Một số dấu hiệu chia hết cơ bản trên số tự nhiên

1 101 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:51

[Một số dấu hiệu chia hết số tự nhiên] – Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 4, 8, 25, 125, 11 – Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số chữ số tận chia hết cho (Hoặc chữ số tận số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8) – Dấu hiệu chia hết cho 5: chữ số tận – Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng chữ số chia hết cho Ví dụ: 12 tổng chữ số: + = 3, 126 tổng chữ số là: + + = chia hết cho – Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng chữ số chia hết cho Ví dụ: 12 tổng chữ số: + = không chia hết cho 9, 126 tổng chữ số là: + + = chia hết cho – Dấu hiệu chia hết cho 4: Hai chữ số tận chia hết cho Ví dụ: 136 chia hết cho 36 ⋮ 12238 khơng chia hết cho 38 khơng chia hết cho – Dấu hiệu chia hết cho 25: Hai chữ số tận chia hết cho 25 Ví dụ: 12231225 chia hết cho 25 25 chia hết cho 25 – Dấu hiệu chia hết cho 8: Ba chữ số tận chia hết cho Ví dụ: 3904 chia hết cho 904 chia hết cho – Dấu hiệu chia hết cho 125: Ba chữ số tận chia hết cho 125 – Dấu hiệu chia hết cho 11: Tổng chữ số hàng lẻ – Tổng chữ số hàng chẵn ngược lại chia hết cho 11 Ví dụ: 253 chia hết cho 11 khơng? Ta có: (2 + 3) – = – = ⋮ 11 => 253 ⋮ 11 Ví dụ: 23465 chia hết cho 11 khơng? Ta có: (2 + + 5) – (3 + 6) = 11 – = không chia hết cho 11 nên suy ra: 23465 không chia hết cho 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số dấu hiệu chia hết cơ bản trên số tự nhiên, Một số dấu hiệu chia hết cơ bản trên số tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn