Vi ét không đối xứng (hay nhất)

20 963 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:33

HỆ THỨC VIÉT KHÔNG ĐỐI XỨNGBài 1: Cho phương trình: (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn .Bài 2: Cho phương trình: (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn .Bài 3: Cho phương trình: (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.Bài 4: Cho phương trình: (m là tham số). Tìm các giá trị củam để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn .Bài 5: Tìm m để phương trình: có hai nghiệm phân biệt thoả mãn .Bài 6: Cho phương trình (1) (m là tham số)a) Chưng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.b) Tìm m để phương trình (1) luôn có 2 nghiệm bằng nhau về giá trị tuyệt đối và trái dấu nhau.Bài 7: Cho phương trình (m là tham số).a) Giải phương trình với m = 3b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn .Bài 8: Cho phương trình: (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn: Bài tập: Cho phương trình (m là tham số)a) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm các giá trị của m để Bài 9: Cho phương trình 1)Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm với mọi m.2)Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện Bài 10: Cho phương trình (1) (với m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn Bài tập: Cho phương trình . Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Tìm m sao cho phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 11: Cho phương trình (x là ẩn số, m là tham số)a Chứng minh rằng phương trình luon có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.b Tìm tổng và tích của hai nghiệm x1, x2 theo m.c Cho biểu thức Tìm m để A đạt giá trị nhỏ nhất.Bài 12: Cho phương trình: (x là ẩn, m là tham số).Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 sao cho Bài tập: (1). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: Bài 13: (1). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: Bài 14: Tìm m để phương trình (x là ẩn, m là tham số) có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn Bài 15: Tìm m để phương trình (x là ẩn, m là tham số) có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn Bài 16: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): cắt parabol (P): tại 2 điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) và (x2; y2) thỏa mãn .Bài 17: Cho phương trình . Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 18: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số).a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.b) Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 19: Cho phương trình . Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 20: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số).a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.b) Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 21: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số).Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 22: Cho phương trình . (x là ẩn, m là tham số).Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 23: Cho phương trình . (x là ẩn, m là tham số).Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 24: Cho phương trình . (x là ẩn, m là tham số).Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 25: Cho phương trình . (x là ẩn, m là tham số).Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 26: Cho phương trình . (x là ẩn, m là tham số).Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 27: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số).a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.b) Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 28: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số).Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn Bài 29:a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệtb) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của nó, tìm GTLN của biểu thức: .Bài 30: Cho phương trình a) Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm với mọi giá trị của m.b) Gọi x1, x2 là các hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho Bài 31: Cho phương trình a) Giải phương trình với m = 4.b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn Bài 32: Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d): cắt parabol (P): tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho .Bài 33: Cho phương trình với là tham số.1) Giải phương trình khi .2) Tìm giá trị của để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt thoả mãn điều kiện: .Bài 34: Cho phương trình: (ẩn x)a) Giải phương trình với m = 3.b) Tính giá trị của m, biết phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và thỏa mãn điều kiện: Bài 35: Cho phương trình: (ẩn x)Tính giá trị của m, biết phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và thỏa mãn điều kiện: Bài 36: Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho đạt giá trị nhỏ nhấtBài 37: Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho Bài 38: Cho phương trình bậc 2 có ẩn x: a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2, .b) Cho biểu thức . Tìm m để A = 0.Bài 39: Cho phương trình ẩn x: . Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn đẳng thức Bài 39: Cho phương trình với là tham số thực.a)Chứng minh: phương trình (1) luôn có hai nghiệm trái dấu với mọi giá trị của .b)Tìm để biểu thức đạt giá trị lớn nhất.Bài 40: Gọi là hai nghiệm của phương trình: (m là tham số).Chứng minh rằng : Bài 42: Cho phương trình (m là tham số). 1. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.2. Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm các giá trị của m sao cho Bài 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : và parabol (P) : .1. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(2;0). 2. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2 thỏa mãn .Bài 44: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): cắt parabol (P): tại 2 điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) và (x2; y2) thỏa mãn .Bài 45: Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d): cắt parabol (P): tại 2 điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) và (x2; y2) thỏa mãn .Bài 46: Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d): cắt parabol (P): tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho Bài 47: Tìm m để phương trình (x là ẩn, m là tham số) có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn Bài 48: Tìm m để phương trình (x là ẩn, m là tham số) có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn Bài 49: Tìm m để phương trình (x là ẩn, m là tham số) có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn Bài 50: Cho phương trình: (ẩn x)Tính giá trị của m, biết phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và thỏa mãn điều kiện: Bài 51: Cho phương trình: (ẩn x)Tính giá trị của m, biết phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và thỏa mãn điều kiện: Bài 52: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số). Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 53: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số). Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 54: Cho phương trình (x là ẩn, m là tham số). Tìm m sao cho phương trình đã cho có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn Bài 55 : Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) : cắt Parabol (P) : tại hai điểm phân biệt sao cho .Bài 56: Cho phương trình: (m là tham số)Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức Bài 57: Cho phương trình: (m là tham số)Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức Bài 58: (1). Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: HỆ THỨC VI-ÉT KHÔNG ĐỐI XỨNG x   2m  1 x  m   Bài 1: Cho phương trình: (m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2 2 Bài 2: Cho phương trình: x  x  m   (m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x   2m   x  2m   Bài 3: Cho phương trình: (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho biểu thức x   2m  1 x  m   Bài 4: Cho phương trình: trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x  2mx1  m P x1  x2 đạt giá trị nhỏ (m tham số) Tìm giá trị củam để phương x  1  Bài 5: Tìm m để phương trình: x  x  m   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thoả mãn x12  2x1 x2  x2  Bài 6: Cho phương trình x   m  1 x   2m  1  (1) (m tham số) a) Chưng minh phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt với m b) Tìm m để phương trình (1) ln có nghiệm giá trị tuyệt đối trái dấu Bài 7: Cho phương trình x – x – m   (m tham số) a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2  x1  x2  thỏa mãn x1  x2  Bài 8: Cho phương trình: trình có nghiệm x1; x2 x   m  1 x  2m   x thỏa mãn: Bài tập: Cho phương trình (m tham số) Tìm giá trị m để phương  2mx1  2m  1  x2    x   m  1 x  m  2m   (m tham số) a) Chứng minh phương trình cho ln có nghiệm phân biệt với m b) Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình Tìm giá trị m để x1   x2 Bài 9: Cho phương trình x  2(m  1) x  2m   1) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm x1 , x2 với m 2) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x x1 , x2 thỏa mãn điều kiện  2mx1  2m  1  x22  2mx2  2m  1  2 Bài 10: Cho phương trình x  2mx  m  m   (1) (với m tham số) Tìm giá trị m để phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt x , x thỏa mãn x1  2mx2  x1 x2   2 Bài tập: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  Tìm m cho phương trình x2   m  2 x  m2   có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12  x22  3x1 x2 Bài 11: Cho phương trình x –  2m  1 x  m  (x ẩn số, m tham số) a/ Chứng minh phương trình luon có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b/ Tìm tổng tích hai nghiệm x1, x2 theo m c/ Cho biểu thức A  x1  x1  2mx2  x1 x2 Tìm m để A đạt giá trị nhỏ Bài 12: Cho phương trình: x 2    m  1 x  m2    (x ẩn, m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 cho x1  x1  x2  2mx1  Bài tập: x  2mx  m  m   (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x22  2mx1  13 Bài 13: x  x   m  (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ 2 x  m  x  16   thức: Bài 14: Tìm m để phương trình x  x  3m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn x13  x23  x1 x2  75 Bài 15: Tìm m để phương trình x  3x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn x13  x23  3x1 x2  Bài 16: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): y   m  1 x  m2  x  m biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn  x2  3m cắt parabol (P): y  x điểm phân Bài 17: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  Bài 18: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  2 Bài 19: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x1  x1  Bài 20: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x1  x1  Bài 21: Cho phương trình x   2m  1 x  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x  x1  Bài 22: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  13 2 Bài 23: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình 2 cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  Bài 24: Cho phương trình x  2mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  2 Bài 25: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình 2 cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  Bài 26: Cho phương trình x   3m  1 x  3m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương 2 trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  Bài 27: Cho phương trình x   m  1 x  2m  (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x1  x2   2m Bài 28: Cho phương trình x   m  1 x  m  (x ẩn, m tham số) Tìm tất giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn  x1  m   x2  3m Bài 29: a) Tìm m để phương trình x  2mx  m   có hai nghiệm phân biệt 2 b) Gọi x1; x2 hai nghiệm nó, tìm GTLN biểu thức: A  x1 x2  x1  x2  Bài 30: Cho phương trình x   m  1 x   a) Chứng minh phương trình ln có nghiệm với giá trị m b) Gọi x1, x2 hoành độ giao điểm (d) (P) Tìm tất giá trị tham số m cho x12 x2  x13 x23  x1 x22  Bài 31: Cho phương trình x  x  2m   a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x  x1  2m    x22  x2  2m    Bài 32: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): biệt có hồnh độ x1, x2 cho y1  x1  y22  y x điểm phân x2 Bài 33: Cho phương trình với tham số 1) Giải phương trình 2) Tìm giá trị để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn điều kiện: x  x2  x1 x2  8 Bài 34: Cho phương trình: x  x   m – 3  0   (ẩn x) a) Giải phương trình với m = b) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12 – x2  x1 x2  12 Bài 35: Cho phương trình: x  x   m – 3  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12  2x  x12 x 22  16 Bài 36: Cho phương trình x   m   x  m  5m   Tìm tất giá trị m để phương 2 A  x  m  x  m  5m  đạt giá trị nhỏ   trình có hai nghiệm x1, x2 cho Bài 37: Cho phương trình x  2mx  3m  Tìm tất giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 cho x12  2mx2  5m  20 Bài 38: Cho phương trình bậc có ẩn x: x  2mx  m  2m   2 a) Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2, b) Cho biểu thức A  12  x1 x2  x22  2mx1  10m Tìm m để A = Bài 39: Cho phương trình ẩn x: x – x  – m  Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn đẳng thức Bài 39: Cho phương trình x12  x2  x   m  1 x  m   (1), với m tham số thực a) Chứng minh: phương trình (1) ln có hai nghiệm trái dấu x1 , x2 với giá trị m 3 �x � �x � T  � � � � �x2 � �x1 � b) Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn 2 Bài 40: Gọi x1 , x hai nghiệm phương trình: x  2(m  1)x  2m  9m   (m tham số) Chứng minh : 7(x1  x )  x1 x �18 2 Bài 42: Cho phương trình x  x  m   (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Gọi x1, x2 hai nghiệm phân biệt phương trình Tìm giá trị m cho x12  x1 x2  3x22  Bài 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y  x  m  parabol (P) : y  x2 Tìm m để đường thẳng (d) qua điểm A(2;0) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) hai điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  16 Bài 44: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): y  x điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn y1  x1 x2  x2  Bài 45: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): y  x điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn y1  x1 x2  x2  Bài 46: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 cho y1  x1  y22  y x x2 Bài 47: Tìm m để phương trình x  x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm 3 x1,x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  44 Bài 48: Tìm m để phương trình x  x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm 3 x1,x2 thỏa mãn x1  x2  3x1 x2  2 Bài 49: Tìm m để phương trình x   2m  1 x  m  m   (x ẩn, m tham số) có 3 nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1  x2  65 x Bài 50: Cho phương trình:  x   2m – 3  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 2 điều kiện: x1  4x  3x1 x  20 Bài 51: Cho phương trình: x  x   m  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 2 điều kiện: x1  2x  3x1 x  Bài 52: Cho phương trình x   2m  1 x  m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x2  x1   2m Bài 53: Cho phương trình x   2m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x2  x1   2m Bài 54: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x1  x2   2m Bài 55 : Tìm giá trị tham số m để đường thẳng (d) : y  2x  m  cắt Parabol 2 (P) : y  x hai điểm phân biệt A(x1 ; y1 ), B(x ; y ) cho y1  y  x1  3x   Bài 56: Cho phương trình: x  x   m  (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức x13  (m 1) x 22  11 Bài 57: Cho phương trình: x  2x   m  (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức 2x13  (m  2) x 22  Bài 58 : x  x   m  (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x1   m  1 x2  16 HỆ THỨC VI-ÉT KHÔNG ĐỐI XỨNG x   2m  1 x  m   Bài 1: Cho phương trình: (m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2 2 Bài 2: Cho phương trình: x  x  m   (m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  Bài 3: Cho phương trình: x   2m   x  2m   (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho biểu thức Bài 4: Cho phương trình: x   2m  1 x  m   trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x P x1  x2 đạt giá trị nhỏ (m tham số) Tìm giá trị củam để phương  2mx1  m2   x2  1  Bài 5: Tìm m để phương trình: x  x  m   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thoả mãn x12  2x1 x2  x2  Bài 6: Cho phương trình x   m  1 x   2m  1  (1) (m tham số) a) Chưng minh phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt với m b) Tìm m để phương trình (1) ln có nghiệm giá trị tuyệt đối trái dấu Bài 7: Cho phương trình x – x – m   (m tham số) a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2  x1  x2  thỏa mãn x1  x2  Bài 8: Cho phương trình: x   m  1 x  2m   trình có nghiệm x1; x2 thỏa mãn: Bài tập: Cho phương trình x (m tham số) Tìm giá trị m để phương  2mx1  2m  1  x2    x   m  1 x  m  2m   (m tham số) a) Chứng minh phương trình cho ln có nghiệm phân biệt với m b) Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình Tìm giá trị m để x1   x2 Bài 9: Cho phương trình x  2(m  1) x  2m   3) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm x1 , x2 với m 4) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x x1 , x2 thỏa mãn điều kiện  2mx1  2m  1  x22  2mx2  2m  1  2 Bài 10: Cho phương trình x  2mx  m  m   (1) (với m tham số) Tìm giá trị m để phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt x , x thỏa mãn x1  2mx2  x1 x2   2 Bài tập: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  Tìm m cho phương trình x2   m  2 x  m2   có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12  x22  3x1 x2 Bài 11: Cho phương trình x –  2m  1 x  m  (x ẩn số, m tham số) a/ Chứng minh phương trình luon có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b/ Tìm tổng tích hai nghiệm x1, x2 theo m c/ Cho biểu thức A  x1  x1  2mx2  x1 x2 Tìm m để A đạt giá trị nhỏ Bài 12: Cho phương trình: x 2    m  1 x  m2    (x ẩn, m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 cho x1  x1  x2  2mx1  Bài tập: x  2mx  m  m   (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x22  2mx1  13 Bài 13: x  x   m  (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x13   m  1 x22  16 Bài 14: Tìm m để phương trình x  x  3m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn x13  x23  x1 x2  75 Bài 15: Tìm m để phương trình x  3x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn x13  x23  3x1 x2  Bài 16: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): y   m  1 x  m2  x  m biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn  x2  3m cắt parabol (P): y  x điểm phân Bài 17: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  Bài 18: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  2 Bài 19: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x1  x1  Bài 20: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x1  x1  Bài 21: Cho phương trình x   2m  1 x  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x  x1  Bài 22: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình 2 cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  13 Bài 23: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  2 Bài 24: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  2 Bài 25: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình 2 cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  x1 x2  2 Bài 26: Cho phương trình x   3m  1 x  3m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương 2 trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  Bài 27: Cho phương trình x   m  1 x  2m  (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x1  x2   2m Bài 28: Cho phương trình x   m  1 x  m  (x ẩn, m tham số) Tìm tất giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn  x1  m   x2  3m Bài 29: a) Tìm m để phương trình x  2mx  m   có hai nghiệm phân biệt 2 b) Gọi x1; x2 hai nghiệm nó, tìm GTLN biểu thức: A  x1 x2  x1  x2  Bài 30: Cho phương trình x   m  1 x   a) Chứng minh phương trình ln có nghiệm với giá trị m b) Gọi x1, x2 hồnh độ giao điểm (d) (P) Tìm tất giá trị tham số m cho x12 x2  x13 x23  x1 x22  Bài 31: Cho phương trình x  x  2m   a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x  x1  2m    x22  x2  2m    10 Bài 32: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): biệt có hồnh độ x1, x2 cho y1  x1  y22  y x điểm phân x2 Bài 33: Cho phương trình với tham số 1) Giải phương trình 2) Tìm giá trị để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn điều kiện: x  x2  x1 x2  8 Bài 34: Cho phương trình: x  x   m – 3  0   (ẩn x) c) Giải phương trình với m = d) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12 – x2  x1 x2  12 Bài 35: Cho phương trình: x  x   m – 3  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12  2x  x12 x 22  16 Bài 36: Cho phương trình x   m   x  m  5m   Tìm tất giá trị m để phương 2 A  x  m  x  m  5m  đạt giá trị nhỏ   trình có hai nghiệm x1, x2 cho Bài 37: Cho phương trình x  2mx  3m  Tìm tất giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 cho x12  2mx2  5m  20 Bài 38: Cho phương trình bậc có ẩn x: x  2mx  m  2m   2 a) Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2, b) Cho biểu thức A  12  x1 x2  x22  2mx1  10m Tìm m để A = Bài 39: Cho phương trình ẩn x: x – x  – m  Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn đẳng thức Bài 39: Cho phương trình x12  x2  x   m  1 x  m   (1), với m tham số thực c) Chứng minh: phương trình (1) ln có hai nghiệm trái dấu x1 , x2 với giá trị m 11 3 �x � �x � T  � � � � �x2 � �x1 � d) Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn 2 x , x Bài 40: Gọi hai nghiệm phương trình: x  2(m  1)x  2m  9m   (m tham số) Chứng minh : 7(x1  x )  x1 x �18 2 Bài 42: Cho phương trình x  x  m   (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Gọi x1, x2 hai nghiệm phân biệt phương trình Tìm giá trị m cho x12  x1 x2  x22  Bài 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y  x  m  parabol (P) : y  x2 Tìm m để đường thẳng (d) qua điểm A(2;0) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) hai điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  16 Bài 44: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): y  x điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn y1  x1 x2  x2  Bài 45: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): y  x điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn y1  x1 x2  x2  Bài 46: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 cho y  x  m  cắt parabol (P): y1  x1  y22  y x x2 Bài 47: Tìm m để phương trình x  x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm 3 x1,x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  44 Bài 48: Tìm m để phương trình x  x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm 3 x1,x2 thỏa mãn x1  x2  3x1 x2  12 2 Bài 49: Tìm m để phương trình x   2m  1 x  m  m   (x ẩn, m tham số) có 3 nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1  x2  65 Bài 50: Cho phương trình: x  x   2m – 3  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 2 điều kiện: x1  4x  3x1 x  20 Bài 51: Cho phương trình: x  x   m  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 2 điều kiện: x1  2x  3x1 x  Bài 52: Cho phương trình x   2m  1 x  m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x2  x1   2m Bài 53: Cho phương trình x   2m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x2  x1   2m Bài 54: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x1  x2   2m Bài 55 : Tìm giá trị tham số m để đường thẳng (d) : y  2x  m  cắt Parabol 2 (P) : y  x hai điểm phân biệt A(x1 ; y1 ), B(x ; y ) cho y1  y2  x1  3x   Bài 56: Cho phương trình: x  x   m  (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức x13  (m 1) x 22  11 Bài 57: Cho phương trình: x  2x   m  (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức 2x13  (m  2) x 22  Bài 58 : x  x   m  (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x1   m  1 x2  16 13 HỆ THỨC VI-ÉT KHÔNG ĐỐI XỨNG x   2m  1 x  m   Bài 1: Cho phương trình: (m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2 2 Bài 2: Cho phương trình: x  x  m   (m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x   2m   x  2m   Bài 3: Cho phương trình: (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho biểu thức x   2m  1 x  m   Bài 4: Cho phương trình: trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x P x1  x2 đạt giá trị nhỏ (m tham số) Tìm giá trị củam để phương  2mx1  m   x2  1  Bài 5: Tìm m để phương trình: x  x  m   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thoả mãn x12  2x1 x2  x2  Bài 6: Cho phương trình x   m  1 x   2m  1  (1) (m tham số) a) Chưng minh phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt với m b) Tìm m để phương trình (1) ln có nghiệm giá trị tuyệt đối trái dấu Bài 7: Cho phương trình x – x – m   (m tham số) a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2  x1  x2  thỏa mãn x1  x2  x   m  1 x  2m   Bài 8: Cho phương trình: trình có nghiệm x1; x2 x thỏa mãn: Bài tập: Cho phương trình (m tham số) Tìm giá trị m để phương  2mx1  2m  1  x2    x   m  1 x  m  2m   14 (m tham số) a) Chứng minh phương trình cho ln có nghiệm phân biệt với m b) Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình Tìm giá trị m để x1   x2 Bài 9: Cho phương trình x  2(m  1) x  2m   5) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm x1 , x2 với m 6) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x x1 , x2 thỏa mãn điều kiện  2mx1  2m  1  x22  2mx2  2m  1  2 Bài 10: Cho phương trình x  2mx  m  m   (1) (với m tham số) Tìm giá trị m để phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1  2mx2  x1 x2   Bài tập: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  Tìm m cho phương trình x2   m  2 x  m2   có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12  x22  3x1 x2 Bài 11: Cho phương trình x –  2m  1 x  m  (x ẩn số, m tham số) a/ Chứng minh phương trình luon có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b/ Tìm tổng tích hai nghiệm x1, x2 theo m c/ Cho biểu thức A  x1  x1  2mx2  x1 x2 Tìm m để A đạt giá trị nhỏ Bài 12: Cho phương trình: x 2    m  1 x  m2    (x ẩn, m tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 cho x1  x1  x2  2mx1  Bài tập: x  2mx  m  m   (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x22  2mx1  13 Bài 13: x  x   m  (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x13   m  1 x22  16 Bài 14: Tìm m để phương trình x  x  3m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn x13  x23  x1 x2  75 Bài 15: Tìm m để phương trình x  3x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm x1,x2 thỏa mãn x13  x23  3x1 x2  15 Bài 16: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): y   m  1 x  m2  x  m biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn  x2  3m cắt parabol (P): y  x điểm phân Bài 17: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  Bài 18: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x2  2 Bài 19: Cho phương trình x  mx   m  Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x1  x1  Bài 20: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x1  x1  Bài 21: Cho phương trình x   2m  1 x  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x  x1  Bài 22: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  13 2 Bài 23: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  2 Bài 24: Cho phương trình x  2mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  2 Bài 25: Cho phương trình x  mx  m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương trình 2 cho có nghiệm x , x thỏa mãn x1  x2  x1 x2  2 Bài 26: Cho phương trình x   3m  1 x  3m   (x ẩn, m tham số).Tìm m cho phương 2 trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  Bài 27: Cho phương trình x   m  1 x  2m  (x ẩn, m tham số) a) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với m 16 b) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x1  x2   2m Bài 28: Cho phương trình x   m  1 x  m  (x ẩn, m tham số)  x  m Tìm tất giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn  x2  3m Bài 29: a) Tìm m để phương trình x  2mx  m   có hai nghiệm phân biệt 2 b) Gọi x1; x2 hai nghiệm nó, tìm GTLN biểu thức: A  x1 x2  x1  x2  Bài 30: Cho phương trình x   m  1 x   a) Chứng minh phương trình ln có nghiệm với giá trị m b) Gọi x1, x2 hoành độ giao điểm (d) (P) Tìm tất giá trị tham số m cho x12 x2  x13 x23  x1 x22  Bài 31: Cho phương trình x  x  2m   a) Giải phương trình với m = b) Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x  x1  2m    x22  x2  2m    Bài 32: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): biệt có hồnh độ x1, x2 cho y1  x1  y22  y x điểm phân x2 Bài 33: Cho phương trình với tham số 1) Giải phương trình 2) Tìm giá trị để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn điều kiện: x12  x2  x1 x2  8 Bài 34: Cho phương trình: x  x   m – 3  0   (ẩn x) e) Giải phương trình với m = f) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12 – x2  x1 x2  12 Bài 35: Cho phương trình: x  x   m – 3  0   (ẩn x) 17 Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện: x12  2x  x12 x 22  16 Bài 36: Cho phương trình x   m   x  m  5m   Tìm tất giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 cho A  x12   m   x2  m  5m  đạt giá trị nhỏ Bài 37: Cho phương trình x  2mx  3m  Tìm tất giá trị m để phương trình có hai 2 x  2mx2  5m  20 nghiệm x1, x2 cho Bài 38: Cho phương trình bậc có ẩn x: x  mx  m  2m   2 a) Tìm m để phương trình có nghiệm x1, x2, b) Cho biểu thức A  12  x1 x2  x22  2mx1  10m Tìm m để A = Bài 39: Cho phương trình ẩn x: x – x  – m  Tìm giá trị m để phương trình có hai 2 x  x2  1 nghiệm x1 ; x2 thoả mãn đẳng thức Bài 39: Cho phương trình x   m  1 x  m2   (1), với m tham số thực e) Chứng minh: phương trình (1) ln có hai nghiệm trái dấu x1 , x2 với giá trị m 3 �x � �x � T  � � � � �x2 � �x1 � f) Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn 2 Bài 40: Gọi x1 , x hai nghiệm phương trình: x  2(m  1)x  2m  9m   (m tham số) Chứng minh : 7(x1  x )  x1 x �18 2 Bài 42: Cho phương trình x  x  m   (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Gọi x1, x2 hai nghiệm phân biệt phương trình Tìm giá trị m cho x12  x1 x2  x22  Bài 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) : y  x  m  parabol (P) : y  x2 18 Tìm m để đường thẳng (d) qua điểm A(2;0) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) hai điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  16 Bài 44: Tìm m nguyên để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): y  x điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn y1  x1 x2  x2  Bài 45: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): y  x  m  cắt parabol (P): y  x điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) (x2; y2) thỏa mãn y1  x1 x2  x2  Bài 46: Tìm giá trị m để đường thẳng (d): điểm phân biệt có hồnh độ x1, x2 cho y  x  m  cắt parabol (P): y1  x1  y22  y x x2 Bài 47: Tìm m để phương trình x  x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm 3 x1,x2 thỏa mãn x1  x2  x1 x2  44 Bài 48: Tìm m để phương trình x  x  2m   (x ẩn, m tham số) có nghiệm 3 x1,x2 thỏa mãn x1  x2  3x1 x2  2 Bài 49: Tìm m để phương trình x   2m  1 x  m  m   (x ẩn, m tham số) có 3 nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1  x2  65 Bài 50: Cho phương trình: x  x   2m – 3  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 2 điều kiện: x1  4x  3x1 x  20 Bài 51: Cho phương trình: x  x   m  0   (ẩn x) Tính giá trị m, biết phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 2 điều kiện: x1  2x  3x1 x  Bài 52: Cho phương trình x   2m  1 x  m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x2  x1   2m 19 Bài 53: Cho phương trình x   2m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2  x2  x1   2m Bài 54: Cho phương trình x   m  1 x  2m   (x ẩn, m tham số) Tìm m cho phương trình cho có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1  x1  x2   2m Bài 55 : Tìm giá trị tham số m để đường thẳng (d) : y  2x  m  cắt Parabol 2 (P) : y  x hai điểm phân biệt A(x1 ; y1 ), B(x ; y ) cho y1  y  x1  3x   Bài 56: Cho phương trình: x  x   m  (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức x13  (m 1) x 22  11 Bài 57: Cho phương trình: x  2x   m  (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức 2x13  (m  2) x 22  Bài 58 : x  x   m  (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x1   m  1 x2  16 20 ... trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x1   m  1 x2  16 HỆ THỨC VI-ÉT KHÔNG ĐỐI XỨNG x   2m  1 x  m   Bài 1: Cho phương trình: (m tham số) Tìm m để phương trình... trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức: x1   m  1 x2  16 13 HỆ THỨC VI-ÉT KHÔNG ĐỐI XỨNG x   2m  1 x  m   Bài 1: Cho phương trình: (m tham số) Tìm m để phương trình... trình (1) ln có nghiệm phân biệt với m b) Tìm m để phương trình (1) ln có nghiệm giá trị tuyệt đối trái dấu Bài 7: Cho phương trình x – x – m   (m tham số) a) Giải phương trình với m = b) Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi ét không đối xứng (hay nhất), Vi ét không đối xứng (hay nhất)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn