Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 18:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HUY ĐỨC CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 9380104 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNLUẬT HỌC Hà Nội - 2019 Cơng trình hồn thành Học viện Khoa học xã hội NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Hồ Sỹ Sơn Phản biện 1: GS.TS Đường Minh Giới Phản biện 2: PGS.TS Cao Thị Oanh Phản biện 2: PGS.TS Trần Hữu Tráng Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp sở - Học viện Khoa học xã hội Vào hồi … … , ngày … tháng … năm 2019 Có thể tham khảo luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tham nhũng trở ngại lớn ổn định phát triển quốc gia, làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lực phát triển đất nước Ở Việt Nam, năm gần tình hình tham nhũng nói chung tình hình tội phạm tham nhũng nói riêng có diễn biến phức tạp nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân Ở thành phố Đà Nẵng, công tác PCTN hạn chế định Trong số ngun nhân thực trạng đó, có số quy định pháp luật hình chưa thật phù hợp, chưa thật đồng chưa thật khả thi dẫn đến việc xét xử số vụ án tội phạm tham nhũng chưa thật bảo đảm tính thuyết phục, bị Tòa án cấp sửa án Việc nghiên cứu vấn đề lý luận tội phạm tham nhũng; đánh giá thực trạng thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng, sách hình Nhà nước vào quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng, thực tiễn áp dụng áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Đà Nẵng, yếu tố tác động đến việc áp dụng quy định pháp luật hình sự, cụ thể đến việc xét xử tội phạm tham nhũng địa bàn này, từ đề xuất giải pháp, giải pháp pháp luật nhằm bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Đà Nẵng việc làm có tính cấp thiết, có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn Bởi lập luận khái quát lý nêu trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài "Các tội phạm tham nhũng theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng" để làm luận án tiếnluật học chuyên ngành luật hình tố tụng hình với mong muốn góp phần vào cơng phòng, chống tội phạm tham nhũng nước ta Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm sáng tỏ vấn đề lý luận tội phạm tham nhũng; thực trạng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng; thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng thời gian từ năm 2007 đến năm 2017; ưu điểm, hạn chế, bất cập quy định pháp luật hình thực tiễn xét xử tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Đà Nẵng nguyên nhân chúng, luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam giải pháp khác bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình nước ta tội phạm tham nhũng nước ta tình hình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích khái niệm dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng; phân biệt tội phạm tham nhũng với số tội phạm khác - Phân tích, đánh giá thực trạng lập pháp hình Việt Nam tội phạm tham nhũng đến trước ban hành Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Phân tích nội dung quy định BLHS Việt Nam hành tội phạm tham nhũng - Phân tích, đánh giá thực tiễn định tội danh định hình phạt tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng - Đề xuất hồn thiện pháp luật hình giải pháp khác bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng tình hình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án lấy quan điểm khoa học; chủ trương, đường lối Đảng, sách Nhà nước; quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng; Công ước, điều ước quốc tế tham nhũng PCTN; thực tiễn định tội danh định hình phạt Tòa án tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng để nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Luận án nghiên cứu đề tài góc độ chun ngành Luật hình tố tụng hình - Ở khía cạnh lý luận lịch sử lập pháp hình sự, luận án đề cập nghiên cứu khái niệm dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng; phân biệt tội phạm tham nhũng với số tội phạm khác; khái quát trình quy định hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng đến trước ban hành Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Ở khía cạnh thực tiễn, luận án chủ yếu tập trung phân tích quy định BLHS Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tội phạm tham nhũng; thực trạng áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng định tội danh định hình phạt Tòa án địa bàn thành phố Đà Nẵng tội phạm tham nhũng - Ở khía cạnh khơng gian (địa bàn) nghiên cứu, luận án giới hạn nghiên cứu thành phố Đà Nẵng - Ở khía cạnh thời gian nghiên cứu, luận án giới hạn nghiên cứu thời gian 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận án thực dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin; tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam sách pháp luật hình Nhà nước tội phạm, hình phạt, cải cách pháp, PCTN Luận án thực dựa cách tiếp cận đa ngành, liên ngành luật học, cách tiếp cận khoa học luật hình sự, xã hội học luật hình sự, tội phạm học… 4.2 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận án sử dụng tổng thể phương pháp nghiên cứu cụ thể như: - Các phương pháp lịch sử cụ thể, phân tích, quy nạp, hệ thống hóa, so sánh sử dụng chủ yếu để nghiên cứu vấn đề chương - Các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học áp dụng để nghiên cứu vấn đề chương 3, qua rút ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế để làm tiền đề cho việc đề xuất giải pháp chương luận án - Các phương pháp phân tích, hệ thống sử dụng chủ yếu chương Ý nghĩa đóng góp luận án 5.1 Ý nghĩa luận án - Ý nghĩa mặt lý luận: Kết nghiên cứu luận án góp phần làm giàu thêm lý luận PCTN nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng; đồng thời, góp phần luận giải tính phổ biến tính đặc thù hành vi tham nhũng, việc xử lý hành vi tham nhũng - Ý nghĩa mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu luận án góp phần trang bị kiến thức thực tiễn cho quan có thẩm quyền, quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu việc xét xử tội phạm tham nhũng nước ta nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Với kết nghiên cứu lý luận thực tiễn nêu trên, luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo giảng dạy học tập sở đào tạo luật nước ta 5.2 Những đóng góp luận án Thứ nhất, luận án làm rõ mối liên hệ quy định pháp luật hình nước ta tội phạm tham nhũng với sách hình nói chung sách pháp luật hình nói riêng tội phạm này, qua luận án làm sáng tỏ tính định mặt xã hội quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng Thứ hai, luận án làm rõ nội hạm khái niệm dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng, điểm giống khác tội phạm tham nhũng số tội phạm khác, tính kế thừa phát triển quy định pháp luật tội phạm tham nhũng nước ta Thứ ba, luận án làm rõ thực trạng quy định pháp luật hình Việt Nam hành tội phạm tham nhũng thực tiễn áp dụng định tội danh định hình phạt Tòa án địa bàn thành phố Đà Nẵng Thứ tư, luận án đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng nước ta Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Những vấn đề lý luận lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội phạm tham nhũng đến trước ban hành Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Chương 3: Quy định pháp luật hình Việt Nam hành tội phạm tham nhũng thực tiễn áp dụng thành phố Đà Nẵng Chương 4: Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.Tình hình nghiên cứu nước ngồi - Bài viết “Corruption, integrity and law enforcement” (Tham nhũng, thẳng cưỡng chế pháp luật) tác giả Fijnaut công bố ấn phẩm C.J.C.F.Fijnaut, & L Huberts (Eds.), trang 3-37), năm 2001 - Bài viết “Public Corruption” (Tham nhũng lĩnh vực công) Brian Whittaker Jordan Hicks tập hợp 45 Am Crim L Rev 825 2008 Ashley Kircher đăng tạp chí American Law Review trang sở liệu Heinonline năm 2008 - Cuốn sách “Corruption and misuse of public office” (Tham nhũng vi phạm quan công quyền) tác giả Colin Nicholls QC, Timothy Daniel, Alan Bacarese, and John Hatchard Nhà xuất Oxford University Press xuất năm 2011 - Cuốn sách “Corruption offences” (Tội phạm tham nhũng) Lenny Roth, giới thiệu phiên điện tử NSW Parliamentary Research Service (Cơ quan nghiên cứu Nghị viện bang New South Wales – Liên bang Úc), 11/2013 - Cuốn sách “Corruption: economic analysis and international law” (Tham nhũng: phân tích khía cạnh kinh tế luật quốc tế), Borlini & Leonardo S Nhà xuất Edward Elgar Publishing Ltd xuất năm 2014 - Cuốn sách “Canada's Corruption Of Foreign Public Officials Act And Secret Commissions Offense” (Đạo luật Canada tham nhũng công chức nước hành vi phạm tội tham nhũng), trích dẫn: 29 Am.U.Int'l L Rev 369 2013-2014, Stuart H Deming - Cuốn sách “Corruption and conflicts of interest: a comparative law approach” (Tham nhũng xung đột lợi ích: cách tiếp cận luật học so sánh) nhóm tác giả Jean-BernardAuby, Emmanuel Breen Thomas Perroud, năm 2014 - Cuốn sách “Liability of Legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia” (Trách nhiệm pháppháp nhân tội phạm tham nhũng theo pháp luật Đông Âu Trung Á) biên soạn Nhóm liên kết chống tham nhũng cho khu vực Đông Âu Trung Á thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OEDC) năm 2015 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu lý luận tội phạm tham nhũng Nhóm đề cập đến số cơng trình nghiên cứu sau: - Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước "Luận khoa học cho việc xây dựng chiến lược phòng ngừa nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2020" tác giả Mai Quốc Bình, Phó Tổng tra tập thể tác giả thuộc Thanh tra Chính phủ thực bảo vệ thành công năm 2009 - Đề tài khoa học cấp Bộ "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chống tham nhũng quan tra nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng" TS Trần Ngọc Liêm, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm bảo vệ thành công năm 2010 - Đề tài khoa học cấp Bộ "Các biện pháp đảm bảo quyền thông tin công dân phục vụ cơng tác phòng, chống tham nhũng" Ths Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm, bảo vệ thành công năm 2012 - Đề tài khoa học cấp trường "Các tội phạm tham nhũng có tính chiếm đoạt tài sản đấu tranh phòng, chống tội phạm Việt Nam xu hội nhập quốc tế" Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện, bảo vệ thành công năm 2008 - Cuốn sách"Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam nay" tác giả Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực (Đồng chủ biên) Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất năm 2012 - Cuốn sách“Lý luận chung định tội danh” GS.TS Võ Khánh Vinh Nhà xuất Khoa học xã hội ấn hành 2013 - Luận án Tiếnluật học“Phòng, chống tham nhũng khu vực Việt Nam nay” tác giả Phạm Thị Huệ bảo vệ năm 2016 Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Ngồi ra, có cơng trình cơng bố, đăng tải tạp chí đề cập đến số vấn đề lý luận liên quan đến tội phạm tham nhũng như: “Vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” PGS.TS Trần Văn Độ đăng tạp chí Nhà nước Pháp luật năm 1993; “Khái niệm người có chức vụ, quyền hạn” GS.TS Võ Khánh Vinh đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật năm 1996; “Một số vấn đề tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” PGS.TS Trần Văn Độ đăng Tạp chí Tòa án nhân dân năm 1997; “Những ngun nhân điều kiện tham nhũng nước ta nay” GS.TS Hồ Trọng Ngũ đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật năm 2001; "Minh bạch hóa hoạt động Nhà nước" TS Lê Vương Long đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (2005); “Nhận diện tham nhũng Việt Nam nay, nguyên nhân giải pháp phòng, chống” đăng http://noichinh.vn (cập nhật ngày 03/01/2014)… 1.2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu giải pháp áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng nâng cao hiệu đấu tranh với tội phạm tham nhũng Nhóm kể đến số cơng trình nghiên cứu như: “Cần thiết phải quy định TNHS pháp nhân" tập thể tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Chinh đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 195 (5/2011); “Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (Phần tội phạm)” PGS TS Phùng Thế Vắc xuất năm 2001; “Bình luận BLHS năm 1999” Viện Khoa học pháp lý - Bộ pháp, xuất năm 2001; Giáo trình Luật hình Việt Nam Đại học Huế, xuất năm 2008; Cuốn sách “Bình luận BLHS Việt Nam” tác giả Đinh Văn Quế, xuất năm 2002; “Điểm tội phạm chức vụ BLHS 2015” tác giả Đào Lệ Thu đăng https://tapchitoaan.vn (cập nhật ngày 25/7/2018); “Những nội dung BLHS năm 2015 tội phạm chức vụ” tác giả Lê Thị Hoà đăng http://tcdcpl.moj.gov.vn (cập nhật ngày 25/7/2018)… 1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu nước hướng vào nghiên cứu sở lý luận tham nhũng lĩnh vực trị, quản lý công, pháp luật, kinh tế đời sống xã hội rút kết luận tham nhũng xuất phát từ tính khơng thẳng thực thi pháp luật Một số cơng trình nghiên cứu có tiếp cận nghiên cứu tham nhũng cách tiếp cận luật học so sánh, qua cho thấy nước có hệ thống pháp luật khác nhau, có cách tiếp cận khác tham nhũng tội phạm tham nhũng Kết nghiên cứu gợi mở cho nghiên cứu sinh cần tiếp cận tổng thể cách tiếp cận nghiên cứu khác để xây dựng khái niệm tội phạm tham nhũng cách đa chiều, đa phương diện, lột tả chất tội phạm tham nhũng Ngồi ra, kết tổng quan tình hình nghiên cứu nước giúp nghiên cứu sinh bước đầu nhận diện thực trạng pháp luật quốc tế tham nhũng cách tiếp cận nghiên cứu tội phạm tham nhũng Điều giúp nghiên cứu sinh so sánh thực trạng pháp luật nước với thực trạng pháp luật Việt Nam tham nhũng, tội phạm tham nhũng, luận giải số vấn đề, giải pháp hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng Thứ hai, cơng trình nghiên cứu nước chủ yếu tập trung nghiên cứu khái niệm tham nhũng; nguyên nhân tham nhũng giải pháp phòng, chống tham nhũng; chế kiểm sốt, phát hiện, xử lý tham nhũng; sở lý luận hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng; mối quan hệ minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước tham nhũng; thực trạng pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam…Đồng thời cơng trình nghiên cứu nước tập trung phân tích thực trạng tội phạm tham nhũng thực trạng xử lý (hình sự) loại tội phạm này, đưa phương hướng giải pháp nâng cao hiệu xử lý hình tội phạm tham nhũng nước ta Thứ ba, cơng trình nghiên cứu khoa học công bố mà nghiên cứu sinh tham khảo tổng quan, có đóng góp định cho việc nhận thức thống số vấn đề lý luận, xây dựng hồn thiện pháp luật, áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng, song đứng trước u cầu cơng tác phòng chống tham nhũng, chúng khơng đáp ứng cách đầy đủ, toàn diện lý luận lẫn thực tiễn cho đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng Thứ tư, vấn đề tham nhũng tội phạm tham nhũng mang tính thời sự, có ý nghĩa quan trọng tưởng, lý luận thực tiễn phòng, chống tham nhũng Tuy vậy, tội phạm tham nhũng quan tâm nghiên cứu phạm vi chuyên môn hẹp ngành khoa học định mà chưa trở thành đối tượng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực khoa học xã hội, có khoa học pháp lý, vậy, kết nghiên cứu chưa mang tính tổng thể Rõ ràng, cần phải có cơng trình nghiên cứu cấp độ luận án tiếntội phạm tham nhũng theo pháp luật hình Việt Nam từ góc độ thực tiễn xét xử địa bàn thành phố Đà Nẵng chẳng hạn Cơng trình nghiên cứu phải tiến hành nghiên cứu cách tồn diện, chuyên sâu tội phạm tham nhũng góc độ luật hình tố tụng hình với cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau, đặc biệt cách tiếp cận nghiên cứu sách, cách tiếp cận xã hội học luật hình sự, cách tiếp cận luật học so sánh… Cũng từ việc tổng quan đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu đây, nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu vấn đề sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ nội hàm khái niệm dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng Thứ hai, phân biệt tội phạm tham nhũng với số tội phạm khác, từ làm rõ điểm giống khác chúng Thứ ba, khái quát lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội phạm tham nhũng đến trước ban hành Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Thứ tư, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật hình nước ta định tội danh định hình phạt Tòa án thành phố Đà Nẵng tội phạm tham nhũng Thứ năm, lập luận đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng Tóm lại, luận án sâu phân tích nội dung sau: (i) Khái niệm tham nhũng tội phạm tham nhũng; dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng; sở xác định TNHS tội phạm tham nhũng; q trình xây dựng hồn thiện pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng; xu hướng đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng hệ thống pháp hình giới Việt Nam (ii) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật hình xét xử tội phạm tham nhũng Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng (iii) Phân tích yêu cầu đấu tranh PCTN Việt Nam giai đoạn nay, định hướng năm 2030 giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật hình Việt Nam nhằm bảo đảm hiệu áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng Việt Nam tình hình Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG ĐẾN TRƯỚC KHI BAN HÀNH BLHS NĂM 2015 2.1 Khái niệm dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng 2.1.1 Khái niệm tội phạm tham nhũng Các tội phạm tham nhũng hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực thi hành công vụ, nhiệm vụ xâm phạm hoạt động đắn quan nhà nước, tổ chức xã hội; xâm phạm uy tín quan, tổ chức; xâm phạm tài sản, lợi ích Nhà nước, tổ chức; xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, cơng dân động vụ lợi 2.1.2 Các dấu hiệu pháptội phạm tham nhũng 2.1.2.1 Khách thể tội phạm tham nhũng Khách thể loại tội phạm tham nhũng, quan hệ xã hội tạo nên nội dung hoạt động đắn quan nhà nước, tổ chức xã hội, uy tín quan, tổ chức đó, đặc biệt uy tín Thứ hai, tất tội phạm tham nhũng có lỗi cố ý khơng phải tất tội phạm khác có yếu tố chức vụ, quyền hạn có lỗi Thứ ba, tất tội phạm tham nhũng có động vụ lợi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản lợi ích khác tội phạm khác có yếu tố chức vụ, quyền hạn khơng có động cơ, mục đích phạm tội 2.2 Khái qt lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội phạm tham nhũng đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 2.2.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ luật hình năm 1985 Trong giai đoạn Nhà nước ban hành loạt đạo luật có quy định hành vi tham nhũng bị coi tội phạm biện pháp trừng trị chúng để góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước Cụ thể như: - Sắc lệnh số 223/SL ngày 27/11/1946 Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Sắc lệnh 267/SL ngày 15/6/1956 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định trừng trị âm mưu hoạt động phá hoại tài sản Nhà nước, hợp tác xã nhân dân làm cản trở việc thực sách, kế hoạch Nhà nước - Pháp lệnh trừng trị tội phạm xâm phạm tài sản XHCN ngày 21/10/1970 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Pháp lệnh trừng trị tội phạm xâm phạm tài sản riêng công dân ngày 21/10/1970 Ủy ban thường vụ Quốc hội - Sắc luật số 03/SL ngày 15/3/1976 Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam - Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ ngày 20/5/1981 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Qua khái quát quy định tội phạm tham nhũng trên, thấy từ giành độc lập, sách hình Nhà nước ta thể thái độ lên án kiên đấu tranh với tội phạm tham nhũng, nhiên mặt lập pháp, tội phạm tham nhũng chưa quy định cụ thể, dấu hiệu cấu thành tội phạm 2.2.2 Giai đoạn từ ban hành Bộ luật Hình năm 1985 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 1999 Dấu mốc lập pháp thể sách hình quán Nhà nước ta tội phạm tham nhũng giai đoạn từ năm 1985 đến trước ban hành BLHS năm 1999 BLHS năm 1985 Quốc hội ban hành vào ngày 27/6/1985 (được sửa đổi, bổ sung lần vào năm 1989, 1991, 1992 1997), theo nhà làm luật dành chương riêng quy định 11 hành vi phạm tội tham nhũng hình phạt chúng phù hợp với tình hình Thực tiễn áp dụng quy định BLHS 1985 cho thấy hoàn thiện qua lần sửa đổi tồn tại, bất cập định, đòi hỏi phải bổ sung số tội phạm để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn mới, có tội phạm tham nhũng Với yêu cầu cấp bách đó, ngày 21/12/1999, Quốc hội thơng qua BLHS, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2000 (gọi tắt BLHS năm 1999), thay cho BLHS năm 1985 2.2.3 Giai đoạn từ ban hành Bộ luật Hình năm 1999 đến trước ban hành Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 So với BLHS năm 1985, BLHS năm 1999 quy định tội phạm tham nhũng thành mục riêng Điểm BLHS 1999 so với BLHS 1985 phân định rõ tội phạm tham nhũng với tội phạm chức vụ khác Tuy nhiên, ban hành từ năm 1999 nên BLHS 1999 chưa thể chế hoá đầy đủ quan điểm, chủ trương Đảng sách hình Nhà nước ta, vậy, ngày 27/11/2015, Quốc hội thông qua BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), theo quy định tội phạm tham nhũng mục 1, Chương XXIII, gồm 07 tội: Tội tham ô tài sản (Điều 353); Tội nhận hối lộ (Điều 354); Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ (Điều 356); Tội lạm quyền thi hành công vụ (Điều 357); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi (Điều 358); Tội giả mạo công tác (Điều 359) Chương QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNGTHỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành tội phạm tham nhũng 3.1.1 Tội tham ô tài sản (Điều 353) - Khách thể tội tham ô tài sản: Tội tham ô tài sản xâm phạm đến hoạt động đắn quan nhà nước, tổ chức xã hội, quyền sở hữu tài sản - Mặt khách quan tội tham tài sản: Tội tham tài sản có dấu hiệu bắt buộc là: lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tài sản bị chiếm đoạt tài sản người phạm tội giao quản lý; tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 12 100.000.000 đồng hai triệu đồng bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm bị kết án tội quy định mục 1, Chương XXIII, chưa xóa án tích mà vi phạm - Chủ thể tội tham ô tài sản: Tội tham ô người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm quản lý tài sản Người người có chức vụ, quyền hạn quan, doanh nghiệp nhà nước nhà nước - Mặt chủ quan tội tham ô tài sản: Tội tham ô thực cố ý trực tiếp với mục đích phạm tội vụ lợi Tại Điều 353 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhà làm luật quy định khung hình phạt tội tham tài sản Ngoài ra, theo khoản khoản 6, người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu phần tồn tài sản Người có chức vụ, quyền hạn doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước mà tham tài sản, bị xử lý theo quy định Điều 3.1.2 Tội nhận hối lộ (Điều 354) - Khách thể tội nhận hối lộ: Tội nhận hối lộ xâm phạm đến hoạt động đắn quan nhà nước tổ chức xã hội doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, uy tín quan tổ chức - Mặt khách quan tội nhận hối lộ: Tội nhận hối lộ có dấu hiệu: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp qua trung gian nhận lợi ích phi vật chất tiền, tài sản lợi ích vật chất khác hình thức có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 2.000.000 đồng bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm bị kết án tội quy định mục 1, chương XXIII BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, chưa xóa án tích mà vi phạm để làm khơng làm việc lợi ích theo yêu cầu người đưa hối lộ - Chủ thể tội nhận hối lộ: Chủ thể tội nhận hối lộ người có chức vụ, quyền hạn Người người có chức vụ, quyền hạn quan, doanh nghiệp nhà nước nhà nước - Mặt chủ quan tội nhận hối lộ: Tội nhận hối lộ thực cố ý trực tiếp mục đích vụ lợi Tại Điều 354 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định khung hình phạt tội nhận hối lộ - Ngoài ra, theo khoản khoản Điều 354, người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu phần tồn 13 tài sản Người có chức vụ, quyền hạn doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước mà nhận hối lộ, bị xử lý theo quy định Điều 3.1.3 Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355) - Khách thể tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xâm phạm hoạt động đắn quan nhà nước, tổ chức xã hội, quyền sở hữu tài sản người khác - Mặt khách quan tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Tội phạm có dấu hiệu đặc trưng bắt buộc sau: lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Ở mặt khách quan tội phạm này, cần lưu ý việc làm dụng chức vụ, quyền hạn thực hành vi vượt phạm vi chức năng, nhiệm vụ giao hình thức lừa dối, lạm dụng tín nhiệm… - Chủ thể tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Chủ thể tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản người có chức vụ, quyền hạn - Mặt chủ quan tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Tội phạm thực lỗi cố ý trực tiếp Động phạm tội vụ lợi Tại Điều 355, nhà làm luật quy định khung hình phạt tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Ngoài ra, theo khoản Điều 355, người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu phần toàn tài sản 3.1.4 Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ (Điều 356) - Khách thể tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ xâm phạm hoạt động đắn quan nhà nước, tổ chức, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân - Mặt khách quan tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ: Mặt khách quan tội phạm có dấu hiệu bắt buộc là: lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với công vụ; gây thiệt hại cho lợi ích quan nhà nước, tổ chức, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân; mối quan hệ nhân việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn thiệt hại hành vi gây - Chủ thể tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ: 14 Chủ thể tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ người có chức vụ, quyền hạn - Mặt chủ quan tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ: Theo quy định người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp Tại Điều 356, nhà làm luật quy định khung hình phạt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ Ngồi ra, theo khoản Điều 356, người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 3.1.5 Tội lạm quyền thi hành công vụ (Điều 357) - Khách thể tội lạm quyền thi hành công vụ: Tội lạm quyền thi hành công vụ xâm phạm hoạt động đắn nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân - Mặt khách quan tội lạm quyền thi hành công vụ : Mặt khách quan tội phạm có ba dấu hiệu bắt buộc: có hành vi vượt quyền hạn giao cơng tác; gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân; mối quan hệ nhân hành vi vượt quyền hạn thiệt hại hành vi gây - Chủ thể tội lạm quyền thi hành công vụ: Chủ thể tội lạm quyền thi hành cơng vụ người có chức vụ, quyền hạn - Mặt chủ quan tội lạm quyền thi hành công vụ: Tội phạm thực lỗi cố ý trực tiếp Tại Điều 357 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhà làm luật quy định khung hình phạt tội lạm quyền thi hành công vụ Ngoài ra, theo quy định khoản Điều 357, người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 3.1.6 Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 358) - Khách thể tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi: Tội phạm xâm phạm đến hoạt động bình thường quan nhà nước tổ chức, uy tín bình thường quan tổ chức - Mặt khách quan tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi có dấu hiệu sau: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp qua trung gian đòi, nhận nhận tiền, tài sản lợi ích vật chất khác h́nh thức có giá trị từ từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 2.000.000 đồng bị xử lý kỷ luật 15 hành vi mà vi phạm; dùng ảnh hưởng thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm khơng làm việc thuộc trách nhiệm liên quan trực tiếp đến công việc họ làm việc không phép làm - Chủ thể tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi: Chủ thể tội phạm người có chức vụ, quyền hạn - Mặt chủ quan tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi: Tội phạm thể lỗi cố ý mục đích vụ lợi Tại Điều 358 BLHS năm 2015, nhà làm luật quy định khung hình phạt Ngồi ra, theo khoản Điều 358 người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 3.1.7 Tội giả mạo công tác (Điều 359) - Khách thể tội giả mạo công tác: Tội giả mạo công tác xâm phạm đến hoạt động bình thường quan nhà nước tổ chức - Mặt khách quan tội giả mạo công tác: Mặt khách quan tội phạm thể việc người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực số hành vi: sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký người có chức vụ, quyền hạn - Chủ thể tội giả mạo công tác: Chủ thể tội phạm người có chức vụ, quyền hạn số trường hợp định chủ thể phải người có trách nhiệm lập cấp giấy tờ, tài liệu - Mặt chủ quan tội giả mạo công tác: Mặt chủ quan tội phạm thực lỗi cố ý trực tiếp Tại Điều 359 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhà làm luật quy định khung hình phạt tội giả mạo cơng tác Ngồi ra, theo khoản Điều 359 Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm, bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng Trên sở phân tích tội phạm cụ thể nêu trên, thấy bản, tội phạm tham nhũng BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tương tự tội phạm tham nhũng BLHS năm 1999 số tội, tên tội danh cấu thành tội phạm Tuy vậy, so với BLHS năm 1999, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có sửa đổi, bổ sung loại tội phạm này, đáng lưu ý là: Thứ nhất, bổ sung khái niệm tội phạm chức vụ, theo hành vi xâm phạm hoạt động đắn quan, tổ chức người có chức vụ 16 thực không thực công vụ mà thực nhiệm vụ (Điều 352) Điều có nghĩa phạm vi hành vi hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi tội phạm người cán bộ, cơng chức, viên chức mà hành vi người làm việc doanh nghiệp, cơng ty ngồi khu vực nhà nước Chủ thể thực tội phạm tham nhũng mở rộng sang khu vực Nhà nước áp dụng cho tội danh là: “Tội tham ô tài sản”, “Tội nhận hối lộ”, “Tội môi giới hối lộ” “Tội đưa hối lộ”, có tội danh tham nhũng là: “Tội tham ô tài sản” (khoản 6, Điều 353) “Tội nhận hối lộ” (khoản 6, Điều 354) Thứ hai, quy định hoàn thiện số cấu thành tội phạm Ví dụ hành vi đưa hối lộ quy định “Người trực tiếp hay qua trung gian đưa đưa cho người có chức vụ, quyền hạn người khác tổ chức khác lợi ích sau để người có chức vụ, quyền hạn làm không làm việc lợi ích theo u cầu người đưa hối lộ” (khoản 1, Điều 354) Thứ ba, quy định bổ sung “lợi ích phi vật chất” cấu thành số tội phạm tham nhũng Thứ tư, bổ sung cấu thành tăng nặng định khung hình phạt số tội, quy định cụ thể tình tiết định tội, định khung hình phạt Thứ năm, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định tăng định lượng giá trị tiền, tài sản lượng hóa giá trị thiệt hại gây trường hợp gây hậu nghiêm trọng, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thành số tiền cụ thể Thứ sáu, bổ sung số sách xử lý tội phạm tham nhũng bổ sung lợi ích phi vật chất; bổ sung trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu TNHS Điều 28 BLHS Đồng thời, nhằm hạn chế việc áp dụng hình phạt tử hình thực tế Điều 40 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định “người bị kết án tử hình tội tham tài sản, tội nhận hối lộ mà sau kết án chủ động nộp lại ba phần tài sản tham ô, nhận hối lộ hợp tác tích cực với quan chức việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm lập công lớn” khơng thi hành án tử hình người bị kết án chuyển hình phạt tử hình thành chung thân Từ phân tích thấy đời sống xã hội định cho việc quy định tội phạm tham nhũng giai đoạn phát triển định cách mạng Việt Nam Sự tác động đời sống xã hội, đường lối, chủ trương Đảng, sách hình Nhà nước đến việc quy định tội phạm tham nhũng thể khơng nội dung mà kỹ thuật lập pháp 17 3.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng Theo báo cáo TAND thành phố Đà Nẵng, 10 năm (từ năm 2007 đến 30/12/2017), TAND thành phố Đà Nẵng xét xử 13 vụ án với 26 bị cáo tội phạm tham nhũng theo quy định Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 Trong có 08 vụ với 10 bị cáo bị xét xử kết án tội tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS; 02 vụ án với 08 bị cáo bị xét xử kết án tội nhận hối lộ theo Điều 279 BLHS; 01 vụ án với 01 bị cáo bị xét xử kết án tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 BLHS 01 vụ án với 03 bị cáo bị xét xử kết án tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS; 01 vụ án với 04 bị cáo bị xét xử kết án tội giả mạo công tác theo Điều 284 BLHS (thể bảng 3.1 đây) Bảng 3.1: Tình hình xét xử tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng Năm Số vụ Bị cáo Tội danh Mức án tuyên 2007 2009 2013 2014 2015 (13) (22) Nguyễn Đình Chiến a, k3, Đ 278 07 năm Tống Viết Toại a, k3, Đ 278 12 năm Lê Đắc Minh K1, Đ 278 02 năm Lê Tấn Minh Trí K1, Đ 278 18 tháng Hạ Ngọc Thạch a, k4, Đ 278 19 năm Hồ Văn Mên K2, Đ 280 15 năm Trần Phước Hưng K2, Đ 278 45 tháng Nguyễn Đình Thản c, k2, Đ 278 01 năm, tháng Bùi Mạnh Hùng a, k4, Đ 278 17 năm Bùi Hùng Minh a, k4, Đ 278 15 năm Bùi Thị Hòa a, k4, Đ 278 chung thân 10 Trần Ninh K1, Đ 279 12 tháng 11 Thái Văn Hảo K1, Đ 281 06 tháng Đặng Bảo Long K1, Đ 281 04 tháng 18 Nguyễn Phước K1, Đ 281 04 tháng Thanh 2016 12 2017 13 Phạm Phú Cường Đ 279 04 năm Hồ Tấn Hai Đ 279 02 năm Thủy Ngọc Trọng Đ 279 18 tháng Nguyễn Văn Ấn Đ 279 18 tháng Thanh Tùng Đ 279 12 tháng Nguyễn Văn Nhung Đ 279 06 tháng Đinh Ngọc Bán Đ 279 09 tháng Nguyễn Đức Thắng c, K2, Đ 284 21 tháng La Văn Huỳnh c, K2, Đ 284 15 tháng Trần Văn Kiên c, K2, Đ 284 12 tháng Hoàng Thị Kim c, K2, Đ 284 09 tháng Dung (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) 3.2.1 Thực tiễn định tội danh với tội phạm tham nhũng Trong số vụ án, việc định tội danh Tòa án có ý kiến khác nhau, khơng hồn tồn đồng tình với việc định tội danh tòa án xét xử Qua cho thấy việc xác định dấu hiệu thuộc mặt khách quan tội phạm tham nhũng chưa thực rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn tội phạm tham nhũng tội phạm khác 3.2.2 Thực tiễn định hình phạt tội phạm tham nhũng Một là, sở số liệu thống kê vụ án đưa xét xử, thấy bị cáo phạm Tội tham ô tài sản (Điều 278) Tội nhận hối lộ (Điều 279) BLHS năm 1999 thành phố chiếm tỷ lệ cao (18/26 bị cáo, chiếm 70%) Tỷ lệ tương đương với tỷ lệ bị cáo bị xét xử hai tội toàn quốc 77% Cũng theo số liệu thống kê vụ án tham nhũng thành phố Đà Nẵng nêu tội phạm tham nhũng ngày nguy hiểm, gây thiệt hại nhiều nên tỷ lệ bị cáo bị xét xử thuộc trường hợp nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng ngày tăng tỷ lệ bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ ngày giảm Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt bổ sung tội phạm tham nhũng chưa quan tâm, tỷ lệ bị cáo bị áp dụng 19 hình phạt bổ sung chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 7%), chủ yếu cấm đảm nhiệm chức vụ làm công việc định mà chưa quan tâm áp dụng hình phạt tiền với cách hình phạt bổ sung Hai là, hành vi tham nhũng tội phạm tham nhũng xảy phạm vi rộng nhiều cấp, ngành lĩnh vực đời sống xã hội; tính chất tham nhũng ngày phức tạp, nghiêm trọng với thủ đoạn ngày tinh vi Ba là, mức độ tham nhũng ngày lớn, hậu hành vi phạm tội tham nhũng ngày nghiêm trọng Chương CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG 4.1 Yêu cầu áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng 4.1.1 Áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng phải bám sát mục tiêu, quan điểm Đảng cải cách pháp phòng, chống tham nhũng Về nguyên tắc pháp luật TTHS khơng bị coi có tội chưa có án kết tội Tồ án có hiệu lực pháp luật Tuy nhiên, cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tách rời nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, việc bám sát quan điểm Đảng cải cách pháp PCTN có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo tính minh bạch, cơng khai người, tội, pháp luật xét xử tội phạm tham nhũng 4.1.2 Bảo đảm thực sách hình tội phạm tham nhũng thực tiễn xét xử sở pháp luật - Áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng chịu ảnh hưởng chất lượng quy định pháp luật hình - Áp dụng pháp luật xử vụ án tham nhũng Tòa án chịu ảnh hưởng trực tiếp chất lượng pháp luật TTHS Ngồi ra, tính khoa học, đồng quy định pháp luật lĩnh vực liên quan đến tội phạm tham nhũng có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động xét xử 4.1.3 Áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán Tòa án cấp cần thường xun rà sốt, bổ sung, hồn thiện quy chế quản lý thẩm phán, cơng chức Tòa án; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền thẩm phán tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm thẩm phán hoạt động xét xử 4.1.4 Bảo đảm tính độc lập Thẩm phán Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án tham nhũng 20 Hiến pháp, Bộ luật TTHS, Luật Tổ chức TAND quy định nguyên tắc "Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật”, hoạt động xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm chịu tác động nào, không phụ thuộc vào ý chí cá nhân, quan hay tổ chức 4.1.5 Bảo đảm chế kiểm tra, giám sát xét xử vụ án tham nhũng Việc kiểm tra, giám sát thể qua lãnh đạo Đảng công tác cán bộ, công tác giáo dục trị, tưởng nhằm nâng cao lĩnh trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm Thẩm phán Hội thẩm nhân dân thực nhiệm vụ xét xử; đồng thời, việc xét xử vụ án tham nhũng chịu giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp 4.1.6 Áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng phải ý đến đặc thù vụ án tham nhũng - Chủ thể tội phạm tham nhũng người có chức vụ, quyền hạn; - Trong tội phạm tham nhũng, người có chức vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao để thực hành vi trái với công vụ, nhiệm vụ; - Các tội phạm tham nhũng xâm phạm hoạt động đắn quan nhà nước; xâm phạm tài sản, lợi ích Nhà nước, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân - Các tội phạm tham nhũng có mục đích vụ lợi Đối với riêng thành phố Đà Nẵng, qua nghiên cứu vụ án tham nhũng thời gian qua cho thấy tội phạm tham nhũng xảy địa bàn thành phố bị cáo phạm tội Tội tham ô tài sản (Điều 278) Tội nhận hối lộ (Điều 279) BLHS năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 chiếm tỷ lệ cao Điều đòi hỏi quan tiến hành tố tụng nói chung, Tòa án nói riêng cần trọng đánh giá tính chất tội phạm tham nhũng để áp dụng quy định pháp luật để truy cứu TNHS tội phạm tham nhũng vụ việc cụ thể 4.1.7 Áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Bảo đảm môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, an toàn điều kiện đặc biệt quan trọng để thực hội nhập quốc tế, yêu cầu quan trọng phải xây dựng hệ thống pháp hoàn thiện, bảo đảm tương thích với chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều ước quốc tế song phương đa phương mà Việt Nam thành viên (trong đáng ý cam kết Việt Nam gia nhập Công ước Liên Hợp Quốc chống tham nhũng kinh nghiệm quốc tế PCTN) 21 4.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng Cần tập trung số giải pháp sau đây: 4.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật 4.2.1.1 Hoàn thiện quy định pháp luật hình Một là, sửa đổi, bổ sung số tội danh tham nhũng Hai là, hoàn thiện số quy định định tội tội phạm tham nhũng Ba là, nghiên cứu xây chương riêng tội phạm tham nhũng BLHS 4.2.1.2 Hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan Hiệu áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng khơng phụ thuộc vào việc hồn thiện pháp luật hình mà cần phải có hồn thiện quy định pháp luật liên quan Trong tập trung vào vấn đề: - Cần thiết phải có quy định chặt chẽ vấn đề kiểm soát tài sản thu hồi tài sản - Hoàn thiện quy định việc bảo vệ người tố cáo, người cung cấp thông tin vụ việc tham nhũng - Quy định rõ hình thức xử lý thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm - Quy định cụ thể phương thức tham gia tổ chức xã hội, trọng đến vai trò giám sát xã hội việc xét xử vụ án tham nhũng - Nghiên cứu, sửa đổi quy định chuyển đổi vị trí cơng tác cho phù hợp với tình hình thực tế chức danh, vị trí dễ có lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xảy tham nhũng - Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho địa phương, đơn vị Ngoài ra, để đảm bảo hiệu việc xử lý tội phạm tham nhũng, cần phải có chế đảm bảo tính liêm thẩm phán chế ngăn ngừa thẩm phán vi phạm pháp luật 4.2.2 Một số giải pháp khác - Tòa án cấp thường xuyên tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động xét xử vụ án tham nhũng - Tòa án cấp cần phối hợp chặt chẽ với quan tiến hành tố tụng việc xét xử vụ án tham nhũng Ngoài ra, Tòa án cần thực chế phối hợp chặt chẽ với quan liên quan như: Ban Nội cấp, quan tra, kiểm tốn, quan điều tra, quan kiểm sát… 22 - Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ đảng, hệ thống trị tồn xã hội; đưa nội dung cơng tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát năm - Ngồi ra, quan có thẩm quyền cần coi trọng phát huy vai trò báo chí, công luận công tác PCTN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc nghiên cứu, luận giải khái niệm, đặc điểm hành vi tham nhũng, tội phạm tham nhũng chế PCTN vấn đề quan trọng đặt nghiên cứu để ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu với tham nhũng Nghiên cứu pháp luật nước giới pháp luật hình hành Việt Nam, khái niệm: “Các tội phạm tham nhũng hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định BLHS người có chức vụ, quyền hạn thực thi hành công vụ, nhiệm vụ xâm phạm đến uy tín quan, tổ chức; tài sản, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân nhằm mục đích vụ lợi” Trên sở khái quát lịch sử pháp luật hình Việt Nam từ năm 1945 đến cho thấy quy định tội phạm tham nhũng ngày hoàn thiện Để áp dụng quy định pháp luật hình sự, vấn đề quan trọng áp dụng quy định định tội danh định hình phạt Từ thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình xét xử tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng thấy cá biệt tình trạng định tội danh định hình phạt số vụ án chưa thực đảm bảo tính thuyết phục, chưa thống Để nâng cao hiệu PCTN thời gian tới, cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hình quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng thể chế PCTN Để phát huy kết đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế bảo đảm hiệu áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng thời gian tới, quan có thẩm quyền, đặc biệt Tòa án nhân dân cần bám sát mục tiêu, quan điểm Đảng cải cách pháp PCTN; việc áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng phải dựa sở pháp luật; phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán; bảo đảm tính độc lập Thẩm phán Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án tham nhũng; bảo đảm chế kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử vụ án tham nhũng; ý đến đặc thù vụ án tham nhũng; bảo đảm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 23 Một số giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm tham nhũng thời gian tới là: Cần tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật hình văn quy phạm pháp luật PCTN để đảm bảo tính đồng bộ, thống Luật PCTN BLHS quy định hành vi tham nhũng tội phạm tham nhũng; quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản tham nhũng; nghiên cứu mơ hình phù hợp để tạo độc lập tương đối quan tra; bổ sung quy định thẩm quyền khởi tố điều tra ban đầu cho tra kiểm toán vụ việc qua tra, kiểm tốn phát có dấu hiệu tham nhũng Cùng với giải pháp hoàn thiện pháp luật, để nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hình tội phạm tham nhũng, cần thiết phải thực đồng số giải pháp cụ thể như: Tòa án cấp thường xuyên tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động xét xử vụ án tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng việc xét xử vụ án tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ đảng, hệ thống trị toàn xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tội phạm tham nhũng 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trần Huy Đức (2016), “Bàn tội phạm tham nhũng theo Bộ luật hình năm 2015”,Tạp chí Nghề luật số Trần Huy Đức (2017), Tìm hiểu thêm yếu tố cấu thành tội phạm tham nhũng theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nghề luật số chuyên đề Kỹ nghiệp vụ hội thẩm dùng xét xử vụ án hình - Nhà xuất pháp phát hành năm 2017 25 ... luận tội phạm tham nhũng; thực trạng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng; thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng thành phố Đà Nẵng thời gian từ. .. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Quy định pháp luật Việt Nam hành tội phạm tham nhũng 3.1.1 Tội tham ô tài... sinh so sánh thực trạng pháp luật nước với thực trạng pháp luật Việt Nam tham nhũng, tội phạm tham nhũng, luận giải số vấn đề, giải pháp hồn thiện pháp luật hình Việt Nam tội phạm tham nhũng Thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt, Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn