PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập điện PHÂN

39 29 0
  • Loading ...
1/39 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 22:02

Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN A KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Kiến thức, kĩ + Tại catot (cực âm), xảy trình khử theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải: Ag Fe3 Cu2 H  Ni2 Fe 2 Zn 2   Al3 Mg2 K    H2 O ion bò khử dung dòch ion không bò khử dung dòch + Tại anot (cực dương), xảy q trình oxi hóa theo thứ tự ưu tiên từ trái qua phải:  Cl  H2O bò oxi hóa dung dòch SO42  NO3 F     không bò oxi hóa dung dòch + Phản ứng điện phân nước điện cực  4H   O2  4e - Tại anot : 2H O  - Tại catot : 2H O  2e   H  2OH  + Bản chất điện phân dung dịch NaOH, KOH, H2SO4 điện phân nước + Trong trình điện phân, khối lượng dung dịch giảm khối lượng khí kim loại sinh bám vào điện cực + “Điện phân dung dịch đến nước bị điện phân điện cực” nghĩa ion có khả tham gia phản ứng bị khử bị oxi hóa hồn tồn catot anot Ví dụ điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 NaCl đến nước bị điện phân hai điện cực có nghĩa Cu2  Cl bị khử oxi hóa hết Dung dịch sau phản ứng có chứa ion SO  , Na ngồi có OH  H  tùy thuộc vào số mol chất ban đầu + Cơng thức tính số mol electron trao đổi điện cực: n electron trao đổi It  F I : cường độ dòng điện (A)  t : thời gian điện phân (giây) F : số faraday (96500)  Phương pháp giải + Tính số mol electron trao đổi q trình điện phân (nếu đề cho biết thời gian cường độ dòng điện) + Đối với tập điện phân dung dịch hỗn hợp, cần xác định xác thứ tự khử catot, thứ tự oxi hóa anot ion H2O (điều quan trọng, hiểu sai chất vấn đề việc làm trở nên vô nghĩa) + Với tập mức độ vận dụng, ta tính theo phản ứng bán phản ứng Với tập vận dụng cao, ta nên áp dụng định luật bảo toàn, hay sử dụng bảo toàn electron Ngoài ra, xác định thành phần ion dung dịch sau điện phân áp dụng định luật bảo tồn điện tích cho dung dịch này, bạn thấy việc giải tập điện phân thật đơn giản thú vị Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com B PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG Điện phân chất a Tính lượng chất phản ứng Ví dụ minh họa * Mức độ vận dụng Ví dụ 1: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực trơ) catot thu 6,4 gam kim loại thể tích khí (đktc) thu anot A 2,24 lít B 4,48 lít C 0,56 lít D 1,12 lít (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận, năm 2017) Phân tích hướng dẫn giải 2  nCu2  0,2  nCu  0,1  Cu dư  Cách 1: Tính theo phản ứng đpdd 2CuSO4  2H2 O   2Cu  O2  2H2 SO4 mol : 0,1  0,05  VO  1,l2 lít  Cách : Sử dụng bảo toàn electron  BTE : 4nO  2nCu  0,2  nO  0,05  VO  1,l2 lít 2 Bài tập vận dụng Câu 1: Điện phân hoàn toàn 200 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, thu dung dịch có pH=2 Xem thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể khối lượng Ag bám catot A 0,540 gam B 0,108 gam C 0,216 gam D 1,080 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Hoàng Hoa Thám, năm 2017) Câu 2: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 gam Cu catot lượng khí X anot Hấp thụ hồn tồn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH A 0,15M B 0,2M C 0,1M D 0,05M Câu 3: Điện phân 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 đến bắt đầu có khí catot ngừng Để yên dung dịch khối lượng khơng đổi (tạo khí NO sản phẩm khử nhất) khối lượng catot tăng 3,2 gam so với lúc chưa điện phân Nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng A 0,5M B 0,9M C 1M D 1,5M Ví dụ 2: Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu 2,5 lít dung dịch có pH=13 Phần trăm muối ăn bị điện phân A 62,5% B 65% C 70% D 80% (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Bạc Liêu, năm 2017) Phân tích hướng dẫn giải  pH  13  pOH   [OH ]  101  n OH  2,5.101  0,25 mol  Cách 1: Tính theo phản ứng điện phân dung dòch 2NaCl  2H2 O  2NaOH  Cl2   H2  màng ngă n xố p  n NaCl pö  n NaOH  n OH  0,25 mol  %NaCl  0,25.58,5  62,5% 23,4  Caùch : Tính theo bảo toàn điện tích nCl  pư  n OH  0,25 mol  %NaCl  0,25.58,5  62,5% 23,4 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Ví dụ 3: Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% đến dung dịch NaOH bình có nồng độ 25% ngừng điện phân Thể tích khí (ở đktc) anot A 149,34 lít B 156,8 lít C 78,4 lít D 74,66 lít Phân tích hướng dẫn giải  Cách 1: Tính theo phương trình phản ứng :  Điện phân dung dòch NaOH chất điện phân nước 20  m NaOH  200.10%  20 gam  m dd sau điện phân   80 gam 25% 20  m H O bò điện phân  200  80  120 gam  n H O bò điện phân  mol 2 đpdd  Phương trình phản öùng : 2H O   2H  O  mol : 20 20 10  3   VO  74,66 lít  Cách : Sử dụng bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron  Điện phân dung dòch NaOH chất điện phân nước 20  80 gam  m NaOH  200.10%  20 gam  m dd sau điện phân  25% m H O bò điện phân  2n H  32n O  200  80  120  n H  20 / 2   BTE : 2n H2  4n O2 n  10 /   O2  VO  74,66 lít Bài tập vận dụng Câu 4: Điện phân có màng ngăn 150 ml dung dịch BaCl2 Khí anot tích 112 ml (đktc) Dung dịch lại bình điện phân sau trung hòa HNO3 phản ứng vừa đủ với 20 gam dung dịch AgNO3 17% Nồng độ mol dung dịch BaCl2 trước điện phân A 0,01M B 0,1M C 1M D 0,001M Câu 5: Điện phân 400 ml dung dịch NaCl 1M với điện cực trơ màng ngăn xốp, đến hai điện cực 6,72 lít khí (đktc) ngừng lại Thêm 100 ml dung dịch AlCl3 0,85M vào dung dịch sau điện phân thu m gam kết tủa Giá trị m A 6,63 B 3,51 C 3,315 D 3,12 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016) Ví dụ 4: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 1M với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A thời gian 25 phút 44 giây dừng lại Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân A 2,88 gam B 3,84 gam C 2,56 gam D 3,2 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Bắc Ninh – Hàn Thuyên, năm 2016) Phân tích hướng dẫn giải  Cách 1: Tính theo bán phản ứng It  Ta có: 2nCu2  0,2  nelectron trao đổi   0,08  Cu2  dư F  Quá trình khử catot : Quá trình oxi hóa anot : Cu2   2e   Cu  mol : 0,08  0,04 2H2 O   4H   O2   4e mol : 0,02  0,08 Ở anot thu 0,02 mol O2  mdd giaûm  m Cu  m O  3,2 gam  Ở catot thu 0,04 mol Cu Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com  Caùch : Sử dụng bảo toàn electron n 2  0,1 2  Cu Cu dö    It n electron trao đổi   0,08 BTE : 2n Cu  4n O2  0,08 F   n Cu  0,04; n O  0,02  m dd giaûm  m Cu  m O  3,2 gam 2 Ví dụ 5: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ dòng điện chiều I = 9,65A Khi thể tích khí hai điện cực 1,12 lít (đktc) dừng điện phân Khối lượng kim loại sinh catot thời gian điện phân là: A 3,2 gam 2000 giây B 3,2 gam 800 giây C 6,4 gam 3600 giây D 5,4 gam 800 giây Phân tích hướng dẫn giải  Cách 1: Tính theo bán phản ứng  Tại catot : Cu2  bò khử hết sau H O bò khử  Bản chất phản ứng :   Tại anot : Chỉ có H O bò oxi hóa 1,12 96500.0,05.4  n H  n O2   0,05  n electron trao đổi  4n O2  t   2000s 22,4 9,65  Phương trình phản ứng : đpdd 2CuSO4  2H O   2Cu  O2  2H SO4 mol : x x  0,5x  2H O   2H   O2  mol : 0,05  0,025  n O2  0,5x  0,025  0,05  x  0,05  m Cu  3,2 gam  Cách : Tính theo bảo toàn electron  Giả thiết : n H  n O  0,05  n Cu  0,05; m Cu  3,2 gam 2   96500.0,05.4  4n O BTE : 2n  2n   2000s t  Cu H2  9,65  Ví dụ 6: Điện phân dung dịch KCl (dư) với điện cực trơ, màng ngăn xốp thời gian 16,1 phút dòng điện I = 5A thu 500 ml dung dịch X pH dung dịch X có giá trị A 12,7 B C 13 D 1,3 Phân tích hướng dẫn giải  Cách 1: Tính theo bán phản ứng It 5.16,1.60   0,05 mol F 96500  Quá trình khử catot : Quá trình oxi hóa anot :  n electron trao đổi  2H O  2e   H  2OH  mol : 0,05  0,05 2Cl   Cl  2e mol : 0,05  0,05 0,05  0,1M  pOH   pH  13 0,5  Caùch : Tính theo bảo toàn điện tích  [OH  ]    5.16,1.60 0,05  0,05 [OH  ]   0,1M  nelectron trao đổi   96500 0,5   n   n   nelectron trao đổi  0,05  pOH   pH  13 Cl pư   OH tạo thành Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Bài tập vận dụng Câu 6: Điện phân 10 ml dung dịch AgNO 0,4M (điện cực trơ) thời gian 10 phút 30 giây với dòng điện có cường độ I = 2A, thu m gam Ag Giả sử hiệu suất phản ứng điện phân đạt 100% Giá trị m A 2,16 B 1,544 C 0,432 D 1,41 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2017) Câu 7: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) thời gian 15 phút, thu 0,432 gam Ag catot Sau để làm kết tủa hết ion Ag+ lại dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M Cường độ dòng điện khối lượng AgNO3 ban đầu A 0,429A 2,38 gam B 0,492A 3,28 gam C 0,429A 3,82 gam D 0,249A 2,38 gam Câu 8: Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ catot bắt đầu có khí ngừng lại Để trung hòa dung dịch sau điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M Nồng độ mol AgNO3 thời gian điện phân (biết I = 20A)? A 0,8M, 3860 giây B 1,6M, 3860 giây C 1,6M, 360 giây D 0,4M, 380 giây Câu 9: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M với I = 9,65A Tính khối lượng Cu bám lên catot thời gian điện phân t1 = 200 giây, t2 = 500 giây là: A 0,32 gam 0,64 gam B 0,64 gam 1,28 gam C 0,64 gam 1,32 gam D 0,32 gam 1,28 gam Câu 10: Điện phân dung dịch NaCl đến hết (có màng ngăn, điện cực trơ), cường độ dòng điện 1,61A hết 60 phút Thêm 0,03 mol H2SO4 vào dung dịch sau điện phân thu muối với khối lượng A 4,26 gam B 8,52 gam C 2,13 gam D 6,39 gam Câu 11: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A, thời gian t thu dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất 45,73 gam kết tủa Giá trị t A 0,10 B 0,12 C 0,4 D 0,8 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 12: Điện phân lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A Sau dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, chất tách khan Giá trị m A 8,7 B 18,9 C 7,3 D 13,1 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017) Câu 13: Mắc nối tiếp bình điện phân: bình chứa dung dịch CuCl2, bình chứa dung dịch Na2SO4 Khi bình 3,2 gam kim loại điện cực khác khối lượng chất sinh là: Bình Bình Catot Anot Catot Anot 3,20 gam 3,55 gam 0,1 gam 0,8 gam A 3,55 gam 0,2 gam 1,6 gam B 3,20 gam 7,10 gam 0,2 gam 1,6 gam C 3,20 gam 7,10 gam 0,05 gam 0,8 gam D 3,20 gam * Mức độ vận dụng cao Ví dụ 7: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ a mol/lít (điện cực trơ) đến thu 1,12 lít khí (đktc) anot dừng lại Cho sắt dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khối lượng sắt tăng 0,8 gam Giá trị a A 0,4 B 0,2 C 1,8 D 1,6 Phân tích hướng dẫn giải Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com  Cách 1: Tính theo phương trình phản ứng  Bản chất phản ứng : đpdd 2CuSO  2H O   O2  2Cu  2H SO 1,12  0,05  0,1 22,4  Dung dòch sau điện phân chứa : CuSO dư H SO mol : 0,1  Fe  H SO   FeSO4  H  mol : 0,1  0,1 Fe  CuSO4   FeSO  Cu  mol : x  x x   m Fe taêng  m Cu  m Fe pö  64x  56(x  0,1)  0,8  x  0,8 0,9  1,8M 0,5  Cách : Sử dụng bảo toàn electron  Trong phản ứng điện phân :  n CuSO ban đầu  0,9  [CuSO ]  4.1,12  0,2  n Cu  0,1 22,4  Phản ứng Fe với dung dòch sau phản ứng điện phân : BTE : n electron trao đổi  2nCu  4n O  Cu2   2    Fe dö Fe  Cu      H : 0,2 (n 2n )     H2  2  H Cu2 pö  Fe dö SO         2 SO  BTE : 2n Fe pö  2n Cu2  n H    n Fe pö  0,9   0,2 m  n Cu2  0,8  Thanh Fe taêng  64n Cu2  56n Fe pö  0,8  n CuSO ban đầu  0,9  [CuSO ]  0,9  1,8M 0,5 Ví dụ 8: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, thời gian t (giờ), thu dung dịch X Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 13,5 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn hiệu suất trình điện phân 100% Giá trị t A 0,60 B 1,00 C 0,25 D 1,20 Phân tích hướng dẫn giải  Cách 1:  n Cu2 X  0,2  m Cu  12,8 gam  Chất rắn có Fe dư  Sơ đồ phản ứng : Fe2  : z mol     NO3 : 2z mol  Cu (ở catot) Cu(NO3 )2  0,2 mol ñpdd (1) Cu2  : x mol      H : y mol   NO  : 0,4 mol     Fe (2)  Cu : x mol      Fe dö    13,5 gam dung dòch X O2 (ở anot) NO Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com   BTÑT X : 2x  y  0,4  x  0,15     BTE cho pö (2) : 2z  2x  3(0,4  2z)     y  0,1  z  0,1875 n NO    m chất rắn : 64x  (14,4  56z)  13,5 96500.0,1  n electron trao đổi  n H   0,1  t   3600 giaây  2,68  Cách :  14,4 gam Fe ñpdd  dd Cu(NO3 )2   dd X  13,5 gam raén Y  0,2 mol  H : x   n  n Fe pö  0,2  0,125x  2  n NO  H  0,25x  Cu : 0,2  0,5x ;   n Cu tạo thành  0,2  0,5x NO  : 0,4  BTE : 2n  3nNO  2n Cu2 Fe pö      dd X  m Y  14,4  56(0,2  0,125x)  64(0,2  0,5x)  13,5  x  0,1 t F.n electron trao đổi I  96500.0,1  3600 giây  2,68 Ví dụ 9: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,45 mol AgNO3 cường độ dòng điện 2,68A, thời gian t (giờ), thu dung dịch X Cho 33,6 gam bột Fe vào dung dịch X thấy khí NO (sản phẩm khử nhất), thu 51,42 gam chất rắn Y Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị t A 1,50 B 2,40 C 1,80 D 1,20 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Quốc Học Huế, năm 2016) Phân tích hướng dẫn giải  33,6 gam Fe đpdd  dd AgNO3   dd X  51,42 gam chất rắn Y  0,45 mol  H : x   n  n Fe pö  0,225  0,125x     n NO  H  0,25x   Ag : 0,45  x  ;   NO  : 0,45   BTE : 2n n Ag tạo thành  0,45  x  3nNO  n Ag Fe pö   dd X  m Y  33,6  56(0,225  0,125x)  108(0,45  x)  51,42  x  0,12  n electron trao đổi  n H   0,12  t  n electron trao đổi F I  4320 giây  1,2 Bài tập vận dụng Câu 14: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu m kg Al catot 67,2 m3 (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro 16 Lấy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi (dư) thu gam kết tủa Giá trị m A 54,0 B 75,6 C 67,5 D 108,0 Câu 15: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm 9,6 gam so với dung dịch ban đầu Cho 20,16 gam bột Fe vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 14,88 gam kim loại Giá trị x A 2,25 B 1,5 C 1,25 D 3,25 Câu 16: Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian cường độ dòng điện 1,93A, thu dung dịch X có màu xanh Thêm 10,4 gam Fe vào X, phản ứng hồn tồn thu khí NO (sản phẩm khử nhất) gam hỗn hợp Y gồm kim loại Giá trị a A 0,15 B 0,125 C 0,3 D 0,2 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 17: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,5 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 3,86A, thời gian t giây, thu dung dịch X (hiệu suất trình điện phân 100%) Cho 22,4 gam bột Fe vào X, thấy khí NO (sản phẩm khử nhất) sau phản ứng hoàn toàn thu 42,2 gam chất rắn Y Giá trị t A 3000 B 2500 C 3600 D 5000 Câu 18: Điện phân 225 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ t giờ, cường độ dòng điện khơng đổi 4,02A (hiệu suất q trình điện phân 100%), thu chất rắn X, dung dịch Y khí Z Cho 18,9 gam Fe vào Y, sau phản ứng kết thúc thu 21,75 gam rắn T khí NO (sản phẩm khử N+5) Phát biểu sau sai? A Chất rắn T thu chứa kim loại B Do Y có chứa HNO3 nên dung dịch sau điện phân có pH H2O; Thứ tự oxi anot : Cl  H O + Dung dịch X hòa tan Al2O3, chứng tỏ X có chứa H OH   Sơ đồ phản ứng : TH1 Na : x mol    2 , O2 SO : y mol   anot : Cl 2    0,5x mol H   dd X NaCl : x mol    CuSO : y mol  TH2  Na : x mol    2 SO : y mol   anot : Cl 2    0,5x mol OH   dd X  TH1: nCl  nO  0,025 n H  3nAl3  6nAl O  0,05  2 x  0,025   0,5x 0,0125  ;   n H  2n SO 2 y  0,0375 n O2  n H  0,0125 n Na     x 0,05 y  m  0,025.58,5  0,0375.160  7,4625 gam  TH2 :  nOH  n AlO   2n Al O  2 60 n Cl  0,5x  0, 025 x  0,05     n   n 2  n     m  0,05.58,5  160  5,5916 gam Na SO4 OH 60    y   15 1/60 y  x  m  7,4625 gam hoaëc m  5,5916 gam 25 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Ví dụ 15: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau thời gian thu dung dịch X khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam Cho sắt vào dung dịch X đến phản ứng xảy hoàn toàn, thấy khối lượng sắt giảm 1,8 gam thấy khí NO Giá trị x A 0,4 B 0,5 C 0,6 D 0,3 (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên KHTN Huế, năm học 2013 – 2014) Phân tích hướng dẫn giải  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O NO3  : 2x mol     Na : 0,2 mol    Fe  dd X   NO  X goàm    Cl hết H  Cu  (có thể hết )   nO  a  n Cu  0,1  2a  n Cl  0,5nCl  0,1  m dd giaûm  64(0,1  2a)  32a  0,1.71  21,5  BTE : 2n 2n 4n    Cu Cl2 O2  a  0,05  dd sau điện phân có: n H  4n O  0,2; n Cu2  x  0,2  NO3 : 2x   NO3  : 2x  0,05        Na : 0,2    Fe   NO    Na : 0,2     Cu    0,2 H : 0,2   BTÑT  Fe2  : x  0,125 x  0,2  0,05 Cu2  : x  0,2       m  m Fe pö  m Cu tạo thành  56.(x  0,125)  64.(x  0,2)  1,8  x  0,5 Ví dụ 16: Điện phân dung dịch gồm 28,08 gam NaCl m gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 51,60 gam ngừng điện phân, thu dung dịch X Cho sắt vào X, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng sắt giảm 6,24 gam thu khí NO (sản phẩm khử) m nhận giá trị gần sau đây? A 180 B 160 C 170 D 190 Phân tích hướng dẫn giải   NaCl : 0,48 mol  ñpdd Na , NO3  Fe        NO  X coù H Cu(NO ) : x mol    X TH1 TH2      Na , NO3    Na , NO3    Ở anot H O bò oxi hóa  X có      2   H , Cu   H   TH1 Ở anot : n Cl  0,24 mol; n O  y 2   BTE : n Cu  n Cl  2n O  0,24  2y  y  0,12 2  m dd giaûm  0,24.71  32y  (0,24  2y).64  51,6 n H   4n O  4y  0,48  n  Cu2 X  x  2y  0,24  x  0,48 26 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com 2n Fe  3nNO  2n Cu2 n Fe  x  0,3    n H m Fe giaûm  56(x  0,3)  64(x  0,48)  6,24 n NO    x  0,96  m Cu(NO )2  180,48 gần với 180  Tuy tìm kết ta xét trường hợp lại  TH2 Ở anot : n Cl  0,24 mol; n O  y 2  Ở catot n x; n z    Cu H2  BTE : 0,24  2y  x  z   m dd giaûm  0,24.71  32y  64x  2z  51,6   n H   n NO   n Na  2x  0,48  n Fe  0,75x  0,18  2n Fe  3nNO   m Fe giaûm  56(0,75x  0,18)  6,24   n  n H  NO  y  0,2775  x  0,38857   (thỏa mãn )  m  73,05  z  0,4063 ● Kết luận: Như tập tự luận có 02 đáp án Bài tập vận dụng Câu 17: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 HCl Điện phân nửa dung dịch X (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), sau thời gian thu 0,14 mol khí anot Dung dịch sau điện phân phản ứng vừa đủ 550 ml dung dịch NaOH 0,8M, thu 1,96 gam kết tủa Khối lượng Cu tối đa hòa tan nửa dung dịch X (giải phóng khí NO, sản phẩm khử nhất) A 9,6 B 12,8 C 6,4 D 19,2 Câu 18: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) dung dịch X chứa a mol MSO4 (M kim loại) 0,3 mol KCl thời gian t giây, thu 2,24 lít khí anot (đktc) dung dịch Y có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch X Nếu thời gian điện phân 2t giây thu dung dịch Z có khối lượng giảm 19,6 gam so với khối lượng dung dịch X Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Phát biểu sau đúng? A Giá trị a 0,15 B Giá trị m 9,8 C Tại thời điểm 2t giây, chưa có bọt khí catot D Tại thời điểm 1,4t giây, nước chưa bị điện phân anot Câu 19: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 0,4 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây thu 4,48 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t tổng thể tích khí thu điện cực 10,08 lít (đktc) Biết hiệu suất điện phân 100% Giá trị a A 0,20 B 0,15 C 0,25 D 0,22 Câu 20: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) NaCl dòng điện có cường độ khơng đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu dung dịch Y khí hai điện cực có tổng thể tích 2,24 lít (đktc) Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t A 6755 B 772 C 8685 D 4825 Câu 21: Điện phân 200 ml dung dịch X chứa CuSO4 1M NaCl 0,75M với điện cực trơ, có màng ngăn Sau thời gian, thu dung dịch Y có khối lượng nhỏ dung dịch X 16,125 gam Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với m gam Al Giá trị m A 3,24 B 2,25 C 2,16 D 1,35 27 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 22: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối CuSO4 NaCl điện cực trơ đến nước bị điện phân hai điện cực dừng lại Dung dịch thu sau điện phân hoàn tan vừa đủ 1,6 gam CuO anot bình điện phân có 448 ml khí bay (đktc) Giá trị m : A 5,97 B 7,14 C 4,95 D 3,87 Câu 23: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực có tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giả sử hiệu xuất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t A 9408 B 7720 C 9650 D 8685 (Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016) Câu 24: Cho m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl vào nước thu dung dịch X Điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến catot thu 4,48 lít khí (đktc) ngừng điện phân Khi thu dung dịch Y anot thu 6,72 lít khí (đktc) Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,2 gam Al2O3 Giá trị lớn m A 53,25 B 61,85 C 57,55 D 77,25 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) Câu 25: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 0,12 mol HCl thời gian t với cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A anot 0,672 lít khí (đktc) thu dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa m gam bột sắt (sản phẩm khử NO 3 khí NO nhất) Giá trị t m A 0,6 10,08 B 0,6 8,96 C 0,6 9,24 D 0,5 8,96 Câu 26: Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu (n Fe : n Cu  : 6) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol HNO3, thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử N+5) Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 9,65A thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng 4,96 gam (kim loại sinh bám hết vào catot) Giá trị t A 2602 B 2337 C 2400 D 2000 Câu 27: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng 3:2) dòng điện chiều có cường độ 5A, sau thời gian t thu dung dịch Y chứa hai chất tan thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng dung dịch X Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al Giả sử khí sinh q trình điện phân hết khỏi dung dịch Giá trị t gần với giá trị sau đây? A 4,5 B C 5,36 D 6,66 1B 2C 11C 12D 21B 22A Câu 1: 3D 13D 23B 4C 14D 24B 5B 15D 25C ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 6D 7A 8B 9B 10B 16D 17A 18D 19C 20C 26D 27C  2.3600.0,804 n AgNO  x  0,06 BTE : x  2y    96500 n Cu(NO3 )2  y m  catot taêng  108x  64y  4,2 x  0,03 0,015   [Cu(NO3 )2 ]   0,075M 0,2 y  0,015 28 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 2:  Từ giả thiết , suy chất phản ứng diễn sau : đpdd 4AgNO3  2H O   4Ag   O2  4HNO3 ñpdd 2Cu(NO3 )2  2H O   2Cu  O  4HNO3 ñpdd 2H O   2H  O   V 2V 4V Giả thiết : n H2  n O2  22,4   a  2b   22,4 22,4 BTE : n  2n  2n  4n Ag Cu H2 O2   V  11,2(a  2b) Câu 3: 2n 2  2x  n Cl  x   Cu 2   Thứ tự khử catot : Cu  H O; Thứ tự oxi hóa : Cl  H O Cl  bò oxi hóa hết 2  Khi anot Cu vừa hết bên anot  H O bò oxi hóa phần  Ở anot thu khí Cl vaø O Câu 4:  n HCl  0,02 mol; n CuSO  0,05 mol  Thứ tự khử catot : Cu2   H   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O Ở catot : n Cu  0,05  n Cu2 bđ  H  chưa bò khử; n O  0,02     BTE : n  n  n  Cu Cl2 O2     V(O2 , Cl )  22,4(0,01  0,02)  0,672 lít  0,05 0,01 ?  Câu 5:  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O  n Cu tạo thành  0,2  n Cu2  0,3  Cu2  dư, nước chưa bò khử BTNT Cl : n Cl  0,5nCl   0,05 n  0,075  O2    BTE : n  n  n  Cu Cl O  2 2 V(O2 , Cl2 )  22,4(0,075  0,05)  2,8 lít  0,2 0,05 ?  Câu 6:  Thứ tự khử treân catot : Fe3  Cu2   H   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O  n Fe3  0,1; n Cu2  0,2; n H  0,1; n Cl  0,4  Khi catot bắt đầu thoát khí (H ) tức Cu  hết 3 2 Fe  1e   Fe  Ở catot xảy trình khử :    Cu Cu  2e  n Cl  0,5nCl  0,2 n O  0,025  2  BTE : n 3  n 2  n  n   Cl2 O2 Fe Cu     V  22,4(0,025  0,2)  5,04 lít  0,1 0,2 0,2 ?  29 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 7:  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hoùa : Cl   H O  n Cu2  0,25a; n Cl   0,375; n electron trao đổi  0,3  Cl dư; n Cl tạo thành  0,15  Ở catot có Cu2  bò khử, H O bò khử tạo thành H n Cl  0,15 BTE : 2n Cu  2n H2  2n Cl  0,3   m  64n Cu  2n H2  71n Cl2  17,15 n Cu  0,1; n H2  0,05  0,25a  0,1  a  0,4 Câu 8: Taïi catot : Cu2   2e   Cu    2Cl   Bản chất phản ứng điện phân :   Cl2  2e Taï i anot :    O2  4H   4e 2H O   n Cl  n O  0,15 n Cl  0,1  Ở anot :   71n Cl2  32n O2  0,15.29.2  8,7 n O2  0,05  BTE : 2n Cu  2n Cl  4n O  n Cu  0,2 2 n Cu(NO )  n Cu  0,2  BTNT :   m  m Cu(NO )  m NaCl  49,3 gam  n  NaCl 2n Cl2  0,2 Câu 9:  Thứ tự khử catot : Cu2   H   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O Ở catot : n  0,02 Cu  n O  0,01  Ở anot : n O  n H  0,015  2  n H  0,005 BTE : 2n 4n 2n 0,04     Cl2 O2 Cu 0,02  n H  taïo thaønh  4n O2  0,02  [H  ]   0,01  pH  2 Câu 10:  Cu2   2e   Cu  Catot :   Bản chất phản ứng :   H  2OH  2H O  2e     Cl2  2e Anot : 2Cl   Đặt n Cu  x; n H  y; n Cl  4y 2  BTE : n Cu  n H  n Cl  x  y  4y   %m CuSO  30  n CuSO  x   Choïn  y  n  KCl 3.160 100%  44,61% 3.160  8.74,5 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 11: Ở catot : Cu2   2e   Cu   2Cl   Ta coù: n Cl  a  2n Cu2  2b    Cl2  2e     Ở anot :  n n  O  4H   4e e Cl nhườ ng e Cu2 nhaän  2H O  BTE : n Cu  n Cl  n O  2 2  b  0,5a ? m    32n O2 64n 71n Cu Cl  dd giaûm n O  0,5b  0,25a   m dd giaûm  80b  27,5b m dd giaûm  64b  71.0,5a  32.(0,5b  0,25a) Câu 12: ñpdd Na : V  (NaCl, CuSO )   đến hết Cl , Cu2    2  n  n  dd sñp coù SO : 1,8V  Cl  Cu2      1,8V  V H : 2.1,8V  V  2,6V   n H   3nAl3  6n Al O  0,52  V  0,2  n  n Cu  0,36; n Cl2  0,1; n O2  H  0,13  m  m Cu  m Cl  m O  34,3 gam 2  dd giaûm Câu 13:  n Cu(NO3 )2  0,1 mol; n KCl  0,4 mol  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hoùa : Cl   H O BTE : n Cu  n H  n Cl  2 2 n H  0,05 0,1  ? ?    n H  71n Cl  17,15  n Cl  0,15  m dd giaûm  64 n Cu  2 2 0,1 ? ?   Dung dòch sau phản öùng coù:  n NO3  0,2; n Cl   0,4  0,15.2  0,1   n K   0,4; BTÑT : n OH   0,4  0,2  0,1  0,1  [KNO3 ]  0,5M; [KOH]  0,25M; [KCl]  0,25M Câu 14:  Thứ tự oxi hóa anot : Cl   H O; thứ tự khử catot : Cu2   H O  n CuSO  0,1a mol, n NaCl  0,2 mol, n electron trao đổi   Ở anot : n Cl   n electron trao đổi  Cl  dư, n Cl  193.60.1,25  0,15 mol 96500 n electron trao đổi  0,075 mol bò khử, H O bò khử tạo H  Ở catot Cu2  BTE : n Cu  n H2  n Cl2  0,075 n Cu  0,06   m dd giaûm  64n Cu  2n H2  71n Cl2  9,195 n H2  0,015  0,1a  0,06  a  0,6 31 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 15:  Thứ tự oxi hóa anot : Cl   H O; thứ tự khử catot : Cu2   H O  n CuSO  0,05 mol; n NaCl  0,06 mol  2n Cu2  n Cl   n e Cu2 nhaän n e Cl  nhường  Giả sử Cl  bò oxi hóa hết , BTE : n Cu  n Cl  0,5n Cl   0,03  m dd giaûm  0,03.64  0,03.71  4,05 gam  4,85 gam  Ở anot Cl  bò oxi hóa hết, H O bò oxi hóa tạo O2 BTE : n electron trao đổi  n Cu  n Cl  n O  2 2  ?  n Cu  0,04 0,03 ?    71n Cl  32 n O  4,85  n O2  0,005  m dd giaûm  64 n Cu 2 2 ? 0,03 ?  t n electron trao đổi F I  0,08.96500  15440 giaây 0,5 Câu 16: n   0,004 [H  ]  102 dd tpư có pH   Từ đồ thò suy    H  1 dd spư có pH  13 [OH ]  10 n OH   0,04  dd ban đầu coù NaCl : 0,04 mol; HCl : 0,004 mol; CuCl2 : 0,008 mol  Thời điểm t ứng với Cl  anot bò oxi hóa hết , suy : nelectron trao đổi  It 1,93t  n Cl   0,06  t  3000 giaây F 96500 Câu 17:  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hóa anot : Cl   H O  NaOH  dd sau điện phân   kết tủa  Cu  dư, H  chưa bò khử  Ở anot thu khí Cl2  H O chưa bò oxi hóa  n NaOH  0,44; n Cu(OH)   0,02  n H dd sau ñp  0,44  0,02.2  0,4  Ở anot n Cl2  0,14  Ở catot n Cu  0,14  Vậy nửa dung dòch X coù : n HCl  n H   0,4 mol; n Cu(NO3 )2  0,16 mol  Phaûn ứng Cu với nửa dung dòch X : 3Cu  8H  2NO3    3Cu2   2NO  4H O mol (bñ) : 0,4 0,32 mol (pö) : 0,15  0,4  0,1  m Cu  9,6 gam 32 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 18:  Thứ tự oxi hóa anot : Cl   H O   n eletron trao đổi  n Cl  0,3 anot thoát khí  MSO a mol  ñpdd   0,1 mol khí anot, khí Cl2   t giây KCl : 0,3 mol   Dung dòch X Ứng với t(s) n electron trao đổi  0,2 mol  Ứng với 1,4t(s) n electron trao đổi  0,28  0,3  Tại thời điểm 1,4t giây, nước chưa bò điện phân anot Câu 19: CuSO : a mol  đpdd có màng ngăn  TN1:   0,2 mol Cl anot   t giaây KCl : 0,4 mol   n electron trao đổi thời gian t giây  0,2.2  0,4 mol  0,2 mol Cl  anot    0,1 mol O  CuSO : a mol  đpdd có màng ngăn  TN2 :   2t giaây KCl : 0,4 mol  a mol Cu  catot   (0,45  0,3) mol H   BTE TN2 : 2a  0,15.2  0,8  a  0,25 Câu 20:  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O  Bản chất phản ứng : SO  : 0,05  CuSO : 0,05 ñpdd    Na : x     NaCl : x  H   Cu : 0,05 Cl2 : 0,5x      H : y  O2 : z       catot anot dd Y  Y hòa tan hết 0,8 gam Mg  n H   2n Mg2  2n MgO  0,04; BTÑT  x  0,06  n Cl  0,5nNaCl  0,5x  0,03 n  0,18 y  0,04  e trao đổi n khí  0,03  y  z  0,1     0,18.96500  8685  BTE : 0,05.2  2y  0,03.2  4z z  0,03 t   33 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 21:  Thứ tự khử catot : Cu2   H O; Thứ tự oxi hóa : Cl   H O  Sơ đồ phản ứng : SO  : 0,2    CuSO : 0,2  ñpdd  Na : 0,15  Cl : 0,075        Cu   2 O2 : x NaCl : 0,15    Cu  catot    H  dd X anot   dd Y BTE : 2n Cu  2n Cl  4n O 2  m dd giaûm  64n Cu  71n Cl2  32n O2  16,125 n  0,075  2x   Cu  x  0,0375 64(0,075  2x)  0,075.71  32x  16,125   SO4  : 0,2  SO  : 0,2        Na : 0,15    Al   Na : 0,15   Cu   H   2  Cu : 0,2  0,15  0,05 0,25  BTÑT  Al3 :  BTÑT  H  : 0,15       dd Y  m Al  2,25 gam Câu 22:  Dung dòch sau điện phân hòa tan CuO, dung dòch chứa H   Sơ đồ phản ứng : SO  : x  CuSO : x  ñpdd    Cl : 0,5y    Na : y          Cu  O2   NaCl : y   catot H        anot n   n H   2n Cu2  n CuO  2.0,02  0,04  n O  H  0,01 y  0,02; x  0,03 BTÑT : 2x  y  0,04    n khí  0,5y  0,01  0,02  m  160.0,03  58,5.0,02  5,97 gam 34 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 23: + Dung dịch X hòa tan Al2O3, chứng tỏ X có chứa H  OH   Sơ đồ phản ứng : Na    anot : Cl2 , O2  2 SO : 0,05 mol        catot : H  H     TH1 dd X NaCl    CuSO : 0,05 mol  TH2 Na    2 SO : 0,05 mol     OH     anot : Cl2 , O2    catot : H  dd X  TH1: BTĐT pư X với Al2 O3 : n H  3nAl3  6n Al2O3  0,12   BTÑT X : n Na  2n SO42  n H  0,02 (loại)  TH2 :  BTĐT pư X với Al2 O3 : n OH  n AlO   2nAl O  0,04   n Cl  0, 07     BTÑT X : n 2n n 0,14   2  Na SO4 OH GT : nCl  nO  n H  0,105 2 2 2  n O  0,005  0,07 ? ?    nO  nCu2  n H n  0,03 BT E : n Cl2  H2  2 2  0,05 0,07 ? ? t F.nelectron trao đổi I  96500.(2.0,07  4.0,005)  7720 giaây Câu 24: + Thứ tự khử catot : Cu2+ > H2O; Thứ tự oxi anot : Cl  H O + Dung dịch X hòa tan Al2O3, chứng tỏ X có chứa H  OH   Sơ đồ phản ứng : TH1 , O2  Na : x mol  anot : Cl 2     0,5x mol 2 SO4 : y mol    , H     catot : Cu 2 H y mol    0,2 mol dd X NaCl : x mol    CuSO : y mol  ñpdd TH2 , O2 Na : x mol  anot : Cl 2     0,5x mol 2 SO4 : y mol      catot : Cu H 2 OH     0,2 mol dd X 35 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com  TH1:  BTÑT  BTNT : n H  3n Al3  6nAl2O3  0,6 Ở anot : n  n  0,3 Cl2 O2  2.0,5x  4(0,3  0,5x)  2y  0,4   BTE : 2nCl  4n O  2nCu  2nH   2 x  0,6  2y  BTÑT : n n 2n       Na H SO4 x  0,1   m  61,85 y  0,35  TH2 :  nOH  n AlO   2n Al O  0,2 2 Ở anot : n  n  0,3 Cl2 O2  2.0,5x  4(0,3  0,5x)  2y  0,4   BTE : 2nCl  4n O  2nCu  2nH   2 x  2y  0,2  BTÑT : n 2n n    Na SO42 OH  x  0,5   m  53,25  y  0,15  m max  61,85 Câu 25:  Thứ tự khử catot : Cu2   H   H O; thứ tự oxi hóa anot : Cl   H O Ở anot khí thoát laø Cl2 ; n Cl  0,03  2 Ở catot Cu bò khử : BTE : n Cu  n Cl2  0,03 n electron trao đổi F 0,03.2.96500 t   0,6 I 2,68.3600   Cu2  : 0,15  0,03  0,12  2   Fe : ?       NO3 : 0,3  Fe (max)   NO   Cl : 0,06       0,12  H : 0,12    0,12 Cl  : 0,12  0,03.2  0,06  NO3  : 0,3   0,27    X  n Fe  n Fe2  0,27  0,06  0,165  m Fe  9,24 gam Câu 26: n  7x n  0,07   Fe  7x.56  6x.64  7,76  x  0,01   Fe  n Cu  6x n Cu  0,06 2n Fe  2n Cu  0,26  n electron Fe, Cu nhường  3nFe  2n Cu  0,33   n 4H   NO3  3e  0,3 (Vì   NO   2H O)     elcctron N nhaän 0,4 0,1 0,3  Fe2  : x mol, Fe3 : y mol  x  y  0,07  x  0,03   Y coù      Cu : 0,06 mol, NO3 : 0,3 2x  3y  0,06.2  0,3 y  0,04 4,96  0,06.64 ñpdd  Y   4,96 gam Cu, Fe  n 2  n Fe   0,02 I  9,65A, t giây Fe pư 56 nF  BTE : n electron trao đổi  n 3  2n   2n   0,2  t   2000 giây Fe Cu Fe pư I 36 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 27:  Trường hợp 1: Na : 2x    CuSO : 3x mol  ñpdd  SO  : 3x   Cl2   Cu     có màng ngăn    NaCl : 2x mol  x   2  x Cu : 2x   dd X  dd Y m dd giaûm  71x  64x  33,1 x  0,245    loaïi  BT E : n  n 2 Al Y  x  0,1 Cutrong   3,6/ 27  2x  Trường hợp : Na : 2x  anot catot CuSO : 3x mol      ñpdd 2  SO : 3x   Cl2   O   Cu   H2     có màng ngăn     NaCl : 2x mol  3x     b x a H : 4x  dd X dd Y m dd giaûm  m Cl  m O  m Cu  m H 2   BT E pư đp : 2n Cl  4n O  2n Cu  2n H 2  BT E cho (Y  Al) : n H   3n Al 71x  3x.64  32a  2b  33,1 x  0,1; a  0,2 : b  0,2    2x  4a  6x  2b   (0,1.2  0,2.4).96500  5,36 4x  0,4 t   5.3600   Chú ý : Tính mol H  Y bảo toàn điện tích 37 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU TÀI LIỆU ÔN THI NĂM 2019 DÀNH CHO GIÁO VIÊN 30 đề ôn thi THPT Quốc Gia 2019 có lời giải chi tiết Lý thuyết ôn thi THPT Quốc Gia 2019 25 phương pháp giải nhanh tập hóa học có lời giải chi tiết Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia phiên (các dạng câu hỏi lý thuyết tập phân chia theo cấp độ tư NHẬN BIẾT - THÔNG HIỂU - VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO) + chuyên đề hóa 10 + chun đề hóa vơ 11 + chun đề đại cương hóa hữu hiđrocacbon + chuyên đề hóa hữu 12 + chuyên đề hóa vơ 12 * KHI VƯỚNG MẮC NHỮNG BÀI VẬN DỤNG CAO, XIN NHẮN TIN THƠNG BÁO ĐỂ MÌNH GỬI LỜI GIẢI CHI TIẾT CHO CÁC BẠN Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia phiên (các dạng câu hỏi lý thuyết tập chưa phân theo cấp độ tư duy) + chuyên đề hóa 10 + chun đề hóa vơ 11 + chuyên đề đại cương hóa hữu 11 + chuyên đề hóa hữu 12 + chuyên đề hóa vơ 12 Hệ thống câu hỏi lý thuyết tập trắc nghiệm hay khó lấy điểm 9, 10 (có lời giải chi tiết) LIÊN HỆ: https://www.facebook.com/nguyen.minhtuan.1650 38 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT: 01223 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com CÂU CHUYỆN CON CÁO KIẾM ĂN VÀ Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA CUỘC SỐNG MÀ TA ĐỀU QUÊN Một cáo kiếm ăn, sau hồi mừng rỡ phát chuồng gà, toan chui vào nhìn thấy hàng rào bé, chui lọt với bụng to Cáo nghĩ hồi lâu, lâu khơng ăn gà nên định nhịn ăn ngày để bụng nhỏ lại, sau chui vào chén bữa no nê Và ngày sau, bụng nhỏ lại, cáo chui lọt vào chuồng chén thịt gà bữa thỏa lòng mong ước Thế sau nhận thấy rằng, sau ăn no, bụng lại to lúc trước lại không chui lọt khe rào đó, lại phải chấp nhận nhịn đói ngày Cuối xót xa than thở rằng, thân thời sướng miệng ra, hoàn tồn phí cơng vơ ích *Bài học rút Chỉ tham ăn, nhìn thấy miếng mồi ngon mà cáo khơng tính tốn thiệt hơn, để phí nhiều công sức, chờ đợi, kết cuối dù ăn thịt gà thật, phải vác bụng đói sau nhiều ngày vất vả Cuộc sống vậy, lao vào tìm kiếm miếng ăn ngon mà quên phải đánh đổi nhiều thứ cáo vậy, tới đạt hối tiếc để lỡ nhiều thứ quý giá Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, tiền lại không mua lại tuổi trẻ Dùng mạng sống để kiếm tiền tiền lại không mua lại mạng sống Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền tiền lại không mua lại hạnh phúc Dùng thời gian để kiếm tiền tiền lại không mua lại thời gian Cho dù dùng đời để có tất tiền bạc giới, tiền bạc giới không mua lại đời bạn Chúng ta đến với đời khơng có khơng có Vậy nên lúc nên làm việc làm việc, lúc nên nghỉ ngời nghỉ ngơi Vui vẻ làm việc, tận hưởng sống trân quý tất mà có Hãy u thương người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn ngày Sống ngày vui vẻ sống ngày Sống ngày không vui vẻ sống ngày Vậy lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn ngày (SƯU TẦM) 39 ... nguyenminhtuanchv@gmail.com B PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG Điện phân chất a Tính lượng chất phản ứng Ví dụ minh họa * Mức độ vận dụng Ví dụ 1: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M (điện cực... 22: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối CuSO4 NaCl điện cực trơ đến nước bị điện phân hai điện cực dừng lại Dung dịch thu sau điện phân hoàn tan vừa đủ 1,6 gam CuO anot bình điện phân. .. dụ 5: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ dòng điện chiều I = 9,65A Khi thể tích khí hai điện cực 1,12 lít (đktc) dừng điện phân Khối lượng kim loại sinh catot thời gian điện phân
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập điện PHÂN , PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập điện PHÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn