Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

78 57 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:47

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM NGỌC LÝ Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CHI LĂNG, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013-2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Lớp : K46 – QLĐĐ- N02 Khóa học : 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Quý Ly Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông lâm, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên tất thầy, cô truyền đạt kiến thức kinh nghiệm hữu ích q trình học tập sống suốt năm học trường Đồng thời em xin cảm ơn sâu sắc đến thầy ThS.Nguyễn Quý Ly giúp đỡ em tận tình suốt q trình thực tập hồn thành báo cáo tốt nghiệp Được phân công Ban giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên em tiến hành nguyên cứu đề tài “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017” Với giúp đỡ tận tình thầy đơn vị thực tập em hồn thành khóa luận Mặc dù cố gắng nhiều khóa luận em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đàm Ngọc Lý ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam năm 2015 15 Bảng 4.1: Tình hình dân số Chi Lăng 27 Bảng 4.2: Tình hình chăn ni địa bàn Chi Lăng 29 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất Chi Lăng năm 2017 33 Bảng 4.4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Chi Lăng 37 Bảng 4.5 Tình hình biến động sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp qua năm 37 Bảng 4.6 Biến động diện tích trồng từ năm 2013-2017 38 Bảng 4.7 Giá trị sản xuất số trồng địa bàn Chi Lăng năm 2013-2017 40 Bảng 4.8: Các loại hình sử dụng đất Chi Lăng năm 2017 41 Bảng 4.9: Hiệu kinh tế số trồng 45 Bảng 4.10: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 47 Bảng 4.11: Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 50 Bảng 4.12: Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất địa bàn Chi Lăng 50 Bảng 4.13: Hiệu hội LUT 52 Bảng 4.14: Hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 55 iii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Cơ cấu sử dụng đất đai Chi Lăng năm 2017 35 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ biến động diện tích trồng từ năm 2013-2017 39 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể giá trị sản xuất thu nhập số trồng 46 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thể giá trị sản xuất thu nhập kiểu sử dụng đất 48 iv DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ BVTV Bảo vệ thực vật LX Lúa xuân LM Lúa mùa LUT Land Use Type (loại hình sử dụng đất) FAO Foot and Agricuture organnization-Tổ chức nông lương liên hợp quốc UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Khái niệm đất nông nghiệp 2.1.2.Vai trò ý nghĩa đất đai đến sản xuất nông nghiệp 2.1.3.Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 Các vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1.Quan điểm hiệu sử dụng đất 2.2.2 Phân loại hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.3.Đặc điểm tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.3 Tình hình đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 13 2.3.1 Trên giới 13 2.3.2 Tại Việt Nam 14 vi 2.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 16 2.4.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề xuất sử dụng đất 16 2.4.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 16 2.4.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 17 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- hội Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 19 3.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Chi Lăng 20 3.3.3 Lựa chọn đề xuất loại hình sử dụng đất nơng nghiệp Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tương lai 20 3.3.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho thời gian tới 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 20 3.4.3 Phương pháp tính tốn phân tích số liệu 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Nguồn tài nguyên 24 4.1.3 Điều kiện kinh tế - hội Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 27 4.1.4 Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế hội Chi Lăng 31 vii 4.2 Hiện trạng sử dụng đất tình hình biến động đất đai Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 32 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Chi Lăng 32 4.2.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 35 4.2.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Chi Lăng 41 4.2.4 Mơ tả loại hình sử dụng đất 43 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Chi Lăng 45 4.3.1 Hiệu kinh tế 45 4.3.2 Hiệu hội 51 4.3.3 Hiệu môi trường 54 4.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao cho Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 56 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn 56 4.4.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 56 4.4.3 Lựa chọn định hướng sử dụng đất nơng nghiệphiệu cao 57 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Chi Lăng 58 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật 58 4.5.2 Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bền vững 58 4.5.3 Chống xói mòn, rửa trơi, hủy hoại đất 59 4.5.4 Giải pháp bảo vệ môi trường 60 4.5.5 Các giải pháp khác 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất phận hợp thành quan trọng môi trường sống, không tài nguyên thiên nhiên mà tảng để định cư tổ chức hoạt động kinh tế, hội, không đối tượng lao động mà tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thể thay sản xuất nông - lâm nghiệp Chính vậy, sử dụng đất nơng nghiệp hợp thành chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững cân sinh thái Ngày nay, hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Các hoạt động làm cho diện tích đất nơng nghiệp vốn có hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ giảm tính bền vững sử dụng đất Ngồi ra, với q trình thị hố làm cho quỹ đất nông nghiệp ngày giảm, khả khai hoang đất loại đất khác chuyển sang đất nông nghiệp lại hạn chế Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp từ lựa chọn loại hình sử dụng đấthiệu quả, để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có kinh tế nơng nghiệp chủ yếu Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Chi Lăng miền núi huyện Chi Lăng, với tổng diện tích tự nhiên 2446,65 ha, với nghìn dân, gồm 14 đơn vị hành thôn Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Hiện Chi Lăng giai đoạn phát triển, kinh tế có phần cải thiện, đời sống ngày trọng nâng cao năm gần Diện tích đất tự nhiên địa bàn chủ yếu đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hoạt động sản xuất chủ yếu người dân trồng lúa nước, trồng loại ăn na, hồng, vải…, chăn nuôi gia súc gia cầm Trong năm gần đây, nhà nước có sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư hộ người dân để quản lý đất đai sử dụng vào hoạt động sản xuất Tuy nhiên đối mặt với số vấn đề việc phát triển nông nghiệp Trong điều kiện diện tích đất nơng nghiệp dần bị thu hẹp, sức ép q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa gia tăng dân số Và trình độ kinh nghiệm người dân sản xuất nông nghiệp theo truyền thống nên việc sử dụng đất đai chưa có kế hoạch cụ thể dẫn đến hiệu mà hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp mang lại thấp, diện tích rừng ít, hiệu sản xuất phòng hộ rừng thấp.Vì vậy, việc điều tra đánh giá cách tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế hội ảnh hưởng đến sử dụng đất, trạng hiệu sử dụng đất Từ đó, định hướng cho người dân khai thác sử dụng đất đai hợp lý, bền vững vấn đề cần thiết Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp, tận tình thầy giáo: ThS Nguyễn Quý Ly, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013- 2017” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Lựa chọn LUT đạt hiệu kinh tế - hội – môi trường để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Chi Lăng thời gian tới 56 Để sử dụng đấthiệu kinh tế - hội môi trường cần có sách thích hợp phổ biến hướng dẫn cho người dân sử dụng hợp lý, tiết kiệm theo quan điểm sinh thái môi trường Nâng cao trình độ nhận thức người dân để chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu cao, ngăn chặn thối hóa, bảo vệ mơi trường đất cho tương lai 4.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệphiệu cao cho Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn Để lựa chọn loại hình sử dụng đất phù hợp đề xuất hướng sử dụng đất đạt hiệu cao mặt kinh tế - hội môi trường cần dựa vào sau: - Điều kiện sinh thái: Muốn đưa loại hình vào sử dụng phải xem xét điều kiện sinh thái trồng có phù hợp với điều kiện sinh thái lãnh thổ hay không mức độ thích nghi - Hiệu kinh tế - hội: Để đạt hiệu kinh tế cao, việc đảm bảo điều kiện sinh thái cho loại hình sử dụng đất phải quan tâm đến giá cả, đến thị trường tiêu thụ, mức độ quan trọng sản phẩm phải giải việc làm cho người dân Chất lượng môi trường: Để phát triển bền vững loại hình sử dụng đất đai đưa vào sử dụng, cần phải dự báo tác hại đến mơi trường loại hình sử dụng đất đai mang lại tương lai 4.4.2 Tiêu chuẩn lựa chọn Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đưa tiêu chuẩn làm để lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng là: + Đảm bảo đời sống nhân dân (an ninh lương thực, mức sống, gia tăng lợi ích nơng dân…) + Phù hợp với mục tiêu phát triển vùng kinh tế 57 + Thu hút lao động giải công ăn việc làm + Định canh, định cư tiến khoa học kĩ thuật + Tăng sản phẩm hàng hóa xuất + Tác động tốt đến mơi trường 4.4.3 Lựa chọn định hướng sử dụng đất nơng nghiệphiệu cao Từ kết đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất mặt kinh tế, hội môi trường, đồng thời dựa nguyên tắc lựa chọn tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng đưa loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện Chi Lăng sau: + Đối với loại hình sử dụng đất lúa: Lúa xuân - Lúa mùa Kiểu sử dụng chọn mục tiêu an ninh lương thực phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác địa phương Đây loại hình sử dụng đất áp dụng rộng rãi phổ biến địa bàn Tuy nhiên, tương lai để gia tăng hiệu sử dụng đất đơn vị diện tích đất cần có nhiều sách đầu tư thích hợp, xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích loại lúa có suất, giá trị kinh tế cao + Đối với loại hình sử dụng đất lúa màu: Loại hình phù hợp với điều kiện tự nhiên xã, tận dụng nguồn lực lao động nông nghiệp dồi Kiểu sử dụng đất vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người, vừa tăng thêm thu nhập cho người dân, loại hình sử dụng đất tận dụng triệt để nguồn tài nguyên đất cần quan tâm đến vấn đề vừa sử dụng đất vừa cải tạo nâng cao độ phì đất tạo tính bền vững sản xuất nơng nghiệp + Loại hình sử dụng đất lúa-1 màu: Cần cải tạo hệ thống kênh mương điều kiện khác để nâng lên thành vụ lúa năm, vừa nâng cao hiệu sử dụng đất vừa tạo thêm công ăn việc làm cho người dân + Đối với loại hình sử dụng đất chuyên màu: Trong xu phát triển nay, nhu cầu dùng rau củ lớn, hướng phát triển trồng 58 rau củ Song kiểu sử dụng đất gặp phải trở ngại cần có trình độ thâm canh cao, chăm sóc tỉ mỉ bị hạn chế thị trường tiêu thụ, giá sản phẩm không ổn định Như vậy, để phát triển mơ hình cần có hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm thị trường cán bộ, phòng ban chun mơn + Đối với loại hình sử dụng đất ăn quả: Đây loại hình sử dụng đất đạt hiệu kinh tế cao, bảo vệ mơi trường đất đai tương đối tốt, loại hình giải công ăn việc làm cho lao động lúc nơng nhàn đồng thời góp phần nâng cao đời sống nhân dân Tuy nhiên chưa có quy hoạch vùng chun canh ăn thơn xóm có điều kiện tự nhiên phù hợp việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm đặc sản vùng hạn chế Đây mơ hình cần phát triển mở rộng diện tích, đơi với phát triển thị trường tiêu thụ vùng vùng lân cận 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Chi Lăng 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật - Cần mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng đưa thêm nhiều trồng để tạo giá trị hàng hố xuất tiêu dùnggiá trị cao - Đưa giống lúa có chất lượng cao vào gieo cấy diện tích đất chuyên lúa vụ lúa - vụ màu - Với phương châm sử dụng điều kiện sẵn có sở nghiên cứu giống trồng, vật nuôi địa phương, ứng dụng thành tựu khoa học giống, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện sản xuất nơi - Đưa giống ngô, khoai tây, có suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt độ thấp vụ đông để thay loại giống cũ 4.5.2 Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bền vững Ưu tiên sử dụng đất tốt cho nơng nghiệp, dành đất xấu (có khả sản xuất thấp) cho mục đích phi nơng nghiệp Điều hòa áp lực tăng dân số tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng đất bền vững 59 Quản lý hệ thống nơng nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa lâu dài, đồng thời trì độ phì nhiêu đất Sử dụng đất sở quy hoạch bảo đảm lợi ích trước mắt lâu dài người sử dụng đất cộng đồng Khi phân bố sử dụng đất cho ngành kinh tế quốc dân cần sử dụng đồ, tài liệu đất đánh giá phân hạng đất đai xây dựng, nâng cao chất lượng quy hoạch dự báo sử dụng lâu dài Thực chiến lược phát triển đa dạng, khai thác tổng hợp đa mục tiêu: nông - lâm kết hợp, chăn nuôi rừng, nông - lâm chăn nuôi kết hợp, nông - lâm - ngư kết hợp, giữ vững cân sinh thái Phát triển lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại cao góp phần bảo vệ đất Áp dụng quy trình cơng nghệ canh tác thích hợp theo tiểu vùng hệ thống trồng Nâng cao hiệu sử dụng phân bón thơng qua viêc phối hợp tốt phân bón hữu cơ, vơ cơ, phân sinh học, vi lượng, sở kết nghiên cứu phân tích đất, đặc điểm đất đai nhu cầu dinh dưỡng Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật, giao đất, giao rừng, cho dân vay vốn phát triển sản xuất, thâm canh nhằm xóa đói, giảm nghèo bảo đảm an tồn lương thực 4.5.3 Chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất - Canh tác theo đường đồng mức: Canh tác theo đường đồng mức nguyên tắc xuyên suốt hoạt động sử dụng đất dốc, cần tuân thủ từ khai hoang, cày bừa đến trồng trọt, chăm sóc - Trồng rãnh: Một số ăn quả… trồng theo rãnh biện pháp chống xói mòn hiệu - Tạo bồn: Một số lâu năm mật độ thưa (cây ăn quả…) cần tạo bồn Bồn bờ nhỏ dạng vành khăn bao quanh gốc ứng với mép tán cây, tạo chăm sóc, làm cỏ, bón phân - Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc, kết hợp nông - lâm sử dụng đất để có hệ số sử dụng cao khơng có thời gian đất trống 60 - Hạn chế việc sử dụng chất hóa học sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học giám sát chặt chẽ việc sử dụng chất thải công nghiệp độc hại trước thải môi trường chung quanh không ảnh hưởng tới môi trường đất môi trường sống nhân dân 4.5.4 Giải pháp bảo vệ môi trường - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý thơng qua hình thức bảo vệ mơi trường đến tầng lớp nhân dân - Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: hạn chế nguồn thải từ khu dân cư, sở sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp làng nghề vào môi trường nước Thực nghiêm quy định bảo vệ môi trường 4.5.5 Các giải pháp khác - Hỗ trợ cho hộ gia đình vay vốn thơng qua chương trình cho vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất địa bàn đạt hiệu cao việc khai thác, sử dụng đất, nhằm nâng cao sống cho ngưòi dân tồn - phải có sách thu hút, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để người dân yên tâm sản xuất - Áp dụng việc sử dụng bón phân hợp lý, cân đối sử dụng thuốc trừ sâu bệnh quy trình Kết hợp tưới tiêu, cải tạo lại đồng ruộng với việc luân canh trồng cho phù hợp - Khai thác tiềm mạnh địa phương - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng tiến kỹ thuật kỹ lao động cho nhân dân - Chuyển đổi cấu giống hệ thống trồng, thử nghiệm phát triển giống có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương Đồng thời có biện pháp bảo tồn giống trồng tốt địa có chất lượng cao thị trường ưa dùng 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 1) Chi Lăng trung du miền núi có truyền thống lâu đời sản xuất nơng nghiệp có tổng diện tích đất tự nhiên 2446.65 với 1450.74 đất sản xuất nơng nghiệp với dân số nghìn dân, 14 thôn Nông nghiệp ngành chiếm vai trò chủ đạo kinh tế 2) Qua điều tra, đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Chi Lăng , xác định tồn có loại hình sử dụng đất là: lúa, lúa - màu, lúa - màu, chuyên màu, ăn 3) Từ kết đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất mặt kinh tế, hội môi trường, đồng thời dựa nguyên tắc lựa chọn tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng đưa loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện Chi Lăng sau: Loại hình sử dụng đất lúa, lúa-1 màu: Đây loại hình sử dụng đất áp dụng phổ biến địa bàn, mang lại hiệu kinh tế cho người dân, đáp ứng cao nhu cầu nơng hộ Bên cạnh cần trọng đến việc cải tạo đất tránh tình trạng đất bạc màu cho vụ Chuyên màu, lúa – màu : Loại hình cho hiệu kinh tế chưa cao cần phải quy hoạch xây dựng hệ thống thủy lợi, kênh mương phục vụ cho sản xuất Cây ăn loại hình sử dụng đất đạt hiệu kinh tế cao nhất, bảo vệ môi trường đất đai tương đối tốt, tỷ lệ che phủ cao, loại hình giải cơng ăn việc làm cho lao động lúc nông nhàn đồng thời góp phần nâng cao đời sống nhân dân 62 5.2 Kiến nghị Qua trình nghiên cứu đề tài, khảo sát thực địa, tìm hiểu tình hình sản xuất số trồng đời sống người dân, em có số ý kiến sau: Chi Lăng có điều kiện vị trí địa lý, giao thông, hệ thống điện, hệ thống thủy lợi, đất đai, thuận lợi cho việc phát triển ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lợi nhuận cao Vì vậy, thời gian tới lãnh đạo địa phương nên có quan tâm đầu tư đến phát triển ngành kinh tế - Cần tổ chức tham quan học tập mơ hình điển hình ngành trồng trọt chăn nuôi nhằm cung cấp thêm kinh nghiệm kiến thức cho người dân kỹ canh tác - Khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng diện rộng đặc biệt diện tích đất hiệu kinh tế - Các loại hình sử dụng đấthiệu kinh tế cao tăng thu nhập cho nhân dân cần khuyến khích tiếp tục phát triển - Đẩy mạnh việc hình thành tổ, nhóm cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp, điểm thu mua chế biến nơng sản nhằm tìm đầu ổn định cho sản phẩm nông nghiệp Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cách bền vững tương lai Chi Lăng cần đẩy mạnh phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cấu trồng, đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Quá trình sử dụng đất phải gắn liền với việc cải tạo, bồi dưỡng bảo vệ đất, bảo vệ môi trường Phát triển sản xuất theo hướng thâm canh tăng vụ hình thành cánh đồng lúa trọng điểm Tạo hướng phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Các Mác (1949), Tư luận- tập III, Nxb Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình đất, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội FAO (1976), A Framework for Land Evaluation, Rome Vũ Ngọc Hùng (2007), “Khảo sát diễn biến loại hình sử dụng đất nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai vùng ven biển, khu vực huyện Hồ Bình huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu”, Nhà Xuất trị Quốc gia, Hà Nội Hiến pháp Nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất trị Quốc gia (2013), Hà Nội Luật đất đai (2013), Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007), giáo trình kinh tế tài nguyên đất, nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đặng Trung Nhuận (2005), Mơ hình kinh sinh thái phụ vụ phát triển nông thôn bền vững, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Phùng Văn Phúc (1996), "Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng sông Hồng đến năm 2010", Kết nghiên cứu khoa học thời kỳ 1986-1996, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Thống kê Bộ tài nguyên môi trường (2015) 11 Đỗ Thị Tám (2001), Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 12 Nguyễn Quốc Vọng (2011), “Nơng nghiệp Việt Nam có bền vững hội nhập”, http://baodientu.chinhphu.vn/Gop-y-Hien-ke/Con- duongbenvung-nhat-cho-nong-nghiep/173067.vgp, 12/7/2011 64 13 UBND Chi Lăng, Báo cáo kết thống kê đất đai Chi Lăng năm 2013,năm 2017 14 UBND Chi Lăng (2017), Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2017 nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2018 II Tài liệu internet 15 https://vi.wikipedia.org/wiki/Đất_nông_nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Số phiếu điều tra: I.Thông tin chung Họ tên chủ hộ:………………… Tuổi…….Nam/Nữ…………… Địa thôn :… ………Xã……………… Huyện:……………………………………… Tỉnh………………………… Trình độ văn hóa:……… ……… Dân tộc:……… ……………… Loại hộ (khá, trung bình, nghèo):…… ………….………………… 1.Tình hình nhân lao động Tổng số nhân khẩu:………… người Số nam:…………… Số nữ:……………… Trong đó: + Lao động độ tuổi: …… Người + Lao động độ tuổi: …… Người II Hiệu kinh tế Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất 1.1 Hiệu sử dụng đất trồng hàng năm - Đầu tư sản xuất cho sào: Cây trồng Lúa mùa Lúa xuân Ngô đông Ngô xuân Sắn Khoai tây Phân Phân Thuốc Lao Giống Đạm Kali NPK chuồng BVTV động (1000đ) (kg/sào) (kg/sào) (kg/sào) (kg/sào) (1000đ) (công) - Thu nhập từ loại trồng hàng năm: Loại trồng Diện tích Năng suất (sào) (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Giá bán (đồng/kg) Lúa mùa Lúa xuân Ngô xuân Ngô đông Sắn Khoai tây Hiệu sử dụng đất lâu năm Hạng mục ĐVT Diện tích Sào Năng suất Kg/sào Sản lượng Kg Chi phí Giống 1000đ Phân chuồng Kg Phân đạm Kg Phân lân Kg Phân Kali Kg Thuốc BVTV 1000đ Công lao động Công Giá bán 1000đ/kg Cây na Cây vải 1.3 Loại hình sử dụng đất Kiểu sử dụng đất Loại hình sử dụng đất (LUT) (Công thức luân canh) 2.3 Câu hỏi vấn Trong q trình sản xuất có đáp ứng nhu cầu gia đình khơng? A Có B Khơng Gia đình có biết cách sử dụng thuốc BVTV khơng? A Có B Khơng 3.Ơng (bà) học kỹ thuật canh tác đâu? Từ thành viên gia đình Từ hộ nơng dân khác Từ cán khuyến nông Từ phương tiện truyền thơng: tivi, sách báo, tạp chí Khả tiêu thụ sản phẩm có tốt khơng A có B Khơng C Bình thường Gia đình có định mở rộng canh tác khơng? A Có B Khơng Gia đình thường gieo trồng loại gì? ………………………………………………………………………………… Gia đình có gặp khó khăn sản xuất? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Loại trồng đem lại suất cao cho gia đình? ……………………………………………………………………………… Gia đình sử dụng phân chủ yếu? ……………………………………………………………………………… 10 Gia đình có thường xun sử dụng biện pháp cải tạo đất khơng? Nếu có biện pháp ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… III Hiệu hội Khả thu hút lao động A Ít C Bình thường B Nhiều 2.Khả tiêu thụ sản phẩm A.Nhanh C Thất thường B Chậm D Không tiêu thụ Sản phẩm thu hoạch chủ yếu A.Tự phục vụ B Bán C Cả A B Đối với vụ sản xuất, lương thực có đáp ứng nhu cầu gia đình hay khơng? A Có B Khơng IIII Hiệu mơi trường Mức độ xói mòn A Nặng B Nhẹ C Bình thường Hộ gia đình sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật khơng A Nhiều B Ít C Bình thường 3.Hộ gia đình sử dụng nhiều phân bón khơng A Nhiều B Ít C Bình thường Hộ gia đình có sử dụng biện pháp cải tạo bảo vệ đất khơng ? A Có B Khơng Xác nhận chủ hộ Người điều tra Đàm Ngọc Lý Phụ lục Giá số loại phân bón STT Loại phân bón Giá(đồng/kg) Đạm 10.000 Lân 8.500 Kali 11.000 Phân chuồng 1.000 Giá giống số loại nông sản STT Sản phẩm Giá (đ/kg) Lúa xuân 35.000 Lúa mùa 35.000 Ngô 150.000 Khoai tây 15.000 Giá số loại nông sản STT Sản Phầm Giá (đ/kg) Thóc 7.500 Ngơ hạt 6.000 Sắn 4.000 Khoai tây 5.500 Na 25.000 Vải 8.000 ... hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Chi Lăng 41 4.2.4 Mô tả loại hình sử dụng đất 43 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Chi Lăng 45 4.3.1 Hiệu. .. giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013- 2017 góp phần vào việc phát triển nơng nghiệp bền vững xã Chi Lăng nói riêng tỉnh Lạng. .. dụng đất sản xuất nơng nghiệp - Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp - Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn