Bài tập Chất Béo theo 4 mức độ

6 170 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:46

Bài tập chất béo theo 4 mức độ nhận thức Biết – Hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao theo đúng cấu trúc mới.Bài tập chất béo chuẩn từ dễ đến khó phù hợp với đối tượng học sinh Trung bình và Khá.Bài tập chất béo rất hay. Chủ đề: CHẤT BÉO Câu (NB): Công thức sau công thức chất béo? A C15H31COOCH3 B CH3COOCH2C6H5 C (C17H33COO)2C2H4 D (C17H35COO)3C3H5 Câu (NB): Chất béo trieste axit béo với A ancol etylic B ancol metylic C etylen glicol D glixerol Câu (NB): Phát biểu không A Chất béo trieste glixerol axit béo B Dầu ăn dầu bơi trơn máy có thành phần ngun tố C Chất béo tan nhiều dung môi hữu D Chất béo không tan nước, nhẹ nước Câu (NB): Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu (NB): Để chuyển hóa triolein thành tristearin người ta thực phản ứng A hiđro hóa B este hóa C xà phòng hóa D polime hóa Câu (NB) : Tên hợp chất có cơng thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 A triolein B tristearin C trilinolein D tripanmitin Câu (TH) : Cho triolein tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau (a) H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) (b) Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) (c) Dung dịch NaOH (đun nóng) (d) H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Số phản ứng xảy A.1 B C D Câu (TH): Số trieste thủy phân thu sản phẩm gồm glixerol, axit CH 3COOH axit C2H5COOH A B C D Câu (TH) : Xà phòng hóa hồn tồn 17,8 gam (C17H35COO)3C3H5 dung dịch NaOH, thu m gam muối Giá trị m A 18,36 B 20,2 C 6,12 D 16,76 Câu 10 (TH): Hiđro hóa hồn tồn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 0,448 B 4,032 C 1,344 D 2,688 Câu 11 (TH) : Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu là: A B C D Câu 12 (TH) Cho sơ đồ chuyển hoá:  HCl  H du ( Ni , t )  NaOH du ,t � Z Tên Z � X ����� � Y ��� Triolein ����� A axit stearic B axit panmitic C axit oleic D axit linoleic Câu 13 (VD): Phát biểu sau không đúng? A.Chất béo thành phần dầu mỡ động,thực vật B.Trong phân tử trilinolein có liên kết π C.Thủy phân hoàn toàn mol chất béo mol glixerol D.Nhiệt độ nóng chảy tristearin cao triolein Câu 14 (VD): Xà phòng hóa hồn tồn 17,24 gam chất béo cần dùng vừa đủ 0,06 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng A 18,24 gam B 17,8 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 15 (VD): Cho mol triglixerit X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu mol glixerol, mol natri panmitat mol natri oleat Phát biểu sau đúng? A Phân tử X có liên kết π B Có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X C Cơng thức phân tử X C55H102O6 D mol X làm màu tối đa mol Br2 dung dịch Câu 16 (VD): Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 3,22 mol O2, sinh 2,28 mol CO2 2,12 mol H2O Cũng m gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành : A 18,28 gam B 33,36 gam C 46,00 gam D 36,56 gam Câu 17 (VDC): Trieste A mạch hở, tạo glixerol axit cacboxylic đơn chức X, Y ,Z Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu b mol CO2 d mol H2O Biết b = d + 5a a mol A phản ứng vừa đủ với 72g Br2(trong dung dịch), thu 110,1g sản phẩm hữu Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ , thu x(g) muối Giá trị x là: A 48,5 B 49,5 C 47,5 D 50,5 Câu 18 (VDC): Đốt a mol X trieste glixerol axit đơn chức mạch hở thu b mol CO2 c mol H2O, biết b – c = 4a Hiđrơ hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu 39 gam X’ Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hồn tồn, sau cạn dung dịch sau phản ứng thu gam chất rắn? A 57,2 B 53,2 C 52,6 D 61,48 Câu 19 (VDC): Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu x mol CO y mol H O với x  y  5a Mặt khác hiđro hóa hồn tồn kg X thu chất hữu Y Cho toàn Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu muối natri stearat m gam glixerol Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 103 B 104 C 105 D 106 Câu 20 (VDC) : Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ x mol O 2, sau phản ứng thu CO2 y mol H2O Biết m=78x-103y Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br dư lượng Br2 phản ứng tối đa 0,15 mol Giá trị a A 0,20 B 0,15 C 0,08 D 0,05 Chủ đề: CHẤT BÉO ĐÁP ÁN Câu (NB): D Câu (NB): D Câu (NB): B A đúng, theo sgk B sai, dầu ăn (C, H, O) dầu bôi trơn máy (C,H) C đúng, theo sgk D đúng, theo sgk Câu (NB): D A sai B sai, nhầm với thủy thân môi trường axit C sai D Câu (NB): A Câu (NB) : A Câu (TH) : C Câu (TH): B ( dễ nhầm chọn tất 6) CH3COOCH2-CH(CH3OOC)-CH2OOCC2H5, CH3COOCH2-CH(C2H5OOC)-CH2OOCC2H5, CH3COOCH2-CH(C2H5OOC)-CH2OOCCH3, C2H5COOCH2-CH(CH3OOC)-CH2OOCC2H5 Câu (TH) : A nchất béo = 17,8 ÷ 890 = 0,02 mol ⇒ nmuối = 0,02 × = 0,06 mol ⇒ m = mC17H35COONa = 0,06 × 306 = 18,36(g) ⇒ chọn A Câu 10 (TH): C ( học sinh quên cân chọn 0,448) Câu 11 (TH) : A Câu 12 (TH) A Câu 13 (VD): C A đúng, theo sgk B đúng, hs dễ chọn sai, quên liên π chức C sai D Câu 14 (VD): B - Chất béo thuộc loại trung tính Vì khơng có số axit 0, 06  0, 02mol - nNaOH= 0,06 mol nglixerol = - ĐLBTKL: mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol 17,24 + 0,06*40 =mmuối + 0,02*92mmuối = 17,8g Câu 15 (VD): D gt ⇒ X (C15H31COO)2(C17H33COO)C3H5 A Sai X chứa liên kết π (gồm liên kết π C=O liên kết π C=C) B Sai có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X C Sai cơng thức phân tử X C53H100O6 D Đúng X chứa 1πC=C nên phản ứng theo tỉ lệ : Câu 16 (VD): D Gọi số mol chất béo a mol m  mH 2O ĐLBTKL: mtriglixerit + m O2 = CO2 m + 3,22*32 = 2,28*44 + 2,12*18m = 35,44g Áp dụng ĐLBT cho oxi: nO(CHẤT BÉO) + nO( O2 ) = nO(CO2) + nO(H2O) 6a + 2*3,22 = 2*2,28 + 2,12 a = 0,04mol ( RCOO ) C3 H  3NaOH �� � 3RCOONa  C3 H (OH )3 0,04 0,12 0,04 mol ĐLBTKL: mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol 35,44 + 0,12*40 = mmuối + 0,04*92  mmuối = 36,56g Câu 17 (VDC): B Do b – d = 5a nCO2 – nH2O = 5nA => Số liên kết pi A = + = => số liên kết pi gốc hidrocacbon = – = => nBr2 = 3nA => nA = 0,15 mol => mA = msản phẩm – mBr2 = 38,1g Khi A phản ứng với KOH => nKOH = 3nA = 0,45 mol ; nGlicerol = 0,15 mol = nA Bảo toàn khối lượng : mmuối = mA + mKOH – mGlicerol = 49,5g Câu 18 (VDC): C Công thức trieste glixerol axit đơn chức ,mạch hở CnH2n-4-2kO6 ( k: số liên kết pi gốc axit) CnH2n-4-2kO6 -> n CO2 + (n -2 -k) H2O x nx x(n - - k) ,nCO2 - nH2O = nX => nx -x (n – – k) = 4x => k = => công thức X : CnH2n-8O6 CnH2n-8O6 + H2 -> CnH2n-4O6 x 2x số mol H2 : 2x = 0,3 => x = 0,15 khối lượng X = mX' - mH2 = 39 – 2.0,3 = 38,4 R-COO)3-C3H5 + NaOH -> R-COONa + C3H5(OH)3 0,15 0,45 0,45 Áp dụng định luật bảo toàn: m chất rắn = mX + mNaOH - mC3H8O3 = 38,4 + 0,7.40 - 92.0,15 = 52,6 Câu 19 (VDC): B Với HCHC chứa C, H, O (nếu có) n CO2  n H 2O   k  1 n HCHC (với k độ bất bão hòa HCHC) Áp dụng: k   3CC  3CO NaOH X  3H � Y ��� � C17 H37 COONa to  C H COO  C3H5 � Y 17 37 M Y  890g / mol � M X  890  �2  884g / mol nglixerol  n X  1000 : 884mol � m  104,07  g  Câu 20 (VDC) : D Gọi CTTQ X C n H 2n  2k O viết PTHH đốt cháy X: �3n   k � t� C n H 2n  2 2k O  � O �� � nCO   n   k  H O � � � Do m  78x  103y � 14n  2k  98  78 3n   k  103  n   k  => k = => Ở gốc hiđrocacbon có liên kết pi => nX = nBr2/3 = 0,05 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Chất Béo theo 4 mức độ, Bài tập Chất Béo theo 4 mức độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn