LUẬN VĂN THẠC SĨ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM

121 91 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o LUẬN VĂN THẠC DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC HỘI, THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế GIÁP THỊ HOÀNG TRANG Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o LUẬN VĂN THẠC DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC HỘI, THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM Ngành: Kinh tế học Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 60310106 Họ tên học viên: Giáp Thị Hoàng Trang Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Từ Thúy Anh Hà Nội, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS TS Từ Thúy Anh Nội dung luận văn tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí website theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Các số liệu, kết luận nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố dƣới hình thức Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn nghiên cứu Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017 Tác giả luận văn Giáp Thị Hoàng Trang LỜI CẢM ƠN Ngƣời viết xin chân thành cảm ơn PGS.TS Từ Thúy Anh tận tình giúp ngƣời viết định hƣớng đề tài, cung cấp kiến thức tảng chuyên sâu, nhƣ hƣớng dẫn cụ thể cho ngƣời viết phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cần thiết để ngƣời viết hồn thành luận văn Ngƣời viết xin chân thành cảm ơn thầy, giáo thuộc Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh tế quốc tế nhiệt tình giảng dạy, cung cấp kiến thức sở chuyên sâu cho ngƣời viết suốt hai năm học qua để ngƣời viết vận dụng vào nghiên cứu Ngƣời viết xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Sau đại học tạo điều kiện, giúp đỡ ngƣời viết q trình học tập hồn thiện luận văn Trong trình làm luận văn, khả nghiên cứu hạn hẹp nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, ngƣời viết mong nhận đƣợc góp ý quý giá từ thầy Ngƣời viết xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Giáp Thị Hoàng Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC CÁCH TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm chung di chuyển lao động quốc .7 1.1.1 Khái niệm lao động 1.1.2 Khái niệm di chuyển lao động quốc tế 1.1.3.Khái niệm di chuyển lao động nội khối 1.2 Nguyên nhân di chuyển lao động quốc tế .9 1.2.1 Lý thuyết liên quan đến nguyên nhân di chuyển lao động quốc tế .9 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến di chuyển lao động quốc tế 11 1.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến di chuyển lao động quốc tế 13 1.3.1 Nhân tố bên 13 1.3.2 Nhân tố bên 1.4 Tiêu chí đánh giá di chuyển lao động quốc tế 17 1.4.1 Quy mô di chuyển lao động 17 1.4.2 cấu di chuyển lao động 18 1.4.2.1 cấu di chuyển lao động theo ngành nghề 18 1.4.2.2 cấu di chuyển lao động theo giới tính .18 1.4.2.3 cấu di chuyển lao động theo trình độ 18 1.4.3 Các hình thức di chuyển lao động .19 1.4.4 Sự hợp tác di chuyển lao động 20 1.5 Tác động di chuyển lao động quốc tế 21 1.5.1 Tác động di chuyển lao động đến nƣớc nhận lao động 20 1.5.1.1 Tác động tích cực 20 1.5.1.2 Tác động tiêu cực 22 1.5.2 Tác động di chuyển lao động đến nƣớc gửi lao động 23 1.5.2.1 Tác động tích cực 23 1.5.2.2 Tác động tiêu cực 23 1.6 Kinh nghiệm di chuyển lao động quốc tế số nƣớc ASEAN học cho Việt Nam 25 1.6.1 Kinh nghiệm Philippines .25 1.6.2 Kinh nghiệm Indonesia 26 TÓM TẮT CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG NỘI KHỐI AEC .30 2.1 Khái quát chung Cộng đồng kinh tế ASEAN .30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cộng đồng kinh tế ASEAN 30 2.1.2 Mục tiêu phát triển AEC 31 2.1.3 Khn khổ sách chung liên quan đến di chuyển lao động AEC 34 2.2 Tình hình di chuyển lao động nội khối ASEAN 37 2.2.1 Đặc điểm thị trƣờng lao động khu vực ASEAN 37 2.2.1.1 Nguồn cung lao động dồi 38 2.2.1.2 khác biệt lao động nội khối ASEAN .38 2.2.2 Tình hình di chuyển lao động nội khối ASEAN 40 2.3 Tình hình di chuyển lao động Việt Nam AEC 42 2.3.1 Quy mô di chuyển lao động 43 2.3.1.1 Dòng lao động di chuyển từ Việt Nam sang nƣớc ASEAN 43 2.3.1.2 Dòng lao động di chuyển từ nƣớc ASEAN sang Việt Nam 45 2.3.2 cấu di chuyển lao động 45 2.3.2.1 cấu di chuyển lao động theo ngành nghề 45 2.3.2.2 cấu di chuyển lao động theo giới tính .47 2.3.2.3 cấu di chuyển lao động theo trình độ 49 2.3.3 Sự hợp tác di chuyển lao động 50 2.4 Tác động di chuyển lao động nội khối đến Việt Nam 51 2.4.1 Đối với dòng di chuyển lao động từ Việt Nam sang nƣớc ASEAN 50 2.4.1.1 Tác động tích cực 50 2.4.1.2 Tác động tiêu cực 54 2.4.2 Đối với dòng di chuyển lao động từ nƣớc ASEAN sang Việt Nam 53 2.4.2.1 Tác động tích cực 53 2.4.2.2 Tác động tiêu cực 54 TÓM TẮT CHƢƠNG 58 CHƢƠNG 3: HỘI, THÁCH THỨC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA VÀO DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC 59 3.1 hội thách thức Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động AEC 59 3.1.1 hội Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động AEC 59 3.1.1.1 Gia tăng hội việc làm cho ngƣời lao động .59 3.1.1.2 Tạo động lực để ngƣời lao động nâng cao lực cạnh tranh thị trƣờng lao động khu vực .61 3.1.1.3 Tận dụng hội phát triển kinh tế - xã hội 62 3.1.2 Thách thức 64 3.1.2.1 Chất lƣợng lao động Việt Nam thấp .64 3.1.2.2 Đe dọa việc làm lao động Việt Nam 71 3.1.2.3 Thách thức thu hút lao động chất lƣợng cao .73 3.1.2.4 Bất bình đẳng ngành nghề lao động trình độ khác .75 3.1.2.5 Rào cản tiếp nhận lao động quốc gia thành viên .76 3.1.2.6 Khả tiếp cận thông tin từ thị trƣờng lao động khu vực .79 3.2 Triển vọng thị trƣờng lao động nội khối ASEAN .80 3.2.1 Triển vọng thị trƣờng lao động nội khối ASEAN .80 3.2.2 Quan điểm, định hƣớng Việt Nam việc tham gia vào dòng di chuyển lao động nội khối 84 3.2.2.1 Quan điểm Việt Nam 84 3.2.2.2 Định hƣớng cho Việt Nam di chuyển lao động nội khối 84 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu tham gia vào di chuyển lao động AEC Việt Nam 86 3.3.1 Nhóm giải pháp tận dụng hội .83 3.3.1.1 Tăng cƣờng hợp tác với nƣớc thành viên việc đƣa ngƣời lao động di chuyển nội khối 83 3.3.1.2 Nâng cao hiệu quản lý điều tiết dòng di chuyển lao động nội khối ASEAN 87 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế thách thức 92 3.3.2.1 Xây dựng chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu lao đông nội khối 92 3.3.2.2 Tăng cƣờng bảo vệ ngƣời lao động di chuyển nội khối 99 TÓM TẮT CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN .103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hình 2.1 Mức độ kỹ sinh viên tốt nghiệp THCS, đại học dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ASEAN năm 2015 .38 Hình 2.2 Tỷ trọng lao động di chuyển nội khối ASEAN năm 2015 theo nƣớc gửi nhận lao động .40 Hình 2.3 Thành phần lao động di chuyển đến nƣớc: Singapore, Malaysia, Thái Lan năm 2015 41 Hình 2.4 Trình độ lao động di chuyển vào hai nƣớc: Malaysia Thái Lan qua năm .42 Hình 2.5 Tỷ trọng lao động Việt Nam di chuyển sang nhóm nƣớc giai đoạn 2012 - 2016 .43 Hình 2.6: Tỷ lệ di chuyển lao động Việt Nam sang nƣớc thành viên ASEAN 45 Hình 2.7 Tỷ lệ làm việc ngành nghề lao động Việt Nam Malaysia năm 2015 46 Hình 2.8 Tỷ lệ lao động nữ Việt Nam di chuyển sang nội khối ASEAN giai đoạn 2003 - 2015 .48 Hình 2.9 cấu di chuyển lao động Việt Nam sang nƣớc ASEAN theo giới tính độ tuổi năm 2015 48 Hình 2.10 Ƣớc tính thay đổi lao động di chuyển nội khối theo trình độ kỹ Việt Nam giai đoạn 2010-2025 49 Hình 2.11 So sánh suất lao động Việt Nam với nƣớc ASEAN năm 2015 57 Hình 3.1 Dân số độ tuổi lao động nƣớc ASEAN giai đoạn 1975 2050 60 Hình 3.2 Thu nhập bình quân đầu ngƣời nƣớc ASEAN năm 2015 62 Hình 3.3 Mức độ dễ dàng tìm kiếm việc làm chun mơn ASEAN .65 Hình 3.4 Điểm trung bình toán khoa học theo PISA năm 2015 66 Hình 3.5 Số lƣợng ngƣời thất nghiệp độ tuổi theo trình độ Chun mơn kỹ thuật năm 2016 67 Hình 3.6 Mức độ khơng đáp ứng yêu cầu kỹ năng, trình độ giáo dục ngành nghề kỹ cao, dự đoán đến năm 2025 68 Hình 3.7 Tốc độ tăng suất lao động nƣớc châu Á giai đoạn 1992 - 2014 .70 Hình 3.8 Thay đổi việc làm theo kịch AEC với kịch sở vào năm 202 .82 Hình 3.9 Tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thƣơng tổng số việc làm đƣợc tạo thêm theo kịch AEC so với kịch sở năm 2025 83 94 phải với Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Cục quản lý lao động nƣớc nhanh chóng giải Quản lý dòng nhập lao động Thứ nhất, nhà nước cần chiến lược việc quản lý thu hút lao động nước làm việc Việt Nam Tùy theo giai đoạn phát triển kinh tế, Chính phủ phải đƣa định hƣớng cụ thể việc sử dụng ngƣời lao động nƣớc Việt Nam theo hƣớng phát huy đƣợc lợi ích phát triển kinh tế - trị - xã hội khơng gây ảnh hƣởng tiêu cực cho thị trƣờng lao động Việt Nam Trong bối cảnh đất nƣớc nhƣ nay, Việt Nam ƣu tiên tuyển lao động nƣớc chun mơn cao, bù lấp vị trí trốnglao động xứ không đáp ứng đƣợc thị trƣờng lao động Thứ hai, hoàn thiện hệ thống luật pháp quản lý người lao động nước Việt Nam Hệ thống pháp luật quản lý ngƣời lao động nƣớc cần đƣợc rà sốt lại, hồn thiện theo hƣớng tạo điều kiện thuận lợi cho tất bên tham gia quan hệ lao động, không can thiệp trực tiếp vào quyền tự chủ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, bên xây dựng mối quan hệ lao động, thƣơng lƣợng để đạt đƣợc thỏa thuận điều kiện thuận lợi phát triển chung đất nƣớc Hệ thống pháp luật hạn chế vi phạm ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động gây tác động tiêu cực cho kinh tế - xã hội đất nƣớc Thứ ba, hoàn thiện thể chế thị trường lao động để tuyển dụng lao động nước làm việc Việt Nam Tiếp tục hồn thiện chế, sách dành cho lao động, hƣớng vào giải phóng triệt để phát huy cao nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho ngƣời lao động nói chung, lao động nƣớc ngồi nói riêng kinh tế thị trƣờng nhằm đảm bảo phát triển bền vững Xây dựng thực Đề án phát triển thị trƣờng lao động đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, cung – cầu lao động nƣớc để tạo lập đồng loại thị trƣờng, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, phân bổ sử dụng hiệu nguồn nhân lực, thu hút đầu tƣ Ngoài ra, phủ cần xem xét đổi chế lao động 95 tiền lƣơng – việc làm khu vực doanh nghiệp theo hƣớng đảm bảo công loại hình doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, hỗ trợ lẫn Cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đơn giản hóa thủ tục đăng ký, xin giấy phép lao động ngƣời lao động nƣớc chuyên môn cao Thứ tư, tăng cường xây dựng hệ thống quản lý người lao động nước Việt Nam Hoàn thiện chế “ba bên” (ngƣời lao động – Nhà nƣớc – ngƣời sử dụng lao động) quan hệ quản lý ngƣời lao động nƣớc Việt Nam Phân cấp quản lý tới địa phƣơng Doanh nghiệp sử dụng lao động nƣớc phải trách nhiệm thống kê đầy đủ báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động nƣớc cho quan chủ quản địa phƣơng Thực cấp giấy phép lao động quản lý ngƣời lao động giấy phép cách chặt chẽ Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra thƣờng xuyên hoạt động ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động để phát sai phạm phát sinh giải kịp thời Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống quản lý thơng tin ngƣời lao động nƣớc ngồi Việt Nam công nghệ thông tin đại (mạng thông tin quốc gia), liên thơng với nƣớc gửi lao động để hợp tác quản lý ngƣời lao động 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế thách thức 3.3.2.1 Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao đông nội khối Làm tốt hoạt động hƣớng nghiệp Trong khảo sát hƣớng nghiệp cho học sinh THPT, đến 80% số học sinh trả lời "chƣa biết chọn nghề cho tƣơng lại" mức độ hiểu biết ngành nghề xã hội hạn chế Nguyên nhân hệ thống giáo dục Việt Nam hoàn thiện mặt bổ sung kiến thức sở cho học sinh mà chƣa trọng đến hoạt động định hƣớng, phát triển thân cho ngƣời học Vì vậy, nhiều sinh viên tốt nghiệp trƣờng khơng biết làm gì, dễ rơi vào tình trạng "thất nghiệp tạm thời" Giải pháp trƣờng THPT, cao đẳng, đại học, dạy nghề cần phối hợp với tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu định hƣớng ngành 96 nghề xã hội, đồng thời, tạo hoạt động ngoại khóa liên quan đến nghề nghiệp để ngƣời học hội nhận thức rõ sở thích nhƣ phù hợp cho ngành học cụ thể Các trƣờng liên kết với doanh nghiệp đại diện cho ngành nghề tiêu biểu, tổ chức cho học sinh tham quan tiếp cận đến mơi trƣờng làm việc nhằm hình thành định hƣớng nghề nghiệp tính trực quan cho ngƣời học Thực tế, việc hƣớng nghiệp khơng dành cho học sinh THPT mà cần tiến hành cho sinh viên năm thứ 1, thứ trƣờng cao đẳng, đại học để sinh viên định hƣớng rõ mơn học chun sâu phục vụ cho ngành Gắn giáo dục đào tạo với thực tế nhu cầu thị trƣờng Trên sở khảo sát yêu cầu công việc thị trƣờng lao động nƣớc thành viên ASEAN, phận chuyên trách phân định nhóm trình độ, ngành nghề chuẩn mực đánh giá hiệu công việc Những chuẩn mực đƣợc xây dựng dựa thống song phƣơng đa phƣơng với nƣớc khu vực theo hƣớng hình thành chuẩn mực chung thị trƣờng lao động nội khối ASEAN Trên sở đó, Nhà nƣớc cần dự báo xác nhu cầu lao động kế hoạch chuẩn bị nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Để thúc đẩy đào tạo lao động chuyên môn kỹ thuật cao, Nhà nƣớc cần ý xây dựng phòng thí nghiệm, thực nghiệm trọng điểm quốc gia trƣờng đại học, trọng vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, lƣợng mới, y học, dƣợc học, chế tạo máy móc, thiết bị Trên sở đó, nhằm đào tạo đƣợc hệ ngƣời lao động tri thức cao khả nghiên cứu, sáng tạo, phát vấn đề mang lại lợi ích, phục vụ cho phát triển kinh tế hội nhập Những phòng thí nghiệm phải mối liên hệ chặt chẽ với ngành sản xuất kinh tế Việt Nam nhƣ Cộng đồng kinh tế ASEAN Các sở dạy nghề cần thay đổi quan điểm đào tạo theo nhu cầu thị trƣờng lao động, dạy nghề theo đơn hàng doanh nghiệp xuất lao động, chủ động xây dựng chƣơng trình đào tạo, đổi phƣơng pháp, quy trình giảng dạy, lấy ngƣời học làm trung tâm nhu cầu thị trƣờng lao động làm định hƣớng đào tạo 97 Giữa sở đào tạo doanh nghiệp cần gắn kết với việc phân tích, dự báo nhu cầu thị trƣờng lao động nƣớc ngoài, xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn dài hạn, xây dựng chƣơng trình đào tạo, phân cơng trách nhiệm cụ thể cho bên việc đào tạo tạo việc làm cho ngƣời lao động Phát triển mối liên hệ trƣờng đào tạo, dạy nghề với hệ thống viện trung tâm nghiên cứu khoa học – công nghệ doanh nghiệp tuyển dụng nƣớc thành viên ASEAN để phối hợp giảng dạy, nghiên cứu tuyển dụng lao động Tăng cƣờng thu hút lao động trình độ chuyên môn cao từ nƣớc sang làm việc Việt Nam Sự hợp tác kinh tế dẫn đến hình thành dòng chảy vốn hàng hóa nội khối ASEAN Thông qua thu hút đầu tƣ, việc mở cửa đón nhận dòng lao động di chuyển kỹ thuật cao từ nƣớc nhƣ Singapore, Thái Lan, Malaysia sở để bù đắp thiếu hụt lao động thị trƣờng Việt Nam thúc đẩy sản xuất ngành công nghệ cao nƣớc Các dòng di chuyển lao động mang lại kinh nghiệm làm việc hiệu nguồn học hỏi tốt cho lao động Việt Nam Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh giúp lao động Việt Nam phấn đấu việc nâng cao chuyên môn không muốn bị việc làm Từ đó, thị trƣờng lao động nƣớc đƣợc điều tiết hợp lý Vì vậy, chủ trƣơng tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN cần thay đổi nhƣ sau: - Thúc đẩy phát triển dòng xuất lao động, đồng thời tạo điều kiện để thu hút lao động chuyên môn cao nƣớc ASEAN vào nƣớc, đặc biệt thông qua hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc nhận đấu thầu, thực dự án Việt Nam; - Tạo sân chơi bình đẳng cho tất lao động nƣớc; - Tạo dòng di chuyển lao động hai chiều cam kết trao đổi lao động song phƣơng với nƣớc thành viên ASEAN; - Mở rộng quan hệ hợp tác với tất nƣớc thành viên ASEAN thay tập trung vào vài quốc gia Cải thiện trình độ ngoại ngữ ngƣời lao động 98 Hạn chế ngoại ngữ ngƣời lao động xuất phát từ thiếu hụt lực lƣợng giáo viên dạy ngoại ngữ "đạt chuẩn" cấp giáo dục Vì vậy, để cải thiện tình trạng này, cần xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, cộng tác viên tra môn ngoại ngữ để hỗ trợ sở, phòng Giáo dục đào tạo trƣờng phổ thông để đạo, kiểm tra, tra hoạt động chuyên môn sở tƣ vấn, hỗ trợ giáo viên chuyên môn; nâng cao lực tổ chức quản lý dạy học ngoại ngữ cho cán quản lý cấp sở, phòng Giáo dục đào tạo trƣờng học Tạo điều kiện thuận lợi tăng cƣờng quản lý trung tâm ngoại ngữ thuộc hệ thống giáo dục thƣờng xuyên địa bàn trƣờng học Tăng cƣờng hợp tác quốc tế dạy học ngoại ngữ Tiếp tục tranh thủ đƣợc hỗ trợ kinh phí, đội ngũ giáo viên ngữ đại sứ quán nƣớc tổ chức quốc tế cho bồi dƣỡng giáo viên, dạy ngoại ngữ cho học sinh; tạo chế thuận lợi khuyến khích trƣờng xây dựng, phát triển hình thức liên kết, hợp tác với tổ chức, trƣờng học, trung tâm ngoại ngữ quốc gia ngữ phù hợp với việc dạy học ngoại ngữ đơn vị Học ngoại ngữ yêu cầu hoàn thiện đủ kỹ nghe - nói - đọc - viết, nhiên, hầu hết trƣờng trọng hai kỹ vốn mạnh ngƣời Việt Nam đọc viết, khi, yêu cầu ngƣời sử dụng ngoại ngữ công việc chủ yếu nghe nói Vì vậy, sở đào tạo cần đa dạng hóa loại hình đào tạo, đa dạng hóa dạy nhƣ cách thức truyền đạt nhằm gây cảm hứng thích thú cho ngƣời học, từ điều chỉnh học phần cho phù hợp yêu cầu kỹ thị trƣờng để ngƣời học cải thiện khả ngoại ngữ Không Tiếng Anh, để di chuyển lao động nội khối, ngƣời lao động cần học thêm tiếng quốc gia không dùng Tiếng Anh nhƣ Lào, Thái Lan, Campuchia Vì vậy, Nhà nƣớc cần hỗ trợ sở giáo dục cách liên kết với đại sứ quán, nhờ họ cử ngƣời giảng dạy hay giới thiệu sở đào tạo ngoại ngữ uy tín nƣớc họ sang truyền dạy cho lao động nƣớc minh Thay đổi tác phong ngƣời lao động 99 Không hoàn thiện mặt kỹ năng, ngƣời lao động dù làm việc nƣớc hay nƣớc cần rèn luyện tác phong công nghiệp với thân Bởi lẽ, trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nay, với trình độ ứng dụng khoa học cơng nghệ ngày cao dây chuyền sản xuất đòi hỏi ngƣời lao động cần xác đến bƣớc khâu sản xuất, đồng thời không ngừng chủ động, sáng tạo Tuy nhiên, ngƣời Việt Nam tiếng với sức ì, bị động, thiếu tính kỷ luật cao cơng việc Vì vậy, để thay đổi tác phong này, cần kết hợp Tổ chức Cơng đồn, chế tài từ doanh nghiệp chủ quản nỗ lực tự thân ngƣời lao động Tổ chức cơng đồn cần tổ chức buổi tuyên truyền cho ngƣời lao động quy định liên quan đến nội quy sở làm việc, tác phong cơng nghiệp nhƣ sách Đàng Nhà nƣớc liên quan đến lao động làm việc nhà máy, khu công nghiệp Những đơn vị chủ quản lao động làm việc hay sở đào tạo chuẩn bị cho lao động xuất cần chế tài gắt gao để rèn cho ngƣời lao động vào guồng quay công việc, hạn chế đức tính ảnh hƣởng xấu đến cơng việc Nếu giải pháp liên quan đến hƣớng nghiệp, giáo dục đào tạo gắn với thực tế, rèn luyện kỹ năng, khả ngoại ngữ thành thạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, ngƣời lao động Việt Nam tự khắc cải thiện suất lao động lên, nâng cao khả cạnh tranh thị trƣờng lao động quốc tế 3.3.2.2 Tăng cường bảo vệ người lao động di chuyển nội khối Để bảo vệ tốt cho ngƣời lao động di chuyển, Việt Nam cần hành động cụ thể sau: Thứ nhất, thông qua thực thi Công ước quốc tế Hiện nay, Việt Nam chƣa thực công ƣớc nào, khiến cho việc bảo vệ lao động di chuyển Việt Nam nói chung ln mức thấp Những Cơng ƣớc bảo vệ quyền lao động di chuyển Cơng ƣớc di cƣ việc làm (Số 097), Cơng ƣớc lao động di chuyển (Số 143) Công ƣớc quốc tế bảo vệ quyền tất lao động di chuyển thành viên gia đình họ phải đƣợc Chính phủ Việt Nam xem xét lên kế hoạch thông qua nhƣ thực Đối với Công ƣớc đối xử 100 bình đẳng, bảo vệ ngƣời lao động Cơng ƣớc bình đẳng đối xử (Bồi thƣờng tai nạn – số 019, An ninh xã hội – số 118), Cơng ƣớc trì quyền an sinh xã hội – số 157 ngồi việc lập kế hoạch thông qua, cần lập kế hoạch cam kết thực với nƣớc điểm đến mà Việt Nam hƣớng tới nhƣ Malaysia, Thái Lan, Singapore Để việc thông qua thực thi hiệu quả, Việt Nam cần tìm hiểu học kinh nghiệm Philippines nƣớc thông qua công ƣớc để bảo vệ ngƣời lao động (Philippines nƣớc chuyên xuất lao động nhƣ Việt Nam với điều kiện tƣơng đồng) Thứ hai, mở rộng độ bao phủ tính liên thơng hệ thống an sinh xã hội dành cho lao động di chuyển Hiện nay, nhiều ngƣời lao động thị trƣờng lao động Việt Nam nói chung ngƣời lao động Việt Nam nƣớc ngồi khơng đƣợc hƣởng an sinh xã hội, họ quyền an sinh xã hội nƣớc phải đối mặt với hạn chế bảo hộ khơng cơng nƣớc ngồi Tun bố Cebu đề cập tới Quyền ngƣời lao động di chuyển khuyến nghị tất nƣớc ASEAN vận dụng để an sinh xã hội trở nên hữu hiệu với ngƣời lao động Mặc dù Sàn An sinh xã hội 2012 (số 202) đƣợc Việt Nam tiến hành thực nhƣng hiệu thực chƣa lớn Trong ASEAN nƣớc điểm đến Singapore Brunei chƣa áp dụng an sinh xã hội dành cho ngƣời lao động di chuyển Nhƣ vậy, để mở rộng độ bao phủ liên thông hệ thống an sinh xã hội (dù mức sàn), Việt Nam cần chủ động kêu gọi nƣớc thành viên ASEAN nhóm họp yêu cầu nƣớc nhanh chóng kế hoạch đƣa sách liên quan đến an sinh xã hội dành cho lao động di chuyển Trong thời gian nƣớc điểm đến ASEAN chƣa ban hành sách an sinh xã hội dành cho lao động di chuyển ban hành nhƣng việc thực khơng đƣợc kiểm sốt Việt Nam cần chủ động xây dựng sách an sinh xã hội riêng dành cho lao động xuất Việt Nam nƣớc Ví dụ, tất lao động di chuyển trƣớc nƣớc làm việc cần đƣợc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế nƣớc nhận lao động Điều đảm bảo ngƣời lao động gặp vấn đề sức khỏe đƣợc chăm sóc với mức chi phí thấp Ngồi ra, phận quản lý ngƣời lao động di chuyển đặt Đại sứ quán Việt Nam nƣớc 101 cần lập hệ thống bảo vệ ngƣời lao động với tồn quỹ hỗ trợ tổn thƣơng Quỹ hoạt động theo hình thức hoạt động quỹ bảo hiểm xã hội Trong hợp tác lao động, Việt Nam cần đề cập đến vấn đề ngƣời lao động Việt Nam sang làm việc nƣớc ASEAN quyền đƣợc tham gia bảo hiểm xã hội nhƣ ngƣời lao động sở Nếu khơng u cầu chủ lao động th mƣớn lao động Việt Nam tham gia vào hệ thống quỹ hỗ trợ tổn thƣơng Đại diện Việt Nam Trong trƣờng hợp cam kết khơng đƣợc thực Chính phủ khuyến khích ngƣời lao động Việt Nam tự bảo vệ thơng qua việc tham gia vào quỹ Khi gặp rủi ro, tổn thƣơng trình làm việc, ngƣời lao động Việt Nam đƣợc bồi thƣờng để khắc phục hậu 102 TÓM TẮT CHƢƠNG Việc tham gia vào dòng di chuyển lao động khu vực ASEAN vừa hội, vừa thách thức cho thị trƣờng lao động kinh tế Việt Nam Về hội, di chuyển lao động sang nƣớc giải vấn đề việc làm, tạo động lực nâng cao trình độ cho ngƣời lao động, tận dụng hội để phát triển kinh tế, xã hội nhƣ nâng cao chất lƣợng đời sống ngƣời lao động Tuy nhiên, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức liên quan đến chất lƣợng nguồn nhân lực đa phần lao động phổ thơng, suất lao động thấp so với khu vực, thách thức liên quan đến thu hút nhân tài nhƣ khoảng cách bất bình đẳng thu nhập trình độ ngƣời lao động Từ triển vọng phát triển thị trƣờng lao động ASEAN 10 năm tới, quan điểm, định hƣớng Đảng Nhà nƣớc liên quan đến di chuyển lao động, ngƣời viết đề xuất số giải pháp liên quan đến cải thiện trình độ lao động, tăng cƣờng hợp tác quốc tế toàn diện quốc gia nhƣ gia tăng hoạt động điều tiết dòng di chuyển hai chiều để hạn chế hình thức di chuyển phi thức 103 KẾT LUẬN thể thấy, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập tạo bƣớc tiến vô quan trọng việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thƣơng mại, đầu tƣ nƣớc thành viên ASEAN Với việc định hƣớng tạo thị trƣờng đơn sở sản xuất chung đƣờng lối phát triển AEC tạo dòng di chuyển lao động tay nghề tám ngành nghề đƣợc ký thỏa thuận thừa nhận lẫn (MRAs) Điều giúp nƣớc tăng cƣờng giao lƣu, trao đổi lao động chun mơn cao với nhằm chun mơn hóa cao quy trình sản xuất, từ nâng cao hiệu kinh tế Đây vừa hội, vừa thách thức Việt Nam bối cảnh lao động Việt Nam nhiều hạn chế trình độ, kỹ năng, tác phong làm việc nhƣ hạn chế từ q trình quản lý dòng di chuyển lao động rào cản từ nƣớc thành viên mang lại Cùng với việc phân tích tình hình di chuyển lao động Việt Nam hai chiều: Từ Việt Nam sang nƣớc ASEAN từ nƣớc ASEAN sang Việt Nam, thấy lao động Việt Nam phải đối mặt nhiều thách thức hội Cùng với kịch AEC việc gia tăng số lƣợng việc làm cho Việt Nam vào năm 2025, thấy Đảng Nhà nƣớc định hƣớng nâng cao hiệu chất lƣợng nguồn nhân lực để tận dụng cao nguồn lợi từ AEC đem lại cho Việt Nam Với việc phân tích học kinh nghiệm từ nƣớc trƣớc nhƣ nghiên cứu thực trạng dòng lao động nay, ngƣời viết rút nhóm giải pháp nhằm tân dụng hội hạn chế thách thức cho Việt Nam thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt ADB ILO, Báo cáo Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt thịnh vượng chung, Bangkok 2015 Đặng Nguyên Anh,“Di dân mối liên hệ với kiện sống”, NXB Thống kê, Hà Nội 2006 (trích dẫn Đặng Nguyên Anh, 2006, tr32) Nguyễn Thị Hồng Bích, “Xuất lao động số nước Đông Nam Á: Kinh nghiệm học”, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 2007 (trích dẫn Nguyễn Thị Hồng Bích, 2007) Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thƣờng Lạng, “Giáo trình kinh tế quốc tế”, NXB Lao độnghội, 2002 (trích dẫn Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thƣờng Lạng tr7 - tr15) Phạm Thị Thanh Bình, Di chuyển lao động chuyên môn cao quốc tế: xu hướng tác động,Tạp chí Những vấn đề Kinh tế trị giới - số 6/2014, tr35 - tr40 Bộ Lao động Thƣơng binh xã hội, Bản tin cập nhật thị trường lao động, địa http://ilssa.org.vn/ban-tin-thi-truong-lao-dong/ truy cập ngày 26/04/2017 C.Mác Ph.Ăng ghen Toàn tập, T38, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 (trích dẫn C.Mác Ph.Ăng ghen toàn tập, 1995, tr138 - tr 152) Phan Thế Công, Hồ Thị Mai Sƣơng,Triển vọng di chuyển lao động chất lượng cao nước AEC sau năm 2015, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 9/2015, tr31 - tr33 Nguyễn Việt Cƣờng, Thu hẹp khoảng cách giảm bất bình đẳng Việt Nam, Báo cáo Nghiên cứu sách, NXB Lao độnghội, Hà Nội 12/01/2017 10 Nguyễn Tiến Dũng, Phát triển xuất lao động Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 11 Nguyễn Bình Giang, Di chuyển lao động quốc tế, NXB Khoa học xã hội, Nội 2011 (trích dẫn Nguyễn Bình Giang, 2011) 12 Đặng Trần Đức Hiệp, Ngô Tuấn Anh: Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Thách thức triển vọng Việt Nam, Tạp chí Tài số 12/2014, tr63 - tr65 13 Phan Thúc Huân, Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thống kê TP.HCM, TP.HCM năm 2006 14 Lƣu Văn Hƣng, Di chuyển lao động nội khối ASEAN thời gian gần vấn đề đặt Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 9/2008, tr35 - tr43 15 ILO, Lao động di chuyển theo kênh thức khơng thức số tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam: Kết từ khảo sát hộ gia đình, báo cáo tóm lược Việt Nam, Hà Nội 7/2015 16 ILO, Khảo sát nhà tuyển dụng lao động ASEAN kỹ lực cạnh tranh - chất lượng việc làm nước ASEAN thấp, Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016, 2015 17 Võ Thị Minh Lệ, Tổng quan lý luận di chuyển lao động, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, số 09/2009, tr31 - tr35 18 Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Dung, Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2011 (trích dẫn PGS.TS Phạm Ngọc Linh, TS Nguyễn Thị Kim Dung, 2011) 19 Ngơ Thắng Lợi, Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2013 20 Ngân hàng Thế giới, Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho kinh tế thị trường đại Việt Nam, Báo cáo phát triển Việt Nam 2014 21 OECD, PISA (2014): Những học sinh 15 tuổi biết họ làm với điều họ biết, Paris 2015 22 Richard Perruchoud Jillyanne Redpath-Cross (biên tập), “Giải thích thuật ngữ di cư”, Luật Di cƣ quốc tế số 27, IOM, 2011 23 Nguyễn Thị Hồng Thƣơng, "Tự di chuyển lao động Cộng đồng kinh tế ASEAN: hội thách thức Việt Nam", Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 24 Bùi Thị Minh Tiệp, Nguồn nhân lực nước ASEAN tham chiếu cho Việt Nam trước thềm hội nhập AEC, Tạp chí Tài chính, số 4/2015, tr15 - tr17 25 Đào Thị Thu Trang, "Sự tham gia Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN", Luận án tiến sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 26 ADBI, Labor migration, skills and Student mobility in Asia, 2014 27 AEC, ASEAN Economic Community at a Glance, 2015 28 ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Leaflet selected key indicators 2016 29 ASEAN Secretariat, AEC Blueprint 2015 30 ASEAN Secretariat, Roadmap for an AEC 2009 - 2015 31 Association of Southeast Asia Nations: Investing in ASEAN 2017 32 UNDP, Human Development Report 2016 33 UNISON, “International labour migration”, UNISON discussion paper, 2016 34 World Bank, Improving the Effectiveness of TalentCorp’s Initatives, Selangor, 2015 35 World Bank: World Development Indicators, 2015 36 World Economic Forum: The global competitiveness report 2016 - 2017 Tài liệu tham khảo Website 37.http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/hiep-dinh-asean-ve-di-chuyennhan-va-cac-thoa-thuan-thua-nhan-lan-nhau(truy cập ngày 12/04/2017) 38.http://asean.org/storage/2012/05/Binder-AEC-at-a-Glance.pdf(truy 19/04/2017) 39.http://www.vamas.com.vn/ban-tin-lao-dong-va-viec-lam-o-nuocngoai_t229c669tn.aspx(truy cập ngày 12/04/2017) 40 http://ilssa.org.vn/hoat-dong-khoa-hoc/ban-tin-khoa-hoc/ (truy cập ngày 25/04/2017) cập ngày i PHỤ LỤC ... CHƢƠNG 3: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA VÀO DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC 59 3.1 Cơ hội thách thức Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động ... hình di chuyển lao động Việt Nam AEC 42 2.3.1 Quy mô di chuyển lao động 43 2.3.1.1 Dòng lao động di chuyển từ Việt Nam sang nƣớc ASEAN 43 2.3.1.2 Dòng lao động. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG -o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM Ngành: Kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM, LUẬN VĂN THẠC SĨ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG TRONG AEC VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn