BÀI tập bố SUNG

11 124 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 19:26

BÀI TẬP BỐ SUNG CHƯƠNG 1,2,3 Bài tập 1: Tình hình vốn kinh doanh Cơng ty ABC ngày 31/12/N sau: (đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ tiêu Ngun liệu, vật liệu Hàng hóa Cơng cụ, dụng cụ Quỹ đầu tư phát triển Tạm ứng Phải thu khách hang Tài sản cố định hữu hình Số tiền Chỉ tiêu 10 12 Phải thu khác Số tiền 100 13 Phải trả cho người bán 30 14 Tiền gửi ngân hang 20 40 15 Chứng khoán kinh doanh 16 Vay nợ thuê TC 16 17 Thành phẩm 300 18 Phải trả NLĐ 10 100 150 Lợi nhuận sau thuế 15 19 Chi phí SXKD dở dang 50 Hao mòn TSCĐ 60 20 Thuế khoản PNNN 10 10 Vốn đầu tư CSH 11 Tiền mặt 470 21 Cầm cố, chấp 30 22 Xây dựng dở dang Yêu cầu: Hãy phân loại Tài sản nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản) 10 20 Bài tập 2: Tại doanh nghiệp dệt may có tài liệu sau (đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Bông loại dung cho SX 100 14 Phải trả người lao động 120 Vay ngân hang 180 15 Phải trả cho người bán 160 Nhà xưởng 200 16 Tạm ứng Thuế phải nộp Nhà nước Vốn đầu tư chủ sở hữu 60 30 17 Lợi nhuận sau thuế chưa PP 316 515 18 Các máy vi tính văn phòng 250 Xăng dung cho chạy máy 27 19 Quỹ đầu tư phát triển Máy kéo sợi máy dệt 86 20 Chi phí SXKD dở dang 28 Sợi loại kho 90 21 Các khoản phải thu khác 63 Tiền gửi ngân hang 10 Phải thu khách hang 11 Quỹ khen thưởng 12 Tiền mặt tồn quỹ 13 Máy may mua để bán 100 120 22 Các công cụ dụng cụ 29 48 23 Sản phẩm hoàn thành 260 180 24 Tủ đựng sổ sách 32 25 Phương tiện vận tải 130 26 Phải trả phải nộp khác 10 168 100 Yêu cầu: Phân biệt đối tượng kế toán trên, đối tượng thuộc tài sản, đối tượng thuộc nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản) Xác định tổng số cho loại đối tượng Bài số 3: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty X vào ngày 1/1/N sau: (đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ tiêu Số tiền Đầu tư chứng khoán KD Chỉ tiêu 50 14 Phải trả người lao động Số tiền 150 Máy móc thiết bị 1.250 15 Nhà xưởng 2.500 Nguồn vốn kinh doanh 4.550 16 Vay dài hạn 1.400 Góp vốn liên doanh 210 17 Thiết bị văn phòng Vay ngắn hạn 200 18 Phần mềm vi tính 1.100 Phải thu khách hang 120 19 Tiền gửi ngân hang 1.150 Tiền mặt 220 20 Nguyên vật liệu 500 Phải trả cho người bán 650 21 Bản quyền sang chế 250 270 Tạm ứng 20 22 Lợi nhuận chưa phân phối 600 10 Vật liệu phụ 90 23 Thành phẩm 240 11 Thuế phải nộp cho NN 150 24 Quỹ đầu tư phát triển 12 Công cụ, dụng cụ 30 25 Quyền phát hành 13 Sản phẩm dở dang 60 26 Quỹ khen thưởng phúc lợi Yêu cầu: Phân biệt tài sản nguồn vốn Phân biệt nợ phải trả vốn chủ sở hữu Lập báo cáo tình hình tài 100 70 330 Bài số 4: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty Y ngày 31/12/N sau: (đơn vị tính: triệu đồng) Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Tiền mặt 1.000 16 Hàng hóa 4.000 Tiền gửi ngân hang 2.000 17 Phải trả người lao động 1.000 Phải trả người bán 3.000 18 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1.000 Phải thu khách hang 8.000 19 Chi phí phải trả 500 Tài sản cố định hữu hình 920.000 20 Chi phí trả trước 400 Hao mòn tài sản cố định 20.000 21 Thuế khoản PNNN Tạm ứng 500 22 Góp vốn liên doanh 1.000 1.500 Vay ngắn hạn 3.000 23 Thành phẩm Phải trả phải nộp khác 1.000 24 Phải thu khác 800 10 Nguyên liệu, vật liệu 7.000 25 Nhận ký quỹ ký cược 500 11 Công cụ, dụng cụ 2.000 26 Thế chấp, ký quỹ ký cược 1.000 12 Vay dài hạn 5.500 27 Quỹ đầu tư phát triển 1.500 13 Nguồn vốn kinh doanh 910.000 28 Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.000 500 14 Xây dựng dở dang 2.000 29 Lợi nhuận sau thuế chưa PP 5.900 15 Chi phí SXKD dở dang 1.500 30 Phải trả nội 2.300 Yêu cầu: Phân biệt tài sản nguồn vốn Phân biệt nợ phải trả vốn chủ sở hữu Lập báo cáo tình hình tài cuối kỳ Bài số 5: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty ngày 1/9/2018 sau: (đơn vị tính: triệu đồng) Tiền mặt: 50 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Nguyên liệu, vật liệu: 40 Tiền gửi ngân hang: 30 Phải trả người bán: 10 Tài sản cố định hữu hình:60 Hao mòn TSCĐ: x Vay nợ th tài chính:15 Hàng hóa: 25 10 Vốn đầu tư chủ sở hữu: 175 11 Phải thu khách hang:15 Yêu cầu: Phân biệt tài sản nguồn vốn Tìm x? Hãy lập báo cáo tình hình tài ngày 30/09/2018 tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: a Nhận góp vốn tài sản cố định trị giá 50 triệu đồng b Mua hang hóa nhập kho trả TGNH 20 triệu đồng c Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 10 triệu đồng d Bổ sung vốn đầu tư chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối triệu đồng BÀI TẬP BỐ SUNG CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN VÀ GHI KÉP Bài tập 1: Ghi vào tài khoản “Nguyên vật liệu” tài liệu sau xác định số dư cuối tháng: - Vật liệu tồn kho đầu tháng 4.000.000đ - Phát sinh tháng: Ngày 2, nhập kho vật liệu trị giá 6.000.000đ Ngày 5, xuất kho vật liệu 5.000.000đ để sản xuất sản phẩm Ngày 12, xuất kho vật liệu để dùng phân xưởng có trị giá 2.000.000đ Ngày 17, nhập kho vật liệu trị giá 4.000.000đ Ngày 28, nhập kho vật liệu trị giá 3.000.000đ Bài tập 2: Ghi vào tài khoản “Phải trả người bán” tài liệu sau xác định số dư cuối tháng: - Số tiền nợ người bán vào đầu tháng 6.000.000đ - Phát sinh tháng: Ngày 5, vay ngắn hạn để trả nợ cho người bán 3.000.000đ Ngày 12, mua công cụ chưa trả tiền cho người bán 15.000.000đ Ngày 20, dùng TGNH trả nợ người bán 5.000.000đ Ngày 25, chi tiền mặt để trả nợ người bán 4.000.000đ Ngày 26, vay ngân hàng trả hết nợ cho người bán Bài tập 3: Căn vào tài liệu sau để ghi vào TK 511 – Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng phát sinh kỳ gồm: - Bán hàng cho công ty X thu 5.000.000đ tiền mặt - Bán hàng cho công ty Y thu 2.000.000đ TGNH - Bán hàng cho công ty Z 40 thu 20.000.000đ chưa thu tiền Cuối kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu bán hàng kỳ để xác định kết kinh doanh Bài tập 4: Chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty tháng sau: (ĐVT: đồng) Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm sử dụng tháng trị giá 1.000.000 Chi tiền gửi ngân hàng trả tiền dịch vụ bảo trì thiết bị làm việc văn phòng cơng ty 700.000 Tiền lương phải cho nhân viên quản lý công ty 7.500.000 Chi tiền mặt để tốn hố đơn tiếp khách cho cơng ty 2.000.000 Tiền điện, tiền điện thoại theo hoá đơn chưa toán 1.200.000 Cuối tháng kết chuyển tồn chi phí chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: Hãy mở, ghi khố sổ tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” Bài tập 5: Lập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Chi tiền mặt để trả lương cho công nhân viên 400.000đ Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 300.000đ chưa trả tiền cho người bán Mua hàng hóa nhập kho trị giá 600.000đ toán TGNH Xuất kho lơ hàng hóa trị giá 400.000đ để gửi bán Dùng TGNH trả nợ cho người bán nghiệp vụ Dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 300.000đ Bài tập 6: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ Mua hàng hóa nhập kho 5.000.000đ, tiền chưa trả cho bên bán Vay ngân hàng trả nợ cho bên bán 30.000.000đ Chi tiền mặt 2.000.000đ trả nợ tháng trước cho người bán Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 3.000.000đ trả TGNH Nhập kho hàng hóa trị giá 3.000.000đ, nguyên vật liệu trị giá 2.000.000đ Đã trả tiền mặt cho người bán 4.000.000đ, lại chưa tốn Dùng tiền mặt trả nợ vay ngân hàng 7.000.000đ Dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển 20.000.000đ Khách hàng trả nợ tiền mua hàng tháng trước 15.000.000đ 10.Thanh toán tạm ứng vật liệu nhập kho trị giá 5.000.000đ Bài tập 7: Hãy nêu nội dung định khoản đây: (ĐVT: đồng) Nợ TK 111 10.000.000 Có TK 112 Nợ TK 156 10.000.000 5.000.000 Có TK 331 Nợ TK 141 5.000.000 1.000.000 Có TK 111 Nợ TK 622 1.000.000 12.000.000 Có TK 334 Nợ TK 334 12.000.000 5.000.000 Có TK 111 Nợ TK 155 5.000.000 20.000.000 Có TK 154 Nợ TK 152 20.000.000 18.000.000 Có TK 111 10.000.000 Có TK 112 6.000.000 Có TK 331 2.000.000 Nợ TK 131 15.000.000 Nợ TK 111 9.000.000 Có TK 511 Nợ TK 341 Nợ TK 331 24.000.000 8.000.000 25.000.000 Có TK 112 10.Nợ TK 152 Có TK 141 33.000.000 6.000.000 6.000.000 Bài tập 8: Tình hình tài sản nguồn vốn đầu tháng 6/2018 sau: (dvt: đồng) Tiền mặt 40.000.000 Phải trả người bán TGNH 22.000.000 Thuế khoản PNNN 5.000.000 Phải thu khách hàng 10.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 8.000.000 Tạm ứng 11.000.000 Vốn đầu tư CSH 270.000.000 TSCĐHH 250.000.000 LNST chưa phân phối 20.000.000 30.000.000 Trong tháng 6/2018 phát sinh nghiệp vụ kinh tế sau: Thu nợ khách hàng tiền mặt 2.000.000 Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng 6.000.000 Mua công cụ dụng cụ trị giá 3.000.000 chưa trả tiền cho người bán Nhận vốn góp đầu tư vào công ty TGNH 100.000.000đ, TSCĐHH 56.000.000đ Dùng TGNH trả nợ cho người bán 16.000.000 Dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 10.000.000 Dùng TGNH mua chứng khoán kinh doanh 20.000.000 Thanh toán tiền tạm ứng vật liệu nhập kho trị giá 9.000.000 Nộp thuế GTGT TGNH 2.000.000 10 Mua hàng hóa nhập kho trị giá 30.000.000, chưa tốn cho người bán Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mở, ghi khóa sổ tài khoản chữ T Bài tập 9: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (đvt: đồng) Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 140.000.000 Nhập kho hàng hóa trị giá 35.000.000 trả nửa tiền mặt, lại chưa toán Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 50.000.000 Vay ngân hàng trả nợ người bán 40.000.000 Công ty mua nhà với giá 120.000.000 trả chuyển khoản Trả lương cho người lao động tiền mặt 19.000.000 Khách hàng trả tiền trước cho công ty tiền mặt 24.000.000 Nhập kho công cụ dụng cụ 9.000.000 trả 1/3 số tiền tiên mặt, lại chuyển khoản tốn Dùng tiền mặt nộp thuế cho nhà nước 10.000.000 10.Khách hàng trả nợ cho công ty tiền mặt 15.000.000, TGNH 10.000.000 11.Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 25.000.000 quỹ khen thưởng phúc lợi 15.000.000 12 Dùng tiền mặt trả trước cho người bán 18.000.000 13.Chi tiền mặt tạm ứng cho CNV công tác 6.000.000 14.Trả tiền vay ngân hàng chuyển khoản 45.000.000 15.Nhân viên cơng tác hồn ứng vật liệu nhập kho 4.000.000, số lại 2.000.000 nộp lại cho kế toán ... cho người bán 10 triệu đồng d Bổ sung vốn đầu tư chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối triệu đồng BÀI TẬP BỐ SUNG CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN VÀ GHI KÉP Bài tập 1: Ghi vào tài khoản “Nguyên... trả nợ cho người bán nghiệp vụ Dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh 300.000đ Bài tập 6: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt... chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển 20.000.000đ Khách hàng trả nợ tiền mua hàng tháng trước 15.000.000đ 10.Thanh toán tạm ứng vật liệu nhập kho trị giá 5.000.000đ Bài tập 7: Hãy nêu nội
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập bố SUNG , BÀI tập bố SUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn