Bo 400 cau hoi trong tam ve ly thuyet 2017 p2

6 107 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 01:31

Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy ng Vit Hựng www.facebook.com/Lyhung95 KhóA LUYệN THI MÔN VậT Lí 2018 BỘ 400 CÂU HỎI THUYẾT TRỌNG TÂM (P2) Giáo viên : Đặng Việt Hùng Thầy Đặng Việt Hùng Group thảo luận tập : www.facebook.com/groups/Thayhungdz Câu 1: Phát biểu sau nói tia hồng ngoại khơng đúng? A Vật nung nóng nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại Nhiệt độ vật 5000 C bắt đầu phát ánh sáng khả kiến B Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ C Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng D Tia hồng ngoại nằm vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng tia hồng ngoại dài bước sóng ánh đỏ Câu 2: Phát biểu sau nói tia hồng ngoại không đúng? A Các vật nung nóng 30000 C phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ với bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím C Tia tử ngoại nguy hiểm, nên cần có biện pháp để phòng tránh D Bức xạ tử ngoại nằm dãy tím ánh sáng nhìn thấy tia X thang sóng điện từ Câu 3: Sóng điện từ sau có khả xuyên qua tầng điện li? A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng dài D Sóng trung Câu 4: Phát biểu sau nói giao thoa ánh sáng không đúng? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng C Trong miền giao thoa, vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới khơng gặp D Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn Câu 5: Phát biêu sau không đúng? A Khi tượng quang điện xãy ra, cường độ dòng điện bão hòa tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích B Đối với kim loại dùng làm Catot, ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ trị số λ0 đó, gây tượng quang điện C Điện áp anốt catốt khơng tồn dòng điện D Dòng quang điện triệt tiêu điện áp anốt catốt khơng Câu 6: Dao động điện từ tròn mạch LC q trình? A Chuyển hóa qua lại lượng điện trường lượng từ trường tổng chúng tức lượng mạch dao động khơng đổi B Điện tích tụ điện biến đổi khơng tuần hồn C Có tượng cộng hưởng xãy thường xuyên mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 7: Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp gọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng A Có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc B Có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc C Có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng g.óc D Có nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên Câu 8: Phát biểu ánh sáng đơn sắc ? A Ánh sáng đơn dắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính B Đối với mơi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc ln có bước sóng C Ánh sáng đơn dắc ánh sáng không bị tách màu qua lăng kính Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 D Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị Câu 9: Phát biểu sau khơng đúng, nói đặc điểm tia laze? A Cường độ lớn B Độ đơn sắc cao C Độ định hướng cao D Công suất lớn Câu 10: Chu kì dao động điện từ mạch L, C xác định biểu thức L C 1 T= C T = D T = 2π C 2π L 2π LC Câu 11: Phát biểu sau không đúng? A Quang phổ vạch phát xạ nguyện tố khác thi khác số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí độ sáng tỉ đối vạch quang phổ B Quang phổ vạch phát xạ màu biến đổi liên tục nằm tối C Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay áp suất kích thích phát sáng có quang phổ vạch phát xạ đặc trưng D Quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch màu nằm riêng rẽ tối Câu 12: Phát biểu sau nói tia X không đúng? A Khả đâm xuyên mạnh B Tác dụng mạnh lên kính ảnh C Gây tượng quang điện D Có thể qua lớp chì dày vài cm Câu 13: Giới hạn quang điện kim loại A Công lớn dùng để electron khỏi bề mặt kim loại B Cơng nhỏ dùng để electron khỏi bề mặt kim loại C Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện D Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện Câu 14: Kết luận sau nói tượng giao thoa ánh sáng đúng? A Giao thoa ánh sáng tổng hợp hai chùm sáng chiếu vào chỗ B Giao thoa ánh sáng hai chùm sáng từ hai bóng đèn xãy chúng qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng xãy hai chùm sáng kết hợp đan xen vào D Giao thoa ánh sáng xãy ánh sáng đơn sắc Câu 15: Hai sóng kết hợp hai sóng A Có tần số, có hiệu số pha hai thời điểm xác định hai sóng thay đổi theo thời gian B Phát từ hai nguồn đan xen vào C Xuất phát từ hai nguồn kết hợp D Thỏa mãn điều kiện pha Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng Yâng quan sát thu hình ảnh giao thoa gồm A dải màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B vạch sáng trắng, hai bên có dải màu C vạch sáng trắng vạch tối xen kẽ cách D vạch sáng trắng, hai bên có dải màu cách Câu 17: Nguyên nhân gây tượng tán sắc ánh sáng Mặt Trời thí nghiệm Niu-tơn là: A bề mặt lăng kính thí nghiệm khơng nhẵn B chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C góc chiết quang lăng kính thí nghiệm chưa đủ lớn D chùm ánh sáng mặt trời bị nhiễu xạ qua lăng kính Câu 18: Điện tích tụ điện mạch dao động biến thiên điều hoà với tần số A T = 2π LC B T = 1 LC B f = C f = 2πLC 2π 2π LC Câu 19: Khẳng định sau đúng? A Quang phổ vạch nguyên tố hóa học giống nhiệt độ A f = D f = 2π LC Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 B Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu quang phổ vạch phát xạ nguyên tố C Trong quang phổ vạch phát xạ vân sáng vân tối cách D Trong quang phổ vạch hấp thụ vân tối cách Câu 20: Phát biểu sau khơng nói nội dung thuyết lượng tử? A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f , phôtôn giống nhau, phôtôn mang lượng h f B Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phơtơn C Ánh sáng tạo hạt gọi phôtôn D Các phôtôn bay với vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng chân không dọc theo tia sáng Câu 21: Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ khơng truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ mang lượng Câu 22: Cơng thức tính chu kì T mạch dao động LC A T = 2π LC B T = π LC C T = 4π LC D T = 2π LC Câu 23: Phát biểu sau không đúng? Trong máy quang phổ, A buồng ảnh nằm phía sau lăng kính B quang phổ ánh sáng thu buồng ảnh dải sáng có màu sắc cầu vồng C ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm tia sáng song song D lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành chùm sáng đơn sắc song song Câu 24: Một kẽm tích điện âm chiếu vào chùm tia hồng ngoại có tượng xảy ra? A Tấm kẽm điện tích âm B Tấm kẽm bớt electron C Tấm kẽm bớt điện tích dương D Khơng có tượng xảy Câu 25: Các electron quang điện bị bứt khỏi bề mặt kim loại ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt kim loại có A cường độ sáng lớn B bước sóng nhỏ hay giới hạn xác định C bước sóng lớn D bước sóng nhỏ Câu 26: Phát biểu sau không đúng? A Trường xốy trường có đường sưc điện khơng khép kín B Điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường C Từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy D Trường xốy trường có đường sức khép kín Câu 27: Phát biểu sau tượng tán sắc không đúng? A Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác khác B Hiện tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Niu-tơn tán sắc chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc D Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác Câu 28: Mạch sau phát sóng điện từ truyền xa khơng gian? A Mạch dao động kín mạch dao động hở B Mạch dao động hở C Mạch điện xoay chiều R, L C mắc nối tiếp D Mạch dao động kín, mạch dao động hở mạch điện xoay chiều R, L C mắc nối tiếp Câu 29: Phát biểu sau nói đặc điểm ứng dụng tia Rơnghen đúng? Tia Rơnghen A gây tượng quan điện cho tế bào quang điện có catốt làm kim loại kiềm Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 B có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sáy khô sưởi ấm C không qua lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm chắn bảo vệ kỹ thuật dùng tia Rơnghen D khơng có tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh chúng chiếu vào Câu 30: Phát biểu sau không đúng? Một nguyên tắc chung việc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến là: A phải tách sóng âm tần khỏi sóng mang trước phát B phải dùng mạch tách sóng nơi thu C phải dùng sóng điện từ cao tần D phải biến điệu sóng mang Câu 31: Cho chùm ánh sáng: trắng, đỏ, vàng, tím Nhận xét sau không đúng? A Chùm ánh sáng trắng qua máy quang phổ thu quang phổ liên tục B Mỗi chùm ánh sáng có bước sóng xác định C Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính D Chùm ánh sáng bị lệch phía đáy lăng kính nhiều nên chiết suất lăng kính lớn Câu 32: Phát biểu sau nói sóng điện từ đúng? A Điện từ trường điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng lan truyền khơng gian dạng sóng B Năng lượng sóng điện từ tỷ lệ với lũy thừa bậc hai tần số C Tốc độ sóng điện từ chân không nhỏ nhiều lần so với tốc độ ánh sáng chân không D Sóng điện từ truyền xa nhờ biến dạng môi trường đàn hồi Câu 33: Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động LC không đúng? A Tần số mạch dao động tỷ lệ với điện tích tụ điện B Năng lượng điện trường mạch dao động tập trung chủ yếu tụ điện C Điện tích mạch dao động biến thiên điều hòa D Năng lượng từ trường mạch dao động tập trung chủ yếu cuộn cảm Câu 34: Nhận xét sau ánh sáng kích thích tượng quang điện đúng? A Khi có ánh sáng chiếu tới kim loại thí nghiệm Héc tượng quang điện có tượng quang điện B Khi tăng bước sóng chùm ánh sáng kích thích lên, chiếu tới kim loại thí nghiệm Héc tượng quang điện có tượng quang điện C Khi giảm bước sóng chùm ánh sáng kích thích xuống, chiếu tới kim loại thí nghiệm Héc tượng quang điện có tượng quang điện D Hiện tượng quang điện xảy bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ giới hạn quang điện Câu 35: Tia Rơnghen A xạ đối âm cực ống Rơnghen phát B xạ mang điện tích C xạ ca tốt ống Rơnghen phát D xạ điện từ có bước sóng nhỏ 10 −8 m Câu 36: Công thức liên hệ giới hạn quang điện λ0 , cơng A , số plăng h độ sáng vận tốc c là: A λ0 = A hc B A = hc λ0 C λ0 = c hA D λ0 = hA c Câu 37: Một đặc điểm điện trở quang A Có giá trị lớn B Có giá trị khơng đổi C Có giá trị nhỏ D Có giá trị thay đổi Câu 38: Phát biểu sau không đúng? A Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 B Khi chiếu chùm ánh sáng mặt trời qua cặp hai mơi trường suốt ta tím bị lệch phía mặt phân cách hai mơi trường nhiều tia đỏ C Ánh sáng trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Câu 39: Phát biểu sau khơng đúng? Tính chất tác dụng tia hồng ngoại là: A tác dụng lên loại kính ảnh đặc biệt gọi kính ảnh hồng ngoại B gây hiệu ứng quang điện số chất bán dẫn C gây phản ứng quang hóa, quang hợp D tác dụng bậc tác dụng nhiệt Câu 40: Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? Sóng điện từ là: A Có tốc độ thay đổi mơi trường B bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa C sóng ngang D mang lượng Câu 41: Cho mạch dao động LC, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 42: Trong thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thu kết λ = 0,526µm Ánh sáng dùng thí nghiệm ánh sáng màu A đỏ B vàng C tím D lục Câu 43: Phát biểu sau nói tia hồng ngoại đúng? A Vật có nhiệt độ < 50o C phát tia hồng ngoại; Các vật có nhiệt độ ≥ 500o C phát ánh sáng nhìn thấy B Nguồn phát tia hồng ngoại thường đèn dây tóc có cơng suất lớn 1000W , nhiệt độ ≤ 500o C C Tất vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại Vật có nhiệt độ < 0o C khơng thể phát tia hồng ngoại D Mọi vật có nhiệt độ lớn độ không tuyệt đối phát tia hồng ngoại Câu 44: Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ Câu 45: Để thực thông tin vũ trụ, người ta sử dụng: A Sóng dài sóng dài có bước sóng lớn B Sóng cực ngắn khơng bị tầng điện ly phản xạ, hấp thụ có khả truyền xa theo đường thẳng C Sóng trung sóng trung có khả truyền xa D Sóng ngắn sóng ngắn bị tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả truyền xa Câu 46: Phát biểu sau nói tia hồng ngoại không đúng? A Thủy tinh nước suốt với tia hồng ngoại B Đèn dây tóc phát 2000C phát tia tử ngoại C Mặt trời phát ánh sáng nhìn thấy tia hồng ngoại nên ta trông thấy sáng cảm giác ấm áp D Các nguồn quang điên 4000C thường dùng làm đen tử ngoại Câu 47: Phát biểu sau khơng đúng? A Dòng điên dịch dùng ampe kế để đo trực tiếp B Dòng điện dẫn dòng chuyển động có hướng điện tích C Dòng điên dịch điện trường tr ong tụ điện biến thiên sinh D Dòng điện dẫn dùng ampe kế đo trực tiếp Câu 48: Phát biểu sau nói đặc điểm tính chất tia Rơnghen khơng đúng? Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 A Nhờ khả đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen dùng y học để chiếu điện, chụp điện B Tính chất bậc tia Rơnghen khả đâm xuyên C Dựa vào khả đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất để chế tạo máy đo máy đo liều lượng tia X D Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh Câu 49: Phát biểu sau nói tượng quang điện đúng? A Hiện tượng số chất có khả hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác B Hiện tượng ánh sáng kích thích có bước sóng lớn giới hạn quang điện kim loại C Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi mặt kim loại D Hiện tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết chúng trờ thành electron dẫn đồng thời giải phóng lỗ trống tự Câu 50: Phát biểu sau đúng? A Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng tia sáng đỏ B Bức xạ tử ngoại có tần số cao tần số xạ hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số cao tần số tia sáng vàng D Bức xạ tử ngoại có chu kì lớn xạ hồng ngoại Thầy Đặng Việt Hùng Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) ... Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 B Vị trí vạch tối quang phổ... Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 B có tác dụng nhiệt mạnh,... Liên hệ đăng kí khóa học : www.facebook.com/nguyenhuong387 (Facebook : Nguyễn Hường) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 B Khi chiếu chùm ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo 400 cau hoi trong tam ve ly thuyet 2017 p2 , Bo 400 cau hoi trong tam ve ly thuyet 2017 p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn