CHUYÊN đề hóa ôn HSGQG 1

55 199 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 14:58

ttài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viêntài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viêntài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viêntài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viêntài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viêntài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viêntài liệu dùng ôn thi HSG tỉnh, HSGQG, tài liệu tham khảo cho giáo viên MƠN HỐ HỌC – MÃ CHẤM: H01a MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG A LÍ THUYẾT: MỘT SỐ PHẢN ỨNG HÓA HỌC CƠ BẢN I PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT CACBONYL II MỘT SỐ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ 3 13 B BÀI TẬP 16 I DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP CHẤT HỮU CƠ THEO SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG II DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP CHẤT HỮU CƠ TỪ CÁC CHẤT BAN ĐẦU III DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP CHẤT HỮU CƠ BIẾT CHẤT THAM GIA PHẢN ỨNG IV BÀI TẬP TỰ GIẢI 16 33 42 49 C KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHẦN MỞ ĐẦU Hóa học mơn khoa học tự nhiên, đòi hỏi học sinh cần phải tư sáng tạo Song song với thực nghiệm giúp học sinh kiểm chứng lí thuyết, tạo niềm tin khoa hoc, tập hóa học có tác dụng rèn luyện kỹ vận dụng, đào sâu mở rộng kiến thức học cách sinh động, phong phú Thông qua tập, học sinh ôn tập, rèn luyện số kỹ cần thiết hóa học, rèn luyện tính tích cực, tự lực, trí thơng minh sáng tạo, giúp học sinh hứng thú học tập Qua tập hóa học, giáo viên kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức kỹ Hóa học học sinh Trong công tác bồi dưỡng học sinh khá, giỏi trường Chuyên dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh cấp Quốc gia, nhu cầu cấp thiết cần có hệ thống lí thuyết, câu hỏi tập cho tất chun đề hóa đại cương, vơ cơ, hữu Hữu chuyên đề hóa học khó, chiếm 40% khối lượng kiến thức đề thi Để dạy học tốt chuyên đề đòi hỏi lớn trí lực, khả tư sáng tạo Để giúp em học sinh có chuẩn bị ôn tập tốt hơn, sưu tầm tập hợp lại số lí thuyết, câu hỏi tập theo chuyên đề “Tổng hợp hữu cơ” với hi vọng tài liệu hữu ích cho giáo viên em học sinh yêu thích mơn Hóa học MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tổng hợp số lí thuyết, câu hỏi tập phần ““Tổng hợp hữu cơ” dùng cho học sinh lớp chun Hố học bậc THPT giúp học trò học tốt chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi Hóa học lý thuyết – tập – phương pháp giải, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học tập mơn Hóa học A LÍ THUYẾT: MỘT SỐ PHẢN ỨNG HĨA HỌC CƠ BẢN I PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT CACBONYL I.1 CỘNG HỢP NƢỚC: I.2 CỘNG HỢP XIANUA VÀ BISULFIT K K C NC O C K O NC C O H OH NC H O Xyanohydrin H Cộng hợp bisulfit: nguyên tử lưu huỳnh bisulfit đóng tác nhân nucleophil công vào nguyên từ cacbon cacbonyl để tạo liên kết C-S, nhiên phản ứng thuận nghịch I.3 PHẢN ỨNG CỘNG HỢP TẠO THÀNH AXETAL VÀ KETAL Các ancol hoạt động nucleophil cộng hợp vào nhóm cacbonyl có tính axit Lewis Nếu sử dụng elilenglycol phương pháp bảo vệ nhóm chức cacbonyl R R ROH + C O H Andehit RO C R R OH ROH + C O R Xeton H Hemiaxetal (thường ưu tiên ë c©n b»ng) RO C OH R Hemiaxetal (th­êng không ưu tiên cân bằng) I.4 PHN NG CỘNG HỢP CỦA BAZƠ NITƠ: SỰ TẠO THÀNH IMIN VÀ ENAMIN I.5 TỔNG HỢP ANCOL I.5.1.Phản ứng với hợp chất kim: tác nhân kim có khả tạo thành liên kết cacbon-cacbon phản ứng cộng hợp vào hợp chất cacbonyl I.5.2.Các phản ứng khử hóa hợp chất cacbonyl Sù khư ho¸ Wolff-Kishner Sù khư ho¸ Clemmensen H Zn/Hg C O NH2NH2 C HCl C H O C KOH,  HOCH2CH2OH H H I.6 PHẢN ỨNG WITTIG Quá trình bắt đầu với phản ứng photphin ankyl halogenua photphoni halogenua qua phản ứng SN2 (Ph)3P SN2 I CH3 (Ph)3P CH3 + I Ion photphoni Triphenylphotphin Cacbon ylit nucleophil cộng hợp vào liên kết đôi cacbonyl tao vòng oxaphotphetan Các oxaphotphetan khơng phân hủy thành photphin oxit anken CH2 (Ph)3P (Ph)3P O R O (Ph)3 P CH2 C R O CH2 (Ph)3P R C + Triphenylphotphin oxit Oxaphotphetan R O I.7 PHẢN ỨNG CỦA Hα I.7.1 Sự tạo thành anion enolat O C H O B C Ha Ha O C H C Ha C H C Ha Cacbon Enol bền ho¸ b»ng céng h­ëng I.7.2 Phản ứng Hα C R R R C CH2 + HaB R S¶n phÈm anken I.7.3.Sự raxemic hố Hα Việc xử lí andehit hay xeton hoạt động quang học với axit hay bazơ dẫn tạo thành hỗn hợp raxemic O O O CH3 C C CH3COOH CH2 CH3 C HNO3 H CH3 C CH2 CH3 C + H 37oC (S) H C CH3 CH2 CH3 (S) (R) I.7.4 Phản ứng ankyl hoá Các anion enolat hoạt động nucleophil phản ứng SN2 để ankyl hố vị trí  hợp chất cacbonyl tạo liên kết cacbon-cacbon O O C C R CH3 R CH2 SN2 CH I O CH3 C R CH2 + I Enolat metyl hoá, sản phẩm xeton Enolat Vớ d: q trình metyl hóa 2-metylxiclohexanon tạo thành sản phẩm ankyl hóa O O H3C C (Ph)3C K H3C C CH3 H3C + CH3I (9%) C H3C C + H3C H3C (41%) O O O (6%) CH3 H3C CH3 + H3C C (21%) CH3 I.8 PHẢN ỨNG NGƢNG TỤ I.8.1 NGƢNG TỤ ANDOL Các phản ứng ngưng tụ andol xúc tác bazơ axit tạo hợp chất hydroxy cacbonyl, gọi andol O H C OH O H3O OH2 C CH CH2  CH3 H2O  CH H Andol, mét -hydroxy andehit CH H3O CH3 + C H  C C  CH3 H Andehit -không no H H2O H O I.8.1.1 Ngƣng tụ Andol chéo O C H C N CH3 Li C 78oC O CH O ( ) H2O C C C C O OH O O (65%) Sù proton hoá/deproton hoá enol để tái sinh axetandehit H O H H C H OH2 O OH2 H H C C CH2 O H CH3 CH2 + H3O Ph¶n øng enol với cacbonyl bị proton hoá andol OH H O OH2 C H H CH3 C H CH2 O OH O OH C C C C H CH2 CH3 H I.8.1.2 Ngƣng tụ Andol nội phân tử H CH2 Andol + CH3 H H3O I.8.2 Ngƣng tụ Knoevenagel Các phản ứng ngưng tụ không bị giới hạn cho andehit xeton Hợp chất bất kì, cho anion, cơng nhóm cacbonyl sản phẩm I.8.3 Phản ứng tạo funven O C H3C H CH3 H HO CH2 CH3 H + CH3 H C + O H3C O CH2 CH3 H OH CH3 CH3 C CH3 O CH2 CH3 H OH +H O CH2 CH3 CH3 O CH2 CH3 C CH3 O H3C 6,6-Dimetylfunven (75%) H I.9 PHẢN ỨNG MICHANEL Phản ứng hoá học đặc biệt quan trọng liên quan đến hợp chất cacbonyl ,không no phản ứng Michael Các liên kết đơi cacbon-cacbon bình thường khơng có khả phản ứng với nucleophil Ngược lại, nhiều nucleophil cộng hợp dễ dàng vào liên kết đôi hợp chất cacbonyl ,-không no theo phản ứng Michael O R C C Nu R O R R C R Hợp chất cacbonyl -không no Nu C R O R C R C R Nu C C C R R Enolat (được bền hoá cộng hưởng ) 10 R Bài 12 N C6H5-CHOH-CH2NHC6H5-CHOH-CH2NHN A B Cho benzen, piriđin, c|c chất hữu mạch hở v{ chất vô Viết sơ đồ c|c phản ứng tổng hợp A., B Hướng dẫn CH2=CH2 C6H6 to C6H5CH2CH3 H+ C6H5CH-CH2 O KNH2 N C6H5CH-CH2 O C6H5-CHOH-CH2NHA NH3 (láng) N RCOO2H C6H5CH=CH2 NH2 Bài 13 O N OCH3 Từ xiclohexen v{ 4-clorobutan-1-ol h~y tổng hợp Hướng dẫn Trước hết phải tổng hợp chất trung gian xiclohexen-1-cacbanđehit từ xiclohexen: Br HBr MgBr Mg/ete COOH COOH CO2 Br2, xt H3O+ KOH / EtOH Br COOH H3O+ CH2OH COOH PCC CHO LiAlH4 COCl SOCl2 Xiclohexen-1-cacban®ehit LiAlH(OC4H9-t)3 Sau đó, từ xiclohexen-1-cacbanđehit v{ 4-clorobutan-1-ol tổng hợp chất m{ đầu b{i yêu cầu theo sơ đồ sau: OH Cl PCC Cl CHO OH O O HO OH O Cl + H3O+ OH CH3OH O ClMg O H O Mg/ete O O OCH3 H+ Bài 14 Từ anilin, c|c chất hữu (không qu| nguyên tử cacbon ph}n tử) v{ vô cần thiết; h~y viết c|c phản ứng điều N-Etyloxin®ol chế N-etyloxinđol 41 O N CH2-CH3 Hướng dẫn NH2 NHCOCH3 HNC2H5 LiAlH4 CH3COCl N ClCH2COCl CH2Cl C O N C2H5 N-Etyloxin®ol AlCl3 O C2H5 Bài 15 Hợp chất H l{ hiđrocacbon thơm phenantren với vòng cạnh Viết sơ đồ điều chế H (c|c t|c nh}n vô có sẵn): (i) Từ o-nitrobenzanđehit v{ axit phenylaxetic (ii) Từ naphtalen v{ anhiđrit sucxinic Hướng dẫn Tổng hợp phenantren - Từ o-nitrobenzanđehit v{ axit phenylaxetic: NO2 NO2 + Sn/HCl NH2 NaNO2/HCl N2 o -H2O 0-5 C CHO t Cu -N2, -H COOH COOH COOH COOH o + COOH - Từ naphtalen v{ anhiđrit sucxinic: O O O O COOH Zn/Hg /AlCl3 COOH H2SO4 HCl Zn/Hg Se HCl -2H2 O -H2O Bài 16 Trình b{y sơ đồ tổng hợp carnitine từ epiclohiđrin v{ c|c chất hữu không qu| nguyên tử cacbon (c|c t|c nh}n vơ có sẵn) O Cl epiclohiđrin 42 Hướng dẫn OH O Me3N.HCl Cl N Cl- Cl OH OH +KCN N Cl- + H3O CN N dd NH3 (l) O OCarnitine III DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP CHẤT HỮU CƠ BIẾT CHẤT THAM GIA PHN NG B i Khi xiclotrime hoá 1,3-butađien với có mặt chất xúc tác kim, ng-ời ta điều chế đ-ợc (Z, E, E)-1,5,9-xiclođođecatrien Đây ph-ơng pháp đơn giản để điều chế hidrocacbon vòng lớn Khi dùng chất xúc tác thích hợp phức -alyl kim loại chuyển tiếp ng-ời ta điều chế đ-ợc (E, E, E)-1,5,9-xiclododecatrien (Z, Z, E)-1,5,9-xiclododecatrien Hãy viết công thức cấu tạo hợp chất Hng dn Công thức cấu tạo ba chất : Z, E, E E, E, E Z, Z, E Bi Hợp chất hữu A có công thức phân tử C7H9N Cho A phản ứng với C2H5Br (d-), sau với NaOH thu đ-ợc hợp chất B có công thức phân tử C11H17N Nếu cho A phản ứng với C2H5Br nh-ng có xúc tác AlCl3 (khan) tạo hợp chất C có công thức phân tư víi B (C11H17N) Cho A ph¶n øng víi H2SO4 (đặc) 180oC tạo hợp chất D có công thức phân tử C7H9O6S2N, sau chế hoá D với NaOH ë 300oC råi víi HCl sÏ cho s¶n phÈm E (E có phản ứng màu với FeCl3) Mặt khác, cho A ph¶n øng víi NaNO2 HCl ë 5oC, cho phản ứng với -naphtol dung dịch NaOH thu đ-ợc sản phẩm có màu G Viết ph-ơng trình phản ứng (nếu có) to th{nhB, C, D, E, G Hng dn Hợp chất hữu A có công thức phân tử C7H9N, số nguyên tử C lớn gần số nguyên tử H Vậy A có vòng benzen 43 A phản ứng với NaNO2 HCl ë 5oC, råi cho ph¶n øng víi -naphtol dung dịch NaOH thu đ-ợc sản phẩm có mµu G, chøng tá A cã nhãm chøc amin bËc I A có nhóm metyl A phản ứng với H2SO4 (đặc) 180oC tạo hợp chất D có công thức phân tử C7H9O6S2N, phản ứng sunfo hoá nhân thơm, có nhóm -SO3H nên nhóm metyl vị trí para ortho so với nhóm amin Sau chÕ ho¸ D víi NaOH ë 300oC trung hoà HCl cho sản phẩm có nhóm chức phenol E (E có phản ứng màu với FeCl3) A phản ứng với C2H5Br nh-ng có xúc tác AlCl3 (khan) tạo hợp chất C có công thức phân tử với B (C11H17N), sản phẩm vào nhân benzen, vị trí para so với nhóm -NH2 có nhóm -CH3 nên nhóm -C2H5 vào vị trí ortho Các amin bậc I dễ tham gia phản ứng nguyên tử nitơ dẫn xuất halogen để tạo amin bậc II bậc III (sau xử lí kiềm) A phản ứng với C2H5Br (d-) nên sản phẩm B có công thức phân tử C11H17N N,Nđietylanilin Công thức cấu tạo A, B, C, D, E, G ph-ơng trình phản ứng Hng dn Bi Hợp chất A (C5H9OBr) tác dụng với dung dịch iốt kiềm tạo kết tủa màu vàng A tác dụng với dung dịch NaOH tạo xeton B C có công thức phân tử C5H8O B, C không làm màu dung dịch kalipemanganat lạnh, có B tạo kết tủa màu vàng với dung dịch iốt kiềm 44 Cho B, C lần l-ợt tác dụng với CH3MgBr với H2O Viết ph-ơng trình phản ứng gọi tên sản phẩm tạo thành theo danh pháp IUPAC Hng dn CH3 C CH2 CH2 O CH2 Br H2O CH3 C OH CH CH2 O CH2 C CH2 CH2 O CH2 Br CH3 C (B ) O (C ) Br O CH3 1) CH3MgBr 2) H2O Br Br O CH3 C CH2 CH3 C OH (D ) CH 1) CH3MgBr O OH 2) H2O (C) (F) D : – xiclopropyl – – propanol Tªn gäi : E: 1–metyl xiclopentanol Bài D-Galactozơ sản phẩm sinh thuỷ phân hợp chất A (C12H22O11) Để thực phản ứng dùng chất xúc tác axit enzim -galactoziđaza.A không khử đ-ợc dung dịch Fehling, song tác dụng đ-ợc với CH3I môi tr-ờng bazơ cho sản phẩm đem thuỷ phân thu đ-ợc 2,3,4,6tetra-O-metyl-D-galactozơ.Đun nóng D-galactozơ tới 165oC sinh hỗn hợp sản phẩm, có l-ợng nhỏ hợp chất B Cho B tác dụng với CH3I (có bazơ xúc tác) thuỷ phân sản phẩm sinh thu đ-ợc hợp chất C dẫn xuất tri-Ometyl D-galactozơ Hãy giải thích trình hình thành B vµ viÕt phương trình tạo th{nh C Biết cơng thức B O OH O HO OH 45 Hướng dẫn C¸c kiện lần l-ợt cho biết A đisaccarit đơn vị D-galactozơ liên kết -1,1 với nhau, cá hai dạng vòng piranozơ Từ viết công thức vòng phẳng: CH2OH HO O CH2OH O OH HO HO HOCH2 O O OH hc OH OH OH O OH OH HO HOCH2 O OH Công thức cấu dạng: HO OH O HO HO HO O OH OH CH2OH HO O OH O OH O OH OH HO OH HO OH OH OH HO OH OH O HO O 6 HO O - H2O O O HO OH O OH OH hc O OH HO HO OH Từ công thức cấu trúc suy nhóm OH bị metyl hoá vị trí 2, 3, Do công thức Fisơ C: CH=O OCH3 O CH3O CH3O HO OCH3 CH(OH) OCH3 OCH3 CH2OH CH2OH 2, 3, 5-Tri-O-metyl-D- galactozơ Bi Hai hợp chất thơm đa vòng X Y có công thức phân tử l C14H10 Oxi hoá X K2Cr2O7 /H2SO4 cho sản phẩm D (C14H10O4), oxi hoá X oxi có xúc tác V2O5 nhiệt độ 340oC đến 390oC cho sản phẩm E (C14H8O2) Khi oxi hoá Y gièng nh- X (b»ng K2Cr2O7 /H2SO4 hc oxi cã xóc tác V2O5 nhiệt độ 340oC đến 390oC) thu ®-ỵc G (C14H8O2) H~y viết phản ứng tạo th{nh Y, D, E, G Hướng dẫn 46 K2Cr2O7/H2SO4 HOOC COOH (D) C14H10O4 O2 , V2O5 o (X) C14H10 340-390 C (E) C14H8O2 O O O K2Cr2O7/H2SO4 O2 , V2O5 (Y) C14H10 o O 340-390 C (G) C14H8O2 Bài Một monotecpenoit mạch hở A có cơng thức ph}n tử C10H18O (khung cacbon gồm hai đơn vị isopren nối với theo qui tắc đầu-đuôi) Oxi ho| A thu hỗn hợp c|c chất A1, A2 A3 Chất A1 (C3H6O) cho phản ứng iodofom v{ không l{m m{u nước brôm Chất A2 (C2H2O4) phản ứng với Na2CO3 v{ với CaCl2 cho kết tủa trắng không tan axit axetic; A2 l{m m{u dung dịch KMnO4 lo~ng Chất A3 (C5H8O3) cho phản ứng iodofom v{ phản ứng với Na2CO3 a Viết công thức cấu tạo A1, A2 A3 b Vẽ cơng thức c|c đồng ph}n hình học A gọi tên theo danh ph|p IUPAC Hướng dẫn: a A l{ hợp chất mạch hở nên có nối đơi A1 tham gia phản ứng iodofom nên A1 l{ hợp chất metyl xeton CH3COCH3 + I2 / KOH CHI3 + CH3 COONa A2 phản ứng với Na2CO3 nên đ}y l{ axit, dựa v{o công thức ph}n tử đ}y l{ diaxit HOOC-COOH + Na2CO3 NaOOC-COONa + H2O + CO2 A3, C5H8O3, cho phản ứng iodoform, phản ứng với Na2CO3 A3 vừa có nhóm chức metyl xeton vừa có nhóm chức axit A1: CH3COCH3; A2 : HOOC-COOH A2: CH3COCH2CH2COOH b A monoterpen mạch hở gồm đơn vị isopren nối với theo qui t|c đầu đi, nên có khung cacbon là: 47 Đầu đuôi Đầu đuôi Dựa v{o cấu tạo A1, A2, A3 nên x|c định vị trí c|c liên kết đơi mạch cacbon Vì có hình th{nh axit oxalic nên A l{: OH OH Nerol Geraniol (E) -3,7- dimetyl octa-2,6-dienol (Z)-3,7-dimetyl octa-2,6-dienol Bài Hợp chất 2,2,4-trimetylpentan (A) sản xuất với quy mô lớn phương ph|p tổng hợp xúc t|c từ C4H8 (X) với C4H10 (Y) A điều chế từ X theo hai bước: thứ nhất, có xúc t|c axit vô cơ, X tạo th{nh Z Q;thứ hai, hiđro ho| Q Z Viết c|c phương trình phản ứng để minh họa v{ tên c|c hợp chất X, Y, Z, Q theo danh pháp IUPAC Hướng dẫn CH3 H3C C CH3 CH2 H + C CH3 H CH3 C C C H H (A) CH3 o, t p H3C CH3 CH3 2-Metylpropan (Y) 2-Metylpropen (X) CH3 Bước thứ gồm tương t|c hai ph}n tử môi trường axit: H3C CH3 H3C C CH2 H+ CH3 H CH3 C C C CH2 CH3 H H3C CH3 H CH3 C C CH3 Bước thứ hai hiđro ho| Q Z 48 2,4,4-trimetyl pent-1-en C CH3 2,4,4-trimetyl pent-2-en H3C CH3 H CH3 C C C CH2 + H2 CH3 H H3C Ni , t CH3 H CH3 C C C CH3 H CH3 C C C CH3 H H o CH3 + H3C CH3 H2 CH3 Bài Một hợp chất A (C4H10O) cho phản ứng iođoform Khi cho hỗn hợp oxi v{ chất A (ở dạng khí) qua d}y đồng nung đỏ thu chất B (C4H8O) Phản ứng B với vinylaxetilen có mặt bột KOH (trong dung mơi ete, 0-5 oC) cho chất C (C8H12O) Phản ứng C với H2SO4 lo~ng axeton có mặt HgSO4 cho hai đồng ph}n cấu tạo D E (C8H12O), hai chất n{y tồn dạng đồng ph}n hình học (D1, D2 E1, E2 tương ứng) Khi đun nóng C với H2SO4 10% (60 oC, giờ), có mặt muối thuỷ ng}n thu chất F (C8H14O2), khơng chứa nhóm -OH Viết cơng thức cấu tạo A, B, C, F v{ vẽ cấu trúc D1, D2, E1, E2 Hướng dẫn Chất A (C4H10O) l{ ancol bậc cho phản ứng iodoform v{ bị oxi hóa gỉam 2H Cơng thức A CH3-CHOH-C2H5 ; B (C4H8O):CH3-CO-C2H5 O H2C=CH-C CH + C2H5 HO CH3 B C C-CH=CH2 C (3-metylhept-6-en-4-in-3-ol) a C + H2SO4 + Hg+2: Xẩy đehidrat hóa H2SO4 v{ đồng thời hidrat hóa Hg+2 D: 3-metylhepta-2,6-dien-4-on D1 D2 O E: 5-metylhepta-1,5-dien-3-on E1 O O E2 O b C + Hg+2 + H2SO4 10%: HO HO C=C-CH=CH2 2+ + O O + Hg /H H C O Bài 49 F Cho n-butylmetylete phản ứng với dung dịch HI (đặc), người ta nhận hai sản phẩm A B Khi cho hai sản phẩm phản ứng với bazơ mạnh thu C Thuỷ ph}n C mơi trường axit, D Oxi hố C KMnO4, chọn lấy sản phẩm E tạo th{nh cho phản ứng với D, F (có cacbon) Mặt kh|c, chuyển hóa C thành G, sau G thành H Nếu cho H phản ứng với F thủy ph}n thu I (C11H24O) Viết sơ đồ c|c phản ứng chuyển hóa từ A đến I (dạng cơng thức cấu tạo) v{ gọi tên c|c hợp chất hữu n{y Hướng dẫn HI CH3OCH2CH2CH2CH3 CH3CH2CH2CH2I B + D H3O NaOC2H5 C KMnO4 CH3I + CH3CH2CH2CH2I + H2O A B CH3CH2CH=CH2 + HI C F E HBr G Mg CH3CH2CH=CH2 I (C11H24O) H H3O+ CH3CH2CH(OH)CH3 D KMnO4 CH3CH2CH=CH2 CH3CH2COOH + HCOOH H+ E CH3CH2COOCH(CH3)C2H5 CH3CH2CH(OH)CH3 + CH3CH2COOH F HBr Mg CH3CH2CH=CH2 CH3CH2CHBrCH3 C H CH(CH3)MgBr ete khan G H + F CH3CH2C(OH)[CH(CH3)C2H5]2 I (C11H24O) H H2O, H+ A: Metyl iođua D: sec-Butanol G: 2-Brombutan B: n-Butyl iođua E: Axit propionic H: sec-Butylmagie bromua C: But-1-en F: sec-Butyl propionat I: Etyl đi-sec-butyl cacbinol Nếu giai đoạn tạo G sử dụng HBr/peoxit (hiệu ứng Kharat) c|c sản phẩm l{: G: n-BuBr, H: n-BuMgBr,I: EtC(OH)(n-Bu)2 IV BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài Dùng phản ứng amin hóa điều chế chất sau 50 Trị cúm Thông mũi Bài Điều chế 3-phenyl-1-propanamin từ chất sau Bài Điều chế chất phản ứng khử hóa amit Bài Hồn thành phản ứng tổng hợp chất sau từ chất chứa nitơ hợp chất cacbonyl Bài Điều chế propanolol từ chất phía sau: Bài Điều chế anken sau phản ứng Wittig 51 Bài Điều chế chất sau từ Benzandehit Bài Điều chế 2-butanon từ chất sau Bài Hoàn thành sơ đồ tổng hợp sau: Bài 10.Hiđrocacbon H (C14H10) t|ch từ nhựa than đ|, gồm c|c vòng cạnh, tồn dạng tinh thể hình l|, khơng m{u, nóng chảy 101oC Dung dịch H benzen có khả ph|t huỳnh quang m{u xanh Khử H Na/C2H5OH, thu chất I (C14H12) Khi cho H phản ứng với HNO3/H2SO4, thu hỗn hợp c|c mononitro có công thức ph}n tử C14H9NO2 Khi cho H phản ứng với Br2/CCl4 nhiệt độ thấp, thu hỗn hợp không quang hoạt gồm ba chất X1, X2 X3 có cơng thức ph}n tử C14H10Br2 Dưới t|c dụng nhiệt, X1, X2 X3 tạo chất X (C14H9Br) Oxi hóa H K2Cr2O7/H2SO4 điều kiện thích hợp, thu chất K (C14H8O2) dạng tinh thể hình kim, m{u da cam, khơng mùi v{ nóng chảy 207oC Xử lí K với dung dịch kiềm, sau axit hóa hỗn hợp sản phẩm thu chất L (C14H10O3) khơng quang hoạt Đun nóng L có mặt H2SO4 đặc, thu c|c sản phẩm l{ chất M (C28H16O4) a) X|c định c|c hợp chất H, I, K, L, M, X, X1, X2 X3 HO 52 9-Fluorencacbinol b) Khi xử lí 9-fluorencacbinol (cơng thức hình bên) mơi trường axit thu H Đề xuất chế giải thích qu| trình tạo H c) Viết sơ đồ điều chế H (c|c t|c nh}n vơ có sẵn): (i) Từ o-nitrobenzanđehit v{ axit phenylaxetic (ii) Từ naphtalen v{ anhiđrit sucxinic KẾT LUẬN I Kết luận Nghiên cứu chuyên đề thu số kết sau: Hệ thống hóa số phản ứng hóa học đến nâng cao, số phản ứng chuyển vị quan trọng thường gặp phương trình tổng hợp hóa hoc Hệ thống gồm 58 tập phân chia thành dạng cách hợp lí, logic để học sinh dễ đọc, dễ hiểu 53 Chuyên đề giúp học sinh luyện tập kiểm tra kiến thức phản ứng hóa hữu cơ, tổng hợp hữu Chuyên đề hi vọng tài liệu hữu ích giúp em học sinh tự học, tự nghiên cứu, tài liệu tham khảo cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy cơ, đồng nghiệp để chun đề hồn thiện II Kiến nghị đề xuất Tổng hợp hữu nội dung khó, đòi hỏi học sinh khơng có kiến thức hóa học mà phải có tư tốt Những tập hữu tài liệu Rất mong hội thảo hệ thống hóa nhiều tổng hợp hữu hay, thiết thực, phù hợp với chương trình thi học sinh giỏi cấp, thi Olympic Quốc tế để đội ngũ giáo viên, học sinh học tập, nâng cao trình độ kiến thức chun mơn Tơi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Đình Rãng (chủ biên), Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thanh Phong(2008), Hóa học hữu NXB Giáo dục, Hà Nội Lê Huy Bắc, Nguyễn Văn Tòng (1986),Bài tập Hóa hữu cơ, NXB Giáo dục, Hà Nội 3.Ngô Thị Thuận (2015),Bài tập Hoá học hữu cơ, tập 1, 2, NXB Khoa học kỹ thuật 4.Đề thi học sinh giỏi Quốc Gia năm 54 5.Đề thi Hóa Quốc tế ICHO 55 ... M NH2 (C11H11NO) N 1) NaOH (1 mol) OMe 2) Me2SO4/NaOH 29 NHAc N NHAc H2/Ni, to H H2SO4, to m-CPBA I O O K J OH H3O+ CH3CN H+ Ac2O (2 mol) OAc OH O L N M (C11H11NO) NHAc NH2 N 1) NaOH (1 mol) OMe... NHAc Bài 19 Ba hợp chất P, Q S có cơng thức ph}n tử C9H14O3 Người ta thực qu| trình chuyển hóa P theo sơ đồ sau: P C2H4(OH)2/H+ 1) (i-PrO)3Al/i-PrOH 1) Na/EtOH P2 (C7H12O2) P1 (C11H18O4) + 2)... mol) 1) Etilen oxit a.s A Hướng dẫn C6H5-CH3 ete khan + B H2SO4Br2 (1 mol) 2) H2O/H+ C E1 + E D 15 OC (1 mol) Cl2 (1 mol) G1 + G2 a.s C6H5-CH2Cl + HCl ete khan C6H5-CH2Cl + Mg C6H5-CH2MgCl 1) CH2_
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề hóa ôn HSGQG 1, CHUYÊN đề hóa ôn HSGQG 1

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn