ứng dụng ảnh điện đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, đề xuất biện pháp khắc phục tại đồng muối thông thuận, xã vĩnh hảo, huyện tuy phong, tỉnh bình thuận

97 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2019, 16:31

MỤC LỤC TÓM TẮT MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3 NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.3 TỔNG QUAN NHIỄM MẶN 10 1.4 TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 11 1.4.1 Vị trí địa lý 11 1.4.2 Điều kiện tự nhiên .12 1.4.3 Đặc điểm kinh tế- xã hội .22 1.4.4 Nguyên nhân nhiễm mặn khu vực nghiên cứu .23 CHƯƠNG 24 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ THAM KHẢO TÀI LIỆU 24 2.2 PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 25 2.2.1 Cơ sở lý thuyết phương pháp ảnh điện 25 2.2.2 Đặc điểm điện trở suất đất đá 27 2.2.3 Số liệu đo ảnh điện .28 2.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 29 2.4 PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ 35 CHƯƠNG 37 ii KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Mô tả liệu đo ảnh điện 37 3.2 Sử dụng kết ảnh điện công cụ gis để nội suy điện trở suất khu vực nghiên cứu 41 3.2.1 Đánh giá hiệu phương pháp nội suy 41 3.2.2 Kết nội suy đường đồng mức điện trở suất phần mềm Surfer 12.0 48 3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHIỄM MẶN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 55 3.3.1 Tương quan tổng muối hòa tan điện trở suất 55 3.3.2 Đánh giá trạng nhiễm mặn đất khu vực nghiên cứu 55 3.3.3 Đánh giá trạng nhiễm mặn nước ngầm khu vực nghiên cứu 56 3.4 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHIỄM MẶN 59 3.4.1 Biện pháp cơng trình .59 3.4.2 Biện pháp phi cơng trình .60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHẦN PHỤ LỤC 66 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CSDL Cơ sở liệu FAO GS.TS Food and Argriculture Organization of United NationsTổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Giáo Sư Tiến Sĩ GIS Geographical Information System- Hệ thống thông tin địa lý KH-CN Khoa học Công nghệ MT Môi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TEM Time Domain Electromagnetics induction- Thăm dò điện từ theo miền thời gian Thành phố Hồ Chí Minh Tp.HCM UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hoá Liên Hợp Quốc iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng phân loại độ mặn theo tổng số muối tan hàm lượng Cl- Bảng 1.2 Nhiệt độ (oC) trạm Phan Thiết Phan Rang, giai đoạn 2010-2014 .14 Bảng 1.3 Lượng mưa (mm) trạm Phan Thiết Phan Rang, giai đoạn 2010-2014 .17 Bảng 1.4 Lượng bốc (mm) trạm Phan Rang, giai đoạn 2010-2014 20 Bảng 2.1 Một số thông tin vị trí lấy mẫu 24 Bảng 2.2 Nguồn tài liệu sử dụng đồ án 25 Bảng 3.1 Bảng tóm tắt thống kê giá trị điện trở suất đo đạt 37 Bảng 3.2 Giá trị R2 phương pháp nội suy khác 46 Bảng 3.3 Giá trị %SE RSME số phương pháp nội suy .47 Bảng 3.4 Tổng hợp đánh giá đồ đường đồng mức điện trở suất phương pháp khác 54 Bảng 3.5 Kết tương quan tổng muối tan đất điện trở suất 55 Bảng 3.6 Diện tích phân vùng cấp độ mặn đất 55 Bảng 3.7 Các cấp mặn phát triển 56 Bảng 3.8 Kết phân tích mẫu nước giếng hộ dân khu vực nghiên cứu 56 v DANH MỤC HÌNH Hình Vị trí xí nghiệp muối Thơng Thuận Hình Sơ đồ phương pháp nghiên cứu Hình 1.1 Biểu đồ nhiệt độ tháng, năm 2014 trạm Phan Thiết Phan Rang 16 Hình 1.2 Biểu đồ số nắng tháng, năm 2014 trạm Phan Thiết .16 Hình 1.3 Biểu đồ độ ẩm tháng, năm 2014 trạm Phan Thiết Phan Rang 17 Hình 1.4 Biểu đồ lượng mưa tháng, năm 2014 trạm Phan Thiết Phan Rang .19 Hình 1.5 Biểu đồ lượng mưa bốc trung bình tháng trạm Phan Rang Năm 2013 2014 21 Hình 1.6 Sơ đồ mơ tả dòng thấm từ đồng muối đến khu dân cư 23 Hình 2.1 Dòng điện chạy từ nguồn phát phân bố điện 26 Hình 2.2 Hệ bốn điện cực .26 Hình 2.3 Ý nghĩa đồ thị Boxplot 30 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình tạo lưới Grid Surfer 12.0 33 Hình 3.1 Biểu đồ Boxplot tất tuyến đo điện trở suất .38 Hình 3.2 Biểu đồ Boxplot tuyến T1 T1A 38 Hình 3.3 Biểu đồ Boxplot tuyến T1B T2 39 Hình 3.4 Biểu đồ Boxplot tuyến T3 T4 39 Hình 3.5 Biểu đồ Boxplot tuyến T5 T6 40 Hình 3.6 Biểu đồ Boxplot tuyến T7 T8 40 Hình 3.7 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Inverse Distance to a Power 42 Hình 3.8 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Kriging 42 Hình 3.9 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Minimum Curvature .42 Hình 3.10 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Modified Shepard’s Method 43 Hình 3.11 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Natural Neighbor .43 vi Hình 3.12 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Triangulation with Linear Interpolation .44 Hình 3.13 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Nearest Neighbor .44 Hình 3.14 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Polynomial Regression .45 Hình 3.15 Đồ thị độ xác giá trị nội suy phương pháp Radial Basis Function 45 Hình 3.16 Biểu đồ đánh giá độ tin cậy phương pháp nội suy hệ số hiệu R2 47 Hình 3.17 Thang chia mức điện trở suất cho phương pháp nội suy 48 Hình 3.18 Kết nội suy Inverse Distance to a Power .48 Hình 3.19 Kết nội suy Kriging 49 Hình 3.20 Kết nội suy Minimum Curvature 49 Hình 3.21 Kết nội suy Modified Shepard's Method .50 Hình 3.22 Kết nội suy Natural Neighbor 51 Hình 3.23 Kết nội suy Nearest Neighbor 51 Hình 3.24 Kết nội suy Polynomial Regression .52 Hình 3.25 Kết nội suy Radial Basis Function .53 Hình 3.26 Kết nội suy Triangulation with Linear Interpolation 53 Hình 3.27 Kết phân tích TDS (mg/L) giếng .57 Hình 3.28 Kết phân tích Cl- (mg/L) giếng 58 Hình 3.29 Kết phân tích Sulfat (SO42-) (mg/L) giếng 58 vii TĨM TẮT Đồ án tốt nghiệp khơng giúp củng cố lại kiến thức học mà giúp học cách ứng dụng kiến thức để giải vấn đề thực tiễn sống Ngày tình hình nhiễm mặn đất nước ngầm vấn đề người quan tâm đặc biệt khu vực ven biển Tại yếu tố tự nhiên dẫn đến nhiễm mặn hoạt động sản xuất muối nguyên nhân quan trọng dẫn đến nhiễm mặn mơi trường đất nước ngầm Điển hoạt động sản xuất muối đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nỗi lo người dân khu vực xung quanh, nguồn nước nhiễm mặn từ đồng muối thấm vào đất nước ngầm, làm nhiễm mặn đất nước ngầm khu vực dân cư xung quanh khiến đời sống người dân thêm phần khó khăn Bằng cách tiến hành thu thập số liệu đo ảnh điện khu vực xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận làm liệu đầu vào cho phần mềm Surfer 12.0 để nội suy vị trí chưa có kết đo Để đảm bảo kết nội suy chính xác đề tài so sánh đánh giá phương pháp nội suy Surfer 12.0 lựa chọn Inverse Distance to a Power phương pháp nội suy thích hợp để nội suy đồ điện trở suất Đồng thời kết hợp mối tương quan tổng muối tan điện trở suất để lập nên đồ phân vùng tổng muối hoà tan khu vực nghiên cứu Đánh giá nhiễm mặn đất khoảng 24,60ha diện tích đất mặn nhiều 16,37ha đất mặn trung bình Kết phân tích tổng muối tan nước ngầm khu vực nghiên cứu có 4/5 giếng vượt quy chuẩn cho phép chất lượng nước đất Quá trình đánh giá nhiễm mặn đất nước ngầm cho thấy gần đồng muối Thơng Thuận đất nước ngầm bị nhiễm mặn Trước thực trạng nhiễm mặn khu vực, đề tài đề nhóm biện pháp cơng trình phi cơng trình để khắc phục nhiễm mặn khu vực nghiên cứu biện pháp cần tiến hành cho đóng cửa di dời nhà máy sản xuất muối để ngăn nguồn lan truyền mặn sang khu dân cư xung quanh, cải tạo đất nhiễm mặn, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho người dân khắc phục hậu nhiễm mặn gây nhằm cải thiện đời sống người dân khu vực chịu ảnh hưởng MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận huyện ven biển nằm vùng khô hạn nước ta Với đặc trưng khí hậu khô hạn- bán khơ hạn, lượng mưa trung bình năm thấp khoảng 901mm/năm (từ năm 2011-2014), nhiệt độ từ 23,6-29,5oC (trạm Phan Rang, 2014) với gió mạnh yếu tố góp phần thúc đẩy q trình hạn hán, hoang mạc hóa khu vực Do điều kiện tự nhiên mà hoạt động sản xuất thích hợp với khu vực chủ yếu nuôi trồng thủy sản sản xuất muối Ở có đồng muối Thơng Thuận xã Vĩnh Hảo Công Ty TNHH Thông Thuận đầu tư UBND tỉnh phê duyệt theo định số 3589/QĐ-CT.UBND ngày 10 tháng 12 năm 2002 Đồng muối đem lại việc làm thu nhập cho người dân khu vực, xong đặt vấn đề môi trường đáng lo ngại Do đồng muối Thơng Thuận có cao trình cao khu vực xung quanh, gần khu dân cư trình sản xuất không quản lý tốt nước mặn thấm qua bờ đê bao đồng muối tràn bờ thẩm thấu vào đất, sau vào mạch nước ngầm làm nhiễm mặn nguồn nước ngầm đất khu vực xung quanh đồng muối (Cục chế biến nông lâm thủy sản nghề muối, 2014) Diện tích đất canh tác xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không bị thu hẹp cung cấp mặt cho sản xuất muối mà đất bị nhiễm mặn cối không sống Với điều kiện khí hậu khô hạn- bán khô hạn, nguồn nước mặt nước mưa hạn chế nước ngầm trở thành nguồn cung cấp nước quan trọng cho người dân khu vực Chính điều mà nguồn nước ngầm khu vực bị nhiễm mặn, đời sống sản xuất sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng to lớn Nước ngầm nhiễm mặn dùng để ăn uống hay tưới tiêu Trước thực trạng này, cần phải đánh giá trạng nhiễm mặn môi trường đất nước ngầm khu vực đồng muối Thông Thuận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đề xuất giải pháp khắc phục Để đánh giá nhiễm mặn, có hai phương pháp phổ biến, là: 1) Điều tra khảo sát kết hợp khoan lấy mẫu nước ngầm, mẫu đất phân tích tổng hàm lượng chất muối hoà tan, phân tích thành phần hoá học nước; số lượng lỗ khoan khảo sát định mức độ chính xác ranh giới; phương pháp đòi hỏi nhiều thời gian chi phí cao; 2) Dùng phương pháp địa vật lý, đo điện trở suất (phương pháp ảnh điện) để xác định ranh giới mặn/nhạt; Lấy thêm mẫu đất nước ngầm phân tích tổng hàm lượng muối hòa tan để kiểm chứng kết xử lý số liệu đo ảnh điện xác định mối tương quan tổng muối hòa tan điện trở suất Phương pháp ít tốn thời gian, cho kết nhanh, hiệu khu vực có diện tích rộng lớn lượng mẫu phải phân tích giảm đáng kể so với phương pháp Với đặc điểm nghiên cứu điện trở suất mơi trường phương pháp ảnh điện đặc biệt hữu ích cho việc đánh giá nhiễm mặn Vì vùng chứa muối hòa tan cao, điện trở suất sẽ nhỏ nhiều so với vùng khơng có Việc kết hợp số liệu từ phương pháp ảnh điện, số liệu quan trắc công cụ GIS (phần mềm Surfer 12.0) có khả xử lý khối lượng lớn liệu sẽ giúp giải đoán kết đo cách nhanh chóng hiệu diện tích rộng lớn, vốn điều khó thực phương pháp truyền thống khác Từ lý nêu trên, việc thực đề tài “Ứng dụng ảnh điện đánh giá trạng nhiễm mặn, đề xuất biện pháp khắc phục tại đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận” điều cần thiết MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Khoanh định vùng cấp độ mặn theo tổng muối tan môi trường đất, đánh giá nhiễm mặn đất nước ngầm khu vực đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận kết đo ảnh điện quan trắc nước ngầm; - Đề xuất biện pháp cơng trình phi cơng trình để khắc phục nhiễm mặn khu vực nghiên cứu NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu - Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội khu vực nghiên cứu thông qua thông tin khí tượng, thuỷ văn, địa chất cơng trình, dân cư, xã hội; - Xác định ngun nhân nhiễm mặn khu vực nghiên cứu qua việc khảo sát địa chất, địa hình, khí hậu khu vực; - Xác định mối tương quan điện trở suất tổng lượng muối hòa tan; - Đánh giá trạng nhiễm mặn môi trường đất nước ngầm khu vực dân cư xung quanh đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận kết quan trắc nước ngầm thành lập đồ phân vùng tổng muối tan đất từ kết ảnh điện; - Đề xuất giải pháp khắc phục nhiễm mặn khu vực nghiên cứu biện pháp cơng trình phi cơng trình 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu độ mặn môi trường đất nước ngầm khu vực dân cư phía Đông đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (Hình Phụ Lục 3: Bản đồ số 01) Hình Vị trí xí nghiệp muối Thơng Thuận PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp áp dụng trình thực đề tài thể sơ đồ hình 2, gồm có: - Phương pháp thu thập tham khảo tài liệu; - Phương pháp ảnh điện; Ký hiệu điểm đo T4.22 T4.23 T4.24 T4.25 T4.26 T4.27 T4.28 T4.29 T4.30 T4.31 T4.32 T4.33 T4.34 T4.35 T4.36 T4.37 T4.38 T4.39 Ký hiệu điểm đo T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 T5.5 T5.6 T5.7 T5.8 T5.9 T5.10 T5.11 T5.12 T5.13 T5.14 𝝆 (Ωm) 1,46 1,93 2,33 5,41 8,35 3,34 2,02 1,96 15,66 8,62 21,81 11,63 32,17 37,68 77,42 14,53 15,11 45,52 TUYẾN T4 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 112,5 T4.61 117,5 T4.62 122,5 T4.63 127,5 T4.64 132,5 T4.65 137,5 T4.66 142,5 T4.67 147,5 T4.68 152,5 T4.69 157,5 T4.70 162,5 T4.71 167,5 T4.72 172,5 T4.73 177,5 T4.74 182,5 T4.75 187,5 T4.76 192,5 T4.77 197,5 T4.78 𝝆 (Ωm) 859,24 1069,4 145,49 261,87 91,38 65,51 88,13 81,65 243,40 793,78 374,65 75,32 115,68 460,31 118,57 846,32 1112,5 459,85 KCCD (m) 307,5 312,5 317,5 322,5 327,5 332,5 337,5 342,5 347,5 352,5 357,5 362,5 367,5 372,5 377,5 382,5 387,5 392,5 𝝆 (Ωm) 17,56 15,68 3,43 3,81 21,91 14,08 6,7 5,42 6,31 17,03 19,19 13,49 18,27 13,67 TUYẾN T5 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 7,5 T5.42 12,5 T5.43 17,5 T5.44 22,5 T5.45 27,5 T5.46 32,5 T5.47 37,5 T5.48 42,5 T5.49 47,5 T5.50 52,5 T5.51 57,5 T5.52 62,5 T5.53 67,5 T5.54 72,5 T5.55 𝝆 (Ωm) 13,91 9,36 24,11 7,00 16,15 12,43 4,15 2,90 1,94 3,10 4,06 7,57 4,57 9,34 KCCD (m) 212,5 217,5 222,5 227,5 232,5 237,5 242,5 247,5 252,5 257,5 262,5 267,5 272,5 277,5 PL.11 Ký hiệu điểm đo T5.15 T5.16 T5.17 T5.18 T5.19 T5.20 T5.21 T5.22 T5.23 T5.24 T5.25 T5.26 T5.27 T5.28 T5.29 T5.30 T5.31 T5.32 T5.33 T5.34 T5.35 T5.36 T5.37 T5.38 T5.39 T5.40 T5.41 Ký hiệu điểm đo T6.1 T6.2 T6.3 T6.4 T6.5 𝝆 (Ωm) 22,52 11,17 41,51 28,51 4,78 3,91 2,46 6,57 34,42 18 8,7 5,58 4,78 8,38 7,02 25,54 18,02 9,2 8,05 6,89 19,68 21,83 11,55 2,36 1,93 10,8 TUYẾN T5 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 77,5 T5.56 82,5 T5.57 87,5 T5.58 92,5 T5.59 97,5 T5.60 102,5 T5.61 107,5 T5.62 112,5 T5.63 117,5 T5.64 122,5 T5.65 127,5 T5.66 132,5 T5.67 137,5 T5.68 142,5 T5.69 147,5 T5.70 152,5 T5.71 157,5 T5.72 162,5 T5.73 167,5 T5.74 172,5 T5.75 177,5 T5.76 182,5 T5.77 187,5 T5.78 192,5 T5.79 197,5 T5.80 202,5 T5.81 207,5 T5.82 𝝆 (Ωm) 15,05 27,94 42,93 18,53 15,82 30,58 117,97 209,77 30,79 24,27 91,24 135,14 50,10 15,30 14,43 29,44 52,20 65,05 40,47 50,09 61,36 40,41 24,53 32,11 44,30 57,84 62,41 KCCD (m) 282,5 287,5 292,5 297,5 302,5 307,5 312,5 317,5 322,5 327,5 332,5 337,5 342,5 347,5 352,5 357,5 362,5 367,5 372,5 377,5 382,5 387,5 392,5 397,5 402,5 407,5 412,5 𝝆 (Ωm) 15,14 29,55 38,58 19,82 14,67 TUYẾN T6 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 12,5 T6.38 17,5 T6.39 22,5 T6.40 27,5 T6.41 32,5 T6.42 𝝆 (Ωm) 16,71 6,78 7,65 7,07 14,72 KCCD (m) 197,5 202,5 207,5 212,5 217,5 PL.12 Ký hiệu điểm đo T6.6 T6.7 T6.8 T6.9 T6.10 T6.11 T6.12 T6.13 T6.14 T6.15 T6.16 T6.17 T6.18 T6.19 T6.20 T6.21 T6.22 T6.23 T6.24 T6.25 T6.26 T6.27 T6.28 T6.29 T6.30 T6.31 T6.32 T6.33 T6.34 T6.35 T6.36 T6.37 𝝆 (Ωm) 15,18 11,5 9,039 24,87 19,44 33,18 21,98 46,9 16,02 18,92 15,32 45 41,89 97,2 76,28 71,26 88,7 22,17 19,3 21,94 12,3 27,95 23,84 16,29 12,59 9,32 8,05 5,57 4,66 2,29 6,05 15,40 TUYẾN T6 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 37,5 T6.43 42,5 T6.44 47,5 T6.45 52,5 T6.46 57,5 T6.47 62,5 T6.48 67,5 T6.49 72,5 T6.50 77,5 T6.51 82,5 T6.52 87,5 T6.53 92,5 T6.54 97,5 T6.55 102,5 T6.56 107,5 T6.57 112,5 T6.58 117,5 T6.59 122,5 T6.60 127,5 T6.61 132,5 T6.62 137,5 T6.63 142,5 T6.64 147,5 T6.65 152,5 T6.66 157,5 T6.67 162,5 T6.68 167,5 T6.69 172,5 T6.70 177,5 T6.71 182,5 T6.72 187,5 T6.73 192,5 𝝆 (Ωm) 19,28 10,31 12,44 15,53 12,65 23,26 101,12 61,20 70,36 83,12 58,00 33,71 153,39 101,25 226,05 164,43 298,27 195,55 109,03 161,18 137,21 124,62 146,03 141,83 67,92 160,07 170,06 110,31 140,96 177,72 284,04 KCCD (m) 222,5 227,5 232,5 237,5 242,5 247,5 252,5 257,5 262,5 267,5 272,5 277,5 282,5 287,5 292,5 297,5 302,5 307,5 312,5 317,5 322,5 327,5 332,5 337,5 342,5 347,5 352,5 357,5 362,5 367,5 372,5 PL.13 Ký hiệu điểm đo T7.1 T7.2 T7.3 T7.4 T7.5 T7.6 T7.7 T7.8 T7.9 T7.10 T7.11 T7.12 T7.13 T7.14 T7.15 T7.16 T7.17 T7.18 T7.19 T7.20 T7.21 T7.22 T7.23 T7.24 T7.25 T7.26 T7.27 T7.28 T7.29 T7.30 T7.31 T7.32 T7.33 T7.34 T7.35 T7.36 𝝆 (Ωm) 8,5 7,315 16,81 70,49 76,01 75,79 30,8 6,146 4,434 17,69 10,2 5,38 2,424 2,281 4,841 2,874 4,09 3,65 5,509 6,655 3,437 2,54 10,72 12,68 10,31 7,437 5,969 5,113 9,178 19,44 15,77 8,283 6,238 6,362 4,105 2,343 TUYẾN T7 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 7,5 T7.39 12,5 T7.40 17,5 T7.41 22,5 T7.42 27,5 T7.43 32,5 T7.44 37,5 T7.45 42,5 T7.46 47,5 T7.47 52,5 T7.48 57,5 T7.49 62,5 T7.50 67,5 T7.51 72,5 T7.52 77,5 T7.53 82,5 T7.54 87,5 T7.55 92,5 T7.56 97,5 T7.57 102,5 T7.58 107,5 T7.59 112,5 T7.60 117,5 T7.61 122,5 T7.62 127,5 T7.63 132,5 T7.64 137,5 T7.65 142,5 T7.66 147,5 T7.67 152,5 T7.68 157,5 T7.69 162,5 T7.70 167,5 T7.71 172,5 T7.72 177,5 T7.73 182,5 T7.74 𝝆 (Ωm) 1,523 2,565 4,153 5,526 7,403 17,89 10,06 10,24 47,49 29,98 45,8 40,08 33,88 41,83 42,74 68,77 64,03 114,97 62,4 112,49 88,93 146,57 151,53 107,64 153,58 134,07 97,14 105,41 157,44 227,77 261,3 195,09 174,33 1189,5 419,34 409,43 KCCD (m) 197,5 202,5 207,5 212,5 217,5 222,5 227,5 232,5 237,5 242,5 247,5 252,5 257,5 262,5 267,5 272,5 277,5 282,5 287,5 292,5 297,5 302,5 307,5 312,5 317,5 322,5 327,5 332,5 337,5 342,5 347,5 352,5 357,5 362,5 367,5 372,5 PL.14 Ký hiệu điểm đo T7.37 T7.38 Ký hiệu điểm đo T8.1 T8.2 T8.3 T8.4 T8.5 T8.6 T8.7 T8.8 T8.9 T8.10 T8.11 T8.12 T8.13 T8.14 T8.15 T8.16 T8.17 T8.18 T8.19 T8.20 T8.21 T8.22 T8.23 T8.24 T8.25 T8.26 T8.27 T8.28 T8.29 T8.30 𝝆 (Ωm) 3,323 3,709 TUYẾN T7 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 187,5 T7.75 192,5 T7.76 𝝆 (Ωm) 195,53 250,31 KCCD (m) 377,5 382,5 𝝆 (Ωm) 2,41 1,82 4,39 6,27 5,03 3,96 3,2 2,57 3,63 5,32 5,38 4,36 13,07 26,29 9,94 6,01 6,13 7,7 4,41 5,57 2,55 3,97 7,7 3,88 3,73 4,06 5,5 18,71 7,49 21,14 TUYẾN T8 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 7,5 T8.34 12,5 T8.35 17,5 T8.36 22,5 T8.37 27,5 T8.38 32,5 T8.39 37,5 T8.40 42,5 T8.41 47,5 T8.42 52,5 T8.43 57,5 T8.44 62,5 T8.45 67,5 T8.46 72,5 T8.47 77,5 T8.48 82,5 T8.49 87,5 T8.50 92,5 T8.51 97,5 T8.52 102,5 T8.53 107,5 T8.54 112,5 T8.55 117,5 T8.56 122,5 T8.57 127,5 T8.58 132,5 T8.59 137,5 T8.60 142,5 T8.61 147,5 T8.62 152,5 T8.63 𝝆 (Ωm) 17,14 6,50 13,14 4,65 8,22 8,19 5,28 5,78 6,97 6,70 8,94 7,13 7,65 20,37 28,11 16,20 26,46 14,33 9,47 7,42 32,29 43,00 45,18 70,24 185,29 195,49 787,56 465,49 217,44 727,81 KCCD (m) 172,5 177,5 182,5 187,5 192,5 197,5 202,5 207,5 212,5 217,5 222,5 227,5 232,5 237,5 242,5 247,5 252,5 257,5 262,5 267,5 272,5 277,5 282,5 287,5 292,5 297,5 302,5 307,5 312,5 317,5 PL.15 Ký hiệu điểm đo T8.31 T8.32 T8.33 𝝆 (Ωm) 30,52 24,82 13,81 TUYẾN T8 KCCD Ký hiệu điểm đo (m) 157,5 T8.64 162,5 T8.65 167,5 T8.66 𝝆 (Ωm) 830,66 146,13 721,96 KCCD (m) 322,5 327,5 332,5 PL.16 PHỤ LỤC Bản đồ kèm theo báo cáo Bản đồ vị trí khu vực đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:500.000 Bản đồ khu vực đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:50.000 Bản đồ địa hình đồng muối Thơng Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:25.000 Bản đồ địa chất khu vực đồng muối Thơng Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:25.000 Bản đồ trạng khai thác chất lượng nước ngầm khu vực đồng muối Thơng Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:25.000 Bản đồ tuyến đo sâu điện quan trắc nước ngầm, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:10.000 Bản đồ phân vùng điện trở suất xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:10.000 Bản đồ phân vùng tổng muối tan đất xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Tỷ lệ 1:10.000 PL.17 ... phương pháp truyền thống khác Từ lý nêu trên, việc thực đề tài Ứng dụng ảnh điện đánh giá trạng nhiễm mặn, đề xuất biện pháp khắc phục tại đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh. .. trường đất nước ngầm khu vực đồng muối Thông Thuận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đề xuất giải pháp khắc phục Để đánh giá nhiễm mặn, có hai phương pháp phổ biến, là: 1) Điều tra... quan điện trở suất tổng lượng muối hòa tan; - Đánh giá trạng nhiễm mặn mơi trường đất nước ngầm khu vực dân cư xung quanh đồng muối Thông Thuận, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng ảnh điện đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, đề xuất biện pháp khắc phục tại đồng muối thông thuận, xã vĩnh hảo, huyện tuy phong, tỉnh bình thuận , ứng dụng ảnh điện đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, đề xuất biện pháp khắc phục tại đồng muối thông thuận, xã vĩnh hảo, huyện tuy phong, tỉnh bình thuận

Từ khóa liên quan