Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 ở trường THPT tỉnh bình thuận (chương trình chuẩn) (tt)

15 86 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM  TRẦN VĂN LƯU SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS ĐẶNG VĂN HỒ HUẾ, NĂM 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ Demo Version - Select.Pdf SDK ii TRẦN VĂN LƯU MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 Mục đích nghiên cứu 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 12 Giả thuyết khoa học 12 Đóng góp đề tài 12 Demo Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn 13 NỘI DUNG 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 14 1.1 Cơ sở lý luận 14 1.1.1 Quan niệm “địa phương”, “lịch sử địa phương”, “tài liệu lịch sử địa phương” 14 1.1.2 Các loại tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử dân tộc trường phổ thông 15 1.1.3 Mối quan hệ lịch sử địa phương với lịch sử dân tộc 17 1.1.4 Ý nghĩa việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử dân tộc 19 1.2 Cơ sở thực tiễn việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT Tỉnh Bình Thuận 23 1.2.1 Tình hình sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận 23 1.2.2 Định hướng giải việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 26 CHƯƠNG KHAI THÁC NỘI DUNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN 29 2.1 Bình Thuận tiến trình phát triển lịch sử dân tộc 29 2.2 Nội dung lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 sách giáo khoa lịch sử lớp 12 THPT (Chương trình Chuẩn) 33 2.3 Một số nguyên tắc lựa chọn tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận 36 2.3.1 Tài liệu lịch sử địa phương lựa chọn dạy học phải bảo đảm tính Đảng, tính khoa học 36 2.3.2 Tài liệu lịch sử địa phương lựa chọn dạy học lịch sử dân tộc phải phù hợp với thực tiễn dạy học trường phổ thông 37 2.3.3 Tài liệu lịch sử địa phương lựa chọn phải đảm bảo mục tiêu giáo Demo Version - Select.Pdf SDK dục môn 38 2.3.4 Tài liệu lịch sử địa phương lựa chọn phải góp phần làm rõ kiện lịch sử Việt Nam phản ánh sách giáo khoa 40 2.3.5 Tài liệu lịch sử địa phương lựa chọn phải đảm bảo tính vừa sức 41 2.4 Những kiện lịch sử Bình Thuận liên quan đến lịch sử Việt Nam khai thác để sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 43 2.5 Bài tổng hợp tài liệu lịch sử địa phương Bình Thuận có quan hệ với kiện lịch sử dân tộc từ 1954 đến 1945 45 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975 TRƯỜNG THPT TỈNH BÌNH THUẬN (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 54 3.1 Một số yêu cầu chung sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) 54 3.1.1 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương phải đảm bảo việc lĩnh hội tốt kiến thức 54 3.1.2 Sử dụng tài liệu lịch sử điạ phương dạy học lịch sử dân tộc phải đảm bảo việc phát triển lực nhận thức, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh 55 3.1.3 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử dân tộc phải đảm bảo linh hoạt, mềm dẻo lựa chọn biện pháp 57 3.1.4 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử dân tộc phải đảm bảo nguyên tắc dạy học liên môn 59 3.2 Các biện pháp sử dụng tài liệu lịch sử địa phương Bình Thuận dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) 63 3.2.1 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương để tạo biểu tượng, cụ thể hóa kiện lịch sử dân tộc 63 3.2.2 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương kết hợp với loại đồ dùng trực quan để làm tăng hiệu học lịch sử 69 3.2.3 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương để nêu câu hỏi, tập nhận thức Demo Version - Select.Pdf SDK nhằm phát triển học sinh 74 3.2.4 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương để tổ chức cho học sinh thảo luận 77 3.2.5 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương để kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 79 3.3 Kết thực nghiệm phạm 80 3.3.1 Mục đích, yêu cầu 80 3.3.2 Phương pháp kế hoạch thực nghiệm phạm 80 3.3.2.1 Lựa chọn đối tượng thực nghiệm phạm 80 3.3.2.2 Nội dung thực nghiệm phạm 81 3.3.2.3 Phương pháp tiến hành thực nghiệm phạm 81 3.3.3 Kết thực nghiệm phạm 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC P.1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GS : Giáo P.GS : Phó Giáo TS : Tiến sĩ GV : Giáo viên HS : Học sinh LSDT : Lịch sử dân tộc LSĐP : Lịch sử địa phương LSVN : Lịch sử Việt Nam SGK : Sách giáo khoa THPT : Trung học phổ thông TNSP : Thực nghiệm phạm : Trung ương NXB : Nhà xuất Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU LÍ DO CHọN Đề TÀI 1.1 Xã hội phát triển giáo dục quan tâm yêu cầu cao Ngày nay, giáo dục trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tham gia cách định vào việc cung ứng nguồn nhân lực có đủ phẩm chất tài để xây dựng phát triển nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước giáo dục nói chung giáo dục phổ thơng bộc lộ ngày nhiều bất cập Một bất cập dễ thấy ln nói đến giáo dục phổ thơng tình trạng chậm đổi mới, chí lạc hậu phương pháp dạy học Việc tìm phương pháp dạy học có hiệu trở thành nhiệm vụ cấp bách nhà trường Khi người đạt thành tựu lớn khoa học-kỹ thuật, để có tương lai rực rỡ, phải có nhu cầu hứng thú tìm hiểu khứ Hơn 60 năm trước (2-1941) nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm: “Lịch sử nước ta” để vận động quần chúng đấu tranh Mở Demo Version đầu sách, Người khẳng định: - Select.Pdf SDK “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Phải biết để tường (hiểu cặn kẻ) lịch sử, biết xưa để hiểu Thông qua giảng, học sinh hiểu biết đầy đủ, sâu sắc toàn diện lịch sử dân tộc, lịch sử giới, mối quan hệ lịch sử dân tộc lịch sử giới Từ đó, giáo dục phẩm chất, hình thành thái độ, tưởng tình cảm đắn, góp phần hồn thiện nhân cách toàn diện cho học sinh 1.2 Trong dạy học lịch sử, dạy học lịch sử địa phương giữ vai trò quan trọng Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương giúp em hiểu rõ quê hương mình, nơi em sinh ra, lớn lên gắn bó suốt đời Từ đó, giáo dục em niềm tự hào, yêu mến quê hương, em có ý thức trách nhiệm quê hương Bình Thuận vùng đất nằm cực Nam Trung Bộ, qua nhiều biến cố lịch sử, phong trào đấu tranh Bình Thuận diễn sơi nổi, góp phần quan trọng vào nghiệp giải phóng dân tộc Các kiện lịch sử Bình Thuận từ 1954 đến 1975 diễn phong phú đa dạng, để lại nhiều tài liệu có giá trị cần khai thác sử dụng cho việc dạy học lịch sử trường phổ thơng, góp phần nâng cao hiệu mơn Xuất phát từ nhận thức đó, khẳng định việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương nói chung, lịch sử địa phương tỉnh Bình Thuận dạy học lịch sử dân tộc trường THPT điều cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tuy nhiên thực tiễn dạy học lịch sử trường THPT cho thấy: việc đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy nhà trường nhiều bất cập, giáo viên lịch sử trường THPT đầu tư, quan tâm sử dụng, dừng lại mức độ minh họa, chưa xem nguồn kiến thức cần có học Do đó, hiệu giảng dạy lịch sử địa phương thấp, học sinh hiểu biết địa phương mình, chí em chưa biết đến nhân vật lịch sử, kiện tiêu Demo Version Select.Pdf SDK biểu xảy quê hương -mình Với lý trên, đồng ý khích lệ thầy hướng dẫn, mạnh dạn chọn vấn đề: “ Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT tỉnh Bình Thuận” (Chương trình chuẩn) để làm đề tài luận văn Thạc sĩ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 2.1 Trên giới Ngay từ đầu kỉ XVIII, nước Nga, nhiều công trình lịch sử địa phương biên soạn Trong nhiều trường Đại học Liên Xô cũ trước thành lập hội Nghiên cứu khoa học, có viện nghiên cứu lịch sử địa phương việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào dạy học lịch sử dân tộc Vào năm 30 kỉ XX, môn Địa phương học (bao gồm việc nghiên cứu địa lý, lịch sử, văn hóa dân gian, ngôn ngữ, kinh tế ) đưa vào trường Đại học Liên Xô dĩ nhiên nhiều hiểu biết việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương đề cập đến [51, tr.21] A A Vaghin giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông” khẳng định nguồn tài liệu lịch sử chiếm vị trí quan trọng q trình dạy học lịch sử trường phổ thơng Ơng cho rằng, việc lĩnh hội tài liệu điều kiện cần thiết làm cho HS có quan điểm đắn lịch sử N G Đai ri “Chuẩn bị học lịch sử nào” thầy giáo bắt buộc phải biết rõ thành tựu khoa học lịch sử khoa học giáo dục, vấn đề mà khoa học giải quyết, phải biết tất tượng quan trọng đời sống trị xã hội văn hóa Muốn “phải sử dụng khơng ngừng có hệ thống tất nguồn liệu mn hình muôn vẻ: tác phẩm kinh điển, văn kiện Đảng Nhà nước, sách chuyên khảo, sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tác phẩm hội họa, tham quan” khẳng định “tồn cơng tác dạy học vơ có lợi, thầy giáo hiểu mơn học sở tất nguồn liệu có liên quan đến kiện ” Từ việc nhấn mạnh đến vai trò việc sử dụng tài liệu dạy học lịch sử, Demo Version ông đề xuất phương pháp sử- Select.Pdf dụng SGK, tàiSDK liệu tham khảo, rõ mối quan hệ SGK, tài liệu tham khảo với giảng GV lớp Cũng thế, I F Kharlamốp “Phát huy tính tích cực học tập HS nào? khẳng định: “vấn đề sử dụng sách giáo khoa tài liệu học tập lịch sử mà theo chúng tơi có điều bổ ích đáng học hỏi ” “ trình làm việc với sách giáo khoa tài liệu học tập, HS nắm vững củng cố kiến thức, đồng thời em tiếp thu kĩ năng, kĩ xảo” Ông khẳng định “tài liệu học tập tự chứa đựng nhiều yếu tố kích thích, động viên tính ham hiểu biết tính tích cực HS Đó tính chất lạ tri thức khoa học, tính sáng tỏ kiện, tính độc đáo kết luận, phương pháp đặc sắc để phát khái niệm hình thành, thâm nhập sâu xa vào chất tượng”.[42, tr.4-5] nước phương Tây, cơng trình nghiên cứu lịch sử địa phương gồm lịch sử tỉnh, chuyên khảo “lịch sử địa phương” việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương chiếm tỉ lệ đáng kể danh mục cơng trình nghiên cứu lịch sử nước phát triển, kể khu vực Đông Nam Á, việc nghiên cứu lịch sử địa phương sử dụng tài liệu LSĐP dạy học lịch sử dân tộc quan tâm Nhiều hội Nghị công tác nghiên cứu lịch sử địa phương tổ chức mang tính quốc gia liên quốc gia [51, tr.21] 2.2 nước Việc nghiên cứu, biên soạn giảng dạy lịch sử địa phương nước ta nói chung sử dụng tài liệu lịch sử địa phương nói riêng, tiến hành từ lâu Tổ tiên ta từ khỏi hộ phong kiến phương Bắc, việc chăm lo biên soạn quốc sử, quan tâm đến việc xây dựng địa chí, có phần lịch sử quê hương Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay, việc biên soạn dạy học Lịch sử địa phương Trong có vấn đề sử dụng tài liệu LSĐP nghiên cứu hai khía cạnh: Một là, giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” xuất năm Version Select.Pdf SDKmạnh đến việc cần phải gắn công 1976, 1980, Demo 1992, 1998, 2002, -các tác giả nhấn tác học tập môn lịch sử nhà trường với thực tiễn xã hội, xem việc nghiên cứu, giảng dạy LSĐP xem tài liệu LSĐP nguồn tài liệu thành văn dạy học, sử dụng chúng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Trong giáo trình Lịch sử địa phương GS Phan Ngọc Liên, PGS Nguyễn Cảnh Minh xuất năm 1995; Lịch sử địa phương GS Phan Ngọc Liên, GS Trương Hữu Quýnh xuất năm 1989; giáo trình Lịch sử địa phương Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Huế đề cập đến công tác sưu tầm, chỉnh lý, kiểm tra liệu, biên soạn cơng trình LSĐP hoàn chỉnh giảng LSĐP theo quy định chương trình Các nhà lý luận phương pháp dạy học môn GS TS Phan Ngọc Liên, PGS TS Trịnh Đình Tùng, PGS TS Nguyễn Thị Côi, PGS TS Trần Đức Minh, PGS TS Nguyễn Hữu Chí, TS Nguyễn Anh Dũng, PGS TS Trần Vĩnh Tường, TS Đặng Văn Hồ, TS Đặng Công Lộng, TS Trần Viết Thụ, thông qua nhiều viết tạp chí nghiên cứu đề cập đến nhiều khía cạnh vấn đề LSĐP thống quan điểm cần thiết phải đưa LSĐP vào giảng dạy nhà trường phổ thông nhấn mạnh cần thiết phải sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSDT Một số luận án tiến sĩ “Sử dụng tác phẩm Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12, PTTH” Hồng Đình Chiến, năm 1993; “Nghiên cứu việc dạy học lịch sử địa phương trường PTTH (qua thực nghiệm Bình Định)” Đặng Công Lộng, năm 1996; “Phong trào chống Pháp dân tộc tỉnh Đắc Lắc trước Cách mạng tháng Tám” Phan Văn Bé năm 1983; luận án “Sử dụng di tích lịch sử dạy học lịch sử trường trung học sở” Hoàng Thanh Hải năm 1999 khẳng định tính cấp thiết phải đưa nguồn tài liệu LSĐP vào giảng dạy nhà trường Sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSVN vấn đề nhiều học viên cao học quan tâm làm luận văn, đề tài tốt nghiệp, chẳng hạn, “Sử dụng tài liệu lịch sử Quảng Nam - Đà Nẵng dạy học lịch sử Việt Nam (1858 - 1945) trường Version - Select.Pdf THPT QuảngDemo Nam Đà Nẵng” học viên SDK Nguyễn Hữu Giang năm 1999; “Dạy học lịch sử cách mạng tháng Tám Hà Nam cho HS lớp 12 - THPT địa phương” học viên Nguyễn Mạnh Hưởng năm 2000; “Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử dân tộc (1954 - 1975) trường THPT tỉnh Quảng Bình học viên Nguyễn Minh Đức năm 2004 Nhìn chung, tác giả nêu bật tầm quan trọng việc sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSVN, nhấn mạnh mối quan hệ địa phương với dân tộc Đồng thời, tác giả đưa số biện pháp, hình thức sử dụng tài liệu LSĐP nước địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Đắc Lắc, Quảng Bình Tháng năm 2002, Hội Giáo dục Lịch sử thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, kết hợp với Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học vấn đề Nghiên cứu, biện soạn giảng dạy lịch sử địa phương Trong 474 trang kỷ yếu hội thảo, tác giả chủ yếu sâu vào vấn đề chung nghiên cứu, biên soạn giảng dạy LSĐP; việc đổi phương pháp giảng dạy LSĐP số kết nghiên cứu LSĐP Nhìn chung, vấn đề sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSDT đề cập số viết, đồng tác giả Trần Vĩnh Tường - Ngô Minh Oanh với “Sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSDT trường THPT (Qua thí dụ Quảng Bình)”, Tác giả Hồng Thị Nhạc với viết “Sử dụng di tích LSĐP để dạy Khởi nghĩa Lam Sơn SGK Lịch sử lớp THCS” viết tác giả Trương Quốc Phương “Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh Một trường học tốt lịch sử cách mạng” Các viết đề cập đến số vấn đề sở lý luận việc sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSDT, lý giải vấn đề tài liệu lịch sử cụ thể địa phương Các viết trình bày khái quát gợi ý bổ ích cho chúng tơi thực đề tài Các cơng trình khẳng định tầm quan trọng việc sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSDT, đề cập đến phần kiện vài biện pháp vận dụng nguồn tài liệu LSĐP dạy học Tuy vậy, chưa hình thành hệ thống lý luận hồn chỉnh việc sử dụng tài liệu LSĐP dạy học LSVN Chính vậy, thực đề tài, chúng tơi mong muốn đóng góp phần việc hình thành Version - Select.Pdf sở lýDemo luận phù hợp đề xuất biệnSDK pháp phạm có tính khả thi sử dụng tài liệu LSĐP vào dạy học LSDT để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn [42, tr.6-8] Hai là, công trình nghiên cứu kiện lịch sử địa phương Bình Thuận như: sách, báo, tạp chí viết lịch sử Bình Thuận như: Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận, “Lịch sử Đảng tỉnh Bình Thuận” (tập I, thời kì 1930-1954), 1994; “Lịch sử Đảng tỉnh Bình Thuận” (tập II, thời kì 1954-1975), 2000,); Đảng ủy – Bộ Chỉ huy quân tỉnh “lịch sử lực lượng v trang nhân dân tỉnh Bình Thuận”, (1945 - 2000); Đảng Bộ huyện Hàm Thuận, “Hàm Thuận bất khuất kiên cường (1954 – 1975, tập II)”, NXB Sở văn hóa thơng tin tỉnh Bình Thuận, Bình Thuận, 1990… Các cơng trình chất liệu để chúng tơi khai thác, xây dựng tường thuật, miêu tả để dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 theo hướng phát huy tích cực học sinh 10 Mặc dù có nhiều cơng trình liên quan đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Bình Thuận chưa có đề tài đề cập đến cách toàn diện Đấy nhiệm vụ màđề tài nghiên cứu cần phải làm rõ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận văn Quá trình sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do điều kiện khuôn khổ luận văn, tập trung nghiên cứu việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam giai từ 1954 đến 1975 trường trung học phổ thơng tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) tiến hành thực nghiệm phạm trường THPT địa bàn tỉnh Bình Thuận MụC ĐÍCH NGHIÊN CứU Select.Pdf SDK Trên cơDemo sở tìmVersion hiểu nội -dung, ý nghĩa việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường Trung học phổ thơng nói chung, luận văn đề xuất số nguyên tắc biện pháp sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy học lịch sử Bình Thuận NHIệM Vụ NGHIÊN CứU Để đạt mục đích trên, luận văn thực nhiệm vụ sau đây: - Điều tra xã hội học để nắm thực trạng việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT Tỉnh Bình Thuận - Nghiên cứu tài liệu lí luận dạy học nói chung, lý luận dạy học lịch sử nói riêng, chuyên khảo lịch sử địa phương - Xác định loại tài liệu lịch sử địa phương có liên quan đến nội dung tri thức lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 sách giáo khoa 11 - Nghiên cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 - Đề xuất nguyên tắc biện pháp phạm cần thiết để sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT Tỉnh Bình Thuận - Tiến hành thực nghiệm phạm để rút kết luận tính khả thi đề tài PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU 6.1 Phương pháp luận Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu đề tài quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối Đảng Nhà nước giáo dục giáo dục lịch sử 6.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Nghiên cứu tài liệu: Đọc nghiên cứu tài liệu tâm lý học, giáo dục học, chương trình nội dung sách giáo khoa lịch sử lớp 12 từ 1954 đến 1975 (Chương trình Chuẩn), tài liệu lịch sử địa phương Bình Thuận - Điều tra xã hội học thông qua dự giờ, trao đổi điều tra phiếu hỏi để tìm hiểu thực tiễn việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Demo Version - Select.Pdf SDK Việt Nam trường THPT Tỉnh Bình Thuận - Tham vấn chuyên gia để xác định kiên định giả thuyết khoa học đề tài - Tiến hành thực nghiệm phạm để kiểm định tính khả thi đề tài GIả THUYếT KHOA HọC Nếu nhận thức sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT theo đề xuất luận văn góp phần nâng cao hiệu học lịch sử trường trung học phổ thông tất mặt cung cấp kiến thức, hình thành thái độ rèn luyện kỉ năng, góp phần tích cực vào q trình đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu học trường phổ thơng ĐĨNG GĨP CủA Đề TÀI Luận văn hồn thành có đóng góp bản: - Khẳng định thêm lý luận việc sử dụng tài liệu nói chung sử dụng tài liệu lịch sử địa phương nói riêng dạy học lịch sử dân tộc trường THPT 12 - Bước đầu tập hợp lựa chọn số tài liệu lịch sử địa phương phù hợp với nội dung bài, chương, giai đoạn cụ thể sách giáo khoa lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 - Đề xuất số yêu cầu biện pháp phạm sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận - Luận văn hồn thành tài liệu tham khảo cho giáo viên học sinh địa bàn tỉnh Bình Thuận CấU TRÚC CủA LUậN VĂN Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường Trung học phổ thông Chương 2: Khai thác nội dung tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường Trung học phổ thơng tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) Demo Version - Select.Pdf Chương 3: Phương pháp sử dụng tài liệu lịchSDK sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường Trung học phổ thơng tỉnh Bình Thuận (Chương trình Chuẩn) 13 ... hình sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường THPT Tỉnh Bình Thuận 23 1.2.2 Định hướng giải việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt. .. kiện lịch sử dân tộc từ 1954 đến 1945 45 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975 Ở TRƯỜNG THPT TỈNH BÌNH THUẬN (CHƯƠNG TRÌNH... việc sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam trường Trung học phổ thông Chương 2: Khai thác nội dung tài liệu lịch sử địa phương dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 ở trường THPT tỉnh bình thuận (chương trình chuẩn) (tt) , Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ 1954 đến 1975 ở trường THPT tỉnh bình thuận (chương trình chuẩn) (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn