công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 8 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu

61 45 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 16:33

Chữ viết tắt BĐHTSDĐ BĐHT TNMT TP.HCM UBND VPĐK A DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa chữ viết tắt Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ trạng Tài ngun Mơi trường Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân Văn phòng đăng kí B DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Quy trình chung thực ứng dụng ảnh viễn thám ii Trang 36 C DANH MỤC HÌNH ẢNH Tên hình ảnh Bản đồ hành phường thành phố Vũng Tàu Bản đồ kết kiểm kê đất đai phường năm 2014 Bản đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 Cở sở toán học đồ Chuyển đồ sang hệ quy chiếu WGS84 Xuất đồ thành file KML/KMZ Hiển thị BĐHTSDĐ phường Google Earth Xác định tọa độ góc trái góc phải khu vực Điền tọa độ góc trái góc phải khu vực cần lấy ảnh Hình 3.6 vào UMD Hình 3.7 Ghép mảnh ảnh viễn thám thành ảnh hồn chỉnh Hình 3.8 Tọa độ ảnh viễn thám Hình 3.9 Xuất file ảnh định dạng GeoTiff Hình 3.10 Cơng cụ Clip cắt ảnh viễn thám Hình 3.11 Kết cắt ảnh viễn thám theo BĐHTSDD STT Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Trang 16 24 31 37 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 Hình 3.12 Kết chồng xếp BĐHTSDĐ 2014 ảnh viễn thám phường 41 Hình 3.13 Khoanh vẽ phần đất sai lệch Hình 3.14 Các phần đất khác biệt tạo vùng, tính diện tích famis D DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Nội dung bảng Bảng 2.1 Tiêu chí phân loại đất theo mục đích sử dụng năm 2014 Bảng 2.2 Kết kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng đất năm 2014 Bảng 2.3 Kết kiểm kê nhóm đất nông nghiệp phường năm 2014 Bảng 2.4 Kết kiểm kê nhóm đất phi nơng nghiệp phường năm 2014 Kết kiểm kê đất đai theo đối tượng người sử dụng, quản lý đất Bảng 2.5 phường năm 2014 Bảng 2.6 Biến động diện tích đất đai phường giai đoạn 2010 – 2014 (ha) Kết điều tra khoanh đất có khác loại đất ảnh Bảng 3.1 viễn thám đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám Bảng 3.2 đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 Bảng 3.3 Kết kiểm kê đất đai phường có sử dụng ảnh viễn thám So sánh kết kiểm kê đất đai phường năm 2014 với kết Bảng 3.4 kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám 42 42 iii Trang 21 24 25 26 28 29 43 47 47 48 MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến cơng tác kiểm kê đất đai Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý UẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai 1.1.3 Hệ thống phân loại đất đai 1.1.4 Hình thức thực kiểm kê đất đai 1.1.5 Phương pháp kiểm kê đất đai 1.1.6 Khái quát công tác kiểm kê đất đai từ Luật Đất đai 2003 đến 1.2 Cơ sở pháp lý kiểm kê đất đai 10 1.2.1 Nguyên tắc kiểm kê đất đai 10 1.2.2 Trách nhiệm thực kiểm kê đất đai 11 1.2.3 Nội dung thực kiểm kê đất đai 12 1.2.4 Kết kiểm kê đất đai 12 1.2.5 Thẩm quyền phê duyệt công bố kết kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất 14 Tiểu kết chương 1: 15 iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG 8, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 16 2.1 Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 16 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 16 2.1.2 Các nguồn tài nguyên 17 2.1.3 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 18 2.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 19 2.2 Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 20 2.2.1 Hệ thống hồ sơ, tài liệu sử dụng kiểm kê đất đai 20 2.2.2 Tiêu chí phân loại đất đai kiểm kê đất đai 21 2.2.3 Quy trình thực kiểm kê đất đai (cấp xã) 22 2.2.4 Tổ chức thực kiểm kê đất đai (cấp xã) 23 2.2.5 Kết thực kiểm kê đất đai 23 2.2.6 Các vấn đề tồn công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 32 Tiểu kết chương 2: 33 CHƢƠNG 3: GIẢI PH P HOÀN THIỆN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 34 3.1 Giải pháp pháp lý 34 3.2 Giải pháp ứng dụng ảnh viễn thám kiểm kê đất đai 34 3.2.1 Ảnh viễn thám phần mềm sử dụng đề tài 34 3.2.2 Quá trình thực 35 3.3 Các giải pháp khác 50 Tiểu kết chương 3: 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 54 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai q vơ giá thiên nhiên ban tặng cho người Đây không tư liệu sản xuất đặc biệt, sở khơng gian bố trí lực lượng sản xuất mà nơi diễn hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội người Nó loại hàng hóa đặc biệt, mang giá trị lớn có sức ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác xã hội Vì vậy, đất đai nhân tố thiếu phục vụ cho tồn dân tộc phát triển quốc gia Đất đai nguồn gốc để người tạo vật chất phục vụ cho cộng đồng, đất đai giới hạn diện tích, khơng thể tự sản sinh thêm cần sử dụng cách hợp lý, hiệu tiết kiệm Để đảm bảo đất đai sử dụng hợp lý đòi hỏi quản lý chặt chẽ từ phía Nhà nước Từ nhu cầu cấp thiết đó, Nhà nước ta ban hành Hiến pháp, Luật đất đai văn luật hướng dẫn thi hành luật kèm theo nhằm bước hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai Theo khoản điều 22 Luật đất đai 2013 cơng tác thống kê, kiểm kê 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai Dựa tảng đó, cơng tác kiểm kê đất đai đảm bảo thực năm năm lần từ địa phương đến trung ương để xác định xác tình hình sử dụng, quản lý quỹ đất, tình hình biến động đất đai nhằm làm xây dựng kế hoạch sử dụng đất, phục vụ quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương, ngành hoạch định sách pháp luật đất đai phù hợp, hiệu Từ cho thấy, cơng tác quản lý Nhà nước đất đai, đặc biệt công tác kiểm kê đất đai, góp phần khơng nhỏ vào việc quản lý quỹ đất cách thống nhất, sử dụng hợp lý tiết kiệm từ cấp sở trung ương Từ đồ kết điều tra kiểm kê đất đai, tiến hành biên tập để thành lập đồ trạng sử dụng đất cho cấp Đồng thời, công tác trọng tâm việc đánh giá tình hình biến động đất đai qua kỳ, hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai để từ có điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp với thực tế Thế nhưng, tiêu loại đất kiểm kê kỳ có nhiều biến động, chưa bám sát với trạng thực tế làm cho số liệu, kết kiểm kê đồ trạng sử dụng đất khơng phản ánh trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai ảnh hưởng đến cơng tác quản lý sử dụng đất địa phương Xuất phát từ nhu cầu thực tế địa bàn Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để hồn thành chương trình đào tạo niên khóa 2013-2017 Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM, đồng ý UBND Phường Khoa Quản lý đất đai, hướng dẫn thầy TS Trần Thanh Hùng thầy KS Nguyễn Đức Anh em xin thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Công tác kiểm kê đất đai địa bàn Phƣờng 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” để thấy tầm quan trọng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường, nhằm rà soát loại đất đối tượng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất… nắm tình hình tăng giảm diện tích đất nhằm phục vụ tốt hoạt động Phường Tình hình nghiên cứu liên quan đến công tác kiểm kê đất đai Kiểm kê đất đai năm gần đề tài nghiên cứu Nhà nước quan tâm, kiểm kê đất đai có xác công tác quản lý Nhà nước đất đai đạt hiệu cao, tiết kiệm quỹ đất đai có Nước ta nước phát triển nhu cầu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào đời sống ngày cao kiểm kê đất đai khơng ngoại lệ Nhu cầu có nguồn tài liệu đầu vào (bản đồ địa chính, ảnh viễn thám…) có độ xác cao, số liệu xử lý, tính tốn tự động hóa, tiết kiệm nguồn nhân lực, ngân sách Nhà nước Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, cơng trình nghiên cứu liên quan đến công tác kiểm kê đời, đem lại hiệu thiết thực trình thực thực tế Tiêu biểu có cơng trình nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác kiểm kê đất đai sau: Luận văn tốt nghiệp đại học Hoàng Thị Nga chuyên ngành Quản lý đất đai trường Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội với đề tài nghiên cứu “Ứng dụng phần mềm MicroStation V8i gCadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa chính, phuc vụ công tác kiểm kê đất đai 2014” Đề tài nêu tổng quan quy định, yêu cầu, mục đích việc thành lập đồ trạng sử dụng đất, tiêu nội dung để thực công tác kiểm kê đất đai, khả ứng dụng phần mềm kỹ thuật chuyên ngành đất đai, công nghệ thông tin Tiếp đến giới thiệu chung phần mềm MicroStation V8i gCadas, nêu phương pháp, quy trình nguyên tắc tiến hành thành lập đồ trạng dạng số Kết nghiên cứu quy trình cụ thể biên tập đồ trạng sử đụng đất dạng số cách áp dụng kết hợp hai phần mềm nêu lợi ích hạn chế, vai trò đồ trạng kiểm kê đất đai Đây đề tài thực tế đồ trạng sử dụng đất xem tài liệu phục vụ cho công tác quản lý đất đai thể kết kiểm kê đất đai Có đồ trạng kèm theo số liệu kiểm kê đất đai phản ánh tình hình loại đất năm sở xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất cho địa phương tương lai Luận văn thạc sỹ khoa học Phạm Trọng Khiêm chuyên ngành Quản lý đất đai trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài nghiên cứu “Phân tích trạng đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2014 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý đất đai huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020’’ Đề tài nêu khái qt cơng trình nghiên cứu trước đó, tình hình quản lý đất đai khu vực, sở lý luận chung công tác kiểm kê đất đai Phân tích cơng tác kiểm kê trạng, biến động sử dụng đất qua giai đoạn bảng biểu, sơ đồ, đồ theo tiêu loại đất kiểm kê Sau đề xuất phương hướng, mục tiêu phát triển, dự báo biến động định hướng sử dụng đất đến năm 2020 khả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đất cho huyện Cẩm Mỹ Đề tài đưa giải pháp nhằm sử dụng hiệu quỹ đất có có khả áp dụng vào thực tiễn Luận văn tốt nghiệp đại học Bế Quang Việt chun ngành Địa mơi trường Khoa Quản lý Tài nguyên trường Đại học Nông Lâm với đề tài nghiên cứu “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” Đề tài nêu cách tổng quan khái niệm, nội dung, phương pháp, sở lý luận pháp lý theo quy định pháp luật đất đai công tác thống kê, kiểm kê đất đai Tiếp đến, đề tài giới thiệu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu Đưa đánh giá thực trạng kiểm kê khu vực nghiên cứu bảng biểu, kết cập nhật biến động xây dựng liệu, thông tin đất đồ địa đồ, khoanh vẽ Đề tài nêu lên thuận lợi khó khăn q trình thực cơng trình nghiên cứu Từ đưa kết luận kiến nghị để ngày hồn thiện cơng tác thống kê, kiểm kê đất đai tương lai Đề tài cho thấy việc phân loại đất theo Luật Đất đai 2003 phần phù hợp với chuyển đổi kinh tế, có ý nghĩa khả thi phù hợp với nhận thức người dân Từ đề tài nghiên cứu nhận thấy cơng trình nghiên cứu đề cập đến phương pháp, quy trình mang tính thủ tục tiêu loại đất kiểm kê đất đai xác định theo loại đất đai pháp lý chưa phản ánh trạng bề mặt sử dụng đất Có cơng trình nghiên cứu vấn đề nên chưa đề cập giải pháp cụ thể để xử lý kết kiểm kê đất đai không phù hợp, không với trạng sử dụng đất Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.1.1 Mục tiêu chung Thực công tác kiểm kê đất đai năm 2014 phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Thông qua luận văn tốt nghiệp này, nắm xác thực trạng sử dụng đất đai phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đồng thời, làm sở để đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai 05 năm qua thể qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng, diện tích quản lý sử dụng đất tăng giảm theo mục đích…để từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai giúp nâng cao hiệu quản lý Nhà nước đất đai 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận pháp lý công tác kiểm kê đất đai - Phân tích thực trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quỹ đất đai công tác kiểm kê đất đai bao gồm quy trình thực kết loại đất phân theo mục đích sử dụng, đối tượng quản lý xác định theo tiêu chí phân loại quy định văn pháp luật ứng với kỳ kiểm kê đất đai phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phạm vi thời gian: Kỳ kiểm kê đất đai 2014 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kiểm kê đất đai cấp xã, phường Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra thu thập thông tin điều kiện kinh tế xã hội, số liệu kiểm kê từ trạng sử dụng đất, văn định hướng dẫn thi hành Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, UBND Thành Phố Vũng Tàu UBND Phường cung cấp kiểm kê đất đai Từ đó, tạo lập hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai Phương pháp thống kê: số liệu thu thập tiến hành xử lý, tính tốn thể thành bảng biểu qua phần mềm Microsoft Excel Phương pháp so sánh: So sánh kết bảng biểu Excel, ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất từ phân tích, đưa nhận xét sai khác, biến động qua kỳ kiểm kê Phương pháp phân tích: phân tích để đánh giá tình hình biến động đất đai, hiệu sử dụng đất thực tế nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm kê đất đai địa phương Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp, hệ thống hóa số liệu thu thập được, với ý kiến tham khảo cán địa phường…kết hợp với kiến thức chuyên ngành thân phương pháp phân tích, đánh giá công tác kiểm kê đất đai để nhận thấy ưu, khuyết điểm trình thưc để từ đưa đề xuất phù hợp trình thực thực tế Phương pháp đồ: Là phương pháp vận dụng xuyên suốt trình kiểm kê đất đai, chồng xếp so sánh thay đổi khoanh đất kỳ kiểm kê Sử dụng phần mềm như: MicroStation V8i, Google Earth Pro, Global Mapper 16, Universal Maps Downloader Bên cạnh đó, soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo phần mềm Microsoft Word, Microsoft Power Point Ý nghĩa nghiên cứu Thông qua công tác kiểm kê đất đai năm 2014 phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giúp quan quản lý quỹ đất địa phương để đưa vào sử dụng khai thác đất quy định pháp luật đất đai 2013 Hoàn thiện tiêu chí, xác định loại đất đai kiểm kê đất đai, quy trình bước thực công tác kiểm kê đất đai Kiểm kê đầy đủ số lượng (diện tích) đến loại đất, theo nhóm đối tượng sử dụng (người sử dụng), theo nhóm đối tượng quản lý phản ánh trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai làm sở phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành lập đồ trạng sử dụng đất Thiết lập sở liệu đất đai theo đơn vị hành cấp xã, phường làm tài liệu phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đất đai, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tài liệu tham khảo có giá trị để ngành, lĩnh vực khác nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển Áp dụng phần mềm chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin để công tác kiểm kê đất đai thực cách nhanh chóng hiệu Kết cấu luận văn Nội dung luận văn trình bày với kết cấu sau: - Mở đầu - Chương Cơ sở lý luận pháp lý kiểm kê đất đai - Chương Thực trạng kiểm kê đất đai địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai - Kết luận kiến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục CHƢƠNG CƠ SỞ Ý UẬN VÀ PH P Ý CỦA KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận kiểm kê đất đai 1.1.1 Các khái niệm chung Theo khoản 18 điều Luật đất đai 2013 quy định: “Kiểm kê đất đai việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa thực địa trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê tình hình biến động đất đai hai lần kiểm kê” Có thể hiểu kiểm kê đất đai hoạt động chủ thể sở hữu đất đai, mà “đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật này” (trích điều Luật đất đai 2013 sở hữu đất đai), qua cho thấy kiểm kê hoạt động Nhà nước, dùng làm cơng cụ để quản lý hành giúp Nhà nước quản lý sử dụng quỹ đất cách có hiệu quả, làm sở cho việc lập, điều chỉnh đưa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với hoàn cảnh thực tế Ngoài ra, kiểm kê đất đai hoạt động mang tính kỹ thuật tính pháp lý Tính kỹ thuật thể công tác kiểm kê đất đai thơng qua việc thu thập số liệu, phân tích, so sánh, đối chiếu đánh giá số liệu, tài liệu bảng biểu bao gồm tiêu kiểm kê đất đai để thấy thay đổi hai lần kiểm kê Từ việc thể số liệu bảng biểu quy định Thông tư 28/2014/TT - BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất thấy tính pháp lý kiểm kê đất đai Thời điểm thực kiểm kê đất đai mốc thời gian quy định cụ thể thống tất đơn vị hành cấp xã phạm vi nước để tiến hành điều tra kiểm kê đất đai Theo điều khoản Thông tư 28/2014/TT BTNMT quy định “Thời điểm kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm có chữ số tận 9” Bản đồ trạng sử dụng đất đồ chuyên đề thành lập theo đơn vị hành cấp thể thực tế khách quan phân bố, trạng sử dụng loại đất với đầy đủ thông tin trạng ranh giới, vị trí, số lượng, diện tích loại đất… theo quy định tiêu kiểm kê theo mục đích sử dụng đất thời điểm định Bản đồ trạng sử dụng đất cấp thành lập mặt phẳng chiếu hình, múi chiếu 30 có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài k = 0.9999, kinh tuyến trục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư 28 1.1.2 Vị trí vai trò kiểm kê đất đai Đối với công tác quản lý Nhà nước đất đai có vị trí, vai trò định Cơng tác kiểm kê đất đai đời đóng vai trò quan trọng phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước đất đai, giúp Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa với thực địa trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê Bước 4: Tính tổng diện tích xác định loại đất giống khác cho khoanh đất Bước 5: Tổng hợp, tính tốn đưa vào bảng biểu Kết thực Bảng 3.1: Kết điều tra số khoanh đất có khác loại đất ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 STT Số Thứ tự khoanh đất Trên đồ trạng sử dụng đất Hình ảnh khoanh vẽ Loại đất Trên ảnh viễn thám Diện Loại đất tích (m2) khác Diện tích khác (m2) 85 CLN 116.9 ODT 116.9 202 CLN 2242.6 ODT 771.05 110 BHK 1383.9 ODT 1383.9 123 BHK 5898.7 ODT 1923.5 128 BHK 127.3 ODT 127.3 156 BHK 3621 ODT 3621.1 43 Loại đất giống Diện tích giống (m2) CLN 1471.5 BHK 3975.2 193 BHK 29719.3 ODT 2814.1 BHK 26905.2 233 BHK 3616.6 ODT 699.0 BHK 2917.6 163 BHK 446.6 ODT 446.6 10 167 BHK 841.2 ODT 841.2 11 224 BHK 2113.8 ODT 827.8 BHK 1286.0 12 227 BHK 759.5 ODT 68.2 BHK 691.3 13 228 BHK 5103.0 ODT 525.5 BHK 4577.5 14 181 BHK 5109.5 ODT 1452.1 BHK 3657.4 15 199 BHK 510.6 ODT 256.2 BHK 254.4 44 16 186 BHK 36771.5 ODT 3358.7 BHK 33412.8 17 73 ODT 139.9 BHK 139.9 18 74 ODT 150.7 BHK 150.7 19 75 ODT 545.1 BHK 545.1 20 98 ODT 202.2 BHK 202.2 21 109 ODT 5993.5 BHK 3899.0 ODT 2094.5 22 197 ODT 617.5 BHK 198.5 ODT 419.0 23 115 ODT 3684.6 BHK 2737.,6 ODT 947.0 24 173 ODT 616.4 BHK 616.4 25 177 ODT 1464.6 BHK 993.9 ODT 470.7 45 26 183 ODT 3363.6 BHK 3363.6 27 187 ODT 784.6 BHK 784.6 28 188 ODT 119.1 BHK 119.1 29 124 BHK 806.2 ODT 806.2 30 168 RPH 98967.3 ODT 1495.1 31 120 ODT 164.7 RPH 164.7 32 169 ODT 159.8 RPH 159.8 33 108 SKC 4636.4 BHK 34 20 SKC 9950.9 35 231 ODT 3809.9 46 RPH 97472.2 4489.1 SKC 147.3 ODT 224.7 SKC 9726.2 BHK 2336.3 ODT 1473.6 Từ kết khoanh đất giải đoán từ ảnh viễn thám tiến hành tổng hợp khoanh đất sai khác có mục đích sử dụng Bảng 3.2: Tổng hợp diện tích loại đất có khác biệt ảnh viễn thám đồ trạng sử dụng đất phường năm 2014 STT STT khoanh đất Loại đất xác định BĐHTSDĐ Loại đất xác định ảnh viễn thám Diện tích (m2) 85; 202 CLN ODT 887,9 20 SKC ODT 224,7 108 SKC BHK 4489,1 110; 123; 128; 156; 163;167; 181; 186; 193; 199; 224; 227;228; 233 BHK ODT 18356,3 168 RPH ODT 1495,1 120; 169 ODT RPH 324,5 73; 74; 75; 98; 109; 115; 173; 177; 183, 187; 188; 197; 231 ODT BHK 16086,9 c So sánh kết kiểm kê đất đai 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Bảng 3.3: Kết kiểm kê đất đai phường có sử dụng ảnh viễn thám Thứ tự (1) I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 oại đất Mã (2) Tổng diện tích đất đơn vị hành Đất nơng nghiệp Đất sản xuất nơng nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp 47 (3) NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN Diện tích (ha) (4) 197.70 22.82 12.72 11.49 Cơ cấu (%) (5) 100.00 11.54 6.44 5.81 11.49 1.23 9.78 5.81 0.62 4.95 9.78 4.95 0.32 0.16 168.51 91.63 85.24 46.35 91.63 75.09 0.71 0.01 0.27 8.63 46.35 37.98 0.36 0.00 0.14 4.36 Thứ tự 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 oại đất Mã Đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất sở tôn giáo Đất sở tín ngƣỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nƣớc chuyên dung Đất phi nông nghiệp khác Đất chƣa sử dụng Đất chƣa sử dụng Đất đồi núi chƣa sử dụng Núi đá khơng có rừng CSK CCC TON TIN NTD SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS Diện tích (ha) 19.68 45.80 0.66 1.13 Cơ cấu (%) 9.95 23.17 0.33 0.57 6.37 6.37 3.22 3.22 Bảng 3.4: So sánh kết kiểm kê đất đai phường năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám Diện tích (ha) STT (1) 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 Mã loại đất oại đất (2) Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm (3) NNP SXN CHN LUA HNK CLN Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình nghiệp Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích cơng cộng LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OCT ONT ODT CDG TSC CQP CAN DSN CSK CCC 48 Theo kết KKĐĐ 2014 (4) 22.89 12.67 11.35 Theo kết sử dụng ảnh viễn thám (5) 22.82 12.72 11.49 Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) 11.35 1.32 11.49 1.23 9.90 9.78 -0.09 -0.12 9.90 9.78 -0.12 0.32 0.32 168.44 91.09 168.51 91.63 0.07 0.54 91.09 75.57 0.71 0.01 0.27 8.63 20.15 45.80 91.63 75.09 0.71 0.01 0.27 8.63 19.68 45.80 0.54 -0.47 (6) = (5) - (4) -0.07 0.05 0.14 0.14 -0.47 2.3 Đất sở tơn giáo 2.4 Đất sở tín ngƣỡng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 2.5 NHT 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối 2.7 Đất có mặt nƣớc chun dùng 2.8 Đất phi nơng nghiệp khác Đất chƣa sử dụng 3.1 Đất chƣa sử dụng 3.2 Đất đồi núi chƣa sử dụng 3.3 Núi đá khơng có rừng TON TIN 0.66 1.13 0.66 1.13 6.37 6.37 6.37 6.37 NTD SON MNC PNK CSD BCS DCS NCS 0.00 0.00 Tổng hợp từ bảng so sánh kết kiểm kê đất đai năm 2014 với kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám để điền vào biểu: Biểu 01/TKĐĐ, Biểu 02/TKĐĐ, Biểu 03/TKĐĐ thể phụ lục Sau đối chiếu ảnh viễn thám với BĐHTSDĐ cần tiến hành khảo sát, điều tra thực địa với khoanh đất có sai khác Do sinh viên, nguồn kinh phí có hạn nên phạm vi đề tài thân em khảo sát số khu vực nhỏ có sai khác địa bàn phường Kết khảo sát thực địa phường thể phụ lục Theo kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám tổng diện tích đất phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 197.7 Tuy không thay đổi diện tích tự nhiên cấu diện tích loại đất lại có thay đổi Nguyên nhân biến động thay đổi mục đích sử dụng từ nhóm đất nơng nghiệp sang nhóm đất phi nơng nghiệp Người sử dụng đất tự ý chuyển từ nhóm đất nông nghiệp họ sang đất phi nông nghiệp mà chủ yếu tăng diện tích đất cho hộ gia đình cá nhân Bên cạnh việc chuyển đổi nhiều thành đất đất trồng năm tồn khu đất phi nông nghiệp nhiều Người dân chưa có nhu cầu xây thêm nhà nên tận dụng đất để tạo thành mảnh vườn trồng số thời gian sinh trưởng ngắn hạn đất trồng năm tăng 0.14 Đất trồng lâu năm lại giảm 0.09 nên đất sản xuất nông nghiệp tăng 0.05 Ngoài đất lâm nghiệp giảm 0.12 tự ý chuyển đổi phần diện tích thành đất nên nhóm đất nơng nghiệp hồn tồn giảm 0.07 Diện tích đất cho hộ gia đình cá nhân tăng lên với 0.54 đất sở sở sản xuất phi nông nghiệp lại giảm 0.47 sử dụng sai mục đích quy hoạch Đất phi nông nghiệp lại sử dụng cho mục đích nơng nghiệp trồng năm Mặc dù có biến động tổng thể diện tích phi nơng nghiêp tăng 0.07 Nhóm đất chưa sử dụng giữ nguyên diện tích 6.37 tập trung bãi cát dọc theo Bãi Sau Biến động theo chiều hướng tích cực, hồn toàn phù hợp với mục tiêu quản lý sử dụng đất, q trình thị hố, định hướng phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu đất cho dân cư, phường Từ hình ảnh khoanh đất ảnh viễn thám, kết thay đổi cho thấy người sử dụng đất thờ ơ, thiếu quan tâm đến quyền 49 trách nhiệm tới sách pháp luật đất đai; phương án quy hoạch hay thông tin đất đai chưa người dân biết đến nhiều; quản lý quyền địa phương đất đai chưa triệt để Vì dẫn đến thực trạng tự ý chuyển đổi mục đích theo ý muốn; sử dụng đất sai quy hoạch đề ra; khu vực cho đất nơng nghiệp lại dùng cho mục đích phi nông nghiệp ngược lại; đất sử dụng không đưa vào sử dụng sản xuất lại để hoang hóa; khơng thực thủ tục chuyển mục đích khơng đăng kí biến động theo quy định pháp luật 3.3 Các giải pháp khác Tăng cường đầu tư trang bị thiết bị kỹ thuật, sở hạ tầng phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai nâng cấp trang bị máy tính, máy in, bố trí phòng lưu trữ tài liệu, hồ sơ đất đai riêng để tránh tình trạng mát, nhầm lẫn với tài liệu khác trình di chuyển lưu trữ giúp cho địa phường kịp thời xử lý, cập nhật, chỉnh lý thông tin đất đai quy định công tác quản lý đất đai Đầu tư sở hạ tầng giao thông để giúp việc tiếp cận điều tra thống kê kiểm kê thực địa tiến hành nhanh chóng, kịp thời tạo điều kiện lại thuận lợi cho người dân Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ tham gia thực có trình độ lý luận, chun mơn nâng cao khả sử dụng phần mềm để ứng dụng công nghệ giúp kết kiểm kê xác, nhanh chóng Huy động nguồn kinh phí đo đạc thực địa, phục vụ việc mua quyền mua ảnh viễn thám có độ phân giải cao để tăng tăng chất lượng hình ảnh đồ, đầu tư phần mềm có quyền để khai thác tối đa tiềm chúng, hỗ trợ kinh phí xứng đáng cho đội ngũ tham gia thực 50 Tiểu kết chƣơng 3: Để công tác thực kiểm kê đất đai năm ngày hoàn thiện, hiệu xác ngồi giải pháp pháp lý tăng cường tuyên truyền sách, pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng đất, xử lý nghiêm trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng mà khơng đăng kí pháp lý; chuyển giao trách nhiệm kiểm kê diện tích, trạng sử dụng đất thực tế cho người sử dụng đất; bổ sung văn pháp lý đối tượng kiểm kê đất đai, xác định trách nhiệm cụ thể quan ban ngành việc thực hỗ trợ kiểm kê đất đai… giải pháp ứng dụng cơng nghệ ảnh viễn thám kiểm kê đất đai cần thiết khả thi Ảnh viễn thám cho nhìn tổng quan biến động đất đai bề mặt thực địa cách rõ ràng thời điểm kiểm kê đất đai thời điểm cần đối chiếu đồ trạng sử dụng đất với biến động ngồi thực địa cách dễ dàng, nhanh chóng Ngồi việc ứng dụng Google Earth giúp xác định xác vị trí sai lệch đồ trạng thực địa để từ định hướng, xác định vị trí để tiến hành khảo sát thực tế Ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm kê giúp tiết kiệm thời gian thực hiện, tăng độ xác số liệu kiểm kê đất đai, tạo môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp, giúp cơng tác kiểm kê ngày hồn thiện Hiện với phát triển vượt bậc khoa học cơng nghệ việc đưa ứng dụng cơng nghệ cơng tác quản lý đất đai nói chung kiểm kê đất đai nói riêng cần thiết, hữu hiệu 51 KẾT UẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiểm kê đất đai có vai trò quan trọng cơng tác quản lý đất đai nhà nước Thông qua kiểm kê đất đai giúp Nhà nước đánh giá tình hình biến động đất đai từ tiến hành xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hợp lý, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất lĩnh vực, ngành khai thác hiệu nguồn quỹ đất quốc gia Việc thực kiểm kê đất đai thực định kỳ năm năm lần kèm theo văn pháp lý quy định, hướng dẫn rõ ràng thời điểm kiểm kê Trong thời gian Luật đất đai 2003 có hiệu lực nước ta trải qua hai kỳ kiểm kê đất đai kiểm kê đất đai năm 2005 kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 với thay đổi số nội dung tiêu loại đất nhóm người sử dụng, quản lý đất đai Năm 2014, phường thực kiểm kê đất đai định kỳ theo Luật đất đai 2013 xây dựng, lập hồn tất bảng biểu cần có kỳ kiểm kê, đồ trạng sử dụng đất Kết kiểm kê mang tính pháp lý, làm tảng bước nâng cao chất lượng cho công tác quản lý nhà nước đất đai nhiều lĩnh vực khác Công tác kiểm kê tồn số vấn đề hạn chế ngồi giải pháp pháp lý việc áp dụng giải pháp công nghệ mà cụ thể ứng dụng ảnh viễn thám kiểm kê để kiểm tra độ xác nhằm tăng độ xác cho đồ trạng khả thi có tính ứng dụng thực tiễn cao Việc ứng dụng ảnh viễn thám giúp tiết kiệm thời gian để tìm vị trí khoanh đất có biến động đất đai, tăng độ xác kết kiểm kê giúp nhìn tổng quan thay đổi so với đồ trạng sử dụng đất Kiến nghị Hỗ trợ nguồn kinh phí thực phục vụ cơng tác kiểm kê đất đai Sử dụng ảnh viễn thám chụp gần với thời điểm thành lập BĐHTSDĐ Đội ngũ thực nâng cao khả sử dụng phần mềm thành thạo cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm tính cầu thị, tỉ mỉ, cẩn thận trình thực Yếu tố chủ quan người kiểm kê quan trọng Thường xuyên cập nhật biến động đất đai chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo số liệu phản ánh trạng Gắn kết tiêu kiểm kê với tiêu điều chỉnh quy hoạch Tăng cường điều tra thực địa nhiều Tuyên truyền phổ biến thông tin kiểm kê đất đai nói riêng pháp luật đất đai nói chung đến cho người sử dụng biết để hạn chế vi phạm trình quản lý sử dụng đất Phối hợp nhà nước người sử dụng đất trình kiểm kê đất đai nhằm giúp kiểm kê trạng sử dụng đất tình hình xã hội phát triển nhanh chóng cần nhu cầu lớn đất đai 52 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TTBTNMT ngày 02/06/2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/09/2014 việc kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất theo Chỉ thị 21/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị 21/CT-TTg việc kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014, ngày 01/08/2014 Khoa Quản lý đất đai (2015), Th.S Đỗ Thanh Xuân – Bài giảng môn Đăng ký thống kê đất đai Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội (2005), Giáo trình Đăng ký thống kê đất đai, Nhà xuất Hà Nội Ủy ban nhân dân phường (2015), Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Vũng Tàu, Báo cáo thuyết minh số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tổng cục Quản lý đất đai (2014), Công văn số 1592/TCQLĐĐCKSQLSDĐĐ ngày 18/11/2014 việc hướng dẫn thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Lê Thị Tường Vân (2016), Luận văn tốt nghiệp “Kiểm kê đất đai địa bàn phường Phước Hội, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận” 53 PHỤ ỤC Phụ lục 1: Các biểu kết kiểm kê đất đai 2014 phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (gồm: Biểu 01/TKĐĐ; Biểu 02/TKĐĐ; Biểu 03/TKĐĐ) Phụ lục 2: Các biểu kết kiểm kê đất đai có sử dụng ảnh viễn thám phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (gồm: Biểu 01/TKĐĐ; Biểu 02/TKĐĐ; Biểu 03/TKĐĐ) Phụ lục 3: Bản đồ trạng sử dụng đất phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2014 Phụ lục 4: Ảnh viễn thám phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phụ lục 5: Bản đồ kết điều tra đất đai có sử dụng ảnh viễn thám phường thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phụ lúc 6: Ảnh chụp khoanh đất có sai khác thực địa 54 ẢNH VIỄN THÁM PHƯỜNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ... lý công tác kiểm kê đất đai - Phân tích thực trạng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm kê đất đai địa bàn phường. .. với đề tài Công tác kiểm kê đất đai địa bàn Phƣờng 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thấy tầm quan trọng công tác kiểm kê đất đai địa bàn phường, nhằm rà soát loại đất đối tượng... luật ứng với kỳ kiểm kê đất đai phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 8 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu , công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn phường 8 thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn