1998-2000, Nxb Thống kê, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2005, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2005) Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2005, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2010 Thông tư 28\2014\TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Phòng Tài ngun Mơi trường TP Vũng Tàu – Tài liệu Tổng kiểm kê đất đai năm 2010, 2014 Tổng cục Địa – Các văn thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý xây dựng đồ trạng sử dụng đất, năm 1995 Quyết định số 507 \QĐ-TCĐC ngày 12\10\1999 Tổng cục Địa ban hành biểu mẫu thống kê diện tích đất đai Th.S Đỗ Thanh Xuân – Bài giảng môn Đăng ký thống kê đất đai 10 Lê Thị Bích- Luận văn tốt nghiệp “Kiểm kê đất đai năm 2005 địa bàn quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh” 11 http:\\text.xemtailieu.com\tai-lieu\thuc-hien-cong-tac-thong-ke-kiem-kedat-dai-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-tai-xa-hiep-ha-huyen-locbinh-tinh-lang-son-giai-doan-2010-2015-295353.html 62 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các biểu kết kiểm kê đất đai 2014 phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm: Biểu 01\TKĐĐ, Biểu 02\TKĐĐ, Biểu 03\TKĐĐ Phụ lục 2: Các biểu kết kiểm kê đất đai phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có sử dụng ảnh viễn thám gồm: Biểu 01\TKĐĐ, Biểu 02\TKĐĐ, Biểu 03\TKĐĐ Phụ lục 3: Bản đồ trạng sử dụng đất phường Phụ lục 4: Ảnh viễn thám khu vực phường Phụ lục 5: Bản đồ khoanh vẽ phần diện tích sai khác ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất ... trạng cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đối tượng... trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường Thành phố Vũng Tàu 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai. .. phương Từ lý trên, đề tài: Công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường Thành Phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực Tình hình nghiên cứu liên quan đến công tác kiểm kê đất đai Theo tơi tìm hiểu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 7 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa – vũng tàu , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 7 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa – vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn