Phân tích những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ

8 135 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 17:03

MỞ ĐẦU.Xây dựng văn bản pháp luật là một trong những hoạt động quan trong của Nhà nước trong thực hiện chức năng quản lý của mình với xã hội. Kết quả của hoạt động xây dưng văn bản đó là tạo ra các văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của Nhà nước, có giá trị bắt buộc thực hiện với tất cả các chủ thể trong xã hội. Xuất phát từ đặc thù đó, công tác xây dựng văn bản pháp luật bắt buộc phải thỏa mãn các yêu cầu về măt chính trị xã hội, pháp lý và khoa học, trong đó yêu cầu về mặt khoa học là một trong những nội dung quan trọng. Yêu cầu về mặt khoa học, có nội dung chính là tính khả thi của văn bản pháp luật. yêu cầu này bao gồm nhiều nội dung khác nhau với những yêu cầu riêng cho mỗi nội dung. Để phần nào làm rõ hơn vấn đề này, chúng em xin được trình bày bài tập nhóm số 1 của mình theo đề tài: “Phân tích những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ”. Dù đã hết sức cố gắng nhưng vì những lý do khách quan và chủ quan nên bài làm của chúng em vẫn không thể tránh khỏi nhũng hạn chế, sai sót. Rất mong sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Chúng em xin chân thành cảm ơnNỘI DUNG.MỞ ĐẦU.Xây dựng văn bản pháp luật là một trong những hoạt động quan trong của Nhà nước trong thực hiện chức năng quản lý của mình với xã hội. Kết quả của hoạt động xây dưng văn bản đó là tạo ra các văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của Nhà nước, có giá trị bắt buộc thực hiện với tất cả các chủ thể trong xã hội. Xuất phát từ đặc thù đó, công tác xây dựng văn bản pháp luật bắt buộc phải thỏa mãn các yêu cầu về măt chính trị xã hội, pháp lý và khoa học, trong đó yêu cầu về mặt khoa học là một trong những nội dung quan trọng. Yêu cầu về mặt khoa học, có nội dung chính là tính khả thi của văn bản pháp luật. yêu cầu này bao gồm nhiều nội dung khác nhau với những yêu cầu riêng cho mỗi nội dung. Để phần nào làm rõ hơn vấn đề này, chúng em xin được trình bày bài tập nhóm số 1 của mình theo đề tài: “Phân tích những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ”. Dù đã hết sức cố gắng nhưng vì những lý do khách quan và chủ quan nên bài làm của chúng em vẫn không thể tránh khỏi nhũng hạn chế, sai sót. Rất mong sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Chúng em xin chân thành cảm ơnNỘI DUNG.MỞ ĐẦU.Xây dựng văn bản pháp luật là một trong những hoạt động quan trong của Nhà nước trong thực hiện chức năng quản lý của mình với xã hội. Kết quả của hoạt động xây dưng văn bản đó là tạo ra các văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của Nhà nước, có giá trị bắt buộc thực hiện với tất cả các chủ thể trong xã hội. Xuất phát từ đặc thù đó, công tác xây dựng văn bản pháp luật bắt buộc phải thỏa mãn các yêu cầu về măt chính trị xã hội, pháp lý và khoa học, trong đó yêu cầu về mặt khoa học là một trong những nội dung quan trọng. Yêu cầu về mặt khoa học, có nội dung chính là tính khả thi của văn bản pháp luật. yêu cầu này bao gồm nhiều nội dung khác nhau với những yêu cầu riêng cho mỗi nội dung. Để phần nào làm rõ hơn vấn đề này, chúng em xin được trình bày bài tập nhóm số 1 của mình theo đề tài: “Phân tích những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ”. Dù đã hết sức cố gắng nhưng vì những lý do khách quan và chủ quan nên bài làm của chúng em vẫn không thể tránh khỏi nhũng hạn chế, sai sót. Rất mong sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Chúng em xin chân thành cảm ơnNỘI DUNG. Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số MỞ ĐẦU Xây dựng văn pháp luật hoạt động quan Nhà nước thực chức quản lý với xã hội Kết hoạt động xây dưng văn tạo văn chứa đựng quy tắc xử thể ý chí Nhà nước, có giá trị bắt buộc thực với tất chủ thể xã hội Xuất phát từ đặc thù đó, cơng tác xây dựng văn pháp luật bắt buộc phải thỏa mãn yêu cầu măt trị -xã hội, pháp lý khoa học, yêu cầu mặt khoa học nội dung quan trọng Yêu cầu mặt khoa học, có nội dung tính khả thi văn pháp luật yêu cầu bao gồm nhiều nội dung khác với yêu cầu riêng cho nội dung Để phần làm rõ vấn đề này, chúng em xin trình bày tập nhóm số theo đề tài: “Phân tích biểu tính khả thi văn quy phạm pháp luật dụ” cố gắng lý khách quan chủ quan nên làm chúng em khơng thể tránh khỏi nhũng hạn chế, sai sót Rất mong bảo đóng góp ý kiến thầy cô bạn Chúng em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.Khái niệm văn pháp luật Văn pháp luật hệ thống văn quan chủ thể có thẩm quyền ban hành theo hình thức, thủ tục luật định, có nội dung chứa đựng ý chí Nhà nước, tác động đến đối tượng liên quan nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động quản lí Nhà nước Khái niệm tính khả thi “Khả thi” theo từ điển Tiếng Việt có nghĩa có khả thực Như vậy, văn pháp luật có tính khả thi văn pháp luật có khả thực thực tế Hay nói cách khác, quy định văn quy phạm pháp luật có khả vào sống phát huy tác dụng điều chỉnh quan hệ xã hội đời sống mà không dừng lại giấy Để văn pháp luật chủ thể xã hội thực hiệu văn bắt buộc phải phù hợp với yêu cầu tính hợp lý pháp luật Đó yêu cầu phù hợp văn pháp luật với điều kiện vận động điều kiện kinh tế xã hội;về phù hợp nội dung văn pháp luật với quy phạm xã Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số hội khác( đạo đức, tơn giáo , trị, phong tục tập quán ); vềddamr bảo tính kịp thời văn pháp luật yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản( ngôn ngữ chuẩn xác quy tắc, bố cục logich chặt chẽ) Việc thỏa mãn yêu cầu tạo nên hợp lý pháp luật, từ đảm bảo tính khả thi văn pháp luật Tuy nhiên tính hợp lý văn pháp luật phải nằm tính hợp pháp an tồn Một văn có hợp lý đến đâu, ban hành trái thủ tục, thẩm quyền, hình thức bị bãi bỏ thực thi II NỘI DUNG TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT 1.Văn pháp luật phải phù hợp với điều kiện quy luật vận động kinh tế Pháp luật yếu tố thuộc nội dung trị-pháp lý kiến trúc thượng tầng xã hội Theo quy luật, kiến trúc thượng tầng phải phù hợp với sở thượng tầng- tức yếu tố thuộc cấu kinh tế xã hội đảm bảo phát triển ổn định cho xã hội Chính lẽ mà pháp luật phải có phù hợp với điều kiện kinh tế Sự phù hợp nội dung văn pháp luật với điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt điều kiện kinh tế phản ánh dõ mối tương quan văn pháp luật với trình độ phát triển kinh tế -xã hội Nếu văn phán ánh xác vấn đề đặt từ thực tiễn, có nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội yêu cầu quản lý nhà nước tạo động lực thức đẩy kinh tế xã hội phát triển Trong trường hợp pháp luật không phù hợp phản ánh đầy đủ hướng vận động xã hội với quy định cao lỗi thời làm giảm sút hiệu quản lý nhà nước dụ cho điều Hiến pháp 1980 Hiến pháp 1980 đánh dấu thời kỳ xây dựng CNXH nước Tuy nhiên Hiến pháp lại có số nội dung quy định bất cập kinh tế xã hội Hiến pháp thừa nhận hai thành phần kinh tế sở hai quan hệ sở hữu: “thành phần kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể nhân dân lao động.”( điều 18), Nhà nước nắm độc quyền ngoại thương quan hệ với nước ngồi( điều 21) … Những u cầu khơng đáp ứng đòi hỏi khách quan kinh tế nhiều thành phần thời kỳ độ, không phát huy động sáng tạo phát triển kinh tế tầng lớp nhân dân, tạo nên nhân tố khiến cho kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn năm 80 kỷ XX Bên cạnh Hiến pháp có nhiều quy định không phù hợp với điều kiện khách quan đất nước lúc Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số thực chế độ học tập, khám bệnh chữa bệnh trả tiền ( Điều 60, 61) Những quy định thực thực tế khiến cho Hiến pháp đánh giá mang nặng tính cương lĩnh Những nội dung sau sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước Sư phù hợp pháp luật với trình độ phát triển kinh tế yếu tố đảm bảo hiệu tác động pháp luật đến quan hệ xã hội Điều thể việc, chế tài pháp luật tác động vào lợi ích kinh tế chủ thể xã hội phải phù hợp với điều kiện kinh tế đảm bảo tính răn đe chế tài dụ việc xây dựng chế định phạt tiền Pháp lệnh luật xử lý vi phạm hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 quy định mức phạt tiền vi phạm hành từ 5000 đồng đến 500.000.000 đồng, đến Pháp lệnh sửa đổi bổ sung số điều pháp lệnh xử lý vi phạm hành 2008 lại quy định mức tiền phạt từ 10.000 đồng đến 500.000.000 đồng, Luật xử lý vi phạm hành 2012 mưc tiền phạt ấn định :từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng tổ chức Sơ dĩ có thay đổi từ năm 2002 đến 2012 kinh tế nước ta có phát triển , thu nhập bình quân đầu người nâng cao nên giữ nguyên mức tiền phạt khơng đảm bảo tính răn đe hình thức phạt tiền xử lý vi phạm hành Như văn pháp luật phải phù hợp với điều kiện kinh tế để mặt thúc đầy quan hệ kinh tế phát triển, mặt, đảm bảo cho khả thực thi thực tiễn 2.Văn quy phạm pháp luật phải phù hợp với quy phạm xã hội khác với ý thức xã hội Trước tiên, văn quy phạm pháp luật phù hợp với quy phạm đạo đức Như biết, pháp luật đạo đức phận hình thái ý thức xã hội Giữa chúng thường xuyên có mối quan hệ, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn chúng có điểm riêng biệt Ngày nay, với phát triển vượt bậc xã hội tất lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, trị mức độ đan xen, ảnh hưởng pháp luật xã hội cãng rõ ràng Đồng thời văn quy phạm pháp luật ban hành phải phù hợp với quy phạm pháp luật đạo đức Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số VD: Theo tư tưởng đạo đức người phương Đơng nói chung người Việt Nam nói riêng quan hệ gia đình dòng tộc, ân nghĩa thân thích đặc biệt coi trọng, việc tố giác người thân ông bà cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng phạm tộibị coi điều không phù hợp quan niệm đạo đức, “bất nhẫn” vậy, luật hình Việt Nam 1999 quy định tội không tố giác người thân ông bà cha mẹ phạm tội bị truy cứu trách nhiệm trường hợp quy định riêng điều 313-BLHS( tội nghiêm trọng đăc biệt nghiêm trọng) Đây dụ điển hình văn quy phạm pháp luật phù hợp với quy phạm đạo đức Tiếp theo, văn quy phạm pháp luật phù hợp với quy phạm tôn giáo Tự tín ngưỡng, tơn giáo quyền người cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu Ở nước ta, xuyên suốt Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 Hiến pháp 1992 (kể Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội xin ý kiến toàn dân) quyền trân trọng ghi nhậnĐể xã hội đời sống tôn giáo phát triển ổn định, chế độ nhà nước có pháp luật tơn giáo có giáo luật Pháp luật giáo luật có điểm chung, tương đồng định hình, định hướng hành vi đạo đức nhân cách người, giúp người đạt đến mục đích: làm việc thiện, ích nước lợi nhà, tốt đời đẹp đạo, phồn vinh bình yên sống, hạnh phúc người; phù hợp với phát triển chế độ nhà nước tơn giáo, tiến xã hội Để có xã hội ổn định phát triển đòi hỏi văn quy phạm pháp luật phải phù hợp với quy phạm tôn giáo chân VD: khoản Điều Luật đất đai quy định người sử dụng đất gồm có nhiều đối tượng có sở tơn giáo, cụ thể: Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng tôn giáo, trụ sở tổ chức tôn giáo sở khác tôn giáo Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất giao đất Theo quan niệm tơn giáo, lãnh địa vùng đất thiêng liêng thần bí Quy định nhà nước tạo điều kiện cho sở tôn giáo nắm quyền sử dụng địa điểm từ đó, tạo điều kiện cho tín đồ tơn giáo thực sinh hoạt tơn giáo Do quy định giải mối quan hệ quy định pháp luật với tín điều tơn giáo theo hướng hài hòa Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số Văn quy phạm pháp luật phù hợp với tín ngưỡng dân gian phong tục tập quán Tín ngưỡng dân gian hệ thống niềm tin mà người tin vào để giải thích giới để mang lại bình an cho cá nhân cộng đồng Phong tục tập quán quy tắc xử hình thành trình sinh hoạt cộng đồng cộng đồng thừa nhận, mang tính ổn định lâu dài Hai yếu tố tồn ổn định nhân dân tạo thành nếp sống nếp nghĩ cá nhân xã hội Bên cạnh hủ tục số nội dung mê tín tín ngưỡng phong tục tập quán dân tộc ta mang nhiều nội dung tích cực, nhân văn vậy, muốn cho cộng đồng tồn phát triển tốt đẹp pháp luật ln phải phù hợp với tín ngưỡng phong tục tốt đẹp dụ để đảm bảo việc điều chỉnh quan hệ xã hội cộng đồng dân cư sở, năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành thị số 24/1998/CT-TTg việc xây dựng thực hương ước, quy ước làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư Chỉ thị dựa vào truyền thống lập quy ước, hương ước làng xã Việt Nam để điều chỉnh quan hệ xã hội mang tính chất tự quản cộng đồng đề biện pháp đảm bảo quản lý nhà nước cộng đồng dân cư sở phát huy giá trị truyền thống tuân thủ quy định pháp luật hành Nhờ mà nhiều năm gần đây, công tác xây dựng khu dân cư,làng văn hóa đạt nhiều thành tựu quan trọng, sách Đảng , pháp luật nhà nước, thông qua kênh hương ước quy ước phổ biến giáo dục sâu rộng đến người dân Ngược lại quy định pháp luật mà trái với quy định pháp luật hiệu quy định khơng đảm bảo.VD: Năm 2001, Chính phủ ban hành số 62/2001/NĐ-CP, quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ, cơng chức Trong có nhiều điều trái với tín ngưỡng phong tục tập quán người Việt Nam điều khoản điều 44: Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị khơng q 10 vòng hoa luân chuyển Các đoàn đến viếng mang theo băng vải đen, kích thước 1,2m x 0,2m, có dòng chữ trắng: "Vô thương tiếc ông (bà) " để gắn vào vòng hoa Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị Nhận thấy văn quy phạm trái với tín ngưỡn người dânViệt Nam, sau Chính phủ phải bãi bỏ để văn Văn pháp luật phải có tính kịp thời Sự vật tượng đời sống xã hội luôn vận động biến đổi, u cầu tính kịp thời văn pháp luật đặt Nội dung yêu cầu Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số văn phải thời điểm cần để điều vấn đề phát sinh quản lý nhà nước, không muộn không sớm để đáp ứng đòi hỏi thực tế Chúng ta thấy rõ nội dung văn pháp luật quy định vấn đề mang tính cấp thiết tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tuyên bố tình trạng chiến tranh, tổng động viên hay cơng văn đạo cơng tác phòng chống lụt bão dụ ngày tháng năm 1979, Chủ tich nước Tôn Đức Thắng ban hành Lệnh Tổng động viên toàn quốc chiến tranh Biên giới diễn ác liệt biên giới phía Bắc Hay vào cuối tháng năm 2013 bão số mười đổ vào khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ công điện ngày 29 tháng năm 2013 để đạo cơng tác phòng chống bão Đây dụ tiêu biểu cho việc đáp ứng tính kịp thời văn pháp luật Văn phải có kỹ thuật trình bày đảm bảo Kỹ thuật trình bày văn pháp luật thể qua hai nội dung Thứ bố cục trình bày logich Bố cục văn pháp luật trình bày theo bố cục định là: Khái quát trước cụ thể; quan trọng trước quan trọng hơn; quy định quyền nghĩa vụ trước thủ tục thực hiện; xếp theo trình tự thủ tục thực Bố cục ta thấy hầu hết văn quy phạm pháp luật nay, đơn cử nguyên tắc khái quát trước cụ thể Trong Luật xử lý vi phạm hành năm 2012, phần phần quy định chung, phần nhà làm luật trình bày vấn đề mang tính khái qt chung nội dung điều chỉnh, gải thích từ ngữ, nguyên tắc xử lý, thời hiệu, thời hạn… tiếp đến phần xử phạt vi phạm hành Trong phần này, chương III, nhà làm luật lại xếp theo trật tự thủ tực theo bước: thủ tục xử phạt vi phạm- thi hành định xử phạt vi phạm- cưỡng chế thi hành định xử phạt… Thứ hai ngơn ngữ văn pháp luật phải chuẩn xác, quy tắc Do tiếng Việt đa dạng phong phú nên việc chuẩn hóa ngơn ngữ pháp lý nói chung ngơn ngữ văn pháp luật nói riêng phải đặc biệt coi trọng Nếu ngôn ngữ không chuẩn xác, không quy tắc hay không dõ nghĩa dễ dẫn điến việc hiểu sai ý nghĩa quy phạm pháp luật, dẫn đến việc thực không không thống làm hạn chế hiệu thực văn pháp luật văn pháp luật Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số thực tiễn dụ Pháp lệnh dân số năm 2003 Điểm a khoản điều 10 Pháp lệnh quy định cặp vợ chồng cá nhân có quyền :” Quyết định thời gian sinh con, số khoảng cách lần sinh phù hợp với lứa tuổi tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác,thu nhập nuôi dạy cá nhân, cặp vợ chồng sở bình đẳng;” Do trình bày nên quy định bị cặp vợ chống, cá nhân muốn sinh thứ suy diễn Nhà nước “mở cửa” cho phép cặp vợ chồng “ quyền định số con”, hệ tỉ lệ sinh năm từ 2003 đến 2008 tăng mạnh, điều vi phạm sách kế hoạch hóa gia đình Nhà nước:” cặp vợ chồng cá nhân sinh từ đến con” Cuối đến năm 2008, Ủy ban thường vụ Quốc hội lại phải ban hành Pháp lệnh số 08/2008/PLUBTVQH12 sửa đổi điểu 10 pháp lệnh dân số thành :” Quyền nghĩa vụ cặp vợ chồng, cá nhân việc thực vận động dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản: Quyết định thời gian khoảng cách sinh con; Sinh hai con, trừ trường hợp đặc biệt Chính phủ quy định”; Như cần lỗi nhỏ từ câu văn pháp luật dẫn đến tác động lớn đến hiệu thi hành văn KẾT LUẬN Như tính kả thi văn pháp luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố Những yếu tố này, có mặt nội dung hình thức có vai trò quan trọng việc tạo nên tính hợp lý làm sở cho khả thi thực tiễn văn pháp luật Tìm hiểu vấn đề không làm sâu sắc thêm nhận thức yêu càu văn pháp luật, mà tạo cho khả nhận định đánh giá văntính khả thi hay khơng Từ tạo nên kỹ quan bổ trợ quan trọng cho hoạt động học tập nghiên cứu, phương diện lý luận thực tiễn môn luật chuyên ngành khác sau DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn quy pham pháp luật: Lớp N04 TL 04 Nhóm Xây dựng văn pháp luật- Bài tập nhóm số 1 Hiến pháp 1980 Luật xử lý vi phạm hành 2013 Bộ Luật hình 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Luật Đất đai năm 2004 Pháp lệnh Số: 44/2002/PL-UBTVQH10 xử lý vi phạm hành 2002 Pháp lệnh Số: 04/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi bổ sung số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 2002 Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi điểu 10 pháp lệnh dân số Nghị định số 62/2001/NĐ-CP quy định tổ chức tang lễ cho cán bộ, công chức Sách: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình xây dựng văn pháp luật, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2008 Hồng Minh Hà, “Bàn tính hợp lí VBPL”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 3/2008 Lớp N04 TL 04 Nhóm ... hợp quy định riêng điều 313-BLHS( tội nghiêm trọng đăc biệt nghiêm trọng) Đây ví dụ điển hình văn quy phạm pháp luật phù hợp với quy phạm đạo đức Tiếp theo, văn quy phạm pháp luật phù hợp với quy. .. thức bị bãi bỏ thực thi II NỘI DUNG TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT 1 .Văn pháp luật phải phù hợp với điều kiện quy luật vận động kinh tế Pháp luật yếu tố thuộc nội dung trị -pháp lý kiến trúc... nên hợp lý pháp luật, từ đảm bảo tính khả thi văn pháp luật Tuy nhiên tính hợp lý văn pháp luật phải nằm tính hợp pháp an tồn Một văn dù có hợp lý đến đâu, ban hành trái thủ tục, thẩm quy n, hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ, Phân tích những biểu hiện của tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn