New microsoft word document

31 65 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 20:17

Saga› Phân tích bản/ Các số tài chính/ Bài Nổi Bật Trong Tuần› Chỉ Số Tài Chính Quan Trọng Trong Phân Tích Cơ Bản (Phần I) PHÂN TÍCH CƠ BẢN CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH BÀI NỔI BẬT TRONG TUẦN CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG TRONG PHÂN TÍCH CƠ BẢN (PHẦN I) VINH LÊ 18/04/2015 - 23:00 15308 inShare Chỉ số tài giúp nhà phân tích cần nhìn lướt qua báo cáo tài tìm xu hướng phát triển doanh nghiệp giúp nhà đầu tư, chủ nợ kiểm tra tình hình sức khỏe tài doanh nghiệp Trong viết tơi xin giới thiệu cách tính vài số tài quan trọng Biết tính tốn sử dụng số tài khơng có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà quan trọng với nhà đầu tư với thân doanh nghiệp chủ nợ Các số tài cho phép so sánh mặt khác báo cáo tài doanh nghiệp với doanh nghiệp khác toàn ngành để xem xét khả chi trả cổ tức khả chi trả nợ vay Có loại số tài quan trọng: Chỉ số toán: Các số loại tính tốn sử dụng để định xem liệu doanh nghiệp có khả tốn nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không? Chỉ số hoạt động: Các số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt Trong số loại lại chia số “lợi nhuận hoạt động” ”hiệu hoạt động” Các số lợi nhuận hoạt động cho biết tổng thể khả sinh lợi công ty, số hiệu hoạt động cho thấy doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu đến mức Chỉ số rủi ro: Bao gồm số rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro kinh doanh liên quan đến thay đổi thu nhập ví dụ rủi ro dòng tiền khơng ổn định qua thời gian khác Rủi ro tài rủi ro liên quan đến cấu trúc tài cơng ty, ví dụ việc sử dụng nợ Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: Đây số có ý nghĩa với cổ đông nhà đầu tư để xem xét xem công ty đáng giá đến đâu cho phép chủ nợ dự đoán khả trả nợ khoản nợ hành đánh giá khoản nợ tăng thêm có A/ CHỈ SỐ THANH TỐN Chỉ số tốn hành (Current Ratio) Đây số đo lường khả doanh nghiệp đáp ứng nghĩa vụ tài ngắn hạn Nói chung số mức 2-3 xem tốt Chỉ số thấp ám doanh nghiệp gặp khó khăn việc thực nghĩa vụ số tốn hành q cao khơng ln dấu hiệu tốt, cho thấy tài sản doanh nghiệp bị cột chặt vào “tài sản lưu động” nhiều hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp không cao Cơng thức tính: Chỉ số tốn hành = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn Chỉ số toán nhanh (Quick Ratio) Chỉ số toán nhanh đo lường mức khoản cao Chỉ tài sản có tính khoản cao đưa vào để tính tốn Hàng tồn kho tài sản ngắn hạn khác bỏ cần tiền để trả nợ, tính khoản chúng thấp Cơng thức tính: Chỉ số tốn nhanh = (Tiền + Khoản đầu tư tài ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn Chỉ số tiền mặt Chỉ số tiền mặt cho biết tiền mặt chứng khoán khả mại doanh nghiệp để đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn Nói cách khác cho biết, đồng nợ ngắn hạn có tiền mặt chứng khoán khả mại đảm bảo chi trả Chỉ số tiền mặt = (Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn Chỉ số dòng tiền từ hoạt động (Short-term debt coverage) Các khoản phải thu giới hạn vòng quay hàng tồn kho làm cho thơng tin nhà số tốn hành tốn nhanh khơng thật mang ý nghĩa kỳ vọng nhà sử dụng báo cáo tài Bởi số dòng tiền hoạt động lúc lại dẫn tốt khả công ty việc thực nghĩa vụ tài ngắn hạn với tiền mặt có từ hoạt động Chỉ số dòng tiền hoạt động = Dòng tiền hoạt động/ Nợ ngắn hạn Chỉ số vòng quay khoản phải thu (Accounts Receivable Turnover) Đây số cho thấy tính hiệu sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng bạn hàng Chỉ số vòng quay cao cho thấy doanh nghiệp khách hàng trả nợ nhanh Nhưng so sánh với doanh nghiệp ngành mà số q cao doanh nghiệp bị khách hàng khách hàng chuyển sang tiêu thụ sản phẩm đối thủ cạnh tranh cung cấp thời gian tín dụng dài Và doanh nghiệp bị sụp giảm doanh số Khi so sánh số qua năm, nhận thấy sụt giảm doanh nghiệp gặp khó khăn với việc thu nợ từ khách hàng dấu hiệu cho thấy doanh số vượt mức Vòng quay khoản phải thu = Doanh số hàng năm/ Các khoản phải thu trung bình Trong đó: Các khoản phải thu trung bình = (Các khoản phải thu lại báo cáo năm trước khoản phải thu năm nay)/2 Chỉ số số ngày bình qn vòng quay khoản phải thu Cũng tương tự vòng quay khoản phải thu, có điều số cho biết số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu tiền khách hàng Số ngày trung bình = 365/ Vòng quay khoản phải thu Chỉ số vòng quay hàng tồn kho Chỉ số thể khả quản trị hàng tồn kho hiệu Chỉ số vòng quay hàng tồn kho cao cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều doanh nghiệp Có nghĩa doanh nghiệp rủi ro nhìn thấy báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho có giá trị giảm qua năm Tuy nhiên số cao không tốt có nghĩa lượng hàng dự trữ kho không nhiều, nhu cầu thị trường tăng đột ngột khả doanh nghiệp bị khách hàng bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần Thêm nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho khâu sản xuất khơng đủ khiến cho dây chuyền bị ngưng trệ Vì số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho trung bình Trong đó: Hàng tồn kho trung bình = (Hàng tồn kho báo cáo năm trước + hàng tồn kho năm nay)/2 Chỉ số số ngày bình qn vòng quay hàng tồn kho Tương tự vòng quay hàng tồn kho có điều số quan tâm đến số ngày Số ngày bình qn vòng quay hàng tồn kho = 365/ Vòng quay hàng tồn kho Chỉ số vòng quay khoản phải trả: Chỉ số cho biết doanh nghiệp sử dụng sách tín dụng nhà cung cấp Chỉ số vòng quay khoản phải trả q thấp ảnh hưởng khơng tốt đến xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Vòng quay khoản phải trả = Doanh số mua hàng thường niên/ Phải trả bình quân Trong đó: Doanh số mua hàng thường niên = Giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ - Hàng tồn kho đầu kỳ Phải trả bình quân = (Phải trả báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2 10 Chỉ số số ngày bình qn vòng quay khoản phải trả (Account Payable Turnover Ratio) Số ngày bình quân vòng quay khoản phải trả = 365/ Vòng quay khoản phải trả B CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG LỢI NHUẬN BÁN HÀNG Biên lợi nhuận (Profit Margin) Chỉ số cho biết mức lợi nhuận tăng thêm đơn vị hàng hoá bán dịch vụ cung cấp Do thể mức độ hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Dĩ nhiên số khác ngành Biên lợi nhuận = Lợi nhuận ròng/ Doanh thu Trong đó: Lợi nhuận ròng = Doanh thu - Giá vốn hàng bán Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin) Biên lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động/ Doanh thu Trong đó: Thu nhập hoạt động = Thu nhập trước thuế lãi vay từ hoạt động kinh doanh bán hàng cung cấp dịch vụ Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) Biên EBITDA = Lợi nhuận trước thuế khấu hao/ Doanh thu Biên EBT Chỉ số cho biết khả hoạt động hoạt động doanh nghiệp Biên lợi nhuận truớc thuế = Thu nhập trước thuế/ Doanh thu Biên lợi nhuận ròng Biên lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng/ Doanh thu Biên lợi nhuận phân phối Chỉ số cho biết doanh thu phân phối cho chi phí cố định đơn vị hàng bán Biên lợi nhuận phân phối = Tổng doanh thu phân phối/ Doanh thu Trong đó: Doanh thu phân phối = Doanh thu – Chi phí biến đổi LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) Chỉ số đo lường hiệu hoạt động công ty mà không quan tâm đến cấu trúc tài ROA = Thu nhập trước thuế lãi vay/ Tổng tài sản trung bình Trong đó: Tổng tài sản trung bình = (Tổng tài sản báo báo năm trước + tổng tài sản hành)/2 Tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần thường (ROCE) Đo lường khả sinh lợi cổ đông thường không bao gồm cổ đông ưu đãi ROCE = (Thu nhập ròng - Cổ tức ưu đãi)/ Vốn cổ phần thường bình qn Trong đó: Vốn cổ phần thường bình quân = (Vốn cổ phần thường báo cáo năm trước + vốn cổ phần thường tại)/2 Tỷ suất sinh lợi tổng vốn cổ phần (ROE) Đo lường khả sinh lơị cổ phần nói chung, bao gồm cổ phần ưu đãi ROE = Thu nhập ròng/ Tổng vốn cổ phần bình qn Trong đó: Vốn cổ phần bình qn= (Tổng vốn cổ phần năm trước+ tổng vốn cổ phần tại) / Tỷ suất sinh lợi tổng vốn (ROTC - Return on Total Capital) Tổng vốn định nghĩa tổng nợ phải trả vốn cổ phần cổ đơng Chi phí lãi vay định nghĩa tổng chi phí lãi vay phải trả trừ tất thu nhập lãi vay (nếu có) Chỉ số đo lường tổng khả sinh lợi hoạt động doanh nghiệp từ tất nguồn tài trợ ROTC = (Thu nhập ròng + Chi phí lãi vay)/ Tổng vốn trung bình HIỆU QUẢ HOẠT ĐƠNG Vòng quay tổng tài sản Chỉ số đo lường khả doanh nghiệp tạo doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản Chỉ số có nghĩa : với la đầu tư vào tổng tài sản, cơng ty tạo đô la doanh thu Các doanh nghiệp ngành thâm dụng vốn thường có số vòng quay tổng tài sản thấp so với doanh nghiệp khác Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản trung bình Vòng quay tài sản cố định Cũng tương tự số vòng quay tổng tài sản khác với số tính cho tài sản cố định Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần/ Tài sản cố định trung bình Vòng quay vốn cổ phần Chỉ số đo lường khả doanh nghiệp tạo doanh thu từ việc đầu tư vào tổng vốncổ phần (bao gồm cổ phần thường cổ phần ưu đãi) Ví dụ, tỷ số có nghĩa với la đầu tư vào vốn cổ phần, công ty tạo la doanh thu Vòng quay vốn cổ phần = Doanh thu thuần/ Tổng vốn cổ phần trung bình Mời bạn đọc theo dõi phần II: Chỉ Số Tài Chính Quan Trọng Trong Phân Tích Cơ Bản (Phần II) Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái qt đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để  áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ  thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính    Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (16/07/2015) Bảo vệ quyền người tiêu dùng Việt Nam giai đoạn (16/07/2015) Dịch vụ khoa học công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (16/07/2015) Các mục tiêu phân tích báo cáo tài Phân tích báo cáo tài xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích giải thích báo cáo tài Để áp dụng hiệu nghệ thuật đòi hỏi phải thiết lập quy trình có hệ thống logic, sử dụng làm sở cho việc định Trong phân tích cuối cùng, việc định mục đích chủ yếu phân tích báo cáo tài Dù cho nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, nhà cho vay tiềm tàng, hay nhà phân tích tham mưu cơng ty phân tích, mục tiêu cuối cung cấp sở cho việc định hợp lý Các định xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối nên lựa chọn cách tiếp tục kiểu trước chuyển sang quy trình mới, tất phần lớn phụ thuộc vào kết phân tích tài có chất lượng Loại hình định xem xét yếu tố quan trọng phạm vi phân tích, mục tiêu định không thay đổi Chẳng hạn, người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng phân tích báo cáo tài coi cơng việc hỗ trợ cho việc định, nhiên phạm vị ý phân tích họ khác Nhà cho vay ngân hàng quan tâm nhiều tới khả động chuyển sang tiền mặt thời kỳ ngắn hạn giá trị lý giải tài sản có tính động Còn nhà đầu tư cổ phần tiềm quan tâm đến khả sinh lợi lâu dài cấu vốn Tuy nhiên, hai trường hợp, định hướng vào việc định cơng tác phân tích đặc trưng chung Có hai mục đích mục tiêu trung gian phân tích báo cáo tài chính, đồng thời mối quan tâm cho nhà phân tích thơng minh Thứ nhất, mục tiêu ban đầu việc phân tích báo cáo tài nhằm để "hiểu số" để "nắm số", tức sử dụng cơng cụ phân tích tài phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ số liệu tài báo cáo Như vậy, người ta đưa nhiều biện pháp phân tích khác nhằm để miêu tả quan hệ có nhiều ý nghĩa chắt lọc thông tin từ liệu ban đầu Thứ hai, định hướng công tác phân tích tài nhằm vào việc định, mục tiêu quan trọng khác nhằm đưa sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai Trên thực tế, tất công việc định, phân tích tài hay tất việc tương tự nhằm hướng vào tương lai Do đó, người ta sử dụng cơng cụ kĩ thuật phân tích báo cáo tài nhằm cố gắng đưa đánh giá có tình hình tài tương lai cơng ty, dựa phân tích tình hình tài q khứ tại, đưa ước tính tốt khả cố kinh tế tương lai Trong nhiều trường hợp người ta nhận thấy rằng, phần lớn cơng việc phân tích báo cáo tài bao gồm việc xem xét cẩn thận, tỷ mỉ báo cáo tài chính, chí việc đọc kỹ lưỡng thích việc xếp lại trình bày lại số liệu sẵn có để đáp ứng nhu cầu người phân tích Khi đó, người ta hỏi khơng thể chấp nhận báo cáo tài chuẩn bị theo mệnh giá, nói cách khác lại “can thiệp vào số” từ đầu? Câu trả lời hiển nhiên là, ln ln phải có can thiệp đơi chút để “hiểu rõ số” Nhìn chung, đòi hỏi phải có phân tích với tư cách bước báo cáo tài chuẩn bị nhằm chắt lọc thông tin từ số liệu trình bày báo cáo Thứ hai, hầu hết định thực sở phân tích báo cáo tài quan trọng, việc chấp nhận số liệu tài trình bày lúc đầu thường cách làm khơng tốt Về mặt tài chính, hầu hết định đòi hỏi phải sử dụng kết cấu logic, đó, cảm nghĩ kết luận phát triển cách có hệ thống có ý kiến đánh giá hợp lý Dưới xem xét kết cấu Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi: - 1900 6162)\ Phân tích tỷ lệ: Phân tích tỷ lệ công cụ thường sử dụng phân tích báo cáo tài Việc sử dụng tỷ lệ cho phép người phân tích đưa tập hợp số thống kê để vạch rõ đặc điểm chủ yếu tài số tổ chức xem xét Trong phần lớn trường hợp, tỷ lệ sử dụng theo hai phương pháp Thứ nhất, tỷ lệ cho tổ chức xét so sánh với tiêu chuẩn ngành Có thể có tiêu chuẩn ngành thông qua dịch vụ thương mại tổ chức Dun and Bradstreet Robert Morris Associates, thông qua hiệp hội thương mại trường hợp khơng có sẵn, tiêu chuẩn ngành cho ngành biết tổ chức mà ta xem xét dễ dàng gộp lại thành loại hình ngành “tiêu chuẩn” Các nhà phân tích đưa tiêu chuẩn riêng họ cách tính tốn tỷ lệ trung bình cho công ty chủ đạo ngành Cho dù nguồn gốc tỷ lệ cần phải thận trọng việc so sánh cơng ty phân tích với tiêu chuẩn đưa cho công ty ngành có quy mơ tài sản xấp xỉ Cơng dụng lớn thứ hai tỷ lệ để so sánh xu theo thời gian công ty riêng lẻ Ví dụ, xu số dư lợi nhuận sau thuế cơng ty đối chiếu qua thời kỳ năm 10 năm Rất hữu ích ta quan sát tỷ lệ thơng qua vài kỳ sa sút kinh tế trước để xác định xem công ty vững vàng đến mức mặt tài thời kỳ sa lỡ vận kinh tế Đối với hai phạm trù sử dụng chính, người ta thường nhận thấy “trăm nghe không mắt thấy” việc mơ tả kết phân tích dạng đồ thị thường hữu ích xúc tích Nếu ta chọn phương pháp để trình bày kết tốt nên trình bày tiêu chuẩn ngành xu biểu đồ Các tỷ lệ tài then chốt thường nhóm lại thành bốn loại chính, tuỳ theo khía cạnh cụ thể tình hình tài cơng ty mà tỷ lệ muốn làm rõ Bốn loại chính, xét theo thứ tự mà xem xét là: Khả sinh lợi: Các tỷ lệ “ở hàng cùng” thiết kế để đo lường lực có lãi mức sinh lợi cơng ty Tính khoản: Các tỷ lệ thiết kế để đo lường khả công ty việc đáp ứng nghĩa vụ toán nợ ngần ngắn hạn đến hạn Hiệu hoạt động: Đo lường tính hiệu việc sử dụng nguồn lực công ty để kiếm lợi nhuận Cơ cấu vốn (đòn bẩy nợ / vốn): Đo lường phạm vi theo việc trang trải tài cho khoản vay nợ công ty thực cách vay nợ hay bán thêm cổ phần Có hàng loạt tỷ lệ loại nêu Ta xem xét loại khảo sát tỷ lệ nhóm Các tỷ lệ khả sinh lợi: Có ba cách thường sử dụng để đo lường khả sinh lợi suất doanh thu, suất thu hồi vốn đầu tư (ROI - Return on Investment) suất thu hồi vốn cổ phần (ROE - Return on Equity) Suất doanh thu xác định cách chia số lãi sau thuế cho doanh thu tuý, doanh thu túy biểu thị số tiền bán không kể lãi, khoản tiền trừ chiết khấu tiền mặt: Suất doanh thu = (thu nhập sau thuế ) / (doanh thu tuý) Tỷ lệ khả sinh lợi thứ hai suất thu hồi vốn đầu tư (ROI), liên hệ thu nhập sau thuế với tồn số tài sản cơng ty: ROI = (thu nhập sau thuế ) / (tổng tài sản) Một cách tính tốn tỷ lệ phổ biến khác cộng thêm chi phí trả lãi vay nợ sau thuế vào tử số, dựa lý luận cần phải coi suất thu hồi vốn đầu tư suất thu hồi giành cho cho người cho vay cho người có cổ phần Khi dùng thu nhập sau thuế cộng với chi phí trả lãi tử số ta đo lường suất thu hồi cho hai nhóm người cung vốn chủ yếu Tỷ lệ khả sinh lợi cuối suất thu hồi cổ phần, liên hệ thu nhập sau thuế với cổ phần cổ đông Thông thường, cổ phần cổ đông không bao hàm kết loại tài sản vơ hình (chẳng hạn như: uy tín khách hàng, nhãn hiệu thương mại, ) xác định cách lấy tổng tài sản trừ tổng số nợ tài sản vơ hình Tỷ lệ tính sau: ROE = (thu nhập sau thuế) / (cổ phần cổ đông) Suất thu hồi cổ phần thường coi tỷ lệ quan trọng tỷ lệ vê khả sinh lợi Với tư cách dẫn chung, suất thu hồi cổ phần mức tối thiểu 15% mục tiêu hợp lý để tính tốn đưa khoản cổ tức thích hợp để tạo nguồn quỹ cho tăng trưởng kỳ vọng tương lai Các tỷ lệ tính tốn Một thước đo tính động dùng phổ biến nhất, tỷ lệ toán hành Tỷ lệ thiết kế để đo lường mối liên hệ “sự cân đối” tài sản lưu động (chủ yếu tiền mặt, chứng khoán bán thị trường, khoản phải thu khoản dự trữ) với nợ ngắn hạn (chủ yếu khoản phải trả, phiếu nợ vãng lai phải trả phần đến hạn phải trả khoản nợ dài hạn) Theo kinh nghiệm, đa số cho tỷ lệ nên 2/1 phần lớn hoạt động kinh doanh Tỷ lệ tính sau: Tỷ lệ toán hành = (tài sản lưu động) / (nợ ngắn hạn) Một tỷ lệ khác gắn liền với tỷ lệ toán hành thường dùng tỷ lệ toán nhanh Tỷ lệ gọi “phép kiểm định a-xít” thiết kế để đo lường mối liên hệ phần gọi tài sản linh hoạt (tức phần tài sản nhanh chóng chuyển thành tiền mặt) với số nợ ngắn hạn Nó tính tốn sau: Tỷ lệ toán nhanh = {(tiền mặt) + (các chứng khoán bán được) + (các khoản phải thu)} / (nợ ngắn hạn) Như ta thấy từ cơng thức trên, tỷ lệ tốn nhanh đo lường mối liên hệ tài sản lưu động dự trữ với phần nợ ngắn hạn Theo kinh nghiệm, đa số cho tỷ lệ nên 1/1 Hai tỷ lệ cuối tính khoản đo lường tốc độ chuyển khoản phải thu khoản dự trữ thành tài sản lưu động linh hoạt K�� thu tiền bình quân tỷ lệ đo lường tốc độ chuyển khoản phải thu thành tiền mặt: Doanh thu trung bình hàng ngày = (doanh thu túy) / 365 ngày Kỳ thu tiền bình quân = (các khoản phải thu) / (doanh thu trung bình hàng ngày) Quy tắc theo đa số cho rằng, kỳ thu tiền bình qn khơng nên vượt hạn thực tế phải toán theo quy định điều kiện bán hàng công ty 10 15 ngày (xem Dun Bradstreet, 1980, trang 3) Tỷ lệ luân chuyển dự trữ (vòng quay hàng tồn kho) biểu thị quan hệ mức luân chuyển hàng năm số ngày mà hàng hóa lưu giữ lại dạng dự trữ, đo lường tốc độ chuyển khoản dự trữ thành lượng bán (và trở thành khoản phải thu): Luân chuyển dự trữ = (giá vốn hàng bán) / (dự trữ trung bình) Số ngày hàng hóa nằm dự trữ = (365 ngày) / (luân chuyển dự trữ) doanh thu với dự trữ, doanh thu với tài sản cố định, doanh thu tổng tài sản gặp đơi chút khó khăn hơn, biết lĩnh vực khác cơng ty, đưa vào giả thiết thiếu vốn Các kết lĩnh vực tính khoản chưa rõ, tỷ lệ tốn hành xấp xỉ mức trung bình ngành 30%, xu năm cho thấy có cải tiến lớn tỷ lệ hiệu hoạt động Kỳ thu tiền bình quân thấp mức trung bình nhiều cho thấy ban quản lý thực công tác thu thập khoản phải thu với tốc độ mức trung bình Con số số ngày hàng hóa nằm dự trữ cho thấy lĩnh vực kiểm soát dự trữ lưu ý chặt chẽ Trong lĩnh vực khả sinh lợi, xu toàn cục lẫn mức thu nhập thoả đáng Suất doanh thu cao mức trung bình ngành rõ cho thấy xu tăng nhanh chóng Suất thu hồi vốn đầu tư dường tăng nhanh, suất thu hồi cổ phần cao Mức ROE cao, tất nhiên kết trực tiếp tình hình cấu nợ / vốn cao cơng ty Do cơng ty có mức cổ phần thấp suất thu hồi cổ phần đặc biệt cao Minh họa 6.3 Technosystems, Inc Các tỷ lệ tài chủ yếu 1982 1981 Trung bình ngành 1980 Khả sinh lợi Suất doanh thu (%) 3,34 2,10 0,10 1,77 Suất thu hồi vốn đầu tư (%) 15,03 7,52 0,31 Suất thu hồi cổ phần (%) 68,10 120,30 36,40 7,76 Tỷ lệ toán hành (số lần) 1,84 1,62 2,00 2,63 Tỷ lệ toán nhanh (số lần) 1,12 1,26 1,48 n.a 33,00 63,00 60,00 45 31 27 39 n.a Doanh thu/dự trữ (số lần) 13,60 17,70 11,70 6,00 Doanh thu/vốn lưu động (số lần) 11,10 10,10 6,10 5,24 4,50 3,60 3,00 n.a Doanh thu/cổ phần (số lần) 20,40 57,40 351,50 4,50 Doanh thu/tài sản cố định (số lần) 41,90 48,50 148,70 n.a Tính khoản Kỳ thu tiền bình qn (ngày) Số ngày hàng hóa nằm kho (ngày) Hiệu hoạt động Doanh thu/tổng tài sản (số lần) Tác động đòn bẩy (nợ / vốn) Tổng số nợ/Tổng tài sản (%) 77,90 93,80 99,10 49,50 Nợ dài hạn/Cổ phần (số lần) 1,32 5,86 55,09 n.a Số lần trả lãi vay 5,79 2,74 1,06 n.a Nguồn: Dun and Bradstreet, tỷ lệ kinh doanh ( N.Y 1980) n.a = khơng có số liệu Tỷ lệ ROI Technosystems tăng cường kết tăng cường tỷ lệ suất doanh thu tỷ lệ luân chuyển tài sản Sự tương tác hai tỷ lệ then chốt để tạo suất thu hồi vốn đầu tư diễn giải sau: ROI = ( suất dư lợi nhuận ) x ( mức luân chuyển tài sản ) ROI ( 1982 ) = ( 3,34 % ) x ( 4,5 ) = 15,03 % ROI ( 1981 ) = ( 2,10 % ) x ( 3,6 ) = 7,56 % Tỷ lệ cao suất thu hồi vốn cổ phần công ty 68,1% 77,9% số trang trải tài Technosystems thực nhờ vay nợ Mối liên hệ toán học suất thu hồi vốn đầu tư, suất thu hồi cổ phần việc dùng nợ để trang trải tài thấy rõ thơng qua cách tính tốn sau: Phương trình cho thấy rõ rằng, tỷ lệ cao khác thường Technosystems suất thu hồi cổ phần kết trực tiếp tình hình đòn bẩy nợ / vốn cao Phân tích theo quy mô chung Các báo cáo theo quy mô chung cho Technosystems nêu minh họa 6.4 6.5 Việc phân tích báo cáo thể số xu thú vị Thứ từ bảng cân đối theo quy mô chung (minh họa 6.4), ta thấy tài sản cố định tính theo phần trăm tổng tài sản tăng lên rõ rệt từ năm 1980 Cùng với tăng số lãi giữ lại tỷ lệ nợ dài hạn với cổ phần giảm mạnh (minh họa 6.3) xuống dần tới mức trung bình ngành Technosystems trưởng thành dần kể từ công ty thành lập vào năm 1979 Nét đặc trưng bật thứ hai giảm số nợ dài hạn tính theo phần trăm tổng số vốn hoạt động thời gian năm Cuối tài khoản vốn hoạt động, thấy tổng tài sản lưu động tính theo phần trăm tổng tài sản giảm dần Khơng có biểu rõ ràng phần tài sản khoản nợ ngắn hạn khác ngồi số dollar tương đối có liên quan tới phần chi tiêu ứng trước, chi phí cộng dồn, thuế phải trả thuế tạm hỗn Do đó, khơng có kết luận chung rõ ràng có liên quan tới cách quản lý tài khoản vốn hoạt động Technosystem Báo cáo thu nhập theo quy mô chung (minh họa 6.5) cho thấy hình mẫu đáng khích lệ Tổng suất dư lãi gộp tăng lên đặn thời kỳ năm, từ 18,9% vào năm 1980 lên tới 25,4% vào năm (1992) Tương tự, suất dư lợi nhuận trước sau thuế cho thấy có cải thiện vững chắc, lợi nhuận trước thuế tăng từ 0,14% lên 5,6% sau thuế từ 0,1% lên 3,3% Lĩnh vực xem xét tiếp số % tổng chi phí cho lượng bán tăng lên đặn, đặc biệt mức tăng số tiền lương văn phòng Thơng thường, mong muốn tổng số phần trăm chi phí giảm cơng ty phát triển đạt tới mức hiệu kinh tế theo quy mơ đó, xảy tình hình ngược lại Tuy nhiên, thiếu thơng tin chi tiết hơn, ta khơng thể có kết luận chung nguyên nhân gia tăng chi phí trường hợp cụ thể Minh họa 6.4 Technosystems, Inc Các bảng cân đối theo quy mô chung 1982 1981 1980 Các tài sản Tiền mặt 14.2% 9.8% 23.3% Các khoản phải thu 40.2 61.9 48.9 Dự trữ 33.1 20.3 25.6 1.8 0.6 6.2 89.3% 92.6% 98.0% 10.7 7.4 2.0 100.0% 100.0% 100.0% 33.2% 38.5% 42.9% Các phiếu nợ phải trả 8.7 14.0 4.5 Chi tiêu cộng dồn 0.3 1.3 1.4 Thuế phải trả 4.1 2.9 - Thuế tạm hoãn 2.4 0.3 - Tổng số nợ ngắn hạn 48.6% 57.1% 48.9% Các phiếu nợ dài hạn 29.3 36.7 50.3 Tổng khoản nợ 77.9 93.8 99.1 0.4 0.3 0.4 21.7 5.9 0.5 22.1% 6.2% 0.9 100.0% 100.0% 100.0% Chi tiêu trả trước Tổng tài sản lưu động Các tài sản cố định (thuần túy) Tổng tài sản Các khoản nợ cổ phần Các khoản phải trả Cổ phần vốn Lãi giữ lại Tổng cổ phần Tổng số nợ cổ phần Minh họa 6.5 Technosystems, Inc Các báo cáo thu nhập theo quy mô chung 1982 Doanh thu 1981 1980 100.0 % 100.0 % 100.0 % 74.6 % 77.7 % 81.1 % 25.4 % 22.3 % 18.9 % Thu nhập từ lãi 0.1 0.0 0.1 Tổng thu nhập 25.5 % 22.3 % 19.0 % Tiền lương bán hàng 7.5 7.8 5.5 Tiền lương văn phòng 5.0 4.0 3.6 Tiền thuê thiết bị 2.2 2.6 3.3 Chi phí chung quản trị * 5.1 4.9 6.5 19.8 % 19.3 % 18.9 % Thu nhập trước thuế 5.6 3.0 0.14 Thuế thu nhập 2.3 0.9 0.04 3.3 % 2.1 % 0.1 % Giá vốn hàng bán Tổng chi phí Thu nhập túy Có số số liệu khơng cộng vào làm tròn Các kết luận Nhìn chung, xu tình hình tài Technosystem rõ ràng đáng khích lệ Khả sinh lợi tốt có lẽ ngày tốt Tuy nhiên, xu đáng khích lệ lại đối trọng với tình trạng cơng ty thiếu vốn nghiêm trọng nhu cầu cần thiết phải có thêm vốn cổ phần để đảm bảo cho tồn lâu dài Ngồi ra, Technosystem cần phải ý nhiều lĩnh vực kiểm sốt chi phí Theo quan điểm người cho vay đầu tư cổ phần tiềm tàng, kết phân tích cách rõ ràng không nên tiếp tục cho Technosystems vay dù ngắn hạn hay dài hạn Công ty vay nợ nhiều tăng thêm phần vốn vay nợ không đảm bảo Tuy nhiên, giả sử công việc kinh doanh tương lai công ty Technosystems đảm bảo cách chắn việc đầu tư thêm số vốn cổ phần thích hợp Cơng ty phát triển nhanh chóng có khả sinh lợi nhiều Phần vốn cổ phần bổ sung thêm giảm nhẹ bớt gánh nặng đè lên cấu công ty Mặc dù việc đầu tư có đặc trưng rủi ro mức trung bình, kết tiềm giai đoạn phát triển cơng ty có lẽ mức trung bình Cơng ty thích hợp cho công ty đầu tư vốn mạo hiểm (venture capital) cá nhân giàu có sẵn sàng dám chịu mạo hiểm việc đầu tư vào cơng ty phát triển nhanh Tóm tắt Phân tích báo cáo tài nghệ thuật phiên dịch số liệu từ báo cáo tài thành thơng tin hữu ích cho việc định có sở thơng tin Hai cơng cụ thường dùng cách rộng rãi phân tích báo cáo tài là: cách phân tích tỷ lệ báo cáo theo quy mô chung Những phạm vi trọng bao gồm khả sinh lợi, tính khoản, hiệu hoạt động cấu vốn Trình tự logic phân tích gồm: cụ thể hóa mục tiêu; hai đưa tỷ lệ chủ yếu báo cáo theo quy mơ chung; ba phân tích giải thích số liệu; cuối đưa hệ thống kết luận ý kiến đề xuất dựa số liệu Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tơi: CƠNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật thuế, gọi: 1900 6162 Gửi thư tư vấn yêu cầu dịch vụ qua Email: luatsu@luatminhkhue.vn Rất mong nhận hợp tác Q khách hàng! Trân trọng./ PHỊNG KẾ TỐN - CƠNG TY LUẬT MINH KH Phân tích tài cơng ty Phân tích tài việc xác định điểm mạnh điểm yếu công ty qua việc tính tốn phân tích tỷ số khác sử dụng số liệu từ báo cáo tài CBTD cần phải tìm mối liên hệ tỷ số tính tốn để đưa kết luận xác cơng ty Hồn tồn khơng có chuẩn mực cho phần phân tích theo tỷ số Một số số tốt chưa thể kết luận cơng ty tình trạng tốt Do xin nhắc lại mối quan hệ tỷ số mục đích cuối phân tích tài cơng ty I Phân tích khả sinh lời Khả sinh lời gọi hiệu đầu tư Thơng thường có hai cách tiếp cận: để kiểm tra hiệu quản lý đồng vốn đầu tư bỏ ra, dựa mối quan hệ vốn lợi nhuận (khả sinh lời đồng vốn); để kiểm tra mức lợi nhuận đạt công ty dựa mối quan hệ mức bán hàng lợi nhuận (khả sinh lời so với chi phí) Khả sinh lời đồng vốn tính cơng thức: (Lợi nhuận/Vốn) x 100% Những số khác bao gồm Mức lãi từ kinh doanh tính tổng số vốn sử dụng, Thu nhập từ hoạt động kinh doanh tính vốn cho hoạt động kinh doanh, Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tính lợi nhuận từ hoạt động Khả sinh lời so với chi phí tính cơng thức: (Lợi nhuận/Doanh thu bán hàng) x 100% Mức sinh lời vốn (ROA/ROE) Mức sinh lời tổng vốn sử dụng (Mức sinh lời tài sản ROA) Cơng thức tính : Lợi nhuận/lỗ hoạt động x 100% Bình quân tổng vốn sử dụng đầu kỳ cuối kỳ ROA cho biết khả sinh lời tất khoản vốn đầu tư công ty số Tû sè nµy cµng cao cµng tèt Mức sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Công thức tính : Lợi nhuận sau thuế _ x 100% Bình quân vốn chủ sở hữu đầu kỳ cuối kỳ Tỷ số đo lường mức độ tạo lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu Tỷ số dùng thước đo hiệu đầu tư đứng quan điểm cổ đông, so sánh với mức sinh lời chung quản lý vốn Tỉ số cao tốt Mức sinh lời tài sản tài Cơng thức tính : Thu nhập từ khoản lãi, cổ tức x 100% Bình quân tài sản tài đầu kỳ cuối kỳ Tài sản tài = Các khoản đầu tư + tiền mặt tiền gửi + chứng khoán+ TSTC khác Cần ý công ty tạo lợi nhuận không dựa tài sản hoạt động mà dựa tài sản tài Nếu tỷ lệ loại tài sản lớn tổng giá trị tài sản Có việc phân tích tỷ số quan trọng Mức sinh lời từ hoạt động bán hàng Tỉ suất lợi nhuận gộp Cơng thức tính : Lợi nhuận gộp từ bán hàng _ x 100% Doanh thu Đây tỷ số thể mức độ tạo lợi nhuận trực tiếp từ hoạt ssộng bán hàng Lợi nhuận gộp từ bán hàng tính cách lấy Doanh thu trừ chi phí hàng bán (chi phí cần thiết để sản suất mua hàng) Tỷ số cao tốt Mức lãi hoạt động Cơng thức tính : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoạt động phụ x 100% Doanh thu Đây tỷ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoạt động phụ so với doanh thu Nó số đại diện cho khả sinh lời tổng thể công ty Các hoạt động phụ gồm việc tăng vốn cơng ty Do tỷ lệ quan trọng việc đánh giá khả sinh lời chung II Phân tích tính ổn định Rất nhiều cơng ty bị phá sản thiếu vốn Do vậy, cách kiểm tra việc tăng vốn khả quản lý từ nhiều góc độ khác nhau, ổn định vững vàng công ty đánh giá qua việc kiểm tra khả cơng ty trả khoản nợ thương mại hoàn trả vốn vay hay không Do tỷ số tính tốn dựa tài sản Có thời điểm định (lấy từ số liệu bảng tổng kết tài sản), nên chúng gọi tỷ số tĩnh Tính lỏng 1.1 Hệ số tốn ngắn hạn Cơng thức tính : Tài sản Có ngắn hạn _ x 100% Tài sản Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn đến hạn Tỷ số dùng để đánh giá khả tốn chung cơng ty Một tỷ lệ cao dẫn đến nhận định sau công ty: nhiều tiền nhàn rỗi; nhiều khoản phải thu; nhiều hàng tồn kho Một tỷ lệ nhỏ cho ta nhận định công ty: trả chậm nhà cung ứng nhiều; dùng khoản vay ngắn hạn để mua tài sản cố định; dùng khoản vay ngắn hạn để trả khoản nợ thay dùng lãi hoạt động kinh doanh để chi trả Một xu hướng tăng lên hệ số cần kiểm tra kỹ kết số bất lợi: Doanh số bán hàng giảm; tồn đọng hàng tồn kho việc lập kế hoạch sản xuất yếu yếu việc kiểm soát hàng tồn kho, hàng tồn kho lỗi thời; ngày chậm việc thu hồi công nợ Tuy nhiên, tỷ lệ nµy nhỏ 100% không phản ánh công ty gặp vấn đề với việc hồn trả khoản nợ ngắn hạn Cơng ty tăng vốn qua khoản vay míi bán đất đai chứng khốn tiêu thụ (đây tài sản cố định) Việc bán dạng tài sản cố định làm tăng tài sản Có ngắn hạn cải thiện tỷ số 1.2 Hệ số tốn nhanh Cơng thức tính : Tài sản có tính lỏng cao _ x 100% Tài sản Nợ ngắn hạn Đây số đánh giá khả tốn nhanh, tính tài sản Có có tính lỏng cao (như tiền mặt tiền gửi, khoản phải thu chứng khốn có khả bán ngay) với tài sản Nợ ngắn hạn Do đó, hệ số tốn nhanh kiểm tra tình trạng tài sản cách chặt chẽ so với hệ số tốn ngắn hạn Tính ổn định khả tự tài trợ 2.1 Hệ số tài sản cố định Cơng thức tính : Tài sản cố định _ x 100% Vốn chủ sở hữu Tỷ số cho bạn thấy mức độ ổn định việc đầu tư vào tài sản cố định Điều dựa quan điểm khoản đầu tư vào tài sản cố định (như đất đai nhà cửa) tái tạo mong muốn từ vốn chủ sở hữu khoản đầu tư thường cần khoảng thời gian dài để tái tạo Tỷ lệ nhỏ an tồn Tuy nhiên cơng ty nắm giữ nhiều tài sản chứng khốn có khả chuyển đổi tiền mặt cao, thực tế cơng ty an tồn nhiều so với hệ số phản ánh Đồng thời nhiều tài sản cố định thuộc diện phải khấu hao, tỷ số tự cải thiện (tức giảm đi) trình khấu hao với giả định công ty không mua thiết bị có dự trữ định vào lúc Tỷ số hệ số toán ngắn hạn tốt lên xấu cách đồng thời theo chiều ngược Nếu tỷ số cao, bạn cần thiết phải kiểm tra hệ số thích ứng dài hạn tài sản cố định tình hình hồn trả khoản vay dài hạn Nếu việc hoàn trả khoản vay dài hạn thực phạm vi thu nhập ròng chi phí khấu hao, ta nói cơng ty mức độ an tồn 2.2 Hệ số thích ứng dài hạn tài sản cố định Cơng thức tính : Tài sản cố định x 100% Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn Tỷ lệ cho biết phạm vi mà cơng ty trang trải tài sản cố định nguồn vốn ổn định dài hạn (gồm có vốn chủ sở hữu tài sản nợ cố định) Về nguyên tắc, hệ số cần không vượt 100% Lý tưởng trường hợp khoản đầu tư vào tài sản cố định trang trải phạm vi vốn chủ sở hữu, khơng chúng phải trang trải nguồn vốn ổn định khác, khoản vay dài hạn trái phiếu công ty phải hoàn trả với điều kiện khoản có kỳ hạn hồn trả dài hạn Nếu hệ số thích ứng dài hạn tài sản cố định lớn 100% cơng ty phải trang trải tài sản cố định nguồn vốn có kỳ hạn hồn trả ngắn (ví dụ khoản vay ngắn hạn) Tuy nhiên lúc dòng tiền trở nên không ổn định 2.3 Hệ số nợ Cơng thức tính : Tài sản nợ x 100% Vốn chủ sở hữu Đây tỷ lệ vốn vay (các khoản Nợ, ví dụ khoản vay) so với vốn chủ sở hữu tính tới thời điểm cuối kỳ Tỷ lệ nhỏ giá trị vốn chủ sở hữu lớn, lại nguông vốn hồn trả, điều có nghĩa khả tài cơng ty tốt Tuy nhiên, tỉ lệ cao có khả lớn công ty trả khoản nợ theo điều kiện tài thắt chặt có cỏi quản lý dòng tiền gánh nặng từ việc toán khoản vay.Trong trường hợp lý giải thể doanh nghiệp, Hệ số cho biết mức độ bảo vệ chủ nợ Các chủ nợ hưởng quyền ưu tiên đòi lại phần tài sản cơng ty 2.4 Hệ số vốn chủ sở hữu Cơng thức tính Vốn chủ sở hữu _ x 100% Tổng tài sản có Đây tỷ số Vốn chủ sở hữu với tổng vốn dùng để đo lường ổn định việc tăng vốn Bổ sung vào vốn góp cổ đơng khoản dự trữ vốn vốn chủ sở hữu góp phần tạo dự trữ cho vốn điều lệ phần thặng dư mà bao gồm thu nhập giữ lại công ty Do nguồn vốn khơng cần hồn trả (mặc dù lợi tức cổ phần phải trả cho cổ đông) tỷ lệ cao, cơng ty đánh giá cao Về số có mục đích giống hệ số nợ đề cập 2.5 Khả trang trải lãi vay Cơng thức tính: Lợi nhuận từ kinh doanh _ (lần) Chi phí trả lãi vay Chỉ số xem xét khả công ty trả lãi vay từ lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh 2.6 Khả hoàn trả nợ vay Cơng thức tính: Nợ có tính lãi _ (số năm) Dòng tiền (Dòng tiền = Lợi nhuận sau thuế - Lợi tức - Các khoản tiền thưởng cho ban giám đốc + Khấu hao + Các quỹ dự trữ dự phòng khác) Tỷ lệ tính số năm mà cơng ty cần để hồn trả khoản nợ có lãi từ dòng tiền thu hàng năm III Phân tích tính hiệu Những tỷ số phần cho biết hoạt động vốn tài sản mà cơng ty có Chúng tài sản công ty sử dụng nhanh hiệu đến mức để tạo lợi nhuận Từ tỷ số dùng để xem xét hiệu hoạt động tài sản công ty thời kỳ (từ số liệu bảng tổng kết tài sản báo cáo thu nhập chi phí), chúng gọi tỷ số động a Doanh thu từ tổng tài sản Cơng thức tính: Doanh thu (Số lần/năm) Tổng tài sản sử dụng bình quân đầu kỳ cuối kỳ Tỷ số cho biết tổng vốn đầu tư chuyển đổi lần thành doanh thu Nếu tỷ lệ thấp, có nghĩa vốn khơng sử dụng hiệu quả, có khả cơng ty có thừa hàng tồn kho tài sản nhàn rỗi vay tiền nhiều so với nhu cầu thực b Thời gian chuyển đổi hàng tồn kho thành doanh thu Cơng thức tính: Hàng tồn kho bình quân đầu kỳ cuối kỳ (số tháng) Doanh thu trung bình tháng Tỷ số cho biết cơng ty lưu hàng tồn kho, gồm có ngun vật liệu hàng hoá, tháng Hàng hoá sớm hay muộn bán, nên cần giữ hàng tồn kho số lượng cần thiết Tuy nhiên, lưu giữ nhiều hàng tồn kho đồng nghĩa với việc vốn sử dụng hiệu (dòng tiền bị giảm vốn hoạt động gánh nặng trả lãi vay tăng lên) Điều làm tăng chi phí lưu giữ hàng tồn kho tăng rủi ro khó tiêu thụ hàng tồn kho khơng hợp nhu cầu tiêu dùng tình hình thị trường Do vậy, thời gian chuyển đổi hàng tồn kho thành doanh thu phải sử dụng để xác định liệu hàng tồn kho có quản lý tốt hay khơng (nếu cần xem xét hàng tồn kho thành phẩm, sản phẩm dở dang nguyên vật liệu) c Thời gian thu hồi cơng nợ Cơng thức tính: Giá trị khoản phải thu thương mại bình quân đầu cuối kỳ (trước chiết khấu) _ (số tháng) Doanh thu trung bình tháng Tỷ số cho biết thời gian chậm trả trung bình khoản phải thu bán hàng thời gian trung bình để chuyển khoản phải thu thành tiền mặt Thời gian thu hồi công nợ ngắn cho ta thơng tin sau: Chính sách tín dụng bán trả chậm cho khách hàng công ty khắt khe; việc thu hồi cơng nợ cơng ty hoạt động có hiệu quả; khả sinh lời điều kiện tài khách hàng tốt; công ty thường bán hàng trả tiền mặt Thời gian thu hồi cơng nợ dài cho ta thơng tin sau: sách bán trả chậm cơng ty dễ dàng; tiêu chuẩn tín dụng kém; cơng ty bạn hàng gặp khó khăn tài Do đó, cơng ty nhiều thời gian để thu tiền mặt Từ đó, việc lưu chuyển vốn lưu động trở nên khó khăn chúng trợ giúp khoản vay ngân hàng cách chiết khấu chứng từ có giá gánh nặng trả lãi tăng lên Cũng vậy, mà có nhiều nghi ngờ lòng tin bạn hàng việc trì hoãn việc thu hồi tiền bán hàng làm tăng khả không thu khoản Nếu thời gian chuyển đổi khoản phải thu thành doanh thu dài có khả việc quản lý để thu hồi khoản phải thu không thực hiệu quả, điều kiện toán trở nên bất lợi khả bán hàng công ty lưu chuyển tiền tệ công ty trở nên khó khăn d Thời gian tốn cơng nợ Cơng thức tính: Giá trị khoản phải trả thương mại bình quân đầu cuối kỳ (số tháng) Doanh thu trung bình tháng Tỷ số cho biết thời gian từ mua hàng hoá nguyên vật liệu tốn tiền Khơng thể nói chu kỳ khoản phải trả nên ngắn hay dài Nếu chu kỳ dài có nghĩa điều kiện toán với người cung cấp thuận lợi cho cơng ty; thời gian trả chậm dài giúp cho công ty dễ dàng tăng vốn điều lệ Mặt khác, nói giá mua hàng bất lợi (giá cao) cơng ty phụ thuộc vào điều kiện tín dụng thương mại thiếu khoản tín dụng ngân hàng Còn chu kỳ ngắn, điều kiện tốn bất lợi quan hệ với nhà cung cấp trở nên xấu Tuy nhiên có khả cơng ty có nhiều vốn tay, thay gia tăng khoản tốn tiền mặt, công ty mua hàng với giá thuận lợi (có chiết khấu) IV Phân tích hiệu sản xuất Hiệu sản xuất tảng cho khả sinh lời cơng ty thúc đẩy việc gia tăng hiệu lực lượng lao động, máy móc thiết bị Khả sinh lời cơng ty có mối quan hệ chặt chẽ với hiệu sản xuất đó, phải phân tích mối quan hệ Hiệu sản xuất đo giá trị gia tăng Giá trị gia tăng có nghĩa giá trị tạo thông qua hoạt động kinh doanh Nói chung số ngụ ý giá trị mà cơng ty bổ sung vào việc mua hàng hố ngun vật liệu thơ Có hai phương pháp để tính giá trị gia tăng Một phương pháp khấu trừ, tức lấy doanh thu trừ giá trị hàng mua từ bên ngồi (như chi phí ngun vật liệu chi phí chế biến th ngồi) Cách thứ hai phương pháp bổ sung, tức bổ sung vào khoản mục tạo giá trị gia tăng Theo phương pháp bổ sung, tổng giá trị gia tăng bao gồm chi phí nhân lao động, chi phí thuê, thuế khoản khác, khoản lệ phí, chi phí tài ròng lợi nhuận hoạt động sau toán lãi vay Lấy tổng giá trị gia tăng trừ chi phí khấu hao giá trị gia tăng ròng Chi phí khấu hao chuyển đổi tài sản cố định thành chi phí thời gian hữu ích tài sản Hiệu sản xuất chia thành Mức độ tập trung Vốn Hiệu Vốn, diễn giải đây: (a) Hiệu suất lao động Cơng thức tính: Tổng giá trị gia tăng _ (đồng) Số lao động bình quân đầu kỳ cuối kỳ Lưu ý: Tổng giá trị gia tăng = Lợi nhuận từ hoạt động + chi phí nhân lao động + chi phí thuê + thuế chi phí xã hội + khoản chi phí + chi phí khấu hao (b) Tài sản cố định hữu hình số nhân cơng (Mức độ tập trung vốn) Cơng thức tính: Giá trị bình qn đầu kỳ cuối kỳ cho (Tài sản cố định hữu hình – giá trị xây dựng dở dang) _ (đồng) Số lao động bình quân đầu kỳ cuối kỳ Tỷ số thể giá trị đầu tư vào thiết bị đầu nhân công giúp người phân tích hiểu mức độ tiết kiệm lao động hợp lý hoá khoản đầu tư vào thiết bị nhà máy trình sản xuất bán hàng (c) Hiệu đồng vốn Cơng thức tính: Tổng giá trị gia tăng _ (%) Giá trị bình quân đầu kỳ cuối kỳ cho (Tài sản cố định hữu hình - giá trị xây dựng dở dang) Tỷ số tính tốn giá trị gia tăng đồng vốn tài sản cố định hữu hình hoạt động Đây số thể hiệu sản xuất (d) Hệ số chi phí lao động giá trị gia tăng Cơng thức tính: Chi phí lao động nhân _ (%) Tổng giá trị gia tăng Chỉ tiêu tính tốn tỷ lệ chi phí nhân phân bổ tiền công lao động tổng giá trị gia tăng Hệ số dùng để xem xét gánh nặng chi phí nhân Nếu tỷ số cao gánh nặng chi phí nhân lớn Trong trường hợp đó, có khả cơng ty gặp vấn đề quản lý giảm lợi nhuận mà dùng để tái đầu tư V Phân tích sức tăng trưởng Những số thuộc phần nhằm mục đích giúp người phân tích hiểu rõ mức độ tăng trưởng mở rộng quy mô cơng ty Chúng tính tốn mức độ tăng trưởng hàng năm doanh thu lợi nhuận Trường hợp lý tưởng tăng trưởng doanh thu liền với tăng trưởng lợi nhuận (a) Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Cơng thức tính: Doanh thu kỳ _ - (%) Doanh thu kỳ trước Đây số quan trọng phản ánh mức độ tăng trưởng công ty Cần ghi nhận tỷ lệ lớn số lạm phát, (còn nhỏ có nghĩa mức độ tăng trưởng âm) lớn mức độ tăng trưởng thị trường (nếu nhỏ có nghĩa cơng ty gặp vấn đề khả cạnh tranh thị phần giảm) (b) Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh Cơng thức tính: Lợi nhuận kinh doanh kỳ _ - (%) Lợi nhuận kinh doanh kỳ trước Đây số quan trọng để xem xét mức độ tăng trưởng lợi nhuận công ty Trong tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đánh giá mức độ mở rộng mặt số lượng tỷ lệ đánh giá mức độ mở rộng mặt chất lượng V Định giá thị trường (đối với công ty phát hành cổ phiếu) Các số liệu để phân tích tài nói giá trị ghi sổ từ báo cáo tài đó, cán phân tích cần phải phân tích thêm sở giá trị thị trường Sau số bản: Tỷ lệ Gía thu nhập cổ phần (PER) Chỉ số so sánh giá cổ phiếu với thu nhập tính cổ phần PER cao cơng ty đánh giá cao PER không phản ánh khả sinh lời mà cho thấy triển vọng sinh lời tương lai công ty Do vậy, PER thay đổi theo ngành chiến lược kinh doanh Nó bị ảnh hưởng yếu tố kinh tế (ví dụ lãi suất) Cơng thức tính: Gía cổ phiếu _ (lần) Thu nhập cổ phần Tỷ lệ giá giá trị ghi sổ (PBR) Công thức tính: Gía cổ phiếu _ (lần) Gía trị ghi sổ ròng cổ phần Nếu tỷ lệ nhỏ có khả công ty hoạt động bước lập kế hoạch marketing cho kinh doanh nhà hàng quán ăn 12/06/2015 | Cầm Nang Ẩm Thực | Kinh doanh nhà hàng | 1309 Lượt xem Một bảng kế hoạch kinh doanh marketing đắn hiệu đóng góp lớn cho phát triển thương hiệu lợi nhuận lâu dài cho nhà hàng, quán ăn Đừng lo lắng viết kế hoạch marketing giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh làm marketing cho quán với bước chi tiết đây: Bước 1: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” , hiểu rõ thị trường đối thủ quán Một sai lầm tai hại mà nhiều chủ nhà hàng gặp phải lo theo đuổi sản phẩm hay dịch vụ mẻ mà không bận tâm đến thị trường mong muốn khách hàng Giả sử quán bạn cố gắng bán thứ đồ uống hay ăn mà khách hàng khơng mong muốn, chắn khơng có lý để khách hàng chi tiền Để hiểu thị trường bạn cần trả lời câu hỏi sau: – Đâu phân khúc thị trường chưa đáp ứng? – Phân khúc thị trường có đủ lớn để giúp bạn đạt lợi nhuận? – Thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh không? – Đâu điểm yếu đối thủ cạnh tranh? – Cần nắm giữ thị phần để quán bạn đạt lợi nhuận? – Lợi cạnh tranh bạn gì? (về giá, địa điểm, chất lượng, dịch vụ…) Bước 2: Thấu hiểu khách hàng Nắm thông tin khách hàng bước việc bán hàng Bạn phải biết khách hàng bạn, họ mong muốn đìều đâu động lực đưa họ đến quán – yếu tố cần thiết kế hoạch marketing hiệu Để thật hiểu rõ khách hàng bạn cần trả lời câu hỏi sau: – Ai người định sử dụng dịch vụ quán người có ảnh hưởng định sử dụng dịch vụ quán? Ví dụ: quán bạn quán bia đối tượng nam giới hướng cách xây dựng cho thu hút đối tượng (đơn giản, có chút bụi bặm, nam tính đội ngũ PG xinh đẹp…) – Những thói quen khách hàng gì? Ví dụ, họ thường lấy thông tin sản phẩm từ nguồn nào? (truyền hình, sách báo, tạp chí, facebook…) – Động thúc đẩy họ đến quán bạn gì? Ví dụ: Sự sang trọng, thoải mái, đồ uống ngon, phục vụ chu đáo… Bước 3: Chọn phân khúc thích hợp Bạn cần có mục tiêu rõ ràng mà quán bạn muốn hướng đến Hãy chắn việc chọn lựa phân khúc lơi bạn việc tiếp xúc khơng gặp nhiều trở ngại Khơng tệ bạn chọn phân khúc thị trường mà bạn khơng thể đối thoại với hay bạn phải tiêu tốn khỏan tiền lớn lúc tiếp cận Nếu bạn nói khách hàng mục tiêu bạn “dành cho người” khơng có khách hàng bạn Thị trường ngày đầy rẫy đối thủ cạnh tranh trực tiếp gián tiếp mối đe dọa cho công việc kinh doanh bạn Hãy chia thị trường thành nhiều phần nhỏ hướng mạnh bạn vào đó, nắm thật thị trường bạn lúc nên tính tới chuyện mở rộng thị trường Bước 4: Xây dựng thông điệp marketing Thông điệp marketing quán không giúp khách hàng nhìn thấy triển vọng qn mà thuyết phục họ trở thành khách hàng thường xuyên Một thông điệp marketing cần dựa yếu tố Thứ nhất, phải ngắn gọn nêu bật điểm Hay nói trở thành “biểu tượng âm thanh” quán Và câu trả lời bạn câu hỏi bạn làm Thứ hai, thông điệp marketing phải hỗ trợ tất nguồn lực quán đẩy mạnh nhờ quảng cáo Để thông điệp hấp dẫn thuyết phục cần tuân theo yếu tố sau: – Thể triển vọng quán vấn đề – Chỉ vấn đề quan trọng, cần giải khơng thể trì hoãn – Nhấn mạnh lý quán bạn nơi giải vần đề – Nhấn mạnh lợi ích khách hàng nhận sử dụng dịch vụ quán
- Xem thêm -

Xem thêm: New microsoft word document , New microsoft word document

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn