công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 1, thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa vũng tàu

85 47 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 16:44

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa chữ viết tắt Bộ TN&MT Bộ Tài Nguyên Môi Trường QLĐĐ Quản lý đất đai UBND Ủy ban nhân dân CNQSDĐ Chứng nhận quyền sử dụng đất VPĐKQSDĐ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất CNTT Cơng nghệ thông tin KKĐĐ Kiểm kê đất đai BĐHTSDĐ Bản đồ trạng sử dụng đất Tên Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tên Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 DANH MỤC BẢNG BIỂU Nội dung bảng Trang Bảng nhóm đất theo mục đích kiểm kê 17 Kết KKĐĐ theo mục đích sử dụng đất năm 2014 22 Kết kiểm kê nhóm đất nơng nghiệp phường năm 2014 23 Kết kiểm kê nhóm đất phi nông nghiệp phường năm 2014 24 Kết KKĐĐ theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất 26 phường năm 2014 Phân tích biến động đất đai năm 2014 so với năm 2010 28 Bảng so sánh khoanh đất khác từ kết KKĐĐ 54 năm 2014 với kết KKĐĐ có sử dụng ảnh viễn thám Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn 56 thám BĐHTSDĐ Kết KKĐĐ có sử dụng ảnh viễn thám 57 So sánh kết KKĐĐ 2014 với kết KKĐĐ có sử 58 dụng ảnh viễn thám DANH MỤC HÌNH Nội dung hình Bản đồ hành phường 1, thành phố Vũng Tàu Bản đồ kết điều tra KKĐĐ phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 BĐHTSDĐ phường năm 2014 Ranh giới hành phường tách từ BĐHTSDĐ Hộp thoại Select Projection Hộp thoại Configuration Hộp thoại KML/KMZ Export Options Ảnh đồ phường Google Earth Hộp thoại chứa tọa độ góc trái góc phải Phần mềm Universal Maps Downloader điền tọa độ Các ảnh tải Trang 13 21 31 40 41 41 42 42 43 44 44 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Tên Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 3.1 Tên Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Hộp thoại Map Combiner Hộp thoại Configuration Ảnh viễn thám Hộp thoại Clip Ảnh viễn thám phường cắt theo đường ranh giới hành Hộp thoại Export Raster Data – ANHVIENTHAM_P1_CLIP2 Hộp thoại Raster Manager Ảnh chồng xếp đồ ảnh viễn thám MicroStation Khoanh đất 21 sau khoanh vẽ Khoanh đất 21 sau tắt level không cần thiết Hộp thoại Measure Area Khoanh đất 17 sau khoanh vẽ Khoanh đất 168 sau khoanh vẽ Khoanh đất 173 sau khoanh vẽ Khoanh đất 55 sau khoanh vẽ 45 46 46 47 48 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Nội dung biểu đồ Trang Cơ cấu sử dụng đất phường năm 2014 23 Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp phường năm 2014 24 Cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp phường năm 2014 26 Cơ cấu sử dụng đất theo đối tượng người sử dụng, 27 quản lý đất phường năm 2014 Biểu đồ so sánh tình hình sử dụng đất phường 29 năm 2014 so với năm 2010 Biểu đồ so sánh kết KKĐĐ năm 2014 kết 60 KKĐĐ từ ảnh viễn thám DANH MỤC SƠ ĐỒ Nội dung sơ đồ Vai trò phần mềm Quy trình thực KKĐĐ ảnh viễn thám Trang 38 39 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến công tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác KKĐĐ từ Luật Đất đai 2003 đến 1.1.6.1 Công tác KKĐĐ nước ta qua kỳ KKĐĐ năm 2005 1.1.6.2 Công tác KKĐĐ nước ta qua kỳ KKĐĐ năm 2010 1.1.6.3 Những vấn đề tồn 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 10 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 10 1.2.4 Kết kiểm kê đất đai 11 1.2.5 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất 11 Tiểu kết chương 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 13 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 13 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 13 2.1.1.1 Vị trí địa lý 13 2.1.1.2 Địa hình địa mạo 14 2.1.1.3 Khí hậu 14 2.1.1.4 Thủy văn 14 2.1.1.5 Địa chất công trình 14 2.1.1.6 Tài nguyên đất 14 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 15 2.1.2.1 Về kinh tế 15 2.1.2.2 Về xã hội 15 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 15 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 16 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 17 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai (cấp xã) 19 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai (cấp xã) 19 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 20 2.2.5.1 Bản đồ kết điều tra KKĐĐ phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2014 20 2.2.5.2 Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất 21 2.2.5.3 Kết kiểm kê đất đai theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất 26 2.2.5.4 Tình hình biến động đất đai 28 2.2.5.5 Bản đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 31 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 32 Tiểu kết chương 34 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 35 3.1 Giải pháp pháp lý 35 3.2 Giải pháp ứng dụng ảnh viễn thám KKĐĐ 36 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 36 3.2.1.1 Ảnh viễn thám 36 3.2.1.2 Phần mềm 36 3.2.2 Quá trình thực 39 3.2.2.1 Thu thập xử lý ảnh viễn thám khu vực nghiên cứu 40 3.2.2.2 Tổng hợp đối chiếu kết 47 3.3 Các giải pháp khác 61 Tiểu kết chương 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 Kết luận 63 Kiến nghị 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 66 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai có nguồn gốc từ tự nhiên, với vòng quay bánh xe thời gian người xuất tác động vào đất đai, cải tạo đất đai biến đất đai từ sản phẩm tự nhiên lại mang sức lao động người, tức sản phẩm xã hội Đất đai nguồn tài nguyên quý giá quốc gia yếu tố mang tính định tồn tại, phát triển người sinh vật khác trái đất Các Mác viết: “Đất đai tài sản mãi với loài người, điều kiện để sinh tồn, điều kiện thiếu để sản xuất, tư liệu sản xuất nơng, lâm nghiệp” Bởi vậy, khơng có đất đai khơng có ngành sản xuất nào, người tiến hành sản xuất cải vật chất để trì sống trì nòi giống đến ngày Trải qua q trình lịch sử lâu dài người chiếm hữu đất đai, biến đất đai từ sản vật tự nhiên thành tài sản cộng đồng, quốc gia Bên cạnh đó, đất đai có ý nghĩa mặt trị Tài sản quý giá phải bảo vệ mồ hôi xương máu bao hệ cha ông, vốn đất đai mà quốc gia có thể sức mạnh quốc gia đó, ranh giới quốc gia thể chủ quyền quốc gia Tuy nhiên với phát triển kinh tế - xã hội với tác động thiên nhiên người đất đai đứng trước nguy bị hủy hoại lớn diện tích lẫn chất lượng Đồng thời với gia tăng dân số phát triển ngành kinh tế nhu cầu sử dụng đất ngày lớn Khi dân số ngày tăng nhu cầu lương thực, nhà tăng theo, nhu cầu đất đai cho phát triển xã hội ngày lớn diện tích đất tự nhiên tăng thêm Do Nhà nước ta bước hoàn thiện pháp luật đất đai nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất Để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cấu loại đất hợp lý, Bộ TN&MT - quan thuộc phủ thực chức quản lý Nhà nước đất đai tổ chức thực cơng tác kiểm kê tồn quốc Đây công tác quan trọng trọng tâm nhằm đánh giá hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai, từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp, đồng thời rút ưu, khuyết điểm trình sử dụng đất, làm sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tương lai Số liệu kiểm kê có vai trò quan trọng sở định hướng giải vấn đề đất đai, cho việc sử dụng đất phục vụ cho việc nắm quỹ đất nhằm phân bố việc sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực cơng tác KKĐĐ tồn hạn chế định Qua thời kỳ, quy định KKĐĐ có nhiều điều chỉnh, làm cho kết kiểm kê bị biến động không ngừng Chỉ tiêu kiểm kê thay đổi, không sát với tình hình thực tế dẫn đến kết kiểm kê khơng phản ánh đầy đủ xác tình hình sử dụng đất đai, BĐHTSDĐ khơng phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất thời điểm KKĐĐ Từ có đánh giá, kết luận thiếu xác trạng sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất địa phương Xuất phát từ yêu cầu thực tế phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm rà sốt lại diện tích, mục đích sử dụng loại đất, đối tượng sử dụng nắm tình hình tăng giảm loại đất địa phương, tìm giải pháp hồn thiện cơng tác KKĐĐ Được trí Nhà Trường, Ban chủ nhiệm khoa QLĐĐ hướng dẫn TS Trần Thanh Hùng KS Nguyễn Đức Anh em lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: “Công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” Tình hình nghiên cứu liên quan đến công tác kiểm kê đất đai Công tác KKĐĐ yêu cầu đặc biệt quan trọng thiếu công tác quản lý nhà nước đất đai Tuy nhiên tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài hạn chế số lượng chất lượng Theo tìm hiểu nghiên cứu sách báo có vài viết liên quan đến công tác thống kê, KKĐĐ tiểu luận “Thống kê, kiểm kê đánh giá tình hình biến động đất đai phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh” Đề tài trình bày pháp lý, nội dung phương pháp thực KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ chưa tập trung chi tiết vào quy trình thực KKĐĐ, từ tổng hợp phân tích tình hình biến động diện tích theo mục đích sử dụng Tiếp theo luận văn thạc sĩ nơng nghiệp “Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội” Trần Quốc Khánh Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận pháp lý công tác quản lý Nhà nước đất đai, đánh giá công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai 2003, có đề cập tới sở pháp lý công tác KKĐĐ, đồng thời thể số liệu KKĐĐ năm 2005 quận Long Biên, phân tích đánh giá tình hình sử dụng đất đưa số nhận xét, đánh giá chung vai trò KKĐĐ cơng tác quản lý nhà nước đất đai Ngồi có luận văn tốt nghiệp “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015” bạn Lê Chí Hiếu, sinh viên trường Đại học Nơng Lâm - Đại học Thái Nguyên Đề tài tập trung nghiên cứu công tác KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ, nêu rõ khái niệm, sở khoa học, phương pháp thực trạng kiểm kê trạng sử dụng đất địa phương Đồng thời, trình bày cụ thể quy trình thành lập BĐHTSDĐ từ đồ địa chính, qua đưa thuận lợi, khó khăn việc thực thống kê, kiểm kê, thành lập BĐHTSDĐ thị trấn n Lạc Nhìn chung cơng trình nghiên cứu nêu hạn chế Các đề tài đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý Do chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất, chưa áp dụng phương pháp kỹ thuật tiên tiến vào công tác kiểm kê Các cơng trình nghiên cứu có mặt tích cực hạn chế KKĐĐ chưa đề cập giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định trạng diện tích tự nhiên, trạng quỹ đất quản lý sử dụng, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai, tình hình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt Từ làm sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu - Hiểu rõ vấn đề liên quan đến công tác kiểm kê, rút kết luận ưu nhược điểm công tác KKĐĐ địa phương - Làm sở đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác KKĐĐ điều chỉnh sách, pháp luật đất đai 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý cơng tác KKĐĐ - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác KKĐĐ tình hình biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác KKĐĐ địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Quỹ đất đai phạm vi hành phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm nhóm, loại đất đai loại hình sử dụng đất đai, xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ KKĐĐ - Quy trình KKĐĐ 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Phạm vi thời gian: Kỳ KKĐĐ 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác KKĐĐ cấp phường Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập xử lý tài liệu, số liệu: Điều tra thu thập số liệu kinh tế - xã hội, số liệu từ trạng sử dụng đất, thu thập xử lý tài liệu, số liệu đất đai Ngồi thu thập văn pháp luật, báo cáo chuyên môn, số liệu KKĐĐ - Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Công tác KKĐĐ hoạt động tổng hợp đối chiếu liệu từ hồ sơ địa với thực địa Để đánh giá tính xác trạng sử dụng đất, tiến hành điều tra, khoanh vẽ khoanh đất thực địa - Phương pháp thống kê: Từ số liệu thu thập tiến hành tính toán rút tiêu cần thiết làm sở để phân tích biến động đất đai, phân tích trạng sử dụng đất đề xuất giải pháp - Phương pháp so sánh: So sánh tiêu tổng hợp biểu mẫu từ phân tích, đưa đánh giá trạng sử dụng đất - Phương pháp phân tích: Từ số liệu kiểm kê thực tế qua phân tích đưa nhận định, đánh giá xác làm sở cho việc lập quy hoạch thời gian tới - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp, hệ thống hóa số liệu thu thập từ tìm mặt thuận lợi khó khăn cơng tác KKĐĐ - Phương pháp đồ: Là phương pháp quan trọng vận dụng xuyên suốt trình KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ đồ kết điều tra KKĐĐ Ý nghĩa nghiên cứu - Ý nghĩa thực tiễn: Khẳng định vai trò, ý nghĩa cơng tác KKĐĐ, phản ánh trạng sử dụng đất đai thời điểm KKĐĐ, từ làm cho việc hoạch định sách, sử dụng hợp lý quỹ đất đai địa phương - Ý nghĩa nghiên cứu: Hoàn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai KKĐĐ, quy trình bước thực giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê Kết cấu luận văn Nội dung luận văn trình bày với kết cấu sau: - Mở đầu - Chương Cơ sở lý luận pháp lý KKĐĐ - Chương Thực trạng KKĐĐ địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Chương Giải pháp hoàn thiện công tác KKĐĐ - Kết luận kiến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/09/2014 việc kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất theo Chỉ thị 21/CT-TTg Khoa Quản lý đất đai (2015), Bài giảng Thống kê – kiểm kê đất đai Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai 2013 Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị 21/CT-TTg việc kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014, ngày 01/08/2014 Tổng cục Quản lý đất đai (2014), Công văn số 1592/TCQLĐĐCKSQLSDĐĐ ngày 18/11/2014 việc hướng dẫn thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Đề tài “Thống kê, kiểm kê đánh giá tình hình biến động đất đai phường Nam hà -Thành Phố -Hà Tĩnh” trang - 2, 11 Thuyết minh kiểm kê đất đai xây dựng đồ HTSDĐ năm 2014 Phường 1, Thành phố Vũng Tàu 65 PHỤ LỤC Phụ lục I: Các biểu kết kiểm kê đất đai 2014 phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gồm: Biểu 01/TKĐĐ; Biểu 02/TKĐĐ; Biểu 03/TKĐĐ) Phụ lục II: Các biểu kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gồm: Biểu 01/TKĐĐ; Biểu 02/TKĐĐ; Biểu 03/TKĐĐ) Phụ lục III: Ảnh viễn thám khu vực phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phụ lục IV: Bản đồ trạng sử dụng đất phường 1, thành phố Vũng Tàu Phụ lục V: Bản đồ khoanh vẽ diện tích sai khác 66 Phụ lục I: Các biểu kết kiểm kê đất đai 2014 phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Biểu 01/TKĐĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vi báo cáo: Phường: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI Thành Phố: Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng quản lý Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Thứ tự (1) LOẠI ĐẤT Mã Tổng diện tích loại đất đơn vị hành (3) (4)=(5)+(15) Tổ chức nước (TCC) Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) (5)=(6)+(7)+…+(14) (6) Tổ chức kinh tế (TKT) Cơ quan, đơn vị Nhà nước (TCN) Tổ chức nghiệp công lập (TSN) Tổ chức khác (TKH) (7) (8) (9) (10) 31.42 71.75 (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành (1+2+3) Đất nơng nghiệp NNP 38.59 38.59 5.03 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5.03 5.03 5.03 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 5.03 5.03 5.03 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 33.55 33.55 33.55 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 33.55 33.55 33.55 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 138.48 105.36 32.75 2.1 Đất OCT 32.61 32.61 32.61 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 32.61 32.61 32.61 2.2 Đất chuyên dùng CDG 101.85 68.73 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 5.54 5.54 5.54 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 5.53 5.53 5.53 2.2.3 Đất an ninh CAN 2.67 2.67 2.67 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 11.51 11.51 11.51 2.2.4.1 Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp DTS 2.2.4.2 Đất xây dựng sở văn hóa DVH 3.32 3.32 3.32 2.2.4.3 Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội DXH I 177.99 143.95 37.79 Tổ chức nước (NNG) Doanh nghiệp Tổ chức có vốn ngoại đầu tư giao nước (TNG) (TVN) (11) (12) Người Việt Nam định cư nước (CNN) Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo (CDS) Tổng số (13) (14) (15)=(16)+ +(18) UBND cấp xã (UBQ) Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) Cộng đồng dân cư Tổ chức khác (TKQ) (16) (17) (18) 2.99 34.04 34.04 2.99 33.12 33.12 33.12 33.12 33.55 31.42 38.20 30.53 38.20 2.2.4.4 Đất xây dựng sở y tế DYT 1.97 1.97 1.97 2.2.4.5 Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo DGD 3.92 3.92 3.92 2.2.4.6 Đất xây dựng sở thể dục thể thao DTT 2.30 2.30 2.30 2.2.4.7 Đất xây dựng sở khoa học công nghệ DKH 2.2.4.8 Đất xây dựng sở ngoại giao DNG 2.2.4.9 Đất xây sựng cơng trình nghiệp khác DKS 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 30.53 30.53 30.53 2.2.5.1 Đất khu công nghiệp SKK 2.2.5.2 Đất cụm công nghiệp SKN 2.2.5.3 Đất khu chế xuất SKT 2.2.5.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 30.32 30.32 30.32 2.2.5.5 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.21 0.21 0.21 2.2.5.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2.2.5.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 46.07 12.95 2.2.6.1 Đất giao thông DGT 32.64 2.2.6.2 Đất thủy lợi DTL 2.2.6.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2.2.6.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2.2.6.5 Đất sinh hoạt cộng đồng 2.2.6.6 2.2.6.7 12.95 33.12 33.12 32.64 32.64 0.48 0.48 7.57 7.57 7.57 DSH 0.03 0.03 0.03 Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng DKV 5.15 5.15 5.15 Đất cơng trình lượng DNL 2.2.6.8 Đất cơng trình bưu chính, viễn thông DBV 0.20 0.20 0.20 2.2.6.9 Đất chợ DCH 0.48 2.2.6.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2.2.6.11 Đất cơng trình cơng cộng khác DCK 2.3 Đất sở tơn giáo TON 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng CSD 0.92 0.92 0.92 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 0.92 0.92 0.92 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 3.3 Núi đá khơng có rừng NCS II Đất có mặt nước ven biển (quan sát) MVB Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT Đất mặt nước ven biển có rừng MVR Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK Ngày 15 tháng 06 năm 2015 Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) 2.99 2.99 1.03 1.03 2.99 0.14 0.89 0.00 Ngày 10 tháng 07 năm 2015 Cơ quan tài ngun mơi trường (Ký tên, đóng dấu) Ngày 30 tháng 06 năm 2015 TM Ủy Ban Nhân Dân (Chủ tịch kí tên, đóng dấu) Biểu 02/TKĐĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vi báo cáo: Phường: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP Thành Phố: Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng quản lý Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã Tổng diện tích đất nơng nghiệp đơn vị hành (1) (2) (3) Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) (4)=(5)+(14) (5)=(6)+…+(13) (6) Tổ chức nước (TCC) Cơ Tổ chức quan, Tổ Tổ chức đơn vị chức kinh tế nghiệp Nhà khác công (TKT) nước (TKH) lập (TCN) (TSN) (7) (8) (9) (10) Đất nông nghiệp NNP 38.59 38.59 5.03 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5.03 5.03 5.03 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước lại LUK 1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 1.1.1.2.1 Đất trồng hàng năm khác BHK 1.1.1.2.2 Đất nương rẫy trồng hàng năm khác NHK 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 5.03 5.03 5.03 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 33.55 33.55 33.55 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 33.55 33.55 33.55 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nơng nghiệp khác NKH Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (TVN) Người Việt Nam định cư nước (CNN) Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo (CDS) (11) (12) (13) Tổng số UBND cấp xã (UBQ) Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) Cộng đồng dân cư Tổ chức khác (TKQ) (14)=(15)+ +(17) (15) (16) (17) 33.55 Ngày 15 tháng 06 năm 2015 Người lập biểu Ngày 30 tháng 06 năm 2015 TM Ủy Ban Nhân Dân (Ký tên, đóng dấu) (Chủ tịch kí tên, đóng dấu) Biểu 03/TKĐĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vi báo cáo: Phường: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP Thành Phố: Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã (1) (2) Đất phi nông nghiệp (3) PNN 2.1 Đất OCT 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị 2.2 Tổng diện tích đất phi nơng nghiệp đơn vị hành Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) Tổng số (4)=(5)+(15) (5)=(8)+…+(14) 138.48 105.36 (6) 32.75 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Tổ chức nước Tổ chức nước (TCC) (NNG) Cơ Tổ Doanh quan, chức nghiệp Tổ Tổ Tổ đơn vị có vốn chức chức chức nghiệp đầu tư ngoại kinh tế khác Nhà cơng nước giao (TKT) (TKH) nước lập ngồi (TNG) (TCN) (TSN) (TVN) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 31.42 38.20 Diện tích đất theo đối tượng quản lý Người Việt Nam định cư nước (CNN) (13) Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo (CDS) (14) 2.99 Tổng số UBND cấp xã (UBQ) (15)=(16)+ +(18) 33.12 (16) 33.12 33.12 33.12 32.61 32.61 32.61 ODT 32.61 32.61 32.61 Đất chuyên dùng CDG 101.85 68.73 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 5.54 5.54 5.54 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 5.53 5.53 5.53 2.2.3 Đất an ninh CAN 2.67 2.67 2.67 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 11.51 11.51 11.51 2.2.4.1 Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp DTS 2.2.4.2 Đất xây dựng sở văn hóa DVH 3.32 3.32 3.32 2.2.4.3 Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội DXH 0.00 0.00 0.00 2.2.4.4 Đất xây dựng sở y tế DYT 1.97 1.97 1.97 2.2.4.5 Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo DGD 3.92 3.92 3.92 2.2.4.6 Đất xây dựng sở thể dục thể thao DTT 2.30 2.30 2.30 2.2.4.7 Đất xây dựng sở khoa học công nghệ DKH 2.2.4.8 Đất xây dựng sở ngoại giao DNG 2.2.4.9 Đất xây dựng cơng trình nghiệp khác DSK 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 30.53 30.53 30.53 2.2.5.1 Đất khu công nghiệp SKK 2.2.5.2 Đất cụm công nghiệp SKN 2.2.5.3 Đất khu chế xuất SKT 2.2.5.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 30.32 30.32 30.32 2.2.5.5 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.21 0.21 0.21 2.2.5.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2.2.5.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 2.2.6 Đất có mục đích cơng cộng CCC 46.07 12.95 12.95 33.12 33.12 2.2.6.1 Đất giao thông DGT 32.64 0.00 0.00 32.64 32.64 30.53 38.20 Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) Cộng đồng dân cư Tổ chức khác (TKQ) (17) (18) 2.2.6.2 Đất thủy lợi DTL 2.2.6.3 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2.2.6.4 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2.2.6.5 Đất sinh hoạt cộng đồng 2.2.6.6 2.2.6.7 7.57 7.57 7.57 DSH 0.03 0.03 0.03 Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng DKV 5.15 5.15 5.15 Đất cơng trình lượng DNL 2.2.6.8 Đất cơng trình bưu chính, viễn thông DBV 0.20 0.20 0.20 2.2.6.9 Đất chợ DCH 0.48 2.2.6.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2.2.6.11 Đất cơng trình cơng cộng khác DCK 2.3 Đất sở tơn giáo TON 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.48 2.99 2.99 1.03 1.03 0.48 2.99 0.14 0.89 Ngày 15 tháng 06 năm 2015 Người lập biểu Ngày 30 tháng 06 năm 2015 TM Ủy Ban Nhân Dân (Ký tên, đóng dấu) (Chủ tịch kí tên, đóng dấu) Phụ lục II: Các biểu kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Biểu 01/TKĐĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vi báo cáo: Phường: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI Thành Phố: Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng quản lý Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Thứ tự (1) LOẠI ĐẤT Mã I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành (1+2+3) Đất nơng nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm (3) NNP SXN CHN LUA HNK CLN 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng LNP RSX RPH RDD 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở văn hóa Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội Đất xây dựng sở y tế Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo Đất xây dựng sở thể dục thể thao CDG TSC CQP CAN DSN DTS DVH DXH DYT DGD DTT Tổng diện tích loại đất đơn vị hành Tổ chức nước ngồi (NNG) Tổ chức nước (TCC) Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) Tổ chức kinh tế (TKT) Cơ quan, đơn vị Nhà nước (TCN) Tổ chức nghiệp công lập (TSN) Tổ chức khác (TKH) (4)=(5)+(15) (5)=(6)+(7)+…+(14) (6) (7) (8) (9) (10) 177.99 44.50 11.18 3.50 144.38 44.50 11.18 3.50 42.61 11.18 11.18 3.50 3.50 7.68 3.50 7.68 3.50 7.68 33.31 33.31 33.31 33.31 33.31 33.31 132.57 31.28 99.88 31.28 31.42 31.28 31.28 31.28 31.28 99.18 5.32 5.53 2.67 11.29 66.49 5.32 5.53 2.67 11.29 3.21 3.21 3.21 1.86 3.92 2.30 1.86 3.92 2.30 1.86 3.92 2.30 29.70 70.99 33.31 29.70 37.68 28.81 37.68 5.32 5.53 2.67 11.29 Cộng Người đồng dân Việt Nam cư Cơ Doanh nghiệp Tổ chức định cư sở tơn có vốn đầu tư ngoại giao nước giáo nước (CNN) (TNG) (CDS) (TVN) (11) (12) (13) (14) Cộng Tổ chức đồng dân UBND phát triển cư Tổ cấp xã quỹ đất chức (UBQ) (TPQ) khác (TKQ) Tổng số (15)=(16)+ +(18) (16) 1.08 33.61 33.61 1.08 32.69 32.69 32.69 32.69 (17) (18) 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 2.2.6.8 2.2.6.9 2.2.6.10 2.2.6.11 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 II Đất xây dựng sở khoa học công nghệ Đất xây dựng sở ngoại giao Đất xây sựng công trình nghiệp khác Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất cụm công nghiệp Đất khu chế xuất Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng Đất thủy lợi Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất cơng trình lượng Đất cơng trình bưu chính, viễn thơng Đất chợ Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất cơng trình cơng cộng khác DKH DNG DKS CSK SKK SKN SKT TMD SKC SKS SKX CCC DGT DTL DDT DDL DSH DKV DNL DBV DCH DRA DCK TON Đất sở tôn giáo TIN Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối MNC Đất có mặt nước chun dùng PNK Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng Đất có mặt nước ven biển (quan sát) Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản Đất mặt nước ven biển có rừng Đất mặt nước ven biển có mục đích khác Ngày 15 tháng năm 2017 Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) Văn Nguyễn Thủy Triều CSD BCS DCS NCS 28.81 28.81 28.81 28.60 0.21 28.60 0.21 28.60 0.21 45.56 32.21 12.87 12.87 7.57 7.57 7.57 0.03 5.15 0.03 5.15 0.03 5.15 0.12 0.48 0.12 0.12 1.08 0.00 1.08 0.00 1.03 1.03 32.69 32.21 32.69 32.21 0.48 0.48 0.92 0.92 0.92 0.92 1.08 0.00 0.14 0.89 0.92 0.92 MVB MVT MVR MVK Ngày 10 tháng năm 2017 Cơ quan tài ngun mơi trường (Ký tên, đóng dấu) Ngày 30 tháng năm 2017 TM Ủy ban nhân dân (Chủ tịch ký tên, đóng dấu) Biểu 02/TKĐĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vi báo cáo: Phường: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP Thành Phố: Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Diện tích đất theo đối tượng quản lý Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã (1) (2) (3) 1.1 1.1.1 Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm NNP SXN CHN Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước lại Đất trồng lúa nương Đất trồng hàng năm khác 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác 1.1.1.2 Đất nương rẫy trồng hàng năm khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.2.2 Đất rừng phòng hộ 1.2.3 Đất rừng đặc dụng 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.4 Đất làm muối 1.5 Đất nông nghiệp khác 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 Ngày 15 tháng năm 2017 Người lập biểu Văn Nguyễn Thủy Triều LUA LUC LUK LUN HNK BHK NHK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH Tổ chức nước (TCC) Tổng diện tích đất nơng nghiệp đơn vị hành Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) (4)=(5)+(14) (5)=(6)+…+(13) (6) 44.50 11.18 3.50 44.50 11.18 3.50 11.18 11.18 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 7.68 33.31 7.68 33.31 7.68 33.31 33.31 Cơ quan, Tổ chức đơn vị kinh tế Nhà (TKT) nước (TCN) Tổ chức nghiệp công lập (TSN) Tổ chức khác (TKH) (7) (9) (10) (8) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (TVN) Người Việt Nam định cư nước (CNN) Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo (CDS) (11) (12) (13) Tổng số UBND cấp xã (UBQ) Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) Cộng đồng dân cư Tổ chức khác (TKQ) (14)=(15)+ +(17) (15) (16) (17) 33.31 33.31 33.31 Ngày 30 tháng năm 2017 TM Ủy ban nhân dân (Chủ tịch ký tên, đóng dấu) Biểu 03/TKĐĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Đơn vi báo cáo: Phường: THỐNG KÊ, KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Thành Phố: Vũng Tàu (Đến ngày 31/12/2014) Tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu Đơn vị tính diện tích: Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã Tổng diện tích đất phi nơng nghiệp đơn vị hành (1) (2) (3) (4)=(5)+(15) (5)=(8)+…+(14) 132.57 31.28 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở văn hóa Đất xây dựng sở dịch vụ xã hội Đất xây dựng sở y tế Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo Đất xây dựng sở thể dục thể thao Đất xây dựng sở khoa học công nghệ Đất xây dựng sở ngoại giao Đất xây dựng cơng trình nghiệp khác Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất cụm công nghiệp Đất khu chế xuất Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nơng nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khống sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng Đất thủy lợi PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN DTS DVH DXH DYT DGD DTT DKH DNG DSK CSK SKK SKN SKT TMD SKC SKS SKX CCC DGT DTL Diện tích đất theo đối tượng quản lý Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Tổ chức nước Tổ chức nước (TCC) (NNG) Tổng số Hộ gia đình, cá nhân nước (GDC) Tổ chức kinh tế (TKT) Cơ quan, đơn vị Nhà nước (TCN) Tổ chức nghiệp công lập (TSN) Tổ chức khác (TKH) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (TVN) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 99.88 31.28 31.42 31.28 29.70 37.68 31.28 99.18 5.32 5.53 2.67 11.29 31.28 66.49 5.32 5.53 2.67 11.29 31.28 28.81 37.68 5.32 5.53 2.67 11.29 3.21 3.21 3.21 1.86 3.92 2.30 1.86 3.92 2.30 1.86 3.92 2.30 28.81 28.81 28.81 28.60 0.21 28.60 0.21 28.60 0.21 45.56 32.21 12.87 12.87 Tổ chức ngoại giao (TNG) Người Việt Nam định cư nước (CNN) Cộng đồng dân cư Cơ sở tôn giáo (CDS) (12) (13) (14) 1.08 Tổng số UBND cấp xã (UBQ) Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) Cộng đồng dân cư Tổ chức khác (TKQ) (15)=(16)+ +(18) (16) (17) (18) 32.69 32.69 32.69 32.69 32.69 32.21 32.69 32.21 2.2.6.3 2.2.6.4 2.2.6.5 2.2.6.6 2.2.6.7 2.2.6.8 2.2.6.9 2.2.6.10 2.2.6.11 Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất cơng trình lượng Đất cơng trình bưu chính, viễn thơng Đất chợ Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất cơng trình công cộng khác DDT DDL DSH DKV DNL DBV DCH DRA DCK 7.57 7.57 7.57 0.03 5.15 0.03 5.15 0.03 5.15 0.12 0.48 0.12 0.12 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Đất sở tơn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác TON TIN NTD SON MNC PNK 1.08 0.00 1.08 0.00 1.03 1.03 Ngày 15 tháng 06 năm 2017 Người lập biểu Văn Nguyễn Thủy Triều 0.48 0.48 1.08 0.00 0.14 0.89 Ngày 30 tháng 06 năm 2017 TM Ủy ban nhân dân (Chủ tịch kí tên, đóng dấu) Phụ lục III: Ảnh viễn thám khu vực phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phụ lục IV: Bản đồ trạng sử dụng đất phường 1, thành phố Vũng Tàu Phụ lục V: Bản đồ khoanh vẽ diện tích sai khác ... tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Công tác KKĐĐ yêu cầu đặc biệt quan trọng thiếu công. .. kiểm kê đất đai địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 16 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm. .. cơng tác KKĐĐ tình hình biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Giải pháp hoàn thiện công tác KKĐĐ địa bàn phường 1, thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 1, thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa vũng tàu , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 1, thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn