ty gia VN nhom 3

21 87 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 21:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN MƠN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CHÍNH SÁCH GIÁ Ở VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỒN THIỆN Giảng viên: Nhóm: Các thành viên: Cơ 03 Đinh Thị Hải Hà Thị Phương Hoa Đào Văn Hoàng Hiệp ……….Huế ……….Minh Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2016 CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI VÀ VAI TRỊ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TRONG NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ I TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Khái niệm tỷ giá hối đối Tỷ giá hối đoái (thường gọi tắt tỷ giá) tỷ lệ trao đổi hai đồng tiền hai nước Cũng gọi tỷ giá hối đối giá đồng tiền tính đồng tiền khác Thơng thường tỷ giá hối đối biểu diễn thông qua tỷ lệ đơn vị đồng tiền nước (nhiều đơn vị) đơn vị đồng tiền nước Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Trong mối quan hệ với tỷ giá hối đối có nhiều yếu tố tác động đến tỷ giá, cụ thể là: 2.1 Tốc độ lạm phát nước nước Mức chênh lệch lạm phát hai nước ảnh hưởng đến biến động tỷ giá Giả sử điều kiện cạnh tranh lành mạnh, suất lao động hai nước tương đương nhau, chế quản lý ngoại hối tự do, tỷ giá biến động phụ thuộc vào mức chênh lệch lạm phát hai đồng tiền Nước có mức độ lạm phát lớn đồng tiền nước bị giá so với đồng tiền nước lại 2.2 Cán cân toán quốc tế Cán cân toán quốc tế (BP: balance of payments) bảng tổng hợp có hệ thống tồn tiêu giao dịch kinh tế Người cư trú Người không cư trú thời kỳ định Cán cân tốn quốc tế phản ánh tình hình thu – chi thực tế ngoại tệ nước so với nước khác quan hệ giao dịch quốc tế lẫn nhau, cán cân toán quốc tế thể vị tài quốc gia bội chi bội thu: Nếu cán cân toán quốc tế bội chi: (chi > chi), quốc gia phải xuất ngoại tệ trả nợ, dẫn đến nhu cầu ngoại tệ gia tăng, cầu > cung, tỷ giá cho xu hướng tăng lên Ngược lại cán cân toán quốc tế bội thu (thu > chi), nước trả nợ ngoại tệ, dẫn đến cung ngoại tệ gia tăng, tỷ giá có xu hướng giảm Tuy nhiên biến động tăng giảm tỷ giá hối đoái nói xảy trường hợp điều kiện môi trường kinh tế ổn định không xảy biến cố kinh tế - trị trọng đại, biến động trị, xã hội tác động nhanh chóng đến thay đổi tỷ giá 2.3 Chênh lệch mức lãi suất nước Trong thực tế, lãi suất thực quốc gia yếu tố rủi ro, tính khoản tiền tệ hạn chế trình đầu tư quốc tế hay can thiệp phủ làm hạn chế mở cửa tài khoản vốn 2.4 Độ mở kinh tế Độ mở kinh tế lớn tác động lên tỷ giá hối đối diễn thường xuyên, việc kinh doanh, mua bán ngoại tệ thị trường ngoại hối nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập tác động trực tiếp, liên tục đến tỷ giá hối đối 2.5 Chính sách can thiệp tỷ giá Nhà nước Sự can thiệp nhà nước làm tỷ giá hối đối ổn định, song làm tỷ giá ổn định trở thành bất ổn Mặc dù can thiệp vơ cần thiết song điều không đồng nghĩa với việc can thiệp liên tục thị trường ngoại hối; giải pháp can thiệp cần thiết thực tế biện pháp tốt cho nhà quản lý tỷ giá 2.6 Yếu tố tâm lý Thị trường khó có dự báo xu hướng vận động tỷ giá Sự phương hướng tất yếu làm cho yếu tố tâm lý có trọng số lớn tác động làm biến động tỷ giá thị trường II VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.Vai trò tỷ giá hối đoái hội nhập quốc tế Tỷ giá hối đối có vai trò quan trọng kinh tế là: 1.1 Công cụ điều tiết hoạt động ngoại thương Tỷ giá hối đối đóng vai trò thương mại quốc tế hội nhập, cho phép so sánh giá hàng hoá dịch vụ sản xuất nước khác 1.2 Công cụ điều tiết dịch chuyển dòng vốn Một tỷ giá phù hợp góp phần thu hút đầu tư từ bên ngồi, kể đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp, tạo hiệu ứng việc điều chỉnh dịch chuyển dòng vốn 1.3 Tỷ giá có tác động to lớn đến cán cân toán quốc tế, xuất – nhập hàng hoá, dịch vụ nước với nước khác Ví dụ: Một người Việt Nam mua áo Mỹ với giá 10USD tỷ giá 22,230 VND USD người Việt Nam phải 222.300VND nhưng, sau tỷ giá tăng lên 23.000VND cho USD giá nội địa áo 10USD giá áo Việt Nam 230.000VND, tăng lên 78.000VND so với giá cũ Ta thấy tỷ giá ngoại tệ tăng (hay tỷ giá nội tệ giảm xuống) giá hàng hố Mỹ Việt Nam trở nên đắt ngược lại Qua ta thấy rằng, tỷ giá ngoại tệ tăng (hay tỷ giá nội tệ giảm) hàng hố nước nước ngồi trở nên rẻ hơn, hàng hố nước ngồi nước trở nên đắt Ngược lại tỷ giá ngoại tệ giảm (tỷ giá nội tệ tăng) hàng hố nước nước ngồi đắt hơn, hàng hố nước ngồi nước rẻ Như vậy, có thay đổi tỷ giá làm giá trị đồng tiền nước giảm làm cho nhà sản xuất nước thuận lợi việc bán hàng họ nước ngồi tạo lợi cạnh tranh, kích thích xuất gây khó khăn cho nhà sản xuất nước bán hàng nước khiến nhập bị hạn chế Ngược lại tỷ giá thay đổi làm tăng giá đồng tiền nước hạn chế xuất kích thích xuất 1.4 Cơng cụ sách tiền tệ quốc gia: NHTW xác định tỷ giá hối đoái vận dụng chế quản lý tỷ giá phù hợp với kinh tế thị trường góp phần đảm bảo sách tiền tệ độc lập, sách tài vững mạnh, giải cách chủ động hiệu vấn đề khác như: ổn định ngân sách, ổn định tiền tệ, nợ nước ngồi… 2.Tác động tỷ giá hối đối hội nhập quốc tế 2.1 Đối với ngoại thương Nhìn chung, nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá bị tỷ giá tác động ngược trở lại Trước hết, cán cân toán quốc tế: Khi cán cân toán bị thâm hụt làm giảm tỷ giá Nhưng tỷ giá giảm lại khuyến khích xuất khẩu, bù đắp dần cán cân tốn đưa cán cân toán trở cân trở lại Cũng vậy, tác động tỷ giá lãi suất, công cụ đắc lực điều hành, quản lý kinh doanh, góp phần gia tăng cạnh tranh động lực thúc đẩy hoạt động đầu tư, tiêu dùng Khi tỷ giá biến động tăng, gây bất lợi cho kinh tế buộc ngân hàng trung ương phải can thiệp nhiều cách, số thay đổi lãi suất chiết khấu Việc làm làm thay đổi tồn hoạt động kinh tế xã hội Ví dụ, tỷ giá giảm ngân hàng trung ương điều chỉnh tăng lãi suất chiết khấu, ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất cho vay lãi suất huy động Trong nước, doanh nghiệp hạn chế vay dân cư cắt giảm chi tiêu làm tăng cung đồng nội tệ Ngồi nước, việc làm thu hót đầu tư từ nước ngồi, tăng vốn tiền gửi ngắn hạn tăng cung ngoại tệ Hoặc ngân hàng trung ương can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ, tổ chức kinh doanh ngoại hối, thực việc bán, mua ngoại tệ tỷ giá biến động giảm tăng Như phân tích trên, tỷ giá thị trường giảm xuống người nước ngồi có khuynh hướng mua hàng nước nhiều người nước muốn mua hàng nước ngồi Tỷ giá giảm làm cho xuất tăng, nhập giảm, làm tăng sức cạnh tranh hàng hoá nước (trong trường hợp tương quan giá khơng có thay đổi) Vì nói, tỷ giá hối đối có khả làm thay đổi sức cạnh tranh quốc tế Chỉ thay đổi bất lợi hay biến động đột ngột tỷ giá ngun nhân kìm hãm phát triển kinh tế Do đó, biện pháp bình ổn tỷ giá cần thiết để điều chỉnh tỷ giá theo hướng có lợi 2.2 Đối với lạm phát Tỷ giá hối đoái thay đổi ảnh hưởng đến ổn định giá cả, phủ phải ngăn chặn tình trạng lạm phát giảm phát kéo dài cách bảo đảm việc cung ứng tiền không tăng lên nhanh hay chậm quá, điều hành tỷ giá ổn định III CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI VÀ ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ Để điều chỉnh tỷ giá hối đối, Chính phủ nước sử dụng nhiều biện pháp khác Ở thời điểm định, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế tài quốc gia, nước áp dụng hai biện pháp chủ đạo, kết hợp biện pháp điều chỉnh với để đạt ổn định định tỷ giá hối đoái nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia 1 Thực việc lựa chọn tỷ giá hối đoái Trong thực tế, kinh tế ln có đặc điểm riêng nhà khoa học đồng ý rằng: Không thể có tiêu thức chung tỷ giá cho kinh tế nào; thực tế minh chứng thơng qua việc phân loại tỷ giá World bank (WB) Tuy nhiên, để đạt đến mục tiêu cân nội, việc lựa chọn chế độ tỷ giá tối ưu xác định chủ yếu xoay quanh vấn đề sau: a Phản ứng tỷ giá hối đoái sốc b Tỷ giá hối sách tài - tiền tệ c Tỷ giá hối thực trạng đồng tiền mạnh hay yếu Công cụ lãi suất (tái) chiết khấu (discount policy) Khi tỷ giá biến động mạnh, ngân hàng trung ương thông qua việc thay đổi lãi suất tái chiết khấu để điều chỉnh cung cầu ngoại hối, từ tác động vào tỷ giá hối đoái Nếu tỷ giá thị trường lên cao mức, ngân hàng trung ương tăng lãi suất tái chiết khấu Khi lãi suất tái chiết khấu tăng lên, lãi suất thị trường tăng lên, vốn từ nước chảy vào nước để thu lãi trường hợp điều kiện khác tương tự Cung ngoại tệ tăng lên, nhu cầu ngoại tệ giảm bớt tỷ giá hối đối có xu hướng giảm Công cụ nghiệp vụ thị trường mở (open market policy) Sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở, ngân hàng trung ương mua bán ngoại hối thị trường để tác động đến cung cầu ngoại hối, tiền tệ, qua tác động tới tỷ giá hối đoái Khi tỷ giá cao, ngân hàng trung ương thông qua hệ thống ngân hàng thương mại tung ngoại tệ dự trữ bán trực tiếp thị trường tạo tăng cung giả tạo ngoại hối Tỷ giá hối đối có xu hướng ổn định trở lại Ngược lại, tỷ giá thấp, ngân hàng trung ương mua ngoại tệ vào Tỷ giá có xu hướng tăng cao trở lại Tùy theo điều kiện nước mà việc tổ chức thực công cụ với phạm vi quy mô khác Việc can thiệp khơng nên máy móc mà phải cân nhắc, tính tốn kỹ lưỡng nhân tố thực chiều hướng phát triển tương lai kinh tế, thị trường tiền tệ giá Điều chỉnh tỷ giá công cụ thị trường mở thường gặp phải phản ứng trái ngược nhà xuất nhập khẩu, người nắm giữ tay khối lượng ngoại tệ lớn với người có lượng nội tệ lớn Để mâu thuẫn không gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế cần phải cân nhắc, chọn thời điểm can thiệp, xem xét diễn biễn cung cầu ngoại tệ thị trường, lựa chọn tỷ giá để đạt mục tiêu đặt Để can thiệp có hiệu quả, điều kiện thiếu cho quốc gia phải có lượng ngoại tệ dự trữ đủ lớn để can thiệp thị trường cần thiết Trong điều kiện giá biến động nay, nước thường tổ chức quỹ dự trữ bình ổn tỷ giá hối đối để điều chỉnh tỷ giá kịp thời Quỹ dự trữ ngoại hối ngoại tệ phương tiện toán quốc tế phát hành ngoại tệ (chẳng hạn chứng khốn phát hành ngoại tệ) hay vàng Chính sách phá giá tiền tệ (devaluation, depreciation) Phá giá tiền tệ sách mà ngân hàng trung ương thức tuyên bố đánh sụt sức mua đồng tiền nước xuống so với ngoại tệ (hay thức tuyên bố nâng tỷ giá hối đoái) Khi nhận thấy đồng tiền bị giá (tỷ giá hối đoái tăng), phủ thực phá giá mạnh đồng nội tệ nhằm mục đích sau bình ổn tỷ giá Ví dụ, vào tháng 12/1971, Chính phủ Mỹ tuyên bố phá giá đồng USD 7,89% nhằm đối phó với việc giảm sút liên tục sức mua đồng USD Trước phá giá, GBP = 2,40 USD Sau phá giá 1GBP = 2,61 USD Việc nước phá giá đồng nội tệ có tác động nhiều mặt Phá giá tiền khuyến khích xuất hàng hóa, hạn chế nhập Phá giá đồng nội tệ làm tăng nguồn vốn từ nước chảy vào nước, hạn chế chuyển vốn bên để đầu tư; thu hút du lịch từ nước vào nước, hạn chế du lịch nước Kết chung làm tăng cung ngoại hối, giảm cầu ngoại hối tỷ giá hối đoái ổn định trở lại Tuy vậy, phá giá tiền tệ dẫn tới nhiều hậu Giữa hai quốc gia liên quan đến tỷ giá, nước phá giá lợi, bên bị thua thiệt Họ tìm cách phá giá đồng tiền mình, dẫn tới tình tình bất ổn kinh tế giới Phá giá tiền tệ làm tăng nguy lạm phát tiền nội tệ giá, người dân rút tiền mua đất, vàng, ngoại tệ để tích trữ dẫn tới bất ổn kinh tế Hơn nữa, nước có tiềm lực kinh tế mạnh phát huy hiệu Phá giá điều kiện cần để tăng xuất đầu tư nước Điều kiện đủ hàng hóa phải có sức cạnh tranh quốc gia phải thực chiến lược xúc tiến thích hợp Do vậy, nước cần cân nhắc kỹ thực sách Nâng giá tiền tệ (revaluation/ appreciation) Nâng giá tiền tệ biện pháp phủ tuyên bố thức nâng cao sức mua đồng nội tệ (hay hạ thấp tỷ giá hối đoái) Mục tiêu cuối nâng giá tiền tệ ổn định tỷ giá hối đoái, chế tác động ngược lại với trường hợp phá giá tiền tệ Trên thực tế, nâng giá tiền tệ xảy nước nâng giá chịu sức ép lớn từ nước bạn hàng nước chịu thâm hụt lớn mậu dịch quan hệ thương mại với nước nâng giá tiền tệ Sự can thiệp nhà nước mặt hành hoạt động kinh tế quốc tế Nhà nước tác động tới tỷ giá thơng qua sách hành túy chế độ giấy phép xuất nhập khẩu, hạn ngạch, sách kết hối ngoại tệ, sách thuế xuất nhập Tuy vậy, sách can thiệp thơ bạo vào hoạt động kinh tế loại bỏ dần CHƯƠNG 2: CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI TỪ NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (TỪ THÁNG 7/1997 ĐẾN NAY ) Tình hình biến động tỷ giá nước ta từ tháng 7/1997 đến Trong giai đoạn nhà nước chủ trương đổi quan hệ đối ngoại sách tỷ giá, bước xóa bỏ chế độc quyền ngoại thương, cho phép tổ chức kinh tế phép xuất nhập trực tiếp với nước 1.1 Chế độ tỷ giá cố định với biên độ dao động giai đoạn (7/1997 – 26/02/1999) Nhìn chung, điều chỉnh tỷ giá hối đoái NHNN sau khủng hoảng nổ hợp lý Nhưng biện pháp cấp bách mang tính chất đối phó để giải vấn đề xúc trước mắt tỷ giá hối đoái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định chiến lược lâu dài, ổn định vấn đề tỷ giá hối đoái 1.2 Chế độ tỷ giá linh hoạt từ 26/2/1999 đến - Giai đoạn từ 26/2/1999 đến 2002: Trong khoảng thời gian này, tỷ giá danh nghĩa thực điều chỉnh sát theo chênh lệch lạm phát nước giới Đây bước tiến đáng ghi nhận điều hành tỷ giá - Giai đoạn từ 2002 - đến nay: Mất cân đối cung cầu ngoại tệ liên tục xảy khả can thiệp ngoại tệ NHNN từ nguồn dự trữ ngoại hối yếu Cơ chế điều tiết tỷ giá chưa rõ ràng, tạo kỳ vọng tỷ giá tăng ảnh hưởng đến tâm lý thích găm giữ ngoại tệ khơng chịu bán cho NHTM 1.3 Thực trạng sách quản lý ngoại hối Việt Nam - Giai đoạn từ 1996 trở trước: NHNN quản lý chặt luồng ngoại hối ra, vào lãnh thổ Tỷ giá hối đối phủ can thiệp mạnh để giữ mức ổn định, sốt USD năm 1991 buộc phải can thiệp để giữ giá nội tệ, đến năm 1992 lại phải can thiệp ngược lại để kiềm bớt lên giá VND so với USD - Giai đoạn từ năm 1997 đến nay: tỷ giá hối đoái điều hành linh hoạt có điều tiết Chính sách ngoại hối thực theo hướng nới lỏng giao dịch vãng lai NHNN cho phép cá nhân gửi tiết kiệm ngoại tệ không kể nguồn gốc, rút vốn lãi ngoại tệ Tín dụng ngoại tệ mở rộng đối tượng vay Ban hành Pháp lệnh quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 1/6/2006 thúc đẩy phát triển thị trường ngoại hối, góp phần tăng dự trữ ngoại hối quốc gia Trong năm 2011, NHNN ban hành thực thi liệt nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường hối đoái Việt Nam 1.4 Thực trạng tượng đơla hóa nước ta Khuynh hướng USD hóa biểu thời kỳ lạm phát cao, tốc độ lưu thông đồng tiền nước tăng nhanh, USD lên giá liên tục với tốc độ lớn nhiều so với CPI, việc sử dụng USD để tích lũy tài sản danh nghĩa trở nên hấp dẫn USD hóa nhiễm vào Việt Nam trở thành tập tục hoạt động mua bán, toán sinh hoạt II ĐÁNH GIÁ VAI TRỊ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ Ở VIỆT NAM Đối với ngoại thương Việt Nam thành công việc điều chỉnh tỷ giá ngân hàng công bố tỷ giá thị trường tự gần sát thực chế tỷ giá linh hoạt với biên độ điều chỉnh thời kỳ Tuy nhiên việc lên giá thực VND thời gian dài góp phần làm giảm lực cạnh tranh hàng xuất thị trường giới Điều chứng minh thực tế tình trạng thâm hụt thương mại lớn kéo dài Việt Nam kể từ đầu thập kỷ 90 đến nay, đặc biệt năm 2008 nhập siêu tăng vọt 18 tỷ USD Chính sách tỷ giá hối đoái nặng quản lý tỷ giá hối đối danh nghĩa, thiếu phân tích đánh giá thường xuyên tỷ giá hối đoái thực mức độ tác động đến lạm phát, xuất … để có sách điều chỉnh thích hợp 2 Đối với dịch chuyển dòng vốn Trong q trình hội nhập vào kinh tế giới, tảng chế tỷ giá lựa chọn, việc điều hành sách tỷ giá theo hướng ngày linh hoạt giúp Việt Nam khơi thơng dòng vốn đầu tư Dòng vốn vào Việt Nam có tác động thúc đẩy tăng trưởng, dòng vốn vào lớn gây áp lực làm biến động tỷ giá, bất chấp can thiệp NHTW, nhà hoạch định sách gặp khó khăn việc cân nhu cầu dòng vốn lớn (nhất vốn FDI) với việc đảm bảo tính cạnh tranh, ổn định tài trì lạm phát thấp Việc điều hành CSTT gặp nhiều khó khăn NHNN phải đồng thời thực mục tiêu kiểm soát lạm phát, can thiệp thị trường ngoại hối để tăng dự trữ ngoại hối ổn định tỷ giá tránh để VND giá lên giá mức Đối với sách tiền tệ - Công cụ nghiệp vụ thị trường mở hoạt động can thiệp điều chỉnh tỷ giá hối đối nay: Nhà nước sử dụng cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở để làm thay đổi cung tiền lưu thơng Tín phiếu kho bạc chủ yếu sử dụng công cụ vay Nhà nước để bù đắp cho thiếu hụt ngân sách, thị trường tín phiếu kho bạc phát triển theo hướng tác động mạnh đến trình thực sách tiền tệ quốc gia - Cơng cụ lãi suất tái chiết khấu hoạt động can thiệp điều chỉnh tỷ giá hối đoái nay: Việt Nam với thị trường vốn chưa phát triển, tài khoản vốn chưa mở cửa hồn tồn, dòng vốn vào tài khoản vốn chủ yếu đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp (Indirect Investment) với dòng vốn ngắn hạn khác khơng chiếm tỷ trọng lớn Bên cạnh đó, với nạn đơla hóa tồn thời gian dài làm cho công cụ lãi suất tái chiết khấu can thiệp điều chỉnh tỷ giá hối đoái suy yếu nhiều Những thành tựu đạt Trong trình thực sách tỷ giá, NHNN thường xuyên phối hợp với ngành liên quan, mà trưóc hết cơng thương, tài việc phát bất hợp lý chế độ tỷ giá hành để đề xuất với Nhà nước giải pháp nhằm bổ sung, sửa đổi, nhờ vậy, NHNN cổ vũ, động viên ủng hộ ngành liên quan trình hoạch định tổ chức thực sách tỷ giá Đây nguyên nhân thành công cho việc tồn cách vững chế độ tỷ giá hành Đó chế độ tỷ giá linh hoạt, động có khn khổ Cơ chế tỷ giá điều chỉnh linh hoạt, theo sát thị trường có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế nước ta sau: - Công cụ tỷ giá BQLNH biên độ tỷ giá trở thành neo bảo đảm cho ổn định tương đối tỷ giá, hạn chế xáo động lớn thị trường, góp phần đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô bối cảnh thị trường ngoại hối Việt Nam chưa hoàn hảo, chịu tác động mạnh từ biến động tâm lý, góp phần hạn chế tình trạng đầu - Góp phần giữ vững sức mua đồng Việt Nam, góp phần kiềm hãm đẩy lùi lạm phát, bảo đảm thực tiêu tăng trưởng kinh tế - Góp phần tăng cường tính ổn định mơi trường kinh tế pháp lý để trì, mở rộng phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại, đặc biệt việc gọi vốn đầu tư từ nước ngồi - Bảo vệ lợi ích kinh tế thành viên xã hội, kể người cư trú khơng cư trú - Củng cố lòng tin dân chúng vào đồng Việt Nam, yếu tố tâm lý tình cảm có sức nhạy cảm cao đời sống kinh tế, yếu tố đóng vai trò định việc trì ổn định đời sống trị, kinh tế xã hội - Khơi dậy, kích thích thúc đẩy tầng lớp dân cư, thành phần kinh tế đầu tư vốn để phát triển sản xuất hoạt động kinh doanh, làm thay đổi nhanh chóng, lành mạnh hóa mặt kinh tế đất nước - Chính sách tỷ giá hối đối phù hợp với cung cầu ngoại tệ thị trường, với can thiệp nhà nước tạo điều kiện cho sản xuất phát triển Hoạt động kinh doanh xuất nhập tăng trưởng liên tục, thu nhập quốc dân tăng nhanh, thể qua mặt sau: Cán cân thương mại cải thiện, xuất tăng nhanh nhập Ổn định giá trị đồng nội tệ, quản lý ngoại hối luật đầu tư nước ngồi thơng thống góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngồi tăng thu ngân sách Điều hành sách tỷ giá hối đoái theo quy luật khách quan thị trường thơng qua sử dụng có hiệu cơng cụ tài tiền tệ, phát triển thị trường liên ngân hàng Nhà nước kiểm soát nguồn thu ngoại tệ chủ yếu qua ngân hàng, tăng dự trữ ngoại tệ Chế độ tỷ giá linh hoạt dựa vào cơng cụ kinh tế chính, phù hợp với thơng lệ quốc tế bước tiến tích cực bước đưa kinh tế hội nhập vào khu vực quốc tế So với chế độ tỷ giá trước chế độ tỷ giá chuyển đổi phương thức điều hành, từ chế độ tỷ giá cố định sang chế độ tỷ giá linh hoạt hơn, phản ứng nhạy bén với cung cầu thị trường Chế độ tỷ giá làm cho thị trường ngoại tệ Việt Nam sôi động hơn, mối tương quan cung cầu ngoại tệ thực định mức tỷ giá, tạo nên tính ổn định thị trường, góp phần quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội tiến trình “đổi mới” Những vấn đề tồn - Chưa khắc phục tình trạng cân đối cung cầu ngoại tệ áp lực tăng tỷ giá ngồi biên độ, gây khó khăn việc mua bán ngoại tệ doanh nghiệp NHTM - Dự trữ ngoại tệ Việt Nam thấp, khoảng 10 tuần nhập nên khả can thiệp ngoại tệ NHNN, việc điều tiết thị trường ngoại hối bị hạn chế - Khó ứng dụng lý thuyết tỷ giá để đánh giá có can thiệp điều tiết nhà nước cho mục tiêu vĩ mơ - Còn tạo kỳ vọng tỷ giá chưa hợp lý thị trường tạo tâm lý găm giữ ngoại tệ - Việc xác định tỷ giá mang tính cứng nhắc chưa thực linh hoạt: NHNN quy định chi tiết mức biên độ, can thiệp vào kinh doanh ngoại hối, tỷ giá danh nghĩa nhà nước cơng bố cách biệt so với tỷ giá thực tế thị trường Bằng chứng tỷ giá mua bán NHTM thường xuyên kịch trần hay sát sàn - Việc nắm bắt, tổng hợp, phân tích đánh giá thơng tin tình hình số liệu liên quan việc tính tốn xác định tỷ giá chưa kịp thời, đầy đủ, toàn diện xác - Tồn nhiều loại tỷ giá khác tỷ giá thị trường tự bên cạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhà nước cơng bố, tỷ giá NHTM Tính cố định tương đối chế độ đa tỷ giá tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu ngoại tệ, gây tổn thất cho kinh tế - Đồng tiền Việt Nam neo chủ yếu vào đồng la Mỹ, dẫn đến tình trạng la hóa quan hệ kinh tế; tỷ giá USD/VND bị khống chế biên độ dao động NHNN ấn định tỷ giá VND với ngoại tệ khác lại thả Tỷ giá USD/VND chưa phản ánh diễn biến USD giá so với đồng tiền khác thị trường giới Các ngân hàng quản lý tỷ giá VND USD tỷ giá VND ngoại tệ khác bỏ ngỏ Mặt khác, đồng Việt Nam chưa có giá trị chuyển đổi tương đối yếu thị trường ngồi nước - Các cơng cụ điều chỉnh tỷ giá sử dụng chưa hiệu thị trường ngoại tệ chưa phát triển Dân chúng sử sụng phổ biến vàng để cất trữ làm phương tiện toán, làm tăng hoạt động nhập lậu vàng có chênh lệch giá vàng nước gây áp lực lên tỷ giá - Bảo hiểm tỷ giá chưa coi trọng, nghiệp vụ phái sinh kinh doanh ngoại hối chưa phát triển đầy đủ, thực nghiệp vụ kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn, chưa sử dụng nghiệp vụ tương lai Tỷ giá xác định giao dịch mang tính chủ quan áp đặt - Quản lý ngoại hối lỏng lẻo, thị trường chợ đen tồn ngồi tầm kiểm sốt phủ; tượng đơla hố cao làm suy giảm uy tín VND hạn chế tác động sách tiền tệ Nhà nước chưa kiểm sốt lượng vàng nhập lậu lượng kiều hối chuyển hệ thống ngân hàng Tâm lý nắm giữ USD vàng dân chúng doanh nghiệp tồn Thực tế kinh tế Việt Nam cho thấy, tượng đơla hố kinh tế Việt Nam mức cao Vẫn bỏ sót nhiều lượng đôla tiền mặt nằm dân cư chưa đưa hết vào số thống kê thức nên tượng đơla hố kinh tế nước ta cao đánh giá IMF - Quản lý sử dụng vốn vay nước hiệu quả, đầu tư dự án sai đối tượng, khơng có khả thu hồi vốn bị tham nhũng, ăn chia thơng thầu, bòn rút ngun vật liệu - Điều hành sách tỷ giá chưa theo kịp tín hiệu thị trường: Có thể tóm lược chế tỷ giá phương diện : mặt tỷ giá có xu hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập mức độ cho phép, mặt khác sách tỷ giá lại hạn chế luồng chu chuyển vốn quốc tế chảy vào kinh tế chi phí giao dịch cao Nguyên nhân tồn điều hành tỷ giá - Sự phát triển thị trường ngoại tệ thị trường tiền tệ chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế Số lượng loại hình giao dịch thị trường q bị ràng buộc nhiều điều khoản mang tính chất hành Tất điều làm hạn chế tính linh hoạt thị trường - Trong thời gian qua thực không nghiêm túc quy định pháp luật xử phạt khơng nghiêm trường hợp vi phạm Từ làm giảm hiệu lực biện pháp hỗ trợ cho sách tỷ giá Trình độ quản trị rủi ro doanh nghiệp yếu nguyên nhân dẫn đến tâm lý niềm tin vào đồng tệ Chính yếu làm cho doanh nghiệp có tâm lý lưu giữ ngoại tệ, xem nơi trú ẩn an tồn Trên thị trường tài Việt Nam chưa hình thành trung tâm giao dịch sản phẩm phái sinh làm sở để phát triển nghiệp vụ phái sinh Nhiều ngân hàng chưa tổ chức máy kinh doanh ngoại hối chuẩn ngân hàng nhỏ nên khó khăn việc sử dụng công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối Chưa tạo phương pháp luận tính tốn xác định tỷ giá hồn chỉnh nên tính thuyết phục thơng báo tỷ giá thức hàng ngày NHTW bị hạn chế Việc sử dụng cơng cụ cán cân toán quốc tế, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, trạng thái hối đoái bước khởi đầu Sự phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Cơng Thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư có chưa chặt chẽ, chưa tạo gắn bó thường xuyên nên tồn xuất nhập hàng hóa dịch vụ chưa xử lý kịp thời Việc tổng hợp kiểm soát lượng ngoại tệ vào - qua nhiều kênh gặp nhiều khó khăn (vay nợ, viện trợ, đầu tư nước ngồi, xuất nhập hàng hóa dịch vụ) chưa có luật quản lý ngoại hối hoàn chỉnh Thị trường ngoại hối chưa thực phát triển, khối lượng giao dịch ngoại tệ chưa cao mua bán ngoại tệ sôi động thị trường tự do, gây sức ép lên tỷ giá giao dịch NHTM Hệ thống toán chưa phát triển chủ yếu toán tiền mặt, sử dụng đồng USD toán quốc tế toán nước chiếm tỷ trọng lớn CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM I TRIỂN VỌNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI Triển vọng kinh tế giới Dự báo kinh tế giới trì trệ đến năm 2014, nước phải thực tái cấu trúc kinh tế, giải vấn đề lạm phát, thất nghiệp, tái cân kinh tế thị trường nước nước ngoài, thị trường truyền thống thị trường mới, đòi hỏi có điều tiết nhà nước thị trường Các nước tiếp tục tăng cường xu hướng hội nhập khu vực quốc tế nhằm tìm kiếm thị trường mở rộng thị trường có, phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường xuất nước Triển vọng kinh tế Việt Nam -Tăng trưởng kinh tế GDP: Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, vốn đầu tư trực tiếp nước gia tăng Tuy nhiên khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế Việt Nam, kết đầu tư hiệu đòi hỏi thay đổichính sách đầu tư đất nước, đồng nghĩa với việc tái cấu lại kinh tế gian tới - Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Việt Nam cần có hỗ trợ điều phối để tăng cường lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trước đối thủ quốc tế Bên cạnh tỷ trọng nhập hàng tiêu dùng tăng tỷ trọng nhập nguyên liệu giảm cho thấy việc đầu tư sản xuất nước bị chững lại ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - Thâm hụt ngân sách nhà nước nợ công: Nợ công tăng nhanh bối cảnh thâm hụt ngân sách cao kéo dài gây áp lực lên lạm phát - Lạm phát: Những nhân tố bên giá hàng hóa giới giảm (do nhu cầu hàng hóa ngun vật liệu thơ suy giảm trước nguy suy thối kinh tế cao) tác động tích cực đến việc kiểm soát lạm phát Việt Nam Nếu cơng tác quản lý thị trường điều hành sách thực hợp lý không gây hiệu ứng “lạm phát kỳ vọng” Theo Tổng Cục Thống Kê,chỉ số giá tiêu dung (CPI) tháng 12/2015 tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,6% so với kỳ năm trước, tăng 0,63% so với năm 2014 Bình quân tháng năm 2015, CPI tăng 0,05% so với tháng trước So với tiêu Nghị Quốc hội đặt CPI (5%), mức tăng thấp vòng 14 năm qua,chỉ 1/8 so với tiêu Quốc hội,nằm dự kiến bất ngờ nhiều chuyên gia quan chức năng.Điều cho thấy, kiểm soát lạm phát góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô – thành tựu bật năm 2015 II MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Điều hành tỷ giá linh hoạt, đảm bảo trì tỷ giá hối đoái cân bằng, ổn định dựa sức mua thực tế VND thông qua quan hệ cung cầu thị trường Cải thiện ổn định cán cân toán 3.Từng bước thực chuyển đổi VND, nâng cao vị đồng Việt Nam thị trường quốc tế, kiểm sốt tượng đơla hố III CÁC QUAN ĐIỂM LÀM CƠ SỞ QUAN TRỌNG TRONG HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI * Quan điểm ổn định điều chỉnh tỷ giá hối đoái: - Phải tuân thủ theo quy luật thị trường: dài hạn cơng cụ can thiệp mang tính kinh tế phải coi trọng cơng cụ mang tính hành chính, phải trọng tăng dự trữ xây dựng cấu dự trữ ngoại tệ hợp lý - Điều chỉnh tỷ giá hối đoái phải nhắm tới mục tiêu thúc đẩy xuất hạn chế nhập siêu, hướng tới giảm thiểu thiếu hụt cán cân thương mại - Phát triển thị trường ngoại hối thức (thị trường có tổ chức, hợp pháp), trì quan hệ thị trường hợp lý, ngăn chặn phát sinh đẩy lùi dần quan hệ có xu hướng vơ tổ chức thị trường chợ đen - Yếu tố tâm lý có trọng số mạnh đến biến động tỷ giá xây dựng chế tỷ giá linh hoạt - có điều tiết nhà nước lựa chọn phù hợp với tình hình IV CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 1 Một số giải pháp thuộc tầm vĩ mơ nhằm ổn định tỷ giá hối đối 1.1 Giải pháp cân vĩ mô ngắn hạn - Về giao dịch tài khoản vãng lai: Trong chiến lược hướng vào xuất khẩu, Chính phủ nên thực sách ưu đãi tài tín dụng để hỗ trợ hoạt động xuất dựa cấu hợp lý Tái cấu trúc cấu kinh tế hợp lý phù hợp với trạng kinh tế Lựa chọn cấu ngành phát huy lợi cạnh tranh mà ni dưỡng tiềm xuất dài hạn kinh tế Cần ưu tiên phát triển nhóm ngành xuất chủ lực -Về giao dịch tài khoản vốn: thời gian trước mắt, dòng vốn chủ yếu để tạo nên thặng dư tài khoản vốn xuất phát từ dòng vốn đầu tư Thực khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT, BTO BT cho dự án xây dựng sở hạ tầng Nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng, phát triển cơng trình kết cấu hạ tầng Việt Nam Thu hút vốn đầu tư nước đôi với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh tế, tạo động lực cho phát triển - Về ngân sách Nhà nước: Chính phủ hướng đến việc kiên không chi ngân sách trực tiếp cho hoạt động nhập khẩ ất lý Bên cạnh đó, để bù đắp tình trạng thâm hụt ngân sách, đứng phương diện mục tiêu cân dài hạn vốn vay từ tầng lớp dân cư, vay hệ thống tín dụng thị trường nước phải giải pháp Còn vay ngân hàng Nhà nước vay nước phải hạn chế có tính tốn kỹ vay ngân hàng Nhà nước tăng áp lực lạm phát vay nước dể dẫn đến thực trạng suy giảm mục tiêu cân dài hạn - Thay đổi cấu xuất nhập khẩu: trọng tới mặt hàng xuất chủ lực sử dụng nguyên liệu sẵn có nhằm hạn chế nhập siêu, hướng tới xuất siêu từ giải tỏa áp lực lên tỷ giá 1.2 Tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn, xác lập tỷ giá theo rổ tiền tệ chủ chốt Nới lỏng biên độ tỷ giá hối đoái Với biên độ tương đối rộng vừa giảm sức ép lạm phát, vừa giảm mức độ cần phải can thiệp Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường tự điều chỉnh theo quan hệ cung cầu ngoại tệ Muốn tỷ giá không biến động gây sốc, bình thường mức thay đổi tỷ giá khơng q hẹp, khơng, đến lúc có cú sốc bên ngồi tác động vào, tất yếu khó trì tỷ giá ổn định Điều hành sách tỷ giá phải linh hoạt thực bước theo giai đoạn 1.3 Điều chỉnh giảm giá VND sở tham khảo tỷ giá thực hiệu dụng REER Ước lượng hoàn thiện phương pháp ước lượng tỷ giá thực hiệu dụng (real effective exchange rate REER) sở thông tin cho việc ước lượng cần tiếp tục thực thể chế hóa hoạt động NHNN Đây thơng tin hữu ích giúp nhà nghiên cứu, hoạch định sách sử dụng việc phân tích, định, đánh giá biện pháp sách liên quan đến tỷ giá, thương mại 1.4 Nâng cao hiệu hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng phát triển mở rộng thị trường ngoại hối - Tự hóa quản lý ngoại hối theo hướng hội nhập quốc tế Nới lỏng tiến tới tự hóa quản lý ngoại hối, hoạt động bao gồm việc giảm dần, tiến đến loại bỏ can thiệp trực tiếp Ngân hàng Nhà nước việc xác định tỷ giá, xóa bỏ qui định mang tính hành kiểm sốt ngoại hối, thiết lập tính chuyển đổi cho đồng tiền Việt Nam, sử dụng linh hoạt hiệu công cụ quản lý tỷ giá, nâng cao tính chủ động kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại … - Hoàn thiện thị trường nội tệ ngoại tệ liên ngân hàng Hoàn chỉnh thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, điều kiện cần thiết để qua nhà nước nắm mối quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời qua thực biện pháp can thiệp nhà nước cần thiết để cung ứng hay hút bớt lượng ngoại tệ chênh lệch sau dùng cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở để trung hoà với lượng thay đổi VND nhằm thúc đẩy thị trường sôi động, gia tăng quy mô giao dịch Triển khai nghiệp vụ hợp đồng tương lai giao dịch thị trường ngoại tệ nhằm tạo thêm công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Đổi sách trạng thái ngoại hối tổ chức tín dụng Xây dựng trạng thái ngoại tệ van điều hòa cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối, hạn chế áp lực đột biến lên tỷ giá 1.5 Sử dụng hiệu công cụ sách tiền tệ Hoạt động can thiệp bù trừ chủ yếu thực với công cụ nghiệp vụ thị trường mở Do đó, việc khơng ngừng trọng hồn thiện cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở nội tệ để gia tăng khả phối hợp sách nhằm giúp cho hoạt động điều chỉnh tỷ giá đạt hiệu tốt Công cụ lãi suất tái chiết khấu xem công cụ thứ hai mang tính kinh tế ỉnh tỷ giá Giải pháp để bước nâng cao sức mạnh công cụ lãi suất tái chiết khấu hoạt động điều chỉnh tỷ giá đường tự hóa tài khoản vốn mà trước hết giao dịch vốn ngắn hạn, đầu tư gián tiếp đường bước đưa đồng Việt Nam thành đồng tiền chuyển đổi Từng bước tự hóa lãi suất, làm cho lãi suất thực loại giá định cân cung cầu đồng tiền thị trường khơng phải quy định can thiệp hành phủ Từng bước tiến đến loại bỏ cơng cụ kiểm sốt tỷ giá mang tính hành 1.6 Gia tăng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia Xây dựng cấu dự trữ ngoại tệ hợp lý không lệ thuộc vào đồng USD mà mở rộng thêm loại ngoại tệ mạnh không giúp khả can thiệp NHNN mà giúp hạn chế rủi ro biến động tỷ giá gây nên tài khoản dự trữ ngoại tệ quốc gia, nhằm đảm bảo khả toán quốc tế đất nước II CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN VÀ LÂU DÀI TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Xử lý quan hệ đắn Nhà nước thị trường Phối hợp hiệu điều hành sách tỷ giá điều hành sách tiền tệ, sách tài khố Cần có phối hợp hài hồ sách tỷ giá với sách lãi suất Các giải pháp hổ trợ 4.1 Xác định vai trò quan trọng dự báo diễn biến tỷ giá hối đối thích ứng với diễn biến thị trường 4.2 Biện pháp tâm lý Việc minh bạch cơng khai thơng tin biện pháp nhằm gây dựng lòng tin vào sách cho người dân thị trường; hạn chế tác động tiêu cực giao dịch bất hợp pháp thị trường tự 4.3 Đào tạo nguồn nhân lực Một số hoạch định phương hướng cho điều hành tỉ giá hối đoái Việt Nam 5.1 Giai đoạn 2012-2015: Thực chế tỷ giá linh hoạt theo diễn biến cung cầu ngoại tệ thị trường, xác lập tỷ giá dựa rổ tiền tệ xoay quanh REER, điều chỉnh giảm giá VND phải đảm bảo không làm tăng lạm phát trầm trọng tình trạng thâm hụt cán cân thương mại Dưới định hướng đó, dự báo tỷ giá hối đoái biến động khoảng 3%/năm phù hợp tỷ giá hối đoái USD/VND vào năm 2015 mức 23.200-23.700 Phương án 1: Trường hợp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,6-5,9% Phương án 2: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,2-5,5% 5.2 Giai đoạn 2016-2020: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8%-9%, tăng khả hấp thụ vốn đầu tư nước ngoài, hiệu đầu tư cao, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất Hệ thống tài phát triển chất lượng, cán cân toán thặng dư NHNN can thiệp vào thị trường chủ yếu dự trữ ngoại tệ, chấm dứt sử dụng công cụ hành chánh, tỷ giá hối đối ổn định tương đối khơng có biến động lớn, dự báo cần điều chỉnh tỷ giá 2%/năm, tỷ giá hối đoái USD/VND vào năm 2020 mức 26.000-26.400 III KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu luận án tập trung cho việc nâng cao vai trò tỷ giá hối đối gắn liền với chế điều hành tỷ giá nhà nước trình hội nhập kinh tế Việt Nam, luận án thực kết đóng góp chủ yếu sau đây: - Hệ thống hố ỏ, có phát triển thêm lý thuyết tỷ giá sách tỷ giá cho phù hợp với thực tế Việt Nam Xác định vai trò to lớn tỷ giá kinh tế hội nhập quốc tế nước phát triển mà đặc biệt áp dụng cho nước giai đoạn chuyển đổi Việt Nam - Phân tích có hệ thống thực trạng chế tỷ giá, phân tích q trình xử lý tỷ giá Việt Nam, việc áp dụng lý thuyết mơ hình kinh tế liên quan đến tỷ giá Việt Nam để ỏ kết đạ ững mặt tồn tìm ngun nhân thành tựu, nguyên nhân tồn để có giải pháp khắc phục thời gian tới - Trên sở vấn đề đánh giá thực trạng, thảo luận đưa mục tiêu, quan điểm có tính khoa học nhằm định hướng cho việc nâng cao vai trò tỷ giá hối đối thời gian tới Bài thảo luận đề xuất số giải pháp phương hướng nhằm đạt mục tiêu chế quản lý tỷ giá, nâng cao vai trò tỷ giá cho mục tiêu ổn định phát triển kinh tế Việt Nam Do lực nghiên cứu có hạn, khơng thể tránh khỏi thiếu sót Nhóm 03 chúng em mong nhận nhiều đóng góp cô giáo bạn để chúng em hồn thiện Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: ty gia VN nhom 3 , ty gia VN nhom 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn